"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "links-1.03/intl/norwegian.lng" (18 Oct 2011, 13906 Bytes) of archive /linux/www/links-1.03.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested text file into HTML format (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 T__CHAR_SET, "ISO-8859-1",
  2 T__LANGUAGE, "Norwegian",
  3 T__ACCEPT_LANGUAGE, "no",
  4 T_BAD_NUMBER, "Feil nummer",
  5 T_NUMBER_EXPECTED, "Nummer forventet i felt",
  6 T_CANCEL, "Avbryt",
  7 T_NUMBER_OUT_OF_RANGE, "Nummeret er utenfor område",
  8 T_BAD_STRING, "Feil i tekststreng",
  9 T_EMPTY_STRING_NOT_ALLOWED, "Tom tekststreng er ikke tillatt",
  10 T_CONFIG_ERROR, "Konfigurasjonsfeil",
  11 T_UNABLE_TO_WRITE_TO_CONFIG_FILE, "Kan ikke skrive til konfigurasjonsfil",
  12 T_ABOUT, "Om",
  13 T_LINKS__LYNX_LIKE, "Links " VERSION_STRING "\n\nVevleser",
  14 T_OK, "Ok",
  15 T_KEYS, "Taster",
  16 T_KEYS_DESC, "ESC   vis meny\n^C, q  avslutt\n^P, ^N  bla opp/ned\n[, ]   bla venstre/høyre\nopp,ned  velg lenker\n->    følg lenke\n<-    gå tilbake\ng    gå til URL\nG    gå til URL basert på nåværende URL\n/    søk\n?    søk baklengs\nn    finn neste\nN    finn forrige\n=    dokument informasjon\n|    vis dokumenthode\n\\    vis kilde\nd    start fil-overføring",
  17 T_COPYING, "Lisens",
  18 T_COPYING_DESC, "Links " VERSION_STRING "\n\n" LINKS_COPYRIGHT_8859_1 "\n\nDette programmet er fri software. Du kan distribuere det og/eller endre det i henhold til GNU General Public License, publisert av Free Software Foundation, enten versjon 2 eller en hvilken som helst senere versjon.",
  19 T_RESOURCES, "Ressurser",
  20 T_HANDLES, "håndtak",
  21 T_TIMERS, "tidsavbrytere",
  22 T_CONNECTIONS, "Forbindelser",
  23 T_cONNECTIONS, "forbindelser",
  24 T_CONNECTING, "etablerer forbindelse",
  25 T_tRANSFERRING, "overfører data",
  26 T_KEEPALIVE, "forbindelser holdes i live",
  27 T_MEMORY_CACHE, "Minne-cache",
  28 T_BYTES, "byte",
  29 T_FILES, "filer",
  30 T_LOCKED, "låst",
  31 T_LOADING, "henter",
  32 T_FORMATTED_DOCUMENT_CACHE, "Cache for behandlede dokumenter",
  33 T_DOCUMENTS, "dokumenter",
  34 T_CACHE_INFO, "Cache-informasjon",
  35 T_CACHE_CONTENT, "Cache-innhold",
  36 T_MEMORY_ALLOCATED, "bytes minne allokert",
  37 T_LAST, "forrige",
  38 T_DIFFERENCE, "forskjell",
  39 T_DIFFERENCES, "Forskjeller",
  40 T_NO_DIFFERENCES, "Ingen forskjell",
  41 T_NEW_ADDRESSES, "Nye adresser",
  42 T_NO_NEW_ADDRESSES, "Ingen nye adresser",
  43 T_MEMORY_INFO, "Minne-informasjon",
  44 T_MARK, "Merke",
  45 T_NO_HISTORY, "Ingen historikk",
  46 T_NO_DOWNLOADS, "Ingen nedlastninger",
  47 T_NO_FRAMES, "Ingen rammer",
  48 T_VT_100_FRAMES, "VT100-rammer",
  49 T_LINUX_OR_OS2_FRAMES, "Linux eller OS/2-rammer",
  50 T_KOI8R_FRAMES, "KOI8-R-rammer",
  51 T_FREEBSD_FRAMES, NULL,
  52 T_USE_11M, "Bruk ^[[11m",
  53 T_RESTRICT_FRAMES_IN_CP850_852, "Begrens rammer i cp850/852",
  54 T_BLOCK_CURSOR, "Hel markør",
  55 T_COLOR, "Farger",
  56 T_TERMINAL_OPTIONS, "Terminal-innstillinger",
  57 T_HTTP_PROXY__HOST_PORT, "HTTP-proxy (vert:port)",
  58 T_FTP_PROXY__HOST_PORT, "FTP-proxy (vert:port)",
  59 T_NOPROXY_LIST, "Direkte tilgang (uten proxy) til disse domener (kommaseparert)",
  60 T_MAX_CONNECTIONS, "Maks antall forbindelser",
  61 T_MAX_CONNECTIONS_TO_ONE_HOST, "Maks antall forbindelser til en vert",
  62 T_RETRIES, "Antall forsøk",
  63 T_RECEIVE_TIMEOUT_SEC, "Ventetid ved fil-overføringer (sek)",
  64 T_TIMEOUT_WHEN_UNRESTARTABLE, "Ventetid ved gjenoppretningsproblemer",
  65 T_ASYNC_DNS_LOOKUP, "Asynkron DNS-oppslag",
  66 T_SET_TIME_OF_DOWNLOADED_FILES, "Sett tidsinformasjon på nedlastede filer",
  67 T_NETWORK_OPTIONS, "Nettverk-innstillinger",
  68 T_MEMORY_CACHE_SIZE__KB, "Cache-størrelse (kB)",
  69 T_NUMBER_OF_FORMATTED_DOCUMENTS, "Antall behandlede dokumenter",
  70 T_CACHE_OPTIONS, "Cache-innstillinger",
  71 T_DISPLAY_TABLES, "Vis tabeller",
  72 T_DISPLAY_FRAMES, "Vis rammer",
  73 T_DISPLAY_LINKS_TO_IMAGES, "Vis lenker til bilder",
  74 T_LINK_ORDER_BY_COLUMNS, "Kolonnevis navigering i tabeller",
  75 T_NUMBERED_LINKS, "Nummererte lenker",
  76 T_TEXT_MARGIN, "Tekstmargin",
  77 T_IGNORE_CHARSET_INFO_SENT_BY_SERVER, "Ignorer informasjon om tegn-oppsett fra tjener",
  78 T_HTML_OPTIONS, "HTML-innstillinger",
  79 T_DEFAULT_CODEPAGE, "Standard tegnsett",
  80 T_GOTO_URL, "Gå til URL",
  81 T_GO_BACK, "Gå tilbake",
  82 T_HISTORY, "Historikk",
  83 T_RELOAD, "Oppdater",
  84 T_SAVE_AS, "Lagre som",
  85 T_SAVE_URL_AS, "Lagre URL som",
  86 T_SAVE_FORMATTED_DOCUMENT, "Lagre formatert dokument",
  87 T_KILL_BACKGROUND_CONNECTIONS, "Drep bakgrunnstilkoblinger",
  88 T_FLUSH_ALL_CACHES, "Tøm cachen",
  89 T_RESOURCE_INFO, "Ressurs-informasjon",
  90 T_OS_SHELL, "Kommandolinjen",
  91 T_EXIT, "Avslutt",
  92 T_SEARCH, "Søk",
  93 T_SEARCH_BACK, "Søk bakover",
  94 T_FIND_NEXT, "Finn neste",
  95 T_FIND_PREVIOUS, "Finn forrige",
  96 T_TOGGLE_HTML_PLAIN, "Bytt i mellom HTML/tekst",
  97 T_DOCUMENT_INFO, "Dokument-informasjon",
  98 T_FRAME_AT_FULL_SCREEN, "Maksimer ramme",
  99 T_SAVE_HTML_OPTIONS, "Lagre HTML-innstillinger",
 100 T_ADD, "Legg til",
 101 T_MODIFY, "Endre",
 102 T_DELETE, "Slett",
 103 T_CHARACTER_SET, "Tegnsett-innstillinger",
 104 T_CACHE, "Cache",
 105 T_MAIL_AND_TELNEL, "E-brev og telnet",
 106 T_ASSOCIATIONS, "Assosiasjoner",
 107 T_FILE_EXTENSIONS, "Fil-etternavn",
 108 T_SAVE_OPTIONS, "Lagre innstillinger",
 109 T_FILE, "Fil",
 110 T_VIEW, "Vis",
 111 T_LINK, "Lenker",
 112 T_DOWNLOADS, "Nedlastninger",
 113 T_SETUP, "Innstillinger",
 114 T_HELP, "Hjelp",
 115 T_ENTER_URL, "Tast inn URL",
 116 T_SAVE_URL, "Lagre URL",
 117 T_DOWNLOAD, "Last ned",
 118 T_SAVE_TO_FILE, "Lagre som",
 119 T_SEARCH_FOR_TEXT, "Søk etter tekst",
 120 T_WAITING_IN_QUEUE, "Venter i kø",
 121 T_LOOKING_UP_HOST, "Lokaliserer vert",
 122 T_MAKING_CONNECTION, "Kobler til",
 123 T_SSL_NEGOTIATION, "SSL forhandling",
 124 T_REQUEST_SENT, "Forespørsel sendt",
 125 T_LOGGING_IN, "Logger inn",
 126 T_GETTING_HEADERS, "Henter dokumenthode",
 127 T_SERVER_IS_PROCESSING_REQUEST, "Tjeneren behandler forespørselen",
 128 T_TRANSFERRING, "Overfører",
 129 T_WAITING_FOR_REDIRECT_CONFIRMATION, "Venter på bekreftelse av omdirigering",
 130 T_INTERRUPTED, "Avbrutt",
 131 T_SOCKET_EXCEPTION, "Sokkel-feil",
 132 T_INTERNAL_ERROR, "Intern feil",
 133 T_OUT_OF_MEMORY, "Tom for minne",
 134 T_HOST_NOT_FOUND, "Vertsmaskinen kan ikke lokaliseres",
 135 T_ERROR_WRITING_TO_SOCKET, "Feil ved skriving til sokkel",
 136 T_ERROR_READING_FROM_SOCKET, "Feil ved lesing fra sokkel",
 137 T_DATA_MODIFIED, "Data endret",
 138 T_BAD_URL_SYNTAX, "Feil i URL-syntaks",
 139 T_RECEIVE_TIMEOUT, "Ventetid utgått for overføring",
 140 T_REQUEST_MUST_BE_RESTARTED, "Forespørsel må gjenopptas",
 141 T_CANT_GET_SOCKET_STATE, "Kan ikke lese sokkel-tilstand",
 142 T_TOO_LARGE_FILE, NULL,
 143 T_BAD_HTTP_RESPONSE, "Feil i HTTP-svar",
 144 T_HTTP_100, "HTTP 100 (\?\?\?)",
 145 T_NO_CONTENT, "Ingen innhold",
 146 T_UNKNOWN_FILE_TYPE, "Ukjent filtype",
 147 T_ERROR_OPENING_FILE, "Feil ved åpning av fil",
 148 T_BAD_FTP_RESPONSE, "Feil i FTP-svar",
 149 T_FTP_SERVICE_UNAVAILABLE, "FTP-tjeneste ikke tilgjengelig",
 150 T_BAD_FTP_LOGIN, "Feil i FTP-innlogging",
 151 T_FTP_PORT_COMMAND_FAILED, "FTP PORT kommando mislyktes",
 152 T_FILE_NOT_FOUND, "Filen finnes ikke",
 153 T_FTP_FILE_ERROR, "FTP fil-feil",
 154 T_UNKNOWN_ERROR, "Ukjent feil",
 155 T_RECEIVED, "Mottatt",
 156 T_OF, "av",
 157 T_AVG, "gjennomsnittlig",
 158 T_CUR, "nåværende",
 159 T_AVERAGE_SPEED, "Gjennomsnittlig hastighet",
 160 T_SPEED, "Hastighet",
 161 T_CURRENT_SPEED, "nåværende hastighet",
 162 T_ELAPSED_TIME, "Forløpt tid",
 163 T_ESTIMATED_TIME, "beregnet tid",
 164 T_BACKGROUND, "Bakgrunn",
 165 T_ABORT, "Avbryt",
 166 T_YES, "Ja",
 167 T_NO, "Nei",
 168 T_DOWNLOAD_ERROR, "Overføringsfeil",
 169 T_COULD_NOT_WRITE_TO_FILE, "Kunne ikke skrive til fil",
 170 T_ERROR_DOWNLOADING, "Feil ved overføring av",
 171 T_COULD_NOT_CREATE_FILE, "Kunne ikke opprette fil",
 172 T_COULD_NOT_CREATE_TEMPORARY_FILE, NULL,
 173 T_UNKNOWN_TYPE, "Ukjent type",
 174 T_CONTEN_TYPE_IS, "Innholdstype er",
 175 T_DO_YOU_WANT_TO_SAVE_OR_DISLPAY_THIS_FILE, "Vil du lagre eller vise filen?",
 176 T_SAVE, "Lagre",
 177 T_DISPLAY, "Vis",
 178 T_WHAT_TO_DO, "Hva skal jeg gjøre?",
 179 T_DO_YOU_WANT_TO_OPEN_FILE_WITH, "Vil du åpne filen med",
 180 T_SAVE_IT_OR_DISPLAY_IT, "lagre den, eller vise den?",
 181 T_OPEN, "Åpne",
 182 T_DO_YOU_WANT_TO_FOLLOW_REDIRECT_AND_POST_FORM_DATA_TO_URL, "Vil du følge omdirigeringen og sende innholdet i skjemaet til URL",
 183 T_DO_YOU_WANT_TO_POST_FORM_DATA_TO_URL, "Vil du sende innholdet i skjemaet til URL",
 184 T_DO_YOU_WANT_TO_REPOST_FORM_DATA_TO_URL, "Vil du sende innholdet i skjemaet til URL om igjen",
 185 T_WARNING, "Advarsel",
 186 T_ERROR, "Feil",
 187 T_WELCOME, "Velkommen",
 188 T_WELCOME_TO_LINKS, "Velkommen til Links!",
 189 T_BASIC_HELP, "Trykk ESC for meny. Velg Hjelp->Brukerveiledning for mere informasjon",
 190 T_LABEL, "Merke",
 191 T_CONTENT_TYPES, "Innholdstyper",
 192 T_PROGRAM__IS_REPLACED_WITH_FILE_NAME, "Program ('%' erstattes med filnavn)",
 193 T_BLOCK_TERMINAL_WHILE_PROGRAM_RUNNING, "Blokker terminalen mens programmet kjører",
 194 T_RUN_ON_TERMINAL, "Kjør i terminal",
 195 T_RUN_IN_XWINDOW, "Kjør i X-vinduet",
 196 T_ASK_BEFORE_OPENING, "Spør før åpning",
 197 T_DELETE_ASSOCIATION, "Slett tilordning",
 198 T_ASSOCIATION, "Assosiasjoner",
 199 T_EXTENSION_S, "Fil-etternavn",
 200 T_CONTENT_TYPE, "Innholdtype",
 201 T_NO_ASSOCIATIONS, NULL,
 202 T_DELETE_EXTENSION, "Slett fil-etternavn",
 203 T_EXTENSION, "Fil-etternavn",
 204 T_NO_EXTENSIONS, NULL,
 205 T_ERROR_WHILE_POSTING_FORM, "Feil under sending av skjemaet",
 206 T_COULD_NOT_GET_FILE, "Kunne ikke hente fil",
 207 T_READING_FILES_IS_NOT_ALLOWED, NULL,
 208 T_NO_PREVIOUS_SEARCH, "Ingen tidligere søk",
 209 T_SEARCH_STRING_NOT_FOUND, "Søket gav ingen resultat",
 210 T_SAVE_ERROR, "Feil ved lagring",
 211 T_ERROR_WRITING_TO_FILE, "Feil ved skriving til fil",
 212 T_DISPLAY_USEMAP, "Vis usemap",
 213 T_FOLLOW_LINK, "Følg lenke",
 214 T_OPEN_IN_NEW_WINDOW, "Åpne i nytt vindu",
 215 T_DOWNLOAD_LINK, "Last ned lenke",
 216 T_RESET_FORM, "Nullstill skjemaet",
 217 T_SUBMIT_FORM, "Send skjemaet",
 218 T_SUBMIT_FORM_AND_OPEN_IN_NEW_WINDOW, "Send skjemaet og åpne i nytt vindu",
 219 T_SUBMIT_FORM_AND_DOWNLOAD, "Send skjemaet og overfør fil",
 220 T_VIEW_IMAGE, "Vis bilde",
 221 T_DOWNLOAD_IMAGE, "Hent bilde",
 222 T_NO_LINK_SELECTED, "Ingen lenker valgt",
 223 T_IMAGE, "Bilde",
 224 T_USEMAP, "Usemap",
 225 T_SUBMIT_FORM_TO, "Send skjemaet til",
 226 T_POST_FORM_TO, "Send skjemaet til",
 227 T_RADIO_BUTTON, "Radioknapp",
 228 T_CHECKBOX, "Avkryssningboks",
 229 T_SELECT_FIELD, "Velg felt",
 230 T_TEXT_FIELD, "Tekstfelt",
 231 T_TEXT_AREA, "Tekstboks",
 232 T_FILE_UPLOAD, "Last opp fil",
 233 T_PASSWORD_FIELD, "Passordfelt",
 234 T_NAME, "Navn",
 235 T_VALUE, "Verdi",
 236 T_HIT_ENTER_TO, "trykk [Linjeskift] for å",
 237 T_SUBMIT_TO, "send til",
 238 T_POST_TO, "send til",
 239 T_INFO, "Info",
 240 T_HEADER_INFO, "Info om dokumenthode",
 241 T_YOU_ARE_NOWHERE, "Ingen vevside er lastet!",
 242 T_URL, "URL",
 243 T_SIZE, "Størrelse",
 244 T_INCOMPLETE, "ufullstendig",
 245 T_CODEPAGE, "Tegnsett",
 246 T_ASSUMED, "antatt",
 247 T_IGNORING_SERVER_SETTING, "Ignorer tjener-innstillinger",
 248 T_SERVER, "Server",
 249 T_DATE, "Dato",
 250 T_LAST_MODIFIED, "Sist oppdatert",
 251 T_LANGUAGE, "Språk",
 252 T_XTERM, "Xterm",
 253 T_TWTERM, "Twterm",
 254 T_SCREEN, "Skerm",
 255 T_WINDOW, "Vindu",
 256 T_FULL_SCREEN, "Maksimer skjerm",
 257 T_BEOS_TERMINAL, "BeOS-terminal",
 258 T_NEW_WINDOW, "Nytt vindu",
 259 T_GO_TO_LINK, "Gå til lenke",
 260 T_ENTER_LINK_NUMBER, "Skriv nummer på lenke",
 261 T_RESIZE_TERMINAL, "Endre terminalstørrelse",
 262 T_COLUMNS, "Kolonner",
 263 T_ROWS, "Rader",
 264 T_BOOKMARKS, "Bokmerker",
 265 T_ADD_BOOKMARK, "Legg til bokmerke",
 266 T_GOTO, "Gå til",
 267 T_EDIT, "Rediger",
 268 T_CLOSE, "Lukk",
 269 T_BOOKMARK_TITLE, "Tittel på bokmerke",
 270 T_EDIT_BOOKMARK, "Rediger bokmerke",
 271 T_DELETE_BOOKMARK, "Slett bokmerke",
 272 T_BOOKMARK_MANAGER, "Bokmerke-behandler",
 273 T_url, "url",
 274 T_NNAME, "Navn",
 275 T_EXIT_LINKS, "Avslutt Links",
 276 T_DO_YOU_REALLY_WANT_TO_EXIT_LINKS, "Vil du virkelig avslutte Links?",
 277 T_DO_YOU_REALLY_WANT_TO_EXIT_LINKS_AND_TERMINATE_ALL_DOWNLOADS, "Vil du virkelig avslutte Links og avbryte alle nedlastninger?",
 278 T_HTTP_OPTIONS, "HTTP-innstillinger",
 279 T_FTP_OPTIONS, "FTP-innstillinger",
 280 T_HTTP_BUG_WORKAROUNDS, "Korrigering av HTTP-feil",
 281 T_USE_HTTP_10, "Bruk HTTP/1.0",
 282 T_ALLOW_SERVER_BLACKLIST, "Tillat svartelisting av feilaktige tjenere",
 283 T_BROKEN_302_REDIRECT, "Feil ved omdirigering 302 (bryter RFC, men er kompatibel med Netscape)",
 284 T_NO_KEEPALIVE_AFTER_POST_REQUEST, "Avbryt forbindelsen etter POST-forespørsler (nødvendig for visse feilaktige PHP-databaser)",
 285 T_DO_NOT_SEND_ACCEPT_CHARSET, NULL,
 286 T_PASSWORD_FOR_ANONYMOUS_LOGIN, "Passord for anonym innlogging",
 287 T_USE_PASSIVE_FTP, NULL,
 288 T_USE_FAST_FTP, NULL,
 289 T_SET_TYPE_OF_SERVICE, NULL,
 290 T_MANUAL, "Brukerveiledning",
 291 T_MAILTO_PROG, "E-brev klient (% erstattes med adresse)",
 292 T_TELNET_PROG, "Program for telnet (% erstattes med \"vert\" eller \"vert port\")",
 293 T_TN3270_PROG, "Tn3270-program (% erstattes med \"vert\" eller \"vert port\")",
 294 T_MMS_PROG, NULL,
 295 T_MAIL_AND_TELNET_PROGRAMS, "Program for e-brev og fjerninnlogging",
 296 T_NO_PROGRAM, "Ingen program",
 297 T_NO_PROGRAM_SPECIFIED_FOR, "Ingen program er tilordnet",
 298 T_MAIL, "e-brev",
 299 T_TELNET, "telnet",
 300 T_TN3270, "tn3270",
 301 T_MMS, NULL,
 302 T_BAD_MAILTO_URL, "Feil i mailto URL",
 303 T_BAD_TELNET_URL, "Feil i telnet URL",
 304 T_BAD_TN3270_URL, "Feil i tn3270 URL",
 305 T_MMS_URL_CONTAINS_INACCEPTABLE_CHARACTERS, NULL,
 306 T_USERID, "Brukernavn",
 307 T_PASSWORD, "Passord",
 308 T_ENTER_USERNAME, "Tast inn brukernavn og passord for ",
 309 T_AT, " på ",
 310 T_SSL_ERROR, "SSL-feil",
 311 T_NO_SSL, "Denne versjonen av Links har ikke støtte for SSL/TLS",
 312 T_NO_SMB_CLIENT, NULL,
 313 T_HK_ADD_BOOKMARK, "A", 
 314 T_HK_BOOKMARKS, "S",
 315 T_HK_GOTO_URL, "G",
 316 T_HK_GO_BACK, "B",
 317 T_HK_HISTORY, "H",
 318 T_HK_RELOAD, "R",
 319 T_HK_SAVE_AS, "V",
 320 T_HK_SAVE_URL_AS, "U",
 321 T_HK_SAVE_FORMATTED_DOCUMENT, "D",
 322 T_HK_KILL_BACKGROUND_CONNECTIONS, "K",
 323 T_HK_FLUSH_ALL_CACHES, "F",
 324 T_HK_RESOURCE_INFO, "I",
 325 T_HK_CACHE_INFO, "C",
 326 T_HK_MAIL_AND_TELNEL, "M",
 327 T_HK_MEMORY_INFO, "M",
 328 T_HK_OS_SHELL, "O",
 329 T_HK_RESIZE_TERMINAL, "T",
 330 T_HK_EXIT, "X",
 331 T_HK_SEARCH, "S",
 332 T_HK_SEARCH_BACK, "B",
 333 T_HK_FIND_NEXT, "N",
 334 T_HK_FIND_PREVIOUS, "P",
 335 T_HK_TOGGLE_HTML_PLAIN, "H",
 336 T_HK_DOCUMENT_INFO, "I",
 337 T_HK_HEADER_INFO, NULL,
 338 T_HK_FRAME_AT_FULL_SCREEN, "F",
 339 T_HK_HTML_OPTIONS, "O",
 340 T_HK_SAVE_HTML_OPTIONS, "A",
 341 T_HK_ABOUT, "A",
 342 T_HK_KEYS, "K",
 343 T_HK_COPYING, "C",
 344 T_HK_MANUAL, "M",
 345 T_HK_ADD, "A",
 346 T_HK_MODIFY, "M",
 347 T_HK_DELETE, "D",
 348 T_HK_LANGUAGE, "L",
 349 T_HK_CHARACTER_SET, "H",
 350 T_HK_TERMINAL_OPTIONS, "T",
 351 T_HK_NETWORK_OPTIONS, "N",
 352 T_HK_CACHE, "C",
 353 T_HK_ASSOCIATIONS, "A",
 354 T_HK_FILE_EXTENSIONS, "E",
 355 T_HK_SAVE_OPTIONS, "S",
 356 T_HK_FILE, "F",
 357 T_HK_VIEW, "V",
 358 T_HK_LINK, "L",
 359 T_HK_DOWNLOADS, "D",
 360 T_HK_SETUP, "S",
 361 T_HK_HELP, "H",
 362 T_HK_DISPLAY_USEMAP, "U",
 363 T_HK_FOLLOW_LINK, "F",
 364 T_HK_OPEN_IN_NEW_WINDOW, "W",
 365 T_HK_DOWNLOAD_LINK, "D",
 366 T_HK_RESET_FORM, "R",
 367 T_HK_SUBMIT_FORM, "S",
 368 T_HK_SUBMIT_FORM_AND_OPEN_IN_NEW_WINDOW, "W",
 369 T_HK_SUBMIT_FORM_AND_DOWNLOAD, "D",
 370 T_HK_VIEW_IMAGE, "I",
 371 T_HK_DOWNLOAD_IMAGE, "G",
 372 T_HK_XTERM, "X",
 373 T_HK_TWTERM, "T",
 374 T_HK_SCREEN, "S",
 375 T_HK_WINDOW, "W",
 376 T_HK_FULL_SCREEN, "F",
 377 T_HK_BEOS_TERMINAL, "B",
 378 T_HK_NEW_WINDOW, "N",