"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "links-1.04/intl/catalan.lng" (14 Apr 2017, 14703 Bytes) of package /linux/www/links-1.04.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested text file into HTML format (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 T__CHAR_SET, "ISO-8859-1",
  2 T__LANGUAGE, "Catalan",
  3 T__ACCEPT_LANGUAGE, "ca",
  4 T_OK, "D'acord",
  5 T_CANCEL, "AnulĚlaciˇ",
  6 T_BAD_NUMBER, "Nombre incorrecte",
  7 T_NUMBER_EXPECTED, "S'hi esperava un nombre",
  8 T_NUMBER_OUT_OF_RANGE, "Nombre fora de rang",
  9 T_BAD_STRING, "Cadena incorrecta",
  10 T_EMPTY_STRING_NOT_ALLOWED, "No s'hi permeten cadenes buides",
  11 T_CONFIG_ERROR, "Error de configuraciˇ",
  12 T_UNABLE_TO_WRITE_TO_CONFIG_FILE, "No ha estat possible escriure en l'arxiu de configuraciˇ",
  13 T_ABOUT, "Quant a...",
  14 T_LINKS__LYNX_LIKE, "Links " VERSION_STRING "\n\nNavegador en mode text semblant a Lynx",
  15 T_VERSION, NULL,
  16 T_VERSION_INFORMATION, NULL,
  17 T_LINKS_VERSION, NULL,
  18 T_WORD_SIZE, NULL,
  19 T_MEMORY, NULL,
  20 T_FILE_SIZE, NULL,
  21 T_OPERATING_SYSTEM_TYPE, NULL,
  22 T_OPERATING_SYSTEM_VERSION, NULL,
  23 T_COMPILER, NULL,
  24 T_DEBUGGING_LEVEL, NULL,
  25 T_ENCRYPTION, NULL,
  26 T_GPM_MOUSE_DRIVER, NULL,
  27 T_XTERM_FOR_OS2, NULL,
  28 T_KEYS, "Tecles",
  29 T_KEYS_DESC, "ESC      mostrar men˙\n^C, q     eixir\n^P, ^N    amunt, avall\n[, ]     esquerra, dreta\namunt, avall seleccionar enllaš\n->      seguir enllaš\n<-      tornar\ng       anar a\nG       anar a una URL basada en l'actual\n/       cercar\n?       cercar enrere\nn       cercar segŘent\nN       cercar anterior\n=       informaciˇ del document\n\\       font del document\nd       descarregar",
  30 T_COPYING, "LlicŔncia",
  31 T_COPYING_DESC, "Links " VERSION_STRING "\n\n" LINKS_COPYRIGHT_8859_1 "\n\nAquest programa Ús lliure; podeu redistribuir-lo i modificar-lo d'acord amb la GNU General Public License tal com l'ha publicada la Free Software Foundation; sia la versiˇ 2 de la dita llicŔncia o (ad libitum) qualsevol de mÚs recent.",
  32 T_RESOURCES, "Recursos",
  33 T_HANDLES, "manejadors",
  34 T_TIMERS, "comptadors",
  35 T_CONNECTIONS, "Connexions",
  36 T_cONNECTIONS, "connexions",
  37 T_CONNECTING, "connectant",
  38 T_tRANSFERRING, "transferint",
  39 T_KEEPALIVE, "perdurables",
  40 T_MEMORY_CACHE, "Mem˛ria cau",
  41 T_BYTES, "bytes",
  42 T_FILES, "fitxers",
  43 T_LOCKED, "bloquejat",
  44 T_LOADING, "carregant",
  45 T_FORMATTED_DOCUMENT_CACHE, "Memˇria cau (documents)",
  46 T_DOCUMENTS, "documents",
  47 T_CACHE_INFO, "Informaciˇ de la mem˛ria cau",
  48 T_CACHE_CONTENT, "Contingut de la mem˛ria cau",
  49 T_MEMORY_ALLOCATED, "bytes de mem˛ria reservats",
  50 T_MEMORY_INFO, "Informaciˇ sobre la mem˛ria",
  51 T_NO_HISTORY, "Sense historial",
  52 T_NO_DOWNLOADS, "Cap descÓrrega",
  53 T_NO_FRAMES, "Sense marcs",
  54 T_VT_100_FRAMES, "Marcs VT 100",
  55 T_LINUX_OR_OS2_FRAMES, "Marcs Linux o OS/2",
  56 T_KOI8R_FRAMES, "Marcs KOI8-R",
  57 T_FREEBSD_FRAMES, NULL,
  58 T_USE_11M, "Usar ^[[11m",
  59 T_RESTRICT_FRAMES_IN_CP850_852, "Restringir marcs als de cp850/852",
  60 T_BLOCK_CURSOR, "cursor de bloc",
  61 T_COLOR, "Color",
  62 T_TERMINAL_OPTIONS, "Opcions del terminal",
  63 T_HTTP_PROXY__HOST_PORT, "HTTP proxy (mÓquina:port)",
  64 T_FTP_PROXY__HOST_PORT, "FTP proxy (mÓquina:port)",
  65 T_NOPROXY_LIST, "Dominis (separats per comes) d'accÚs directe (amb proxy o sense)",
  66 T_MAX_CONNECTIONS, "MÓxim de connexions",
  67 T_MAX_CONNECTIONS_TO_ONE_HOST, "MÓxim de connexions a una mÓquina",
  68 T_RETRIES, "Reintents",
  69 T_RECEIVE_TIMEOUT_SEC, "Temps mÓxim de recepciˇ (segons)",
  70 T_TIMEOUT_WHEN_UNRESTARTABLE, "Temps mÓxim si no es pot rearrancar",
  71 T_ASYNC_DNS_LOOKUP, "Recerca asÝncrona de DNS",
  72 T_SET_TIME_OF_DOWNLOADED_FILES, "Posar l'hora als fitxers descarregats",
  73 T_NETWORK_OPTIONS, "Opcions de xarxa",
  74 T_MEMORY_CACHE_SIZE__KB, "Dimensions de la mem˛ria cau (KiB)",
  75 T_NUMBER_OF_FORMATTED_DOCUMENTS, "Nombre de documents formatats",
  76 T_CACHE_OPTIONS, "Opcions sobre la mem˛ria cau",
  77 T_DISPLAY_TABLES, "Mostrar taules",
  78 T_DISPLAY_FRAMES, "Mostrar marcs",
  79 T_DISPLAY_LINKS_TO_IMAGES, "Mostrar enllašos a imatges",
  80 T_LINK_ORDER_BY_COLUMNS, "Moure per columnes en les taules",
  81 T_NUMBERED_LINKS, "Enllašos numerats",
  82 T_TEXT_MARGIN, "Marge del text",
  83 T_IGNORE_CHARSET_INFO_SENT_BY_SERVER, "Ignorar el joc de carÓcters enviat pel servidor",
  84 T_HTML_OPTIONS, "Opcions d'HTML",
  85 T_DEFAULT_CODEPAGE, "PÓgina de codis predeterminada",
  86 T_GOTO_URL, "Anar a (URL)",
  87 T_GO_BACK, "Enrere",
  88 T_HISTORY, "Historial",
  89 T_RELOAD, "Recarregar",
  90 T_SAVE_AS, "Anomenar i desar",
  91 T_SAVE_URL_AS, "Anomenar la URL i desar-la",
  92 T_SAVE_FORMATTED_DOCUMENT, "Desar document amb format",
  93 T_KILL_BACKGROUND_CONNECTIONS, "Finalitzar connexions en segon pla",
  94 T_FLUSH_ALL_CACHES, "Buidar la mem˛ria cau",
  95 T_RESOURCE_INFO, "Informaciˇ de recursos",
  96 T_OS_SHELL, "OS shell",
  97 T_EXIT, "Eixir",
  98 T_SEARCH, "Cercar",
  99 T_SEARCH_BACK, "Cercar enrere",
 100 T_FIND_NEXT, "Cercar segŘent",
 101 T_FIND_PREVIOUS, "Cercar anterior",
 102 T_TOGGLE_HTML_PLAIN, "Canviar html/text",
 103 T_DOCUMENT_INFO, "Informaciˇ del document",
 104 T_FRAME_AT_FULL_SCREEN, "Marc en pantalla completa",
 105 T_SAVE_HTML_OPTIONS, "Desar les opcions d'html",
 106 T_ADD, "Afegir",
 107 T_MODIFY, "Modificar",
 108 T_DELETE, "Esborrar",
 109 T_CHARACTER_SET, "Joc de carÓcters",
 110 T_CACHE, "Mem˛ria cau",
 111 T_MAIL_AND_TELNEL, "Correu i telnet",
 112 T_ASSOCIATIONS, "Associacions",
 113 T_FILE_EXTENSIONS, "Extensions de fitxers",
 114 T_SAVE_OPTIONS, "Desar opcions",
 115 T_FILE, "Fitxer",
 116 T_VIEW, "Veure",
 117 T_LINK, "Enllaš",
 118 T_DOWNLOADS, "DescÓrregues",
 119 T_SETUP, "Configurar",
 120 T_HELP, "Ajuda",
 121 T_ENTER_URL, "Introdu´u URL",
 122 T_SAVE_URL, "Desar URL",
 123 T_DOWNLOAD, "Descarregar",
 124 T_SAVE_TO_FILE, "Desar en un fitxer",
 125 T_SEARCH_FOR_TEXT, "Cercar text",
 126 T_WAITING_IN_QUEUE, "Esperant en la cua",
 127 T_LOOKING_UP_HOST, "Cercant servidor",
 128 T_MAKING_CONNECTION, "Connectant",
 129 T_SSL_NEGOTIATION, "Negociaciˇ SSL",
 130 T_REQUEST_SENT, "Peticiˇ enviada",
 131 T_LOGGING_IN, "Connectant",
 132 T_GETTING_HEADERS, "Rebent encapšalaments",
 133 T_SERVER_IS_PROCESSING_REQUEST, "El servidor estÓ processant la solĚlicitud",
 134 T_TRANSFERRING, "Transferint",
 135 T_WAITING_FOR_REDIRECT_CONFIRMATION, "Esperant confirmaciˇ per a la redirecciˇ", 
 136 T_INTERRUPTED, "Interromput",
 137 T_SOCKET_EXCEPTION, "Excepciˇ del connector",
 138 T_INTERNAL_ERROR, "Error intern",
 139 T_OUT_OF_MEMORY, "Mem˛ria exhaurida",
 140 T_HOST_NOT_FOUND, "No s'ha trobat la mÓquina",
 141 T_ERROR_WRITING_TO_SOCKET, "Error mentre escrivia al connector",
 142 T_ERROR_READING_FROM_SOCKET, "Error mentre llegia del connector",
 143 T_DATA_MODIFIED, "Dades modificades",
 144 T_BAD_URL_SYNTAX, "Sintaxi de la URL incorrecta",
 145 T_RECEIVE_TIMEOUT, "Temps mÓxim de recepciˇ sobrepassat",
 146 T_REQUEST_MUST_BE_RESTARTED, "La peticiˇ ha de ser repetida",
 147 T_CANT_GET_SOCKET_STATE, "No es pot obtenir l'estat del connector",
 148 T_TOO_LARGE_FILE, NULL,
 149 T_BAD_HTTP_RESPONSE, "Resposta HTTP incorrecta",
 150 T_HTTP_100, "HTTP 100 (\?\?\?)",
 151 T_NO_CONTENT, "Buit",
 152 T_UNKNOWN_FILE_TYPE, "Tipus de fitxer desconegut",
 153 T_ERROR_OPENING_FILE, "Error mentre obria el fitxer",
 154 T_BAD_FTP_RESPONSE, "Resposta FTP incorrecta",
 155 T_FTP_SERVICE_UNAVAILABLE, "Servei d'FTP no disponible",
 156 T_BAD_FTP_LOGIN, "Login FTP incorrecte",
 157 T_FTP_PORT_COMMAND_FAILED, "FTP PORT: instrucciˇ fallida",
 158 T_FILE_NOT_FOUND, "No s'ha trobat el fitxer",
 159 T_FTP_FILE_ERROR, "FTP file error",
 160 T_UNKNOWN_ERROR, "Error desconegut",
 161 T_RECEIVED, "Rebut",
 162 T_OF, "de",
 163 T_AVG, "mitjÓ",
 164 T_CUR, "actual",
 165 T_AVERAGE_SPEED, "Velocitat mitjana",
 166 T_SPEED, "Velocitat",
 167 T_CURRENT_SPEED, "Velocitat actual",
 168 T_ELAPSED_TIME, "Temps transcorregut",
 169 T_ESTIMATED_TIME, "temps estimat",
 170 T_BACKGROUND, "Segon pla",
 171 T_ABORT, "Avortament",
 172 T_YES, "SÝ",
 173 T_NO, "No",
 174 T_DOWNLOAD_ERROR, "Error de descÓrrega",
 175 T_COULD_NOT_WRITE_TO_FILE, "No s'ha pogut crear el fitxer",
 176 T_ERROR_DOWNLOADING, "Error mentre descarregava",
 177 T_COULD_NOT_CREATE_FILE, "No s'ha pogut crear el fitxer",
 178 T_COULD_NOT_CREATE_TEMPORARY_FILE, NULL,
 179 T_UNKNOWN_TYPE, "Tipus desconegut",
 180 T_CONTEN_TYPE_IS, "El contingut Ús",
 181 T_DO_YOU_WANT_TO_SAVE_OR_DISLPAY_THIS_FILE, "Voleu desar o mostrar aquest fitxer?",
 182 T_SAVE, "Desar",
 183 T_DISPLAY, "Mostrar",
 184 T_WHAT_TO_DO, "QuŔ en fem?",
 185 T_DO_YOU_WANT_TO_OPEN_FILE_WITH, "Voleu obrir el fitxer amb",
 186 T_SAVE_IT_OR_DISPLAY_IT, "desar-lo o veure'l",
 187 T_OPEN, "Obrir",
 188 T_DO_YOU_WANT_TO_FOLLOW_REDIRECT_AND_POST_FORM_DATA_TO_URL, "Voleu seguir la redirecciˇ i enviar les dades a la URL",
 189 T_DO_YOU_WANT_TO_POST_FORM_DATA_TO_URL, "Voleu enviar les dades del formulari a la URL",
 190 T_DO_YOU_WANT_TO_REPOST_FORM_DATA_TO_URL, "Voleu reenviar les dades del formulari a la URL",
 191 T_WARNING, "Alerta",
 192 T_ERROR, "Error",
 193 T_WELCOME, "Benvingut/da",
 194 T_WELCOME_TO_LINKS, "Benvingut/a a links!",
 195 T_BASIC_HELP, "Premeu ESC per a veure el men˙. Ajuda->Manual per a veure el manual d'usuari.",
 196 T_LABEL, "Etiqueta",
 197 T_CONTENT_TYPES, "Tipus de contingut",
 198 T_PROGRAM__IS_REPLACED_WITH_FILE_NAME, "Programa ('%' Ús substitu´t pel nom del fitxer)",
 199 T_BLOCK_TERMINAL_WHILE_PROGRAM_RUNNING, "Bloquejar el terminal mentre el programa s'executa",
 200 T_RUN_ON_TERMINAL, "Executar en terminal",
 201 T_RUN_IN_XWINDOW, "Executar en X-Window",
 202 T_ASK_BEFORE_OPENING, "Preguntar abans d'obrir",
 203 T_DELETE_ASSOCIATION, "Esborrar associaciˇ",
 204 T_ASSOCIATION, "Associaciˇ",
 205 T_EXTENSION_S, "Extensions",
 206 T_CONTENT_TYPE, "Tipus de contingut",
 207 T_NO_ASSOCIATIONS, "Sense associacions",
 208 T_DELETE_EXTENSION, "Esborrar extensions",
 209 T_EXTENSION, "Extensiˇ",
 210 T_NO_EXTENSIONS, "No hi ha extensions",
 211 T_ERROR_WHILE_POSTING_FORM, "Error durant la tramesa del formulari",
 212 T_COULD_NOT_GET_FILE, "No ha estat possible obtenir el fitxer",
 213 T_READING_FILES_IS_NOT_ALLOWED, NULL,
 214 T_NO_PREVIOUS_SEARCH, "No hi ha recerca prŔvia",
 215 T_SEARCH_STRING_NOT_FOUND, "No s'ha trobat la cadena",
 216 T_SAVE_ERROR, "Error mentre desava",
 217 T_ERROR_WRITING_TO_FILE, "Error mentre escrivia el fitxer",
 218 T_DISPLAY_USEMAP, "Mostrar usemap",
 219 T_FOLLOW_LINK, "Seguir enllaš",
 220 T_OPEN_IN_NEW_WINDOW, "Obrir en una finestra nova",
 221 T_DOWNLOAD_LINK, "Descarregar l'enllaš",
 222 T_RESET_FORM, "Refer formulari",
 223 T_SUBMIT_FORM, "Enviar formulari",
 224 T_SUBMIT_FORM_AND_OPEN_IN_NEW_WINDOW, "Submit form and open in new window",
 225 T_SUBMIT_FORM_AND_DOWNLOAD, "Trametre formulari i descarregar",
 226 T_VIEW_IMAGE, "Veure imatge",
 227 T_DOWNLOAD_IMAGE, "Descarregar imatge",
 228 T_NO_LINK_SELECTED, "No heu seleccionat cap link",
 229 T_IMAGE, "Imatge",
 230 T_USEMAP, "Usemap",
 231 T_SUBMIT_FORM_TO, "Enviar formulari a",
 232 T_POST_FORM_TO, "Enviar (per correu) formulari a",
 233 T_RADIO_BUTTON, "Botˇ excloent",
 234 T_CHECKBOX, "Selecciˇ",
 235 T_SELECT_FIELD, "Llista",
 236 T_TEXT_FIELD, "Camp de text",
 237 T_TEXT_AREA, "└rea de text",
 238 T_FILE_UPLOAD, "Trametre fitxer",
 239 T_PASSWORD_FIELD, "Camp de contrasenya",
 240 T_NAME, "nom",
 241 T_VALUE, "valor",
 242 T_HIT_ENTER_TO, "premeu ENTER per",
 243 T_SUBMIT_TO, "presentar a",
 244 T_POST_TO, "enviar a",
 245 T_INFO, "Informaciˇ",
 246 T_HEADER_INFO, "Capšaleres",
 247 T_YOU_ARE_NOWHERE, "No et trobes enlloc!",
 248 T_NO_HEADER, NULL,
 249 T_URL, "URL",
 250 T_SIZE, "GrandÓria",
 251 T_INCOMPLETE, "incomplet",
 252 T_CODEPAGE, "PÓgina de codis",
 253 T_ASSUMED, "suposat",
 254 T_IGNORING_SERVER_SETTING, "Ignora la indicaciˇ del servidor",
 255 T_SERVER, "Servidor",
 256 T_DATE, "Data",
 257 T_LAST_MODIFIED, "┌ltima modificaciˇ",
 258 T_SSL_CIPHER, NULL,
 259 T_LANGUAGE, "Idioma",
 260 T_XTERM, "Xterm",
 261 T_TWTERM, "Twterm",
 262 T_SCREEN, "Pantalla",
 263 T_WINDOW, "Finestra",
 264 T_FULL_SCREEN, "Pantalla completa",
 265 T_BEOS_TERMINAL, "Terminal BeOS",
 266 T_NEW_WINDOW, "Nova finestra",
 267 T_GO_TO_LINK, "Anar a l'enllaš",
 268 T_ENTER_LINK_NUMBER, "Introdu´u n˙mero d'enllaš",
 269 T_RESIZE_TERMINAL, "Modificaciˇ de les dimensions del terminal",
 270 T_COLUMNS, "Columnes",
 271 T_ROWS, "Files",
 272 T_BOOKMARKS, "Agenda",
 273 T_ADD_BOOKMARK, "Afegir a l'agenda",
 274 T_GOTO, "Anar",
 275 T_EDIT, "Editar",
 276 T_CLOSE, "Tancar",
 277 T_BOOKMARK_TITLE, "TÝtol del registre",
 278 T_EDIT_BOOKMARK, "Editar registre",
 279 T_DELETE_BOOKMARK, "Eliminar registre",
 280 T_BOOKMARK_MANAGER, "Agenda",
 281 T_url, "url",
 282 T_NNAME, "Nom",
 283 T_EXIT_LINKS, "Eixir de Links",
 284 T_DO_YOU_REALLY_WANT_TO_EXIT_LINKS, "Segur que voleu eixir de Links?",
 285 T_DO_YOU_REALLY_WANT_TO_EXIT_LINKS_AND_TERMINATE_ALL_DOWNLOADS, "Segur que voleu eixir de Links (i interrompre totes les descÓrregues)?",
 286 T_HTTP_OPTIONS, "Opcions HTTP",
 287 T_FTP_OPTIONS, "Opcions FTP",
 288 T_HTTP_BUG_WORKAROUNDS, "Obviar errors d'HTTP",
 289 T_USE_HTTP_10, "Usar HTTP/1.0",
 290 T_ALLOW_SERVER_BLACKLIST, "Permetre llista negra de servidors que donen errors", 
 291 T_BROKEN_302_REDIRECT, "Redirecciˇ 302 incorrecta (viola el RFC, per˛ Ús compatible amb Netscape)",
 292 T_NO_KEEPALIVE_AFTER_POST_REQUEST, "No mantenir la connexiˇ desprÚs de la solĚlicitud POST (Ús necessari per a algunes bases de dades PHP)",
 293 T_DO_NOT_SEND_ACCEPT_CHARSET, NULL,
 294 T_PASSWORD_FOR_ANONYMOUS_LOGIN, "Contrasenya per a connexiˇ an˛nima",
 295 T_USE_PASSIVE_FTP, NULL,
 296 T_USE_FAST_FTP, NULL,
 297 T_SET_TYPE_OF_SERVICE, NULL,
 298 T_MANUAL, "Manual de l'usuari",
 299 T_MAILTO_PROG, "Programa de correu (% Ús substitu´t per l'adreša)",
 300 T_TELNET_PROG, "Programa de telnet (% Ús substitu´t per \"host\" o per \"host port\")",
 301 T_TN3270_PROG, "Programa tn3270 (% Ús substitu´t per \"host\" o per \"host port\")",
 302 T_MMS_PROG, NULL,
 303 T_MAIL_AND_TELNET_PROGRAMS, "Programes de correu i de telnet",
 304 T_NO_PROGRAM, "Cap programa",
 305 T_NO_PROGRAM_SPECIFIED_FOR, "No hi ha cap programa especificat per a",
 306 T_MAIL, "correu",
 307 T_TELNET, "telnet",
 308 T_TN3270, "tn3270",
 309 T_MMS, NULL,
 310 T_BAD_MAILTO_URL, "Adreša de correu incorrecta",
 311 T_BAD_TELNET_URL, "Adreša de telnet incorrecta",
 312 T_BAD_TN3270_URL, "Adreša de tn3270 incorrecta",
 313 T_MMS_URL_CONTAINS_INACCEPTABLE_CHARACTERS, NULL,
 314 T_USERID, "ID d'usuari",
 315 T_PASSWORD, "Password",
 316 T_ENTER_USERNAME, "Introdu´u el nom d'usuari de ",
 317 T_AT, " en ",
 318 T_SSL_ERROR, "Error SSL",
 319 T_NO_SSL, "Aquesta versiˇ de Links no admet SSL/TLS",
 320 T_NO_SMB_CLIENT, NULL,
 321 T_HK_ADD_BOOKMARK, "A", 
 322 T_HK_BOOKMARKS, "S",
 323 T_HK_GOTO_URL, "G",
 324 T_HK_GO_BACK, "B",
 325 T_HK_HISTORY, "H",
 326 T_HK_RELOAD, "R",
 327 T_HK_SAVE_AS, "V",
 328 T_HK_SAVE_URL_AS, "U",
 329 T_HK_SAVE_FORMATTED_DOCUMENT, "D",
 330 T_HK_KILL_BACKGROUND_CONNECTIONS, "K",
 331 T_HK_FLUSH_ALL_CACHES, "F",
 332 T_HK_RESOURCE_INFO, "I",
 333 T_HK_CACHE_INFO, "C",
 334 T_HK_MAIL_AND_TELNEL, "M",
 335 T_HK_MEMORY_INFO, "M",
 336 T_HK_OS_SHELL, "O",
 337 T_HK_RESIZE_TERMINAL, "T",
 338 T_HK_EXIT, "X",
 339 T_HK_SEARCH, "S",
 340 T_HK_SEARCH_BACK, "B",
 341 T_HK_FIND_NEXT, "N",
 342 T_HK_FIND_PREVIOUS, "P",
 343 T_HK_TOGGLE_HTML_PLAIN, "H",
 344 T_HK_DOCUMENT_INFO, "I",
 345 T_HK_HEADER_INFO, NULL,
 346 T_HK_FRAME_AT_FULL_SCREEN, "F",
 347 T_HK_HTML_OPTIONS, "O",
 348 T_HK_SAVE_HTML_OPTIONS, "A",
 349 T_HK_ABOUT, "A",
 350 T_HK_KEYS, "K",
 351 T_HK_COPYING, "C",
 352 T_HK_MANUAL, "M",
 353 T_HK_ADD, "A",
 354 T_HK_MODIFY, "M",
 355 T_HK_DELETE, "D",
 356 T_HK_LANGUAGE, "L",
 357 T_HK_CHARACTER_SET, "H",
 358 T_HK_TERMINAL_OPTIONS, "T",
 359 T_HK_NETWORK_OPTIONS, "N",
 360 T_HK_CACHE, "C",
 361 T_HK_ASSOCIATIONS, "A",
 362 T_HK_FILE_EXTENSIONS, "E",
 363 T_HK_SAVE_OPTIONS, "S",
 364 T_HK_FILE, "F",
 365 T_HK_VIEW, "V",
 366 T_HK_LINK, "L",
 367 T_HK_DOWNLOADS, "D",
 368 T_HK_SETUP, "S",
 369 T_HK_HELP, "H",
 370 T_HK_DISPLAY_USEMAP, "U",
 371 T_HK_FOLLOW_LINK, "F",
 372 T_HK_OPEN_IN_NEW_WINDOW, "W",
 373 T_HK_DOWNLOAD_LINK, "D",
 374 T_HK_RESET_FORM, "R",
 375 T_HK_SUBMIT_FORM, "S",
 376 T_HK_SUBMIT_FORM_AND_OPEN_IN_NEW_WINDOW, "W",
 377 T_HK_SUBMIT_FORM_AND_DOWNLOAD, "D",
 378 T_HK_VIEW_IMAGE, "I",
 379 T_HK_DOWNLOAD_IMAGE, "G",
 380 T_HK_XTERM, "X",
 381 T_HK_TWTERM, "T",
 382 T_HK_SCREEN, "S",
 383 T_HK_WINDOW, "W",
 384 T_HK_FULL_SCREEN, "F",
 385 T_HK_BEOS_TERMINAL, "B",
 386 T_HK_NEW_WINDOW, "N",