"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "regexxer-0.10/po/pl.po" (6 Oct 2011, 13454 Bytes) of package /linux/privat/old/regexxer-0.10.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) PO translation source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 # Copyright (C) 2001-2004 Free Software Foundation, Inc.
  2 # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  3 # Aktualną wersję tego pliku możesz odnaleźć w repozytorium cvs.gnome.pl
  4 # (:pserver:anonymous@cvs.gnome.pl:/gnomepl, puste hasło)
  5 # Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
  6 # pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas na adres:
  7 # translators@gnome.pl
  8 # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  9 msgid ""
  10 msgstr ""
  11 "Project-Id-Version: regexxer\n"
  12 "Report-Msgid-Bugs-To: http://regexxer.sourceforge.net/bugs\n"
  13 "POT-Creation-Date: 2007-02-18 22:12+0100\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2004-09-21 20:47+02000\n"
  15 "Last-Translator: GNOME PL Team <translators@gnome.pl>\n"
  16 "Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
  17 "MIME-Version: 1.0\n"
  18 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  19 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  20 
  21 #: ../ui/regexxer.desktop.in.h:1 ../src/mainwindow.cc:849
  22 msgid "Search and replace using regular expressions"
  23 msgstr "Wyszukuje i zastępuje przy użyciu wyrażeń regularnych"
  24 
  25 #: ../ui/regexxer.desktop.in.h:2
  26 msgid "regexxer Search Tool"
  27 msgstr "regexxer - narzędzie do wyszukiwania"
  28 
  29 #: ../ui/regexxer.schemas.in.h:1
  30 msgid "Current-match color"
  31 msgstr "Kolor bieżącego dopasowania"
  32 
  33 #: ../ui/regexxer.schemas.in.h:2
  34 msgid "Fallback encoding"
  35 msgstr "Kodowanie zastępcze"
  36 
  37 #: ../ui/regexxer.schemas.in.h:3
  38 msgid "Match color"
  39 msgstr "Kolor dopasowania"
  40 
  41 #: ../ui/regexxer.schemas.in.h:4
  42 msgid ""
  43 "Name of the character encoding to use if a file is not readable in either "
  44 "UTF-8 or the codeset specified by the current locale. Try “iconv --list” for "
  45 "a complete list of possible values."
  46 msgstr ""
  47 "Nazwa zestawu kodowania znaków używana, gdy pliku nie można odczytać zarówno "
  48 "w UTF-8 jak i zestawie znaków zdefiniowanym przez bieżące ustawienia locale. "
  49 "Spróbuj “iconv --list” aby uzyskać listę dostępnych wartości."
  50 
  51 #: ../ui/regexxer.schemas.in.h:5
  52 msgid "Text view font"
  53 msgstr "Czcionka wyświetlania tekstu"
  54 
  55 #: ../ui/regexxer.schemas.in.h:6
  56 msgid ""
  57 "The background color used to highlight matches of the search expression."
  58 msgstr "Kolor tła używany do wyróżniania dopasowań wyszukiwanego wyrażenia."
  59 
  60 #: ../ui/regexxer.schemas.in.h:7
  61 msgid ""
  62 "The background color used to highlight the currently selected match of the "
  63 "search expression."
  64 msgstr ""
  65 "Kolor tła używany do wyróżniania obecnie zaznaczonych dopasowań "
  66 "wyszukiwanego wyrażenia."
  67 
  68 #: ../ui/regexxer.schemas.in.h:8
  69 msgid "The font used in the file editor."
  70 msgstr "Czcionka używana w edytorze plików."
  71 
  72 #: ../ui/regexxer.schemas.in.h:9
  73 msgid ""
  74 "The style of the application’s toolbar. Possible values are “icons”, “text”, "
  75 "“both”, and “both-horiz”."
  76 msgstr ""
  77 "Styl paska narzędziowego aplikacji. Dopuszczalne wartości to "
  78 "“icons” (ikony), “text” (tekst), “both” (ikony i tekst) oraz “both-"
  79 "horiz” (tekst i ikony poziomo)."
  80 
  81 #: ../ui/regexxer.schemas.in.h:10
  82 msgid "Toolbar style"
  83 msgstr "Styl paska narzędziowego"
  84 
  85 #: ../src/filebuffer.cc:198
  86 msgid "Can’t read file:"
  87 msgstr "Nie można odczytać pliku:"
  88 
  89 #: ../src/filetree.cc:80
  90 msgid "File"
  91 msgstr "Plik"
  92 
  93 #: ../src/filetree.cc:99
  94 msgid "#"
  95 msgstr "#"
  96 
  97 #: ../src/filetree.cc:530
  98 #, qt-format
  99 msgid "Failed to save file “%1”: %2"
 100 msgstr "Nie można zapisać pliku “%1”: %2"
 101 
 102 #: ../src/filetree.cc:946
 103 #, qt-format
 104 msgid "“%1” seems to be a binary file."
 105 msgstr "“%1” wygląda na plik binarny."
 106 
 107 #: ../src/main.cc:77
 108 msgid "Save _all"
 109 msgstr "Zapisz _wszystko"
 110 
 111 #: ../src/main.cc:134
 112 msgid "Find files matching PATTERN"
 113 msgstr "Wyszukuje pliki pasujące do WZORCA"
 114 
 115 #: ../src/main.cc:134
 116 msgid "PATTERN"
 117 msgstr "WZORZEC"
 118 
 119 #: ../src/main.cc:136
 120 msgid "Do not recurse into subdirectories"
 121 msgstr "Bez podkatalogów"
 122 
 123 #: ../src/main.cc:138 ../ui/mainwindow.glade.h:3
 124 msgid "Also find hidden files"
 125 msgstr "Wyszukiwanie również ukrytych plików"
 126 
 127 #: ../src/main.cc:140
 128 msgid "Find text matching REGEX"
 129 msgstr "Wyszukuje tekst pasujący do WYRAŻENIA REGULARNEGO"
 130 
 131 #: ../src/main.cc:140
 132 msgid "REGEX"
 133 msgstr "WYRAŻENIE REGULARNE"
 134 
 135 #: ../src/main.cc:142
 136 msgid "Find only the first match in a line"
 137 msgstr "Wyszukiwanie tylko pierwszego dopasowania w linii"
 138 
 139 #: ../src/main.cc:144 ../ui/mainwindow.glade.h:5
 140 msgid "Do case insensitive matching"
 141 msgstr "Wyszukiwanie niezależne od wielkości liter"
 142 
 143 #: ../src/main.cc:146
 144 msgid "Replace matches with STRING"
 145 msgstr "Zastępuje dopasowania CIĄGIEM"
 146 
 147 #: ../src/main.cc:146
 148 msgid "STRING"
 149 msgstr "CIĄG"
 150 
 151 #: ../src/main.cc:148
 152 msgid "Print match location to standard output"
 153 msgstr "Wypisuje położenie dopasowania na standardowe wyjście"
 154 
 155 #: ../src/main.cc:150
 156 msgid "Do not automatically start search"
 157 msgstr "Bez automatycznego uruchamiania wyszukiwania"
 158 
 159 #: ../src/main.cc:152
 160 msgid "[FOLDER]"
 161 msgstr ""
 162 
 163 #: ../src/mainwindow.cc:413
 164 msgid ""
 165 "Some files haven’t been saved yet.\n"
 166 "Quit anyway?"
 167 msgstr ""
 168 "Część plików nie została jeszcze zapisana.\n"
 169 "Czy mimo to wyjść?"
 170 
 171 #: ../src/mainwindow.cc:427
 172 msgid ""
 173 "Some files haven’t been saved yet.\n"
 174 "Continue anyway?"
 175 msgstr ""
 176 "Część plików nie została jeszcze zapisana.\n"
 177 "Czy mimo to kontynuować?"
 178 
 179 #: ../src/mainwindow.cc:455
 180 msgid "The file search pattern is invalid."
 181 msgstr "Wzorzec wyszukiwania pliku nie jest poprawny."
 182 
 183 #: ../src/mainwindow.cc:461
 184 msgid "The following errors occurred during search:"
 185 msgstr "Podczas wyszukiwania wystąpiły następujące błędy:"
 186 
 187 #: ../src/mainwindow.cc:708
 188 msgid "The following errors occurred during save:"
 189 msgstr "Podczas zapisu wystąpiły następujące błędy:"
 190 
 191 #: ../src/mainwindow.cc:854
 192 msgid "translator-credits"
 193 msgstr "GNOME PL Team <translators@gnomepl.org>"
 194 
 195 #: ../src/pcreshell.cc:62
 196 msgid "Using the \\C escape sequence to match a single byte is not supported."
 197 msgstr ""
 198 "Używanie sekwencji sterującej \\C do dopasowania pojednyczego bajtu nie jest "
 199 "obsługiwane."
 200 
 201 #: ../src/pcreshell.cc:84
 202 #, qt-format
 203 msgid ""
 204 "Error in regular expression at “%1” (index %2):\n"
 205 "%3"
 206 msgstr ""
 207 "Błąd w wyrażeniu regularnym w “%1” (indeks %2):\n"
 208 "%3"
 209 
 210 #: ../src/pcreshell.cc:89
 211 #, qt-format
 212 msgid ""
 213 "Error in regular expression:\n"
 214 "%1"
 215 msgstr ""
 216 "Błąd w wyrażeniu regularnym:\n"
 217 "%1"
 218 
 219 #: ../src/pcreshell.cc:171
 220 msgid ""
 221 "Reached the recursion and backtracking limit of the regular expression "
 222 "engine."
 223 msgstr ""
 224 "Osiągnięto ograniczenie rekurencji i powrotu mechanizmu obsługi wyrażenia "
 225 "regularnego."
 226 
 227 #: ../src/prefdialog.cc:249
 228 #, qt-format
 229 msgid "“%1” is not a valid encoding."
 230 msgstr "“%1” nie jest poprawnym kodowaniem."
 231 
 232 #: ../src/statusline.cc:263
 233 msgid "Stop"
 234 msgstr "Stop"
 235 
 236 #: ../src/statusline.cc:270
 237 msgid "File:"
 238 msgstr "Plik:"
 239 
 240 #: ../src/statusline.cc:273
 241 msgid "Match:"
 242 msgstr "Dopasowanie:"
 243 
 244 #: ../src/statusline.cc:284
 245 msgid "Cancels the running search"
 246 msgstr "Przerywa uruchomine wyszukiwanie"
 247 
 248 #: ../ui/mainwindow.glade.h:1
 249 msgid ""
 250 "A filename pattern as used by the shell. Character classes [ab] and csh "
 251 "style brace expressions {a,b} are supported."
 252 msgstr ""
 253 "Wzorzec nazwy pliku taki jak używany przez powłokę. Obsługiwane są klasy "
 254 "znaków [ab] oraz wyrażenia klamrowe w stylu csh {a,b}."
 255 
 256 #: ../ui/mainwindow.glade.h:2
 257 msgid "A regular expression in Perl syntax"
 258 msgstr "Wyrażenie regularne w składni Perla"
 259 
 260 #: ../ui/mainwindow.glade.h:4
 261 msgid "Backward"
 262 msgstr "Wstecz"
 263 
 264 #: ../ui/mainwindow.glade.h:6
 265 msgid "File backward"
 266 msgstr "Plik wstecz"
 267 
 268 #: ../ui/mainwindow.glade.h:7
 269 msgid "File forward"
 270 msgstr "Plik naprzód"
 271 
 272 #: ../ui/mainwindow.glade.h:8
 273 msgid "Find all files that match the filename pattern"
 274 msgstr "Wyszukanie wszystkich plików pasujących do wzorca"
 275 
 276 #: ../ui/mainwindow.glade.h:9
 277 msgid "Find all matches of the regular expression"
 278 msgstr "Wyszukanie wszystkich dopasowań wyrażenia regularnego"
 279 
 280 #: ../ui/mainwindow.glade.h:10
 281 msgid "Find all possible matches in a line"
 282 msgstr "Wyszukanie wszystkich możliwych dopasowań w linii"
 283 
 284 #: ../ui/mainwindow.glade.h:11
 285 msgid "Find fi_les"
 286 msgstr "Znajdź p_liki"
 287 
 288 #: ../ui/mainwindow.glade.h:12
 289 msgid "Fol_der:"
 290 msgstr "Fol_der:"
 291 
 292 #: ../ui/mainwindow.glade.h:13
 293 msgid "Forward"
 294 msgstr "Naprzód"
 295 
 296 #: ../ui/mainwindow.glade.h:14
 297 msgid "Go to next match"
 298 msgstr "Przechodzi do następnego dopasowania"
 299 
 300 #: ../ui/mainwindow.glade.h:15
 301 msgid "Go to previous match"
 302 msgstr "Przechodzi do poprzedniefo dopasowania"
 303 
 304 #: ../ui/mainwindow.glade.h:16
 305 msgid "Go to the next matching file"
 306 msgstr "Przechodzi do następnego pasującego pliku"
 307 
 308 #: ../ui/mainwindow.glade.h:17
 309 msgid "Go to the previous matching file"
 310 msgstr "Przechodzi do poprzedniego pasującego pliku"
 311 
 312 #: ../ui/mainwindow.glade.h:18
 313 msgid "Pattern:"
 314 msgstr "Wzorzec:"
 315 
 316 #: ../ui/mainwindow.glade.h:19
 317 msgid "Preview"
 318 msgstr "Podgląd"
 319 
 320 #: ../ui/mainwindow.glade.h:20
 321 msgid "Preview of the substitution"
 322 msgstr "Podgląd przypisania"
 323 
 324 #: ../ui/mainwindow.glade.h:21
 325 msgid "Recurse into subdirectories"
 326 msgstr "Z podkatalogami"
 327 
 328 #: ../ui/mainwindow.glade.h:22
 329 msgid "Replace _current"
 330 msgstr "Zastąp bieżą_ce"
 331 
 332 #: ../ui/mainwindow.glade.h:23
 333 msgid "Replace all matches in all files"
 334 msgstr "Zastępuje wszystkie dopasowania we wszystkich plikach"
 335 
 336 #: ../ui/mainwindow.glade.h:24
 337 msgid "Replace all matches in the current file"
 338 msgstr "Zastępuje wszystkie dopasowania w bieżącym pliku"
 339 
 340 #: ../ui/mainwindow.glade.h:25
 341 msgid "Replace current match"
 342 msgstr "Zastępuje bieżące dopasowanie"
 343 
 344 #: ../ui/mainwindow.glade.h:26
 345 msgid "Replace in _all files"
 346 msgstr "Z_astąp we wszystkich plikach"
 347 
 348 #: ../ui/mainwindow.glade.h:27
 349 msgid "Replace in _this file"
 350 msgstr "Zastąp w _tym pliku"
 351 
 352 #: ../ui/mainwindow.glade.h:28
 353 msgid "Replace:"
 354 msgstr "Zastąp:"
 355 
 356 #: ../ui/mainwindow.glade.h:29
 357 msgid "Search:"
 358 msgstr "Wyszukaj:"
 359 
 360 #: ../ui/mainwindow.glade.h:30
 361 msgid ""
 362 "The new string to substitute. As in Perl, you can refer to parts of the "
 363 "match using $1, $2, etc. or even $+, $&, $` and $'. The operators \\l, \\u, "
 364 "\\L, \\U and \\E are supported as well."
 365 msgstr ""
 366 "Nowy ciąg do przypisania. Tak jak w Perlu, można się odwoływać do części "
 367 "pasujących przy pomocy $1, $2, itd. lub nawet $+, $&, $` i $'. Operatory "
 368 "\\l, \\u, \\L, \\U i \\E są również obsługiwane."
 369 
 370 #: ../ui/mainwindow.glade.h:31
 371 msgid "_All files"
 372 msgstr "_Wszystkie pliki"
 373 
 374 #: ../ui/mainwindow.glade.h:32
 375 msgid "_Edit"
 376 msgstr "_Edycja"
 377 
 378 #: ../ui/mainwindow.glade.h:33
 379 msgid "_File"
 380 msgstr "_Plik"
 381 
 382 #: ../ui/mainwindow.glade.h:34
 383 msgid "_Help"
 384 msgstr "P_omoc"
 385 
 386 #: ../ui/mainwindow.glade.h:35
 387 msgid "_Match"
 388 msgstr "_Dopasowanie"
 389 
 390 #: ../ui/mainwindow.glade.h:36
 391 msgid "_Next file"
 392 msgstr "_Następny plik"
 393 
 394 #: ../ui/mainwindow.glade.h:37
 395 msgid "_Previous file"
 396 msgstr "_Poprzedni plik"
 397 
 398 #: ../ui/mainwindow.glade.h:38
 399 msgid "_Replace"
 400 msgstr "_Zastąp"
 401 
 402 #: ../ui/mainwindow.glade.h:39
 403 msgid "_This file"
 404 msgstr "_Ten plik"
 405 
 406 #: ../ui/mainwindow.glade.h:40
 407 msgid "hidden"
 408 msgstr "ukryte"
 409 
 410 #: ../ui/mainwindow.glade.h:41
 411 msgid "recursive"
 412 msgstr "rekursywnie"
 413 
 414 #: ../ui/prefdialog.glade.h:1
 415 msgid "1."
 416 msgstr "1."
 417 
 418 #: ../ui/prefdialog.glade.h:2
 419 msgid "2."
 420 msgstr "2."
 421 
 422 #: ../ui/prefdialog.glade.h:3
 423 msgid "3."
 424 msgstr "3."
 425 
 426 #: ../ui/prefdialog.glade.h:4
 427 msgid "C_urrent match color:"
 428 msgstr "Kolor _bieżącego dopasowania:"
 429 
 430 #: ../ui/prefdialog.glade.h:5
 431 msgid "Fallback _encoding:"
 432 msgstr "_Kodowanie zastępcze:"
 433 
 434 #: ../ui/prefdialog.glade.h:6
 435 msgid ""
 436 "Icons only\n"
 437 "Text only\n"
 438 "Icons and text\n"
 439 "Both horizontal"
 440 msgstr ""
 441 "Tylko ikony\n"
 442 "Tylko napisy\n"
 443 "Ikony i napisy\n"
 444 "Napisy i ikony poziomo"
 445 
 446 #: ../ui/prefdialog.glade.h:10
 447 msgid "Preferences"
 448 msgstr "Preferencje"
 449 
 450 #: ../ui/prefdialog.glade.h:11
 451 msgid "The encoding specified by the current locale"
 452 msgstr "Kodowanie określone przez bieżące ustawienia lokalne"
 453 
 454 #: ../ui/prefdialog.glade.h:12
 455 msgid "Tool_bar style:"
 456 msgstr "Styl p_aska narzędziowego:"
 457 
 458 #: ../ui/prefdialog.glade.h:13
 459 msgid "UTF-8"
 460 msgstr "UTF-8"
 461 
 462 #: ../ui/prefdialog.glade.h:14
 463 msgid "_File access"
 464 msgstr "_Dostęp plików"
 465 
 466 #: ../ui/prefdialog.glade.h:15
 467 msgid "_Look’n’feel"
 468 msgstr "_Wygląd i zachowanie"
 469 
 470 #: ../ui/prefdialog.glade.h:16
 471 msgid "_Match color:"
 472 msgstr "Kolor _dopasowania:"
 473 
 474 #: ../ui/prefdialog.glade.h:17
 475 msgid "_Text view font:"
 476 msgstr "Czcionka wyświetlania _tekstu:"
 477 
 478 #: ../ui/prefdialog.glade.h:18
 479 msgid ""
 480 "regexxer attempts to read a file in the following encodings before giving up:"
 481 msgstr ""
 482 "Program regexxer będzie próbował odczytać plik w następujących kodowaniach "
 483 "zanim się podda:"
 484 
 485 #~ msgid "_About"
 486 #~ msgstr "_O programie"
 487 
 488 #~ msgid "[OPTION]... [FOLDER]"
 489 #~ msgstr "[OPCJA]... [FOLDER]"
 490 
 491 #~ msgid "Try “regexxer --help” for more information."
 492 #~ msgstr "Spróbuj “regexxer --help” aby uzyskać więcej informacji."
 493 
 494 #~ msgid ""
 495 #~ "The folder name “%1” contains characters not representable in the "
 496 #~ "encoding of the local file system."
 497 #~ msgstr ""
 498 #~ "Nazwa folderu “%1” zawiera znaki, które nie występują w kodowaniu "
 499 #~ "lokalnego systemu plików."
 500 
 501 #~ msgid "Select a folder"
 502 #~ msgstr "Wybór folderu"
 503 
 504 #~ msgid "About regexxer"
 505 #~ msgstr "Informacje o regexxer"
 506 
 507 #~ msgid "The application icon of regexxer"
 508 #~ msgstr "Ikona aplikacji regexxer"
 509 
 510 #~ msgid "regexxer icon"
 511 #~ msgstr "ikona regexxer"
 512 
 513 #~ msgid "translated by"
 514 #~ msgstr "tłumaczenie"
 515 
 516 #~ msgid "written by"
 517 #~ msgstr "napisany przez"
 518 
 519 #~ msgid "The directory to be searched"
 520 #~ msgstr "Przeszukiwany katalog"