"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "rush-1.9/po/vi.po" (24 Apr 2019, 25500 Bytes) of package /linux/privat/rush-1.9.tar.xz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) PO translation source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 # Vietnamese translation for Rush.
  2 # Bản dịch tiến Việt dành cho Rush.
  3 # Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc.
  4 # This file is distributed under the same license as the rush package.
  5 # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2009, 2010.
  6 # Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>, 2016.
  7 #
  8 #: rwopt.opt:23
  9 msgid ""
  10 msgstr ""
  11 "Project-Id-Version: rush 1.8\n"
  12 "Report-Msgid-Bugs-To: bug-rush@gnu.org\n"
  13 "POT-Creation-Date: 2019-04-24 07:49+0300\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2016-10-03 07:06+0700\n"
  15 "Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
  16 "Language-Team: Vietnamese <translation-team-vi@lists.sourceforge.net>\n"
  17 "Language: vi\n"
  18 "MIME-Version: 1.0\n"
  19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  21 "X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
  22 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
  23 "X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
  24 
  25 #: src/config.c:137
  26 #, c-format
  27 msgid "Ignoring non-existing file %s"
  28 msgstr "Đang bỏ qua tập tin không tồn tại %s"
  29 
  30 #: src/config.c:141
  31 #, c-format
  32 msgid "cannot stat file %s: %s"
  33 msgstr "không thể lấy thống kê cho tập tin %s: %s"
  34 
  35 #: src/config.c:145
  36 #, c-format
  37 msgid "%s: file is not safe"
  38 msgstr "%s: tập tin không an toàn"
  39 
  40 #: src/config.c:152 lib/rushdb.c:100 lib/rushdb.c:114
  41 #, c-format
  42 msgid "cannot open file %s: %s"
  43 msgstr "không thể mở tập tin %s: %s"
  44 
  45 #: src/config.c:159
  46 #, c-format
  47 msgid "error reading file %s: %s"
  48 msgstr "gặp lỗi khi đọc tập tin %s: %s"
  49 
  50 #: src/config.c:162
  51 #, c-format
  52 msgid "read 0 bytes from file %s"
  53 msgstr "đã đọc 0 byte từ tập tin %s"
  54 
  55 #: src/config.c:251
  56 #, c-format
  57 msgid "Finished parsing %s"
  58 msgstr "Hoàn tất phân tích cú pháp của %s"
  59 
  60 #: src/config.c:256
  61 #, c-format
  62 msgid "Resuming parsing %s from line %d"
  63 msgstr "Đang tiếp tục lại phân tích cú pháp của %s từ dòng %d"
  64 
  65 #: src/config.c:353 src/config.c:361
  66 msgid "not an absolute directory name"
  67 msgstr "không phải là một tên thư mục tuyệt đối"
  68 
  69 #: src/config.c:367
  70 #, c-format
  71 msgid "%s:%d: cannot stat %s: %s"
  72 msgstr "%s:%d: không thể lấy thống kê cho %s: %s"
  73 
  74 #: src/config.c:373
  75 #, c-format
  76 msgid "%s:%d: %s is not a directory"
  77 msgstr "%s:%d: %s không phải thư mục"
  78 
  79 #: src/config.c:453
  80 #, c-format
  81 msgid "%s:%d: invalid number: %s"
  82 msgstr "%s:%d: con số không hợp lệ: %s"
  83 
  84 #: src/config.c:468
  85 #, c-format
  86 msgid "%s:%d: invalid opcode"
  87 msgstr "%s:%d: mã thao tác không hợp lệ"
  88 
  89 #: src/config.c:504
  90 #, c-format
  91 msgid "%s:%d: invalid regexp: %s"
  92 msgstr "%s:%d: biểu thức chính quy không hợp lệ: %s"
  93 
  94 #: src/config.c:544
  95 #, c-format
  96 msgid "%s:%d: unknown regexp flag: %s"
  97 msgstr "%s:%d: không rõ cờ biểu thức chính quy: %s"
  98 
  99 #: src/config.c:562
 100 #, c-format
 101 msgid "%s:%d: too few arguments"
 102 msgstr "%s:%d: quá ít đối số"
 103 
 104 #: src/config.c:568
 105 #, c-format
 106 msgid "%s:%d: too many arguments"
 107 msgstr "%s:%d: quá nhiều đối số"
 108 
 109 #: src/config.c:625
 110 #, c-format
 111 msgid "%s:%d: no such user: %s"
 112 msgstr "%s:%d: không có người dùng như vậy: %s"
 113 
 114 #: src/config.c:650 src/config.c:1426
 115 #, c-format
 116 msgid "%s:%d: no such group: %s"
 117 msgstr "%s:%d: không có nhóm như vậy: %s"
 118 
 119 #: src/config.c:699
 120 #, c-format
 121 msgid "%s:%d: invalid chroot directory"
 122 msgstr "%s:%d: thư mục chroot không hợp lệ"
 123 
 124 #: src/config.c:716
 125 #, c-format
 126 msgid "%s:%d: unknown limit: %s"
 127 msgstr "%s:%d: không rõ giới hạn: %s"
 128 
 129 #: src/config.c:734
 130 #, c-format
 131 msgid "%s:%d: expected ~ as the second argument, but found %s"
 132 msgstr "%s:%d: cần “~” là đối số thứ hai, nhưng lại nhận được %s"
 133 
 134 #: src/config.c:776
 135 #, c-format
 136 msgid "%s:%d: invalid home directory"
 137 msgstr "%s:%d: thư mục chính không hợp lệ"
 138 
 139 #: src/config.c:800
 140 #, c-format
 141 msgid "debug level set to %d"
 142 msgstr "cấp gỡ lỗi được đăt thành %d"
 143 
 144 #: src/config.c:813
 145 #, c-format
 146 msgid "%s:%d: invalid time: %s"
 147 msgstr "%s:%d: thời gian không hợp lệ: %s"
 148 
 149 #: src/config.c:870
 150 #, c-format
 151 msgid "%s:%d: invalid file descriptor"
 152 msgstr "%s:%d: bộ mô tả tập tin không hợp lệ"
 153 
 154 #: src/config.c:881
 155 #, c-format
 156 msgid "%s:%d: Unknown message reference"
 157 msgstr "%s:%d: không rõ tham chiếu thông điệp"
 158 
 159 #: src/config.c:918 src/config.c:933
 160 #, c-format
 161 msgid "%s:%d: expected boolean value, but found `%s'"
 162 msgstr "%s:%d: cần giá trị luận lý, nhưng lại nhận được “%s”"
 163 
 164 #: src/config.c:1032
 165 #, c-format
 166 msgid "%s:%d: unknown address family"
 167 msgstr "%s:%d: không rõ nhóm địa chỉ"
 168 
 169 #: src/config.c:1050
 170 #, c-format
 171 msgid "%s:%d: malformed URL"
 172 msgstr "%s:%d: địa chỉ URL dạng sai"
 173 
 174 #: src/config.c:1081
 175 #, c-format
 176 msgid "%s:%d: port is meaningless for UNIX sockets"
 177 msgstr "%s:%d: cổng vô ích cho ổ cắm UNIX"
 178 
 179 #: src/config.c:1088
 180 #, c-format
 181 msgid "%s:%d: UNIX socket name too long"
 182 msgstr "%s:%d: tên ổ cắm UNIX quá dài"
 183 
 184 #: src/config.c:1106
 185 #, c-format
 186 msgid "%s:%d: bad port number"
 187 msgstr "%s:%d: số thứ tự cổng sai"
 188 
 189 #: src/config.c:1115
 190 #, c-format
 191 msgid "%s:%d: unknown service name"
 192 msgstr "%s:%d: không rõ tên dịch vụ"
 193 
 194 #: src/config.c:1128
 195 #, c-format
 196 msgid "%s:%d: unknown host name %s"
 197 msgstr "%s:%d: không nhận ra tên máy %s"
 198 
 199 #: src/config.c:1141 src/config.c:1150
 200 #, c-format
 201 msgid "%s:%d: unsupported address family"
 202 msgstr "%s:%d: gặp nhóm địa chỉ không được hỗ trợ"
 203 
 204 #: src/config.c:1220
 205 #, c-format
 206 msgid "%s:%d: invalid include file name"
 207 msgstr "%s:%d: tên tập tin bao gồm không hợp lệ"
 208 
 209 #: src/config.c:1228
 210 #, c-format
 211 msgid "Ignoring non-existing include file %s"
 212 msgstr "Đang bỏ qua tập tin bao gồm không tồn tại %s"
 213 
 214 #: src/config.c:1235
 215 #, c-format
 216 msgid "%s:%d: cannot stat file %s: %s"
 217 msgstr "%s:%d: không thể lấy thống kê cho tập tin %s: %s"
 218 
 219 #: src/config.c:1261
 220 #, c-format
 221 msgid "%s:%d: unknown keyword: %s"
 222 msgstr "%s:%d: không rõ từ khóa: %s"
 223 
 224 #: src/config.c:1303
 225 #, c-format
 226 msgid "%s:%d: key field is not a number"
 227 msgstr "%s:%d: trường khóa không phải là con số"
 228 
 229 #: src/config.c:1311
 230 #, c-format
 231 msgid "%s:%d: value field is not a number"
 232 msgstr "%s:%d: trường giá trị không phải là con số"
 233 
 234 #: src/config.c:1356 src/config.c:1363
 235 #, c-format
 236 msgid "%s:%d: %s: not a number"
 237 msgstr "%s:%d: %s: không phải con số"
 238 
 239 #: src/config.c:1533 src/config.c:1675
 240 #, c-format
 241 msgid "Parsing %s"
 242 msgstr "Đang phân tích cú pháp của %s"
 243 
 244 #: src/config.c:1577
 245 #, c-format
 246 msgid "%s:%d: unknown statement: %s"
 247 msgstr "%s:%d: không rõ câu lệnh: %s"
 248 
 249 #: src/config.c:1614
 250 #, c-format
 251 msgid "%s:%d: missing ]"
 252 msgstr "%s:%d: thiếu ]"
 253 
 254 #: src/config.c:1623
 255 #, c-format
 256 msgid "%s:%d: invalid statement: missing value"
 257 msgstr "%s:%d: biểu thức không hợp lệ: giá trị còn thiếu"
 258 
 259 #: src/config.c:1645
 260 #, c-format
 261 msgid "%s:%d: failed to parse value: %s"
 262 msgstr "%s:%d: không phân tích được cú pháp của giá trị: %s"
 263 
 264 #: src/config.c:1663
 265 #, c-format
 266 msgid "%s:%d: statement cannot be used outside a rule"
 267 msgstr "%s:%d: câu lệnh không thể được dùng bên ngoài một quy tắc"
 268 
 269 #: src/config.c:1682
 270 msgid "errors parsing config file"
 271 msgstr "gặp lỗi khi phân tích cú pháp của tập tin cấu hình"
 272 
 273 #: src/config.c:1700
 274 msgid "Falling back to the default configuration"
 275 msgstr "Đang phục hồi cấu hình mặc định"
 276 
 277 #: src/limits.c:53
 278 #, c-format
 279 msgid "Setting limit %d to %lu"
 280 msgstr "Đang đặt giới hạn %d thành %lu"
 281 
 282 #: src/limits.c:58
 283 #, c-format
 284 msgid "error setting limit: %s"
 285 msgstr "gặp lỗi khi đặt giới hạn: %s"
 286 
 287 #: src/limits.c:68
 288 #, c-format
 289 msgid "Setting priority to %d"
 290 msgstr "Đang đặt mức ưu tiên thành %d"
 291 
 292 #: src/limits.c:70
 293 #, c-format
 294 msgid "error setting priority: %s"
 295 msgstr "gặp lỗi khi đặt mức ưu tiên: %s"
 296 
 297 #: src/limits.c:86 src/limits.c:87
 298 #, c-format
 299 msgid "No logins allowed for `%s'"
 300 msgstr "không cho phép đăng nhập đối với “%s”"
 301 
 302 #: src/limits.c:91
 303 #, c-format
 304 msgid "counting logins for %s"
 305 msgstr "đang đếm các lần đăng nhập đối với %s"
 306 
 307 #: src/limits.c:97
 308 msgid "acct database is empty"
 309 msgstr "cơ sở dữ liệu acct vẫn trống"
 310 
 311 #: src/limits.c:101
 312 #, c-format
 313 msgid "Cannot open database %s: %s"
 314 msgstr "Không thể mở cơ sở dữ liệu %s: %s"
 315 
 316 #: src/limits.c:119
 317 #, c-format
 318 msgid "counted %zu/%zu logins for %s"
 319 msgstr "đã đếm %zu/%zu lần đăng nhập đối với %s"
 320 
 321 #: src/limits.c:126 src/limits.c:128
 322 #, c-format
 323 msgid "Too many logins (max %zu) for %s"
 324 msgstr "Quá nhiều lần đăng nhập (tối đa %zu) đối với %s"
 325 
 326 #: src/limits.c:143
 327 #, c-format
 328 msgid "Setting limits for %s"
 329 msgstr "Đang đặt các giới hạn cho %s"
 330 
 331 #: src/rush.c:40
 332 msgid ""
 333 "You are not permitted to execute this command.\n"
 334 "Contact the systems administrator for further assistance.\n"
 335 msgstr ""
 336 "Bạn không có quyền thực hiện câu lệnh này.\n"
 337 "Hãy liên lạc với quản trị hệ thống.\n"
 338 
 339 #: src/rush.c:44
 340 msgid ""
 341 "You do not have interactive login access to this machine.\n"
 342 "Contact the systems administrator for further assistance.\n"
 343 msgstr ""
 344 "Bạn không có quyền truy cập đến mày này bằng cách đăng nhập tương tác.\n"
 345 "Hãy liên lạc với quản trị hệ thống.\n"
 346 
 347 #: src/rush.c:48
 348 msgid ""
 349 "Local configuration error occurred.\n"
 350 "Contact the systems administrator for further assistance.\n"
 351 msgstr ""
 352 "Lỗi cấu hình cục bộ.\n"
 353 "Hãy liên lạc với quản trị hệ thống.\n"
 354 
 355 #: src/rush.c:52
 356 msgid ""
 357 "A system error occurred while attempting to execute command.\n"
 358 "Contact the systems administrator for further assistance.\n"
 359 msgstr ""
 360 "Gặp lỗi hệ thống trong khi thử thực hiện câu lệnh.\n"
 361 "Hãy liên lạc với quản trị hệ thống.\n"
 362 
 363 #: src/rush.c:87
 364 #, c-format
 365 msgid "failed to write message to stderr: %s"
 366 msgstr ""
 367 
 368 #: src/rush.c:91
 369 #, c-format
 370 msgid "failed to write message to stdout: %s"
 371 msgstr ""
 372 
 373 #: src/rush.c:103
 374 #, c-format
 375 msgid "Debug: "
 376 msgstr "Gỡ lỗi: "
 377 
 378 #: src/rush.c:108
 379 #, c-format
 380 msgid "Info: "
 381 msgstr "Thông tin: "
 382 
 383 #: src/rush.c:112
 384 #, c-format
 385 msgid "Warning: "
 386 msgstr "Cảnh báo : "
 387 
 388 #: src/rush.c:119
 389 #, c-format
 390 msgid "Error: "
 391 msgstr "Lỗi: "
 392 
 393 #: src/rush.c:164
 394 msgid "Not enough memory"
 395 msgstr "Không đủ bộ nhớ"
 396 
 397 #: src/rush.c:304
 398 #, c-format
 399 msgid "%s:%d: INTERNAL ERROR: node type out of range"
 400 msgstr "%s:%d: LỖI NỘI BỘ : loại nút ở ngoại phạm vi"
 401 
 402 #: src/rush.c:536 src/rush.c:1186
 403 #, c-format
 404 msgid "wordsplit(%s) failed: %s"
 405 msgstr "wordsplit(%s) bị lỗi: %s"
 406 
 407 #: src/rush.c:559
 408 #, c-format
 409 msgid "no argument at index %d in command: %s"
 410 msgstr "không có đối số ở chỉ mục %d trong câu lệnh %s"
 411 
 412 #: src/rush.c:568
 413 #, c-format
 414 msgid "Transform: \"%s\" -> \"%s\""
 415 msgstr "Chuyển dạng “%s” thành “%s”"
 416 
 417 #: src/rush.c:579
 418 msgid "Transforming command line"
 419 msgstr "Đang chuyển dạng dòng lệnh"
 420 
 421 #: src/rush.c:587 src/rush.c:597
 422 #, c-format
 423 msgid "Command line: %s"
 424 msgstr "Dòng lệnh: %s"
 425 
 426 #: src/rush.c:595
 427 msgid "Setting command line"
 428 msgstr "Đang đặt dòng lệnh"
 429 
 430 #: src/rush.c:616
 431 #, c-format
 432 msgid "Transformation map: %s, %s, %s, %u, %u, %s"
 433 msgstr "Sơ đồ chuyển dạng: %s, %s, %s, %u, %u, %s"
 434 
 435 #: src/rush.c:644
 436 #, c-format
 437 msgid "Deleting arguments %d-%d"
 438 msgstr "Đang xóa các đối số %d-%d"
 439 
 440 #: src/rush.c:647
 441 msgid "Deleting argv[0] is prohibited"
 442 msgstr "Không cho phép xóa argv[0]"
 443 
 444 #: src/rush.c:763
 445 #, c-format
 446 msgid "%s:%d: internal error"
 447 msgstr "%s:%d: lỗi nội bộ"
 448 
 449 #: src/rush.c:778
 450 #, c-format
 451 msgid "Modifying program name (%s)"
 452 msgstr "Đang sửa đổi tên chương trình (%s)"
 453 
 454 #: src/rush.c:785
 455 #, c-format
 456 msgid "Modifying argv[%d]"
 457 msgstr "Đang sửa đổi argv[%d]"
 458 
 459 #: src/rush.c:811
 460 #, c-format
 461 msgid "Program name: %s"
 462 msgstr "Tên chương trình: %s"
 463 
 464 #: src/rush.c:812
 465 msgid "Final arguments:"
 466 msgstr "Các đối số cuối cùng:"
 467 
 468 #: src/rush.c:830
 469 #, c-format
 470 msgid "error writing to database %s: %s"
 471 msgstr "gặp lỗi khi ghi vào cơ sở dữ liệu %s: %s"
 472 
 473 #: src/rush.c:839
 474 #, c-format
 475 msgid "error writing stop to database file %s: %s"
 476 msgstr "gặp lỗi khi ghi dừng vào cơ sở dữ liệu %s: %s"
 477 
 478 #: src/rush.c:860
 479 #, c-format
 480 msgid "%s:%d: %s: cannot fork: %s"
 481 msgstr "%s:%d: %s: không thể phân nhánh: %s"
 482 
 483 #: src/rush.c:870
 484 #, c-format
 485 msgid "Forked process %lu"
 486 msgstr "Tiến trình đã phân nhánh %lu"
 487 
 488 #: src/rush.c:874
 489 #, c-format
 490 msgid "%s: subprocess exited with code %d"
 491 msgstr "%s: tiến trình con đã kết thúc với mã %d"
 492 
 493 #: src/rush.c:877
 494 #, c-format
 495 msgid "%s: subprocess terminated on signal %d"
 496 msgstr "%s: tiến trình con bị chấm dứt do tín hiệu %d"
 497 
 498 #: src/rush.c:880
 499 #, c-format
 500 msgid "%s: subprocess terminated"
 501 msgstr "%s: tiến trình con bị chấm dứt"
 502 
 503 #: src/rush.c:941
 504 #, c-format
 505 msgid "cannot enforce gid %lu: %s"
 506 msgstr "không thể ép buộc GID %lu: %s"
 507 
 508 #: src/rush.c:946
 509 #, c-format
 510 msgid "cannot enforce uid %lu: %s"
 511 msgstr "không thể ép buộc UID %lu: %s"
 512 
 513 #: src/rush.c:951
 514 msgid "seteuid(0) succeeded when it should not"
 515 msgstr "seteuid(0) thành công khi không nên"
 516 
 517 #: src/rush.c:959
 518 #, c-format
 519 msgid "Rule %s at %s:%d matched"
 520 msgstr "Quy tắc %s %s:%d được khớp"
 521 
 522 #: src/rush.c:965
 523 msgid "Final environment:"
 524 msgstr "Môi trường cuối cùng:"
 525 
 526 #: src/rush.c:982
 527 #, c-format
 528 msgid "Error message: %s"
 529 msgstr "Thông báo lỗi: %s"
 530 
 531 #: src/rush.c:990
 532 #, c-format
 533 msgid "Unknown message reference: %s\n"
 534 msgstr "Không rõ tham chiếu thông điệp: %s\n"
 535 
 536 #: src/rush.c:1007
 537 #, c-format
 538 msgid "Error sending diagnostic message to descriptor %d: %s"
 539 msgstr "Gặp lỗi khi gửi thông điệp chẩn đoán cho bộ mô tả %d: %s"
 540 
 541 #: src/rush.c:1013
 542 #, c-format
 543 msgid "cannot set limits for %s"
 544 msgstr "không đặt được giới hạn cho %s"
 545 
 546 #: src/rush.c:1020
 547 #, c-format
 548 msgid "Chroot dir: %s"
 549 msgstr "Thư mục chroot: %s"
 550 
 551 #: src/rush.c:1027
 552 #, c-format
 553 msgid "Home dir: %s"
 554 msgstr "Thư mục chính: %s"
 555 
 556 #: src/rush.c:1032
 557 #, c-format
 558 msgid "GID: %lu"
 559 msgstr "GID: %lu"
 560 
 561 #: src/rush.c:1057
 562 #, c-format
 563 msgid "cannot open database %s: %s"
 564 msgstr "không thể mở cơ sở dữ liệu %s: %s"
 565 
 566 #: src/rush.c:1066
 567 #, c-format
 568 msgid "cannot chroot to %s: %s"
 569 msgstr "không thể chuyển thư mục gốc (chroot) sang %s: %s"
 570 
 571 #: src/rush.c:1073 src/rush.c:1154
 572 #, c-format
 573 msgid "invalid uid %lu"
 574 msgstr "UID sai %lu"
 575 
 576 #: src/rush.c:1078
 577 #, c-format
 578 msgid "chdir %s"
 579 msgstr ""
 580 
 581 #: src/rush.c:1081
 582 #, c-format
 583 msgid "cannot change to dir %s: %s"
 584 msgstr "không thể chuyển đổi sang thư mục %s: %s"
 585 
 586 #: src/rush.c:1085
 587 #, c-format
 588 msgid "Executing %s, %s"
 589 msgstr "Đang thực hiện %s, %s"
 590 
 591 #: src/rush.c:1100
 592 #, c-format
 593 msgid "%s:%d: %s: cannot execute %s: %s"
 594 msgstr "%s:%d: %s: không thể thực hiện %s: %s"
 595 
 596 #: src/rush.c:1132 src/rush.c:1134
 597 msgid "invalid command line"
 598 msgstr "dòng lệnh không hợp lệ"
 599 
 600 #: src/rush.c:1145
 601 msgid "invalid user name"
 602 msgstr "tên người dùng sai"
 603 
 604 #: src/rush.c:1156
 605 #, c-format
 606 msgid "user %s, uid %lu"
 607 msgstr "người dùng %s, UID %lu"
 608 
 609 #: src/rush.c:1168
 610 msgid "Command line:"
 611 msgstr "Dòng lệnh:"
 612 
 613 #: src/rush.c:1171
 614 msgid "Environment:"
 615 msgstr "Môi trường:"
 616 
 617 #: src/rush.c:1207
 618 #, c-format
 619 msgid "Serving interactive shell request for %s by rule %s"
 620 msgstr "Đang phục vụ yêu cầu hệ vỏ tương tác cho %s theo quy tắc %s"
 621 
 622 #: src/rush.c:1211
 623 #, c-format
 624 msgid "Serving request \"%s\" for %s by rule %s"
 625 msgstr "Đang phục vụ yêu cầu “%s” cho %s tùy theo quy tắc %s"
 626 
 627 #: src/rush.c:1217
 628 #, c-format
 629 msgid "no matching rule for \"%s\", user %s"
 630 msgstr "không tìm thấy quy tắc tương ứng với “%s”, người dùng %s"
 631 
 632 #: src/rushlast.c:31 src/rushwho.c:30
 633 #, c-format
 634 msgid "not enough memory"
 635 msgstr "không đủ bộ nhớ"
 636 
 637 #: src/rushlast.c:78 src/rushwho.c:67
 638 #, c-format
 639 msgid "invalid format: %s"
 640 msgstr "sai định dạng: %s"
 641 
 642 #: src/rushlast.c:88 src/rushwho.c:77
 643 #, c-format
 644 msgid "cannot open database file %s"
 645 msgstr "không thể mở tập tin cơ sở dữ liệu %s"
 646 
 647 #: src/rushwho.c:61
 648 #, c-format
 649 msgid "extra arguments"
 650 msgstr "đối số bổ sung"
 651 
 652 #: src/socket.c:61
 653 #, c-format
 654 msgid "%s: TCPMUX did not respond"
 655 msgstr "%s: TCPMUX chưa đáp ứng"
 656 
 657 #: src/socket.c:65
 658 #, c-format
 659 msgid "%s: TCPMUX returned %s"
 660 msgstr "%s: TCPMUX trả lại %s"
 661 
 662 #: src/transform.c:154 src/transform.c:219
 663 #, c-format
 664 msgid "Invalid transform expression: %s"
 665 msgstr "Biểu thức chuyển dạng không hợp lệ: %s"
 666 
 667 #: src/transform.c:165
 668 #, c-format
 669 msgid "Missing 2nd delimiter in position %d of expression %s"
 670 msgstr "Thiếu dấu định giới thứ 2 ở vị trí %d của biểu thức %s"
 671 
 672 #: src/transform.c:174
 673 #, c-format
 674 msgid "Missing trailing delimiter in position %d of expression %s"
 675 msgstr "Thiếu dấu định giới theo sau ở vị trí %d của biểu thức %s"
 676 
 677 #: src/transform.c:202
 678 #, c-format
 679 msgid "Unknown flag in transform expression: %c"
 680 msgstr "Không rõ cờ trong biểu thức chuyển dạng: %c"
 681 
 682 #: src/transform.c:247
 683 msgid "Invalid transform replacement: back reference out of range"
 684 msgstr "Sai thay thế khi chuyển dạng: tham chiếu ngược ở ngoại phạm vi"
 685 
 686 #: rushopt.opt:27 rlopt.opt:56
 687 msgid "NUMBER"
 688 msgstr "SỐ"
 689 
 690 #: rushopt.opt:27
 691 msgid "Set debugging level."
 692 msgstr "Đặt cấp gỡ lỗi."
 693 
 694 #: rushopt.opt:35
 695 msgid "Run in test mode."
 696 msgstr "Chạy ở chế độ thử."
 697 
 698 #: rushopt.opt:41
 699 msgid "NAME"
 700 msgstr "TÊN"
 701 
 702 #: rushopt.opt:41
 703 msgid "Supply user name in test mode."
 704 msgstr "Áp dụng tên người dùng trong chế độ thử."
 705 
 706 #: rushopt.opt:53
 707 msgid "COMMAND"
 708 msgstr "CÂU_LỆNH"
 709 
 710 #: rushopt.opt:53
 711 msgid "Execute COMMAND."
 712 msgstr "Thực hiện câu lệnh này."
 713 
 714 #: rushopt.opt:59
 715 msgid "Force interactive shell."
 716 msgstr "Ép buộc hệ vỏ tương tác."
 717 
 718 #: rushopt.opt:66
 719 msgid "KEYWORDS"
 720 msgstr "CÁC_TỪ_KHÓA"
 721 
 722 #: rushopt.opt:66
 723 msgid "Dump final request in test mode."
 724 msgstr "Đổ yêu cầu cuối ở chế độ thử."
 725 
 726 #: rushopt.opt:73
 727 msgid "CHECK"
 728 msgstr "HÀM_THỬ"
 729 
 730 #: rushopt.opt:73
 731 msgid "Add or remove configuration security check."
 732 msgstr "Thêm hay gỡ bỏ hàm kiểm tra tình trạng bảo mật."
 733 
 734 #: rushopt.opt:81
 735 msgid "Show default configuration."
 736 msgstr "Hiển thị cấu hình mặc định."
 737 
 738 #: rushopt.opt:90 rwopt.opt:40 rlopt.opt:82
 739 msgid "Other options"
 740 msgstr "Tùy chọn khác"
 741 
 742 #: rushopt.opt:90 rwopt.opt:40 rlopt.opt:82
 743 msgid "Give this help list"
 744 msgstr "Hiển thị trợ giúp này"
 745 
 746 #: rushopt.opt:90 rwopt.opt:40 rlopt.opt:82
 747 msgid "Give a short usage message"
 748 msgstr "Hiện trợ giúp ngắn gọn"
 749 
 750 #: rushopt.opt:90 rwopt.opt:40 rlopt.opt:82
 751 msgid "Print program version"
 752 msgstr "In ra phiên bản chương trình"
 753 
 754 #: rushopt.opt:23
 755 msgid "rush - a restricted user shell."
 756 msgstr "rush — một hệ vỏ người dùng bị hạn chế."
 757 
 758 #: rushopt.opt:25
 759 msgid "[FILE]"
 760 msgstr "[TẬP_TIN]"
 761 
 762 #: rushopt.opt:125 rushopt.opt:359 rwopt.opt:123 rwopt.opt:357 rlopt.opt:126
 763 #: rlopt.opt:360
 764 msgid "Usage:"
 765 msgstr "Cách dùng:"
 766 
 767 #: rushopt.opt:125 rwopt.opt:123 rlopt.opt:126
 768 msgid "OPTION"
 769 msgstr "TÙY_CHỌN"
 770 
 771 #: rushopt.opt:243 rwopt.opt:241 rlopt.opt:244
 772 msgid ""
 773 "Mandatory or optional arguments to long options are also mandatory or "
 774 "optional for any corresponding short options."
 775 msgstr ""
 776 "Các đối số là bắt buộc hay chỉ là tùy chọn khi dùng với tùy chọn dài thì tùy "
 777 "chọn ngắn tương ứng cũng vậy."
 778 
 779 #: rushopt.opt:247 rwopt.opt:245 rlopt.opt:248
 780 #, c-format
 781 msgid "Report bugs to %s.\n"
 782 msgstr ""
 783 "Hãy thông báo lỗi cho %s.\n"
 784 "Thông báo lỗi dịch cho: <http://translationproject.org/team/vi.html>.\n"
 785 
 786 #: rushopt.opt:698 rwopt.opt:696 rlopt.opt:699
 787 msgid "(C)"
 788 msgstr "©"
 789 
 790 #: rushopt.opt:716 rwopt.opt:714 rlopt.opt:717
 791 msgid ""
 792 "License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl."
 793 "html>\n"
 794 "This is free software: you are free to change and redistribute it.\n"
 795 "There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
 796 "\n"
 797 msgstr ""
 798 "Giấy phép GPL pb3+: Giấy phép Công cộng GNU phiên bản 3 hay sau\n"
 799 "<http://gnu.org/licenses/gpl.html>\n"
 800 "Đây là phần mềm tự do: bạn có quyền sửa đổi và phát hành lại nó.\n"
 801 "KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, với điều khiển được pháp luật cho phép.\n"
 802 "\n"
 803 
 804 #: rushopt.opt:48
 805 msgid "the --user option is allowed for the superuser only"
 806 msgstr "tùy chọn “--user” được phép chỉ cho siêu người dùng thôi"
 807 
 808 #: rushopt.opt:78
 809 #, c-format
 810 msgid "unknown keyword: %s"
 811 msgstr "không rõ từ khóa: %s"
 812 
 813 #: rushopt.opt:88
 814 #, c-format
 815 msgid "No default configuration"
 816 msgstr "Không có cấu hình mặc định"
 817 
 818 #: rwopt.opt:24 rlopt.opt:28
 819 msgid "STRING"
 820 msgstr "CHUỖI"
 821 
 822 #: rwopt.opt:24 rlopt.opt:28
 823 msgid "Use STRING instead of the default format."
 824 msgstr "Dùng chuỗi này thay cho định dạng mặc định."
 825 
 826 #: rwopt.opt:30 rlopt.opt:35
 827 msgid "DIR"
 828 msgstr "TMỤC"
 829 
 830 #: rwopt.opt:30 rlopt.opt:35
 831 msgid "Look for database files in DIR."
 832 msgstr "Tìm tập tin cơ sở dữ liệu trong thư mục này."
 833 
 834 #: rwopt.opt:36 rlopt.opt:49
 835 msgid "Do not display header line."
 836 msgstr "Không hiển thị dòng phần đầu."
 837 
 838 #: rwopt.opt:21
 839 msgid "rushwho - show listing of online Rush users."
 840 msgstr "rushwho — hiển thị danh sách các người dùng Rush trực tuyến."
 841 
 842 #: rlopt.opt:42
 843 msgid "Show entries in chronological order."
 844 msgstr "Hiển thị các mục nhập theo thứ tự thời gian."
 845 
 846 #: rlopt.opt:56
 847 msgid "Show at most NUM records."
 848 msgstr "Hiển thị nhiều nhất SỐ mục ghi."
 849 
 850 #: rlopt.opt:24
 851 msgid "rushlast - show listing of last Rush logins."
 852 msgstr "rushlast — hiển thị danh sách các sự đăng nhập Rush cuối cùng."
 853 
 854 #: rlopt.opt:26
 855 msgid "[user [user...]]"
 856 msgstr "[người_dùng [người_dùng…]]"
 857 
 858 #: rlopt.opt:63
 859 #, c-format
 860 msgid "invalid number (%s)"
 861 msgstr "con số không hợp lệ (%s)"
 862 
 863 #: lib/readfmt.c:40
 864 #, c-format
 865 msgid "cannot stat format file %s"
 866 msgstr "không thể lấy thống kê cho tập tin định dạng %s"
 867 
 868 #: lib/readfmt.c:42
 869 #, c-format
 870 msgid "%s is not a regular file"
 871 msgstr "%s không phải là một tập tin tiêu chuẩn"
 872 
 873 #: lib/readfmt.c:46
 874 #, c-format
 875 msgid "cannot open format file %s"
 876 msgstr "không thể mở tập tin định dạng %s"
 877 
 878 #: lib/rushdb.c:79
 879 #, c-format
 880 msgid "cannot create directory %s: %s"
 881 msgstr "không thể tạo thư mục %s: %s"
 882 
 883 #: lib/rushdb.c:84
 884 #, c-format
 885 msgid "cannot stat directory %s: %s"
 886 msgstr "không thể lấy thống kê cho thư mục %s: %s"
 887 
 888 #: lib/rushdb.c:89
 889 #, c-format
 890 msgid "%s is not a directory"
 891 msgstr "%s không phải thư mục"
 892 
 893 #: lib/rushdb.c:586
 894 #, c-format
 895 msgid "missing closing quote in string started near `%s'"
 896 msgstr "thiếu dấu trích dẫn đóng trong chuỗi đã bắt đầu gần “%s”"
 897 
 898 #: lib/version.c:28
 899 msgid ""
 900 "\n"
 901 "License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl."
 902 "html>\n"
 903 "This is free software: you are free to change and redistribute it.\n"
 904 "There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
 905 "\n"
 906 msgstr ""
 907 "\n"
 908 "Giấy phép GPL pb3+: Giấy phép Công cộng GNU phiên bản 3 và sau:\n"
 909 "<http://gnu.org/licenses/gpl.html>\n"
 910 "Đây là phần mềm tự do: bạn có quyền sửa đổi và phát hành lại nó.\n"
 911 "KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, với điều kiện được pháp luật cho phép\n"
 912 "\n"
 913 
 914 #: gnu/error.c:197
 915 msgid "Unknown system error"
 916 msgstr "Lỗi hệ thống không rõ"
 917 
 918 #: gnu/getopt.c:280
 919 #, fuzzy, c-format
 920 msgid "%s: option '%s%s' is ambiguous\n"
 921 msgstr "%s: tùy chọn “%s” chưa rõ ràng\n"
 922 
 923 #: gnu/getopt.c:286
 924 #, fuzzy, c-format
 925 msgid "%s: option '%s%s' is ambiguous; possibilities:"
 926 msgstr "%s: tùy chọn \"%s\" chưa rõ ràng; khả năng là:"
 927 
 928 #: gnu/getopt.c:321
 929 #, fuzzy, c-format
 930 msgid "%s: unrecognized option '%s%s'\n"
 931 msgstr "%s: không nhận ra tùy chọn “%c%s\n"
 932 
 933 #: gnu/getopt.c:347
 934 #, fuzzy, c-format
 935 msgid "%s: option '%s%s' doesn't allow an argument\n"
 936 msgstr "%s: tùy chọn “%c%s” không cho phép đối số\n"
 937 
 938 #: gnu/getopt.c:362
 939 #, fuzzy, c-format
 940 msgid "%s: option '%s%s' requires an argument\n"
 941 msgstr "%s: tùy chọn “--%s” yêu cầu một đối số\n"
 942 
 943 #: gnu/getopt.c:623
 944 #, c-format
 945 msgid "%s: invalid option -- '%c'\n"
 946 msgstr "%s: tùy chọn không hợp lệ -- “%c\n"
 947 
 948 #: gnu/getopt.c:638 gnu/getopt.c:684
 949 #, c-format
 950 msgid "%s: option requires an argument -- '%c'\n"
 951 msgstr "%s: tùy chọn yêu cầu một đối số -- “%c\n"
 952 
 953 #~ msgid "%s: option '--%s' doesn't allow an argument\n"
 954 #~ msgstr "%s: tùy chọn “--%s” không cho phép đối số\n"
 955 
 956 #~ msgid "%s: unrecognized option '--%s'\n"
 957 #~ msgstr "%s: không nhận ra tùy chọn “--%s”\n"
 958 
 959 #~ msgid "%s: option '-W %s' is ambiguous\n"
 960 #~ msgstr "%s: tùy chọn \"-W %s\" chưa rõ ràng\n"
 961 
 962 #~ msgid "%s: option '-W %s' doesn't allow an argument\n"
 963 #~ msgstr "%s: tùy chọn “-W %s” không cho phép đối số\n"
 964 
 965 #~ msgid "%s: option '-W %s' requires an argument\n"
 966 #~ msgstr "%s: tùy chọn “-W %s” yêu cầu một đối số\n"
 967 
 968 #~ msgid "argcv_string failed: %s"
 969 #~ msgstr "argcv_string bị lỗi: %s"