"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "links-1.03/intl/belarusian.lng" (18 Oct 2011, 14204 Bytes) of archive /linux/www/links-1.03.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested text file into HTML format (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 T__CHAR_SET, "koi8-ru",
  2 T__LANGUAGE, "Belarusian",
  3 T__ACCEPT_LANGUAGE, "be",
  4 T_BAD_NUMBER, "Няправ╕льны л╕к",
  5 T_NUMBER_EXPECTED, "У пол╕ пав╕нен быць л╕к",
  6 T_CANCEL, "Адмена",
  7 T_NUMBER_OUT_OF_RANGE, "Л╕к не належыць дазволенаму дыяпазону",
  8 T_BAD_STRING, "Няправ╕льны радок",
  9 T_EMPTY_STRING_NOT_ALLOWED, "Пустыя радк╕ не дазваляюцца",
  10 T_CONFIG_ERROR, "Памылка настройк╕",
  11 T_UNABLE_TO_WRITE_TO_CONFIG_FILE, "Немагчыма зап╕саць у файл настроек",
  12 T_ABOUT, "Пра праграму",
  13 T_LINKS__LYNX_LIKE, "Links верс╕╕ " VERSION_STRING "\n\n Lynx-падобны тэкставы вэб-бра╝зэр",
  14 T_OK, "ОК",
  15 T_KEYS, "Клав╕шы",
  16 T_KEYS_DESC, "ESC   меню\n^C, q  выхад\n^P, ^N  пракрутка ╝верх-ун╕з\n[, ]   пракрутка ╝лева-╝права\nup, down выбар спасылк╕\n->    пераход по спасылцы\n<-    назад\ng    перайц╕ да новага URL\nG    перайц╕ да URL, заснаванаму на цякучым\n/    пошук\n?    зваротны пошук\nn    шукаць далей\nN    шукаць уверх\n=    ╕нфармацыя пра дакумент\n|    ╕нфармацыя пра загаловак\n\\    паказаць код HTML\nd    закачаць",
  17 T_COPYING, "Правы",
  18 T_COPYING_DESC, "Гэта праграма з'я╝ляецца свабодным ПЗ; вы можаце распа╝сюджваць ╕/ц╕ мадыф╕каваць яе згодна з л╕цэнз╕яй GNU, якая апубл╕кавана \"Фондам свабоднага праграмнага забеспячэння\" (FSF); верс╕╕ 2 Л╕цэнз╕╕, ц╕ (па вашаму жаданню) больш позняй верс╕╕",
  19 T_RESOURCES, "Рэсурсы",
  20 T_HANDLES, "хэндла╝",
  21 T_TIMERS, "таймера╝",
  22 T_CONNECTIONS, "Злучэння╝",
  23 T_cONNECTIONS, "злучэння╝",
  24 T_CONNECTING, "злучэнне",
  25 T_tRANSFERRING, "перадача",
  26 T_KEEPALIVE, "захаванне злучэння",
  27 T_MEMORY_CACHE, "Кэш памяц╕",
  28 T_BYTES, "байт",
  29 T_FILES, "файла╝",
  30 T_LOCKED, "заблак╕равана",
  31 T_LOADING, "загружаецца",
  32 T_FORMATTED_DOCUMENT_CACHE, "Кэш фармац╕раваных дакумента╝",
  33 T_DOCUMENTS, "дакумента╝",
  34 T_CACHE_INFO, "╤нфармацыя пра кэш",
  35 T_CACHE_CONTENT, "Змест кэша",
  36 T_MEMORY_ALLOCATED, "байта╝ выдзялена",
  37 T_LAST, "апошн╕(яя,яе)",
  38 T_DIFFERENCE, "адрозненне",
  39 T_DIFFERENCES, "Адрознення",
  40 T_NO_DIFFERENCES, "Няма адрознення╝",
  41 T_NEW_ADDRESSES, "Новыя адрасы",
  42 T_NO_NEW_ADDRESSES, "Няма новых адрасо╝",
  43 T_MEMORY_INFO, "╤нфармацыя пра памяць",
  44 T_MARK, "Адзначыць",
  45 T_NO_HISTORY, "Журнал пусты",
  46 T_NO_DOWNLOADS, "Няма закачак",
  47 T_NO_FRAMES, "Няма рамак",
  48 T_VT_100_FRAMES, "Рамк╕ VT 100",
  49 T_LINUX_OR_OS2_FRAMES, "Рамк╕ Linux ц╕ OS/2",
  50 T_KOI8R_FRAMES, "Рамк╕ KOI8-R",
  51 T_FREEBSD_FRAMES, NULL,
  52 T_USE_11M, "Выкарысто╝ваць ^[[11m",
  53 T_RESTRICT_FRAMES_IN_CP850_852, "Некаторыя рамк╕ з cp850/852",
  54 T_BLOCK_CURSOR, "Курсар прамавугольн╕кам",
  55 T_COLOR, "Колер",
  56 T_TERMINAL_OPTIONS, "Настройк╕ тэрм╕нала",
  57 T_HTTP_PROXY__HOST_PORT, "HTTP прокс╕ (сервер:порт)",
  58 T_FTP_PROXY__HOST_PORT, "FTP прокс╕ (сервер:порт)",
  59 T_NOPROXY_LIST, "Сп╕с (праз коску) дамена╝ з доступам без прокс╕",
  60 T_MAX_CONNECTIONS, "Макс. колькасць злучэння╝",
  61 T_MAX_CONNECTIONS_TO_ONE_HOST, "Макс. колькасць злучэння╝ да аднаго сервера",
  62 T_RETRIES, "Спроб",
  63 T_RECEIVE_TIMEOUT_SEC, "Таймаут на прыём (сек.)",
  64 T_TIMEOUT_WHEN_UNRESTARTABLE, "Таймаут пры адсутнасц╕ дакачк╕",
  65 T_ASYNC_DNS_LOOKUP, "Ас╕нхронны зварот да DNS",
  66 T_SET_TIME_OF_DOWNLOADED_FILES, "Устано╝ка часу для закачаных файла╝",
  67 T_NETWORK_OPTIONS, "Настройк╕ сетк╕",
  68 T_MEMORY_CACHE_SIZE__KB, "Памеры кэша памяц╕ (КБ)",
  69 T_NUMBER_OF_FORMATTED_DOCUMENTS, "Колькасць фармац╕раваных дакумента╝",
  70 T_CACHE_OPTIONS, "Настройк╕ кэша",
  71 T_DISPLAY_TABLES, "Табл╕цы",
  72 T_DISPLAY_FRAMES, "Фрэймы",
  73 T_DISPLAY_LINKS_TO_IMAGES, "Спасылк╕ на в╕дарысы",
  74 T_LINK_ORDER_BY_COLUMNS, "Рухацца па слупках табл╕ц",
  75 T_NUMBERED_LINKS, "Нумераваць спасылк╕",
  76 T_TEXT_MARGIN, "Водступ",
  77 T_IGNORE_CHARSET_INFO_SENT_BY_SERVER, "╤гнараваць кадз╕ро╝ку, дадзеную серверам",
  78 T_HTML_OPTIONS, "Настройк╕ HTML",
  79 T_DEFAULT_CODEPAGE, "Кадз╕ро╝ка па замо╝чванн╕",
  80 T_GOTO_URL, "Перайц╕ да новага URL",
  81 T_GO_BACK, "Перайц╕ назад",
  82 T_HISTORY, "Журнал",
  83 T_RELOAD, "Аднав╕ць",
  84 T_SAVE_AS, "Захаваць як",
  85 T_SAVE_URL_AS, "Захаваць URL як",
  86 T_SAVE_FORMATTED_DOCUMENT, "Захаваць фармац╕раваны дакумент",
  87 T_KILL_BACKGROUND_CONNECTIONS, "Разарваць фонавыя злучэнн╕",
  88 T_FLUSH_ALL_CACHES, "Ачысц╕ць усе в╕ды кэша",
  89 T_RESOURCE_INFO, "╤нфармацыя пра рэсурсы",
  90 T_OS_SHELL, "Камандны радок",
  91 T_EXIT, "Выхад",
  92 T_SEARCH, "Пошук",
  93 T_SEARCH_BACK, "Зваротны пошук",
  94 T_FIND_NEXT, "Шукаць далей",
  95 T_FIND_PREVIOUS, "Шукаць назад",
  96 T_TOGGLE_HTML_PLAIN, "Пераключыць HTML/тэкст",
  97 T_DOCUMENT_INFO, "╤нфармацыя пра дакумент",
  98 T_FRAME_AT_FULL_SCREEN, "Фрэйм на по╝ны экран",
  99 T_SAVE_HTML_OPTIONS, "Захаваць настройк╕ HTML",
 100 T_ADD, "Дадаць",
 101 T_MODIFY, "Змян╕ць",
 102 T_DELETE, "Выдал╕ць",
 103 T_CHARACTER_SET, "Кадз╕ро╝ка",
 104 T_CACHE, "Кэш",
 105 T_MAIL_AND_TELNEL, "Пошта ╕ telnet",
 106 T_ASSOCIATIONS, "Супаста╝ленн╕",
 107 T_FILE_EXTENSIONS, "Расшырэнн╕ файла╝",
 108 T_SAVE_OPTIONS, "Захаваць настройк╕",
 109 T_FILE, "Файл",
 110 T_VIEW, "В╕д",
 111 T_LINK, "Спасылк╕",
 112 T_DOWNLOADS, "Закачк╕",
 113 T_SETUP, "Настройка",
 114 T_HELP, "Даведка",
 115 T_ENTER_URL, "Увядз╕це URL",
 116 T_SAVE_URL, "Захаваць URL",
 117 T_DOWNLOAD, "Закачка",
 118 T_SAVE_TO_FILE, "Захаваць у файл",
 119 T_SEARCH_FOR_TEXT, "Пошук тэксту",
 120 T_WAITING_IN_QUEUE, "Чаканне ╝ чарзе",
 121 T_LOOKING_UP_HOST, "Пошук сервера",
 122 T_MAKING_CONNECTION, "Злучэнне",
 123 T_SSL_NEGOTIATION, "Пратакол SSL",
 124 T_REQUEST_SENT, "Запыт пасланы",
 125 T_LOGGING_IN, NULL,
 126 T_GETTING_HEADERS, "Атрыманне загало╝ка╝",
 127 T_SERVER_IS_PROCESSING_REQUEST, "Сервер апрацо╝вае запыт",
 128 T_TRANSFERRING, "Перасылка",
 129 T_WAITING_FOR_REDIRECT_CONFIRMATION, "Чаканне пацверджання перанак╕равання",
 130 T_INTERRUPTED, "Перапынена",
 131 T_SOCKET_EXCEPTION, "Выключэнне ╝ сокеце",
 132 T_INTERNAL_ERROR, "Унутраная памылка",
 133 T_OUT_OF_MEMORY, "Мала памяц╕",
 134 T_HOST_NOT_FOUND, "Сервер не знайдзены",
 135 T_ERROR_WRITING_TO_SOCKET, "Памылка зап╕су ╝ сокет",
 136 T_ERROR_READING_FROM_SOCKET, "Памылка чытання з сокета",
 137 T_DATA_MODIFIED, "Дата зменена",
 138 T_BAD_URL_SYNTAX, "Няправ╕льны с╕нтакс╕с URL",
 139 T_RECEIVE_TIMEOUT, "Тайма╝т пры чытанн╕",
 140 T_REQUEST_MUST_BE_RESTARTED, "Запыт пав╕нен быць па╝тораны",
 141 T_CANT_GET_SOCKET_STATE, "Нельга атрымаць стан сокета",
 142 T_TOO_LARGE_FILE, NULL,
 143 T_BAD_HTTP_RESPONSE, "Няправ╕льны адказ HTTP",
 144 T_HTTP_100, NULL,
 145 T_NO_CONTENT, "Няма дадзеных",
 146 T_UNKNOWN_FILE_TYPE, "Невядомы тып файла",
 147 T_ERROR_OPENING_FILE, "Памылка адкрыцця файла",
 148 T_BAD_FTP_RESPONSE, "Няправ╕льны адказ HTTP",
 149 T_FTP_SERVICE_UNAVAILABLE, "Сэрв╕с FTP недаступны",
 150 T_BAD_FTP_LOGIN, "Няправ╕льны FTP login",
 151 T_FTP_PORT_COMMAND_FAILED, "Каманда FTP PORT скончылась ня╝дала",
 152 T_FILE_NOT_FOUND, "Файл не знайдзены",
 153 T_FTP_FILE_ERROR, "Памылка файла на FTP",
 154 T_UNKNOWN_ERROR, "Невядомая памылка",
 155 T_RECEIVED, "Прынята",
 156 T_OF, "з",
 157 T_AVG, "у сярэднем",
 158 T_CUR, "цякучая",
 159 T_AVERAGE_SPEED, "Сярэдняя хуткасць",
 160 T_SPEED, "Хуткасць",
 161 T_CURRENT_SPEED, "цякучая хуткасць",
 162 T_ELAPSED_TIME, "Затрачаны час",
 163 T_ESTIMATED_TIME, "Плануемы час",
 164 T_BACKGROUND, "У фоне",
 165 T_ABORT, "Преапын╕ць",
 166 T_YES, "Так",
 167 T_NO, "Не",
 168 T_DOWNLOAD_ERROR, "Памылка закачк╕",
 169 T_COULD_NOT_WRITE_TO_FILE, "Неманчыма п╕саць у файл",
 170 T_ERROR_DOWNLOADING, "Памылка закачвання",
 171 T_COULD_NOT_CREATE_FILE, "Немагчыма стварыць файл",
 172 T_COULD_NOT_CREATE_TEMPORARY_FILE, NULL,
 173 T_UNKNOWN_TYPE, "Невядомы тып",
 174 T_CONTEN_TYPE_IS, "Тып дакумента",
 175 T_DO_YOU_WANT_TO_SAVE_OR_DISLPAY_THIS_FILE, "Жадаеце файл захаваць ц╕ паказаць на экране?",
 176 T_SAVE, "Захаваць",
 177 T_DISPLAY, "Паказаць",
 178 T_WHAT_TO_DO, "Што раб╕ць?",
 179 T_DO_YOU_WANT_TO_OPEN_FILE_WITH, "Жадаеце адкрыць файл з дапамогай",
 180 T_SAVE_IT_OR_DISPLAY_IT, "захаваць ц╕ паказаць яго?",
 181 T_OPEN, "Адкрыць",
 182 T_DO_YOU_WANT_TO_FOLLOW_REDIRECT_AND_POST_FORM_DATA_TO_URL, "Жадаеце паследваць пераадрасацы? ? адправ?ць дадзеныя формы по адресу",
 183 T_DO_YOU_WANT_TO_POST_FORM_DATA_TO_URL, "Ц╕ жадаеце Вы адправ╕ць дадзеныя формы па адрасу",
 184 T_DO_YOU_WANT_TO_REPOST_FORM_DATA_TO_URL, "Ц╕ жадаеце Вы зно╝ адправ╕ць дадзеныя формы па адрасу",
 185 T_WARNING, "Увага",
 186 T_ERROR, "Памылка",
 187 T_WELCOME, "В╕таем!",
 188 T_WELCOME_TO_LINKS, "Шчыра Вас в╕таем у Links!",
 189 T_BASIC_HELP, "Нац╕сн╕це ESC для выкл╕ку меню. Прачытайце дапаможн╕к карыстальн╕ка, выбра╝шы ╝ меню 'Дапамога->Дапаможн╕к'.",
 190 T_LABEL, "Метка",
 191 T_CONTENT_TYPES, "Тып(ы) зместу",
 192 T_PROGRAM__IS_REPLACED_WITH_FILE_NAME, "Праграма ('%' замяняецца на ╕мя файла)",
 193 T_BLOCK_TERMINAL_WHILE_PROGRAM_RUNNING, "Блак╕раваць тэрм╕нал на час працы праграмы",
 194 T_RUN_ON_TERMINAL, "Запусц╕ць на тэрм╕нале",
 195 T_RUN_IN_XWINDOW, "Запусц╕ць у X-Window",
 196 T_ASK_BEFORE_OPENING, "Запыт перад адкрыццём",
 197 T_DELETE_ASSOCIATION, "Выдал╕ць супаста╝ленне",
 198 T_ASSOCIATION, "Супаста╝ленне",
 199 T_EXTENSION_S, "Расшыренн╕",
 200 T_CONTENT_TYPE, "Тып зместу",
 201 T_NO_ASSOCIATIONS, NULL,
 202 T_DELETE_EXTENSION, "Выдал╕ць расшырэнне",
 203 T_EXTENSION, "Расшырэнне",
 204 T_NO_EXTENSIONS, NULL,
 205 T_ERROR_WHILE_POSTING_FORM, "Памылка пры адпра╝цы формы",
 206 T_COULD_NOT_GET_FILE, "Несагчыма атрымаць файл",
 207 T_READING_FILES_IS_NOT_ALLOWED, NULL,
 208 T_NO_PREVIOUS_SEARCH, "Раней пошуку не было",
 209 T_SEARCH_STRING_NOT_FOUND, "Шукаемы радок не знайдзены",
 210 T_SAVE_ERROR, "Памылка захаванняя",
 211 T_ERROR_WRITING_TO_FILE, "Памылка зап╕су ╝ файл",
 212 T_DISPLAY_USEMAP, "Паказаць карту",
 213 T_FOLLOW_LINK, "Следовать ссылке",
 214 T_OPEN_IN_NEW_WINDOW, "Открыть в новом окне",
 215 T_DOWNLOAD_LINK, "Нак╕ро╝вацца па спасылцы",
 216 T_RESET_FORM, "Ачыстка формы",
 217 T_SUBMIT_FORM, "Паслаць форму",
 218 T_SUBMIT_FORM_AND_OPEN_IN_NEW_WINDOW, "Паслаць форму ╕ адкрыць у новым акне",
 219 T_SUBMIT_FORM_AND_DOWNLOAD, "Паслать форму ╕ скачаць",
 220 T_VIEW_IMAGE, "Праглядзець выяву",
 221 T_DOWNLOAD_IMAGE, "Скачаць выяву",
 222 T_NO_LINK_SELECTED, "Няма выбраных спасылак",
 223 T_IMAGE, "Малюнак",
 224 T_USEMAP, "Карта спасылак",
 225 T_SUBMIT_FORM_TO, "Перадача формы па адресу",
 226 T_POST_FORM_TO, "Адпра╝ка формы па адресу",
 227 T_RADIO_BUTTON, "Радыё-кнопка",
 228 T_CHECKBOX, "Адзнака",
 229 T_SELECT_FIELD, "Выбярыце поле",
 230 T_TEXT_FIELD, "Тэкставае поле",
 231 T_TEXT_AREA, "Тэкставае поле",
 232 T_FILE_UPLOAD, "Выгрузка файла",
 233 T_PASSWORD_FIELD, "Поле пароля",
 234 T_NAME, "метка",
 235 T_VALUE, "значенне",
 236 T_HIT_ENTER_TO, "нажм╕це ENTER, каб",
 237 T_SUBMIT_TO, "перадаць па адресу",
 238 T_POST_TO, "адправ╕ць па адресу",
 239 T_INFO, "╤нфа",
 240 T_HEADER_INFO, "╤нфа пра загаловак",
 241 T_YOU_ARE_NOWHERE, "Вы не знаходз╕цеся н╕ на адным сайце!",
 242 T_URL, "URL",
 243 T_SIZE, "Памер",
 244 T_INCOMPLETE, "не цалкам",
 245 T_CODEPAGE, "Кодавая старонка",
 246 T_ASSUMED, "прынята",
 247 T_IGNORING_SERVER_SETTING, "╕гнараваць настройк╕ сервера",
 248 T_SERVER, "Сервер",
 249 T_DATE, "Дата",
 250 T_LAST_MODIFIED, "Апошняя мадыф╕кацыя",
 251 T_LANGUAGE, "Мова",
 252 T_XTERM, NULL,
 253 T_TWTERM, NULL,
 254 T_SCREEN, "Экран",
 255 T_WINDOW, "Акно",
 256 T_FULL_SCREEN, "На ╝весь экран",
 257 T_BEOS_TERMINAL, "Тэрм╕нал BeOS",
 258 T_NEW_WINDOW, "Новае акно",
 259 T_GO_TO_LINK, "Пайсц╕ па спасылцы",
 260 T_ENTER_LINK_NUMBER, "Увядз╕це нумар спасылк╕",
 261 T_RESIZE_TERMINAL, "Змян╕ць памеры тэрм╕нала",
 262 T_COLUMNS, "Слупко╝",
 263 T_ROWS, "Радко╝",
 264 T_BOOKMARKS, "Закладк╕",
 265 T_ADD_BOOKMARK, "Дадаць закладку",
 266 T_GOTO, "Пайсц╕",
 267 T_EDIT, "Рэдагаваць",
 268 T_CLOSE, "Закрыць",
 269 T_BOOKMARK_TITLE, "Назва закладк╕",
 270 T_EDIT_BOOKMARK, "Редагаваць закладку",
 271 T_DELETE_BOOKMARK, "Выдал╕ць закладку",
 272 T_BOOKMARK_MANAGER, "Праца з закладкам╕",
 273 T_url, "URL",
 274 T_NNAME, "╤мя",
 275 T_EXIT_LINKS, "Выхад з Links",
 276 T_DO_YOU_REALLY_WANT_TO_EXIT_LINKS, "Вы сапра╝ды жадаеце завяршыць працу з Links?",
 277 T_DO_YOU_REALLY_WANT_TO_EXIT_LINKS_AND_TERMINATE_ALL_DOWNLOADS, "Вы сапра╝ды жадаеце завяршыць працу з с Links ╕ спын╕ць усе закачк╕?",
 278 T_HTTP_OPTIONS, "Настройк╕ HTTP",
 279 T_FTP_OPTIONS, "Настройк╕ FTP",
 280 T_HTTP_BUG_WORKAROUNDS, "Пазбягаць памылак у HTTP",
 281 T_USE_HTTP_10, "Выкарысто╝ваць HTTP/1.0",
 282 T_ALLOW_SERVER_BLACKLIST, "Дадаваць да чорнага сп╕са неадладжаныя серверы",
 283 T_BROKEN_302_REDIRECT, "Дазвол╕ць няправ╕льную 302-пераадрасо╝ку (гэта не адпавядае RFC, хаця ╕ сумяшчальна з Netscape)",
 284 T_NO_KEEPALIVE_AFTER_POST_REQUEST, "Не падтрымл╕ваць keepalive пасля запыту POST (патрэбна для некаторых неадладжаных PHP-баз дадзеных)",
 285 T_DO_NOT_SEND_ACCEPT_CHARSET, NULL,
 286 T_PASSWORD_FOR_ANONYMOUS_LOGIN, "Пароль для анан╕мнага ╝ваходу",
 287 T_USE_PASSIVE_FTP, NULL,
 288 T_USE_FAST_FTP, NULL,
 289 T_SET_TYPE_OF_SERVICE, NULL,
 290 T_MANUAL, "Дапаможн╕к",
 291 T_MAILTO_PROG, "Праграма адпра╝к╕ пошты (% замяняецца на адрас)",
 292 T_TELNET_PROG, "Праграма telnet (% замяняецца на 'host' ц╕ 'host port')",
 293 T_TN3270_PROG, "Праграма tn3270 (% замяняецца на 'host' ц╕ 'host port')",
 294 T_MMS_PROG, NULL,
 295 T_MAIL_AND_TELNET_PROGRAMS, "Праграмы для пошты ╕ telnet'а",
 296 T_NO_PROGRAM, "Няма праграмы",
 297 T_NO_PROGRAM_SPECIFIED_FOR, "Не ╝казана праграма для",
 298 T_MAIL, "пошты",
 299 T_TELNET, NULL,
 300 T_TN3270, NULL,
 301 T_MMS, NULL,
 302 T_BAD_MAILTO_URL, "Няправ╕льны адрас mailto:",
 303 T_BAD_TELNET_URL, "Няправ╕льны адрас telnet",
 304 T_BAD_TN3270_URL, "Няправ╕льны адрас tn3270",
 305 T_MMS_URL_CONTAINS_INACCEPTABLE_CHARACTERS, NULL,
 306 T_USERID, "╤мя карыстальн╕ка",
 307 T_PASSWORD, "Пароль",
 308 T_ENTER_USERNAME, "Увядз╕це ╕мя карыстальн╕ка для ",
 309 T_AT, " на ",
 310 T_SSL_ERROR, "Памылка SSL",
 311 T_NO_SSL, "Гэта верс╕я Links не падтрымл╕вае SSL/TLS",
 312 T_NO_SMB_CLIENT, NULL,
 313 T_HK_ADD_BOOKMARK, NULL,
 314 T_HK_BOOKMARKS, NULL,
 315 T_HK_GOTO_URL, NULL,
 316 T_HK_GO_BACK, NULL,
 317 T_HK_HISTORY, NULL,
 318 T_HK_RELOAD, NULL,
 319 T_HK_SAVE_AS, NULL,
 320 T_HK_SAVE_URL_AS, NULL,
 321 T_HK_SAVE_FORMATTED_DOCUMENT, NULL,
 322 T_HK_KILL_BACKGROUND_CONNECTIONS, NULL,
 323 T_HK_FLUSH_ALL_CACHES, NULL,
 324 T_HK_RESOURCE_INFO, NULL,
 325 T_HK_CACHE_INFO, NULL,
 326 T_HK_MAIL_AND_TELNEL, NULL,
 327 T_HK_MEMORY_INFO, NULL,
 328 T_HK_OS_SHELL, NULL,
 329 T_HK_RESIZE_TERMINAL, NULL,
 330 T_HK_EXIT, NULL,
 331 T_HK_SEARCH, NULL,
 332 T_HK_SEARCH_BACK, NULL,
 333 T_HK_FIND_NEXT, NULL,
 334 T_HK_FIND_PREVIOUS, NULL,
 335 T_HK_TOGGLE_HTML_PLAIN, NULL,
 336 T_HK_DOCUMENT_INFO, NULL,
 337 T_HK_HEADER_INFO, NULL,
 338 T_HK_FRAME_AT_FULL_SCREEN, NULL,
 339 T_HK_HTML_OPTIONS, NULL,
 340 T_HK_SAVE_HTML_OPTIONS, NULL,
 341 T_HK_ABOUT, NULL,
 342 T_HK_KEYS, NULL,
 343 T_HK_COPYING, NULL,
 344 T_HK_MANUAL, NULL,
 345 T_HK_ADD, NULL,
 346 T_HK_MODIFY, NULL,
 347 T_HK_DELETE, NULL,
 348 T_HK_LANGUAGE, NULL,
 349 T_HK_CHARACTER_SET, NULL,
 350 T_HK_TERMINAL_OPTIONS, NULL,
 351 T_HK_NETWORK_OPTIONS, NULL,
 352 T_HK_CACHE, NULL,
 353 T_HK_ASSOCIATIONS, NULL,
 354 T_HK_FILE_EXTENSIONS, NULL,
 355 T_HK_SAVE_OPTIONS, NULL,
 356 T_HK_FILE, NULL,
 357 T_HK_VIEW, NULL,
 358 T_HK_LINK, NULL,
 359 T_HK_DOWNLOADS, NULL,
 360 T_HK_SETUP, NULL,
 361 T_HK_HELP, NULL,
 362 T_HK_DISPLAY_USEMAP, NULL,
 363 T_HK_FOLLOW_LINK, NULL,
 364 T_HK_OPEN_IN_NEW_WINDOW, NULL,
 365 T_HK_DOWNLOAD_LINK, NULL,
 366 T_HK_RESET_FORM, NULL,
 367 T_HK_SUBMIT_FORM, NULL,
 368 T_HK_SUBMIT_FORM_AND_OPEN_IN_NEW_WINDOW, NULL,
 369 T_HK_SUBMIT_FORM_AND_DOWNLOAD, NULL,
 370 T_HK_VIEW_IMAGE, NULL,
 371 T_HK_DOWNLOAD_IMAGE, NULL,
 372 T_HK_XTERM, NULL,
 373 T_HK_TWTERM, NULL,
 374 T_HK_SCREEN, NULL,
 375 T_HK_WINDOW, NULL,
 376 T_HK_FULL_SCREEN, NULL,
 377 T_HK_BEOS_TERMINAL, NULL,
 378 T_HK_NEW_WINDOW, NULL,