"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "whois/po/cs.po" (31 Dec 2019, 11818 Bytes) of package /linux/privat/whois_5.5.9.tar.xz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) PO translation source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 # Czech translation for whois
  2 # Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2019.
  3 #
  4 msgid ""
  5 msgstr ""
  6 "Project-Id-Version: whois 5.4.4\n"
  7 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  8 "POT-Creation-Date: 2019-06-28 01:38+0200\n"
  9 "PO-Revision-Date: 2019-06-28 06:05+02:00\n"
  10 "Last-Translator: Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>\n"
  11 "Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
  12 "Language: cs\n"
  13 "MIME-Version: 1.0\n"
  14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  16 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
  17 
  18 #: ../whois.c:236
  19 #, c-format
  20 msgid ""
  21 "Version %s.\n"
  22 "\n"
  23 "Report bugs to %s.\n"
  24 msgstr ""
  25 "Verze %s.\n"
  26 "\n"
  27 "Chyby programu hlaste na %s (anglicky), chyby překladu na\n"
  28 "<translation-team-cs@lists.sourceforge.net> (česky).\n"
  29 
  30 #: ../whois.c:325
  31 msgid "This TLD has no whois server, but you can access the whois database at"
  32 msgstr ""
  33 "Tato TLD nemá žádný whoisový server, ale k whoisové databázi se lze dostat na"
  34 
  35 #: ../whois.c:330
  36 msgid "This TLD has no whois server."
  37 msgstr "Tato TLD nemá žádný whoisový server."
  38 
  39 #: ../whois.c:333
  40 msgid "No whois server is known for this kind of object."
  41 msgstr "Pro tento druh objektu není znám žádný whoisový server."
  42 
  43 #: ../whois.c:336
  44 msgid "Unknown AS number or IP network. Please upgrade this program."
  45 msgstr ""
  46 "Neznámé číslo AS nebo neznámá IP síť.\n"
  47 "Prosím, pořiďte si novou verzi tohoto programu."
  48 
  49 #: ../whois.c:340 ../whois.c:347 ../whois.c:380 ../whois.c:397
  50 #, c-format
  51 msgid "Using server %s.\n"
  52 msgstr "Používá se server %s.\n"
  53 
  54 #: ../whois.c:354
  55 #, c-format
  56 msgid ""
  57 "\n"
  58 "Querying for the IPv4 endpoint %s of a 6to4 IPv6 address.\n"
  59 "\n"
  60 msgstr ""
  61 "\n"
  62 "Dotazuji se na IPv4 konec %s příslušející 6to4 IPv6 adrese.\n"
  63 "\n"
  64 
  65 #: ../whois.c:361
  66 #, c-format
  67 msgid ""
  68 "\n"
  69 "Querying for the IPv4 endpoint %s of a Teredo IPv6 address.\n"
  70 "\n"
  71 msgstr ""
  72 "\n"
  73 "Dotazuji se na IPv4 konec %s příslušející Teredo IPv6 adrese.\n"
  74 "\n"
  75 
  76 #: ../whois.c:398
  77 #, c-format
  78 msgid ""
  79 "Query string: \"%s\"\n"
  80 "\n"
  81 msgstr ""
  82 "Znění dotazu: „%s\n"
  83 "\n"
  84 
  85 #: ../whois.c:408
  86 #, c-format
  87 msgid ""
  88 "\n"
  89 "\n"
  90 "Found a referral to %s.\n"
  91 "\n"
  92 msgstr ""
  93 "\n"
  94 "\n"
  95 "Nalezen odkaz na %s.\n"
  96 "\n"
  97 
  98 #: ../whois.c:450 ../whois.c:453
  99 #, c-format
 100 msgid "Cannot parse this line: %s"
 101 msgstr "Tento řádek nemohu rozebrat: %s"
 102 
 103 #: ../whois.c:642
 104 msgid "Warning: RIPE flags used with a traditional server."
 105 msgstr "Varování: RIPE příznak použit s tradičním serverem."
 106 
 107 #: ../whois.c:812 ../whois.c:928
 108 msgid ""
 109 "Catastrophic error: disclaimer text has been changed.\n"
 110 "Please upgrade this program.\n"
 111 msgstr ""
 112 "Katastrofální chyba: text prohlášení byl pozměněn.\n"
 113 "Prosím, pořiďte si novou verzi tohoto programu.\n"
 114 
 115 #: ../whois.c:1029
 116 #, c-format
 117 msgid "Host %s not found."
 118 msgstr "Jméno počítače %s nenalezeno."
 119 
 120 #: ../whois.c:1039
 121 #, c-format
 122 msgid "%s/tcp: unknown service"
 123 msgstr "%s/TCP: neznámá služba"
 124 
 125 #: ../whois.c:1114
 126 msgid "Timeout."
 127 msgstr "Čas vypršel."
 128 
 129 #: ../whois.c:1120
 130 #, c-format
 131 msgid "Interrupted by signal %d..."
 132 msgstr "Přerušeno signálem %d…"
 133 
 134 #: ../whois.c:1488
 135 #, c-format
 136 msgid ""
 137 "Usage: whois [OPTION]... OBJECT...\n"
 138 "\n"
 139 "-h HOST, --host HOST  connect to server HOST\n"
 140 "-p PORT, --port PORT  connect to PORT\n"
 141 "-I           query whois.iana.org and follow its referral\n"
 142 "-H           hide legal disclaimers\n"
 143 msgstr ""
 144 "Použití: whois [PŘEPÍNAČ]… OBJEKT…\n"
 145 "\n"
 146 "-h STROJ, --host STROJ  připojí se na server STROJ\n"
 147 "-p PORT, --port PORT   připojí se na PORT\n"
 148 "-I            dotáže se whois.iana.org a následuje tamní odkazy\n"
 149 "-H            skryje právní prohlášení\n"
 150 
 151 #: ../whois.c:1495
 152 #, c-format
 153 msgid ""
 154 "   --verbose    explain what is being done\n"
 155 "   --help      display this help and exit\n"
 156 "   --version    output version information and exit\n"
 157 "\n"
 158 msgstr ""
 159 "   --verbose     vysvětlí, co se právě provádí\n"
 160 "   --help       zobrazí tuto nápovědu a skončí\n"
 161 "   --version     vypíše informace o verzi a skončí\n"
 162 "\n"
 163 
 164 #: ../whois.c:1501
 165 #, c-format
 166 msgid ""
 167 "These flags are supported by whois.ripe.net and some RIPE-like servers:\n"
 168 "-l           find the one level less specific match\n"
 169 "-L           find all levels less specific matches\n"
 170 "-m           find all one level more specific matches\n"
 171 "-M           find all levels of more specific matches\n"
 172 msgstr ""
 173 "Tyto přepínače jsou podporovány serverem whois.ripe.net a některými\n"
 174 "podobnými jemu:\n"
 175 "-l            nalezne o jednu úroveň širší shodu\n"
 176 "-L            nalezne všechny širší shody\n"
 177 "-m            nalezne všechny nejbližší užší shody\n"
 178 "-M            nalezne všechny užší shody\n"
 179 
 180 #: ../whois.c:1508
 181 #, c-format
 182 msgid ""
 183 "-c           find the smallest match containing a mnt-irt "
 184 "attribute\n"
 185 "-x           exact match\n"
 186 "-b           return brief IP address ranges with abuse contact\n"
 187 msgstr ""
 188 "-c            nalezne nejužší shodu obsahující atribut mnt-irt\n"
 189 "-x            přesná shoda\n"
 190 "-b            vrátí stručný rozsah IP adres s kontaktem na "
 191 "stížnosti\n"
 192 
 193 #: ../whois.c:1513
 194 #, c-format
 195 msgid ""
 196 "-B           turn off object filtering (show email addresses)\n"
 197 "-G           turn off grouping of associated objects\n"
 198 "-d           return DNS reverse delegation objects too\n"
 199 msgstr ""
 200 "-B            vypne filtrování objektů (zobrazuje e-mailové "
 201 "adresy)\n"
 202 "-G            vypne seskupování přidružených objektů\n"
 203 "-d            vrací též objekty delegace reverzního DNS\n"
 204 
 205 #: ../whois.c:1518
 206 #, c-format
 207 msgid ""
 208 "-i ATTR[,ATTR]...   do an inverse look-up for specified ATTRibutes\n"
 209 "-T TYPE[,TYPE]...   only look for objects of TYPE\n"
 210 "-K           only primary keys are returned\n"
 211 "-r           turn off recursive look-ups for contact information\n"
 212 msgstr ""
 213 "-i ATR[,ATR]…      provede inverzní dotaz k zadaným ATRIBUTŮM\n"
 214 "-T TYP[,TYP]…      dotáže se jen na objekty zadaného TYPU\n"
 215 "-K            vrátí pouze primární klíče\n"
 216 "-r            vypne rekurzivní dohledávání kontaktů\n"
 217 
 218 #: ../whois.c:1524
 219 #, c-format
 220 msgid ""
 221 "-R           force to show local copy of the domain object even\n"
 222 "            if it contains referral\n"
 223 "-a           also search all the mirrored databases\n"
 224 "-s SOURCE[,SOURCE]... search the database mirrored from SOURCE\n"
 225 "-g SOURCE:FIRST-LAST  find updates from SOURCE from serial FIRST to LAST\n"
 226 msgstr ""
 227 "-R            vynutí zobrazení místní kopie doménového objektu,\n"
 228 "             i když obsahuje odkaz\n"
 229 "-a            prohledá rovněž všechny zrcadlené databáze\n"
 230 "-s ZDROJ[,ZDROJ]…    prohledá databázi zrcadlenou ze ZDROJE\n"
 231 "-g ZDROJ:PRVNÍ-POSLEDNÍ nalezne aktualizace ze ZDROJE se sériovým číslem\n"
 232 
 233 #: ../whois.c:1531
 234 #, c-format
 235 msgid ""
 236 "-t TYPE        request template for object of TYPE\n"
 237 "-v TYPE        request verbose template for object of TYPE\n"
 238 "-q [version|sources|types] query specified server info\n"
 239 msgstr ""
 240 "             PRVNÍ až POSLEDNÍ\n"
 241 "-t TYP          požaduje šablonu pro objekt druhu TYP\n"
 242 "-v TYP          požaduje podrobnou šablonu pro objekt druhu TYP\n"
 243 "-q [version|sources|types]\n"
 244 "             dotáže se na zadané informace o serveru („version“ "
 245 "–\n"
 246 "             verze, „sources“ – zdroje, „types“ – typy)\n"
 247 
 248 #: ../mkpasswd.c:128
 249 msgid "BSDI extended DES-based crypt(3)"
 250 msgstr "rozšířený BSDI crypt(3) založený na šifře DES"
 251 
 252 #: ../mkpasswd.c:131
 253 msgid "standard 56 bit DES-based crypt(3)"
 254 msgstr "standardní crypt(3) založený na 56bitové šifře DES"
 255 
 256 #: ../mkpasswd.c:207
 257 #, c-format
 258 msgid "Invalid method '%s'.\n"
 259 msgstr "Neplatná metoda „%s“.\n"
 260 
 261 #: ../mkpasswd.c:216 ../mkpasswd.c:228
 262 #, c-format
 263 msgid "Invalid number '%s'.\n"
 264 msgstr "Neplatné číslo „%s“.\n"
 265 
 266 #: ../mkpasswd.c:246
 267 #, c-format
 268 msgid "Try '%s --help' for more information.\n"
 269 msgstr "Pro podrobnosti zkuste příkaz „%s --help“.\n"
 270 
 271 #: ../mkpasswd.c:290
 272 #, c-format
 273 msgid "Wrong salt length: %d byte when %d expected.\n"
 274 msgid_plural "Wrong salt length: %d bytes when %d expected.\n"
 275 msgstr[0] "Chybná délka soli: %d bajt, zatímco očekáváno %d.\n"
 276 msgstr[1] "Chybná délka soli: %d bajty, zatímco očekáváno %d.\n"
 277 msgstr[2] "Chybná délka soli: %d bajtů, zatímco očekáváno %d.\n"
 278 
 279 #: ../mkpasswd.c:295
 280 #, c-format
 281 msgid "Wrong salt length: %d byte when %d <= n <= %d expected.\n"
 282 msgid_plural "Wrong salt length: %d bytes when %d <= n <= %d expected.\n"
 283 msgstr[0] "Chybná délka soli: %d bajt, zatímco očekáváno %d <= n <= %d.\n"
 284 msgstr[1] "Chybná délka soli: %d bajty, zatímco očekáváno %d <= n <= %d.\n"
 285 msgstr[2] "Chybná délka soli: %d bajtů, zatímco očekáváno %d <= n <= %d.\n"
 286 
 287 #: ../mkpasswd.c:304
 288 #, c-format
 289 msgid "Illegal salt character '%c'.\n"
 290 msgstr "Neplatný znak v soli „%c“.\n"
 291 
 292 #: ../mkpasswd.c:355 ../mkpasswd.c:368
 293 #, c-format
 294 msgid "Password: "
 295 msgstr "Heslo: "
 296 
 297 #: ../mkpasswd.c:387
 298 #, c-format
 299 msgid "Method not supported by crypt(3).\n"
 300 msgstr "Metoda není podporována funkcí crypt(3).\n"
 301 
 302 #: ../mkpasswd.c:495
 303 #, c-format
 304 msgid ""
 305 "Usage: mkpasswd [OPTIONS]... [PASSWORD [SALT]]\n"
 306 "Crypts the PASSWORD using crypt(3).\n"
 307 "\n"
 308 msgstr ""
 309 "Použití: mkpasswd [VOLBY]… [HESLO [SŮL]]\n"
 310 "Zašifruje HESLO pomocí funkce crypt(3).\n"
 311 "\n"
 312 
 313 #: ../mkpasswd.c:498
 314 #, c-format
 315 msgid ""
 316 "   -m, --method=TYPE   select method TYPE\n"
 317 "   -5          like --method=md5crypt\n"
 318 "   -S, --salt=SALT    use the specified SALT\n"
 319 msgstr ""
 320 "   -m, --method=DRUH   vybere DRUH metody\n"
 321 "   -5          stejné jako --method=md5crypt\n"
 322 "   -S, --salt=SŮL    použije zadanou SŮL\n"
 323 
 324 #: ../mkpasswd.c:503
 325 #, c-format
 326 msgid ""
 327 "   -R, --rounds=NUMBER  use the specified NUMBER of rounds\n"
 328 "   -P, --password-fd=NUM read the password from file descriptor NUM\n"
 329 "              instead of /dev/tty\n"
 330 "   -s, --stdin      like --password-fd=0\n"
 331 msgstr ""
 332 "   -R, --rounds=POČET  použije zadaný POČET kol\n"
 333 "   -P, --password-fd=Č  přečte heslo z deskriptoru souboru Č\n"
 334 "              místo z /dev/tty\n"
 335 "   -s, --stdin      jako --password-fd=0\n"
 336 
 337 #: ../mkpasswd.c:509
 338 #, c-format
 339 msgid ""
 340 "   -h, --help      display this help and exit\n"
 341 "   -V, --version     output version information and exit\n"
 342 "\n"
 343 "If PASSWORD is missing then it is asked interactively.\n"
 344 "If no SALT is specified, a random one is generated.\n"
 345 "If TYPE is 'help', available methods are printed.\n"
 346 "\n"
 347 "Report bugs to %s.\n"
 348 msgstr ""
 349 "   -h, --help      zobrazí tuto nápovědu a skončí\n"
 350 "   -V, --version     vypíše informace o verzi a skončí\n"
 351 "\n"
 352 "Chybí-li HESLO, bude o něj požádáno interaktivně.\n"
 353 "Nebude-li zadána SŮL, vygeneruje se náhodná.\n"
 354 "Bude-li DRUH „help“, vypíšou se dostupné metody.\n"
 355 "\n"
 356 "Chyby programu hlaste na %s (anglicky), chyby překladu na\n"
 357 "<translation-team-cs@lists.sourceforge.net> (česky).\n"
 358 
 359 #: ../mkpasswd.c:532
 360 #, c-format
 361 msgid "Available methods:\n"
 362 msgstr "Dostupné metody:\n"