"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "links-1.03/intl/swedish.lng" (18 Oct 2011, 13771 Bytes) of archive /linux/www/links-1.03.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested text file into HTML format (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 T__CHAR_SET, "ISO-8859-1",
  2 T__LANGUAGE, "Swedish",
  3 T__ACCEPT_LANGUAGE, "sv",
  4 T_BAD_NUMBER, "Felaktigt nummer",
  5 T_NUMBER_EXPECTED, "Väntade mig nummer i fältet",
  6 T_CANCEL, "Avbryt",
  7 T_NUMBER_OUT_OF_RANGE, "Nummer i felaktigt intervall",
  8 T_BAD_STRING, "Felaktig sträng",
  9 T_EMPTY_STRING_NOT_ALLOWED, "Tom sträng ej tillåten",
  10 T_CONFIG_ERROR, "Konfigurationsfel",
  11 T_UNABLE_TO_WRITE_TO_CONFIG_FILE, "Kan inte skriva till konfigurationsfilen",
  12 T_ABOUT, "Om",
  13 T_LINKS__LYNX_LIKE, "Links " VERSION_STRING "\n\nLynx-liknande bläddrare för WWW",
  14 T_OK, "Ok",
  15 T_KEYS, "Tangenter",
  16 T_KEYS_DESC, "ESC   visa meny\n^C, q  avsluta\n^P, ^N  bläddra upp/ner\n[, ]   bläddra vänster/höger\nupp,ner välj länk\n->    följ länk\n<-    gå tillbaka\ng    gå till URL\nG    gå till URL baserat på nuvarande URL\n/    sök\n?    sök bakåt\nn    sök nästa\nN    sök föregående\n=    dokumentinformation\n\\    dokumentkällkod\nd    hämta",
  17 T_COPYING, "Licens",
  18 T_COPYING_DESC, "Links " VERSION_STRING "\n\n" LINKS_COPYRIGHT_8859_1 "\nSvensk översättning (C) 2000 - 2001 Free Software Foundation och Martin Norbäck\n\nDetta program är fri programvara. Du kan distribuera det och/eller modifiera det under villkoren i GNU General Public License, publicerad av Free Software Foundation, antingen version 2 eller (om du så vill) någon senare version.",
  19 T_RESOURCES, "Resurser",
  20 T_HANDLES, "handtag",
  21 T_TIMERS, "tidtagare",
  22 T_CONNECTIONS, "uppkopplingar",
  23 T_cONNECTIONS, "uppkopplingar",
  24 T_CONNECTING, "kopplar upp",
  25 T_tRANSFERRING, "för över",
  26 T_KEEPALIVE, "håll vid liv",
  27 T_MEMORY_CACHE, "Minnescache",
  28 T_BYTES, "byte",
  29 T_FILES, "filer",
  30 T_LOCKED, "låst",
  31 T_LOADING, "laddar",
  32 T_FORMATTED_DOCUMENT_CACHE, "Formatterad dokumentcache",
  33 T_DOCUMENTS, "dokument",
  34 T_CACHE_INFO, "Cacheinformation",
  35 T_CACHE_CONTENT, "Cacheinnehåll",
  36 T_MEMORY_ALLOCATED, "byte minne allokerat",
  37 T_LAST, "senaste",
  38 T_DIFFERENCE, "skillnad",
  39 T_DIFFERENCES, "Skillnader",
  40 T_NO_DIFFERENCES, "Inga skillnader",
  41 T_NEW_ADDRESSES, "Nya adresser",
  42 T_NO_NEW_ADDRESSES, "Inga nya adresser",
  43 T_MEMORY_INFO, "Minnesinformation",
  44 T_MARK, "Märke",
  45 T_NO_HISTORY, "Ingen historik",
  46 T_NO_DOWNLOADS, "Inga hämtningar",
  47 T_NO_FRAMES, "Inga ramar",
  48 T_VT_100_FRAMES, "VT100-ramar",
  49 T_LINUX_OR_OS2_FRAMES, "Linux eller OS/2-ramar",
  50 T_KOI8R_FRAMES, "KOI8-R-ramar",
  51 T_FREEBSD_FRAMES, NULL,
  52 T_USE_11M, "Använd ^[[11m",
  53 T_RESTRICT_FRAMES_IN_CP850_852, "Begränsa ramar i cp850/852",
  54 T_BLOCK_CURSOR, "Fylld markör",
  55 T_COLOR, "Färg",
  56 T_TERMINAL_OPTIONS, "Terminalalternativ",
  57 T_HTTP_PROXY__HOST_PORT, "HTTP-proxy (värd:port)",
  58 T_FTP_PROXY__HOST_PORT, "FTP-proxy (värd:port)",
  59 T_NOPROXY_LIST, "Direkt åtkomst (utan proxy) till dessa domäner (kommaseparerade)",
  60 T_MAX_CONNECTIONS, "Max anslutningar",
  61 T_MAX_CONNECTIONS_TO_ONE_HOST, "Max anslutningar till värd",
  62 T_RETRIES, "Antal försök",
  63 T_RECEIVE_TIMEOUT_SEC, "Försökstid vid hämtning (sek)",
  64 T_TIMEOUT_WHEN_UNRESTARTABLE, "Försökstid när ej omstartningsbar",
  65 T_ASYNC_DNS_LOOKUP, "Asynkron DNS-uppslagning",
  66 T_SET_TIME_OF_DOWNLOADED_FILES, "Sätt tidsinformation på hämtade filer",
  67 T_NETWORK_OPTIONS, "Nätverksalternativ",
  68 T_MEMORY_CACHE_SIZE__KB, "Storlek på minnescache (kB)",
  69 T_NUMBER_OF_FORMATTED_DOCUMENTS, "Antal formatterade dokument",
  70 T_CACHE_OPTIONS, "Cachealternativ",
  71 T_DISPLAY_TABLES, "Visa tabeller",
  72 T_DISPLAY_FRAMES, "Visa ramar",
  73 T_DISPLAY_LINKS_TO_IMAGES, "Visa länkar till bilder",
  74 T_LINK_ORDER_BY_COLUMNS, "Flytta längs kolumner i tabell",
  75 T_NUMBERED_LINKS, "Numrera länkar",
  76 T_TEXT_MARGIN, "Textmarginal",
  77 T_IGNORE_CHARSET_INFO_SENT_BY_SERVER, "Ignorera information om teckenuppsättning från servern",
  78 T_HTML_OPTIONS, "HTML-alternativ",
  79 T_DEFAULT_CODEPAGE, "Standardteckenuppsättning",
  80 T_GOTO_URL, "Gå till URL",
  81 T_GO_BACK, "Gå tillbaka",
  82 T_HISTORY, "Historik",
  83 T_RELOAD, "Ladda om",
  84 T_SAVE_AS, "Spara som",
  85 T_SAVE_URL_AS, "Spara URL som",
  86 T_SAVE_FORMATTED_DOCUMENT, "Spara formatterat dokument",
  87 T_KILL_BACKGROUND_CONNECTIONS, "Döda bakgrundsuppkopplingar",
  88 T_FLUSH_ALL_CACHES, "Töm alla cachar",
  89 T_RESOURCE_INFO, "Resursinformation",
  90 T_OS_SHELL, "Kommandotolk",
  91 T_EXIT, "Avsluta",
  92 T_SEARCH, "Sök",
  93 T_SEARCH_BACK, "Sök bakåt",
  94 T_FIND_NEXT, "Sök nästa",
  95 T_FIND_PREVIOUS, "Sök föregående",
  96 T_TOGGLE_HTML_PLAIN, "Växla HTML/text",
  97 T_DOCUMENT_INFO, "Dokumentinformation",
  98 T_FRAME_AT_FULL_SCREEN, "Ram i fullskärmsläge",
  99 T_SAVE_HTML_OPTIONS, "Spara HTML-alternativ",
 100 T_ADD, "Lägg till",
 101 T_MODIFY, "Ändra",
 102 T_DELETE, "Ta bort",
 103 T_CHARACTER_SET, "Teckenuppsättning",
 104 T_CACHE, "Cache",
 105 T_MAIL_AND_TELNEL, "Epost och telnet",
 106 T_ASSOCIATIONS, "Associationer",
 107 T_FILE_EXTENSIONS, "Filändelser",
 108 T_SAVE_OPTIONS, "Spara alternativ",
 109 T_FILE, "Arkiv",
 110 T_VIEW, "Visa",
 111 T_LINK, "Länk",
 112 T_DOWNLOADS, "Hämtningar",
 113 T_SETUP, "Inställningar",
 114 T_HELP, "Hjälp",
 115 T_ENTER_URL, "Ange URL",
 116 T_SAVE_URL, "Spara URL",
 117 T_DOWNLOAD, "Hämta",
 118 T_SAVE_TO_FILE, "Spara till fil",
 119 T_SEARCH_FOR_TEXT, "Sök efter text",
 120 T_WAITING_IN_QUEUE, "Väntar i kö",
 121 T_LOOKING_UP_HOST, "Letar upp värd",
 122 T_MAKING_CONNECTION, "Kopplar upp",
 123 T_SSL_NEGOTIATION, NULL,
 124 T_REQUEST_SENT, "Förfrågan skickad",
 125 T_LOGGING_IN, NULL,
 126 T_GETTING_HEADERS, "Hämtar rubriker",
 127 T_SERVER_IS_PROCESSING_REQUEST, "Servern bearbetar förfrågan",
 128 T_TRANSFERRING, "Skickar",
 129 T_WAITING_FOR_REDIRECT_CONFIRMATION, "Väntar på bekräftelse av omdirigering",
 130 T_INTERRUPTED, "Avbruten",
 131 T_SOCKET_EXCEPTION, "Socketfel",
 132 T_INTERNAL_ERROR, "Internt fel",
 133 T_OUT_OF_MEMORY, "Slut på minne",
 134 T_HOST_NOT_FOUND, "Värden hittades inte",
 135 T_ERROR_WRITING_TO_SOCKET, "Fel vid skrivning till socket",
 136 T_ERROR_READING_FROM_SOCKET, "Fel vid läsning från socket",
 137 T_DATA_MODIFIED, "Data modifierad",
 138 T_BAD_URL_SYNTAX, "Felaktig URL-syntax",
 139 T_RECEIVE_TIMEOUT, "För lång väntan vid hämtning",
 140 T_REQUEST_MUST_BE_RESTARTED, "Förfrågan måste startas om",
 141 T_CANT_GET_SOCKET_STATE, "Kan inte se sockettillstånd",
 142 T_TOO_LARGE_FILE, NULL,
 143 T_BAD_HTTP_RESPONSE, "Felaktigt HTTP-svar",
 144 T_HTTP_100, "HTTP 100 (\?\?\?)",
 145 T_NO_CONTENT, "Inget innehåll",
 146 T_UNKNOWN_FILE_TYPE, "Okänd filtyp",
 147 T_ERROR_OPENING_FILE, "Fel vid öppnande av fil",
 148 T_BAD_FTP_RESPONSE, "Felaktigt FTP-svar",
 149 T_FTP_SERVICE_UNAVAILABLE, "FTP-tjänsten ej tillgänglig",
 150 T_BAD_FTP_LOGIN, "Felaktig FTP-inloggning",
 151 T_FTP_PORT_COMMAND_FAILED, "FTP PORT-kommando misslyckades",
 152 T_FILE_NOT_FOUND, "Filen ej funnen",
 153 T_FTP_FILE_ERROR, "FTP filfel",
 154 T_UNKNOWN_ERROR, "Okänt fel",
 155 T_RECEIVED, "Hämtat",
 156 T_OF, "av",
 157 T_AVG, "medel",
 158 T_CUR, "nuvarande",
 159 T_AVERAGE_SPEED, "Medelhastighet",
 160 T_SPEED, "Hastighet",
 161 T_CURRENT_SPEED, "nuvarande hastighet",
 162 T_ELAPSED_TIME, "Använd tid",
 163 T_ESTIMATED_TIME, "uppskattad tid",
 164 T_BACKGROUND, "Bakgrund",
 165 T_ABORT, "Avbryt",
 166 T_YES, "Ja",
 167 T_NO, "Nej",
 168 T_DOWNLOAD_ERROR, "Hämtningsfel",
 169 T_COULD_NOT_WRITE_TO_FILE, "Kunde inte skriva till fil",
 170 T_ERROR_DOWNLOADING, "Fel vid hämtning av",
 171 T_COULD_NOT_CREATE_FILE, "Kunde inte skapa fil",
 172 T_COULD_NOT_CREATE_TEMPORARY_FILE, NULL,
 173 T_UNKNOWN_TYPE, "Okänd typ",
 174 T_CONTEN_TYPE_IS, "Innehållstyp är",
 175 T_DO_YOU_WANT_TO_SAVE_OR_DISLPAY_THIS_FILE, "Vill du spara eller visa filen?",
 176 T_SAVE, "Spara",
 177 T_DISPLAY, "Visa",
 178 T_WHAT_TO_DO, "Vad skall jag göra?",
 179 T_DO_YOU_WANT_TO_OPEN_FILE_WITH, "Vill du öppna filen med",
 180 T_SAVE_IT_OR_DISPLAY_IT, "spara den, eller visa den?",
 181 T_OPEN, "Öppna",
 182 T_DO_YOU_WANT_TO_FOLLOW_REDIRECT_AND_POST_FORM_DATA_TO_URL, "Vill du följa omdirigering och skicka formulärdata till URL",
 183 T_DO_YOU_WANT_TO_POST_FORM_DATA_TO_URL, "Vill du skicka formulärdata till URL",
 184 T_DO_YOU_WANT_TO_REPOST_FORM_DATA_TO_URL, "Vill du skicka formulärdata igen till URL",
 185 T_WARNING, "Varning",
 186 T_ERROR, "Fel",
 187 T_WELCOME, "Välkommen",
 188 T_WELCOME_TO_LINKS, "Välkommen till links!",
 189 T_BASIC_HELP, "Tryck ESC för meny. Välj Hjälp->Bruksanvisning för bruksanvisning",
 190 T_LABEL, "Etikett",
 191 T_CONTENT_TYPES, "Innehållstyp(er)",
 192 T_PROGRAM__IS_REPLACED_WITH_FILE_NAME, "Program ('%' ersätts med filnamn)",
 193 T_BLOCK_TERMINAL_WHILE_PROGRAM_RUNNING, "Blockera terminalen när programmet körs",
 194 T_RUN_ON_TERMINAL, "Kör i terminal",
 195 T_RUN_IN_XWINDOW, "Kör i X-fönster",
 196 T_ASK_BEFORE_OPENING, "Fråga innan öppnande",
 197 T_DELETE_ASSOCIATION, "Ta bort association",
 198 T_ASSOCIATION, "Association",
 199 T_EXTENSION_S, "Ändelse(r)",
 200 T_CONTENT_TYPE, "Innehållstyp",
 201 T_NO_ASSOCIATIONS, "Inga associationer",
 202 T_DELETE_EXTENSION, "Ta bort ändelse",
 203 T_EXTENSION, "Ändelse",
 204 T_NO_EXTENSIONS, "Inga ändelser",
 205 T_ERROR_WHILE_POSTING_FORM, "Fel vid skickande av formulär",
 206 T_COULD_NOT_GET_FILE, "Kunde inte hämta fil",
 207 T_READING_FILES_IS_NOT_ALLOWED, NULL,
 208 T_NO_PREVIOUS_SEARCH, "Ingen tidigare sökning",
 209 T_SEARCH_STRING_NOT_FOUND, "Söksträng ej hittad",
 210 T_SAVE_ERROR, "Sparfel",
 211 T_ERROR_WRITING_TO_FILE, "Fel vid skrivning till fil",
 212 T_DISPLAY_USEMAP, "Visa usemap",
 213 T_FOLLOW_LINK, "Följ länk",
 214 T_OPEN_IN_NEW_WINDOW, "Öppna i nytt fönster",
 215 T_DOWNLOAD_LINK, "Hämta länk",
 216 T_RESET_FORM, "Töm formulär",
 217 T_SUBMIT_FORM, "Skicka formulär",
 218 T_SUBMIT_FORM_AND_OPEN_IN_NEW_WINDOW, "Skicka formulär och öppna i nytt fönster",
 219 T_SUBMIT_FORM_AND_DOWNLOAD, "Skicka formulär och hämta",
 220 T_VIEW_IMAGE, "Visa bild",
 221 T_DOWNLOAD_IMAGE, "Hämta bild",
 222 T_NO_LINK_SELECTED, "Ingen länk vald",
 223 T_IMAGE, "Bild",
 224 T_USEMAP, "Usemap",
 225 T_SUBMIT_FORM_TO, "Skicka formulär till",
 226 T_POST_FORM_TO, "Skicka formulär till",
 227 T_RADIO_BUTTON, "Radioknapp",
 228 T_CHECKBOX, "Kryssruta",
 229 T_SELECT_FIELD, "Valfält",
 230 T_TEXT_FIELD, "Textfält",
 231 T_TEXT_AREA, "Textarea",
 232 T_FILE_UPLOAD, "Filsändning",
 233 T_PASSWORD_FIELD, "Lösenordsfält",
 234 T_NAME, "Namn",
 235 T_VALUE, "Värde",
 236 T_HIT_ENTER_TO, "tryck Enter för att",
 237 T_SUBMIT_TO, "skicka till",
 238 T_POST_TO, "skicka till",
 239 T_INFO, "Info",
 240 T_HEADER_INFO, "Huvudinfo",
 241 T_YOU_ARE_NOWHERE, "Du är ingenstans!",
 242 T_URL, "URL",
 243 T_SIZE, "Storlek",
 244 T_INCOMPLETE, "ej komplett",
 245 T_CODEPAGE, "teckenuppsättning",
 246 T_ASSUMED, "antagen",
 247 T_IGNORING_SERVER_SETTING, "Ignorerar serverinställning",
 248 T_SERVER, "Server",
 249 T_DATE, "Datum",
 250 T_LAST_MODIFIED, "Senast ändrad",
 251 T_LANGUAGE, "Språk",
 252 T_XTERM, "Xterm",
 253 T_TWTERM, NULL,
 254 T_SCREEN, "Skärm",
 255 T_WINDOW, "Fönster",
 256 T_FULL_SCREEN, "Fullskärm",
 257 T_BEOS_TERMINAL, "BeOS-terminal",
 258 T_NEW_WINDOW, "Nytt fönster",
 259 T_GO_TO_LINK, "Gå till länk",
 260 T_ENTER_LINK_NUMBER, "Skriv in länknummer",
 261 T_RESIZE_TERMINAL, "Ändra storlek på terminal",
 262 T_COLUMNS, "Kolumner",
 263 T_ROWS, "Rader",
 264 T_BOOKMARKS, "Bokmärken",
 265 T_ADD_BOOKMARK, "Lägg till bokmärke",
 266 T_GOTO, "Gå till",
 267 T_EDIT, "Redigera",
 268 T_CLOSE, "Stäng",
 269 T_BOOKMARK_TITLE, "Bokmärkestitel",
 270 T_EDIT_BOOKMARK, "Redigera bokmärke",
 271 T_DELETE_BOOKMARK, "Ta bort bokmärke",
 272 T_BOOKMARK_MANAGER, "Bokmärkeshanterare",
 273 T_url, "URL",
 274 T_NNAME, "Namn",
 275 T_EXIT_LINKS, "Avsluta links",
 276 T_DO_YOU_REALLY_WANT_TO_EXIT_LINKS, "Vill du verkligen avsluta links?",
 277 T_DO_YOU_REALLY_WANT_TO_EXIT_LINKS_AND_TERMINATE_ALL_DOWNLOADS, "Vill du verkligen avsluta links och avbryta alla pågående hämtningar?",
 278 T_HTTP_OPTIONS, "HTTP-alternativ",
 279 T_FTP_OPTIONS, "FTP-alternativ",
 280 T_HTTP_BUG_WORKAROUNDS, "Kringgå HTTP-buggar",
 281 T_USE_HTTP_10, "Använd HTTP/1.0",
 282 T_ALLOW_SERVER_BLACKLIST, "Tillåt svartlistning av felaktiga servrar",
 283 T_BROKEN_302_REDIRECT, "Trasig omdirigering 302 (bryter mot RFC, men är kompatibel med Netscape)",
 284 T_NO_KEEPALIVE_AFTER_POST_REQUEST, "Håll inte uppkopplingen uppe efter POST-förfrågan (en del trasiga PHP-databaser behöver det)",
 285 T_DO_NOT_SEND_ACCEPT_CHARSET, NULL,
 286 T_PASSWORD_FOR_ANONYMOUS_LOGIN, "Lösenord för anonym inloggning",
 287 T_USE_PASSIVE_FTP, NULL,
 288 T_USE_FAST_FTP, NULL,
 289 T_SET_TYPE_OF_SERVICE, NULL,
 290 T_MANUAL, "Bruksanvisning",
 291 T_MAILTO_PROG, "Epostprogram (% ersätts med adress)",
 292 T_TELNET_PROG, "Telnetprogram (% ersätts med \"värd\" eller \"värd port\")",
 293 T_TN3270_PROG, "Tn3270-program (% ersätts med \"värd\" eller \"värd port\")",
 294 T_MMS_PROG, NULL,
 295 T_MAIL_AND_TELNET_PROGRAMS, "Epost- och telnetprogram",
 296 T_NO_PROGRAM, "Inget program",
 297 T_NO_PROGRAM_SPECIFIED_FOR, "Inget program angett för",
 298 T_MAIL, "epost",
 299 T_TELNET, "telnet",
 300 T_TN3270, "tn3270",
 301 T_MMS, NULL,
 302 T_BAD_MAILTO_URL, "Felaktig mailto-URL",
 303 T_BAD_TELNET_URL, "Felaktig telnet-URL",
 304 T_BAD_TN3270_URL, "Felaktig tn3270-URL",
 305 T_MMS_URL_CONTAINS_INACCEPTABLE_CHARACTERS, NULL,
 306 T_USERID, "Användar-ID",
 307 T_PASSWORD, "Lösenord",
 308 T_ENTER_USERNAME, "Ange användarnamn för ",
 309 T_AT, " på ",
 310 T_SSL_ERROR, "SSL-fel",
 311 T_NO_SSL, "Denna version av Links innehåller inte stöd för SSL/TLS",
 312 T_NO_SMB_CLIENT, NULL,
 313 T_HK_ADD_BOOKMARK, "A", 
 314 T_HK_BOOKMARKS, "S",
 315 T_HK_GOTO_URL, "G",
 316 T_HK_GO_BACK, "B",
 317 T_HK_HISTORY, "H",
 318 T_HK_RELOAD, "R",
 319 T_HK_SAVE_AS, "V",
 320 T_HK_SAVE_URL_AS, "U",
 321 T_HK_SAVE_FORMATTED_DOCUMENT, "D",
 322 T_HK_KILL_BACKGROUND_CONNECTIONS, "K",
 323 T_HK_FLUSH_ALL_CACHES, "F",
 324 T_HK_RESOURCE_INFO, "I",
 325 T_HK_CACHE_INFO, "C",
 326 T_HK_MAIL_AND_TELNEL, "M",
 327 T_HK_MEMORY_INFO, "M",
 328 T_HK_OS_SHELL, "O",
 329 T_HK_RESIZE_TERMINAL, "T",
 330 T_HK_EXIT, "X",
 331 T_HK_SEARCH, "S",
 332 T_HK_SEARCH_BACK, "B",
 333 T_HK_FIND_NEXT, "N",
 334 T_HK_FIND_PREVIOUS, "P",
 335 T_HK_TOGGLE_HTML_PLAIN, "H",
 336 T_HK_DOCUMENT_INFO, "I",
 337 T_HK_HEADER_INFO, NULL,
 338 T_HK_FRAME_AT_FULL_SCREEN, "F",
 339 T_HK_HTML_OPTIONS, "O",
 340 T_HK_SAVE_HTML_OPTIONS, "A",
 341 T_HK_ABOUT, "A",
 342 T_HK_KEYS, "K",
 343 T_HK_COPYING, "C",
 344 T_HK_MANUAL, "M",
 345 T_HK_ADD, "A",
 346 T_HK_MODIFY, "M",
 347 T_HK_DELETE, "D",
 348 T_HK_LANGUAGE, "L",
 349 T_HK_CHARACTER_SET, "H",
 350 T_HK_TERMINAL_OPTIONS, "T",
 351 T_HK_NETWORK_OPTIONS, "N",
 352 T_HK_CACHE, "C",
 353 T_HK_ASSOCIATIONS, "A",
 354 T_HK_FILE_EXTENSIONS, "E",
 355 T_HK_SAVE_OPTIONS, "S",
 356 T_HK_FILE, "F",
 357 T_HK_VIEW, "V",
 358 T_HK_LINK, "L",
 359 T_HK_DOWNLOADS, "D",
 360 T_HK_SETUP, "S",
 361 T_HK_HELP, "H",
 362 T_HK_DISPLAY_USEMAP, "U",
 363 T_HK_FOLLOW_LINK, "F",
 364 T_HK_OPEN_IN_NEW_WINDOW, "W",
 365 T_HK_DOWNLOAD_LINK, "D",
 366 T_HK_RESET_FORM, "R",
 367 T_HK_SUBMIT_FORM, "S",
 368 T_HK_SUBMIT_FORM_AND_OPEN_IN_NEW_WINDOW, "W",
 369 T_HK_SUBMIT_FORM_AND_DOWNLOAD, "D",
 370 T_HK_VIEW_IMAGE, "I",
 371 T_HK_DOWNLOAD_IMAGE, "G",
 372 T_HK_XTERM, "X",
 373 T_HK_TWTERM, NULL,
 374 T_HK_SCREEN, "S",
 375 T_HK_WINDOW, "W",
 376 T_HK_FULL_SCREEN, "F",
 377 T_HK_BEOS_TERMINAL, "B",
 378 T_HK_NEW_WINDOW, "N",