"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "links-1.03/intl/upper_sorbian.lng" (18 Oct 2011, 14029 Bytes) of archive /linux/www/links-1.03.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested text file into HTML format (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 T__CHAR_SET, "ISO-8859-2",
  2 T__LANGUAGE, "Upper Sorbian",
  3 T__ACCEPT_LANGUAGE, "sb",
  4 T_BAD_NUMBER, "Njekorektna liŔba",
  5 T_NUMBER_EXPECTED, "Sym liŔbu woŔakowa│",
  6 T_CANCEL, "P°etorhnyŠ",
  7 T_NUMBER_OUT_OF_RANGE, "LiŔba zwonka dowoleneho rozmýra",
  8 T_BAD_STRING, "Njekorektny wuraz",
  9 T_EMPTY_STRING_NOT_ALLOWED, "Nulowy wuraz njedowoleny",
  10 T_CONFIG_ERROR, "Zmylk konfiguracije",
  11 T_UNABLE_TO_WRITE_TO_CONFIG_FILE, "Njemˇżu do konfiguraciskeje dataje pisaŠ",
  12 T_ABOUT, "Wo programje",
  13 T_LINKS__LYNX_LIKE, "Links " VERSION_STRING "\n\nTekstowy browser podobny na lynx" ,
  14 T_OK, "OK",
  15 T_KEYS, "Tasty",
  16 T_KEYS_DESC, "ESC    pokaż meni\n^C, q   zakˇnŔiŠ\n^P, ^Nhorje/dele listowaŠ\n[, ]   nalýwo/naprawo listowaŠ\nwobraz horje/dele\n->    wotkaz wubraŠ\n<-    wrˇŠo\ng     d╝i na URL\nG     d╝i k adresy (wot aktualneje adresy)\n/     pytaŠ\n?     prjedaw╣e pytanje\nn     p°ichodny namakaŠ\nN     p°edchadny namakaŠ\n=     informacija wo dokumenŠe\n\\     żˇr│o dokumenta\nd     dele sŠahnyŠ",
  17 T_COPYING, "Kopýrowanje",
  18 T_COPYING_DESC, "Links " VERSION_STRING "\n\n" LINKS_COPYRIGHT_8859_2 "\n\nTutˇn program je swobodny; mˇże╣ jˇn zmýniŠ a dale dawaŠ po GPL GNU, wudatej wot Free Software Fundation - po druhej abo pozd╝i╣ej wersiji licensy.",
  19 T_RESOURCES, "Resursy",
  20 T_HANDLES, "woŔinjenych datajow",
  21 T_TIMERS, "Ŕasnikow",
  22 T_CONNECTIONS, "zwiskow",
  23 T_cONNECTIONS, "nawjazanych",
  24 T_CONNECTING, "woŔakowanych",
  25 T_tRANSFERRING, "transferow",
  26 T_KEEPALIVE, "żiwych",
  27 T_MEMORY_CACHE, "nachwilny pomjatk",
  28 T_BYTES, "bajtow",
  29 T_FILES, "datajow",
  30 T_LOCKED, "blokowanych",
  31 T_LOADING, "zaŔitanych",
  32 T_FORMATTED_DOCUMENT_CACHE, "formatowane dokumenty w nachwilnym pomjatku",
  33 T_DOCUMENTS, "dokumentow",
  34 T_CACHE_INFO, "informacije wo nachwilnym pomjatku",
  35 T_CACHE_CONTENT, "wobsah nachwilneho pomjatka",
  36 T_MEMORY_ALLOCATED, "p°id╝ýleneho pomjatka",
  37 T_LAST, "za╣│y raz",
  38 T_DIFFERENCE, "rozd╝ýl",
  39 T_DIFFERENCES, "rozd╝ýle",
  40 T_NO_DIFFERENCES, "żadyn rozd╝ýl",
  41 T_NEW_ADDRESSES, "Nowe adresy",
  42 T_NO_NEW_ADDRESSES, "«ane nowe adresy",
  43 T_MEMORY_INFO, "Informacija wo pomjatku",
  44 T_MARK, "markýrowaŠ",
  45 T_NO_HISTORY, "«ane stawizny",
  46 T_NO_DOWNLOADS, "«ane sŠehnjene dataje",
  47 T_NO_FRAMES, "«ane ramiki",
  48 T_VT_100_FRAMES, "Ramiki VT100",
  49 T_LINUX_OR_OS2_FRAMES, "Ramiki typa Linux abo OS/2",
  50 T_KOI8R_FRAMES, "Ramiki KOI8-R",
  51 T_FREEBSD_FRAMES, NULL,
  52 T_USE_11M, "wużiwaj ^[[11m",
  53 T_RESTRICT_FRAMES_IN_CP850_852, "Wobmjezuj ramiki w cp850/852",
  54 T_BLOCK_CURSOR, "blokowy cursor",
  55 T_COLOR, "barba",
  56 T_TERMINAL_OPTIONS, "Opcije terminala",
  57 T_HTTP_PROXY__HOST_PORT, "HTTP proxy (host:port)",
  58 T_FTP_PROXY__HOST_PORT, "FTP proxy (host:port)",
  59 T_NOPROXY_LIST, "LisŠina domenow, p°istupnych bjez proxy",
  60 T_MAX_CONNECTIONS, "Maksimalna liŔba zwiskow",
  61 T_MAX_CONNECTIONS_TO_ONE_HOST, "Maksimalna liŔba zwiskow z jednym serwerom",
  62 T_RETRIES, "pospyty",
  63 T_RECEIVE_TIMEOUT_SEC, "Najdlý╣e Ŕakanje na zwisk (sek)",
  64 T_TIMEOUT_WHEN_UNRESTARTABLE, "Maks. Ŕakanje na njerestartujomny proces",
  65 T_ASYNC_DNS_LOOKUP, "Asynchroniske pytanje mjenow",
  66 T_SET_TIME_OF_DOWNLOADED_FILES, "Ŕas sŠehnjenych datajow nastajiŠ",
  67 T_NETWORK_OPTIONS, "SyŠowe opcije",
  68 T_MEMORY_CACHE_SIZE__KB, "WulkosŠ nachwilneho pomjatka (kB)",
  69 T_NUMBER_OF_FORMATTED_DOCUMENTS, "LiŔba formatowanych dokumentow",
  70 T_CACHE_OPTIONS, "Nastajenje nachwilneho pomjatka",
  71 T_DISPLAY_TABLES, "Pokaż tabulki",
  72 T_DISPLAY_FRAMES, "Pokaż ramiki",
  73 T_DISPLAY_LINKS_TO_IMAGES, "Pokazuj linki na wobrazki",
  74 T_LINK_ORDER_BY_COLUMNS, "Rjaduj linki w ╣paltach",
  75 T_NUMBERED_LINKS, "╚is│owane linki",
  76 T_TEXT_MARGIN, "Kromy teksta",
  77 T_IGNORE_CHARSET_INFO_SENT_BY_SERVER, "Ignoruj informacije serwera wo pismje",
  78 T_HTML_OPTIONS, "HTML-opcije",
  79 T_DEFAULT_CODEPAGE, "Standardna kodowa strona",
  80 T_GOTO_URL, "D╝i na URL",
  81 T_GO_BACK, "WrˇŠo",
  82 T_HISTORY, "Stawizny",
  83 T_RELOAD, "Znowa zaŔitaŠ",
  84 T_SAVE_AS, "ZawýsŠiŠ jako",
  85 T_SAVE_URL_AS, "ZawýsŠ URL jako",
  86 T_SAVE_FORMATTED_DOCUMENT, "ZawýsŠ formatowany dokument",
  87 T_KILL_BACKGROUND_CONNECTIONS, "P°etorh˝ w╣itke pozadkowe zwiski",
  88 T_FLUSH_ALL_CACHES, "Nachwilny pomjatk wurjed╝iŠ",
  89 T_RESOURCE_INFO, "Informacije wo resursach",
  90 T_OS_SHELL, "Systemowy komandowy interpreter",
  91 T_EXIT, "ZakˇnŔiŠ",
  92 T_SEARCH, "Pytaj",
  93 T_SEARCH_BACK, "Pytaj dozady",
  94 T_FIND_NEXT, "Namakaj p°ichodne",
  95 T_FIND_PREVIOUS, "Namakaj p°edchadne",
  96 T_TOGGLE_HTML_PLAIN, "P°e╣altuj mjez html a prostym tekstom",
  97 T_DOCUMENT_INFO, "Informacije wo dokumenŠe",
  98 T_FRAME_AT_FULL_SCREEN, "Ramik po cy│ej wobrazowce",
  99 T_SAVE_HTML_OPTIONS, "HTML-opcije zawýsŠiŠ",
 100 T_ADD, "Dodaj",
 101 T_MODIFY, "ZmýniŠ",
 102 T_DELETE, "ZniŔiŠ",
 103 T_CHARACTER_SET, "Pismo",
 104 T_CACHE, "Nachwilny pomjatk",
 105 T_MAIL_AND_TELNEL, "email a telnet",
 106 T_ASSOCIATIONS, "Asocijacije",
 107 T_FILE_EXTENSIONS, "Ekstensije datajow",
 108 T_SAVE_OPTIONS, "Opcije zawýsŠiŠ",
 109 T_FILE, "Dataja",
 110 T_VIEW, "Napohlad",
 111 T_LINK, "Wotkaz",
 112 T_DOWNLOADS, "SŠehnjene dataje",
 113 T_SETUP, "Nastajenja",
 114 T_HELP, "Pomoc",
 115 T_ENTER_URL, "Zapodaj URL",
 116 T_SAVE_URL, "ZawýsŠ URL",
 117 T_DOWNLOAD, "SŠahnyŠ",
 118 T_SAVE_TO_FILE, "Do dataje zawýsŠiŠ",
 119 T_SEARCH_FOR_TEXT, "Pytaj tekst",
 120 T_WAITING_IN_QUEUE, "╚akam w rynku",
 121 T_LOOKING_UP_HOST, "Pytam serwer",
 122 T_MAKING_CONNECTION, "Nawjazuju zwisk",
 123 T_SSL_NEGOTIATION, "SSL-jednanja",
 124 T_REQUEST_SENT, "«adanje wusy│ane",
 125 T_LOGGING_IN, "So p°izjewju",
 126 T_GETTING_HEADERS, "╚itam h│owy",
 127 T_SERVER_IS_PROCESSING_REQUEST, "Serwer d╝ý│a",
 128 T_TRANSFERRING, "Kopýrowanje",
 129 T_WAITING_FOR_REDIRECT_CONFIRMATION, "╚akam na potwjerd╝enje dopˇs│anja",
 130 T_INTERRUPTED, "P°etorhnjene",
 131 T_SOCKET_EXCEPTION, NULL,
 132 T_INTERNAL_ERROR, "Interny zmylk",
 133 T_OUT_OF_MEMORY, "Pomjatk njedosaha",
 134 T_HOST_NOT_FOUND, "Njemˇżach serwer namakaŠ",
 135 T_ERROR_WRITING_TO_SOCKET, "Zmylk p°i pisanju na socket",
 136 T_ERROR_READING_FROM_SOCKET, "Zmylk p°i Ŕitanju ze socketa",
 137 T_DATA_MODIFIED, "Daty modifikowane",
 138 T_BAD_URL_SYNTAX, "Hubjena URL-syntaksa",
 139 T_RECEIVE_TIMEOUT, "╚asowy limit za Ŕitanje p°ekroŔeny",
 140 T_REQUEST_MUST_BE_RESTARTED, "«adanje dyrbi so wospjetowaŠ",
 141 T_CANT_GET_SOCKET_STATE, "Njemˇżu staw socketa zwýsŠiŠ",
 142 T_TOO_LARGE_FILE, NULL,
 143 T_BAD_HTTP_RESPONSE, "Hubjena HTTP-wotmo│wa",
 144 T_HTTP_100, NULL,
 145 T_NO_CONTENT, "Prˇzdna dataja",
 146 T_UNKNOWN_FILE_TYPE, "Nieznata datajowa drużina",
 147 T_ERROR_OPENING_FILE, "Zmylk p°i woŔinjenju dataje",
 148 T_BAD_FTP_RESPONSE, "Hubjena FTP-wotmo│wa",
 149 T_FTP_SERVICE_UNAVAILABLE, "FTP njesteji k dispoziciji",
 150 T_BAD_FTP_LOGIN, "Hubjeny FTP-login",
 151 T_FTP_PORT_COMMAND_FAILED, "PORT-komando je so zwrý╣Ši│o",
 152 T_FILE_NOT_FOUND, "Njesym dataju namaka│",
 153 T_FTP_FILE_ERROR, "Datajowy zmylk FTP",
 154 T_UNKNOWN_ERROR, "Nieznaty zmylk",
 155 T_RECEIVED, "Sym dˇsta│",
 156 T_OF, "z",
 157 T_AVG, "p°er.",
 158 T_CUR, "akt",
 159 T_AVERAGE_SPEED, "P°erýzna spý╣nosŠ",
 160 T_SPEED, "Spý╣nosŠ",
 161 T_CURRENT_SPEED, "aktualna spý╣nosŠ",
 162 T_ELAPSED_TIME, "za˝d╝eny Ŕas",
 163 T_ESTIMATED_TIME, "wostatny Ŕas",
 164 T_BACKGROUND, "W pozadku",
 165 T_ABORT, "P°etorh˝",
 166 T_YES, "Haj",
 167 T_NO, "Ný",
 168 T_DOWNLOAD_ERROR, "Zmylk p°i sŠahowanju dataje",
 169 T_COULD_NOT_WRITE_TO_FILE, "Njemˇżu do dataje pisaŠ",
 170 T_ERROR_DOWNLOADING, "Njemˇżu dataju sŠahnyŠ",
 171 T_COULD_NOT_CREATE_FILE, "Njemˇżu dataju stworiŠ",
 172 T_COULD_NOT_CREATE_TEMPORARY_FILE, NULL,
 173 T_UNKNOWN_TYPE, "Njeznata drużina",
 174 T_CONTEN_TYPE_IS, "Typ dataje je",
 175 T_DO_YOU_WANT_TO_SAVE_OR_DISLPAY_THIS_FILE, "Dataju zawýsŠiŠ abo pokazaŠ?",
 176 T_SAVE, "ZawýsŠiŠ",
 177 T_DISPLAY, "PokazaŠ",
 178 T_WHAT_TO_DO, "ęto mam ŔiniŠ?",
 179 T_DO_YOU_WANT_TO_OPEN_FILE_WITH, "Chce╣ dataju woŔiniŠ w",
 180 T_SAVE_IT_OR_DISPLAY_IT, "zawýsŠiŠ abo pokazaŠ?",
 181 T_OPEN, "WoŔiniŠ",
 182 T_DO_YOU_WANT_TO_FOLLOW_REDIRECT_AND_POST_FORM_DATA_TO_URL, "Chce╣ dopˇs│anje sŠýhowaŠ a formular pˇs│aŠ na",
 183 T_DO_YOU_WANT_TO_POST_FORM_DATA_TO_URL, "Chce╣ formular pˇs│aŠ na",
 184 T_DO_YOU_WANT_TO_REPOST_FORM_DATA_TO_URL, "Chce╣ formular hi╣Še raz pˇs│aŠ na",
 185 T_WARNING, "Warnowanje",
 186 T_ERROR, "Zmylk",
 187 T_WELCOME, "Powitanje",
 188 T_WELCOME_TO_LINKS, "Witaj w programje Links!",
 189 T_BASIC_HELP, "St│ˇŔ ESC, zo by dˇsta│ meni. Wubjer Pomoc->P°iruŔka z menija, zo by so z programom zeznajomi│.",
 190 T_LABEL, "Etiket",
 191 T_CONTENT_TYPES, "Drużina wobsaha",
 192 T_PROGRAM__IS_REPLACED_WITH_FILE_NAME, "Program ('%' so naruna z mjenom dataje)",
 193 T_BLOCK_TERMINAL_WHILE_PROGRAM_RUNNING, "Terminal blokowaŠ, doniż program d╝ý│a",
 194 T_RUN_ON_TERMINAL, "W terminalu startowaŠ",
 195 T_RUN_IN_XWINDOW, "W X-Woknje startowaŠ",
 196 T_ASK_BEFORE_OPENING, "Wopra╣ej so p°ed woŔinjenjom",
 197 T_DELETE_ASSOCIATION, "Asociaciju zniŔiŠ",
 198 T_ASSOCIATION, "Asociacija",
 199 T_EXTENSION_S, "Ekstensija",
 200 T_CONTENT_TYPE, "Drużina wobsaha",
 201 T_NO_ASSOCIATIONS, NULL,
 202 T_DELETE_EXTENSION, "ZniŔ ekstensiju",
 203 T_EXTENSION, "Ekstensija",
 204 T_NO_EXTENSIONS, NULL,
 205 T_ERROR_WHILE_POSTING_FORM, "Zmylk p°i pˇs│anju formulara",
 206 T_COULD_NOT_GET_FILE, "Njemˇżach dataju dˇstaŠ",
 207 T_READING_FILES_IS_NOT_ALLOWED, NULL,
 208 T_NO_PREVIOUS_SEARCH, "Njebých hi╣Še niŔo pyta│",
 209 T_SEARCH_STRING_NOT_FOUND, "NiŔo njenamaka│",
 210 T_SAVE_ERROR, "Zmylk p°i zwýsŠenju",
 211 T_ERROR_WRITING_TO_FILE, "Zmylk p°i pisanju do dataje",
 212 T_DISPLAY_USEMAP, "Pokaż kartu z wobrazkami",
 213 T_FOLLOW_LINK, "Wubjer link",
 214 T_OPEN_IN_NEW_WINDOW, "WoŔi˝ w nowym woknje",
 215 T_DOWNLOAD_LINK, "SŠeh˝",
 216 T_RESET_FORM, "Formular wuprˇzdniŠ",
 217 T_SUBMIT_FORM, "Formular pˇs│aŠ",
 218 T_SUBMIT_FORM_AND_OPEN_IN_NEW_WINDOW, "Formular pˇs│aŠ a w nowym woknje woŔiniŠ",
 219 T_SUBMIT_FORM_AND_DOWNLOAD, "Formular pˇs│aŠ a daty sŠahnyŠ",
 220 T_VIEW_IMAGE, "Pokaż wobraz",
 221 T_DOWNLOAD_IMAGE, "SŠeh˝ wobrazk",
 222 T_NO_LINK_SELECTED, "«adyn link wubrany",
 223 T_IMAGE, "Wobraz",
 224 T_USEMAP, "Karta z wobrazkami",
 225 T_SUBMIT_FORM_TO, "PˇsŠel formular na",
 226 T_POST_FORM_TO, "PˇsŠel formular na",
 227 T_RADIO_BUTTON, "Radiowy knefl",
 228 T_CHECKBOX, NULL,
 229 T_SELECT_FIELD, "Pˇlko za wubýranje",
 230 T_TEXT_FIELD, "Tekstowe pˇlko",
 231 T_TEXT_AREA, "Tekstowe polo",
 232 T_FILE_UPLOAD, "Pˇs│anje dataje",
 233 T_PASSWORD_FIELD, "Hes│owe pˇlko",
 234 T_NAME, "mjeno",
 235 T_VALUE, "hˇdnota",
 236 T_HIT_ENTER_TO, "st│ˇŔ ENTER, zo by",
 237 T_SUBMIT_TO, "pˇs│a│ na",
 238 T_POST_TO, "pˇs│a│ na",
 239 T_INFO, "Informacija",
 240 T_HEADER_INFO, "Informacija we h│ˇjŔce",
 241 T_YOU_ARE_NOWHERE, "Njejsy nihd╝e!",
 242 T_URL, "URL",
 243 T_SIZE, "WulkosŠ",
 244 T_INCOMPLETE, "njekompletne",
 245 T_CODEPAGE, "Kodowa strona",
 246 T_ASSUMED, "Standardna",
 247 T_IGNORING_SERVER_SETTING, "Ignoruj nastajenja serwera",
 248 T_SERVER, "Serwer",
 249 T_DATE, "Datum",
 250 T_LAST_MODIFIED, "Poslednja zmýna",
 251 T_LANGUAGE, "RýŔ",
 252 T_XTERM, "X-Terminal",
 253 T_TWTERM, NULL,
 254 T_SCREEN, NULL,
 255 T_WINDOW, "Wokno",
 256 T_FULL_SCREEN, "Cy│a wobrazowka",
 257 T_BEOS_TERMINAL, "Terminal BeOS",
 258 T_NEW_WINDOW, "Nowe wokno",
 259 T_GO_TO_LINK, "D╝i na link",
 260 T_ENTER_LINK_NUMBER, "Zapodaj Ŕis│o linka",
 261 T_RESIZE_TERMINAL, "WulkosŠ terminala zmýniŠ",
 262 T_COLUMNS, "ępalty",
 263 T_ROWS, "Linki",
 264 T_BOOKMARKS, "Lubu╣ki",
 265 T_ADD_BOOKMARK, "Dodaj k lubu╣kam",
 266 T_GOTO, "D╝i na",
 267 T_EDIT, "Edituj",
 268 T_CLOSE, "ZaŔi˝",
 269 T_BOOKMARK_TITLE, "Mjeno lubu╣ka",
 270 T_EDIT_BOOKMARK, "Edituj lubu╣ki",
 271 T_DELETE_BOOKMARK, "ZniŔ lubu╣k",
 272 T_BOOKMARK_MANAGER, "Rjadowanje lubu╣kow",
 273 T_url, NULL,
 274 T_NNAME, "Mjeno",
 275 T_EXIT_LINKS, "Won hiŠ z linksa",
 276 T_DO_YOU_REALLY_WANT_TO_EXIT_LINKS, "Chce╣ woprawd╝e links zakˇnŔiŠ?",
 277 T_DO_YOU_REALLY_WANT_TO_EXIT_LINKS_AND_TERMINATE_ALL_DOWNLOADS, "Chce╣ woprawd╝e zakˇnŔiŠ a w╣itke sŠahowanja p°etorhnyŠ?",
 278 T_HTTP_OPTIONS, "HTTP-opcije",
 279 T_FTP_OPTIONS, "FTP-opcije",
 280 T_HTTP_BUG_WORKAROUNDS, "Wobe˝d╝enja HTTP-zmylkow",
 281 T_USE_HTTP_10, "Wużiwaj HTTP/1.0",
 282 T_ALLOW_SERVER_BLACKLIST, "Akceptuj Ŕornu lisŠinu serwerow",
 283 T_BROKEN_302_REDIRECT, "Hubjene 302 (njewotpowýduje RFC, ale kompatibelne z Netscape)",
 284 T_NO_KEEPALIVE_AFTER_POST_REQUEST, "Njewud╝erżuj zwisk po POST-komand╝e (nýkotre datowe bazy PHP sej to żadaja)",
 285 T_DO_NOT_SEND_ACCEPT_CHARSET, NULL,
 286 T_PASSWORD_FOR_ANONYMOUS_LOGIN, "Hes│o za anonymne p°izjewjenje",
 287 T_USE_PASSIVE_FTP, NULL,
 288 T_USE_FAST_FTP, NULL,
 289 T_SET_TYPE_OF_SERVICE, NULL,
 290 T_MANUAL, "P°iruŔka za wużiwarja",
 291 T_MAILTO_PROG, "Emailowy program (% so z emailowej adresu naruna)",
 292 T_TELNET_PROG, "Program za telnet (% naruna so z \"host\" abo \"host port\")",
 293 T_TN3270_PROG, "Program za Tn3270 (% naruna so z \"host\" abo \"host port\")",
 294 T_MMS_PROG, NULL,
 295 T_MAIL_AND_TELNET_PROGRAMS, "Elektroniska pˇ╣ta a telnet",
 296 T_NO_PROGRAM, "«adyn program",
 297 T_NO_PROGRAM_SPECIFIED_FOR, "«adyn program podaty za",
 298 T_MAIL, "email",
 299 T_TELNET, "telnet",
 300 T_TN3270, NULL,
 301 T_MMS, NULL,
 302 T_BAD_MAILTO_URL, "Hubjena emailowa adresa",
 303 T_BAD_TELNET_URL, "Hubjena adresa serwera za telnet",
 304 T_BAD_TN3270_URL, "Hubjena adresa serwera za Tn3270",
 305 T_MMS_URL_CONTAINS_INACCEPTABLE_CHARACTERS, NULL,
 306 T_USERID, "Mjeno wużiwarja",
 307 T_PASSWORD, "Hes│o",
 308 T_ENTER_USERNAME, "Zapodaj mjeno wużiwarja",
 309 T_AT, NULL,
 310 T_SSL_ERROR, "SSL-zmylk",
 311 T_NO_SSL, "Tutˇn links bu bjez SSL/TLS kompilowany",
 312 T_NO_SMB_CLIENT, NULL,
 313 T_HK_ADD_BOOKMARK, "D",
 314 T_HK_BOOKMARKS, "Z",
 315 T_HK_GOTO_URL, "U",
 316 T_HK_GO_BACK, "W",
 317 T_HK_HISTORY, NULL,
 318 T_HK_RELOAD, NULL,
 319 T_HK_SAVE_AS, "Z",
 320 T_HK_SAVE_URL_AS, "A",
 321 T_HK_SAVE_FORMATTED_DOCUMENT, "F",
 322 T_HK_KILL_BACKGROUND_CONNECTIONS, "P",
 323 T_HK_FLUSH_ALL_CACHES, "C",
 324 T_HK_RESOURCE_INFO, NULL,
 325 T_HK_CACHE_INFO, NULL,
 326 T_HK_MAIL_AND_TELNEL, "C",
 327 T_HK_MEMORY_INFO, "N",
 328 T_HK_OS_SHELL, NULL,
 329 T_HK_RESIZE_TERMINAL, NULL,
 330 T_HK_EXIT, "Y",
 331 T_HK_SEARCH, "S",
 332 T_HK_SEARCH_BACK, "W",
 333 T_HK_FIND_NEXT, NULL,
 334 T_HK_FIND_PREVIOUS, NULL,
 335 T_HK_TOGGLE_HTML_PLAIN, NULL,
 336 T_HK_DOCUMENT_INFO, NULL,
 337 T_HK_HEADER_INFO, NULL,
 338 T_HK_FRAME_AT_FULL_SCREEN, "Y",
 339 T_HK_HTML_OPTIONS, "U",
 340 T_HK_SAVE_HTML_OPTIONS, "Z",
 341 T_HK_ABOUT, "O",
 342 T_HK_KEYS, NULL,
 343 T_HK_COPYING, "P",
 344 T_HK_MANUAL, NULL,
 345 T_HK_ADD, "D",
 346 T_HK_MODIFY, "Z",
 347 T_HK_DELETE, "U",
 348 T_HK_LANGUAGE, "J",
 349 T_HK_CHARACTER_SET, "Z",
 350 T_HK_TERMINAL_OPTIONS, NULL,
 351 T_HK_NETWORK_OPTIONS, "U",
 352 T_HK_CACHE, "P",
 353 T_HK_ASSOCIATIONS, "S",
 354 T_HK_FILE_EXTENSIONS, "R",
 355 T_HK_SAVE_OPTIONS, "O",
 356 T_HK_FILE, "P",
 357 T_HK_VIEW, "W",
 358 T_HK_LINK, "L",
 359 T_HK_DOWNLOADS, "O",
 360 T_HK_SETUP, "U",
 361 T_HK_HELP, "M",
 362 T_HK_DISPLAY_USEMAP, "M",
 363 T_HK_FOLLOW_LINK, "L",
 364 T_HK_OPEN_IN_NEW_WINDOW, NULL,
 365 T_HK_DOWNLOAD_LINK, "P",
 366 T_HK_RESET_FORM, NULL,
 367 T_HK_SUBMIT_FORM, "P",
 368 T_HK_SUBMIT_FORM_AND_OPEN_IN_NEW_WINDOW, "F",
 369 T_HK_SUBMIT_FORM_AND_DOWNLOAD, "O",
 370 T_HK_VIEW_IMAGE, "B",
 371 T_HK_DOWNLOAD_IMAGE, "O",
 372 T_HK_XTERM, NULL,
 373 T_HK_TWTERM, NULL,
 374 T_HK_SCREEN, NULL,
 375 T_HK_WINDOW, NULL,
 376 T_HK_FULL_SCREEN, NULL,
 377 T_HK_BEOS_TERMINAL, NULL,
 378 T_HK_NEW_WINDOW, NULL,