"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "links-1.04/intl/galician.lng" (14 Apr 2017, 14719 Bytes) of package /linux/www/links-1.04.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested text file into HTML format (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 T__CHAR_SET, "ISO-8859-1",
  2 T__LANGUAGE, "Galician",
  3 T__ACCEPT_LANGUAGE, "gl",
  4 T_OK, "Aceptar",
  5 T_CANCEL, "Cancelar",
  6 T_BAD_NUMBER, "Número non válido",
  7 T_NUMBER_EXPECTED, "Agardábase un número no campo",
  8 T_NUMBER_OUT_OF_RANGE, "Número fora de rango",
  9 T_BAD_STRING, "Cadea non válida",
  10 T_EMPTY_STRING_NOT_ALLOWED, "Non se permite unha cadea baleira",
  11 T_CONFIG_ERROR, "Erro de configuración",
  12 T_UNABLE_TO_WRITE_TO_CONFIG_FILE, "Non se puido escribir no ficheiro de configuración",
  13 T_ABOUT, "Acerca de",
  14 T_LINKS__LYNX_LIKE, "Links " VERSION_STRING "\n\nNavegador WWW en modo texto similar a Lynx",
  15 T_VERSION, NULL,
  16 T_VERSION_INFORMATION, NULL,
  17 T_LINKS_VERSION, NULL,
  18 T_WORD_SIZE, NULL,
  19 T_MEMORY, NULL,
  20 T_FILE_SIZE, NULL,
  21 T_OPERATING_SYSTEM_TYPE, NULL,
  22 T_OPERATING_SYSTEM_VERSION, NULL,
  23 T_COMPILER, NULL,
  24 T_DEBUGGING_LEVEL, NULL,
  25 T_ENCRYPTION, NULL,
  26 T_GPM_MOUSE_DRIVER, NULL,
  27 T_XTERM_FOR_OS2, NULL,
  28 T_KEYS, "Teclas",
  29 T_KEYS_DESC, "ESC   Mostrar menú\n^C, q  Sair\n^P, ^N  Desprazar arriba, abaixo\n[, ]   Desprazar esquerda, dereita\narriba/abaixo Seleccionar ligazón\n->    Seguir ligazón\n<-    Voltar atrás\ng    Ir a URL\nG    Ir a URL a partir da actual\n/    Buscar\n?    Buscar hacia atrás\nn    Atopar seguinte\nN    Atopar anterior\n=    Info do documento\n|    Info das cabeceiras\n\\    Fonte do documento\nd    Descargar",
  30 T_COPYING, "Licencia",
  31 T_COPYING_DESC, "Links " VERSION_STRING "\n\n" LINKS_COPYRIGHT_8859_1 "\n\nEste programa é software libre; pode redistribuílo e/ou modificalo baixo os termos da Licencia Xeral Pública GNU publicada pola Free Software Foundation; tanto a versión 2 da Licencia, ou (á súa elección) calqueira versión posterior.",
  32 T_RESOURCES, "Recursos",
  33 T_HANDLES, "handles",
  34 T_TIMERS, "temporizadores",
  35 T_CONNECTIONS, "Conexións",
  36 T_cONNECTIONS, "conexións",
  37 T_CONNECTING, "conectando",
  38 T_tRANSFERRING, "transferindo",
  39 T_KEEPALIVE, "keepalive",
  40 T_MEMORY_CACHE, "Caché en memoria",
  41 T_BYTES, "bytes",
  42 T_FILES, "ficheiros",
  43 T_LOCKED, "bloqueado",
  44 T_LOADING, "cargando",
  45 T_FORMATTED_DOCUMENT_CACHE, "Caché de documentos con formato",
  46 T_DOCUMENTS, "documentos",
  47 T_CACHE_INFO, "Información de caché",
  48 T_CACHE_CONTENT, "Contido da caché",
  49 T_MEMORY_ALLOCATED, "bytes de memoria reservados",
  50 T_MEMORY_INFO, "Información da memoria",
  51 T_NO_HISTORY, "Sen historial",
  52 T_NO_DOWNLOADS, "Sen descargas",
  53 T_NO_FRAMES, "Sen marcos",
  54 T_VT_100_FRAMES, "Marcos VT 100",
  55 T_LINUX_OR_OS2_FRAMES, "Marcos Linux ou OS/2",
  56 T_KOI8R_FRAMES, "Marcos KOI8-R",
  57 T_FREEBSD_FRAMES, NULL,
  58 T_USE_11M, "Usar ^[[11m",
  59 T_RESTRICT_FRAMES_IN_CP850_852, "Restrinxir marcos en cp850/852",
  60 T_BLOCK_CURSOR, "Cursor de bloque",
  61 T_COLOR, "Cor",
  62 T_TERMINAL_OPTIONS, "Opcións de terminal",
  63 T_HTTP_PROXY__HOST_PORT, "Proxy HTTP (máquina:porto)",
  64 T_FTP_PROXY__HOST_PORT, "Proxy FTP (máquina:porto)",
  65 T_NOPROXY_LIST, "Dominios de acceso directo (sen proxy; separados por comas)",
  66 T_MAX_CONNECTIONS, "Máximo de conexións",
  67 T_MAX_CONNECTIONS_TO_ONE_HOST, "Máximo de conexións a unha máquina",
  68 T_RETRIES, "Reintentos",
  69 T_RECEIVE_TIMEOUT_SEC, "Prazo de recepción (seg)",
  70 T_TIMEOUT_WHEN_UNRESTARTABLE, "Prazo se non é rearrancable",
  71 T_ASYNC_DNS_LOOKUP, "Búsqueda DNS asíncrona",
  72 T_SET_TIME_OF_DOWNLOADED_FILES, "Establecer data dos ficheiros descargados",
  73 T_NETWORK_OPTIONS, "Opcións de rede",
  74 T_MEMORY_CACHE_SIZE__KB, "Tamaño da caché en memoria (KiB)",
  75 T_NUMBER_OF_FORMATTED_DOCUMENTS, "Número de documentos formateados",
  76 T_CACHE_OPTIONS, "Opcións da caché",
  77 T_DISPLAY_TABLES, "Mostrar táboas",
  78 T_DISPLAY_FRAMES, "Mostrar marcos",
  79 T_DISPLAY_LINKS_TO_IMAGES, "Mostrar ligazóns ás imaxes",
  80 T_LINK_ORDER_BY_COLUMNS, "Mover por columnas nas táboas",
  81 T_NUMBERED_LINKS, "As ligazóns están numeradas",
  82 T_TEXT_MARGIN, "Marxe de texto",
  83 T_IGNORE_CHARSET_INFO_SENT_BY_SERVER, "Ignorar a información de xogo de caracteres do servidor",
  84 T_HTML_OPTIONS, "Opcións HTML",
  85 T_DEFAULT_CODEPAGE, "Táboa de códigos por defecto",
  86 T_GOTO_URL, "Ir a URL",
  87 T_GO_BACK, "Voltar atrás",
  88 T_HISTORY, "Historial",
  89 T_RELOAD, "Recargar",
  90 T_SAVE_AS, "Gardar como",
  91 T_SAVE_URL_AS, "Gardar URL como",
  92 T_SAVE_FORMATTED_DOCUMENT, "Gardar documento formateado",
  93 T_KILL_BACKGROUND_CONNECTIONS, "Eliminar conexións en segundo plano",
  94 T_FLUSH_ALL_CACHES, "Baleirar tódalas cachés",
  95 T_RESOURCE_INFO, "Información de recursos",
  96 T_OS_SHELL, "Intérprete de comandos do S.O.",
  97 T_EXIT, "Sair",
  98 T_SEARCH, "Buscar",
  99 T_SEARCH_BACK, "Buscar hacia atrás",
 100 T_FIND_NEXT, "Atopar seguinte",
 101 T_FIND_PREVIOUS, "Atopar anterior",
 102 T_TOGGLE_HTML_PLAIN, "Cambiar HTML/texto plano",
 103 T_DOCUMENT_INFO, "Información do documento",
 104 T_FRAME_AT_FULL_SCREEN, "Marco en pantalla completa",
 105 T_SAVE_HTML_OPTIONS, "Gardar opcións de HTML",
 106 T_ADD, "Engadir",
 107 T_MODIFY, "Modificar",
 108 T_DELETE, "Borrar",
 109 T_CHARACTER_SET, "Xogo de caracteres",
 110 T_CACHE, "Caché",
 111 T_MAIL_AND_TELNEL, "Correo e telnet",
 112 T_ASSOCIATIONS, "Asociacións",
 113 T_FILE_EXTENSIONS, "Extensións de ficheiros",
 114 T_SAVE_OPTIONS, "Gardar opcións",
 115 T_FILE, "Ficheiro",
 116 T_VIEW, "Ver",
 117 T_LINK, "Ligazón",
 118 T_DOWNLOADS, "Descargas",
 119 T_SETUP, "Configuración",
 120 T_HELP, "Axuda",
 121 T_ENTER_URL, "Introduza unha URL",
 122 T_SAVE_URL, "Gardar URL",
 123 T_DOWNLOAD, "Descargar",
 124 T_SAVE_TO_FILE, "Gardar ó ficheiro",
 125 T_SEARCH_FOR_TEXT, "Buscar texto",
 126 T_WAITING_IN_QUEUE, "Agardando na cola",
 127 T_LOOKING_UP_HOST, "Buscando máquina",
 128 T_MAKING_CONNECTION, "Establecendo conexión",
 129 T_SSL_NEGOTIATION, "Negociación SSL",
 130 T_REQUEST_SENT, "Petición enviada",
 131 T_LOGGING_IN, "Iniciando sesión",
 132 T_GETTING_HEADERS, "Obtendo as cabeceiras",
 133 T_SERVER_IS_PROCESSING_REQUEST, "O servidor está procesando a petición",
 134 T_TRANSFERRING, "Transferindo",
 135 T_WAITING_FOR_REDIRECT_CONFIRMATION, "Agardando pola confirmación da redirección",
 136 T_INTERRUPTED, "Interrumpido",
 137 T_SOCKET_EXCEPTION, "Excepción de socket",
 138 T_INTERNAL_ERROR, "Erro interno",
 139 T_OUT_OF_MEMORY, "Sen memoria",
 140 T_HOST_NOT_FOUND, "Non se atopou a máquina",
 141 T_ERROR_WRITING_TO_SOCKET, "Erro escribindo nun socket",
 142 T_ERROR_READING_FROM_SOCKET, "Erro lendo dun socket",
 143 T_DATA_MODIFIED, "Datos modificados",
 144 T_BAD_URL_SYNTAX, "Sintaxe de URL incorrecta",
 145 T_RECEIVE_TIMEOUT, "Prazo de recepción sobrepasado",
 146 T_REQUEST_MUST_BE_RESTARTED, "A petición debe ser reiniciada",
 147 T_CANT_GET_SOCKET_STATE, "Non se puido saber o estado do socket",
 148 T_TOO_LARGE_FILE, NULL,
 149 T_BAD_HTTP_RESPONSE, "Resposta HTTP incorrecta",
 150 T_HTTP_100, "HTTP 100 (\?\?\?)",
 151 T_NO_CONTENT, "Non hai contido",
 152 T_UNKNOWN_FILE_TYPE, "Tipo de ficheiro descoñecido",
 153 T_ERROR_OPENING_FILE, "Erro abrindo ficheiro",
 154 T_BAD_FTP_RESPONSE, "Resposta FTP incorrecta",
 155 T_FTP_SERVICE_UNAVAILABLE, "O servicio FTP non está dispoñible",
 156 T_BAD_FTP_LOGIN, "Login FTP erróneo",
 157 T_FTP_PORT_COMMAND_FAILED, "Fallou o comando FTP PORT",
 158 T_FILE_NOT_FOUND, "Non se atopou o ficheiro",
 159 T_FTP_FILE_ERROR, "Erro FTP de ficheiro",
 160 T_UNKNOWN_ERROR, "Erro descoñecido",
 161 T_RECEIVED, "Recibidos",
 162 T_OF, "de",
 163 T_AVG, "media",
 164 T_CUR, "actuais",
 165 T_AVERAGE_SPEED, "Velocidade media",
 166 T_SPEED, "Velocidade",
 167 T_CURRENT_SPEED, "velocidade actual",
 168 T_ELAPSED_TIME, "Tempo transcorrido",
 169 T_ESTIMATED_TIME, "tempo estimado",
 170 T_BACKGROUND, "2º plano",
 171 T_ABORT, "Cancelar",
 172 T_YES, "Sí",
 173 T_NO, "Non",
 174 T_DOWNLOAD_ERROR, "Erro de descarga",
 175 T_COULD_NOT_WRITE_TO_FILE, "Non se puido crear o ficheiro",
 176 T_ERROR_DOWNLOADING, "Erro descargando",
 177 T_COULD_NOT_CREATE_FILE, "Non se puido crear o ficheiro",
 178 T_COULD_NOT_CREATE_TEMPORARY_FILE, NULL,
 179 T_UNKNOWN_TYPE, "Tipo descoñecido",
 180 T_CONTEN_TYPE_IS, "O tipo de contido é",
 181 T_DO_YOU_WANT_TO_SAVE_OR_DISLPAY_THIS_FILE, "¿Quere gardar ou mostrar este ficheiro?",
 182 T_SAVE, "Gardar",
 183 T_DISPLAY, "Mostrar",
 184 T_WHAT_TO_DO, "¿Qué fago?",
 185 T_DO_YOU_WANT_TO_OPEN_FILE_WITH, "¿Quere abrir este ficheiro con",
 186 T_SAVE_IT_OR_DISPLAY_IT, "gardalo ou mostralo?",
 187 T_OPEN, "Abrir",
 188 T_DO_YOU_WANT_TO_FOLLOW_REDIRECT_AND_POST_FORM_DATA_TO_URL, "Quere seguir a redirección e enviar os datos do formulario á url",
 189 T_DO_YOU_WANT_TO_POST_FORM_DATA_TO_URL, "Quere enviar os datos do formulario á url",
 190 T_DO_YOU_WANT_TO_REPOST_FORM_DATA_TO_URL, "Quere volver a enviar os datos do formulario á url",
 191 T_WARNING, "Aviso",
 192 T_ERROR, "Erro",
 193 T_WELCOME, "Benvido",
 194 T_WELCOME_TO_LINKS, "Benvido a links!",
 195 T_BASIC_HELP, "Pulse ESC para o menú. Escolla Axuda->Manual no menú para o manual de usuario.",
 196 T_LABEL, "Etiqueta",
 197 T_CONTENT_TYPES, "Tipo(s) de contido",
 198 T_PROGRAM__IS_REPLACED_WITH_FILE_NAME, "Programa ('%' é remprazado polo nome do ficheiro)",
 199 T_BLOCK_TERMINAL_WHILE_PROGRAM_RUNNING, "Bloquear terminal mentres o programa se está executando",
 200 T_RUN_ON_TERMINAL, "Executar en terminal",
 201 T_RUN_IN_XWINDOW, "Executar en X-Window",
 202 T_ASK_BEFORE_OPENING, "Preguntar antes de abrir",
 203 T_DELETE_ASSOCIATION, "Eliminar asociación",
 204 T_ASSOCIATION, "Asociación",
 205 T_EXTENSION_S, "Extensión(s)",
 206 T_CONTENT_TYPE, "Tipo de contido",
 207 T_NO_ASSOCIATIONS, "Sen asociacións",
 208 T_DELETE_EXTENSION, "Eliminar extensión",
 209 T_EXTENSION, "Extensión",
 210 T_NO_EXTENSIONS, "Sen extensións",
 211 T_ERROR_WHILE_POSTING_FORM, "Erro durante o envío do formulario",
 212 T_COULD_NOT_GET_FILE, "Non se puido obter o ficheiro",
 213 T_READING_FILES_IS_NOT_ALLOWED, NULL,
 214 T_NO_PREVIOUS_SEARCH, "Non hai búsqueda anterior",
 215 T_SEARCH_STRING_NOT_FOUND, "Non se atopou a cadea de búsqueda",
 216 T_SAVE_ERROR, "Erro ó gardar",
 217 T_ERROR_WRITING_TO_FILE, "Erro escribindo a ficheiro",
 218 T_DISPLAY_USEMAP, "Mostrar Usemap",
 219 T_FOLLOW_LINK, "Seguir ligazón",
 220 T_OPEN_IN_NEW_WINDOW, "Abrir en nova fiestra",
 221 T_DOWNLOAD_LINK, "Descargar ligazón",
 222 T_RESET_FORM, "Restablecer formulario",
 223 T_SUBMIT_FORM, "Enviar formulario",
 224 T_SUBMIT_FORM_AND_OPEN_IN_NEW_WINDOW, "Enviar formulario e abrir nunha fiestra nova",
 225 T_SUBMIT_FORM_AND_DOWNLOAD, "Enviar formulario e descargar",
 226 T_VIEW_IMAGE, "Ver imaxe",
 227 T_DOWNLOAD_IMAGE, "Descargar imaxe",
 228 T_NO_LINK_SELECTED, "Non hai ningunha ligazón seleccionada",
 229 T_IMAGE, "Imaxe",
 230 T_USEMAP, "Usemap",
 231 T_SUBMIT_FORM_TO, "Enviar formulario a",
 232 T_POST_FORM_TO, "Enviar (por Post) formulario a",
 233 T_RADIO_BUTTON, "Botón radial",
 234 T_CHECKBOX, "Caixa de selección",
 235 T_SELECT_FIELD, "Campo de selección",
 236 T_TEXT_FIELD, "Campo de texto",
 237 T_TEXT_AREA, "Area de texto",
 238 T_FILE_UPLOAD, "Enviar ficheiro",
 239 T_PASSWORD_FIELD, "Campo de contrasinal",
 240 T_NAME, "nome",
 241 T_VALUE, "valor",
 242 T_HIT_ENTER_TO, "pulse ENTER para",
 243 T_SUBMIT_TO, "enviar a",
 244 T_POST_TO, "enviar (por Post) a",
 245 T_INFO, "Información",
 246 T_HEADER_INFO, "Información das cabeceiras",
 247 T_YOU_ARE_NOWHERE, "¡Vostede non está en ningunha parte!",
 248 T_NO_HEADER, NULL,
 249 T_URL, "URL",
 250 T_SIZE, "Tamaño",
 251 T_INCOMPLETE, "incompleto",
 252 T_CODEPAGE, "Táboa de códigos",
 253 T_ASSUMED, "asumido",
 254 T_IGNORING_SERVER_SETTING, "ignorando configuración do servidor",
 255 T_SERVER, "Servidor",
 256 T_DATE, "Data",
 257 T_LAST_MODIFIED, "Ultima modificación",
 258 T_SSL_CIPHER, NULL,
 259 T_LANGUAGE, "Lingua",
 260 T_XTERM, "Xterm",
 261 T_TWTERM, "Twterm",
 262 T_SCREEN, "Pantalla",
 263 T_WINDOW, "Fiestra",
 264 T_FULL_SCREEN, "Pantalla completa",
 265 T_BEOS_TERMINAL, "Terminal de BeOS",
 266 T_NEW_WINDOW, "Nova fiestra",
 267 T_GO_TO_LINK, "Ir a ligazón",
 268 T_ENTER_LINK_NUMBER, "Introduce nº de ligazón",
 269 T_RESIZE_TERMINAL, "Redimensionar terminal",
 270 T_COLUMNS, "Columnas",
 271 T_ROWS, "Filas",
 272 T_BOOKMARKS, "Marcadores",
 273 T_ADD_BOOKMARK, "Engadir marcador",
 274 T_GOTO, "Ir a",
 275 T_EDIT, "Editar",
 276 T_CLOSE, "Pechar",
 277 T_BOOKMARK_TITLE, "Título do marcador",
 278 T_EDIT_BOOKMARK, "Editar marcador",
 279 T_DELETE_BOOKMARK, "Borrar marcador",
 280 T_BOOKMARK_MANAGER, "Xestor de marcadores",
 281 T_url, "url",
 282 T_NNAME, "Nome",
 283 T_EXIT_LINKS, "Sair de Links",
 284 T_DO_YOU_REALLY_WANT_TO_EXIT_LINKS, "¿Realmente quere sair de Links?",
 285 T_DO_YOU_REALLY_WANT_TO_EXIT_LINKS_AND_TERMINATE_ALL_DOWNLOADS, "¿Realmente quere sair de Links (e rematar tódalas descargas)?",
 286 T_HTTP_OPTIONS, "Opcións HTTP",
 287 T_FTP_OPTIONS, "Opcións FTP",
 288 T_HTTP_BUG_WORKAROUNDS, "Correcións de fallos HTTP",
 289 T_USE_HTTP_10, "Usar HTTP/1.0",
 290 T_ALLOW_SERVER_BLACKLIST, "Permitir lista negra de servidores defectuosos",
 291 T_BROKEN_302_REDIRECT, "Redirección 302 incorrecta (viola o RFC, pero é compatible con Netscape)",
 292 T_NO_KEEPALIVE_AFTER_POST_REQUEST, "Non manter viva a conexión tras unha petición POST (algunhas bases de datos PHP defectuosas necesitan esto)",
 293 T_DO_NOT_SEND_ACCEPT_CHARSET, NULL,
 294 T_PASSWORD_FOR_ANONYMOUS_LOGIN, "Contrasinal para o login anónimo",
 295 T_USE_PASSIVE_FTP, NULL,
 296 T_USE_FAST_FTP, NULL,
 297 T_SET_TYPE_OF_SERVICE, NULL,
 298 T_MANUAL, "Manual de usuario",
 299 T_MAILTO_PROG, "Programa de correo (% é remprazado pola dirección)",
 300 T_TELNET_PROG, "Programa de telnet (% é remprazado por \"máquina\" ou \"máquina porto\")",
 301 T_TN3270_PROG, "Programa de Tn3270 (% é remprazado por \"máquina\" ou \"máquina porto\")",
 302 T_MMS_PROG, NULL,
 303 T_MAIL_AND_TELNET_PROGRAMS, "Programas de correo e telnet",
 304 T_NO_PROGRAM, "Sen programa",
 305 T_NO_PROGRAM_SPECIFIED_FOR, "Sen programa especificado para",
 306 T_MAIL, "correo",
 307 T_TELNET, "telnet",
 308 T_TN3270, "tn3270",
 309 T_MMS, NULL,
 310 T_BAD_MAILTO_URL, "URL mailto errónea",
 311 T_BAD_TELNET_URL, "URL telnet errónea",
 312 T_BAD_TN3270_URL, "URL tn3270 errónea",
 313 T_MMS_URL_CONTAINS_INACCEPTABLE_CHARACTERS, NULL,
 314 T_USERID, "ID de usuario",
 315 T_PASSWORD, "Contrasinal",
 316 T_ENTER_USERNAME, "Introduza o nome de usuario para ",
 317 T_AT, " en ",
 318 T_SSL_ERROR, "erro SSL",
 319 T_NO_SSL, "Esta versión de Links non contén soporte de SSL/TLS",
 320 T_NO_SMB_CLIENT, NULL,
 321 T_HK_ADD_BOOKMARK, "E", 
 322 T_HK_BOOKMARKS, "M",
 323 T_HK_GOTO_URL, "I",
 324 T_HK_GO_BACK, "V",
 325 T_HK_HISTORY, "H",
 326 T_HK_RELOAD, "R",
 327 T_HK_SAVE_AS, "G",
 328 T_HK_SAVE_URL_AS, "U",
 329 T_HK_SAVE_FORMATTED_DOCUMENT, "F",
 330 T_HK_KILL_BACKGROUND_CONNECTIONS, "L",
 331 T_HK_FLUSH_ALL_CACHES, "B",
 332 T_HK_RESOURCE_INFO, "N",
 333 T_HK_CACHE_INFO, "C",
 334 T_HK_MAIL_AND_TELNEL, "O",
 335 T_HK_MEMORY_INFO, "O",
 336 T_HK_OS_SHELL, "C",
 337 T_HK_RESIZE_TERMINAL, "T",
 338 T_HK_EXIT, "S",
 339 T_HK_SEARCH, "B",
 340 T_HK_SEARCH_BACK, "T",
 341 T_HK_FIND_NEXT, "S",
 342 T_HK_FIND_PREVIOUS, "A",
 343 T_HK_TOGGLE_HTML_PLAIN, "C",
 344 T_HK_DOCUMENT_INFO, "I",
 345 T_HK_HEADER_INFO, NULL,
 346 T_HK_FRAME_AT_FULL_SCREEN, "M",
 347 T_HK_HTML_OPTIONS, "O",
 348 T_HK_SAVE_HTML_OPTIONS, "G",
 349 T_HK_ABOUT, "A",
 350 T_HK_KEYS, "T",
 351 T_HK_COPYING, "L",
 352 T_HK_MANUAL, "M",
 353 T_HK_ADD, "A",
 354 T_HK_MODIFY, "M",
 355 T_HK_DELETE, "D",
 356 T_HK_LANGUAGE, "L",
 357 T_HK_CHARACTER_SET, "X",
 358 T_HK_TERMINAL_OPTIONS, "T",
 359 T_HK_NETWORK_OPTIONS, "R",
 360 T_HK_CACHE, "C",
 361 T_HK_ASSOCIATIONS, "A",
 362 T_HK_FILE_EXTENSIONS, "E",
 363 T_HK_SAVE_OPTIONS, "G",
 364 T_HK_FILE, "F",
 365 T_HK_VIEW, "V",
 366 T_HK_LINK, "L",
 367 T_HK_DOWNLOADS, "D",
 368 T_HK_SETUP, "S",
 369 T_HK_HELP, "H",
 370 T_HK_DISPLAY_USEMAP, "U",
 371 T_HK_FOLLOW_LINK, "S",
 372 T_HK_OPEN_IN_NEW_WINDOW, "W",
 373 T_HK_DOWNLOAD_LINK, "L",
 374 T_HK_RESET_FORM, "R",
 375 T_HK_SUBMIT_FORM, "S",
 376 T_HK_SUBMIT_FORM_AND_OPEN_IN_NEW_WINDOW, "W",
 377 T_HK_SUBMIT_FORM_AND_DOWNLOAD, "D",
 378 T_HK_VIEW_IMAGE, "V",
 379 T_HK_DOWNLOAD_IMAGE, "I",
 380 T_HK_XTERM, "X",
 381 T_HK_TWTERM, NULL,
 382 T_HK_SCREEN, "S",
 383 T_HK_WINDOW, "W",
 384 T_HK_FULL_SCREEN, "F",
 385 T_HK_BEOS_TERMINAL, "B",
 386 T_HK_NEW_WINDOW, "N",