"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "links-1.03/intl/slovak.lng" (18 Oct 2011, 13841 Bytes) of archive /linux/www/links-1.03.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested text file into HTML format (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 T__CHAR_SET, "iso8859-2",
  2 T__LANGUAGE, "Slovak",
  3 T__ACCEPT_LANGUAGE, "sk, cs;q=0.5",
  4 T_BAD_NUMBER, "Chybné číslo",
  5 T_NUMBER_EXPECTED, "V rámčeku musí byť číslo",
  6 T_CANCEL, "Zrušiť",
  7 T_NUMBER_OUT_OF_RANGE, "Číslo je mimo rozsahu",
  8 T_BAD_STRING, "Zlý reťazec",
  9 T_EMPTY_STRING_NOT_ALLOWED, "Prázdny reťazec je neprípustný!!",
  10 T_CONFIG_ERROR, "Chyba v konfigurácii",
  11 T_UNABLE_TO_WRITE_TO_CONFIG_FILE, "Nemôžem zapisovať do konfig. súboru",
  12 T_ABOUT, "O programe",
  13 T_LINKS__LYNX_LIKE, "Links " VERSION_STRING "\n\nTextový browser podobný Lynxu",
  14 T_OK, "OK",
  15 T_KEYS, "Klávesy",
  16 T_KEYS_DESC, "ESC   zobraz menu\n^C, q  koniec\n^P, ^N  posúvanie hore/dole\n[, ]   posúvanie vľavo/vpravo\nup, down posúvanie po odkazoch\n->    skoč na odkaz\n<-    spat\ng    chod na URL\nG    choď na URL, ktoré je založené na aktuálnom\n/    hľadaj dopredu\n?    hľadaj dozadu\nn    nájdi ďalšie\nN    nájdi predošle\n=    informácie o stránke\n\\    zobraz zdroj\nd    stiahni",
  17 T_COPYING, "Kopírovanie",
  18 T_COPYING_DESC, "Links " VERSION_STRING "\n\n" LINKS_COPYRIGHT_8859_2 "\n\nTento program je voľné programové vybavenie; môžete ho šíriť a modifikovať podľa ustanovenia GNU, vydávanej Free Software Foundation; a to verzie 2 a viac tejto licencie.",
  19 T_RESOURCES, "Zdroje",
  20 T_HANDLES, "handle",
  21 T_TIMERS, "časovaču",
  22 T_CONNECTIONS, "Spojenie",
  23 T_cONNECTIONS, "spojenie",
  24 T_CONNECTING, "pripájam",
  25 T_tRANSFERRING, "prenášam",
  26 T_KEEPALIVE, "živých",
  27 T_MEMORY_CACHE, "Pamäťová cache",
  28 T_BYTES, "bytov",
  29 T_FILES, "súborov",
  30 T_LOCKED, "zamknutých",
  31 T_LOADING, "nahrávam",
  32 T_FORMATTED_DOCUMENT_CACHE, "Sformatované dokumenty v cache",
  33 T_DOCUMENTS, "dokumentov",
  34 T_CACHE_INFO, "Info o cache",
  35 T_CACHE_CONTENT, "Obsah cache",
  36 T_MEMORY_ALLOCATED, "Bytov v pamäti",
  37 T_LAST, "posledné",
  38 T_DIFFERENCE, "rozdiel",
  39 T_DIFFERENCES, "Rozdiely",
  40 T_NO_DIFFERENCES, "Žiadny rozdiel",
  41 T_NEW_ADDRESSES, "Nové adresy",
  42 T_NO_NEW_ADDRESSES, "Žiadne nové adresy",
  43 T_MEMORY_INFO, "Informácie o pamäti",
  44 T_MARK, "Značka",
  45 T_NO_HISTORY, "Žiadna história",
  46 T_NO_DOWNLOADS, "Žiadne downloady",
  47 T_NO_FRAMES, "Vypnúť rámčeky",
  48 T_VT_100_FRAMES, "Rámčeky VT100",
  49 T_LINUX_OR_OS2_FRAMES, "Rámčeky typu Linux alebo OS/2",
  50 T_KOI8R_FRAMES, "Rámčeky KOI8-R",
  51 T_FREEBSD_FRAMES, "Rámečky FreeBSD",
  52 T_USE_11M, "Používať 11m",
  53 T_RESTRICT_FRAMES_IN_CP850_852, "Ohraničené rámčeky v cp850/852",
  54 T_BLOCK_CURSOR, "Blokový kurzor",
  55 T_COLOR, "Farby",
  56 T_TERMINAL_OPTIONS, "Nastavenie terminálu",
  57 T_HTTP_PROXY__HOST_PORT, "HTTP proxy (host:port)",
  58 T_FTP_PROXY__HOST_PORT, "FTP proxy (host:port)",
  59 T_NOPROXY_LIST, "Domény s priamym prístupom (bez proxy) (oddeľuj čiarkami)",
  60 T_MAX_CONNECTIONS, "Maximálne spojení",
  61 T_MAX_CONNECTIONS_TO_ONE_HOST, "Maximálne spojení k jednému stroju",
  62 T_RETRIES, "Počet pokusov",
  63 T_RECEIVE_TIMEOUT_SEC, "Trpezlivosť pri sťahovaní (sekundy)",
  64 T_TIMEOUT_WHEN_UNRESTARTABLE, "Trpezlivosť, keď spojenie nemôže byť reštartovane",
  65 T_ASYNC_DNS_LOOKUP, "Asynchrónni DNS",
  66 T_SET_TIME_OF_DOWNLOADED_FILES, "Nastaviť čas stiahnutých súborov",
  67 T_NETWORK_OPTIONS, "Nastavenie siete",
  68 T_MEMORY_CACHE_SIZE__KB, "Veľkosť cache (kB)",
  69 T_NUMBER_OF_FORMATTED_DOCUMENTS, "Počet zformatovaných dokumentov",
  70 T_CACHE_OPTIONS, "Nastavenie cache",
  71 T_DISPLAY_TABLES, "Zobrazovať tabuľky",
  72 T_DISPLAY_FRAMES, "Zobrazovať rámy",
  73 T_DISPLAY_LINKS_TO_IMAGES, "Zobrazovať linky na obrázky",
  74 T_LINK_ORDER_BY_COLUMNS, "Poradie URL po sĺpcoch",
  75 T_NUMBERED_LINKS, "Číslované linky",
  76 T_TEXT_MARGIN, "Okraj textu",
  77 T_IGNORE_CHARSET_INFO_SENT_BY_SERVER, "Ignorovať infomaciu o kódové stránke",
  78 T_HTML_OPTIONS, "Html voľby",
  79 T_DEFAULT_CODEPAGE, "Predpokladať kódovou stránku",
  80 T_GOTO_URL, "Choď na URL",
  81 T_GO_BACK, "Spať",
  82 T_HISTORY, "História",
  83 T_RELOAD, "Nahraj znova",
  84 T_SAVE_AS, "Ulož pod menom",
  85 T_SAVE_URL_AS, "Ulož URL pod menom",
  86 T_SAVE_FORMATTED_DOCUMENT, "Ulož sformatovaný dokument",
  87 T_KILL_BACKGROUND_CONNECTIONS, "Ukončiť všetky spojenia na pozadí",
  88 T_FLUSH_ALL_CACHES, "Vylej všetky cache",
  89 T_RESOURCE_INFO, "Informácie o zdrojoch",
  90 T_OS_SHELL, "OS shell",
  91 T_EXIT, "Koniec",
  92 T_SEARCH, "Hľadaj",
  93 T_SEARCH_BACK, "Hľadaj dozadu",
  94 T_FIND_NEXT, "Nájdi ďalší",
  95 T_FIND_PREVIOUS, "Nájdi predchádzajúci",
  96 T_TOGGLE_HTML_PLAIN, "Prepnúť html/zdroj",
  97 T_DOCUMENT_INFO, "Informacie o dokumente",
  98 T_FRAME_AT_FULL_SCREEN, "Rám cez celú obrazovku",
  99 T_SAVE_HTML_OPTIONS, "Ulož html voľby",
 100 T_ADD, "Pridať",
 101 T_MODIFY, "Zmeniť",
 102 T_DELETE, "Zmazať",
 103 T_CHARACTER_SET, "Znaková sada",
 104 T_CACHE, "Cache",
 105 T_MAIL_AND_TELNEL, "Mail a telnet",
 106 T_ASSOCIATIONS, "Priradenie",
 107 T_FILE_EXTENSIONS, "Prípony súborov",
 108 T_SAVE_OPTIONS, "Ulož nastavenia",
 109 T_FILE, "Súbor",
 110 T_VIEW, "Zobrazenie",
 111 T_LINK, "Link",
 112 T_DOWNLOADS, "Sťahovanie",
 113 T_SETUP, "Nastavenie",
 114 T_HELP, "Pomoc",
 115 T_ENTER_URL, "Zadaj URL",
 116 T_SAVE_URL, "Ulož URL",
 117 T_DOWNLOAD, "Sťahovanie",
 118 T_SAVE_TO_FILE, "Ulož do súborov",
 119 T_SEARCH_FOR_TEXT, "Hľadanie textu",
 120 T_WAITING_IN_QUEUE, "Čaká vo fronte",
 121 T_LOOKING_UP_HOST, "Hľadám server",
 122 T_MAKING_CONNECTION, "Naväzujem spojenie",
 123 T_SSL_NEGOTIATION, "Vyjednávam SSL",
 124 T_REQUEST_SENT, "Posielam žiadosť",
 125 T_LOGGING_IN, "Prihlasujem sa",
 126 T_GETTING_HEADERS, "Sťahujem hlavičku",
 127 T_SERVER_IS_PROCESSING_REQUEST, "Server spracováva žiadosť",
 128 T_TRANSFERRING, "Prenášam",
 129 T_WAITING_FOR_REDIRECT_CONFIRMATION, "Čakám na potvrdenie presmerovania",
 130 T_INTERRUPTED, "Prerušené",
 131 T_SOCKET_EXCEPTION, "Chyba v socketu",
 132 T_INTERNAL_ERROR, "Vnútorná chyba",
 133 T_OUT_OF_MEMORY, "Pamäť overflow",
 134 T_HOST_NOT_FOUND, "Nenašiel som server",
 135 T_ERROR_WRITING_TO_SOCKET, "Chyba pri zapisovaní do socketu",
 136 T_ERROR_READING_FROM_SOCKET, "Chyba pri čítaní zo socketu",
 137 T_DATA_MODIFIED, "Data zmenené",
 138 T_BAD_URL_SYNTAX, "Zlý URL link",
 139 T_RECEIVE_TIMEOUT, "Čas vypršal",
 140 T_REQUEST_MUST_BE_RESTARTED, "Žiadosť sa musí poslať znovu",
 141 T_CANT_GET_SOCKET_STATE, "Nemôžem zistiť stav socketu",
 142 T_TOO_LARGE_FILE, NULL,
 143 T_BAD_HTTP_RESPONSE, "Zlá HTTP odpoveď (asi bugovitý server)",
 144 T_HTTP_100, "HTTP 100 (?)",
 145 T_NO_CONTENT, "Žiadny obsah",
 146 T_UNKNOWN_FILE_TYPE, "Neznámy typ súboru",
 147 T_ERROR_OPENING_FILE, "Chyba pri čítaní súboru",
 148 T_BAD_FTP_RESPONSE, "Zlá odpoveď na FTP",
 149 T_FTP_SERVICE_UNAVAILABLE, "FTP nie je prístupné",
 150 T_BAD_FTP_LOGIN, "Zlý login na FTP",
 151 T_FTP_PORT_COMMAND_FAILED, "Zlyhal FTP PORT príkaz (máš firewall?)",
 152 T_FILE_NOT_FOUND, "Súbor nenájdený",
 153 T_FTP_FILE_ERROR, "Chyba FTP súboru",
 154 T_UNKNOWN_ERROR, "Neznáma chyba",
 155 T_RECEIVED, "Prijaté",
 156 T_OF, "z",
 157 T_AVG, "priemerne",
 158 T_CUR, "momentálne",
 159 T_AVERAGE_SPEED, "Priemerná rýchlosť",
 160 T_SPEED, "Rýchlosť",
 161 T_CURRENT_SPEED, "momentálna rýchlosť",
 162 T_ELAPSED_TIME, "Uplynulý čas",
 163 T_ESTIMATED_TIME, "predpokladaný čas",
 164 T_BACKGROUND, "Na pozadí",
 165 T_ABORT, "Ukončiť",
 166 T_YES, "Áno",
 167 T_NO, "Nie",
 168 T_DOWNLOAD_ERROR, "Chyba pri downloade",
 169 T_COULD_NOT_WRITE_TO_FILE, "Nemôžem zapisovať súbor",
 170 T_ERROR_DOWNLOADING, "Chyba pri downloadovaní",
 171 T_COULD_NOT_CREATE_FILE, "Nemôžem vytvoriť súbor",
 172 T_COULD_NOT_CREATE_TEMPORARY_FILE, NULL,
 173 T_UNKNOWN_TYPE, "Neznámy typ",
 174 T_CONTEN_TYPE_IS, "Obsah je",
 175 T_DO_YOU_WANT_TO_SAVE_OR_DISLPAY_THIS_FILE, "Súbor chceš uložiť alebo zobraziť?",
 176 T_SAVE, "Uložiť",
 177 T_DISPLAY, "Zobraziť",
 178 T_WHAT_TO_DO, "Čo mám robiť?",
 179 T_DO_YOU_WANT_TO_OPEN_FILE_WITH, "Otvoriť súbor pomocou ",
 180 T_SAVE_IT_OR_DISPLAY_IT, "uložiť nebo zobraziť?",
 181 T_OPEN, "Otvoriť",
 182 T_DO_YOU_WANT_TO_FOLLOW_REDIRECT_AND_POST_FORM_DATA_TO_URL, "Chceš nasledovať redirekt a poslať dáta na adresu",
 183 T_DO_YOU_WANT_TO_POST_FORM_DATA_TO_URL, "Chceš poslať dáta z formulára na adresu",
 184 T_DO_YOU_WANT_TO_REPOST_FORM_DATA_TO_URL, "Chceš poslať dáta z formulára znova na adresu",
 185 T_WARNING, "Upozornenie",
 186 T_ERROR, "Chyba",
 187 T_WELCOME, "Vítaj",
 188 T_WELCOME_TO_LINKS, "Vítaj v programu links!",
 189 T_BASIC_HELP, "Stlač ESC pre menu. Keď chceš vidieť manuál, zvoľ v menu Pomoc->Manuál.",
 190 T_LABEL, "Popis",
 191 T_CONTENT_TYPES, "Typ(y)",
 192 T_PROGRAM__IS_REPLACED_WITH_FILE_NAME, "Program ('%' je nahradené menom súboru)",
 193 T_BLOCK_TERMINAL_WHILE_PROGRAM_RUNNING, "Zablokuj terminál, keď program beží",
 194 T_RUN_ON_TERMINAL, "Spustiť na termináli",
 195 T_RUN_IN_XWINDOW, "Spustiť v X-Windows okne",
 196 T_ASK_BEFORE_OPENING, "Opýtať sa pred otvorením",
 197 T_DELETE_ASSOCIATION, "Zmazať priradenie",
 198 T_ASSOCIATION, "Priradenie",
 199 T_EXTENSION_S, "Prípona(y)",
 200 T_CONTENT_TYPE, "Typ",
 201 T_NO_ASSOCIATIONS, "Žiadne priradenie",
 202 T_DELETE_EXTENSION, "Zmazať príponu",
 203 T_EXTENSION, "Prípona",
 204 T_NO_EXTENSIONS, "Žiadna prípona",
 205 T_ERROR_WHILE_POSTING_FORM, "Chyba pri vypisovaní formulára",
 206 T_COULD_NOT_GET_FILE, "Nemôžem dostať súbor",
 207 T_READING_FILES_IS_NOT_ALLOWED, NULL,
 208 T_NO_PREVIOUS_SEARCH, "Žiadne predchádzajúce hľadania",
 209 T_SEARCH_STRING_NOT_FOUND, "Zadaný reťazec nenájdený",
 210 T_SAVE_ERROR, "Chyba pri ukladaní",
 211 T_ERROR_WRITING_TO_FILE, "Chyba pri zápisu do súboru",
 212 T_DISPLAY_USEMAP, "Zobraziť mapu",
 213 T_FOLLOW_LINK, "Otvoriť link",
 214 T_OPEN_IN_NEW_WINDOW, "Otvoriť v novom okne",
 215 T_DOWNLOAD_LINK, "Stiahnuť link",
 216 T_RESET_FORM, "Vygumovať formulár",
 217 T_SUBMIT_FORM, "Poslať formulár",
 218 T_SUBMIT_FORM_AND_OPEN_IN_NEW_WINDOW, "Poslať formulár a otvoriť v novom okne",
 219 T_SUBMIT_FORM_AND_DOWNLOAD, "Poslať formulár a stiahnuť",
 220 T_VIEW_IMAGE, "Zobraziť obrázok",
 221 T_DOWNLOAD_IMAGE, "Stiahnuť obrázok",
 222 T_NO_LINK_SELECTED, "Žiadny link",
 223 T_IMAGE, "Obrázok",
 224 T_USEMAP, "Mapa obrázkov",
 225 T_SUBMIT_FORM_TO, "Pošli formulár na",
 226 T_POST_FORM_TO, "Pošli formulár na",
 227 T_RADIO_BUTTON, "Radio button",
 228 T_CHECKBOX, "Zaškrtavacie pole",
 229 T_SELECT_FIELD, "Výberové políčko",
 230 T_TEXT_FIELD, "Textové políčko",
 231 T_TEXT_AREA, "Textová plocha",
 232 T_FILE_UPLOAD, "Upload súboru",
 233 T_PASSWORD_FIELD, "Políčko s heslom",
 234 T_NAME, "meno",
 235 T_VALUE, "hodnota",
 236 T_HIT_ENTER_TO, "stlač ENTER pre",
 237 T_SUBMIT_TO, "bolo poslané na",
 238 T_POST_TO, "bolo poslané na",
 239 T_INFO, "Informácie",
 240 T_HEADER_INFO, "Informácie o hlavičke",
 241 T_YOU_ARE_NOWHERE, "Nie si tu ...!!!",
 242 T_URL, "URL",
 243 T_SIZE, "Veľkosť",
 244 T_INCOMPLETE, "neúplný",
 245 T_CODEPAGE, "Kódovanie",
 246 T_ASSUMED, "predpokladám",
 247 T_IGNORING_SERVER_SETTING, "ignoruj informácie zo serveru",
 248 T_SERVER, "Server",
 249 T_DATE, "Dátum",
 250 T_LAST_MODIFIED, "Posledná zmena",
 251 T_LANGUAGE, "Jazyk",
 252 T_XTERM, "Xterm",
 253 T_TWTERM, "Twterm",
 254 T_SCREEN, "Screen",
 255 T_WINDOW, "Okno",
 256 T_FULL_SCREEN, "Celá obrazovka",
 257 T_BEOS_TERMINAL, "BeOS terminál",
 258 T_NEW_WINDOW, "Nové okno",
 259 T_GO_TO_LINK, "Choď na link",
 260 T_ENTER_LINK_NUMBER, "Zadaj číslo linku",
 261 T_RESIZE_TERMINAL, "Zmeň veľkosť terminálu",
 262 T_COLUMNS, "Stĺpce",
 263 T_ROWS, "Riadky",
 264 T_BOOKMARKS,"Záložky",
 265 T_ADD_BOOKMARK, "Pridaj záložku",
 266 T_GOTO, "Choď na",
 267 T_EDIT, "Edituj",
 268 T_CLOSE, "Zavri",
 269 T_BOOKMARK_TITLE, "Názov záložky",
 270 T_EDIT_BOOKMARK, "Edituj záložku",
 271 T_DELETE_BOOKMARK, "Zmaž záložku",
 272 T_BOOKMARK_MANAGER, "Správca záložiek",
 273 T_url, "url",
 274 T_NNAME, "Názov",
 275 T_EXIT_LINKS, "Ukončení Linksu",
 276 T_DO_YOU_REALLY_WANT_TO_EXIT_LINKS, "Chceš skutočne ukončiť links?",
 277 T_DO_YOU_REALLY_WANT_TO_EXIT_LINKS_AND_TERMINATE_ALL_DOWNLOADS, "Chceš skutočne ukončiť Links a zrušiť všetky downloandy?",
 278 T_HTTP_OPTIONS, "HTTP nastavenie",
 279 T_FTP_OPTIONS, "FTP nastavenie",
 280 T_HTTP_BUG_WORKAROUNDS, "Obchádzanie chyb v HTTP",
 281 T_USE_HTTP_10, "Používaj iba HTTP/1.0",
 282 T_ALLOW_SERVER_BLACKLIST, "Povoľ zoznam zabugovaných servrov",
 283 T_BROKEN_302_REDIRECT, "Zlý 302 redirekt (porušuje RFC, ale je kompatibilní s Netscapem)",
 284 T_NO_KEEPALIVE_AFTER_POST_REQUEST, "Nedrž keepalive spojenie po POST požiadavke (niektoré zabugované PHP databáze to potrebujú)",
 285 T_DO_NOT_SEND_ACCEPT_CHARSET, NULL,
 286 T_PASSWORD_FOR_ANONYMOUS_LOGIN, "Heslo pre anonymní login",
 287 T_USE_PASSIVE_FTP, NULL,
 288 T_USE_FAST_FTP, NULL,
 289 T_SET_TYPE_OF_SERVICE, NULL,
 290 T_MANUAL, "Manuál",
 291 T_MAILTO_PROG, "Program pre mail (% je nahradene adresou)",
 292 T_TELNET_PROG, "Program pre telnet (% je nahradene menom stroje a prípadne portom)",
 293 T_TN3270_PROG, "Program pre tn3270 (% je je nahradene menom stroje a prípadne portom)",
 294 T_MMS_PROG, NULL,
 295 T_MAIL_AND_TELNET_PROGRAMS, "Programy pre mail a telnet",
 296 T_NO_PROGRAM, "Žádný program",
 297 T_NO_PROGRAM_SPECIFIED_FOR, "Nie je zadaný žiadny program pre",
 298 T_MAIL, "mail",
 299 T_TELNET, "telnet",
 300 T_TN3270, "tn3270",
 301 T_MMS, NULL,
 302 T_BAD_MAILTO_URL, "Zlý mailto url",
 303 T_BAD_TELNET_URL, " Zlý telnet url",
 304 T_BAD_TN3270_URL, " Zlý tn3270 url",
 305 T_MMS_URL_CONTAINS_INACCEPTABLE_CHARACTERS, NULL,
 306 T_USERID, "Užívateľské meno",
 307 T_PASSWORD, "Heslo",
 308 T_ENTER_USERNAME, "Zadaj login ",
 309 T_AT, " na adrese ",
 310 T_SSL_ERROR, "Chyba SSL",
 311 T_NO_SSL, "Táto verzia Linksu nepodporuje SSL/TLS",
 312 T_NO_SMB_CLIENT, NULL,
 313 T_HK_ADD_BOOKMARK, "A",
 314 T_HK_BOOKMARKS, "Y",
 315 T_HK_GOTO_URL, "B",
 316 T_HK_GO_BACK, "Z",
 317 T_HK_HISTORY, "H",
 318 T_HK_RELOAD, "R",
 319 T_HK_SAVE_AS, "J",
 320 T_HK_SAVE_URL_AS, "U",
 321 T_HK_SAVE_FORMATTED_DOCUMENT, "D",
 322 T_HK_KILL_BACKGROUND_CONNECTIONS, "K",
 323 T_HK_FLUSH_ALL_CACHES, "V",
 324 T_HK_RESOURCE_INFO, "I",
 325 T_HK_CACHE_INFO, "C",
 326 T_HK_MAIL_AND_TELNEL, "M",
 327 T_HK_MEMORY_INFO, "M",
 328 T_HK_OS_SHELL, "O",
 329 T_HK_RESIZE_TERMINAL, "T",
 330 T_HK_EXIT, "E",
 331 T_HK_SEARCH, "H",
 332 T_HK_SEARCH_BACK, "Z",
 333 T_HK_FIND_NEXT, "N",
 334 T_HK_FIND_PREVIOUS, "P",
 335 T_HK_TOGGLE_HTML_PLAIN, "L",
 336 T_HK_DOCUMENT_INFO, "I",
 337 T_HK_HEADER_INFO, NULL,
 338 T_HK_FRAME_AT_FULL_SCREEN, "R",
 339 T_HK_HTML_OPTIONS, "O",
 340 T_HK_SAVE_HTML_OPTIONS, "U",
 341 T_HK_ABOUT, "O",
 342 T_HK_KEYS, "K",
 343 T_HK_COPYING, "P",
 344 T_HK_MANUAL, "M",
 345 T_HK_ADD, "A",
 346 T_HK_MODIFY, "M",
 347 T_HK_DELETE, "S",
 348 T_HK_LANGUAGE, "J",
 349 T_HK_CHARACTER_SET, "Z",
 350 T_HK_TERMINAL_OPTIONS, "T",
 351 T_HK_NETWORK_OPTIONS, "N",
 352 T_HK_CACHE, "C",
 353 T_HK_ASSOCIATIONS, "A",
 354 T_HK_FILE_EXTENSIONS, "P",
 355 T_HK_SAVE_OPTIONS, "S",
 356 T_HK_FILE, "S",
 357 T_HK_VIEW, "Z",
 358 T_HK_LINK, "L",
 359 T_HK_DOWNLOADS, "D",
 360 T_HK_SETUP, "N",
 361 T_HK_HELP, "P",
 362 T_HK_DISPLAY_USEMAP, "U",
 363 T_HK_FOLLOW_LINK, "O",
 364 T_HK_OPEN_IN_NEW_WINDOW, "N",
 365 T_HK_DOWNLOAD_LINK, "S",
 366 T_HK_RESET_FORM, "V",
 367 T_HK_SUBMIT_FORM, "P",
 368 T_HK_SUBMIT_FORM_AND_OPEN_IN_NEW_WINDOW, "N",
 369 T_HK_SUBMIT_FORM_AND_DOWNLOAD, "S",
 370 T_HK_VIEW_IMAGE, "I",
 371 T_HK_DOWNLOAD_IMAGE, "B",
 372 T_HK_XTERM, "X",
 373 T_HK_TWTERM, NULL,
 374 T_HK_SCREEN, "S",
 375 T_HK_WINDOW, "O",
 376 T_HK_FULL_SCREEN, "C",
 377 T_HK_BEOS_TERMINAL, "B",
 378 T_HK_NEW_WINDOW, "N",