"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "node-v12.18.4-win-x64/node_modules/npm/node_modules/smart-buffer/build/smartbuffer.js.map" (14 Feb 2020, 20963 Bytes) of package /windows/www/node-v12.18.4-win-x64.zip:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested text file into HTML format (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

    1 {"version":3,"file":"smartbuffer.js","sourceRoot":"","sources":["../src/smartbuffer.ts"],"names":[],"mappings":";;AAAA,mCAGiB;AAcjB,kDAAkD;AAClD,MAAM,wBAAwB,GAAW,IAAI,CAAC;AAE9C,kEAAkE;AAClE,MAAM,4BAA4B,GAAmB,MAAM,CAAC;AAE5D,MAAM,WAAW;IAQf;;;;OAIG;IACH,YAAY,OAA4B;QAZjC,WAAM,GAAW,CAAC,CAAC;QAElB,cAAS,GAAmB,4BAA4B,CAAC;QAEzD,iBAAY,GAAW,CAAC,CAAC;QACzB,gBAAW,GAAW,CAAC,CAAC;QAQ9B,IAAI,WAAW,CAAC,oBAAoB,CAAC,OAAO,CAAC,EAAE;YAC7C,sBAAsB;YACtB,IAAI,OAAO,CAAC,QAAQ,EAAE;gBACpB,qBAAa,CAAC,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;gBAChC,IAAI,CAAC,SAAS,GAAG,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC;aACnC;YAED,iCAAiC;YACjC,IAAI,OAAO,CAAC,IAAI,EAAE;gBAChB,IAAI,uBAAe,CAAC,OAAO,CAAC,IAAI,CAAC,IAAI,OAAO,CAAC,IAAI,GAAG,CAAC,EAAE;oBACrD,IAAI,CAAC,KAAK,GAAG,MAAM,CAAC,WAAW,CAAC,OAAO,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;iBAC/C;qBAAM;oBACL,MAAM,IAAI,KAAK,CAAC,cAAM,CAAC,wBAAwB,CAAC,CAAC;iBAClD;gBACD,2BAA2B;aAC5B;iBAAM,IAAI,OAAO,CAAC,IAAI,EAAE;gBACvB,IAAI,OAAO,CAAC,IAAI,YAAY,MAAM,EAAE;oBAClC,IAAI,CAAC,KAAK,GAAG,OAAO,CAAC,IAAI,CAAC;oBAC1B,IAAI,CAAC,MAAM,GAAG,OAAO,CAAC,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC;iBACnC;qBAAM;oBACL,MAAM,IAAI,KAAK,CAAC,cAAM,CAAC,0BAA0B,CAAC,CAAC;iBACpD;aACF;iBAAM;gBACL,IAAI,CAAC,KAAK,GAAG,MAAM,CAAC,WAAW,CAAC,wBAAwB,CAAC,CAAC;aAC3D;SACF;aAAM;YACL,mEAAmE;YACnE,IAAI,OAAO,OAAO,KAAK,WAAW,EAAE;gBAClC,MAAM,IAAI,KAAK,CAAC,cAAM,CAAC,0BAA0B,CAAC,CAAC;aACpD;YAED,oCAAoC;YACpC,IAAI,CAAC,KAAK,GAAG,MAAM,CAAC,WAAW,CAAC,wBAAwB,CAAC,CAAC;SAC3D;IACH,CAAC;IAED;;;;;;;OAOG;IACI,MAAM,CAAC,QAAQ,CAAC,IAAY,EAAE,QAAyB;QAC5D,OAAO,IAAI,IAAI,CAAC;YACd,IAAI,EAAE,IAAI;YACV,QAAQ,EAAE,QAAQ;SACnB,CAAC,CAAC;IACL,CAAC;IAED;;;;;;;OAOG;IACI,MAAM,CAAC,UAAU,CAAC,IAAY,EAAE,QAAyB;QAC9D,OAAO,IAAI,IAAI,CAAC;YACd,IAAI,EAAE,IAAI;YACV,QAAQ,EAAE,QAAQ;SACnB,CAAC,CAAC;IACL,CAAC;IAED;;;;OAIG;IACI,MAAM,CAAC,WAAW,CAAC,OAA2B;QACnD,OAAO,IAAI,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC;IAC3B,CAAC;IAED;;OAEG;IACH,MAAM,CAAC,oBAAoB,CAAC,OAA2B;QACrD,MAAM,WAAW,GAAuB,OAAO,CAAC;QAEhD,OAAO,CACL,WAAW;YACX,CAAC,WAAW,CAAC,QAAQ,KAAK,SAAS,IAAI,WAAW,CAAC,IAAI,KAAK,SAAS,IAAI,WAAW,CAAC,IAAI,KAAK,SAAS,CAAC,CACzG,CAAC;IACJ,CAAC;IAED,kBAAkB;IAElB;;;;;OAKG;IACH,QAAQ,CAAC,MAAe;QACtB,OAAO,IAAI,CAAC,gBAAgB,CAAC,MAAM,CAAC,SAAS,CAAC,QAAQ,EAAE,CAAC,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;IACrE,CAAC;IAED;;;;;OAKG;IACH,WAAW,CAAC,MAAe;QACzB,OAAO,IAAI,CAAC,gBAAgB,CAAC,MAAM,CAAC,SAAS,CAAC,WAAW,EAAE,CAAC,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;IACxE,CAAC;IAED;;;;;OAKG;IACH,WAAW,CAAC,MAAe;QACzB,OAAO,IAAI,CAAC,gBAAgB,CAAC,MAAM,CAAC,SAAS,CAAC,WAAW,EAAE,CAAC,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;IACxE,CAAC;IAED;;;;;OAKG;IACH,WAAW,CAAC,MAAe;QACzB,OAAO,IAAI,CAAC,gBAAgB,CAAC,MAAM,CAAC,SAAS,CAAC,WAAW,EAAE,CAAC,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;IACxE,CAAC;IAED;;;;;OAKG;IACH,WAAW,CAAC,MAAe;QACzB,OAAO,IAAI,CAAC,gBAAgB,CAAC,MAAM,CAAC,SAAS,CAAC,WAAW,EAAE,CAAC,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;IACxE,CAAC;IAED;;;;;OAKG;IACH,cAAc,CAAC,MAAe;QAC5B,iCAAyB,CAAC,gBAAgB,CAAC,CAAC;QAC5C,OAAO,IAAI,CAAC,gBAAgB,CAAC,MAAM,CAAC,SAAS,CAAC,cAAc,EAAE,CAAC,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;IAC3E,CAAC;IAED;;;;;OAKG;IACH,cAAc,CAAC,MAAe;QAC5B,iCAAyB,CAAC,gBAAgB,CAAC,CAAC;QAC5C,OAAO,IAAI,CAAC,gBAAgB,CAAC,MAAM,CAAC,SAAS,CAAC,cAAc,EAAE,CAAC,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;IAC3E,CAAC;IAED;;;;;;;OAOG;IACH,SAAS,CAAC,KAAa,EAAE,MAAe;QACtC,IAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,MAAM,CAAC,SAAS,CAAC,SAAS,EAAE,CAAC,EAAE,KAAK,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;QACrE,OAAO,IAAI,CAAC;IACd,CAAC;IAED;;;;;;;OAOG;IACH,UAAU,CAAC,KAAa,EAAE,MAAc;QACtC,OAAO,IAAI,CAAC,kBAAkB,CAAC,MAAM,CAAC,SAAS,CAAC,SAAS,EAAE,CAAC,EAAE,KAAK,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;IAC/E,CAAC;IAED;;;;;;;OAOG;IACH,YAAY,CAAC,KAAa,EAAE,MAAe;QACzC,OAAO,IAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,MAAM,CAAC,SAAS,CAAC,YAAY,EAAE,CAAC,EAAE,KAAK,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;IACjF,CAAC;IAED;;;;;;;OAOG;IACH,aAAa,CAAC,KAAa,EAAE,MAAc;QACzC,OAAO,IAAI,CAAC,kBAAkB,CAAC,MAAM,CAAC,SAAS,CAAC,YAAY,EAAE,CAAC,EAAE,KAAK,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;IAClF,CAAC;IAED;;;;;;;OAOG;IACH,YAAY,CAAC,KAAa,EAAE,MAAe;QACzC,OAAO,IAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,MAAM,CAAC,SAAS,CAAC,YAAY,EAAE,CAAC,EAAE,KAAK,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;IACjF,CAAC;IAED;;;;;;;OAOG;IACH,aAAa,CAAC,KAAa,EAAE,MAAc;QACzC,OAAO,IAAI,CAAC,kBAAkB,CAAC,MAAM,CAAC,SAAS,CAAC,YAAY,EAAE,CAAC,EAAE,KAAK,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;IAClF,CAAC;IAED;;;;;;;OAOG;IACH,YAAY,CAAC,KAAa,EAAE,MAAe;QACzC,OAAO,IAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,MAAM,CAAC,SAAS,CAAC,YAAY,EAAE,CAAC,EAAE,KAAK,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;IACjF,CAAC;IAED;;;;;;;OAOG;IACH,aAAa,CAAC,KAAa,EAAE,MAAc;QACzC,OAAO,IAAI,CAAC,kBAAkB,CAAC,MAAM,CAAC,SAAS,CAAC,YAAY,EAAE,CAAC,EAAE,KAAK,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;IAClF,CAAC;IAED;;;;;;;OAOG;IACH,YAAY,CAAC,KAAa,EAAE,MAAe;QACzC,OAAO,IAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,MAAM,CAAC,SAAS,CAAC,YAAY,EAAE,CAAC,EAAE,KAAK,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;IACjF,CAAC;IAED;;;;;;;OAOG;IACH,aAAa,CAAC,KAAa,EAAE,MAAc;QACzC,OAAO,IAAI,CAAC,kBAAkB,CAAC,MAAM,CAAC,SAAS,CAAC,YAAY,EAAE,CAAC,EAAE,KAAK,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;IAClF,CAAC;IAED;;;;;;;OAOG;IACH,eAAe,CAAC,KAAa,EAAE,MAAe;QAC5C,iCAAyB,CAAC,iBAAiB,CAAC,CAAC;QAC7C,OAAO,IAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,MAAM,CAAC,SAAS,CAAC,eAAe,EAAE,CAAC,EAAE,KAAK,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;IACpF,CAAC;IAED;;;;;;;OAOG;IACH,gBAAgB,CAAC,KAAa,EAAE,MAAc;QAC5C,iCAAyB,CAAC,iBAAiB,CAAC,CAAC;QAC7C,OAAO,IAAI,CAAC,kBAAkB,CAAC,MAAM,CAAC,SAAS,CAAC,eAAe,EAAE,CAAC,EAAE,KAAK,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;IACrF,CAAC;IAED;;;;;;;OAOG;IACH,eAAe,CAAC,KAAa,EAAE,MAAe;QAC5C,iCAAyB,CAAC,iBAAiB,CAAC,CAAC;QAC7C,OAAO,IAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,MAAM,CAAC,SAAS,CAAC,eAAe,EAAE,CAAC,EAAE,KAAK,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;IACpF,CAAC;IAED;;;;;;;OAOG;IACH,gBAAgB,CAAC,KAAa,EAAE,MAAc;QAC5C,iCAAyB,CAAC,iBAAiB,CAAC,CAAC;QAC7C,OAAO,IAAI,CAAC,kBAAkB,CAAC,MAAM,CAAC,SAAS,CAAC,eAAe,EAAE,CAAC,EAAE,KAAK,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;IACrF,CAAC;IAED,oBAAoB;IAEpB;;;;;OAKG;IACH,SAAS,CAAC,MAAe;QACvB,OAAO,IAAI,CAAC,gBAAgB,CAAC,MAAM,CAAC,SAAS,CAAC,SAAS,EAAE,CAAC,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;IACtE,CAAC;IAED;;;;;OAKG;IACH,YAAY,CAAC,MAAe;QAC1B,OAAO,IAAI,CAAC,gBAAgB,CAAC,MAAM,CAAC,SAAS,CAAC,YAAY,EAAE,CAAC,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;IACzE,CAAC;IAED;;;;;OAKG;IACH,YAAY,CAAC,MAAe;QAC1B,OAAO,IAAI,CAAC,gBAAgB,CAAC,MAAM,CAAC,SAAS,CAAC,YAAY,EAAE,CAAC,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;IACzE,CAAC;IAED;;;;;OAKG;IACH,YAAY,CAAC,MAAe;QAC1B,OAAO,IAAI,CAAC,gBAAgB,CAAC,MAAM,CAAC,SAAS,CAAC,YAAY,EAAE,CAAC,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;IACzE,CAAC;IAED;;;;;OAKG;IACH,YAAY,CAAC,MAAe;QAC1B,OAAO,IAAI,CAAC,gBAAgB,CAAC,MAAM,CAAC,SAAS,CAAC,YAAY,EAAE,CAAC,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;IACzE,CAAC;IAED;;;;;OAKG;IACH,eAAe,CAAC,MAAe;QAC7B,iCAAyB,CAAC,iBAAiB,CAAC,CAAC;QAC7C,OAAO,IAAI,CAAC,gBAAgB,CAAC,MAAM,CAAC,SAAS,CAAC,eAAe,EAAE,CAAC,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;IAC5E,CAAC;IAED;;;;;OAKG;IACH,eAAe,CAAC,MAAe;QAC7B,iCAAyB,CAAC,iBAAiB,CAAC,CAAC;QAC7C,OAAO,IAAI,CAAC,gBAAgB,CAAC,MAAM,CAAC,SAAS,CAAC,eAAe,EAAE,CAAC,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;IAC5E,CAAC;IAED;;;;;;;OAOG;IACH,UAAU,CAAC,KAAa,EAAE,MAAe;QACvC,OAAO,IAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,MAAM,CAAC,SAAS,CAAC,UAAU,EAAE,CAAC,EAAE,KAAK,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;IAC/E,CAAC;IAED;;;;;;;OAOG;IACH,WAAW,CAAC,KAAa,EAAE,MAAc;QACvC,OAAO,IAAI,CAAC,kBAAkB,CAAC,MAAM,CAAC,SAAS,CAAC,UAAU,EAAE,CAAC,EAAE,KAAK,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;IAChF,CAAC;IAED;;;;;;;OAOG;IACH,aAAa,CAAC,KAAa,EAAE,MAAe;QAC1C,OAAO,IAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,MAAM,CAAC,SAAS,CAAC,aAAa,EAAE,CAAC,EAAE,KAAK,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;IAClF,CAAC;IAED;;;;;;;OAOG;IACH,cAAc,CAAC,KAAa,EAAE,MAAc;QAC1C,OAAO,IAAI,CAAC,kBAAkB,CAAC,MAAM,CAAC,SAAS,CAAC,aAAa,EAAE,CAAC,EAAE,KAAK,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;IACnF,CAAC;IAED;;;;;;;OAOG;IACH,aAAa,CAAC,KAAa,EAAE,MAAe;QAC1C,OAAO,IAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,MAAM,CAAC,SAAS,CAAC,aAAa,EAAE,CAAC,EAAE,KAAK,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;IAClF,CAAC;IAED;;;;;;;OAOG;IACH,cAAc,CAAC,KAAa,EAAE,MAAc;QAC1C,OAAO,IAAI,CAAC,kBAAkB,CAAC,MAAM,CAAC,SAAS,CAAC,aAAa,EAAE,CAAC,EAAE,KAAK,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;IACnF,CAAC;IAED;;;;;;;OAOG;IACH,aAAa,CAAC,KAAa,EAAE,MAAe;QAC1C,OAAO,IAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,MAAM,CAAC,SAAS,CAAC,aAAa,EAAE,CAAC,EAAE,KAAK,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;IAClF,CAAC;IAED;;;;;;;OAOG;IACH,cAAc,CAAC,KAAa,EAAE,MAAc;QAC1C,OAAO,IAAI,CAAC,kBAAkB,CAAC,MAAM,CAAC,SAAS,CAAC,aAAa,EAAE,CAAC,EAAE,KAAK,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;IACnF,CAAC;IAED;;;;;;;OAOG;IACH,aAAa,CAAC,KAAa,EAAE,MAAe;QAC1C,OAAO,IAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,MAAM,CAAC,SAAS,CAAC,aAAa,EAAE,CAAC,EAAE,KAAK,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;IAClF,CAAC;IAED;;;;;;;OAOG;IACH,cAAc,CAAC,KAAa,EAAE,MAAc;QAC1C,OAAO,IAAI,CAAC,kBAAkB,CAAC,MAAM,CAAC,SAAS,CAAC,aAAa,EAAE,CAAC,EAAE,KAAK,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;IACnF,CAAC;IAED;;;;;;;OAOG;IACH,gBAAgB,CAAC,KAAa,EAAE,MAAe;QAC7C,iCAAyB,CAAC,kBAAkB,CAAC,CAAC;QAC9C,OAAO,IAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,MAAM,CAAC,SAAS,CAAC,gBAAgB,EAAE,CAAC,EAAE,KAAK,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;IACrF,CAAC;IAED;;;;;;;OAOG;IACH,iBAAiB,CAAC,KAAa,EAAE,MAAc;QAC7C,iCAAyB,CAAC,kBAAkB,CAAC,CAAC;QAC9C,OAAO,IAAI,CAAC,kBAAkB,CAAC,MAAM,CAAC,SAAS,CAAC,gBAAgB,EAAE,CAAC,EAAE,KAAK,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;IACtF,CAAC;IAED;;;;;;;OAOG;IACH,gBAAgB,CAAC,KAAa,EAAE,MAAe;QAC7C,iCAAyB,CAAC,kBAAkB,CAAC,CAAC;QAC9C,OAAO,IAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,MAAM,CAAC,SAAS,CAAC,gBAAgB,EAAE,CAAC,EAAE,KAAK,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;IACrF,CAAC;IAED;;;;;;;OAOG;IACH,iBAAiB,CAAC,KAAa,EAAE,MAAc;QAC7C,iCAAyB,CAAC,kBAAkB,CAAC,CAAC;QAC9C,OAAO,IAAI,CAAC,kBAAkB,CAAC,MAAM,CAAC,SAAS,CAAC,gBAAgB,EAAE,CAAC,EAAE,KAAK,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;IACtF,CAAC;IAED,iBAAiB;IAEjB;;;;;OAKG;IACH,WAAW,CAAC,MAAe;QACzB,OAAO,IAAI,CAAC,gBAAgB,CAAC,MAAM,CAAC,SAAS,CAAC,WAAW,EAAE,CAAC,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;IACxE,CAAC;IAED;;;;;OAKG;IACH,WAAW,CAAC,MAAe;QACzB,OAAO,IAAI,CAAC,gBAAgB,CAAC,MAAM,CAAC,SAAS,CAAC,WAAW,EAAE,CAAC,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;IACxE,CAAC;IAED;;;;;;;OAOG;IACH,YAAY,CAAC,KAAa,EAAE,MAAe;QACzC,OAAO,IAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,MAAM,CAAC,SAAS,CAAC,YAAY,EAAE,CAAC,EAAE,KAAK,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;IACjF,CAAC;IAED;;;;;;;OAOG;IACH,aAAa,CAAC,KAAa,EAAE,MAAc;QACzC,OAAO,IAAI,CAAC,kBAAkB,CAAC,MAAM,CAAC,SAAS,CAAC,YAAY,EAAE,CAAC,EAAE,KAAK,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;IAClF,CAAC;IAED;;;;;;;OAOG;IACH,YAAY,CAAC,KAAa,EAAE,MAAe;QACzC,OAAO,IAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,MAAM,CAAC,SAAS,CAAC,YAAY,EAAE,CAAC,EAAE,KAAK,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;IACjF,CAAC;IAED;;;;;;;OAOG;IACH,aAAa,CAAC,KAAa,EAAE,MAAc;QACzC,OAAO,IAAI,CAAC,kBAAkB,CAAC,MAAM,CAAC,SAAS,CAAC,YAAY,EAAE,CAAC,EAAE,KAAK,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;IAClF,CAAC;IAED,wBAAwB;IAExB;;;;;OAKG;IACH,YAAY,CAAC,MAAe;QAC1B,OAAO,IAAI,CAAC,gBAAgB,CAAC,MAAM,CAAC,SAAS,CAAC,YAAY,EAAE,CAAC,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;IACzE,CAAC;IAED;;;;;OAKG;IACH,YAAY,CAAC,MAAe;QAC1B,OAAO,IAAI,CAAC,gBAAgB,CAAC,MAAM,CAAC,SAAS,CAAC,YAAY,EAAE,CAAC,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;IACzE,CAAC;IAED;;;;;;;OAOG;IACH,aAAa,CAAC,KAAa,EAAE,MAAe;QAC1C,OAAO,IAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,MAAM,CAAC,SAAS,CAAC,aAAa,EAAE,CAAC,EAAE,KAAK,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;IAClF,CAAC;IAED;;;;;;;OAOG;IACH,cAAc,CAAC,KAAa,EAAE,MAAc;QAC1C,OAAO,IAAI,CAAC,kBAAkB,CAAC,MAAM,CAAC,SAAS,CAAC,aAAa,EAAE,CAAC,EAAE,KAAK,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;IACnF,CAAC;IAED;;;;;;;OAOG;IACH,aAAa,CAAC,KAAa,EAAE,MAAe;QAC1C,OAAO,IAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,MAAM,CAAC,SAAS,CAAC,aAAa,EAAE,CAAC,EAAE,KAAK,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;IAClF,CAAC;IAED;;;;;;;OAOG;IACH,cAAc,CAAC,KAAa,EAAE,MAAc;QAC1C,OAAO,IAAI,CAAC,kBAAkB,CAAC,MAAM,CAAC,SAAS,CAAC,aAAa,EAAE,CAAC,EAAE,KAAK,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;IACnF,CAAC;IAED,UAAU;IAEV;;;;;;;;OAQG;IACH,UAAU,CAAC,IAA8B,EAAE,QAAyB;QAClE,IAAI,SAAS,CAAC;QAEd,kBAAkB;QAClB,IAAI,OAAO,IAAI,KAAK,QAAQ,EAAE;YAC5B,wBAAgB,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;YACvB,SAAS,GAAG,IAAI,CAAC,GAAG,CAAC,IAAI,EAAE,IAAI,CAAC,MAAM,GAAG,IAAI,CAAC,WAAW,CAAC,CAAC;SAC5D;aAAM;YACL,QAAQ,GAAG,IAAI,CAAC;YAChB,SAAS,GAAG,IAAI,CAAC,MAAM,GAAG,IAAI,CAAC,WAAW,CAAC;SAC5C;QAED,iBAAiB;QACjB,IAAI,OAAO,QAAQ,KAAK,WAAW,EAAE;YACnC,qBAAa,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;SACzB;QAED,MAAM,KAAK,GAAG,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,KAAK,CAAC,IAAI,CAAC,WAAW,EAAE,IAAI,CAAC,WAAW,GAAG,SAAS,CAAC,CAAC,QAAQ,CAAC,QAAQ,IAAI,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC;QAEpH,IAAI,CAAC,WAAW,IAAI,SAAS,CAAC;QAC9B,OAAO,KAAK,CAAC;IACf,CAAC;IAED;;;;;;;;OAQG;IACH,YAAY,CAAC,KAAa,EAAE,MAAc,EAAE,QAAyB;QACnE,wBAAgB,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC;QAEzB,OAAO,IAAI,CAAC,aAAa,CAAC,KAAK,EAAE,IAAI,EAAE,MAAM,EAAE,QAAQ,CAAC,CAAC;IAC3D,CAAC;IAED;;;;;;;;OAQG;IACH,WAAW,CAAC,KAAa,EAAE,IAA8B,EAAE,QAAyB;QAClF,OAAO,IAAI,CAAC,aAAa,CAAC,KAAK,EAAE,KAAK,EAAE,IAAI,EAAE,QAAQ,CAAC,CAAC;IAC1D,CAAC;IAED;;;;;;OAMG;IACH,YAAY,CAAC,QAAyB;QACpC,IAAI,OAAO,QAAQ,KAAK,WAAW,EAAE;YACnC,qBAAa,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;SACzB;QAED,+DAA+D;QAC/D,IAAI,OAAO,GAAG,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC;QAE1B,6EAA6E;QAC7E,KAAK,IAAI,CAAC,GAAG,IAAI,CAAC,WAAW,EAAE,CAAC,GAAG,IAAI,CAAC,MAAM,EAAE,CAAC,EAAE,EAAE;YACnD,IAAI,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC,CAAC,KAAK,IAAI,EAAE;gBAC1B,OAAO,GAAG,CAAC,CAAC;gBACZ,MAAM;aACP;SACF;QAED,oBAAoB;QACpB,MAAM,KAAK,GAAG,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,KAAK,CAAC,IAAI,CAAC,WAAW,EAAE,OAAO,CAAC,CAAC;QAE1D,wCAAwC;QACxC,IAAI,CAAC,WAAW,GAAG,OAAO,GAAG,CAAC,CAAC;QAE/B,OAAO,KAAK,CAAC,QAAQ,CAAC,QAAQ,IAAI,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC;IACpD,CAAC;IAED;;;;;;;;OAQG;IACH,cAAc,CAAC,KAAa,EAAE,MAAc,EAAE,QAAyB;QACrE,wBAAgB,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC;QAEzB,eAAe;QACf,IAAI,CAAC,YAAY,CAAC,KAAK,EAAE,MAAM,EAAE,QAAQ,CAAC,CAAC;QAC3C,IAAI,CAAC,WAAW,CAAC,IAAI,EAAE,MAAM,GAAG,KAAK,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC;QAC9C,OAAO,IAAI,CAAC;IACd,CAAC;IAED;;;;;;;;OAQG;IACH,aAAa,CAAC,KAAa,EAAE,IAA8B,EAAE,QAAyB;QACpF,eAAe;QACf,IAAI,CAAC,WAAW,CAAC,KAAK,EAAE,IAAI,EAAE,QAAQ,CAAC,CAAC;QACxC,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,IAAI,EAAE,OAAO,IAAI,KAAK,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC,IAAI,GAAG,KAAK,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,WAAW,CAAC,CAAC;QACzF,OAAO,IAAI,CAAC;IACd,CAAC;IAED,UAAU;IAEV;;;;;;OAMG;IACH,UAAU,CAAC,MAAe;QACxB,IAAI,OAAO,MAAM,KAAK,WAAW,EAAE;YACjC,wBAAgB,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC;SAC1B;QAED,MAAM,SAAS,GAAG,OAAO,MAAM,KAAK,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC;QACpE,MAAM,QAAQ,GAAG,IAAI,CAAC,GAAG,CAAC,IAAI,CAAC,MAAM,EAAE,IAAI,CAAC,WAAW,GAAG,SAAS,CAAC,CAAC;QAErE,oBAAoB;QACpB,MAAM,KAAK,GAAG,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,KAAK,CAAC,IAAI,CAAC,WAAW,EAAE,QAAQ,CAAC,CAAC;QAE3D,wCAAwC;QACxC,IAAI,CAAC,WAAW,GAAG,QAAQ,CAAC;QAC5B,OAAO,KAAK,CAAC;IACf,CAAC;IAED;;;;;;;OAOG;IACH,YAAY,CAAC,KAAa,EAAE,MAAc;QACxC,wBAAgB,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC;QAEzB,OAAO,IAAI,CAAC,aAAa,CAAC,KAAK,EAAE,IAAI,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;IACjD,CAAC;IAED;;;;;;;OAOG;IACH,WAAW,CAAC,KAAa,EAAE,MAAe;QACxC,OAAO,IAAI,CAAC,aAAa,CAAC,KAAK,EAAE,KAAK,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;IAClD,CAAC;IAED;;;;OAIG;IACH,YAAY;QACV,+DAA+D;QAC/D,IAAI,OAAO,GAAG,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC;QAE1B,6EAA6E;QAC7E,KAAK,IAAI,CAAC,GAAG,IAAI,CAAC,WAAW,EAAE,CAAC,GAAG,IAAI,CAAC,MAAM,EAAE,CAAC,EAAE,EAAE;YACnD,IAAI,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC,CAAC,KAAK,IAAI,EAAE;gBAC1B,OAAO,GAAG,CAAC,CAAC;gBACZ,MAAM;aACP;SACF;QAED,aAAa;QACb,MAAM,KAAK,GAAG,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,KAAK,CAAC,IAAI,CAAC,WAAW,EAAE,OAAO,CAAC,CAAC;QAE1D,wCAAwC;QACxC,IAAI,CAAC,WAAW,GAAG,OAAO,GAAG,CAAC,CAAC;QAC/B,OAAO,KAAK,CAAC;IACf,CAAC;IAED;;;;;;;OAOG;IACH,cAAc,CAAC,KAAa,EAAE,MAAc;QAC1C,wBAAgB,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC;QAEzB,eAAe;QACf,IAAI,CAAC,YAAY,CAAC,KAAK,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;QACjC,IAAI,CAAC,WAAW,CAAC,IAAI,EAAE,MAAM,GAAG,KAAK,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC;QAE9C,OAAO,IAAI,CAAC;IACd,CAAC;IAED;;;;;;;OAOG;IACH,aAAa,CAAC,KAAa,EAAE,MAAe;QAC1C,mCAAmC;QACnC,IAAI,OAAO,MAAM,KAAK,WAAW,EAAE;YACjC,wBAAgB,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC;SAC1B;QAED,eAAe;QACf,IAAI,CAAC,WAAW,CAAC,KAAK,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;QAChC,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,IAAI,EAAE,OAAO,MAAM,KAAK,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC,MAAM,GAAG,KAAK,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,YAAY,CAAC,CAAC;QAE9F,OAAO,IAAI,CAAC;IACd,CAAC;IAED;;OAEG;IACH,KAAK;QACH,IAAI,CAAC,YAAY,GAAG,CAAC,CAAC;QACtB,IAAI,CAAC,WAAW,GAAG,CAAC,CAAC;QACrB,IAAI,CAAC,MAAM,GAAG,CAAC,CAAC;QAChB,OAAO,IAAI,CAAC;IACd,CAAC;IAED;;;;OAIG;IACH,SAAS;QACP,OAAO,IAAI,CAAC,MAAM,GAAG,IAAI,CAAC,WAAW,CAAC;IACxC,CAAC;IAED;;;;OAIG;IACH,IAAI,UAAU;QACZ,OAAO,IAAI,CAAC,WAAW,CAAC;IAC1B,CAAC;IAED;;;;OAIG;IACH,IAAI,UAAU,CAAC,MAAc;QAC3B,wBAAgB,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC;QAEzB,oBAAoB;QACpB,yBAAiB,CAAC,MAAM,EAAE,IAAI,CAAC,CAAC;QAEhC,IAAI,CAAC,WAAW,GAAG,MAAM,CAAC;IAC5B,CAAC;IAED;;;;OAIG;IACH,IAAI,WAAW;QACb,OAAO,IAAI,CAAC,YAAY,CAAC;IAC3B,CAAC;IAED;;;;OAIG;IACH,IAAI,WAAW,CAAC,MAAc;QAC5B,wBAAgB,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC;QAEzB,oBAAoB;QACpB,yBAAiB,CAAC,MAAM,EAAE,IAAI,CAAC,CAAC;QAEhC,IAAI,CAAC,YAAY,GAAG,MAAM,CAAC;IAC7B,CAAC;IAED;;;;OAIG;IACH,IAAI,QAAQ;QACV,OAAO,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC;IACxB,CAAC;IAED;;;;OAIG;IACH,IAAI,QAAQ,CAAC,QAAwB;QACnC,qBAAa,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;QAExB,IAAI,CAAC,SAAS,GAAG,QAAQ,CAAC;IAC5B,CAAC;IAED;;;;OAIG;IACH,IAAI,cAAc;QAChB,OAAO,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC;IACpB,CAAC;IAED;;;;OAIG;IACH,QAAQ;QACN,OAAO,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC,EAAE,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC;IAC1C,CAAC;IAED;;;;OAIG;IACH,QAAQ,CAAC,QAAyB;QAChC,MAAM,WAAW,GAAG,OAAO,QAAQ,KAAK,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC;QAE7E,8BAA8B;QAC9B,qBAAa,CAAC,WAAW,CAAC,CAAC;QAE3B,OAAO,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,QAAQ,CAAC,WAAW,EAAE,CAAC,EAAE,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC;IAC1D,CAAC;IAED;;OAEG;IACH,OAAO;QACL,IAAI,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC;QACb,OAAO,IAAI,CAAC;IACd,CAAC;IAED;;;;;;;OAOG;IACK,aAAa,CACnB,KAAa,EACb,QAAiB,EACjB,IAA8B,EAC9B,QAAyB;QAEzB,IAAI,SAAS,GAAG,IAAI,CAAC,YAAY,CAAC;QAClC,IAAI,WAAW,GAAG,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC;QAEjC,mBAAmB;QACnB,IAAI,OAAO,IAAI,KAAK,QAAQ,EAAE;YAC5B,SAAS,GAAG,IAAI,CAAC;YACjB,qBAAqB;SACtB;aAAM,IAAI,OAAO,IAAI,KAAK,QAAQ,EAAE;YACnC,qBAAa,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;YACpB,WAAW,GAAG,IAAI,CAAC;SACpB;QAED,mCAAmC;QACnC,IAAI,OAAO,QAAQ,KAAK,QAAQ,EAAE;YAChC,qBAAa,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;YACxB,WAAW,GAAG,QAAQ,CAAC;SACxB;QAED,kCAAkC;QAClC,MAAM,UAAU,GAAG,MAAM,CAAC,UAAU,CAAC,KAAK,EAAE,WAAW,CAAC,CAAC;QAEzD,mDAAmD;QACnD,IAAI,QAAQ,EAAE;YACZ,IAAI,CAAC,gBAAgB,CAAC,UAAU,EAAE,SAAS,CAAC,CAAC;SAC9C;aAAM;YACL,IAAI,CAAC,gBAAgB,CAAC,UAAU,EAAE,SAAS,CAAC,CAAC;SAC9C;QAED,cAAc;QACd,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,KAAK,CAAC,KAAK,EAAE,SAAS,EAAE,UAAU,EAAE,WAAW,CAAC,CAAC;QAE5D,0CAA0C;QAC1C,IAAI,QAAQ,EAAE;YACZ,IAAI,CAAC,YAAY,IAAI,UAAU,CAAC;SACjC;aAAM;YACL,mFAAmF;YACnF,IAAI,OAAO,IAAI,KAAK,QAAQ,EAAE;gBAC5B,IAAI,CAAC,YAAY,GAAG,IAAI,CAAC,GAAG,CAAC,IAAI,CAAC,YAAY,EAAE,SAAS,GAAG,UAAU,CAAC,CAAC;aACzE;iBAAM;gBACL,2FAA2F;gBAC3F,IAAI,CAAC,YAAY,IAAI,UAAU,CAAC;aACjC;SACF;QAED,OAAO,IAAI,CAAC;IACd,CAAC;IAED;;;;;OAKG;IACK,aAAa,CAAC,KAAa,EAAE,QAAiB,EAAE,MAAe;QACrE,MAAM,SAAS,GAAG,OAAO,MAAM,KAAK,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,YAAY,CAAC;QAE1E,mDAAmD;QACnD,IAAI,QAAQ,EAAE;YACZ,IAAI,CAAC,gBAAgB,CAAC,KAAK,CAAC,MAAM,EAAE,SAAS,CAAC,CAAC;SAChD;aAAM;YACL,IAAI,CAAC,gBAAgB,CAAC,KAAK,CAAC,MAAM,EAAE,SAAS,CAAC,CAAC;SAChD;QAED,qBAAqB;QACrB,KAAK,CAAC,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,KAAK,EAAE,SAAS,CAAC,CAAC;QAElC,0CAA0C;QAC1C,IAAI,QAAQ,EAAE;YACZ,IAAI,CAAC,YAAY,IAAI,KAAK,CAAC,MAAM,CAAC;SACnC;aAAM;YACL,mFAAmF;YACnF,IAAI,OAAO,MAAM,KAAK,QAAQ,EAAE;gBAC9B,IAAI,CAAC,YAAY,GAAG,IAAI,CAAC,GAAG,CAAC,IAAI,CAAC,YAAY,EAAE,SAAS,GAAG,KAAK,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC;aAC3E;iBAAM;gBACL,2FAA2F;gBAC3F,IAAI,CAAC,YAAY,IAAI,KAAK,CAAC,MAAM,CAAC;aACnC;SACF;QAED,OAAO,IAAI,CAAC;IACd,CAAC;IAED;;;;;OAKG;IACK,cAAc,CAAC,MAAc,EAAE,MAAe;QACpD,gDAAgD;QAChD,IAAI,SAAS,GAAG,IAAI,CAAC,WAAW,CAAC;QAEjC,qCAAqC;QACrC,IAAI,OAAO,MAAM,KAAK,WAAW,EAAE;YACjC,mCAAmC;YACnC,wBAAgB,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC;YAEzB,8BAA8B;YAC9B,SAAS,GAAG,MAAM,CAAC;SACpB;QAED,8GAA8G;QAC9G,IAAI,SAAS,GAAG,CAAC,IAAI,SAAS,GAAG,MAAM,GAAG,IAAI,CAAC,MAAM,EAAE;YACrD,MAAM,IAAI,KAAK,CAAC,cAAM,CAAC,0BAA0B,CAAC,CAAC;SACpD;IACH,CAAC;IAED;;;;;OAKG;IACK,gBAAgB,CAAC,UAAkB,EAAE,MAAc;QACzD,mCAAmC;QACnC,wBAAgB,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC;QAEzB,mDAAmD;QACnD,IAAI,CAAC,eAAe,CAAC,IAAI,CAAC,MAAM,GAAG,UAAU,CAAC,CAAC;QAE/C,kIAAkI;QAClI,IAAI,MAAM,GAAG,IAAI,CAAC,MAAM,EAAE;YACxB,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,KAAK,EAAE,MAAM,GAAG,UAAU,EAAE,MAAM,EAAE,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC;SAC7E;QAED,qCAAqC;QACrC,IAAI,MAAM,GAAG,UAAU,GAAG,IAAI,CAAC,MAAM,EAAE;YACrC,IAAI,CAAC,MAAM,GAAG,MAAM,GAAG,UAAU,CAAC;SACnC;aAAM;YACL,IAAI,CAAC,MAAM,IAAI,UAAU,CAAC;SAC3B;IACH,CAAC;IAED;;;;;OAKG;IACK,gBAAgB,CAAC,UAAkB,EAAE,MAAe;QAC1D,MAAM,SAAS,GAAG,OAAO,MAAM,KAAK,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,YAAY,CAAC;QAE1E,wCAAwC;QACxC,IAAI,CAAC,eAAe,CAAC,SAAS,GAAG,UAAU,CAAC,CAAC;QAE7C,8FAA8F;QAC9F,IAAI,SAAS,GAAG,UAAU,GAAG,IAAI,CAAC,MAAM,EAAE;YACxC,IAAI,CAAC,MAAM,GAAG,SAAS,GAAG,UAAU,CAAC;SACtC;IACH,CAAC;IAED;;;;OAIG;IACK,eAAe,CAAC,SAAiB;QACvC,MAAM,SAAS,GAAG,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,MAAM,CAAC;QAEpC,IAAI,SAAS,GAAG,SAAS,EAAE;YACzB,IAAI,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC;YACtB,IAAI,SAAS,GAAG,CAAC,SAAS,GAAG,CAAC,CAAC,GAAG,CAAC,GAAG,CAAC,CAAC;YACxC,IAAI,SAAS,GAAG,SAAS,EAAE;gBACzB,SAAS,GAAG,SAAS,CAAC;aACvB;YACD,IAAI,CAAC,KAAK,GAAG,MAAM,CAAC,WAAW,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC;YAE3C,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC,EAAE,CAAC,EAAE,SAAS,CAAC,CAAC;SACxC;IACH,CAAC;IAED;;;;;;;;;;OAUG;IACK,gBAAgB,CAAI,IAA2B,EAAE,QAAgB,EAAE,MAAe;QACxF,IAAI,CAAC,cAAc,CAAC,QAAQ,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;QAEtC,0BAA0B;QAC1B,MAAM,KAAK,GAAG,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,KAAK,EAAE,OAAO,MAAM,KAAK,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,WAAW,CAAC,CAAC;QAE5F,2EAA2E;QAC3E,IAAI,OAAO,MAAM,KAAK,WAAW,EAAE;YACjC,IAAI,CAAC,WAAW,IAAI,QAAQ,CAAC;SAC9B;QAED,OAAO,KAAK,CAAC;IACf,CAAC;IAED;;;;;;;;;;;OAWG;IACK,kBAAkB,CACxB,IAA2C,EAC3C,QAAgB,EAChB,KAAQ,EACR,MAAc;QAEd,mCAAmC;QACnC,wBAAgB,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC;QAEzB,0EAA0E;QAC1E,IAAI,CAAC,gBAAgB,CAAC,QAAQ,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;QAExC,2BAA2B;QAC3B,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,KAAK,EAAE,KAAK,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;QAErC,2CAA2C;QAC3C,IAAI,CAAC,YAAY,IAAI,QAAQ,CAAC;QAC9B,OAAO,IAAI,CAAC;IACd,CAAC;IAED;;;;;;;;;;;OAWG;IACK,iBAAiB,CACvB,IAA2C,EAC3C,QAAgB,EAChB,KAAQ,EACR,MAAe;QAEf,0CAA0C;QAC1C,IAAI,OAAO,MAAM,KAAK,QAAQ,EAAE;YAC9B,gEAAgE;YAChE,IAAI,MAAM,GAAG,CAAC,EAAE;gBACd,MAAM,IAAI,KAAK,CAAC,cAAM,CAAC,2BAA2B,CAAC,CAAC;aACrD;YAED,wBAAgB,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC;SAC1B;QAED,uDAAuD;QACvD,MAAM,SAAS,GAAG,OAAO,MAAM,KAAK,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,YAAY,CAAC;QAE1E,0EAA0E;QAC1E,IAAI,CAAC,gBAAgB,CAAC,QAAQ,EAAE,SAAS,CAAC,CAAC;QAE3C,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,KAAK,EAAE,KAAK,EAAE,SAAS,CAAC,CAAC;QAExC,mFAAmF;QACnF,IAAI,OAAO,MAAM,KAAK,QAAQ,EAAE;YAC9B,IAAI,CAAC,YAAY,GAAG,IAAI,CAAC,GAAG,CAAC,IAAI,CAAC,YAAY,EAAE,SAAS,GAAG,QAAQ,CAAC,CAAC;SACvE;aAAM;YACL,mGAAmG;YACnG,IAAI,CAAC,YAAY,IAAI,QAAQ,CAAC;SAC/B;QAED,OAAO,IAAI,CAAC;IACd,CAAC;CACF;AAE4B,kCAAW"}