"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "links-1.04/intl/polish.lng" (14 Apr 2017, 14942 Bytes) of package /linux/www/links-1.04.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested text file into HTML format (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 T__CHAR_SET, "ISO-8859-2",
  2 T__LANGUAGE, "Polish",
  3 T__ACCEPT_LANGUAGE, "pl",
  4 T_OK, "OK",
  5 T_CANCEL, "Anuluj",
  6 T_BAD_NUMBER, "Nieprawidłowa liczba",
  7 T_NUMBER_EXPECTED, "Oczekiwano liczby",
  8 T_NUMBER_OUT_OF_RANGE, "Liczba poza dozwolonym zakresem",
  9 T_BAD_STRING, "Nieprawidłowe wyrażenie",
  10 T_EMPTY_STRING_NOT_ALLOWED, "Musisz wpisać jakieś wyrażenie",
  11 T_CONFIG_ERROR, "Błąd konfiguracji",
  12 T_UNABLE_TO_WRITE_TO_CONFIG_FILE, "Nie można zapisać do pliku konfiguracyjnego",
  13 T_ABOUT, "O programie",
  14 T_LINKS__LYNX_LIKE, "Links " VERSION_STRING "\n\nTekstowa przeglądarka WWW w stylu Lynksa" ,
  15 T_VERSION, NULL,
  16 T_VERSION_INFORMATION, NULL,
  17 T_LINKS_VERSION, NULL,
  18 T_WORD_SIZE, NULL,
  19 T_MEMORY, NULL,
  20 T_FILE_SIZE, NULL,
  21 T_OPERATING_SYSTEM_TYPE, NULL,
  22 T_OPERATING_SYSTEM_VERSION, NULL,
  23 T_COMPILER, NULL,
  24 T_DEBUGGING_LEVEL, NULL,
  25 T_ENCRYPTION, NULL,
  26 T_GPM_MOUSE_DRIVER, NULL,
  27 T_XTERM_FOR_OS2, NULL,
  28 T_KEYS, "Klawiszologia",
  29 T_KEYS_DESC, "ESC    pokaż menu\n^C, q   wyjście\n^P, ^N  przewiń góra,dół\n[, ]   przewiń lewo,prawo\ngóra, dół zaznacz link\n->    wybierz link\n<-    powrót\ng     przejdź do URL-a\nG     przejdź do URL-a bazującego na aktualnym\n/     szukaj\n?     szukaj wstecz\nn     znajdź następny\nN     znajdź poprzedni\n=     informacje o dokumencie\n|     informacje o nagłówkach\n\\     źródło dokumentu\nd     pobierz",
  30 T_COPYING, "Kopiowanie",
  31 T_COPYING_DESC, "Links " VERSION_STRING "\n\n" LINKS_COPYRIGHT_8859_2 "\n\nNiniejszy program jest oprogramowaniem wolnodostępnym; można go rozprowadzać dalej i/lub modyfikować na warunkach GPL GNU, wydanej przez Free Software Foundation - według wersji 2-giej tej Licencji lub którejś z późniejszych wersji.",
  32 T_RESOURCES, "Zasoby",
  33 T_HANDLES, "uchwyt(ów)",
  34 T_TIMERS, "zegar(ów)",
  35 T_CONNECTIONS, "Połączenia",
  36 T_cONNECTIONS, "nawiązanych",
  37 T_CONNECTING, "oczekujących",
  38 T_tRANSFERRING, "transferów",
  39 T_KEEPALIVE, "żywych",
  40 T_MEMORY_CACHE, "Pamięć podręczna",
  41 T_BYTES, "bajtów",
  42 T_FILES, "plików",
  43 T_LOCKED, "zablokowanych",
  44 T_LOADING, "ładowanych",
  45 T_FORMATTED_DOCUMENT_CACHE, "Sformatowane dokumenty w pamięci podręcznej",
  46 T_DOCUMENTS, "dokumentów",
  47 T_CACHE_INFO, "Informacje o pamięci podręcznej",
  48 T_CACHE_CONTENT, "Zawartość pamięci podręcznej",
  49 T_MEMORY_ALLOCATED, "przydzielonej pamięci",
  50 T_MEMORY_INFO, "Informacje o pamięci",
  51 T_NO_HISTORY, "Brak historii",
  52 T_NO_DOWNLOADS, "Brak pobrań",
  53 T_NO_FRAMES, "Brak ramek",
  54 T_VT_100_FRAMES, "Ramki VT100",
  55 T_LINUX_OR_OS2_FRAMES, "Ramki typu Linux lub OS/2",
  56 T_KOI8R_FRAMES, "Ramki KOI8-R",
  57 T_FREEBSD_FRAMES, "Ramki FreeBSD",
  58 T_USE_11M, "Użyj ^[[11m",
  59 T_RESTRICT_FRAMES_IN_CP850_852, "Ogranicz ramki w cp850/852",
  60 T_BLOCK_CURSOR, "Kursor blokowy",
  61 T_COLOR, "Kolor",
  62 T_TERMINAL_OPTIONS, "Opcje terminala",
  63 T_HTTP_PROXY__HOST_PORT, "Proxy HTTP (host:port)",
  64 T_FTP_PROXY__HOST_PORT, "Proxy FTP (host:port)",
  65 T_NOPROXY_LIST, "Lista domen dostępnych bez proxy",
  66 T_MAX_CONNECTIONS, "Maksymalna liczba połączeń",
  67 T_MAX_CONNECTIONS_TO_ONE_HOST, "Maksymalna liczba połączeń z jednym serwerem",
  68 T_RETRIES, "Próby (0 - bez ograniczeń)",
  69 T_RECEIVE_TIMEOUT_SEC, "Maksymalny czas oczekiwania na połączenie (sek)",
  70 T_TIMEOUT_WHEN_UNRESTARTABLE, "Maks. czas oczekiwania na połączenie niewznawialne",
  71 T_ASYNC_DNS_LOOKUP, "Asynchroniczne szukanie nazw",
  72 T_SET_TIME_OF_DOWNLOADED_FILES, "Ustaw czas pobieranych plików",
  73 T_NETWORK_OPTIONS, "Ustawienia sieci",
  74 T_MEMORY_CACHE_SIZE__KB, "Rozmiar cache (KiB)",
  75 T_NUMBER_OF_FORMATTED_DOCUMENTS, "Liczba sformatowanych dokumentów",
  76 T_CACHE_OPTIONS, "Ustawienia pamięci podręcznej",
  77 T_DISPLAY_TABLES, "Wyświetlaj tabele",
  78 T_DISPLAY_FRAMES, "Wyświetlaj ramki",
  79 T_DISPLAY_LINKS_TO_IMAGES, "Pokazuj linki do obrazków",
  80 T_LINK_ORDER_BY_COLUMNS, "Uporządkuj linki w kolumnach",
  81 T_NUMBERED_LINKS, "Numerowane linki",
  82 T_TEXT_MARGIN, "Margines tekstu",
  83 T_IGNORE_CHARSET_INFO_SENT_BY_SERVER, "Ignoruj informacje o zestawie znaków wysyłane przez serwer",
  84 T_HTML_OPTIONS, "Ustawienia HTML",
  85 T_DEFAULT_CODEPAGE, "Domyślna strona kodowa",
  86 T_GOTO_URL, "Przejdź do URL-a",
  87 T_GO_BACK, "Wróć",
  88 T_HISTORY, "Historia",
  89 T_RELOAD, "Przeładuj",
  90 T_SAVE_AS, "Zapisz jako",
  91 T_SAVE_URL_AS, "Zapisz URL jako",
  92 T_SAVE_FORMATTED_DOCUMENT, "Zapisz sformatowany dokument",
  93 T_KILL_BACKGROUND_CONNECTIONS, "Przerwij wszystkie połączenia w tle",
  94 T_FLUSH_ALL_CACHES, "Wyczyść całą pamięć podręczną",
  95 T_RESOURCE_INFO, "Informacje o zasobach",
  96 T_OS_SHELL, "Powłoka systemowa",
  97 T_EXIT, "Wyjście",
  98 T_SEARCH, "Szukaj",
  99 T_SEARCH_BACK, "Szukaj wstecz",
 100 T_FIND_NEXT, "Znajdź następne",
 101 T_FIND_PREVIOUS, "Znajdź poprzednie",
 102 T_TOGGLE_HTML_PLAIN, "Przełącz html/plain",
 103 T_DOCUMENT_INFO, "Informacje o dokumencie",
 104 T_FRAME_AT_FULL_SCREEN, "Ramka na całym ekranie",
 105 T_SAVE_HTML_OPTIONS, "Zapisz ustawienia HTML",
 106 T_ADD, "Dodaj",
 107 T_MODIFY, "Zmień",
 108 T_DELETE, "Usuń",
 109 T_CHARACTER_SET, "Zestaw znaków",
 110 T_CACHE, "Pamięć podręczna",
 111 T_MAIL_AND_TELNEL, "Poczta i telnet",
 112 T_ASSOCIATIONS, "Skojarzenia",
 113 T_FILE_EXTENSIONS, "Rozszerzenia",
 114 T_SAVE_OPTIONS, "Zapisz opcje",
 115 T_FILE, "Plik",
 116 T_VIEW, "Widok",
 117 T_LINK, "Link",
 118 T_DOWNLOADS, "Pobieranie",
 119 T_SETUP, "Ustawienia",
 120 T_HELP, "Pomoc",
 121 T_ENTER_URL, "Wprowadź URL",
 122 T_SAVE_URL, "Zapisz URL",
 123 T_DOWNLOAD, "Pobieranie",
 124 T_SAVE_TO_FILE, "Zapisz do pliku",
 125 T_SEARCH_FOR_TEXT, "Znajdź tekst",
 126 T_WAITING_IN_QUEUE, "Oczekujące w kolejce",
 127 T_LOOKING_UP_HOST, "Szukam serwera",
 128 T_MAKING_CONNECTION, "Nawiązywanie połączenia",
 129 T_SSL_NEGOTIATION, "Negocjacja SSL",
 130 T_REQUEST_SENT, "Żądanie wysłane",
 131 T_LOGGING_IN, "Logowanie",
 132 T_GETTING_HEADERS, "Pobieranie nagłówków",
 133 T_SERVER_IS_PROCESSING_REQUEST, "Serwer przetwarza żądanie",
 134 T_TRANSFERRING, "Przesyłanie",
 135 T_WAITING_FOR_REDIRECT_CONFIRMATION, "Oczekiwanie na potwierdzenie przekierowania",
 136 T_INTERRUPTED, "Przerwano",
 137 T_SOCKET_EXCEPTION, "Wyjątek gniazda",
 138 T_INTERNAL_ERROR, "Błąd wewnętrzny",
 139 T_OUT_OF_MEMORY, "Brak pamięci",
 140 T_HOST_NOT_FOUND, "Nie znaleziono serwera",
 141 T_ERROR_WRITING_TO_SOCKET, "Błąd przy zapisywaniu do gniazda",
 142 T_ERROR_READING_FROM_SOCKET, "Błąd przy czytaniu z gniazda",
 143 T_DATA_MODIFIED, "Dane zostały zmodyfikowane",
 144 T_BAD_URL_SYNTAX, "Zła składnia URL-a",
 145 T_RECEIVE_TIMEOUT, "Przekroczony limit czasu pobierania",
 146 T_REQUEST_MUST_BE_RESTARTED, "Żądanie musi być powtórzone",
 147 T_CANT_GET_SOCKET_STATE, "Nie można zbadać stanu gniazda",
 148 T_TOO_LARGE_FILE, "Plik zbyt duży",
 149 T_BAD_HTTP_RESPONSE, "Nieprawidłowa odpowiedź HTTP",
 150 T_HTTP_100, NULL,
 151 T_NO_CONTENT, "Plik pusty",
 152 T_UNKNOWN_FILE_TYPE, "Nieznany typ pliku",
 153 T_ERROR_OPENING_FILE, "Błąd przy otwieraniu pliku",
 154 T_BAD_FTP_RESPONSE, "Nieprawidłowa odpowiedź FTP",
 155 T_FTP_SERVICE_UNAVAILABLE, "Usługa FTP jest niedostępna",
 156 T_BAD_FTP_LOGIN, "Nieprawidłowy login",
 157 T_FTP_PORT_COMMAND_FAILED, "Polecenie PORT nie powiodło się",
 158 T_FILE_NOT_FOUND, "Nie znaleziono pliku",
 159 T_FTP_FILE_ERROR, "Błąd plikowy FTP",
 160 T_UNKNOWN_ERROR, "Nieznany błąd",
 161 T_RECEIVED, "Pobrano",
 162 T_OF, "z",
 163 T_AVG, "śred",
 164 T_CUR, "akt",
 165 T_AVERAGE_SPEED, "Średnia prędkość",
 166 T_SPEED, "Prędkość",
 167 T_CURRENT_SPEED, "aktualna prędkość",
 168 T_ELAPSED_TIME, "Upłynęło",
 169 T_ESTIMATED_TIME, "Pozostały czas",
 170 T_BACKGROUND, "W tle",
 171 T_ABORT, "Przerwij",
 172 T_YES, "Tak",
 173 T_NO, "Nie",
 174 T_DOWNLOAD_ERROR, "Błąd pobierania",
 175 T_COULD_NOT_WRITE_TO_FILE, "Nie można utworzyć pliku",
 176 T_ERROR_DOWNLOADING, "Wystąpił błąd podczas pobierania",
 177 T_COULD_NOT_CREATE_FILE, "Nie można utworzyć pliku",
 178 T_COULD_NOT_CREATE_TEMPORARY_FILE, "Nie można utworzyć pliku tymczasowego",
 179 T_UNKNOWN_TYPE, "Nieznany typ",
 180 T_CONTEN_TYPE_IS, "Typ zawartości to",
 181 T_DO_YOU_WANT_TO_SAVE_OR_DISLPAY_THIS_FILE, "Chcesz zapisać lub wyświetlić ten plik?",
 182 T_SAVE, "Zapisz",
 183 T_DISPLAY, "Wyświetl",
 184 T_WHAT_TO_DO, "Co mam zrobić?",
 185 T_DO_YOU_WANT_TO_OPEN_FILE_WITH, "Chcesz ten plik otworzyć w",
 186 T_SAVE_IT_OR_DISPLAY_IT, "otworzyć, zapisać czy wyświetlić?",
 187 T_OPEN, "Otwórz",
 188 T_DO_YOU_WANT_TO_FOLLOW_REDIRECT_AND_POST_FORM_DATA_TO_URL, "Czy chcesz przekierować i wysłać dane formularza do",
 189 T_DO_YOU_WANT_TO_POST_FORM_DATA_TO_URL, "Chcesz wysłać formularz do",
 190 T_DO_YOU_WANT_TO_REPOST_FORM_DATA_TO_URL, "Chcesz ponownie wysłać formularz do",
 191 T_WARNING, "Ostrzeżenie",
 192 T_ERROR, "Błąd",
 193 T_WELCOME, "Powitanie",
 194 T_WELCOME_TO_LINKS, "Witaj w programie Links!",
 195 T_BASIC_HELP, "Wciśnij ESC aby wywołać menu. Wybierz Pomoc->Podręcznik z menu aby zapoznać się z instrukcją użytkowania programu.",
 196 T_LABEL, "Etykieta",
 197 T_CONTENT_TYPES, "Typ(y) zawartości",
 198 T_PROGRAM__IS_REPLACED_WITH_FILE_NAME, "Program ('%' jest zastępowany nazwą pliku)",
 199 T_BLOCK_TERMINAL_WHILE_PROGRAM_RUNNING, "Blokuj terminal na czas działania programu",
 200 T_RUN_ON_TERMINAL, "Uruchom na terminalu",
 201 T_RUN_IN_XWINDOW, "Uruchom w okienku X",
 202 T_ASK_BEFORE_OPENING, "Zapytaj przed otwarciem",
 203 T_DELETE_ASSOCIATION, "Usuń skojarzenie",
 204 T_ASSOCIATION, "Skojarzenie",
 205 T_EXTENSION_S, "Rozszerzenie",
 206 T_CONTENT_TYPE, "Typ zawartości",
 207 T_NO_ASSOCIATIONS, "Brak skojarzeń",
 208 T_DELETE_EXTENSION, "Usuń rozszerzenie",
 209 T_EXTENSION, "Rozszerzenie",
 210 T_NO_EXTENSIONS, "Brak rozszerzeń",
 211 T_ERROR_WHILE_POSTING_FORM, "Wystąpił błąd podczas wysyłania formularza",
 212 T_COULD_NOT_GET_FILE, "Nie można pobrać pliku",
 213 T_READING_FILES_IS_NOT_ALLOWED, NULL,
 214 T_NO_PREVIOUS_SEARCH, "Niczego wcześniej nie szukano",
 215 T_SEARCH_STRING_NOT_FOUND, "Nie znaleziono wyrażenia",
 216 T_SAVE_ERROR, "Błąd zapisu",
 217 T_ERROR_WRITING_TO_FILE, "Błąd zapisu do pliku",
 218 T_DISPLAY_USEMAP, "Pokaż mapę obrazków",
 219 T_FOLLOW_LINK, "Wybierz link",
 220 T_OPEN_IN_NEW_WINDOW, "Otwórz w nowym oknie",
 221 T_DOWNLOAD_LINK, "Pobierz",
 222 T_RESET_FORM, "Wyczyść formularz",
 223 T_SUBMIT_FORM, "Prześlij formularz",
 224 T_SUBMIT_FORM_AND_OPEN_IN_NEW_WINDOW, "Prześlij formularz i otwórz w nowym oknie",
 225 T_SUBMIT_FORM_AND_DOWNLOAD, "Prześlij formularz i ściągnij",
 226 T_VIEW_IMAGE, "Pokaż obrazek",
 227 T_DOWNLOAD_IMAGE, "Pobierz obrazek",
 228 T_NO_LINK_SELECTED, "Nie wybrano żadnego linka",
 229 T_IMAGE, "Obrazek",
 230 T_USEMAP, "Mapa obrazków",
 231 T_SUBMIT_FORM_TO, "Prześlij formularz do",
 232 T_POST_FORM_TO, "Wyślij formularz do",
 233 T_RADIO_BUTTON, "Okrągły przycisk",
 234 T_CHECKBOX, "Przycisk wyboru",
 235 T_SELECT_FIELD, "Pole wyboru",
 236 T_TEXT_FIELD, "Pole tekstowe",
 237 T_TEXT_AREA, "Pole tekstowe",
 238 T_FILE_UPLOAD, "Ładowanie pliku",
 239 T_PASSWORD_FIELD, "Pole hasła",
 240 T_NAME, "nazwa",
 241 T_VALUE, "wartość",
 242 T_HIT_ENTER_TO, "wciśnij ENTER aby",
 243 T_SUBMIT_TO, "przesłać do",
 244 T_POST_TO, "wysłać do",
 245 T_INFO, "Informacja",
 246 T_HEADER_INFO, "Informacje nagłówka",
 247 T_YOU_ARE_NOWHERE, "Tak naprawdę to jesteś nigdzie!",
 248 T_NO_HEADER, NULL,
 249 T_URL, "URL",
 250 T_SIZE, "Rozmiar",
 251 T_INCOMPLETE, "niekompletne",
 252 T_CODEPAGE, "Strona kodowa",
 253 T_ASSUMED, "Domyślna",
 254 T_IGNORING_SERVER_SETTING, "Ignoruj ustawienia serwera",
 255 T_SERVER, "Serwer",
 256 T_DATE, "Data",
 257 T_LAST_MODIFIED, "Ostatnia zmiana",
 258 T_SSL_CIPHER, NULL,
 259 T_LANGUAGE, "Język",
 260 T_XTERM, "X-Terminal",
 261 T_TWTERM, "Twterm",
 262 T_SCREEN, "Screen",
 263 T_WINDOW, "Okno",
 264 T_FULL_SCREEN, "Pełny ekran",
 265 T_BEOS_TERMINAL, "Terminal BeOS",
 266 T_NEW_WINDOW, "Nowe okno",
 267 T_GO_TO_LINK, "Przejdź do linka",
 268 T_ENTER_LINK_NUMBER, "Wprowadź numer linka",
 269 T_RESIZE_TERMINAL, "Zmień rozmiar terminala",
 270 T_COLUMNS, "Kolumny",
 271 T_ROWS, "Wiersze",
 272 T_BOOKMARKS, "Zakładki",
 273 T_ADD_BOOKMARK, "Dodaj do zakładek",
 274 T_GOTO, "Przejdź do",
 275 T_EDIT, "Edytuj",
 276 T_CLOSE, "Zamknij",
 277 T_BOOKMARK_TITLE, "Nazwa zakładki",
 278 T_EDIT_BOOKMARK, "Edytuj zakładkę",
 279 T_DELETE_BOOKMARK, "Usuń zakładkę",
 280 T_BOOKMARK_MANAGER, "Obsługa zakładek",
 281 T_url, "url",
 282 T_NNAME, "Nazwa",
 283 T_EXIT_LINKS, "Wyjdź z Linksa",
 284 T_DO_YOU_REALLY_WANT_TO_EXIT_LINKS, "Czy na pewno chcesz wyjść z Linksa?",
 285 T_DO_YOU_REALLY_WANT_TO_EXIT_LINKS_AND_TERMINATE_ALL_DOWNLOADS, "Czy na pewno chcesz wyjść i przerwać wszystkie ściągania?",
 286 T_HTTP_OPTIONS, "Opcje HTTP",
 287 T_FTP_OPTIONS, "Opcje FTP",
 288 T_HTTP_BUG_WORKAROUNDS, "Obejścia błędów HTTP",
 289 T_USE_HTTP_10, "Użyj HTTP/1.0",
 290 T_ALLOW_SERVER_BLACKLIST, "Akceptuj czarną listę zapluskwionych serwerów",
 291 T_BROKEN_302_REDIRECT, "Złe przeniesienia 302 (niezgodne z RFC ale kompatybilne z Netscape)",
 292 T_NO_KEEPALIVE_AFTER_POST_REQUEST, "Nie utrzymuj połączeń po żądaniu POST (niektóre bazy PHP wymagają tego)",
 293 T_DO_NOT_SEND_ACCEPT_CHARSET, "Nie wysyłaj Accept-Charset",
 294 T_PASSWORD_FOR_ANONYMOUS_LOGIN, "Hasło dla logowania anonimowego",
 295 T_USE_PASSIVE_FTP, "Użyj pasywnego FTP",
 296 T_USE_FAST_FTP, "Użyj szybkiego (ale niekompatybilnego z RFC) FTP",
 297 T_SET_TYPE_OF_SERVICE, "Ustawiaj rodzaj usługi IP (ToS)",
 298 T_MANUAL, "Podręcznik użytkownika",
 299 T_MAILTO_PROG, "Program pocztowy (% jest zastępowany przez adres e-mail)",
 300 T_TELNET_PROG, "Program usługi Telnet (% jest zastępowany przez \"host\" lub przez \"host port\")",
 301 T_TN3270_PROG, "Program Tn3270 (% jest zastępowany przez \"host\" lub przez \"host port\")",
 302 T_MMS_PROG, "Program do protokołu MMS (% jest zastępowany przez \"host\" lub przez \"host port\")",
 303 T_MAIL_AND_TELNET_PROGRAMS, "Obsługa poczty i usługi Telnet",
 304 T_NO_PROGRAM, "Nie określono programu",
 305 T_NO_PROGRAM_SPECIFIED_FOR, "Nie określono programu do obsługi",
 306 T_MAIL, "poczty",
 307 T_TELNET, "telneta",
 308 T_TN3270, "tn3270",
 309 T_MMS, "mms",
 310 T_BAD_MAILTO_URL, "Błędny adres e-mail",
 311 T_BAD_TELNET_URL, "Niewłaściwy adres serwera dla programu Telnet",
 312 T_BAD_TN3270_URL, "Niewłaściwy adres serwera dla programu Tn3270",
 313 T_MMS_URL_CONTAINS_INACCEPTABLE_CHARACTERS, "URL MMS zawiera nieakceptowalne znaki",
 314 T_USERID, "ID użytkownika",
 315 T_PASSWORD, "Hasło",
 316 T_ENTER_USERNAME, "Nazwa użytkownika dla ",
 317 T_AT, " na ",
 318 T_SSL_ERROR, "Błąd SSL",
 319 T_NO_SSL, "Ta wersja Linksa nie posiada obsługi SSL/TLS",
 320 T_NO_SMB_CLIENT, "Nie zainstalowano klienta smb (smbclient lub smbc)",
 321 T_HK_ADD_BOOKMARK, "D",
 322 T_HK_BOOKMARKS, "Z",
 323 T_HK_GOTO_URL, "U",
 324 T_HK_GO_BACK, "W",
 325 T_HK_HISTORY, NULL,
 326 T_HK_RELOAD, NULL,
 327 T_HK_SAVE_AS, "Z",
 328 T_HK_SAVE_URL_AS, "A",
 329 T_HK_SAVE_FORMATTED_DOCUMENT, "F",
 330 T_HK_KILL_BACKGROUND_CONNECTIONS, "P",
 331 T_HK_FLUSH_ALL_CACHES, "C",
 332 T_HK_RESOURCE_INFO, NULL,
 333 T_HK_CACHE_INFO, NULL,
 334 T_HK_MAIL_AND_TELNEL, "C",
 335 T_HK_MEMORY_INFO, "N",
 336 T_HK_OS_SHELL, NULL,
 337 T_HK_RESIZE_TERMINAL, NULL,
 338 T_HK_EXIT, "Y",
 339 T_HK_SEARCH, "S",
 340 T_HK_SEARCH_BACK, "W",
 341 T_HK_FIND_NEXT, NULL,
 342 T_HK_FIND_PREVIOUS, NULL,
 343 T_HK_TOGGLE_HTML_PLAIN, NULL,
 344 T_HK_DOCUMENT_INFO, NULL,
 345 T_HK_HEADER_INFO, NULL,
 346 T_HK_FRAME_AT_FULL_SCREEN, "Y",
 347 T_HK_HTML_OPTIONS, "U",
 348 T_HK_SAVE_HTML_OPTIONS, "Z",
 349 T_HK_ABOUT, "O",
 350 T_HK_KEYS, NULL,
 351 T_HK_COPYING, "P",
 352 T_HK_MANUAL, NULL,
 353 T_HK_ADD, "D",
 354 T_HK_MODIFY, "Z",
 355 T_HK_DELETE, "U",
 356 T_HK_LANGUAGE, "J",
 357 T_HK_CHARACTER_SET, "Z",
 358 T_HK_TERMINAL_OPTIONS, NULL,
 359 T_HK_NETWORK_OPTIONS, "U",
 360 T_HK_CACHE, "P",
 361 T_HK_ASSOCIATIONS, "S",
 362 T_HK_FILE_EXTENSIONS, "R",
 363 T_HK_SAVE_OPTIONS, "O",
 364 T_HK_FILE, "P",
 365 T_HK_VIEW, "W",
 366 T_HK_LINK, "L",
 367 T_HK_DOWNLOADS, "O",
 368 T_HK_SETUP, "U",
 369 T_HK_HELP, "M",
 370 T_HK_DISPLAY_USEMAP, "M",
 371 T_HK_FOLLOW_LINK, "L",
 372 T_HK_OPEN_IN_NEW_WINDOW, NULL,
 373 T_HK_DOWNLOAD_LINK, "P",
 374 T_HK_RESET_FORM, NULL,
 375 T_HK_SUBMIT_FORM, "P",
 376 T_HK_SUBMIT_FORM_AND_OPEN_IN_NEW_WINDOW, "F",
 377 T_HK_SUBMIT_FORM_AND_DOWNLOAD, "O",
 378 T_HK_VIEW_IMAGE, "B",
 379 T_HK_DOWNLOAD_IMAGE, "O",
 380 T_HK_XTERM, NULL,
 381 T_HK_TWTERM, NULL,
 382 T_HK_SCREEN, NULL,
 383 T_HK_WINDOW, NULL,
 384 T_HK_FULL_SCREEN, NULL,
 385 T_HK_BEOS_TERMINAL, NULL,
 386 T_HK_NEW_WINDOW, NULL,