"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "regexxer-0.10/po/sk.po" (6 Oct 2011, 14270 Bytes) of package /linux/privat/old/regexxer-0.10.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) PO translation source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 # Slovak translation for regexxer.
  2 # Copyright (C) 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
  3 # This file is distributed under the same license as the regexxer package.
  4 # Peter Mráz <etkinator@gmail.com>, 2010, 2011.
  5 #
  6 msgid ""
  7 msgstr ""
  8 "Project-Id-Version: regexxer\n"
  9 "Report-Msgid-Bugs-To: http://sourceforge.net/tracker/?group_id=64876\n"
  10 "POT-Creation-Date: 2011-03-20 14:25+0000\n"
  11 "PO-Revision-Date: 2011-04-26 13:41+0200\n"
  12 "Last-Translator: Peter Mráz <etkinator@gmail.com>\n"
  13 "Language-Team: Slovak <gnome-sk-list@gnome.org>\n"
  14 "MIME-Version: 1.0\n"
  15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  17 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
  18 
  19 #: ../ui/regexxer.desktop.in.h:1 ../src/mainwindow.cc:1010
  20 msgid "Search and replace using regular expressions"
  21 msgstr "Vyhľadáva a nahrádza pomocou regulárnych výrazov"
  22 
  23 #: ../ui/regexxer.desktop.in.h:2
  24 msgid "regexxer Search Tool"
  25 msgstr "regexxer - vyhľadávací nástroj"
  26 
  27 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:1
  28 msgid "Auto indentation"
  29 msgstr ""
  30 
  31 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:2
  32 msgid "Current-match color"
  33 msgstr "Farba aktuálne označeného výskytu"
  34 
  35 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:3
  36 msgid "Draw spaces"
  37 msgstr ""
  38 
  39 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:4
  40 msgid "Fallback encoding"
  41 msgstr "Záložné kódovanie"
  42 
  43 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:5
  44 #, fuzzy
  45 #| msgid "Regex Patterns"
  46 msgid "File Patterns"
  47 msgstr "Vzory regulárnych výrazov"
  48 
  49 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:6
  50 msgid "Highlight the current line"
  51 msgstr ""
  52 
  53 # * https://sourceforge.net/tracker/?func=detail&aid=2955600&group_id=64876&atid=508980
  54 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:7
  55 #, fuzzy
  56 #| msgid "List of last pattern used for the regex entry."
  57 msgid "List of last patterns used in the 'Regex' entry."
  58 msgstr "Zoznam naposledy použitých vzorov v poli s regulárnym výrazom."
  59 
  60 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:8
  61 #| msgid "List of last pattern used for the substitution entry."
  62 msgid "List of last patterns used in the 'Substitution' entry."
  63 msgstr "Zoznam naposledy použitých vzorov v poli 'Nahradiť'."
  64 
  65 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:9
  66 msgid "List of pre-defined patterns available in the 'Pattern' entry."
  67 msgstr ""
  68 
  69 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:10
  70 msgid "Match color"
  71 msgstr "Farba výskytu"
  72 
  73 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:11
  74 #, fuzzy
  75 #| msgid ""
  76 #| "Name of the character encoding to use if a file is not readable in either "
  77 #| "UTF-8 or the codeset specified by the current locale. Try “iconv --list” "
  78 #| "for a complete list of possible values."
  79 msgid ""
  80 "Name of the character encoding to use if a file is not readable in either "
  81 "UTF-8 or the codeset specified by the current locale. Try \"iconv --list\" "
  82 "for a complete list of possible values."
  83 msgstr ""
  84 "Názov kódovania znakov, ktoré sa má použiť, ak súbor nie je čitateľný v "
  85 "kódovaní UTF-8 , ani v kódovaní určenom aktuálnym národným prostredím. "
  86 "Skúste použiť “iconv --list” aby ste získali úplný zoznam možných hodnôt."
  87 
  88 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:12
  89 msgid "Regex Patterns"
  90 msgstr "Vzory regulárnych výrazov"
  91 
  92 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:13
  93 msgid "Show line numbers"
  94 msgstr ""
  95 
  96 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:14
  97 msgid "Text view font"
  98 msgstr "Písmo zobrazeného textu"
  99 
 100 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:15
 101 msgid "The X coordinate of the window."
 102 msgstr ""
 103 
 104 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:16
 105 msgid "The Y coordinate of the window."
 106 msgstr ""
 107 
 108 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:17
 109 msgid ""
 110 "The background color used to highlight matches of the search expression."
 111 msgstr "Farba pozadia použitá na zvýraznenie výskytov hľadaného výrazu."
 112 
 113 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:18
 114 msgid ""
 115 "The background color used to highlight the currently selected match of the "
 116 "search expression."
 117 msgstr ""
 118 "Farba pozadia použitá na zvýraznenie práve označeného výskytu hľadaného "
 119 "výrazu."
 120 
 121 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:19
 122 msgid "The font used in the file editor."
 123 msgstr "Písmo používané v editore súborov."
 124 
 125 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:20
 126 msgid "The height of the window."
 127 msgstr ""
 128 
 129 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:21
 130 msgid "The width of the window."
 131 msgstr ""
 132 
 133 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:22
 134 msgid "Whether the window is maximized."
 135 msgstr ""
 136 
 137 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:23
 138 msgid "Whether to enable auto indentation in the text view."
 139 msgstr ""
 140 
 141 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:24
 142 msgid "Whether to highlight the current line of the text view."
 143 msgstr ""
 144 
 145 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:25
 146 msgid "Whether to show the line numbers of the text view."
 147 msgstr ""
 148 
 149 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:26
 150 msgid "Which type of space to draw in the text view."
 151 msgstr ""
 152 
 153 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:27
 154 msgid "window height"
 155 msgstr ""
 156 
 157 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:28
 158 msgid "window maximization"
 159 msgstr ""
 160 
 161 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:29
 162 msgid "window width"
 163 msgstr ""
 164 
 165 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:30
 166 msgid "window x position"
 167 msgstr ""
 168 
 169 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:31
 170 msgid "window y position"
 171 msgstr ""
 172 
 173 #: ../src/filebuffer.cc:198
 174 msgid "Can’t read file:"
 175 msgstr "Nie je možné čítať súbor:"
 176 
 177 #: ../src/filetree.cc:60
 178 msgid "File"
 179 msgstr "Súbor"
 180 
 181 # PŠ: nebude to príliš rozširovať stĺpec?
 182 #: ../src/filetree.cc:79
 183 msgid "#"
 184 msgstr "Počet"
 185 
 186 #: ../src/filetree.cc:508
 187 #, qt-format
 188 msgid "Failed to save file “%1”: %2"
 189 msgstr "Nepodarilo sa uložiť súbor „%1“: %2"
 190 
 191 #: ../src/filetree.cc:924
 192 #, qt-format
 193 msgid "“%1” seems to be a binary file."
 194 msgstr "„%1“ vyzerá ako binárny súbor."
 195 
 196 #: ../src/main.cc:78
 197 msgid "Save _all"
 198 msgstr "Uložiť _všetko"
 199 
 200 #: ../src/main.cc:135
 201 msgid "Find files matching PATTERN"
 202 msgstr "Nájsť súbory vyhovujúce VZORU"
 203 
 204 #: ../src/main.cc:135
 205 msgid "PATTERN"
 206 msgstr "VZOR"
 207 
 208 # * http://sourceforge.net/tracker/?func=detail&aid=2954119&group_id=64876&atid=508980
 209 #: ../src/main.cc:137
 210 msgid "Do not recurse into subdirectories"
 211 msgstr "Nevstupovať do podadresárov"
 212 
 213 #: ../src/main.cc:139 ../ui/mainwindow.ui.h:2
 214 msgid "Also find hidden files"
 215 msgstr "Nájsť aj skryté súbory"
 216 
 217 #: ../src/main.cc:141
 218 msgid "Find text matching REGEX"
 219 msgstr "Nájsť text vyhovujúci REGULÁRNEMU VÝRAZU"
 220 
 221 #: ../src/main.cc:141
 222 msgid "REGEX"
 223 msgstr "REGULÁRNY VÝRAZ"
 224 
 225 #: ../src/main.cc:143
 226 msgid "Find only the first match in a line"
 227 msgstr "Nájsť iba prvý výskyt v riadku"
 228 
 229 #: ../src/main.cc:145 ../ui/mainwindow.ui.h:4
 230 msgid "Do case insensitive matching"
 231 msgstr "Pri hľadaní nerozlišovať veľkosť písmen"
 232 
 233 #: ../src/main.cc:147
 234 msgid "Replace matches with STRING"
 235 msgstr "Nahradiť výskyty REŤAZCOM"
 236 
 237 #: ../src/main.cc:147
 238 msgid "STRING"
 239 msgstr "REŤAZEC"
 240 
 241 #: ../src/main.cc:149
 242 msgid "Print match location to standard output"
 243 msgstr "Vypísať pozíciu výskytu na štandardný výstup"
 244 
 245 #: ../src/main.cc:151
 246 msgid "Do not automatically start search"
 247 msgstr "Nespúšťať vyhľadávanie automaticky"
 248 
 249 #: ../src/main.cc:153
 250 msgid "[FOLDER]"
 251 msgstr "[PRIEČINOK]"
 252 
 253 #: ../src/mainwindow.cc:560
 254 msgid ""
 255 "Some files haven’t been saved yet.\n"
 256 "Quit anyway?"
 257 msgstr ""
 258 "Niektoré súbory ešte neboli uložené.\n"
 259 "Naozaj chcete skončiť?"
 260 
 261 #: ../src/mainwindow.cc:574
 262 msgid ""
 263 "Some files haven’t been saved yet.\n"
 264 "Continue anyway?"
 265 msgstr ""
 266 "Niektoré súbory ešte neboli uložené.\n"
 267 "Naozaj chcete pokračovať?"
 268 
 269 #: ../src/mainwindow.cc:604
 270 msgid "The file search pattern is invalid."
 271 msgstr "Vzor na vyhľadávanie súborov je neplatný."
 272 
 273 #: ../src/mainwindow.cc:610
 274 msgid "The following errors occurred during search:"
 275 msgstr "Počas vyhľadávania sa vyskytli nasledujúce chyby:"
 276 
 277 #: ../src/mainwindow.cc:864
 278 msgid "The following errors occurred during save:"
 279 msgstr "Počas ukladania sa vyskytli nasledujúce chyby:"
 280 
 281 #: ../src/mainwindow.cc:1015
 282 msgid "translator-credits"
 283 msgstr "Peter Mráz <etkinator@gmail.com>"
 284 
 285 #: ../src/prefdialog.cc:186
 286 #, qt-format
 287 msgid "“%1” is not a valid encoding."
 288 msgstr "„%1“ nie je platné kódovanie."
 289 
 290 #: ../src/statusline.cc:245
 291 msgid "Stop"
 292 msgstr "Zastaviť"
 293 
 294 #: ../src/statusline.cc:253
 295 msgid "File:"
 296 msgstr "Súbor:"
 297 
 298 #: ../src/statusline.cc:256
 299 msgid "Match:"
 300 msgstr "Zhoda:"
 301 
 302 #: ../src/statusline.cc:267
 303 msgid "Cancels the running search"
 304 msgstr "Preruší prebiehajúce vyhľadávanie"
 305 
 306 #: ../ui/mainwindow.ui.h:1
 307 msgid "A regular expression in Perl syntax"
 308 msgstr ""
 309 
 310 #: ../ui/mainwindow.ui.h:3
 311 msgid "Backward"
 312 msgstr ""
 313 
 314 #: ../ui/mainwindow.ui.h:5
 315 msgid "File backward"
 316 msgstr ""
 317 
 318 #: ../ui/mainwindow.ui.h:6
 319 msgid "File forward"
 320 msgstr ""
 321 
 322 #: ../ui/mainwindow.ui.h:7
 323 msgid "Find all files that match the filename pattern"
 324 msgstr ""
 325 
 326 #: ../ui/mainwindow.ui.h:8
 327 #, fuzzy
 328 #| msgid "Search and replace using regular expressions"
 329 msgid "Find all matches of the regular expression"
 330 msgstr "Vyhľadáva a nahrádza pomocou regulárnych výrazov"
 331 
 332 #: ../ui/mainwindow.ui.h:9
 333 #| msgid "Find only the first match in a line"
 334 msgid "Find all possible matches in a line"
 335 msgstr "Nájsť všetky možné výskyt v riadku"
 336 
 337 #: ../ui/mainwindow.ui.h:10
 338 msgid "Find fi_les"
 339 msgstr ""
 340 
 341 #: ../ui/mainwindow.ui.h:11
 342 #, fuzzy
 343 #| msgid "File:"
 344 msgid "Fol_der:"
 345 msgstr "Súbor:"
 346 
 347 #: ../ui/mainwindow.ui.h:12
 348 msgid "Forward"
 349 msgstr ""
 350 
 351 #: ../ui/mainwindow.ui.h:13
 352 msgid "Go to next match"
 353 msgstr ""
 354 
 355 #: ../ui/mainwindow.ui.h:14
 356 msgid "Go to previous match"
 357 msgstr ""
 358 
 359 #: ../ui/mainwindow.ui.h:15
 360 #, fuzzy
 361 #| msgid "Find only the first match in a line"
 362 msgid "Go to the next matching file"
 363 msgstr "Nájsť iba prvý výskyt v riadku"
 364 
 365 #: ../ui/mainwindow.ui.h:16
 366 msgid "Go to the previous matching file"
 367 msgstr ""
 368 
 369 #: ../ui/mainwindow.ui.h:17
 370 #, fuzzy
 371 #| msgid "Regex Patterns"
 372 msgid "Pattern:"
 373 msgstr "Vzory regulárnych výrazov"
 374 
 375 #: ../ui/mainwindow.ui.h:18
 376 msgid "Preview"
 377 msgstr ""
 378 
 379 #: ../ui/mainwindow.ui.h:19
 380 msgid "Preview of the substitution"
 381 msgstr ""
 382 
 383 # * http://sourceforge.net/tracker/?func=detail&aid=2954119&group_id=64876&atid=508980
 384 #: ../ui/mainwindow.ui.h:20
 385 #, fuzzy
 386 #| msgid "Do not recurse into subdirectories"
 387 msgid "Recurse into subdirectories"
 388 msgstr "Nevstupovať do podadresárov"
 389 
 390 #: ../ui/mainwindow.ui.h:21
 391 #, fuzzy
 392 #| msgid "Replace matches with STRING"
 393 msgid "Replace all matches in all files"
 394 msgstr "Nahradiť výskyty REŤAZCOM"
 395 
 396 #: ../ui/mainwindow.ui.h:22
 397 #, fuzzy
 398 #| msgid "Replace matches with STRING"
 399 msgid "Replace all matches in the current file"
 400 msgstr "Nahradiť výskyty REŤAZCOM"
 401 
 402 #: ../ui/mainwindow.ui.h:23
 403 msgid "Replace current match"
 404 msgstr ""
 405 
 406 #: ../ui/mainwindow.ui.h:24
 407 msgid "Replace:"
 408 msgstr ""
 409 
 410 #: ../ui/mainwindow.ui.h:25
 411 #, fuzzy
 412 #| msgid "Match:"
 413 msgid "Search:"
 414 msgstr "Zhoda:"
 415 
 416 #: ../ui/mainwindow.ui.h:26
 417 msgid ""
 418 "The new string to substitute. As in Perl, you can refer to parts of the "
 419 "match using $1, $2, etc. or even $+, $&amp;, $` and $'. The operators \\l, "
 420 "\\u, \\L, \\U and \\E are supported as well."
 421 msgstr ""
 422 
 423 #: ../ui/mainwindow.ui.h:27
 424 msgid "_All files"
 425 msgstr ""
 426 
 427 #: ../ui/mainwindow.ui.h:28
 428 msgid "_Edit"
 429 msgstr ""
 430 
 431 #: ../ui/mainwindow.ui.h:29
 432 #, fuzzy
 433 #| msgid "File"
 434 msgid "_File"
 435 msgstr "Súbor"
 436 
 437 #: ../ui/mainwindow.ui.h:30
 438 msgid "_Help"
 439 msgstr ""
 440 
 441 #: ../ui/mainwindow.ui.h:31
 442 #| msgid "Match:"
 443 msgid "_Match"
 444 msgstr "_Zhoda:"
 445 
 446 #: ../ui/mainwindow.ui.h:32
 447 msgid "_Replace"
 448 msgstr ""
 449 
 450 #: ../ui/mainwindow.ui.h:33
 451 msgid "_This file"
 452 msgstr ""
 453 
 454 #: ../ui/mainwindow.ui.h:34
 455 msgid "hidden"
 456 msgstr ""
 457 
 458 #: ../ui/mainwindow.ui.h:35
 459 msgid "recursive"
 460 msgstr ""
 461 
 462 #: ../ui/prefdialog.ui.h:1
 463 msgid "1."
 464 msgstr ""
 465 
 466 #: ../ui/prefdialog.ui.h:2
 467 msgid "2."
 468 msgstr ""
 469 
 470 #: ../ui/prefdialog.ui.h:3
 471 msgid "3."
 472 msgstr ""
 473 
 474 #: ../ui/prefdialog.ui.h:4
 475 msgid "Both horizontal"
 476 msgstr ""
 477 
 478 #: ../ui/prefdialog.ui.h:5
 479 #, fuzzy
 480 #| msgid "Current-match color"
 481 msgid "C_urrent match color:"
 482 msgstr "Farba aktuálne označeného výskytu"
 483 
 484 #: ../ui/prefdialog.ui.h:6
 485 #, fuzzy
 486 #| msgid "Fallback encoding"
 487 msgid "Fallback _encoding:"
 488 msgstr "Záložné kódovanie"
 489 
 490 #: ../ui/prefdialog.ui.h:7
 491 msgid "Icons and text"
 492 msgstr ""
 493 
 494 #: ../ui/prefdialog.ui.h:8
 495 msgid "Icons only"
 496 msgstr ""
 497 
 498 #: ../ui/prefdialog.ui.h:9
 499 msgid "Preferences"
 500 msgstr ""
 501 
 502 #: ../ui/prefdialog.ui.h:10
 503 #, fuzzy
 504 #| msgid "Text view font"
 505 msgid "Text only"
 506 msgstr "Písmo zobrazeného textu"
 507 
 508 #: ../ui/prefdialog.ui.h:11
 509 msgid "The encoding specified by the current locale"
 510 msgstr ""
 511 
 512 #: ../ui/prefdialog.ui.h:12
 513 msgid "UTF-8"
 514 msgstr ""
 515 
 516 #: ../ui/prefdialog.ui.h:13
 517 msgid "_File access"
 518 msgstr ""
 519 
 520 #: ../ui/prefdialog.ui.h:14
 521 msgid "_Look&#x2019;n&#x2019;feel"
 522 msgstr ""
 523 
 524 #: ../ui/prefdialog.ui.h:15
 525 #, fuzzy
 526 #| msgid "Match color"
 527 msgid "_Match color:"
 528 msgstr "Farba výskytu"
 529 
 530 #: ../ui/prefdialog.ui.h:16
 531 #, fuzzy
 532 #| msgid "Text view font"
 533 msgid "_Text view font:"
 534 msgstr "Písmo zobrazeného textu"
 535 
 536 #: ../ui/prefdialog.ui.h:17
 537 msgid ""
 538 "regexxer attempts to read a file in the following encodings before giving up:"
 539 msgstr ""
 540 
 541 # * https://sourceforge.net/tracker/?func=detail&aid=2955600&group_id=64876&atid=508980
 542 # dal som súbor s veľkým S lebo ide o názov poľa
 543 #~ msgid "List of last pattern used for the file's regex entry."
 544 #~ msgstr ""
 545 #~ "Zoznam naposledy použitých vzorov regulárnych výrazov pre pole Súbor."
 546 
 547 # Preklad "escape sequence" -> "únikovej sekvencie" sa mi nepozdáva. Navrhujem označiť fuzzy.
 548 # dal som Riadiaca sekvencia viď ML -ak sa ti to nepozdáva ani teraz označ to ako fuzzy a budem to riešiť po začlenení
 549 #~ msgid ""
 550 #~ "Using the \\C escape sequence to match a single byte is not supported."
 551 #~ msgstr ""
 552 #~ "Použitie riadiacej sekvencie \\C na hľadanie jedného bajtu nie je "
 553 #~ "podporované."
 554 
 555 #~ msgid ""
 556 #~ "Error in regular expression at “%1” (index %2):\n"
 557 #~ "%3"
 558 #~ msgstr ""
 559 #~ "Chyba v regulárnom výraze na “%1” (pozícia %2):\n"
 560 #~ "%3"
 561 
 562 #~ msgid ""
 563 #~ "Error in regular expression:\n"
 564 #~ "%1"
 565 #~ msgstr ""
 566 #~ "Chyba v regulárnom výraze:\n"
 567 #~ "%1"
 568 
 569 #~ msgid ""
 570 #~ "Reached the recursion and backtracking limit of the regular expression "
 571 #~ "engine."
 572 #~ msgstr ""
 573 #~ "Nástroj pre regulárne výrazy dosiahol nastavený limit rekurzie a "
 574 #~ "vyhľadávania s návratom."