"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "links-1.03/intl/turkish.lng" (18 Oct 2011, 13625 Bytes) of archive /linux/www/links-1.03.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested text file into HTML format (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 T__CHAR_SET, "8859-9",
  2 T__LANGUAGE, "Turkish",
  3 T__ACCEPT_LANGUAGE, "tr",
  4 T_BAD_NUMBER, "Hatalı sayı",
  5 T_NUMBER_EXPECTED, "Sayı girilmesi bekleniyordu",
  6 T_CANCEL, "İptal",
  7 T_NUMBER_OUT_OF_RANGE, "Number out of range",
  8 T_BAD_STRING, "Hatalı söz dizimi",
  9 T_EMPTY_STRING_NOT_ALLOWED, "Boş söz dizimine izin verilmiyor",
  10 T_CONFIG_ERROR, "Yapılandırma Hatası",
  11 T_UNABLE_TO_WRITE_TO_CONFIG_FILE, "Yapılandırma dosyasına yazılamıyor",
  12 T_ABOUT, "Hakkında",
  13 T_LINKS__LYNX_LIKE, "Bağlantılar " VERSION_STRING "\n\nLynx türünde metin tabanlı tarayıcı",
  14 T_OK, "Tamam",
  15 T_KEYS, "Tuşlar",
  16 T_KEYS_DESC, "ESC  menüyü göster\n^C, q  çık\n^P, ^N  yukarı kaydır, aşağı kaydır\n[, ]   sağa kaydır, sola kaydır\nyukarı, aşağı bağlantıyı seç\n->    bağlantıyı izle\n<-    geri git\ng    adrese git\nG    şimdiki adresten yola çıkarak yeni bir adrese git\n/    ara\n?    geriye doğru ara\nn    tekrar ara\nN    geriye doğru tekrar ara\n=    belge bilgisi\n\\    kaynağını göster\nd    indir",
  17 T_COPYING, "Kopyalamak",
  18 T_COPYING_DESC, "Bağlantılar " VERSION_STRING "\n\n" LINKS_COPYRIGHT "\n\n Bu özgür bir yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılabilir ve/veya geliştirilebilir.",
  19 T_RESOURCES, "Kaynaklar",
  20 T_HANDLES, "handles",
  21 T_TIMERS, "zamanlayıcılar",
  22 T_CONNECTIONS, "Bağlantılar",
  23 T_cONNECTIONS, "bağlantılar",
  24 T_CONNECTING, "bağlanıyor",
  25 T_tRANSFERRING, "aktarılıyor",
  26 T_KEEPALIVE, "keepalive",
  27 T_MEMORY_CACHE, "Memory cache",
  28 T_BYTES, "byte lar",
  29 T_FILES, "dosyalar",
  30 T_LOCKED, "kilitlenmiş",
  31 T_LOADING, "yükleniyor",
  32 T_FORMATTED_DOCUMENT_CACHE, "Biçimlenmiş belge önbelleği",
  33 T_DOCUMENTS, "belgeler",
  34 T_CACHE_INFO, "Önbellek bilgisi",
  35 T_CACHE_CONTENT, "Önbellek içeriği",
  36 T_MEMORY_ALLOCATED, "ayırılmış hafıza byte ları",
  37 T_LAST, "son",
  38 T_DIFFERENCE, "fark",
  39 T_DIFFERENCES, "Farklar",
  40 T_NO_DIFFERENCES, "Fark yok",
  41 T_NEW_ADDRESSES, "Yeni adresler",
  42 T_NO_NEW_ADDRESSES, "Yeni adres yok",
  43 T_MEMORY_INFO, "Daha fazla bilgi",
  44 T_MARK, "İşaretle",
  45 T_NO_HISTORY, "Geçmiş yok",
  46 T_NO_DOWNLOADS, "İndirilen dosya yok",
  47 T_NO_FRAMES, "Çerçeve yok",
  48 T_VT_100_FRAMES, "VT 100 çerçeveleri",
  49 T_LINUX_OR_OS2_FRAMES, "Linux ya da OS/2 çerçeveleri",
  50 T_KOI8R_FRAMES, "KOI8-R çerçeveleri",
  51 T_FREEBSD_FRAMES, NULL,
  52 T_USE_11M, "^[[11m kullan",
  53 T_RESTRICT_FRAMES_IN_CP850_852, "Çerçeveleri cp850/852 içerisinde kısıtla",
  54 T_BLOCK_CURSOR, "Blok imleç",
  55 T_COLOR, "Renk",
  56 T_TERMINAL_OPTIONS, "Terminal seçenekleri",
  57 T_HTTP_PROXY__HOST_PORT, "HTTP vekil sunucu (host:port)",
  58 T_FTP_PROXY__HOST_PORT, "FTP vekil sunucu (host:port)",
  59 T_NOPROXY_LIST, NULL,
  60 T_MAX_CONNECTIONS, "Maximum bağlantı",
  61 T_MAX_CONNECTIONS_TO_ONE_HOST, "Bir makinaya maximum bağlantı",
  62 T_RETRIES, "Tekrar deneme",
  63 T_RECEIVE_TIMEOUT_SEC, "Zaman aşımı (sn)",
  64 T_TIMEOUT_WHEN_UNRESTARTABLE, "Tekrar başlatılamazsa zaman aşımı",
  65 T_ASYNC_DNS_LOOKUP, "Eşzamanlı olmayan DNS sorgusu",
  66 T_SET_TIME_OF_DOWNLOADED_FILES, "Yüklenen dosyaların zamanlarını belirle",
  67 T_NETWORK_OPTIONS, "Ağ Seçenekleri",
  68 T_MEMORY_CACHE_SIZE__KB, "Hafıza önbellek boyutu (kB)",
  69 T_NUMBER_OF_FORMATTED_DOCUMENTS, "Biçimlenmiş belge sayısı",
  70 T_CACHE_OPTIONS, "Önbellek Seçenekleri",
  71 T_DISPLAY_TABLES, "Tabloları göster",
  72 T_DISPLAY_FRAMES, "Çerçeveleri göster",
  73 T_DISPLAY_LINKS_TO_IMAGES, "Resimlere olan bağlantıları göster",
  74 T_LINK_ORDER_BY_COLUMNS, "Tablolardaki sütunlara göre hareket et",
  75 T_NUMBERED_LINKS, "Bağlantılar numaralandırılsın",
  76 T_TEXT_MARGIN, "Metin boşluğu",
  77 T_IGNORE_CHARSET_INFO_SENT_BY_SERVER, "Sunucu tarafından belirlenmiş karakter setini önemseme",
  78 T_HTML_OPTIONS, "Html seçenekleri",
  79 T_DEFAULT_CODEPAGE, "Varsayılan karakter seti",
  80 T_GOTO_URL, "Adrese git",
  81 T_GO_BACK, "Geri git",
  82 T_HISTORY, "Geçmiş",
  83 T_RELOAD, "Yenile",
  84 T_SAVE_AS, "Farklı Kaydet",
  85 T_SAVE_URL_AS, "Adresi karklı kaydet",
  86 T_SAVE_FORMATTED_DOCUMENT, "Biçimlenmiş belgeyi kaydet",
  87 T_KILL_BACKGROUND_CONNECTIONS, "Arkadaki bağlantıları durdur",
  88 T_FLUSH_ALL_CACHES, "Önbellekleri temizle",
  89 T_RESOURCE_INFO, "Kaynak bilgisi",
  90 T_OS_SHELL, "Sistem kabuğu",
  91 T_EXIT, "Çık",
  92 T_SEARCH, "Ara",
  93 T_SEARCH_BACK, "Geriye doğru ara",
  94 T_FIND_NEXT, "Tekrar ara",
  95 T_FIND_PREVIOUS, "Geriye doğru ara",
  96 T_TOGGLE_HTML_PLAIN, "html/plain aç/kapa",
  97 T_DOCUMENT_INFO, "Belge bilgisi",
  98 T_FRAME_AT_FULL_SCREEN, "Tam ekranda çerçeve",
  99 T_SAVE_HTML_OPTIONS, "Html seçeneklerini kaydet",
 100 T_ADD, "Ekle",
 101 T_MODIFY, "Düzenle",
 102 T_DELETE, "Sil",
 103 T_CHARACTER_SET, "Karakter Seti",
 104 T_CACHE, "Önbellek",
 105 T_MAIL_AND_TELNEL, "Posta ve Telnet",
 106 T_ASSOCIATIONS, "Associations",
 107 T_FILE_EXTENSIONS, "Dosya uzantıları",
 108 T_SAVE_OPTIONS, "Seçenekleri kaydet",
 109 T_FILE, "Dosya",
 110 T_VIEW, "Görünüm",
 111 T_LINK, "Bağlantılar",
 112 T_DOWNLOADS, "İndirilenler",
 113 T_SETUP, "Ayarlar",
 114 T_HELP, "Yardım",
 115 T_ENTER_URL, "Adres gir",
 116 T_SAVE_URL, "Adresi kaydet",
 117 T_DOWNLOAD, "İndir",
 118 T_SAVE_TO_FILE, "Dosyaya kaydet",
 119 T_SEARCH_FOR_TEXT, "Metini ara",
 120 T_WAITING_IN_QUEUE, "Sıraya atılıyor",
 121 T_LOOKING_UP_HOST, "Makina sorgulanıyor",
 122 T_MAKING_CONNECTION, "Bağlantı yapılıyor",
 123 T_SSL_NEGOTIATION, NULL,
 124 T_REQUEST_SENT, "İstek gönderildi",
 125 T_LOGGING_IN, NULL,
 126 T_GETTING_HEADERS, "Başlıklar alınıyor",
 127 T_SERVER_IS_PROCESSING_REQUEST, "Sunucu isteği işletiyor",
 128 T_TRANSFERRING, "Transfer ediliyor",
 129 T_WAITING_FOR_REDIRECT_CONFIRMATION, "Yönlendirme onayı için bekleniyor",
 130 T_INTERRUPTED, "Kesildi",
 131 T_SOCKET_EXCEPTION, "Soket sorunu",
 132 T_INTERNAL_ERROR, "İçsel hata",
 133 T_OUT_OF_MEMORY, "Hafıza yetmiyor",
 134 T_HOST_NOT_FOUND, "Makina bulunamadı",
 135 T_ERROR_WRITING_TO_SOCKET, "Sokete yazarken hata",
 136 T_ERROR_READING_FROM_SOCKET, "Soketten okurken hata",
 137 T_DATA_MODIFIED, "Veri düzenlendi",
 138 T_BAD_URL_SYNTAX, "Hatalı adres yazımı",
 139 T_RECEIVE_TIMEOUT, "Zaman aşımı",
 140 T_REQUEST_MUST_BE_RESTARTED, "İstek tekrar yapılmalı",
 141 T_CANT_GET_SOCKET_STATE, "Soket durumu alınamıyor",
 142 T_TOO_LARGE_FILE, NULL,
 143 T_BAD_HTTP_RESPONSE, "Hatalı HTTP cevabı",
 144 T_HTTP_100, "HTTP 100 (\?\?\?)",
 145 T_NO_CONTENT, "İçerik YOK",
 146 T_UNKNOWN_FILE_TYPE, "Bilinmeyen dosya türü",
 147 T_ERROR_OPENING_FILE, "Dosya açılırken hata",
 148 T_BAD_FTP_RESPONSE, "Hatalı FTP cevabı",
 149 T_FTP_SERVICE_UNAVAILABLE, "FTP servisi kullanılamıyor",
 150 T_BAD_FTP_LOGIN, "Hatalı FTP kullanıcısı",
 151 T_FTP_PORT_COMMAND_FAILED, "FTP PORT komutu sonlandı",
 152 T_FILE_NOT_FOUND, "Dosya bulunamadı",
 153 T_FTP_FILE_ERROR, "FTP dosya hatası",
 154 T_UNKNOWN_ERROR, "Bilinmeyen hata",
 155 T_RECEIVED, "Alındı",
 156 T_OF, "/",
 157 T_AVG, "ortalama",
 158 T_CUR, "şimdiki",
 159 T_AVERAGE_SPEED, "Ortalama hız",
 160 T_SPEED, "Hız",
 161 T_CURRENT_SPEED, "Şimdiki hız",
 162 T_ELAPSED_TIME, "Geçen zaman",
 163 T_ESTIMATED_TIME, "Hesaplanan zaman",
 164 T_BACKGROUND, "Arkaplan",
 165 T_ABORT, "Çık",
 166 T_YES, "Evet",
 167 T_NO, "Hayır",
 168 T_DOWNLOAD_ERROR, "İndirme hatası",
 169 T_COULD_NOT_WRITE_TO_FILE, "Dosya yaratılamıyor",
 170 T_ERROR_DOWNLOADING, "Error downloading",
 171 T_COULD_NOT_CREATE_FILE, "Dosya yaratılamıyor",
 172 T_COULD_NOT_CREATE_TEMPORARY_FILE, NULL,
 173 T_UNKNOWN_TYPE, "Bilinmeyen tür",
 174 T_CONTEN_TYPE_IS, "Content-Type",
 175 T_DO_YOU_WANT_TO_SAVE_OR_DISLPAY_THIS_FILE, "Bu dosyayı kaydetmek mi yoksa görüntülemek mi istersiniz?",
 176 T_SAVE, "Kaydet",
 177 T_DISPLAY, "Görüntüle",
 178 T_WHAT_TO_DO, "Ne yapacaksınız?",
 179 T_DO_YOU_WANT_TO_OPEN_FILE_WITH, "Dosyayı program ile aç",
 180 T_SAVE_IT_OR_DISPLAY_IT, "kaydet ya da görüntüle",
 181 T_OPEN, "Aç",
 182 T_DO_YOU_WANT_TO_FOLLOW_REDIRECT_AND_POST_FORM_DATA_TO_URL, "Yönlendirmeyi izlemek ve form bilgisini adrese göndermek istiyor musunuz",
 183 T_DO_YOU_WANT_TO_POST_FORM_DATA_TO_URL, "Form bilgisini adrese göndermek istiyor musunuz",
 184 T_DO_YOU_WANT_TO_REPOST_FORM_DATA_TO_URL, "Form bilgisini adrese tekrar göndermek istiyor musunuz",
 185 T_WARNING, "Uyarı",
 186 T_ERROR, "Hata",
 187 T_WELCOME, "Hoşgeldin",
 188 T_WELCOME_TO_LINKS, "Links'e hoşgeldiniz!",
 189 T_BASIC_HELP, "Menü için ESC ye basın. Kullanıcı klavuzu için Yardım->Kılavuz 'u seçin.",
 190 T_LABEL, "Etiketler",
 191 T_CONTENT_TYPES, "Content-Type(s)",
 192 T_PROGRAM__IS_REPLACED_WITH_FILE_NAME, "Program ('%' dosya adı ile değiştirildi)",
 193 T_BLOCK_TERMINAL_WHILE_PROGRAM_RUNNING, "Program çalışırken terminali kilitle",
 194 T_RUN_ON_TERMINAL, "Terminalde çalıştır",
 195 T_RUN_IN_XWINDOW, "X-Window'da çalıştır",
 196 T_ASK_BEFORE_OPENING, "Açmadan önce sor",
 197 T_DELETE_ASSOCIATION, "Association sil",
 198 T_ASSOCIATION, "Association",
 199 T_EXTENSION_S, "Uzantı(lar)",
 200 T_CONTENT_TYPE, "Content-Type",
 201 T_NO_ASSOCIATIONS, "Association yok",
 202 T_DELETE_EXTENSION, "Uzantıyı sil",
 203 T_EXTENSION, "Uzantı",
 204 T_NO_EXTENSIONS, "Uzantı yok",
 205 T_ERROR_WHILE_POSTING_FORM, "Fromu gönderirken hata",
 206 T_COULD_NOT_GET_FILE, "Dosya alınamıyor",
 207 T_READING_FILES_IS_NOT_ALLOWED, NULL,
 208 T_NO_PREVIOUS_SEARCH, "Geri arama yok",
 209 T_SEARCH_STRING_NOT_FOUND, "Aranan söz dizimi bulunamadı",
 210 T_SAVE_ERROR, "Kaydetme hatası",
 211 T_ERROR_WRITING_TO_FILE, "Dosyaya yazarken hata",
 212 T_DISPLAY_USEMAP, "Haritayı görüntüle",
 213 T_FOLLOW_LINK, "Bağlantıyı takip et",
 214 T_OPEN_IN_NEW_WINDOW, "Yeni pencerede aç",
 215 T_DOWNLOAD_LINK, "Bağlantıyı indir",
 216 T_RESET_FORM, "Formu Temizle",
 217 T_SUBMIT_FORM, "Forumu Gönder",
 218 T_SUBMIT_FORM_AND_OPEN_IN_NEW_WINDOW, "Formu gönder ve yeni pencerede aç",
 219 T_SUBMIT_FORM_AND_DOWNLOAD, "Formu gönder ve indir",
 220 T_VIEW_IMAGE, "Resmi göster",
 221 T_DOWNLOAD_IMAGE, "Resmi indir",
 222 T_NO_LINK_SELECTED, "Bağlantı seçilmedi",
 223 T_IMAGE, "Resim",
 224 T_USEMAP, "Harita",
 225 T_SUBMIT_FORM_TO, "Formu gönder",
 226 T_POST_FORM_TO, "Formu yolla",
 227 T_RADIO_BUTTON, "Radyo düğmesi",
 228 T_CHECKBOX, "İşaret kutusu",
 229 T_SELECT_FIELD, "Alanı seç",
 230 T_TEXT_FIELD, "Metin satırı",
 231 T_TEXT_AREA, "Metin alanı",
 232 T_FILE_UPLOAD, "Dosya yükle",
 233 T_PASSWORD_FIELD, "Parola alanı",
 234 T_NAME, "isim",
 235 T_VALUE, "değer",
 236 T_HIT_ENTER_TO, "ENTER a basın",
 237 T_SUBMIT_TO, "gönder",
 238 T_POST_TO, "yolla",
 239 T_INFO, "Bilgi",
 240 T_HEADER_INFO, NULL,
 241 T_YOU_ARE_NOWHERE, "Hiçbir yerde değilsin!",
 242 T_URL, "Adres",
 243 T_SIZE, "Boyut",
 244 T_INCOMPLETE, "tamamlanmamış",
 245 T_CODEPAGE, "Karakter seti",
 246 T_ASSUMED, "tahmin edilen",
 247 T_IGNORING_SERVER_SETTING, "sunucu ayarları gözardı ediliyor",
 248 T_SERVER, "Sunucu",
 249 T_DATE, "Tarih",
 250 T_LAST_MODIFIED, "Son güncelleme",
 251 T_LANGUAGE, "Dil",
 252 T_XTERM, "Xterm",
 253 T_TWTERM, NULL,
 254 T_SCREEN, "Ekran",
 255 T_WINDOW, "Pencere",
 256 T_FULL_SCREEN, "Tam ekran",
 257 T_BEOS_TERMINAL, "BeOS terminali",
 258 T_NEW_WINDOW, "Yeni pencere",
 259 T_GO_TO_LINK, "Bağlantıya git",
 260 T_ENTER_LINK_NUMBER, "Bağlantı numarasını gir",
 261 T_RESIZE_TERMINAL, "Terminali boyutlandır",
 262 T_COLUMNS, "Sütunlar",
 263 T_ROWS, "Satırlar",
 264 T_BOOKMARKS, "Yer imleri",
 265 T_ADD_BOOKMARK, "Yer imi ekle",
 266 T_GOTO, "Git",
 267 T_EDIT, "Düzenle",
 268 T_CLOSE, "Kapat",
 269 T_BOOKMARK_TITLE, "Yer imi başlığı",
 270 T_EDIT_BOOKMARK, "Yer imini düzenle",
 271 T_DELETE_BOOKMARK, "Yer imini sil",
 272 T_BOOKMARK_MANAGER, "Yer imi yöneticisi",
 273 T_url, "adres",
 274 T_NNAME, "İsim",
 275 T_EXIT_LINKS, "Links'den çık",
 276 T_DO_YOU_REALLY_WANT_TO_EXIT_LINKS, "Links'den gerçekten çıkmak istiyor musunuz?",
 277 T_DO_YOU_REALLY_WANT_TO_EXIT_LINKS_AND_TERMINATE_ALL_DOWNLOADS, "Gerçekten Links'den çıkmak (ve tüm indirilenleri durdurmak) istiyor musunuz?",
 278 T_HTTP_OPTIONS, "HTTP seçenekleri",
 279 T_FTP_OPTIONS, "FTP seçenekleri",
 280 T_HTTP_BUG_WORKAROUNDS, "HTTP hatalı sunucular",
 281 T_USE_HTTP_10, "HTTP/1.0 kullan",
 282 T_ALLOW_SERVER_BLACKLIST, "Hatalı sunucular karalistesini oluştur",
 283 T_BROKEN_302_REDIRECT, "Hatalı yönlendirme 302 (RFC'ye uymuyor, fakat Netscape ile uyumlu)",
 284 T_NO_KEEPALIVE_AFTER_POST_REQUEST, "POST isteğinden sonra keepalive bağlantısı yok (bazı hatalı PHP veri tabanları buna ihtiyaç duyuyor)",
 285 T_DO_NOT_SEND_ACCEPT_CHARSET, NULL,
 286 T_PASSWORD_FOR_ANONYMOUS_LOGIN, "Anonim kullanıcı için şifre",
 287 T_USE_PASSIVE_FTP, NULL,
 288 T_USE_FAST_FTP, NULL,
 289 T_SET_TYPE_OF_SERVICE, NULL,
 290 T_MANUAL, "Kullanıcı klavuzu",
 291 T_MAILTO_PROG, "Posta programı (% adresi ile değiştiriliyor)",
 292 T_TELNET_PROG, "Telnet programı (% \"host\" or \"host port\" ile değiştiriliyor)",
 293 T_TN3270_PROG, "Tn3270 programı (% \"host\" or \"host port\" ile değiştiriliyor)",
 294 T_MMS_PROG, NULL,
 295 T_MAIL_AND_TELNET_PROGRAMS, "Posta ve Telnet programları",
 296 T_NO_PROGRAM, "Program yok",
 297 T_NO_PROGRAM_SPECIFIED_FOR, "Program belirlenmemiş:",
 298 T_MAIL, "posta",
 299 T_TELNET, "telnet",
 300 T_TN3270, "tn3270",
 301 T_MMS, NULL,
 302 T_BAD_MAILTO_URL, "Adrese posta gönder",
 303 T_BAD_TELNET_URL, "Hatalı telnet adresi",
 304 T_BAD_TN3270_URL, NULL,
 305 T_MMS_URL_CONTAINS_INACCEPTABLE_CHARACTERS, NULL,
 306 T_USERID, NULL,
 307 T_PASSWORD, NULL,
 308 T_ENTER_USERNAME, NULL,
 309 T_AT, NULL,
 310 T_SSL_ERROR, NULL,
 311 T_NO_SSL, NULL,
 312 T_NO_SMB_CLIENT, NULL,
 313 T_HK_ADD_BOOKMARK, "E", 
 314 T_HK_BOOKMARKS, "Y",
 315 T_HK_GOTO_URL, "G",
 316 T_HK_GO_BACK, "R",
 317 T_HK_HISTORY, "M",
 318 T_HK_RELOAD, "N",
 319 T_HK_SAVE_AS, "K",
 320 T_HK_SAVE_URL_AS, "A",
 321 T_HK_SAVE_FORMATTED_DOCUMENT, "B",
 322 T_HK_KILL_BACKGROUND_CONNECTIONS, "O",
 323 T_HK_FLUSH_ALL_CACHES, "T",
 324 T_HK_RESOURCE_INFO, "B",
 325 T_HK_CACHE_INFO, "L",
 326 T_HK_MAIL_AND_TELNEL, "P",
 327 T_HK_MEMORY_INFO, "H",
 328 T_HK_OS_SHELL, "T",
 329 T_HK_RESIZE_TERMINAL, "B",
 330 T_HK_EXIT, "K",
 331 T_HK_SEARCH, "A",
 332 T_HK_SEARCH_BACK, "G",
 333 T_HK_FIND_NEXT, "T",
 334 T_HK_FIND_PREVIOUS, "R",
 335 T_HK_TOGGLE_HTML_PLAIN, "H",
 336 T_HK_DOCUMENT_INFO, "B",
 337 T_HK_HEADER_INFO, NULL,
 338 T_HK_FRAME_AT_FULL_SCREEN, "E",
 339 T_HK_HTML_OPTIONS, "S",
 340 T_HK_SAVE_HTML_OPTIONS, "K",
 341 T_HK_ABOUT, "H",
 342 T_HK_KEYS, "T",
 343 T_HK_COPYING, "K",
 344 T_HK_MANUAL, "L",
 345 T_HK_ADD, "E",
 346 T_HK_MODIFY, "D",
 347 T_HK_DELETE, "S",
 348 T_HK_LANGUAGE, "L",
 349 T_HK_CHARACTER_SET, "K",
 350 T_HK_TERMINAL_OPTIONS, "N",
 351 T_HK_NETWORK_OPTIONS, "A",
 352 T_HK_CACHE, "O",
 353 T_HK_ASSOCIATIONS, "S",
 354 T_HK_FILE_EXTENSIONS, "U",
 355 T_HK_SAVE_OPTIONS, "Y",
 356 T_HK_FILE, "D",
 357 T_HK_VIEW, "G",
 358 T_HK_LINK, "B",
 359 T_HK_DOWNLOADS, "N",
 360 T_HK_SETUP, "A",
 361 T_HK_HELP, "Y",
 362 T_HK_DISPLAY_USEMAP, "H",
 363 T_HK_FOLLOW_LINK, "T",
 364 T_HK_OPEN_IN_NEW_WINDOW, "Y",
 365 T_HK_DOWNLOAD_LINK, "N",
 366 T_HK_RESET_FORM, "T",
 367 T_HK_SUBMIT_FORM, "G",
 368 T_HK_SUBMIT_FORM_AND_OPEN_IN_NEW_WINDOW, "V",
 369 T_HK_SUBMIT_FORM_AND_DOWNLOAD, "N",
 370 T_HK_VIEW_IMAGE, "R",
 371 T_HK_DOWNLOAD_IMAGE, "D",
 372 T_HK_XTERM, "X",
 373 T_HK_TWTERM, NULL,
 374 T_HK_SCREEN, "A",
 375 T_HK_WINDOW, "P",
 376 T_HK_FULL_SCREEN, "T",
 377 T_HK_BEOS_TERMINAL, "B",
 378 T_HK_NEW_WINDOW, "Y",