"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "inkscape-0.91/inkscape.sk.1" (18 Jan 2015, 33572 Bytes) of archive /windows/misc/inkscape-0.91.zip:


INKSCAPE

NAME
SYNOPSIS
OPIS
VOĽBY
KONFIGURÃCIA
DIAGNOSTIKA
PRÃKLADY
PROSTREDIE
TÃMY
ÄALÅ IE INFORMÃCIE
POZRI AJ
POZNÃMKY KU GRAFICKÃMU ROZHRANIU
KLÃVESOVÃ VÃZBY
CHYBY
AUTORI
HISTÃRIA
AUTORSKÃ PRÃVA A LICENCIA

NAME

Inkscape − editor SVG (Scalable Vector Graphics).

SYNOPSIS

"inkscape [voľby] [názov súboru ...]"

voľby:

  −?, −−help
    −−usage
  −V, −−version
  −f, −−file=NÃZOVSÃBORU
  −e, −−export−png=NÃZOVSÃBORU
  −a, −−export−area=x0:y0:x1:y1
  −C, −−export−area−canvas
  −D, −−export−area−drawing
    −−export−area−snap
  −i, −−export−id=ID
  −j, −−export−id−only
  −t, −−export−use−hints
  −b, −−export−background=FARBA
  −y, −−export−background−opacity=HODNOTA
  −d, −−export−dpi=DPI
  −w, −−export−width=Å ÃRKA
  −h, −−export−height=VÃÅ KA
  −P, −−export−ps=NÃZOVSÃBORU
  −E, −−export−eps=NÃZOVSÃBORU
  −A, −−export−pdf=NÃZOVSÃBORU
  −T, −−export−text−to−path
    −−export−bbox−page
  −l, −−export−plain−svg=NÃZOVSÃBORU
  −p, −−print=PRINTER
  −I, −−query−id=ID
  −X, −−query−x
  −Y, −−query−y
  −W, −−query−width
  −H, −−query−height
  −S, −−query−all
  −x, −−extension−directory
    −−verb−list
    −−verb=VERB-ID
    −−select=OBJECT-ID
    −−shell
  −g, −−with−gui
  −z, −−without−gui
    −−vacuum−defs
    −−g−fatal−warnings

OPIS

Inkscape je editor súborov vektorovej grafiky vo formáte Scalable Vector Graphics ( SVG ) s grafickým rozhranÃm, ktorého schopnosti sú podobné Adobe Illustrator, CorelDraw, Xara Xtreme, atÄ. Medzi vlastnosti Inkscape patria vÅ¡estranné tvary, bézierove krivky, kreslenie voľbou rukou, viacriadkový text, text na ceste, alpha blending, ľubovoľné afÃnne transformácie, farebné prechody a výplÅ vzorkou, úprava uzlov, mnohé formáty na export a import vrátane PNG a PDF, zoskupovanie, vrstvy, živé klony a veľa iného. Rozhranie je navrhnuté pre komfortné a efektÃvne ovládanie pre skúseného použÃvateľa, priÄom dodržiava Å¡tandardy GNOME , takže použÃvateľ oboznámený s inými aplikáciami GNOME si môže ovládanie rozhrania rýchlo osvojiÅ¥.

SVG je Å¡tandardný W3C XML formát pre dvojrozmernú vektorovú grafiku. UmožÅuje definÃciu objektov kresby pomocou bodov, ciest a primitÃvnych tvarov. Farby, pÃsma, Å¡Ãrka Å¥ahu atÄ sa pri týchto objektoch uvádzajú ako atribúty âÅ¡týluâ. Zámer je taký, že keÄže SVG je Å¡tandard a jeho súbory sú text/xml, bude možné použiÅ¥ SVG súbory vo veľkom poÄte programov v Å¡irokom spektre aplikáciÃ.

Inkscape použÃva SVG ako svoj natÃvny formát dokumentu a jeho cieľom je staÅ¥ sa kresliacim programom plne konformným SVG súborom, dostupným open source komunite.

VOĽBY

−?, −−help

Zobrazà správu s pomocou

−V, −−version

Zobrazà verziu a dátum zostavenia Inkscape.

−a x0:y0:x1:y1, −−export−area=x0:y0:x1:y1

Pri exporte PNG, nastavà exportovanú oblasÅ¥ v použÃ- vateľských jednotkách SVG (anonymné jednotky dĺžky bežne použÃvané v Inkscape SVG ). Å tandardne sa exportuje celé kresliace plátno dokumentu. Bod (0,0) je spodný dolný roh.

−C, −−export−area−canvas

Pri exporte NG, PDF, PS a EPS je exportovaná oblasÅ¥ celé kresliace plátno dokumentu (stránka). Toto je Å¡tandardné nastavenie pre PNG, PDF a PS, takže ju nemusÃte uvádzaÅ¥ ak nepoužÃvate −−export−id na exportovanie konkrétneho objektu. Pri exporte EPS to vÅ¡ak nie je Å¡tandardné nastavenie. Naviac pri EPS neumožÅuje Å¡pecifikácia formátu aby bolo ohraniÄenie väÄÅ¡ie ako obsah dokumentu. To znamená, že ak pri exporte EPS použijete −−export−area−canvas, ohraniÄenie plátna sa oreže dnu na ohraniÄenie objektu ak je menÅ¡ie.

−D, −−export−area−drawing

Pri exporte PNG, PDF, PS a EPS je exportovaná oblasÅ¥ celá kresba (nie plátno), t.j. ohraniÄenie vÅ¡etkých objektov dokumentu (alebo exportovaného objektu ak je použité −−export−id). S touto voľbou budú na exportovanom obrázku iba viditeľné objekty dokumentu bez okrajov alebo orezania. Toto je Å¡tandardná exportná oblasÅ¥ pre EPS. Pri PNG je možné použiÅ¥ túto voľbu v kombinácii s −−export−use−hints.

−−export−area−snap

Pri exporte png prichytà oblasÅ¥ exportu smerom von na najbližšiu celoÄÃselnú použÃvateľskú jednotku SVG (px). Ak použÃvate Å¡tandardné rozlÃÅ¡enie na export 90 dpi a vaÅ¡a grafika je zarovnaná na pixle aby sa minimalizoval antialiasing, tento prepÃnaÄ vám umožnà zachovaÅ¥ toto zarovnanie aj ak exportujete ohraniÄenie nejakého objektu (pmocou −−export−id alebo −−export−area−drawing), ktoré samotné nie je zarovnané na pixle.

−b FARBA , −−export−background= FARBA

Farba pozadia exportovaného PNG. Toto môže byÅ¥ akýkoľvek reÅ¥azec Å¡pecifikujúci farbu, ktorý SVG podporuje, napr. â#ff007fâ alebo ârgb(255, 0, 128)â. Ak nie je nastavená, použije sa farba nastavená v Inkscape v dialógu Možnosti dokumentu (uložená v atribúte pagecolor= v sodipodi:namedview).

−d DPI , −−export−dpi= DPI

Použité rozlÃÅ¡enie na export PNG. Tiež sa použÃva pri rasterizácii filtrovaných objektov pri exporte do PS, EPS a PDF (ak neuvediete −−export−ignore−filters na potlaÄenie rasterizácie). Å tandardne 90, Äo zodpovedá 1 použÃ- vateľskej jednotke SVG. (px, tiež nazývaná âpoužÃ- vateľská jednotkaâ) exportovanej na 1 pixel bitmapy. Táto hodnota má precedenciu pred odporúÄaným DPI pri použità s prepÃnaÄom −−export−use−hints.

−e NÃZOVSÃBORU, −−export−png=NÃZOVSÃBORU

Názov súboru pre export PNG. Ak už existuje, bude prepÃsanà bez pýtania sa.

−f NÃZOVSÃBORU, −−file=NÃZOVSÃBORU

Otvorà zadané dokumenty. Je možné vynechaÅ¥ reÅ¥azec voľby, t.j. môžete uviesÅ¥ zoznam súborov bez −f.

−g, −−with−gui

PokúsiÅ¥ sa použiÅ¥ GUI (na unixových systémoch, použiÅ¥ X server aj keÄ nie je nastavená premenná $DISPLAY).

−h VÃÅ KA, −−export−height=VÃÅ KA

Výška generovaných bitmáp v pixloch. Táto hodnota má precedenciu pred nastavenÃm −−export−dpi (alebo odporúÄanÃm DPI pri použità s prepÃnaÄom −−export−use−hints).

−i ID , −−export−id= ID

Pri exporte PNG, PS, EPS a PDF hodnota atribútu id objektu, ktorý chcete exportovaÅ¥ z dokumentu. Žiadne iné objekty sa neexportujú. Å tandardne sa exportuje ohraniÄenie objektu. To môžete zmeniÅ¥ použitÃm voľby −−export−area (iba pri PNG ) alebo −−export−area−canvas.

−j, −−export−id−only

ExportovaÅ¥ do PNG iba objekt s id zadaným v −−export−id. VÅ¡etky ostatné objekty sa skryjú a nezobrazia sa v exporte ani keÄ prekrývajú exportovaný objekt. Ak nie je uvedené −−export−id, táto voľba sa ignoruje. Pri exporte PDF je toto Å¡tandardná voľba, takže jej uvedenie nemá žiadny vplyv.

−l, −−export−plain−svg=NÃZOVSÃBORU

ExportovaÅ¥ dokumenty do formátu Äisté SVG, bez menných priestorov sodipodi: alebo inkscape: namespaces a bez metadát RDF.

−x, −−extension−directory

VypÃÅ¡e aktuálny adresár rozÅ¡ÃrenÃ, ktorý bol nastavený pre Inkscape a potom skonÄÃ. VyužÃvajú to externé rozÅ¡Ã- renia aby použili rovnakú konfiguráciu ako pôvodná inÅ¡talácia Inkscape.

−−verb−list

VypÃÅ¡e vÅ¡etky slovesá dostupné v Inkscape podľa ID. Tieto ID možno použiÅ¥ pri definovanà klávesových máp alebo menu. Tiež ich možno použiÅ¥ na prÃkazovom riadku s voľbou −−verb.

−−verb=VERB−ID, −−select=OBJECT−ID

Tieto dve voľby spolu poskytujú základné možnosti skriptovania v Inkscape z prÃkazového riadka. Obe sa môžu na prÃkazovom riadku vyskytovaÅ¥ ľubovoľný poÄet krát a vykonajú sa v tomto poradà na každom urÄenom dokumente.

PrÃkaz −−verb vykoná uvedené sloveso ako keby bolo zavolané z menu alebo klávesovou skratkou. Dialógy sa objavia ak sú súÄasÅ¥ou slovesa. Ak chcete vypÃsaÅ¥ zoznam dostupných ID, použite voľby prÃkazového riadka −−verb−list.

PrÃkaz −−select spôsobà výber objektov s uvedeným ID. To umožÅuje vykonávanie slovies na nich. Ak chcete zruÅ¡iÅ¥ vÅ¡etky výbery, použite −−verb=EditDeselect. ID objektov sú dostupné v závislosti na dokumente, ktorý sa má naÄÃtaÅ¥.

−p TLAÄIAREÅ, −−print=TLAÄIAREÅ

VytlaÄà dokumenty na urÄenej tlaÄiarni pomocou âlpr −P TLAÄIAREÅâ. Ak chcete výstup poslaÅ¥ rúrou inému prÃkazu, môžete použiÅ¥ â| PRÃKAZâ alebo â> NÃZOVSÃBORUâ ak chcete namiesto tlaÄenia zapÃsaÅ¥ výstup v PostScripte do súboru. Pamätajte na to, že musÃte použiÅ¥ vhodné úvodzovky pre váš shell, napr.

inkscape −−print=’| ps2pdf − mydoc.pdf’ mydoc.svg

−t, −−export−use−hints

PoužiÅ¥ názov exportovaného súboru a atribút DPI uložené v exportovanom objekte (iba s voľbou −−export−id). Tieto údaje sa nastavujú automaticky keÄ exportujete výber z grafického rozhrania Inkscape. Takže napr. ak exportujete útvar s id="path231" ako /home/me/shape.png pri 300 dpi z dokument.svg z grafického rozhrania Inkscape a uložÃte dokument, neskôr budete môcÅ¥ exportovaÅ¥ útvar do rovnakého súboru s rovnakým rozlÃÅ¡enÃm jednoducho spustenÃm

inkscape −i path231 −t document.svg

Ak spolu s touto voľbou použijete −−export−dpi, −−export−width alebo −−export−height bude sa atribút DPI ignorovaÅ¥ a použije sa hodnota zadaná na prÃkazovom riadku. Ak spolu s touto voľbou použijete −−export−png, bude sa atribút názvov súboru ignorovaÅ¥ a použije sa hodnota zadaná na prÃkazovom riadku.

−w Å ÃRKA, −−export−width=Å ÃRKA

Výška generovaných bitmáp v pixeloch. Táto hodnota má precedenciu pred nastavenÃm −−export−dpi (alebo odporúÄanÃm DPI pri použità s prepÃnaÄom −−export−use−hints).

−y HODNOTA , −−export−background−opacity= HODNOTA

Krytie pozadia exportovaných súborov PNG. Toto môže byÅ¥ hodnota buÄ medzi 0.0 a 1.0 (kde 0.0 znamená celkom priehľadné a 1.0 plné krytie) alebo väÄÅ¡ia ako 1 do 255 (kde 255 znamená plné krytie). Ak nie je hodnota nastavená a nepoužije sa voľba −b, použije sa krytie stránky nastavené v Inkscape v dialógu Vlastnosti dokumentu (uložené v atribúte inkscape:pageopacity= sodipodi:namedview). Ak nie je hodnota nastavená a použije sa voľba −b použije sa hodnota 255 (plné krytie).

−P NÃZOVSÃBORU, −−export−ps=NÃZOVSÃBORU

ExportovaÅ¥ dokumenty do formátu PostScript. Pamätajte, že PostScript nepodporuje priesvitnosÅ¥, takže akékoľvek priesvitné objekty v pôvodnom SVG sa automaticky rasterizujú. Priložia sa použité pÃsma alebo podmnožina použitých znakov. Å tandardná oblasÅ¥ exportu je plátno a môžete ju nastaviÅ¥ na kresbu pomocou −−export−area−drawing. Ak chcete exportovaÅ¥ jediný objekt, môžete použiÅ¥ −−export−id (vÅ¡etky ostatné sa skryjú); v tom prÃpade bude oblasÅ¥ou exportu ohraniÄenie uvedeného objektu, ale možno ho nastaviÅ¥ na plátno voľbou −−export−area−canvas.

−E NÃZOVSÃBORU, −−export−eps=NÃZOVSÃBORU

ExportovaÅ¥ dokumenty do formátu Encapsulated PostScript. Pamätajte, že PostScript nepodporuje priesvitnosÅ¥, takže akékoľvek priesvitné objekty v pôvodnom SVG sa automaticky rasterizujú. Priložia sa použité pÃsma alebo podmnožina použitých znakov. Å tandardná oblasÅ¥ exportu je kresba a môžete ju vÅ¡ak nastaviÅ¥ na plátno, pozrite si vÅ¡ak obmedzenia v popise voľby −−export−area−drawing. Ak chcete exportovaÅ¥ jediný objekt, môžete použiÅ¥ −−export−id (vÅ¡etky ostatné sa skryjú).

−A NÃZOVSÃBORU, −−export−pdf=NÃZOVSÃBORU

ExportovaÅ¥ dokumenty do formátu PDF format. Tento formát zachováva priesvitnosÅ¥ z pôvodného SVG. Priložia sa použité pÃsma alebo podmnožina použitých znakov. Å tandardná oblasÅ¥ exportu je plátno a môžete ju nastaviÅ¥ na kresbu pomocou −−export−area−drawing. Ak chcete exportovaÅ¥ jediný objekt, môžete použiÅ¥ −−export−id (vÅ¡etky ostatné sa skryjú); v tom prÃpade bude oblasÅ¥ou exportu ohraniÄenie uvedeného objektu, ale možno ho nastaviÅ¥ na plátno voľbou −−export−area−canvas.

−T, −−export−text−to−path

Konvertovať pri exporte textové objekty na cesty kde sa dá (pri exporte PS, EPS a PDF ).

−−export−ignore−filters

ExportovaÅ¥ objekty s filtrami (napr. s rozostrenÃm) ako vektorovú grafiku a ignorovaÅ¥ filtre (pri exporte PS, EPS a PDF ). Å tandardne sa vÅ¡etky objekty s filtrami rasterizujú s rozlÃÅ¡enÃm −−export−dpi (Å¡tandardne 90 dpi) ÄÃm sa zachová ich vzhľad.

−I, −−query−id

NastaviÅ¥ ID objektu, ktoré rozmery zisÅ¥ujeme. Ak nie je nastavené, voľby požiadavky vrátia rozmer kresby (t.j. vÅ¡etkých objektov dokumentu), nie stránky Äi zobrazenia.

−X, −−query−x

ZistiÅ¥ súradnicu X kresby alebo, ak je urÄený, objektu s −−query−id. Vrátená hodnota je v px (použÃvateľské jednotky SVG ).

−Y, −−query−y

ZistiÅ¥ súradnicu Y kresby alebo, ak je urÄený, objektu s −−query−id. Vrátená hodnota je v px (použÃvateľské jednotky SVG ).

−W, −−query−width

ZistiÅ¥ Å¡Ãrku kresby alebo, ak je urÄený, objektu s −−query−id. Vrátená hodnota je v px (použÃvateľské jednotky SVG ).

−H, −−query−height

ZistiÅ¥ výšku kresby alebo, ak je urÄený, objektu s −−query−id. Vrátená hodnota je v px (použÃvateľské jednotky SVG ).

−S, −−query−all

VypÃÅ¡e zoznam vÅ¡etkých objektov v dokumente SVG s definovaným id spolu s ich súradnicou x,y, Å¡Ãrkou a výškou vo formáte s hodnotami oddelenom Äiarkami.

−−shell

Ak je zadaný tento parameter, Inkscape vstúpi do interaktÃ- vneho režimu prÃkazového riadka. V tomto režime pÃÅ¡ete prÃkazy na prÃkazovom riadku a Inkscape ich vykonáva bez toho aby ste museli pri každom prÃkaze spúšťaÅ¥ novú inÅ¡tanciu Inkscape. Táto vlastnosÅ¥ je najužitoÄnejÅ¡ia v skriptoch a pri použità na serveri: nepridáva nové schopnosti, ale umožÅuje vám zlepÅ¡ovaÅ¥ nároky na rýchlosÅ¥ a pamäť akéhokoľvek skriptu, ktorý opakovane volá Inkscape aby vykonal úlohy z prÃkazového riadka (ako export alebo konverzie). Každý prÃkaz v režime shellu musà byÅ¥ úplný platný prÃkaz Inkscape ale bez názvu programu Inkscape, napr. âsubor.svg −−export−pdf=subor.pdfâ.

−−vacuum−defs

Odstráni vÅ¡etky nepoužité položky zo sekcie <lt>defs<gt> SVG súboru. Ak túto voľbu zadáte spolu s −−export−plain−svg, bude maÅ¥ vplyv iba na exportovaný súbor. Ak ju použijete samostatne, zmenà sa existujúci súbor.

−z, −−without−gui

NeotvÃraÅ¥ grafické rozhranie (na unixových systémoch nepoužÃvaÅ¥ X server), iba spracovaÅ¥ súbory z konzoly. Táto voľba sa predpokladá pri voľbách −p, −e, −l a −−vacuum−defs.

−−g−fatal−warnings

Táto Å¡tandardná voľba GTK vynucuje, že akékoľvek upozornenia, ktoré sú zvyÄajne neÅ¡kodné, spôsobia ukonÄenie Inkscape (Äo je užitoÄné pri ladenÃ).

−−usage

Zobrazà struÄnú správu o tom ako použÃvaÅ¥ Inkscape.

KONFIGURÃCIA

Hlavný konfiguraÄný súboor je ~/.config/Inkscape/preferences.xml. Ukladá rozliÄné nastavenia, ktoré môžete zmeniÅ¥ v Inkscape (prevažne v dialógu Nastavenia Inkscape). Do podadresárov tohto adresára tiež môžete umiestniÅ¥ vlastné:

$HOME/.config/Inkscape/extensions/ − rozÅ¡irujúce efekty.

$HOME/.config/Inkscape/icons/ − ikony.

$HOME/.config/Inkscape/keys/ − mapy kláves.

$HOME/.config/Inkscape/templates/ − Å¡ablóny nových súborov.

DIAGNOSTIKA

Program vráti nulovú hodnotu pri úspeÅ¡nom a nenulovú pri neúspeÅ¡nom ukonÄenÃ.

Na Å¡tandardný chybový výstup alebo Å¡tandardný výstup môže vypÃsaÅ¥ rozliÄné chybové hlásenia alebo upozornenia. Ak sa program správa chybne alebo havaruje v súvislosti s konkrétnym SVG súborom, prehliadnutie tohto výstupu pomôže zistiÅ¥ dôvod zlyhania.

PRÃKLADY

Hoci je Inkscape zjavne v prvom rade aplikácia s grafickým použÃ- vateľským rozhranÃm, tiež ho možno použiÅ¥ na spracovanie SVG z prÃkazového riadka.

Otvorenie SVG súboru v grafickom rozhranÃ:

  inkscape subor.svg

VytlaÄenie SVG súboru z prÃkazového riadka:

  inkscape subor.svg −p '| lpr'

Export SVG súboru do PNG v predvolenom rozlÃÅ¡enà 90 dpi (jedna použÃvateľská jednotka SVG zodpovedá jednému pixlu bitmapy):

  inkscape subor.svg −−export−png=subor.png

To isté, ale veľkosť súboru PNG je vynútená na 600x400 pixlov:

  inkscape subor.svg −−export−png=subor.png −w600 −h400

To isté, ale exportuje kresbu (ohraniÄenie vÅ¡etkých objektov), nie stránku:

  inkscape subor.svg −−export−png=subor.png −−export−area−drawing

Exportuje do PNG objekt s id="text1555" s použitÃm názvu súboru a rozlÃÅ¡enia, ktoré boli použité pri poslednom exporte objektu z grafického rozhrania:

  inkscape subor.svg −−export−id=text1555 −−export−use−hints

To isté, ale použiÅ¥ rozlÃÅ¡enie 90 dpi, urÄiÅ¥ názov súboru a prichytiÅ¥ exportovanú oblasÅ¥ smerom von k najbližšej celej hodnte použÃvateľskej jednotky SVG (aby sa zachovalo zarovnanie objektov na pixle a tak minimalizoval aliasing):

  inkscape subor.svg −−export−id=text1555 −−export−png=text.png −−export−area−snap

PreviesÅ¥ Inkscape SVG na Äistý SVG dokument:

  inkscape subor1.svg −−export−plain−svg=subor2.svg

PreviesÅ¥ SVG dokument na EPS, priÄom prevedie vÅ¡etky texty na cesty:

  inkscape subor.svg −−export−eps=subor.eps −−export−text−to−path

ZistiÅ¥ Å¡Ãrku objektu s id="text1555":

  inkscape subor.svg −−query−width −−query−id text1555

DuplikovaÅ¥ objekt s id="path1555", otoÄiÅ¥ duplikát o 90 stupÅov, uložiÅ¥ SVG a skonÄiÅ¥:

  inkscape subor.svg −−select=path1555 −−verb=EditDuplicate −−verb=ObjectRotate90 −−verb=FileSave −−verb=FileClose

PROSTREDIE

DISPLAY zistenie predvoleného hostiteľa a ÄÃsla displeja.

TMPDIR nastavenie predvoleného adresára pre doÄasné súbory. Adresár musà existovaÅ¥.

TÃMY

Ak chcete naÄÃtaÅ¥ odliÅ¡nú sadu ikon ako predvolený súbor $PREFIX/share/inkscape/icons/icons.svg, použije sa adresár $HOME/.inkscape/icons/. Ikony sa naÄÃtavajú podľa názvu (napr. fill_none.svg) alebo ak nie sú nájdené z icons.svg. Ak sa ikona nenaÄÃta ani z jedného z týchto miest, použije sa predvolené umiestnenie systému.

Potrebné ikony sa naÄÃtavajú zo SVG súborov hľadanÃm SVG id so zodpovedajúcim názvom ikony. (Napr. pri naÄÃtanà ikony âfill_noneâ zo súboru sa ako ikona vykreslà ohraniÄenie âfill_noneâ, Äi už pochádza zo súboru fill_none.svg alebo icons.svg.)

ÄALÅ IE INFORMÃCIE

Umiestnenie kanonickej dokumentácie k Inkscape je na http://www.inkscape.org/. Webová stránka obsahuje novinky, dokumentáciu, návody, prÃklady, archÃvy konferenciÃ, poslednú vydanú verziu programu, databázy chýb a žiadostà o nové funkcie, fóra a ÄalÅ¡ie.

POZRI AJ

potrace, cairo, rsvg(1), batik, ghostscript, pstoedit.

Testovacà balÃk konformnosti so Å¡tandardom SVG: http://www.w3.org/Graphics/SVG/Test/

Nástroj na testovanie platnosti SVG: http://jiggles.w3.org/svgvalidator/

Scalable Vector Graphics ( SVG ) 1.1 Specification W3C Recommendation 14 January 2003 <http://www.w3.org/TR/SVG11/>

Scalable Vector Graphics ( SVG ) 1.2 Specification W3C Working Draft 13 November 2003 <http://www.w3.org/TR/SVG12/>

SVG 1.1/1.2/2.0 Requirements W3C Working Draft 22 April 2002 <http://www.w3.org/TR/SVG2Reqs/>

Document Object Model ( DOM ): Level 2 Core Arnaud Le Hors et al editors, W3C <http://www.w3.org/TR/DOM−Level−2−Core/>

POZNÃMKY KU GRAFICKÃMU ROZHRANIU

Ak sa chcete nauÄiÅ¥ pracovaÅ¥ s grafickým rozhranÃm Inkscape PomocnÃk > Návody.

Okrem SVG dokáže Inkscape importovaÅ¥ (Súbor > ImportovaÅ¥) väÄÅ¡inu bitmapových formátov ( PNG, BMP, JPG, XPM, GIF atÄ.), Äistý text (vyžaduje Perl), PS a EPS (vyžaduje Ghostscript), formáty PDF a AI ( AI verzie 9.0 alebo novÅ¡ia).

Inkscape exportuje 32−bitové PNG obrázky (Súbor > ExportovaÅ¥) a tiež AI, PS, EPS, PDF, DXF, a niekoľko ÄalÅ¡Ãch formátov pomocou Súbor > UložiÅ¥ ako.

Inkscape dokáže cyužiÅ¥ informáciu o tlaku a sklone grafického tabletu na nastavenie Å¡Ãrky, uhla a sily niektorých nástrojov vrátane kaligrafického pera.

Inkscape obsahuje grafické rozhranie k jadru na vektorizáciu bitmáp Potrace (http://potrace.sf.net), ktoré je súÄasÅ¥ou Inkscape.

Inkscape dokáže využÃvaÅ¥ externé skripty (filtre Å¡tandardného vstupu/výstupu), ktoré predstavujú prÃkazy v menu Efekty. Skript môže maÅ¥ grafický dialóg na nastavenie parametrov a dokáže zistiÅ¥ ID vybraných objektov na ktoré sa bude aplikovaÅ¥ prostrednÃ- ctvom prÃkazového riadka. Inkscape obsahuje sadu efektov napÃsaných v jazyku Python.

KLÃVESOVÃ VÃZBY

Ãplný zoznam skratiek klávesnice a myÅ¡i nájdete v súbore doc/keys.html alebo pomocou prÃkazu Použitie klávesnice a myÅ¡i v menu PomocnÃk.

CHYBY

Je známych množstvo chýb. Existujúce chyby kontrolujte a nové hláste na webstránke inkscape.org. Tiež si preÄÃtajte sekciu Známe problémy v Poznámkach k vydaniu vaÅ¡ej verzie (súbor âNEWSâ).

AUTORI

Kód vÄaÄà za svoju existenciu množstvu prispievateľov do jeho rozliÄných foriem. Nasledovný zoznam je urÄite neúplný, ale slúži na uznanie mnohých ramien, na ktorých táto aplikácia stojÃ:

Maximilian Albert, Joshua A. Andler, Tavmjong Bah, Pierre Barbry-Blot, Jean-François Barraud, Campbell Barton, Bill Baxter, John Beard, John Bintz, Arpad Biro, Nicholas Bishop, Joshua L. Blocher, Hanno Böck, Tomasz Boczkowski, Henrik Bohre, Boldewyn, Daniel Borgmann, Bastien Bouclet, Hans Breuer, Gustav Broberg, Christopher Brown, Marcus Brubaker, Luca Bruno, Nicu Buculei, Bulia Byak, Pierre Caclin, Ian Caldwell, Gail Carmichael, Ed Catmur, Chema Celorio, Jabiertxo Arraiza Cenoz, Johan Ceuppens, Zbigniew Chyla, Alexander Clausen, John Cliff, Kees Cook, Ben Cromwell, Robert Crosbie, Jon Cruz, Aurélie De-Cooman, Kris De Gussem, Milosz Derezynski, Daniel DÃaz, Bruno Dilly, Larry Doolittle, Nicolas Dufour, Tim Dwyer, Maxim V. Dziumanenko, Johan Engelen, Miklos Erdelyi, Ulf Erikson, Noé Falzon, Frank Felfe, Andrew Fitzsimon, Edward Flick, Marcin Floryan, Fred, Ben Fowler, Cedric Gemy, Steren Giannini, Olivier Gondouin, Ted Gould, Toine de Greef, Michael Grosberg, Bryce Harrington, Dale Harvey, Aurélio Adnauer Heckert, Carl Hetherington, Jos Hirth, Hannes Hochreiner, Thomas Holder, Joel Holdsworth, Christoffer Holmstedt, Alan Horkan, Karl Ove Hufthammer, Richard Hughes, Nathan Hurst, inductiveload, Thomas Ingham, Jean-Olivier Irisson, Bob Jamison, Ted Janeczko, jEsuSdA, Lauris Kaplinski, Lynn Kerby, Niko Kiirala, James Kilfiger, Nikita Kitaev, Jason Kivlighn, Adrian Knoth, Krzysztof KosiÅski, Petr Kovar, Benoît Lavorata, Alex Leone, Julien Leray, Raph Levien, Diederik van Lierop, Nicklas Lindgren, Vitaly Lipatov, Ivan Louette, Fernando Lucchesi Bastos Jurema, Pierre-Antoine Marc, Aurel-Aimé Marmion, Colin Marquardt, Craig Marshall, Ivan Masár, Dmitry G. Mastrukov, David Mathog, Matiphas, Michael Meeks, Federico Mena, MenTaLguY, Aubanel Monnier, Vincent Montagne, Tim Mooney, Derek P. Moore, Chris Morgan, Peter Moulder, Jörg Müller, Yukihiro Nakai, Victor Navez, Christian Neumair, Nick, Andreas Nilsson, Mitsuru Oka, VinÃcius dos Santos Oliveira, Martin Owens, Alvin Penner, Matthew Petroff, Jon Phillips, Zdenko Podobny, Alexandre Prokoudine, Jean-René Reinhard, Alexey Remizov, Frederic Rodrigo, Hugo Rodrigues, Juarez Rudsatz, Xavier Conde Rueda, Felipe Corrêa da Silva Sanches, Christian Schaller, Marco Scholten, Tom von Schwerdtner, Danilo Å egan, Abhishek Sharma, Shivaken, Michael Sloan, John Smith, BoÅ¡tjan Å petiÄ, Aaron Spike, Kaushik Sridharan, Ralf Stephan, Dariusz Stojek, Martin Sucha, ~suv, Pat Suwalski, Adib Taraben, Hugh Tebby, Jonas Termeau, David Turner, Andre Twupack, Aleksandar UroÅ¡eviÄ, Alex Valavanis, Joakim Verona, Lucas Vieites, Daniel Wagenaar, Liam P. White, Sebastian Wüst, Michael Wybrow, Gellule Xg, Daniel Yacob, David Yip, Masatake Yamato

Túto manuálovú stránku zostavil Bryce Harrington <brycehar@bryceharrington.com>.

HISTÃRIA

Kód, ktorý sa neskôr stal kódom Inkscape zaÄal svoj život v roku 1999 ako program Gill, aplikácia GNOME Illustrator, ktorú vytvoril Raph Levien. Cieľom, ktorý si Gill kládol bolo nakoniec podporovaÅ¥ kompletný Å¡tandard SVG. Raph implementoval bézierový PostScriptový obrazový model vrátane výplne a Å¥ahu, Å¡týlov zakonÄenia a spojenia Äiar, textu atÄ. Raphhova stránka o Gill je http://www.levien.com/svg/. Práca na Gill sa spomalila alebo zastavila v roku 2000.

ÄalÅ¡Ãm stelesnenÃm kódu sa stal veľmi populárny program Sodipodi, ktorý viedol Lauris Kaplinski. Kód sa zmenil na veľmi mocný ilustraÄný nástroj poÄas niekoľkých rokov práce na Åom po pridanà niekoľkých nových vlasntostÃ, podpory jazykov, portovania na Windows a iné operaÄné systémy a odstránenà závislostÃ.

Inkscape vytvorili v roku 2003 Å¡tyria aktÃvni vývojári Sodipodi − Bryce Harrington, MenTaLguY, Nathan Hurst a Ted Gould, ktorà chceli kód posunúť novým smerom so zameranÃm na konformnosÅ¥ s SVG, vzľad a správanie rozhrania a túžbou otvoriÅ¥ prÃležitosÅ¥ vývoja viacerým prispievateľom. Projekt postupoval rýchlo a zÃskal si množstvo veľmi aktÃvnych prispievateľov a vlastnostÃ.

Mnoho práce v raných dÅoch projektu sa zameriavalo na stabilizáciu kódu a internacionalizáciu. Pôvodné vykresľovacie jadro zdedené zo Sodipodi bolo spojené s mnohými matematickými hraniÄnými prÃ- padmi, ktoré viedli k neoÄakávaným haváriám pri použità programu na iné ako rutinné úlohy. Toto vykresľovacie jadro nahradil Livarot, ktorý hoci tiež nie je dokonalý, bol výrazne menej náchylný na chyby. Projekt tiež praktikoval Äasté zaÄleÅovanie kódu a posmeľoval použÃvateľov v použÃvanà vývojových verzià programu. To pomohlo s ranou identifikáciou chýb a zabezpeÄilo jednoduchý spôsob ako použÃvatelia mohli overiÅ¥ funkÄnosÅ¥ opráv. V dôsledku Inkscape si Inkscape zaslúžil vÅ¡eobecnú reputáciu robustnosti a spoľahlivosti.

Tiež sa rozvinuli snahy o internacionalizáciu a lokalizáciu rozhrania, ktoré pomohli programu zÃskaÅ¥ prispievateľov z celého sveta.

Inkscape mal prÃnosný vplyv na vizuálnu atraktivitu open source vo vÅ¡eobecnosti, pretože poskytol nástroj na tvorbu a zdieľanie ikon, Å¡tartovacÃch obrazoviek, grafiky webových stránok atÄ. Istým spôsobom okrem toho, že je to len âprogram na kreslenieâ hral Inkscape dôležitú úlohu pri vylepÅ¡enà vizuálnej stránky open source Å¡irokému publiku.

AUTORSKÃ PRÃVA A LICENCIA

Copyright (C) 1999–2008 Autori.

Inkscape je slobodný softvér; môžete ho použÃvaÅ¥ a Å¡ÃriÅ¥ za podmienok licencie GPL.