"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "links-1.04/intl/bulgarian.lng" (14 Apr 2017, 14877 Bytes) of package /linux/www/links-1.04.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested text file into HTML format (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 T__CHAR_SET, "cp1251",
  2 T__LANGUAGE, "Bulgarian",
  3 T__ACCEPT_LANGUAGE, "bg",
  4 T_OK, "ОК",
  5 T_CANCEL, "Отказ",
  6 T_BAD_NUMBER, "Невалидно число",
  7 T_NUMBER_EXPECTED, "В това поле трябва да има число",
  8 T_NUMBER_OUT_OF_RANGE, "Числото е извън диапазона",
  9 T_BAD_STRING, "Невалиден символен низ",
  10 T_EMPTY_STRING_NOT_ALLOWED, "Не е позволен празен символен низ",
  11 T_CONFIG_ERROR, "Грешка в настройките",
  12 T_UNABLE_TO_WRITE_TO_CONFIG_FILE, "Не може да се пише във файла с настройките",
  13 T_ABOUT, "За програмата",
  14 T_LINKS__LYNX_LIKE, "Links версия " VERSION_STRING "\n\n Lynx-подобен текстов web-браузър",
  15 T_VERSION, NULL,
  16 T_VERSION_INFORMATION, NULL,
  17 T_LINKS_VERSION, NULL,
  18 T_WORD_SIZE, NULL,
  19 T_MEMORY, NULL,
  20 T_FILE_SIZE, NULL,
  21 T_OPERATING_SYSTEM_TYPE, NULL,
  22 T_OPERATING_SYSTEM_VERSION, NULL,
  23 T_COMPILER, NULL,
  24 T_DEBUGGING_LEVEL, NULL,
  25 T_ENCRYPTION, NULL,
  26 T_GPM_MOUSE_DRIVER, NULL,
  27 T_XTERM_FOR_OS2, NULL,
  28 T_KEYS, "Клавиши",
  29 T_KEYS_DESC, "ESC   меню\n^C, q  изход\n^P, ^N  прелисти нагоре-надолу\n[, ]   прелисти наляво-надясно\nup, down избери връзка\n->    проследи връзка\n<-    назад\ng    отвори нов URL\nG    отвори URL, базиран на текущия\n/    търси\n?    търси в обратна посока\nn    намери следващото съвпадение\nN    намери предното съвпадение\n=    информация за документа\n|    информация за заглавната част\n\\    покажи HTML кода\nd    свали (дръпни, изтегли)",
  30 T_COPYING, "Авторско правo",
  31 T_COPYING_DESC, "Links " VERSION_STRING "\n\n" LINKS_COPYRIGHT "\n\nТази програма е свободен софтуер; можете да я разпространявате и/или модифицирате според клаузите на Общия Публичен Лиценз GNU, публикуван от Фондацията за свободен софтуер (FSF); версия 2 на Лиценза или (по Ваше желание) която и да е по-късна версия.",
  32 T_RESOURCES, "Ресурси",
  33 T_HANDLES, "handles",
  34 T_TIMERS, "таймери",
  35 T_CONNECTIONS, "Връзка(и)",
  36 T_cONNECTIONS, "връзка(и)",
  37 T_CONNECTING, "свързване",
  38 T_tRANSFERRING, "предаване",
  39 T_KEEPALIVE, "реанимиране на връзката",
  40 T_MEMORY_CACHE, "Кеш-памет",
  41 T_BYTES, "байта",
  42 T_FILES, "файла",
  43 T_LOCKED, "заключен",
  44 T_LOADING, "зареждане",
  45 T_FORMATTED_DOCUMENT_CACHE, "Кеш за форматираните документи",
  46 T_DOCUMENTS, "документи",
  47 T_CACHE_INFO, "Информация за кеша",
  48 T_CACHE_CONTENT, "Съдържание на кеша",
  49 T_MEMORY_ALLOCATED, "байта заделена памет",
  50 T_MEMORY_INFO, "Информация за паметта",
  51 T_NO_HISTORY, "Няма история",
  52 T_NO_DOWNLOADS, "Нищо не се сваля",
  53 T_NO_FRAMES, "Без рамки",
  54 T_VT_100_FRAMES, "Рамки VT 100",
  55 T_LINUX_OR_OS2_FRAMES, "Рамки Linux или OS/2",
  56 T_KOI8R_FRAMES, "Рамки KOI8-R",
  57 T_FREEBSD_FRAMES, NULL,
  58 T_USE_11M, "Използване на ^[[11m",
  59 T_RESTRICT_FRAMES_IN_CP850_852, "Ограничени рамки в cp850/852",
  60 T_BLOCK_CURSOR, "Блоков курсор",
  61 T_COLOR, "Цвят",
  62 T_TERMINAL_OPTIONS, "Настройки на терминала",
  63 T_HTTP_PROXY__HOST_PORT, "HTTP прокси (сървър:порт)",
  64 T_FTP_PROXY__HOST_PORT, "FTP прокси (сървър:порт)",
  65 T_NOPROXY_LIST, "Списък (разделен чрез запетаи) на домейните за достъп без прокси",
  66 T_MAX_CONNECTIONS, "Макс. брой връзки",
  67 T_MAX_CONNECTIONS_TO_ONE_HOST, "Макс. брой връзки към един сървър",
  68 T_RETRIES, "Брой опити отново",
  69 T_RECEIVE_TIMEOUT_SEC, "Таймаут при приемане (сек.)",
  70 T_TIMEOUT_WHEN_UNRESTARTABLE, "Таймаут при невъзможност за рестартиране",
  71 T_ASYNC_DNS_LOOKUP, "Асинхронно обръщение към DNS",
  72 T_SET_TIME_OF_DOWNLOADED_FILES, "Установяване на времето на свалените файлове",
  73 T_NETWORK_OPTIONS, "Мрежови настройки",
  74 T_MEMORY_CACHE_SIZE__KB, "Размер на кеш-паметта (КБ)",
  75 T_NUMBER_OF_FORMATTED_DOCUMENTS, "Брой на форматираните документи",
  76 T_CACHE_OPTIONS, "Настройки на кеша",
  77 T_DISPLAY_TABLES, "Таблици",
  78 T_DISPLAY_FRAMES, "Рамки",
  79 T_DISPLAY_LINKS_TO_IMAGES, "Връзки към изображенията",
  80 T_LINK_ORDER_BY_COLUMNS, "Придвижване по колони в таблиците",
  81 T_NUMBERED_LINKS, "Номерирани връзки",
  82 T_TEXT_MARGIN, "Отстъп",
  83 T_IGNORE_CHARSET_INFO_SENT_BY_SERVER, "Игнорирай кодирането, подадено от сървъра",
  84 T_HTML_OPTIONS, "HTML настройки",
  85 T_DEFAULT_CODEPAGE, "Кодиране по подразбиране",
  86 T_GOTO_URL, "Отвори нов URL",
  87 T_GO_BACK, "Върни се назад",
  88 T_HISTORY, "История",
  89 T_RELOAD, "Зареди отново",
  90 T_SAVE_AS, "Запази като",
  91 T_SAVE_URL_AS, "Запази URL като",
  92 T_SAVE_FORMATTED_DOCUMENT, "Запази форматиран документ",
  93 T_KILL_BACKGROUND_CONNECTIONS, "Убий връзките във фонов режим",
  94 T_FLUSH_ALL_CACHES, "Изпразни всички видове кеш",
  95 T_RESOURCE_INFO, "Информация за ресурсите",
  96 T_OS_SHELL, "Команден ред",
  97 T_EXIT, "Изход",
  98 T_SEARCH, "Търсене",
  99 T_SEARCH_BACK, "Търсене в обратна посока",
 100 T_FIND_NEXT, "Намери следващото съвпадение",
 101 T_FIND_PREVIOUS, "Намери предното съвпадение",
 102 T_TOGGLE_HTML_PLAIN, "Превключи HTML/текст",
 103 T_DOCUMENT_INFO, "Информация за документа",
 104 T_FRAME_AT_FULL_SCREEN, "Рамка при пълен екран",
 105 T_SAVE_HTML_OPTIONS, "Запази HTML настройките",
 106 T_ADD, "Добави",
 107 T_MODIFY, "Промени",
 108 T_DELETE, "Изтрий",
 109 T_CHARACTER_SET, "Кодиране",
 110 T_CACHE, "Кеш",
 111 T_MAIL_AND_TELNEL, "Поща и telnet",
 112 T_ASSOCIATIONS, "Асоциации",
 113 T_FILE_EXTENSIONS, "Файлови разширения",
 114 T_SAVE_OPTIONS, "Запази настройките",
 115 T_FILE, "Файл",
 116 T_VIEW, "Изглед",
 117 T_LINK, "Връзка",
 118 T_DOWNLOADS, "Сваляне",
 119 T_SETUP, "Настройки",
 120 T_HELP, "Помощ",
 121 T_ENTER_URL, "Въведете URL",
 122 T_SAVE_URL, "Запазете URL",
 123 T_DOWNLOAD, "Свали (дръпни, изтегли)",
 124 T_SAVE_TO_FILE, "Запази във файл",
 125 T_SEARCH_FOR_TEXT, "Търсене на текст",
 126 T_WAITING_IN_QUEUE, "Чакане на опашка",
 127 T_LOOKING_UP_HOST, "Търси се хостът",
 128 T_MAKING_CONNECTION, "Връзката се установява",
 129 T_SSL_NEGOTIATION, NULL,
 130 T_REQUEST_SENT, "Заявката е изпратена",
 131 T_LOGGING_IN, NULL,
 132 T_GETTING_HEADERS, "Получава се заглавната част",
 133 T_SERVER_IS_PROCESSING_REQUEST, "Сървърът обработва заявката",
 134 T_TRANSFERRING, "Предаване",
 135 T_WAITING_FOR_REDIRECT_CONFIRMATION, "Очаква се потвръждение на препращането",
 136 T_INTERRUPTED, "Прекъснато",
 137 T_SOCKET_EXCEPTION, "Изключение в socket",
 138 T_INTERNAL_ERROR, "Вътрешна грешка",
 139 T_OUT_OF_MEMORY, "Паметта е недостатъчна",
 140 T_HOST_NOT_FOUND, "Хостът не е открит",
 141 T_ERROR_WRITING_TO_SOCKET, "Грешка при писането в socket",
 142 T_ERROR_READING_FROM_SOCKET, "Грешка при четенето от socket",
 143 T_DATA_MODIFIED, "Датата е променена",
 144 T_BAD_URL_SYNTAX, "Невалиден URL синтаксис",
 145 T_RECEIVE_TIMEOUT, "Таймаут при получаване",
 146 T_REQUEST_MUST_BE_RESTARTED, "Заявката трябва да се повтори",
 147 T_CANT_GET_SOCKET_STATE, "Не може да се получи състоянието на socket-а",
 148 T_TOO_LARGE_FILE, NULL,
 149 T_BAD_HTTP_RESPONSE, "Невалиден HTTP отговор",
 150 T_HTTP_100, NULL,
 151 T_NO_CONTENT, "Няма данни",
 152 T_UNKNOWN_FILE_TYPE, "Неизвестен тип файл",
 153 T_ERROR_OPENING_FILE, "Грешка при отварянето на файл",
 154 T_BAD_FTP_RESPONSE, "Невалиден FTP отговор",
 155 T_FTP_SERVICE_UNAVAILABLE, "Услугата FTP е недостъпна",
 156 T_BAD_FTP_LOGIN, "Невалиден FTP login",
 157 T_FTP_PORT_COMMAND_FAILED, "Командата FTP PORT завърши неуспешно",
 158 T_FILE_NOT_FOUND, "Файлът не е открит",
 159 T_FTP_FILE_ERROR, "Грешка в FTP файл",
 160 T_UNKNOWN_ERROR, "Непозната грешка",
 161 T_RECEIVED, "Получени",
 162 T_OF, "от",
 163 T_AVG, "средно",
 164 T_CUR, "текущо",
 165 T_AVERAGE_SPEED, "Средна скорост",
 166 T_SPEED, "Скорост",
 167 T_CURRENT_SPEED, "текуща скорост",
 168 T_ELAPSED_TIME, "Изтекло време",
 169 T_ESTIMATED_TIME, "Прогнозирано време",
 170 T_BACKGROUND, "Във фонов режим",
 171 T_ABORT, "Прекъсни",
 172 T_YES, "Да",
 173 T_NO, "Не",
 174 T_DOWNLOAD_ERROR, "Грешка при сваляне",
 175 T_COULD_NOT_WRITE_TO_FILE, "Не може да се пише във файл",
 176 T_ERROR_DOWNLOADING, "Грешка при сваляне",
 177 T_COULD_NOT_CREATE_FILE, "Не може да се създаде файл",
 178 T_COULD_NOT_CREATE_TEMPORARY_FILE, NULL,
 179 T_UNKNOWN_TYPE, "Непознат тип",
 180 T_CONTEN_TYPE_IS, "Типът на документа е",
 181 T_DO_YOU_WANT_TO_SAVE_OR_DISLPAY_THIS_FILE, "Желаете ли да запазите или покажете този файл на екрана?",
 182 T_SAVE, "Запазване",
 183 T_DISPLAY, "Показване",
 184 T_WHAT_TO_DO, "Какво да правя?",
 185 T_DO_YOU_WANT_TO_OPEN_FILE_WITH, "Желаете ли да отворите файла чрез",
 186 T_SAVE_IT_OR_DISPLAY_IT, "да го запазя или да го покажа на екрана?",
 187 T_OPEN, "Отворен",
 188 T_DO_YOU_WANT_TO_FOLLOW_REDIRECT_AND_POST_FORM_DATA_TO_URL, "Желаете ли да проследите препращането и да изпратите данните от формуляра към адрес",
 189 T_DO_YOU_WANT_TO_POST_FORM_DATA_TO_URL, "Желаете да изпратите данните от формуляра към адрес",
 190 T_DO_YOU_WANT_TO_REPOST_FORM_DATA_TO_URL, "Желаете ли да препратите данните от формуляра към адрес",
 191 T_WARNING, "Внимание",
 192 T_ERROR, "Грешка",
 193 T_WELCOME, "Здравейте",
 194 T_WELCOME_TO_LINKS, "Добре дошли в Links!",
 195 T_BASIC_HELP, "Натиснете ESC за да извикате менюто. Изберете 'Помощ->Ръководство', за да прочетете ръководството за потребителя.",
 196 T_LABEL, "Етикет",
 197 T_CONTENT_TYPES, "Тип(ове) съдържание",
 198 T_PROGRAM__IS_REPLACED_WITH_FILE_NAME, "Програма за ('%' заменя името на файла)",
 199 T_BLOCK_TERMINAL_WHILE_PROGRAM_RUNNING, "Блокиране на терминала по време на работата на програмата",
 200 T_RUN_ON_TERMINAL, "Стартирай в терминал",
 201 T_RUN_IN_XWINDOW, "Стартирай в X-Window",
 202 T_ASK_BEFORE_OPENING, "Запрос перед открытием",
 203 T_DELETE_ASSOCIATION, "Удалить сопоставление",
 204 T_ASSOCIATION, "Асоциация",
 205 T_EXTENSION_S, "Разширение(я)",
 206 T_CONTENT_TYPE, "Тип на съдържанието",
 207 T_NO_ASSOCIATIONS, "Няма асоциации",
 208 T_DELETE_EXTENSION, "Изтрий разширение",
 209 T_EXTENSION, "Разширение",
 210 T_NO_EXTENSIONS, "Няма разширения",
 211 T_ERROR_WHILE_POSTING_FORM, "Грешка при изпращане на формуляра",
 212 T_COULD_NOT_GET_FILE, "Файлът не може да бъде получен",
 213 T_READING_FILES_IS_NOT_ALLOWED, NULL,
 214 T_NO_PREVIOUS_SEARCH, "Няма предишно търсене",
 215 T_SEARCH_STRING_NOT_FOUND, "Търсеният символен низ не е открит",
 216 T_SAVE_ERROR, "Грешка при запазване",
 217 T_ERROR_WRITING_TO_FILE, "Грешка при запис във файл",
 218 T_DISPLAY_USEMAP, "Покажи картата",
 219 T_FOLLOW_LINK, "Проследи връзка",
 220 T_OPEN_IN_NEW_WINDOW, "Отвори в нов прозорец",
 221 T_DOWNLOAD_LINK, "Свали (дръпни, изтегли) връзка",
 222 T_RESET_FORM, "Изчисти формуляр",
 223 T_SUBMIT_FORM, "Потвърди формуляр",
 224 T_SUBMIT_FORM_AND_OPEN_IN_NEW_WINDOW, "Потвърди формуляра и отвори в нов прозорец",
 225 T_SUBMIT_FORM_AND_DOWNLOAD, "Потвърди формуляра и свали (дръпни, изтегли)",
 226 T_VIEW_IMAGE, "Покажи изображение",
 227 T_DOWNLOAD_IMAGE, "Свали изображение",
 228 T_NO_LINK_SELECTED, "Не е избрана връзка",
 229 T_IMAGE, "Изображение",
 230 T_USEMAP, "Карта на връзките",
 231 T_SUBMIT_FORM_TO, "Потвърди формуляр към адрес",
 232 T_POST_FORM_TO, "Изпрати формуляр към адрес",
 233 T_RADIO_BUTTON, "Радио-бутон",
 234 T_CHECKBOX, "Контролна кутийка (checkbox)",
 235 T_SELECT_FIELD, "Поле за избор",
 236 T_TEXT_FIELD, "Текстово поле",
 237 T_TEXT_AREA, "Текстова област",
 238 T_FILE_UPLOAD, "Качване (upload) на файл",
 239 T_PASSWORD_FIELD, "Поле за парола",
 240 T_NAME, "име",
 241 T_VALUE, "стойност",
 242 T_HIT_ENTER_TO, "натиснете ENTER, за да",
 243 T_SUBMIT_TO, "потвърдете към адрес",
 244 T_POST_TO, "изпратете към адрес",
 245 T_INFO, "Информация",
 246 T_HEADER_INFO, "Информация на заглавната част",
 247 T_YOU_ARE_NOWHERE, "Вие не се намирате на никъде!",
 248 T_NO_HEADER, NULL,
 249 T_URL, "URL",
 250 T_SIZE, "Размер",
 251 T_INCOMPLETE, "незавършен",
 252 T_CODEPAGE, "Кодиране",
 253 T_ASSUMED, "прието",
 254 T_IGNORING_SERVER_SETTING, "игнориране на настройките на сървъра",
 255 T_SERVER, "Сервър",
 256 T_DATE, "Дата",
 257 T_LAST_MODIFIED, "Последна модификация",
 258 T_SSL_CIPHER, NULL,
 259 T_LANGUAGE, "Език",
 260 T_XTERM, NULL,
 261 T_TWTERM, NULL,
 262 T_SCREEN, "Екран",
 263 T_WINDOW, "Прозорец",
 264 T_FULL_SCREEN, "На цял екран",
 265 T_BEOS_TERMINAL, "BeOS терминал",
 266 T_NEW_WINDOW, "Нов прозорец",
 267 T_GO_TO_LINK, "Отвори връзка",
 268 T_ENTER_LINK_NUMBER, "Въведете номер на връзка",
 269 T_RESIZE_TERMINAL, "Променете размера на терминала",
 270 T_COLUMNS, "Колони",
 271 T_ROWS, "Редове",
 272 T_BOOKMARKS, "Отметки",
 273 T_ADD_BOOKMARK, "Добавяне на отметка",
 274 T_GOTO, "Отвори",
 275 T_EDIT, "Редактирай",
 276 T_CLOSE, "Затвори",
 277 T_BOOKMARK_TITLE, "Име на отметката",
 278 T_EDIT_BOOKMARK, "Редактиране на отметка",
 279 T_DELETE_BOOKMARK, "Изтриване на отметка",
 280 T_BOOKMARK_MANAGER, "Управление на отметките",
 281 T_url, "URL",
 282 T_NNAME, "Име",
 283 T_EXIT_LINKS, "Изход от Links",
 284 T_DO_YOU_REALLY_WANT_TO_EXIT_LINKS, "Наистина ли желаете да излезете от Links?",
 285 T_DO_YOU_REALLY_WANT_TO_EXIT_LINKS_AND_TERMINATE_ALL_DOWNLOADS, "Наистина ли желаете да излезете от Links и да прекратите всичко, което сваляте?",
 286 T_HTTP_OPTIONS, "HTTP настройки",
 287 T_FTP_OPTIONS, "FTP настройки",
 288 T_HTTP_BUG_WORKAROUNDS, "Заобикаляй грешки в HTTP",
 289 T_USE_HTTP_10, "Използвай HTTP/1.0",
 290 T_ALLOW_SERVER_BLACKLIST, "Пращай нестабилните сървъри в черен списък",
 291 T_BROKEN_302_REDIRECT, "Разреши неправилите 302-препращания (това противоречи на RFC, но е съвместимо с Netscape)",
 292 T_NO_KEEPALIVE_AFTER_POST_REQUEST, "Не реанимирай след изпращане на POST заявка (необходимо за някои нестабилни PHP-бази данни)",
 293 T_DO_NOT_SEND_ACCEPT_CHARSET, NULL,
 294 T_PASSWORD_FOR_ANONYMOUS_LOGIN, "Парола при анонимен вход",
 295 T_USE_PASSIVE_FTP, NULL,
 296 T_USE_FAST_FTP, NULL,
 297 T_SET_TYPE_OF_SERVICE, NULL,
 298 T_MANUAL, "Ръководство",
 299 T_MAILTO_PROG, "Пощенска програма (% заменя адреса)",
 300 T_TELNET_PROG, "Програма за telnet (% заменя 'host' или 'host port')",
 301 T_TN3270_PROG, "Програма за tn3270 (% заменя 'host' или 'host port')",
 302 T_MMS_PROG, NULL,
 303 T_MAIL_AND_TELNET_PROGRAMS, "Програми за поща и telnet",
 304 T_NO_PROGRAM, "Няма програма",
 305 T_NO_PROGRAM_SPECIFIED_FOR, "Не е посочена програма за",
 306 T_MAIL, "поща",
 307 T_TELNET, NULL,
 308 T_TN3270, NULL,
 309 T_MMS, NULL,
 310 T_BAD_MAILTO_URL, "Невалиден адрес mailto:",
 311 T_BAD_TELNET_URL, "Невалиден адрес telnet",
 312 T_BAD_TN3270_URL, "Невалиден адрес tn3270",
 313 T_MMS_URL_CONTAINS_INACCEPTABLE_CHARACTERS, NULL,
 314 T_USERID, "Идентификация на потребителя",
 315 T_PASSWORD, "Парола",
 316 T_ENTER_USERNAME, "Въведете име на потребителя ",
 317 T_AT, " на ",
 318 T_SSL_ERROR, "SSL грешка",
 319 T_NO_SSL, "Тази версия на Links не поддържа SSL/TLS",
 320 T_NO_SMB_CLIENT, NULL,
 321 T_HK_ADD_BOOKMARK, NULL,
 322 T_HK_BOOKMARKS, NULL,
 323 T_HK_GOTO_URL, NULL,
 324 T_HK_GO_BACK, NULL,
 325 T_HK_HISTORY, NULL,
 326 T_HK_RELOAD, NULL,
 327 T_HK_SAVE_AS, NULL,
 328 T_HK_SAVE_URL_AS, NULL,
 329 T_HK_SAVE_FORMATTED_DOCUMENT, NULL,
 330 T_HK_KILL_BACKGROUND_CONNECTIONS, NULL,
 331 T_HK_FLUSH_ALL_CACHES, NULL,
 332 T_HK_RESOURCE_INFO, NULL,
 333 T_HK_CACHE_INFO, NULL,
 334 T_HK_MAIL_AND_TELNEL, NULL,
 335 T_HK_MEMORY_INFO, NULL,
 336 T_HK_OS_SHELL, NULL,
 337 T_HK_RESIZE_TERMINAL, NULL,
 338 T_HK_EXIT, NULL,
 339 T_HK_SEARCH, NULL,
 340 T_HK_SEARCH_BACK, NULL,
 341 T_HK_FIND_NEXT, NULL,
 342 T_HK_FIND_PREVIOUS, NULL,
 343 T_HK_TOGGLE_HTML_PLAIN, NULL,
 344 T_HK_DOCUMENT_INFO, NULL,
 345 T_HK_HEADER_INFO, NULL,
 346 T_HK_FRAME_AT_FULL_SCREEN, NULL,
 347 T_HK_HTML_OPTIONS, NULL,
 348 T_HK_SAVE_HTML_OPTIONS, NULL,
 349 T_HK_ABOUT, NULL,
 350 T_HK_KEYS, NULL,
 351 T_HK_COPYING, NULL,
 352 T_HK_MANUAL, NULL,
 353 T_HK_ADD, NULL,
 354 T_HK_MODIFY, NULL,
 355 T_HK_DELETE, NULL,
 356 T_HK_LANGUAGE, NULL,
 357 T_HK_CHARACTER_SET, NULL,
 358 T_HK_TERMINAL_OPTIONS, NULL,
 359 T_HK_NETWORK_OPTIONS, NULL,
 360 T_HK_CACHE, NULL,
 361 T_HK_ASSOCIATIONS, NULL,
 362 T_HK_FILE_EXTENSIONS, NULL,
 363 T_HK_SAVE_OPTIONS, NULL,
 364 T_HK_FILE, NULL,
 365 T_HK_VIEW, NULL,
 366 T_HK_LINK, NULL,
 367 T_HK_DOWNLOADS, NULL,
 368 T_HK_SETUP, NULL,
 369 T_HK_HELP, NULL,
 370 T_HK_DISPLAY_USEMAP, NULL,
 371 T_HK_FOLLOW_LINK, NULL,
 372 T_HK_OPEN_IN_NEW_WINDOW, NULL,
 373 T_HK_DOWNLOAD_LINK, NULL,
 374 T_HK_RESET_FORM, NULL,
 375 T_HK_SUBMIT_FORM, NULL,
 376 T_HK_SUBMIT_FORM_AND_OPEN_IN_NEW_WINDOW, NULL,
 377 T_HK_SUBMIT_FORM_AND_DOWNLOAD, NULL,
 378 T_HK_VIEW_IMAGE, NULL,
 379 T_HK_DOWNLOAD_IMAGE, NULL,
 380 T_HK_XTERM, NULL,
 381 T_HK_TWTERM, NULL,
 382 T_HK_SCREEN, NULL,
 383 T_HK_WINDOW, NULL,
 384 T_HK_FULL_SCREEN, NULL,
 385 T_HK_BEOS_TERMINAL, NULL,
 386 T_HK_NEW_WINDOW, NULL,