"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "node-v12.18.4-win-x86/node_modules/npm/node_modules/performance-now/lib/performance-now.js.map" (14 Feb 2020, 968 Bytes) of package /windows/www/node-v12.18.4-win-x86.zip:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested text file into HTML format (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 {
  2  "version": 3,
  3  "file": "performance-now.js",
  4  "sourceRoot": "..",
  5  "sources": [
  6   "src/performance-now.coffee"
  7  ],
  8  "names": [],
  9  "mappings": ";AAAA;AAAA,MAAA;;EAAA,IAAG,4DAAA,IAAiB,WAAW,CAAC,GAAhC;IACE,MAAM,CAAC,OAAP,GAAiB,SAAA;aAAG,WAAW,CAAC,GAAZ,CAAA;IAAH,EADnB;GAAA,MAEK,IAAG,oDAAA,IAAa,OAAO,CAAC,MAAxB;IACH,MAAM,CAAC,OAAP,GAAiB,SAAA;aAAG,CAAC,cAAA,CAAA,CAAA,GAAmB,YAApB,CAAA,GAAoC;IAAvC;IACjB,MAAA,GAAS,OAAO,CAAC;IACjB,cAAA,GAAiB,SAAA;AACf,UAAA;MAAA,EAAA,GAAK,MAAA,CAAA;aACL,EAAG,CAAA,CAAA,CAAH,GAAQ,GAAR,GAAc,EAAG,CAAA,CAAA;IAFF;IAGjB,cAAA,GAAiB,cAAA,CAAA;IACjB,MAAA,GAAS,OAAO,CAAC,MAAR,CAAA,CAAA,GAAmB;IAC5B,YAAA,GAAe,cAAA,GAAiB,OAR7B;GAAA,MASA,IAAG,IAAI,CAAC,GAAR;IACH,MAAM,CAAC,OAAP,GAAiB,SAAA;aAAG,IAAI,CAAC,GAAL,CAAA,CAAA,GAAa;IAAhB;IACjB,QAAA,GAAW,IAAI,CAAC,GAAL,CAAA,EAFR;GAAA,MAAA;IAIH,MAAM,CAAC,OAAP,GAAiB,SAAA;aAAO,IAAA,IAAA,CAAA,CAAM,CAAC,OAAP,CAAA,CAAJ,GAAuB;IAA1B;IACjB,QAAA,GAAe,IAAA,IAAA,CAAA,CAAM,CAAC,OAAP,CAAA,EALZ;;AAXL"
  10 }