"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "Atom/resources/app/apm/node_modules/yargs/locales/pl.json" (8 Mar 2017, 1586 Bytes) of package /windows/misc/atom-windows.zip:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) JSON source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 {
  2  "Commands:": "Polecenia:",
  3  "Options:": "Opcje:",
  4  "Examples:": "Przykłady:",
  5  "boolean": "boolean",
  6  "count": "ilość",
  7  "string": "ciąg znaków",
  8  "array": "tablica",
  9  "required": "wymagany",
  10  "default:": "domyślny:",
  11  "choices:": "dostępne:",
  12  "generated-value": "wygenerowana-wartość",
  13  "Not enough non-option arguments: got %s, need at least %s": "Niewystarczająca ilość argumentów: otrzymano %s, wymagane co najmniej %s",
  14  "Too many non-option arguments: got %s, maximum of %s": "Zbyt duża ilość argumentów: otrzymano %s, wymagane co najwyżej %s",
  15  "Missing argument value: %s": {
  16   "one": "Brak wartości dla argumentu: %s",
  17   "other": "Brak wartości dla argumentów: %s"
  18  },
  19  "Missing required argument: %s": {
  20   "one": "Brak wymaganego argumentu: %s",
  21   "other": "Brak wymaganych argumentów: %s"
  22  },
  23  "Unknown argument: %s": {
  24   "one": "Nieznany argument: %s",
  25   "other": "Nieznane argumenty: %s"
  26  },
  27  "Invalid values:": "Nieprawidłowe wartości:",
  28  "Argument: %s, Given: %s, Choices: %s": "Argument: %s, Otrzymano: %s, Dostępne: %s",
  29  "Argument check failed: %s": "Weryfikacja argumentów nie powiodła się: %s",
  30  "Implications failed:": "Założenia nie zostały spełnione:",
  31  "Not enough arguments following: %s": "Niewystarczająca ilość argumentów następujących po: %s",
  32  "Invalid JSON config file: %s": "Nieprawidłowy plik konfiguracyjny JSON: %s",
  33  "Path to JSON config file": "Ścieżka do pliku konfiguracyjnego JSON",
  34  "Show help": "Pokaż pomoc",
  35  "Show version number": "Pokaż numer wersji"
  36 }