"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "android-studio/plugins/android/lib/layoutlib/data/res/raw-vi-xlarge/incognito_mode_start_page.html" (1 Dec 2016, 1276 Bytes) of package /windows/misc/android-studio-ide-145.3537739-windows.zip:


Caution: In this restricted "Fossies" environment the current HTML page may not be correctly presentated and may have some non-functional links. Alternatively you can here view or download the uninterpreted raw source code. A member file download can also be achieved by clicking within a package contents listing on the according byte size field.

Bạn đã sử dụng cửa sổ ẩn danh. Các trang bạn xem trong cửa sổ này sẽ không xuất hiện trong lịch sử của trình duyệt hoặc lịch sử tìm kiếm và chúng cũng không để lại dấu vết như cookie trên thiết bị sau khi bạn đóng cửa sổ ẩn danh. Tuy nhiên, mọi tệp bạn tải xuống hoặc mọi dấu trang bạn tạo sẽ được giữ nguyên.

Sử dụng cửa sổ ẩn danh không ảnh hưởng đến hành vi của người khác, của máy chủ hoặc phần mềm. Hãy cảnh giác với: