"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "node-v12.18.4-win-x64/node_modules/npm/node_modules/smart-buffer/build/utils.js.map" (14 Feb 2020, 2024 Bytes) of package /windows/www/node-v12.18.4-win-x64.zip:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested text file into HTML format (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

    1 {"version":3,"file":"utils.js","sourceRoot":"","sources":["../src/utils.ts"],"names":[],"mappings":";;AACA,mCAAgC;AAEhC;;GAEG;AACH,MAAM,MAAM,GAAG;IACb,gBAAgB,EAAE,kGAAkG;IACpH,wBAAwB,EAAE,wEAAwE;IAClG,0BAA0B,EAAE,gDAAgD;IAC5E,0BAA0B,EAAE,2FAA2F;IACvH,cAAc,EAAE,uCAAuC;IACvD,yBAAyB,EAAE,oEAAoE;IAC/F,cAAc,EAAE,uCAAuC;IACvD,yBAAyB,EAAE,oEAAoE;IAC/F,qBAAqB,EAAE,sEAAsE;IAC7F,qBAAqB,EAAE,yFAAyF;IAChH,0BAA0B,EAAE,0DAA0D;IACtF,2BAA2B,EAAE,2DAA2D;CACzF,CAAC;AAuGA,wBAAM;AArGR;;;;GAIG;AACH,SAAS,aAAa,CAAC,QAAwB;IAC7C,IAAI,CAAC,eAAM,CAAC,UAAU,CAAC,QAAQ,CAAC,EAAE;QAChC,MAAM,IAAI,KAAK,CAAC,MAAM,CAAC,gBAAgB,CAAC,CAAC;KAC1C;AACH,CAAC;AA4F0B,sCAAa;AA1FxC;;;;GAIG;AACH,SAAS,eAAe,CAAC,KAAa;IACpC,OAAO,OAAO,KAAK,KAAK,QAAQ,IAAI,QAAQ,CAAC,KAAK,CAAC,IAAI,SAAS,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC;AAC1E,CAAC;AAmFS,0CAAe;AAjFzB;;;;;GAKG;AACH,SAAS,wBAAwB,CAAC,KAAU,EAAE,MAAe;IAC3D,IAAI,OAAO,KAAK,KAAK,QAAQ,EAAE;QAC7B,oCAAoC;QACpC,IAAI,CAAC,eAAe,CAAC,KAAK,CAAC,IAAI,KAAK,GAAG,CAAC,EAAE;YACxC,MAAM,IAAI,KAAK,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC,CAAC,MAAM,CAAC,cAAc,CAAC,CAAC,CAAC,MAAM,CAAC,cAAc,CAAC,CAAC;SACzE;KACF;SAAM;QACL,MAAM,IAAI,KAAK,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC,CAAC,MAAM,CAAC,yBAAyB,CAAC,CAAC,CAAC,MAAM,CAAC,yBAAyB,CAAC,CAAC;KAC/F;AACH,CAAC;AAED;;;;GAIG;AACH,SAAS,gBAAgB,CAAC,MAAW;IACnC,wBAAwB,CAAC,MAAM,EAAE,KAAK,CAAC,CAAC;AAC1C,CAAC;AA0DC,4CAAgB;AAxDlB;;;;GAIG;AACH,SAAS,gBAAgB,CAAC,MAAW;IACnC,wBAAwB,CAAC,MAAM,EAAE,IAAI,CAAC,CAAC;AACzC,CAAC;AAgDyC,4CAAgB;AA9C1D;;;;;GAKG;AACH,SAAS,iBAAiB,CAAC,MAAc,EAAE,IAAiB;IAC1D,IAAI,MAAM,GAAG,CAAC,IAAI,MAAM,GAAG,IAAI,CAAC,MAAM,EAAE;QACtC,MAAM,IAAI,KAAK,CAAC,MAAM,CAAC,qBAAqB,CAAC,CAAC;KAC/C;AACH,CAAC;AAqCmB,8CAAiB;AAnCrC;;;GAGG;AACH,SAAS,SAAS,CAAC,KAAa;IAC9B,OAAO,OAAO,KAAK,KAAK,QAAQ,IAAI,QAAQ,CAAC,KAAK,CAAC,IAAI,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,KAAK,CAAC,KAAK,KAAK,CAAC;AACrF,CAAC;AAcD;;GAEG;AACH,SAAS,yBAAyB,CAAC,YAA0B;IAC3D,IAAI,OAAO,MAAM,KAAK,WAAW,EAAE;QACjC,MAAM,IAAI,KAAK,CAAC,2CAA2C,CAAC,CAAC;KAC9D;IAED,IAAI,OAAO,eAAM,CAAC,SAAS,CAAC,YAAY,CAAC,KAAK,WAAW,EAAE;QACzD,MAAM,IAAI,KAAK,CAAC,8CAA8C,YAAY,GAAG,CAAC,CAAC;KAChF;AACH,CAAC;AAIsC,8DAAyB"}