"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "ssr-0.4.2/src/translations/simplescreenrecorder_sv.ts" (18 May 2020, 122833 Bytes) of package /linux/privat/ssr-0.4.2.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) TypeScript source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file. See also the latest Fossies "Diffs" side-by-side code changes report for "simplescreenrecorder_sv.ts": 0.4.1_vs_0.4.2.

  1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  2 <!DOCTYPE TS>
  3 <TS version="2.0" language="sv_SE">
  4 <context>
  5   <name>DialogAbout</name>
  6   <message>
  7     <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="111"/>
  8     <source>About SimpleScreenRecorder</source>
  9     <translation>Om SimpleScreenRecorder</translation>
  10   </message>
  11   <message>
  12     <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="120"/>
  13     <source>For more information:</source>
  14     <translation>För mer information:</translation>
  15   </message>
  16   <message>
  17     <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="121"/>
  18     <source>The source code of this program can be found at:</source>
  19     <translation>Källkoden till det här programmet hittas på:</translation>
  20   </message>
  21   <message>
  22     <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="122"/>
  23     <source>This program uses:</source>
  24     <translation>Det här programmet använder:</translation>
  25   </message>
  26   <message>
  27     <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="123"/>
  28     <source>%1 for the graphical user interface</source>
  29     <translation>%1 för det grafiska användargränssnittet</translation>
  30   </message>
  31   <message>
  32     <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="124"/>
  33     <source>%1 or %2 (depending on your distribution) for video/audio encoding</source>
  34     <translation>%1 eller %2 (beroende på din distribution) för film-/ljudkodning</translation>
  35   </message>
  36   <message>
  37     <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="125"/>
  38     <source>%1 for hooking system functions for OpenGL recording</source>
  39     <translation>%1 för att haka i systemfunktioner för OpenGL-inspelning</translation>
  40   </message>
  41 </context>
  42 <context>
  43   <name>DialogGLInject</name>
  44   <message>
  45     <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="35"/>
  46     <source>OpenGL Settings</source>
  47     <translation>OpenGL-inställningar</translation>
  48   </message>
  49   <message>
  50     <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="38"/>
  51     <source>&lt;p&gt;Warning: OpenGL recording works by injecting a library into the program that will be recorded. This library will override some system functions in order to capture the frames before they are displayed on the screen. If you are trying to record a game that tries to detect hacking attempts on the client side, it&apos;s (theoretically) possible that the game will consider this a hack. This might even get you banned, so it&apos;s a good idea to make sure that the program you want to record won&apos;t ban you, *before* you try to record it. You&apos;ve been warned :).&lt;/p&gt;
  52 
  53 &lt;p&gt;Another warning: OpenGL recording is experimental, it may not work or even crash the program you are recording. If you are worried about losing program data, make a backup first!&lt;/p&gt;
  54 
  55 &lt;p&gt;If you want to record Steam games, &lt;a href=&quot;http://www.maartenbaert.be/simplescreenrecorder/recording-steam-games/&quot;&gt;read this first&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</source>
  56     <translation>Varning! OpenGL-inspelning fungerar genom att injicera ett bibliotek i det program som skall spelas in. Detta bibliotek kommer att åsidosätta vissa systemfunktioner, för att fånga upp bildrutorna innan de visas på skärmen. Om du spelar in ett spel som skannar hackniningsförsök på klientsidan, kan spelet möjligen uppfatta detta som ett hack. Det kan till och med få dig avstängd, så du bör säkerställa att du inte blir avstängd/blockerad från programmet du vill spela in, INNAN du försöker spela in det. Du har härmed blivit varnad!
  57 
  58 &lt;p&gt;En varning till! OpenGL-inspelning är experimentell så det kanske inte fungerar, eller t.o.m. kraschar programmet du spelar in. Gör först en säkerhetskopia om du är orolig för att förlora data!&lt;/p&gt;
  59 
  60 &lt;p&gt;Vill du spela in Steam-spel, bör du läsa &lt;a href=&quot;http://www.maartenbaert.be/simplescreenrecorder/recording-steam-games/&quot;&gt;det här först&lt;/a&gt;!&lt;/p&gt;</translation>
  61   </message>
  62   <message>
  63     <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="52"/>
  64     <source>Choose channel</source>
  65     <translation>Välj kanal</translation>
  66   </message>
  67   <message>
  68     <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="54"/>
  69     <source>Channel name:</source>
  70     <translation>Kanalnamn:</translation>
  71   </message>
  72   <message>
  73     <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="56"/>
  74     <source>Channel names are used to identify applications. You only need to use this if you want to record multiple applications at the same time.
  75 If you leave this empty, the default name &apos;channel-YOURUSERNAME&apos; will be used.</source>
  76     <translation>Kanalnamn används för att identifiera program. Det här behöver du bara använda om du tänker spela in flera program på samma gång.
  77 Om du lämnar det här fältet tomt, kommer standardnamnet &apos;kanall-DITTANVÄNDARNAMN&apos; att användas.</translation>
  78   </message>
  79   <message>
  80     <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="58"/>
  81     <source>Relax shared memory permissions (insecure)</source>
  82     <translation>Koppla bort delade minnesbehörigheter (osäkert)</translation>
  83   </message>
  84   <message>
  85     <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="59"/>
  86     <source>If checked, other users on the same machine will be able to attach to the shared memory that&apos;s used for communication with the OpenGL program.
  87 This means other users can (theoretically) see what you are recording, modify the frames, inject their own frames, or simply disrupt the communication.
  88 This even applies to users that are logged in remotely (ssh). You should only enable this if you need to record a program that runs as a different user.</source>
  89     <translation>Vid aktivering kommer andra användare på samma maskin att få tillgång till de delade minnesresurser som används för kommunikationen med OpenGL-programmet.
  90 Det innebär att andra användare kan (teoretiskt) se vad du spelar in, ändra bildrutor, infoga egna bildrutor eller helt enkelt störa kommunikationen.
  91 Det här gäller även användare som är fjärranslutna (ssh). Du bör endast aktivera detta om du behöver spela in ett program som kör som annan användare.</translation>
  92   </message>
  93   <message>
  94     <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="74"/>
  95     <source>Launch application</source>
  96     <translation>Starta program</translation>
  97   </message>
  98   <message>
  99     <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="76"/>
 100     <source>Command:</source>
 101     <translation>Kommando:</translation>
 102   </message>
 103   <message>
 104     <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="78"/>
 105     <source>This command will be executed to start the program that should be recorded.</source>
 106     <translation>Det här kommandot kommer att starta det program som skall spelas in.</translation>
 107   </message>
 108   <message>
 109     <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="80"/>
 110     <source>Working directory:</source>
 111     <translation>Arbetsmapp:</translation>
 112   </message>
 113   <message>
 114     <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="82"/>
 115     <source>The command will be executed in this directory. If you leave this empty, the working directory won&apos;t be changed.</source>
 116     <translation>Kommandot kommer att exekveras i den här mappen. Om du lämnar fältet tomt, kommer arbetsmappen inte att ändras.</translation>
 117   </message>
 118   <message>
 119     <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="84"/>
 120     <source>Launch automatically</source>
 121     <translation>Starta automatiskt</translation>
 122   </message>
 123   <message>
 124     <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="85"/>
 125     <source>If checked, the application will be launched automatically once you go to the recording page. If not checked, you have to start it manually.</source>
 126     <translation>Vid aktivering kommer programmet att startas automatiskt, när du går till inspelningssidan. Om inaktiverat, måste du starta det manuellt.</translation>
 127   </message>
 128   <message>
 129     <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="87"/>
 130     <source>Launch now</source>
 131     <translation>Starta nu</translation>
 132   </message>
 133   <message>
 134     <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="108"/>
 135     <source>Stream settings</source>
 136     <translation>Ströminställningar</translation>
 137   </message>
 138   <message>
 139     <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="110"/>
 140     <source>Limit application frame rate</source>
 141     <translation>Begränsa programmets bildfrekvens</translation>
 142   </message>
 143   <message>
 144     <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="111"/>
 145     <source>If checked, the injected library will slow down the application so the frame rate doesn&apos;t become higher than the recording frame rate.
 146 This stops the application from wasting CPU time for frames that won&apos;t be recorded, and sometimes results in smoother video
 147 (this depends on the application).</source>
 148     <translation>Vid aktivering kommer det injicerade biblioteket att sakta ner programmet så att bildfrekvensen inte blir högre än inspelningshastigheten.
 149 Det hindrar programmet från att ta CPU-tid i anspråk, för bildrutor som inte kommer att spelas in, och ibland resultera i en jämnare film
 150 (beror på programmet).</translation>
 151   </message>
 152   <message>
 153     <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="120"/>
 154     <source>Close</source>
 155     <translation>Stäng</translation>
 156   </message>
 157 </context>
 158 <context>
 159   <name>DialogRecordSchedule</name>
 160   <message>
 161     <location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="78"/>
 162     <source>Recording schedule</source>
 163     <translation type="unfinished"></translation>
 164   </message>
 165   <message>
 166     <location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="80"/>
 167     <source>Time zone:</source>
 168     <translation type="unfinished"></translation>
 169   </message>
 170   <message>
 171     <location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="82"/>
 172     <source>Local time</source>
 173     <translation type="unfinished"></translation>
 174   </message>
 175   <message>
 176     <location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="83"/>
 177     <source>UTC</source>
 178     <translation type="unfinished"></translation>
 179   </message>
 180   <message>
 181     <location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="85"/>
 182     <source>Current time:</source>
 183     <translation type="unfinished"></translation>
 184   </message>
 185   <message>
 186     <location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="102"/>
 187     <source>Add</source>
 188     <translation type="unfinished"></translation>
 189   </message>
 190   <message>
 191     <location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="103"/>
 192     <source>Remove</source>
 193     <translation type="unfinished"></translation>
 194   </message>
 195   <message>
 196     <location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="104"/>
 197     <source>Move up</source>
 198     <translation type="unfinished"></translation>
 199   </message>
 200   <message>
 201     <location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="105"/>
 202     <source>Move down</source>
 203     <translation type="unfinished"></translation>
 204   </message>
 205   <message>
 206     <location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="107"/>
 207     <source>Close</source>
 208     <translation type="unfinished">Stäng</translation>
 209   </message>
 210 </context>
 211 <context>
 212   <name>Logger</name>
 213   <message>
 214     <location filename="../AV/FastResampler.cpp" line="124"/>
 215     <source>Error: Resample ratio is out of range!</source>
 216     <translation>Fel: Omsamplingsförhållandet är utom räckhåll!</translation>
 217   </message>
 218   <message>
 219     <location filename="../AV/FastResampler.cpp" line="128"/>
 220     <source>Error: Drift ratio is out of range!</source>
 221     <translation>Fel: Driftförhållandet är utom räckhåll!</translation>
 222   </message>
 223   <message>
 224     <location filename="../AV/FastResampler.cpp" line="158"/>
 225     <source>Resample ratio is %1 (was %2).</source>
 226     <translation>Omsamplingsförhållandet är %1 (var %2).</translation>
 227   </message>
 228   <message>
 229     <location filename="../AV/FastScaler.cpp" line="129"/>
 230     <source>Warning: Pixel format is not supported (%1 -&gt; %2), using swscale instead. This is not a problem, but performance will be worse.</source>
 231     <translation>Varning! Pixelformatet stöds inte (%1 -&gt; %2), använder swscale istället. Detta är inget problem, men prestanda försämras.</translation>
 232   </message>
 233   <message>
 234     <location filename="../AV/FastScaler.cpp" line="138"/>
 235     <location filename="../Benchmark.cpp" line="124"/>
 236     <location filename="../Benchmark.cpp" line="205"/>
 237     <source>Error: Can&apos;t get swscale context!</source>
 238     <comment>Don&apos;t translate &apos;swscale&apos;</comment>
 239     <translation>Fel: Kan inte hämta swscale-kontext!</translation>
 240   </message>
 241   <message>
 242     <location filename="../AV/FastScaler.cpp" line="160"/>
 243     <location filename="../AV/FastScaler.cpp" line="185"/>
 244     <location filename="../AV/FastScaler.cpp" line="210"/>
 245     <location filename="../AV/FastScaler.cpp" line="234"/>
 246     <location filename="../AV/FastScaler.cpp" line="256"/>
 247     <location filename="../AV/FastScaler.cpp" line="279"/>
 248     <source>Warning: Memory is not properly aligned for SSE, using fallback converter instead. This is not a problem, but performance will be worse.</source>
 249     <comment>Don&apos;t translate &apos;fallback&apos;</comment>
 250     <translation>Varning! Minnet är inte korrekt justerat för SSE, använder reservkonverterare istället. Detta är inget problem, men prestanda försämras.</translation>
 251   </message>
 252   <message>
 253     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="33"/>
 254     <source>Warning: An overrun has occurred, some samples were lost.</source>
 255     <comment>Don&apos;t translate &apos;overrun&apos;</comment>
 256     <translation>Varning! Ett dataöverskridande inträffade, några samplingarr gick förlorade</translation>
 257   </message>
 258   <message>
 259     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="35"/>
 260     <source>Error: Can&apos;t recover device after overrun!</source>
 261     <comment>Don&apos;t translate &apos;overrun&apos;</comment>
 262     <translation>Fel: Kan inte återställa enheten efter dataöverskridande!</translation>
 263   </message>
 264   <message>
 265     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="39"/>
 266     <source>Error: Can&apos;t start PCM device after overrun!</source>
 267     <comment>Don&apos;t translate &apos;overrun&apos;</comment>
 268     <translation>Fel: Kan inte starta PCM-enheten efter dataöverskridande!</translation>
 269   </message>
 270   <message>
 271     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="67"/>
 272     <location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="174"/>
 273     <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="55"/>
 274     <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="214"/>
 275     <source>Stopping input thread ...</source>
 276     <translation>Stoppar indatatråd...</translation>
 277   </message>
 278   <message>
 279     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="97"/>
 280     <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="237"/>
 281     <source>Generating source list ...</source>
 282     <translation>Genererar källista...</translation>
 283   </message>
 284   <message>
 285     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="116"/>
 286     <source>Error: Could not update ALSA configuration!</source>
 287     <translation>Fel: Kunde inte uppdatera ALSA-konfiguration!</translation>
 288   </message>
 289   <message>
 290     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="163"/>
 291     <source>Found plugin: [%1] %2</source>
 292     <translation>Upptäckt insticksmodul: [%1] %2</translation>
 293   </message>
 294   <message>
 295     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="176"/>
 296     <source>Warning: Could not open sound card %1.</source>
 297     <translation>Varning! Kunde inte öppna ljudkortet %1.</translation>
 298   </message>
 299   <message>
 300     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="182"/>
 301     <source>Warning: Could not get info for sound card %1.</source>
 302     <translation>Varning! Kunde inte hämta information om ljudkortet %1.</translation>
 303   </message>
 304   <message>
 305     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="186"/>
 306     <source>Found card: [%1] %2</source>
 307     <translation>Upptäckt kort: [%1] %2</translation>
 308   </message>
 309   <message>
 310     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="211"/>
 311     <source>Found device: [%1] %2</source>
 312     <translation>Upptäckt enhet: [%1] %2</translation>
 313   </message>
 314   <message>
 315     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="260"/>
 316     <location filename="../AV/SimpleSynth.cpp" line="124"/>
 317     <source>Error: Can&apos;t open PCM device!</source>
 318     <translation>Fel: Kan inte öppna PCM-enhet!</translation>
 319   </message>
 320   <message>
 321     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="264"/>
 322     <location filename="../AV/SimpleSynth.cpp" line="128"/>
 323     <source>Error: Can&apos;t get PCM hardware parameters!</source>
 324     <translation>Fel: Kan inte hämta hårdvarauparametrar för PCM!</translation>
 325   </message>
 326   <message>
 327     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="270"/>
 328     <location filename="../AV/SimpleSynth.cpp" line="134"/>
 329     <source>Error: Can&apos;t set access type!</source>
 330     <translation>Fel: Kan inte öppna PCM-enhet!</translation>
 331   </message>
 332   <message>
 333     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="276"/>
 334     <location filename="../AV/SimpleSynth.cpp" line="140"/>
 335     <source>Error: Can&apos;t set sample format!</source>
 336     <translation>Fel: Kan inte ange samplingsformat!</translation>
 337   </message>
 338   <message>
 339     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="283"/>
 340     <location filename="../AV/SimpleSynth.cpp" line="147"/>
 341     <source>Error: Can&apos;t set sample rate!</source>
 342     <translation>Fel: Kan inte ange samplingsförhållande!</translation>
 343   </message>
 344   <message>
 345     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="287"/>
 346     <location filename="../AV/SimpleSynth.cpp" line="151"/>
 347     <source>Warning: Sample rate %1 is not supported, using %2 instead. This is not a problem.</source>
 348     <translation>Varning! Samplingsförhållandet %1 stöds inte, använder %2 istället. Detta är inget problem.</translation>
 349   </message>
 350   <message>
 351     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="296"/>
 352     <location filename="../AV/SimpleSynth.cpp" line="159"/>
 353     <source>Error: Can&apos;t set channel count!</source>
 354     <translation>Fel: Kan inte ange kanal!</translation>
 355   </message>
 356   <message>
 357     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="300"/>
 358     <source>Warning: Channel count %1 is not supported, using %2 instead. This is not a problem.</source>
 359     <translation>Varning! Kanalnummer %1 stöds inte. Använder %2 istället. Detta är inget problem.</translation>
 360   </message>
 361   <message>
 362     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="309"/>
 363     <location filename="../AV/SimpleSynth.cpp" line="166"/>
 364     <source>Error: Can&apos;t set period size!</source>
 365     <translation>Fel: Kan inte ange periodstorlek</translation>
 366   </message>
 367   <message>
 368     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="313"/>
 369     <location filename="../AV/SimpleSynth.cpp" line="170"/>
 370     <source>Warning: Period size %1 is not supported, using %2 instead. This is not a problem.</source>
 371     <translation>Varning! Pertiodstorlek %1 stöds inte, använder %2 istället. Detta är inget problem.</translation>
 372   </message>
 373   <message>
 374     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="322"/>
 375     <location filename="../AV/SimpleSynth.cpp" line="179"/>
 376     <source>Error: Can&apos;t set buffer size!</source>
 377     <translation>Fel: Kan inte ange buffertstorlek!</translation>
 378   </message>
 379   <message>
 380     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="326"/>
 381     <location filename="../AV/SimpleSynth.cpp" line="183"/>
 382     <source>Warning: Buffer size %1 is not supported, using %2 instead. This is not a problem.</source>
 383     <translation>Varning! Buffertstorleken %1 stöds inte, använder %2 istället. Detta är inget problem.</translation>
 384   </message>
 385   <message>
 386     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="334"/>
 387     <location filename="../AV/SimpleSynth.cpp" line="191"/>
 388     <source>Error: Can&apos;t apply PCM hardware parameters!</source>
 389     <translation>Fel: Kan inte verkställa hårdvaruparametrar för PCM!</translation>
 390   </message>
 391   <message>
 392     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="352"/>
 393     <source>Error: Can&apos;t start PCM device!</source>
 394     <translation>Fel: Kan inte starta PCM-enhet!</translation>
 395   </message>
 396   <message>
 397     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="373"/>
 398     <location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="290"/>
 399     <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="237"/>
 400     <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="335"/>
 401     <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="439"/>
 402     <source>Input thread started.</source>
 403     <translation>Indatatråd startad.</translation>
 404   </message>
 405   <message>
 406     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="388"/>
 407     <source>Error: Can&apos;t read samples!</source>
 408     <translation>Fel: Kan inte läsa samplingar!</translation>
 409   </message>
 410   <message>
 411     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="414"/>
 412     <location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="358"/>
 413     <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="288"/>
 414     <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="428"/>
 415     <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="554"/>
 416     <source>Input thread stopped.</source>
 417     <translation>Indatatråd stoppad.</translation>
 418   </message>
 419   <message>
 420     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="418"/>
 421     <location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="362"/>
 422     <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="292"/>
 423     <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="432"/>
 424     <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="558"/>
 425     <source>Exception &apos;%1&apos; in input thread.</source>
 426     <translation>Undantag &apos;%1&apos; i indatatråd.</translation>
 427   </message>
 428   <message>
 429     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="421"/>
 430     <location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="365"/>
 431     <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="295"/>
 432     <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="435"/>
 433     <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="561"/>
 434     <source>Unknown exception in input thread.</source>
 435     <translation>Okänt undantag i indatatråd.</translation>
 436   </message>
 437   <message>
 438     <location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="259"/>
 439     <source>Error: Could not read stream, this usually means that the stream was already gone.</source>
 440     <translation>Fel: Kunde inte läsa ström, detta innebär vanligen att strömmen redan förlorats.</translation>
 441   </message>
 442   <message>
 443     <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="71"/>
 444     <source>Error: Could not connect to JACK!</source>
 445     <translation>Fel: Kunde inte ansluta till JACK!</translation>
 446   </message>
 447   <message>
 448     <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="80"/>
 449     <source>Error: Could not create JACK port!</source>
 450     <translation>Fel: Kunde inte skapa JACK-port!</translation>
 451   </message>
 452   <message>
 453     <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="86"/>
 454     <source>Error: Could not set JACK process callback!</source>
 455     <translation>Fel: Kunde inte ange återanrop för JACK-processen!</translation>
 456   </message>
 457   <message>
 458     <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="90"/>
 459     <source>Error: Could not set JACK sample rate callback!</source>
 460     <translation>Fel: Kunde inte ange återanrop för JACK-processens samplingsförhållande!</translation>
 461   </message>
 462   <message>
 463     <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="94"/>
 464     <source>Error: Could not set JACK xrun callback!</source>
 465     <translation>Fel: Kunde inte ange återanrop för JACK xrun!</translation>
 466   </message>
 467   <message>
 468     <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="98"/>
 469     <source>Error: Could not set JACK port connect callback!</source>
 470     <translation>Fel: Kunde inte ange återanrop för JACK portanslutning!</translation>
 471   </message>
 472   <message>
 473     <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="103"/>
 474     <source>Error: Could not activate JACK client!</source>
 475     <translation>Fel: Kunde inte aktivera JACK-klient!</translation>
 476   </message>
 477   <message>
 478     <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="111"/>
 479     <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="122"/>
 480     <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="251"/>
 481     <source>Connecting port %1 to %2.</source>
 482     <translation>Ansluter port %1 till %2.</translation>
 483   </message>
 484   <message>
 485     <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="255"/>
 486     <source>Disconnecting port %1 from %2.</source>
 487     <translation>Kopplar ifrån port %1 från %2.</translation>
 488   </message>
 489   <message>
 490     <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="34"/>
 491     <source>Error: pa_mainloop_prepare failed!</source>
 492     <comment>Don&apos;t translate &apos;pa_mainloop_prepare&apos;</comment>
 493     <translation>Fel: pa_mainloop_prepare misslyckades!</translation>
 494   </message>
 495   <message>
 496     <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="38"/>
 497     <source>Error: pa_mainloop_poll failed!</source>
 498     <comment>Don&apos;t translate &apos;pa_mainloop_poll&apos;</comment>
 499     <translation>Fel: pa_mainloop_poll misslyckades!</translation>
 500   </message>
 501   <message>
 502     <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="42"/>
 503     <source>Error: pa_mainloop_dispatch failed!</source>
 504     <comment>Don&apos;t translate &apos;pa_mainloop_dispatch&apos;</comment>
 505     <translation>Fel: pa_mainloop_dispatch misslyckades!</translation>
 506   </message>
 507   <message>
 508     <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="52"/>
 509     <source>Error: Could not create main loop!</source>
 510     <translation>Fel: Kunde inte skapa primär loop!</translation>
 511   </message>
 512   <message>
 513     <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="59"/>
 514     <source>Error: Could not create context!</source>
 515     <translation>Fel: Kunde inte skapa kontext!</translation>
 516   </message>
 517   <message>
 518     <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="64"/>
 519     <source>Error: Could not connect! Reason: %1
 520 It is possible that your system doesn&apos;t use PulseAudio. Try using the ALSA backend instead.</source>
 521     <translation>Fel: Kunde inte ansluta! Anledning: %1
 522 Det är möjligt att ditt system inte använder PulseAudio. Försök med ALSA istället.</translation>
 523   </message>
 524   <message>
 525     <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="68"/>
 526     <source>Error: Could not connect! Reason: %1
 527 It is possible that your system doesn&apos;t use PulseAudio.</source>
 528     <translation type="unfinished"></translation>
 529   </message>
 530   <message>
 531     <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="82"/>
 532     <source>Error: Connection attempt failed! Reason: %1</source>
 533     <translation>Fel: Anslutningsförsöket misslyckades! Anledning: %1</translation>
 534   </message>
 535   <message>
 536     <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="119"/>
 537     <source>Error: Could not create stream! Reason: %1</source>
 538     <translation>Fel: Kunde inte skapa ström! Anledning: %1</translation>
 539   </message>
 540   <message>
 541     <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="126"/>
 542     <source>Error: Could not connect stream! Reason: %1</source>
 543     <translation>Fel: Kunde inte ansluta till strömmen! Anledning: %1</translation>
 544   </message>
 545   <message>
 546     <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="137"/>
 547     <source>Error: Stream connection attempt failed! Reason: %1</source>
 548     <translation>Fel: Strömanslutningsförsöket misslyckades! Anledning: %1</translation>
 549   </message>
 550   <message>
 551     <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="228"/>
 552     <source>Found source: [%1] %2</source>
 553     <translation>Upptäckt källa: [%1] %2</translation>
 554   </message>
 555   <message>
 556     <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="249"/>
 557     <source>Error: Could not get names of sources! Reason: %1</source>
 558     <translation>Fel: Kunde inte hämta källnamn! Anledning: %1</translation>
 559   </message>
 560   <message>
 561     <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="297"/>
 562     <source>Error: Could not get source info! Reason: %1</source>
 563     <translation type="unfinished"></translation>
 564   </message>
 565   <message>
 566     <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="302"/>
 567     <source>Stream is a monitor.</source>
 568     <translation type="unfinished"></translation>
 569   </message>
 570   <message>
 571     <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="304"/>
 572     <source>Stream is not a monitor.</source>
 573     <translation type="unfinished"></translation>
 574   </message>
 575   <message>
 576     <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="349"/>
 577     <source>Error: pa_stream_peek failed!</source>
 578     <comment>Don&apos;t translate &apos;pa_stream_peek&apos;</comment>
 579     <translation>Fel: pa_stream_peek misslyckades!</translation>
 580   </message>
 581   <message>
 582     <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="416"/>
 583     <source>Warning: Audio source was suspended. The current segment will be stopped until the source is resumed.</source>
 584     <translation>Varning! Ljudkällan avbröts. Det aktuella segmentet stoppas tills källan kan återupptas.</translation>
 585   </message>
 586   <message>
 587     <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="421"/>
 588     <source>Warning: Stream was moved to a different source.</source>
 589     <translation>Varning! Strömmen flyttades till en annan källa.</translation>
 590   </message>
 591   <message>
 592     <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamReader.cpp" line="64"/>
 593     <source>Created video stream reader.</source>
 594     <translation>Skapade videoströmläsare.</translation>
 595   </message>
 596   <message>
 597     <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamReader.cpp" line="69"/>
 598     <source>Error: Can&apos;t open video stream file!</source>
 599     <translation>Fel: Kan inte öppna videoströmmen!</translation>
 600   </message>
 601   <message>
 602     <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamReader.cpp" line="76"/>
 603     <source>Error: Can&apos;t resize video stream file!</source>
 604     <translation>Fel: Kan inte Kan inte storleksändra videoströmmen!</translation>
 605   </message>
 606   <message>
 607     <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamReader.cpp" line="83"/>
 608     <source>Error: Can&apos;t memory-map video stream file!</source>
 609     <translation>Fel: Kan inte minnesallokera videoströmmen!</translation>
 610   </message>
 611   <message>
 612     <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamReader.cpp" line="92"/>
 613     <source>Error: Can&apos;t open video frame file!</source>
 614     <translation>Fel: Kan inte öppna videofilen!</translation>
 615   </message>
 616   <message>
 617     <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamReader.cpp" line="142"/>
 618     <source>Destroyed video stream reader.</source>
 619     <translation>Tog bort videoströmläsaren.</translation>
 620   </message>
 621   <message>
 622     <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamReader.cpp" line="238"/>
 623     <source>Error: Size of video frame file is incorrect!</source>
 624     <translation>Fel: Storleken på videobildfilen är inkorrekt!</translation>
 625   </message>
 626   <message>
 627     <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamReader.cpp" line="247"/>
 628     <source>Error: Can&apos;t memory-map video frame file!</source>
 629     <translation>Fel: Kan inte minnesallokera videofilen!</translation>
 630   </message>
 631   <message>
 632     <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="94"/>
 633     <source>Error: Can&apos;t create channel directory!</source>
 634     <translation>Fel: Kan inte skapa kanalplats!</translation>
 635   </message>
 636   <message>
 637     <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="102"/>
 638     <source>Error: Can&apos;t stat channel directory!</source>
 639     <translation>Fel: Kan inte starta kanalplatsen!</translation>
 640   </message>
 641   <message>
 642     <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="106"/>
 643     <source>Error: Channel directory is not a regular directory!</source>
 644     <translation>Fel: Kanalplatsen är ingen reguljär plats!</translation>
 645   </message>
 646   <message>
 647     <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="111"/>
 648     <source>Error: Can&apos;t set channel directory mode!</source>
 649     <translation>Fel: Kan inte ange kanalplatsläge!</translation>
 650   </message>
 651   <message>
 652     <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="116"/>
 653     <source>Error: Channel directory is owned by a different user! Choose a different channel name, or enable relaxed file permissions to use it anyway.</source>
 654     <translation>Fel: Kanalplatsen ägs av en annan användare! Välj ett annat kanalnamn, eller tilldela filbehörigheter för att använda den ändå.</translation>
 655   </message>
 656   <message>
 657     <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="126"/>
 658     <source>Error: Can&apos;t initialize inotify!</source>
 659     <comment>don&apos;t translate &apos;inotify&apos;</comment>
 660     <translation>Fel: Kan inte starta inotify</translation>
 661   </message>
 662   <message>
 663     <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="132"/>
 664     <source>Error: Can&apos;t watch channel directory!</source>
 665     <translation>Fel: Kan inte bevaka kanalplatsen!</translation>
 666   </message>
 667   <message>
 668     <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="144"/>
 669     <source>Error: Can&apos;t open channel directory!</source>
 670     <translation>Fel: Kan inte öppna kanalplatsen!</translation>
 671   </message>
 672   <message>
 673     <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="162"/>
 674     <source>Added pre-existing stream %1.</source>
 675     <translation>Lade till befintliga strömmen %1.</translation>
 676   </message>
 677   <message>
 678     <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="197"/>
 679     <source>Error: Can&apos;t get read length from inotify!</source>
 680     <comment>don&apos;t translate &apos;inotify&apos;</comment>
 681     <translation>Fel: Kan inte hämta läslängd från inotify!</translation>
 682   </message>
 683   <message>
 684     <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="205"/>
 685     <source>Error: Can&apos;t read from inotify!</source>
 686     <comment>don&apos;t translate &apos;inotify&apos;</comment>
 687     <translation>Fel: Kan inte läsa från inotify!</translation>
 688   </message>
 689   <message>
 690     <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="215"/>
 691     <source>Error: Received partial event from inotify!</source>
 692     <comment>don&apos;t translate &apos;inotify&apos;</comment>
 693     <translation>Fel: Tog emot partell händelse från inotify!</translation>
 694   </message>
 695   <message>
 696     <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="227"/>
 697     <source>Error: Received partial name from inotify!</source>
 698     <comment>don&apos;t translate &apos;inotify&apos;</comment>
 699     <translation>Fel: Tog emot partiellt namn från inotify!</translation>
 700   </message>
 701   <message>
 702     <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="241"/>
 703     <source>Added stream %1.</source>
 704     <translation>Lade till strömmen %1.</translation>
 705   </message>
 706   <message>
 707     <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="249"/>
 708     <source>Removed stream %1.</source>
 709     <translation>Tog bort strömmen %1.</translation>
 710   </message>
 711   <message>
 712     <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="275"/>
 713     <source>Deleted abandoned stream %1.</source>
 714     <translation>Tog bort den övergivna strömmen %1.</translation>
 715   </message>
 716   <message>
 717     <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="70"/>
 718     <source>Error: Unsupported X11 image pixel format!</source>
 719     <translation>Fel: Bildpixelformat X11 stöds inte!</translation>
 720   </message>
 721   <message>
 722     <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="193"/>
 723     <location filename="../AV/Output/VideoEncoder.cpp" line="96"/>
 724     <source>Error: Width or height is zero!</source>
 725     <translation>Fel: Bredd eller höjd är noll!</translation>
 726   </message>
 727   <message>
 728     <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="197"/>
 729     <location filename="../AV/Output/VideoEncoder.cpp" line="100"/>
 730     <source>Error: Width or height is too large, the maximum width and height is %1!</source>
 731     <translation>Fel: Bredd eller höjd är för stor. Max bredd och höjd är %1!</translation>
 732   </message>
 733   <message>
 734     <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="249"/>
 735     <location filename="../GUI/HotkeyListener.cpp" line="115"/>
 736     <source>Error: Can&apos;t open X display!</source>
 737     <comment>Don&apos;t translate &apos;display&apos;</comment>
 738     <translation>Fel: Kan inte öppna X skärm!</translation>
 739   </message>
 740   <message>
 741     <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="258"/>
 742     <source>Using X11 shared memory.</source>
 743     <translation>Använder X11 delat minne.</translation>
 744   </message>
 745   <message>
 746     <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="305"/>
 747     <source>Error: Can&apos;t create shared image!</source>
 748     <translation>Fel: Kan inte skapa delad bild!</translation>
 749   </message>
 750   <message>
 751     <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="310"/>
 752     <source>Error: Can&apos;t get shared memory!</source>
 753     <translation>Fel: Kan inte hämta delat minne!</translation>
 754   </message>
 755   <message>
 756     <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="315"/>
 757     <source>Error: Can&apos;t attach to shared memory!</source>
 758     <translation>Fel: Kan inte ansluta delat minne!</translation>
 759   </message>
 760   <message>
 761     <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="260"/>
 762     <source>Not using X11 shared memory.</source>
 763     <translation>Använder inte X11 delat minne.</translation>
 764   </message>
 765   <message>
 766     <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="267"/>
 767     <source>Warning: XFixes is not supported by X server, the cursor has been hidden.</source>
 768     <comment>Don&apos;t translate &apos;XFixes&apos;</comment>
 769     <translation>Varning! XFixes stöds inte av X server, pekaren har dolts.</translation>
 770   </message>
 771   <message>
 772     <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="363"/>
 773     <source>Warning: Xinerama is not supported by X server, multi-monitor support may not work properly.</source>
 774     <comment>Don&apos;t translate &apos;Xinerama&apos;</comment>
 775     <translation type="unfinished"></translation>
 776   </message>
 777   <message>
 778     <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="369"/>
 779     <source>Warning: No monitors detected, multi-monitor support may not work properly.</source>
 780     <translation type="unfinished"></translation>
 781   </message>
 782   <message>
 783     <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="388"/>
 784     <source>Error: Invalid screen bounding box!</source>
 785     <translation>Fel: Ogiltig skärmbegränsningsram!</translation>
 786   </message>
 787   <message>
 788     <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="320"/>
 789     <source>Error: Can&apos;t attach server to shared memory!</source>
 790     <translation>Fel: Kan inte ansluta server till delat minne!</translation>
 791   </message>
 792   <message>
 793     <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="505"/>
 794     <source>Error: Can&apos;t get image (using shared memory)!
 795   Usually this means the recording area is not completely inside the screen. Or did you change the screen resolution?</source>
 796     <translation>Fel: Kan inte hämta bild (med delat minne)!
 797   Det betyder vanligtvis att inspelningsområdet inte är helt innanför skärmkanterna. Ellere har du ändrat skärmens upplösning?</translation>
 798   </message>
 799   <message>
 800     <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="516"/>
 801     <source>Error: Can&apos;t get image (not using shared memory)!
 802   Usually this means the recording area is not completely inside the screen. Or did you change the screen resolution?</source>
 803     <translation>Fel: Kan inte hämta bild (utan delat minne)!
 804   Det betyder vanligtvis att inspelningsområdet inte är helt innanför skärmkanterna. Ellere har du ändrat skärmens upplösning?</translation>
 805   </message>
 806   <message>
 807     <location filename="../AV/Output/AudioEncoder.cpp" line="100"/>
 808     <source>Error: Channel count is zero.</source>
 809     <translation>Fel: Kanalantalet är noll.</translation>
 810   </message>
 811   <message>
 812     <location filename="../AV/Output/AudioEncoder.cpp" line="104"/>
 813     <source>Error: Sample rate is zero.</source>
 814     <translation>Fel: Samplingsfrekvensen är noll</translation>
 815   </message>
 816   <message>
 817     <location filename="../AV/Output/AudioEncoder.cpp" line="142"/>
 818     <source>Using sample format %1.</source>
 819     <translation>Använder samplingsformat %1.</translation>
 820   </message>
 821   <message>
 822     <location filename="../AV/Output/AudioEncoder.cpp" line="147"/>
 823     <source>Error: Encoder requires an unsupported sample format!</source>
 824     <translation>Fel: Kodaren kräver ett samplingsformat som inte stöds!</translation>
 825   </message>
 826   <message>
 827     <location filename="../AV/Output/AudioEncoder.cpp" line="176"/>
 828     <source>Error: Sending of audio frame failed!</source>
 829     <translation type="unfinished"></translation>
 830   </message>
 831   <message>
 832     <location filename="../AV/Output/AudioEncoder.cpp" line="197"/>
 833     <source>Error: Receiving of audio packet failed!</source>
 834     <translation type="unfinished"></translation>
 835   </message>
 836   <message>
 837     <location filename="../AV/Output/AudioEncoder.cpp" line="210"/>
 838     <location filename="../AV/Output/AudioEncoder.cpp" line="232"/>
 839     <source>Error: Encoding of audio frame failed!</source>
 840     <translation>Fel: Kodning av ljudram misslyckades!</translation>
 841   </message>
 842   <message>
 843     <location filename="../AV/Output/BaseEncoder.cpp" line="30"/>
 844     <location filename="../AV/Output/BaseEncoder.cpp" line="39"/>
 845     <source>Error: Option &apos;%1&apos; could not be parsed!</source>
 846     <translation>Fel: Alternativet &apos;%1&apos; kunde inte tolkas!</translation>
 847   </message>
 848   <message>
 849     <location filename="../AV/Output/BaseEncoder.cpp" line="96"/>
 850     <source>Stopping encoder thread ...</source>
 851     <translation>Stoppar kodningstråd...</translation>
 852   </message>
 853   <message>
 854     <location filename="../AV/Output/BaseEncoder.cpp" line="164"/>
 855     <source>Error: Can&apos;t open codec!</source>
 856     <translation>Fel: Kan inte öppna kodek!</translation>
 857   </message>
 858   <message>
 859     <location filename="../AV/Output/BaseEncoder.cpp" line="172"/>
 860     <source>Warning: Codec option &apos;%1&apos; was not recognised!</source>
 861     <translation>Varning! Kodekalternativ &apos;%1&apos; kändes inte igen!</translation>
 862   </message>
 863   <message>
 864     <location filename="../AV/Output/BaseEncoder.cpp" line="188"/>
 865     <source>Encoder thread started.</source>
 866     <translation>Kodningstråd startad</translation>
 867   </message>
 868   <message>
 869     <location filename="../AV/Output/BaseEncoder.cpp" line="217"/>
 870     <source>Flushing encoder ...</source>
 871     <translation>Rensar kodare...</translation>
 872   </message>
 873   <message>
 874     <location filename="../AV/Output/BaseEncoder.cpp" line="228"/>
 875     <source>Encoder thread stopped.</source>
 876     <translation>Kodningstråd stoppad.</translation>
 877   </message>
 878   <message>
 879     <location filename="../AV/Output/BaseEncoder.cpp" line="232"/>
 880     <source>Exception &apos;%1&apos; in encoder thread.</source>
 881     <translation>Undantag &apos;%1&apos; i kodningstråd.</translation>
 882   </message>
 883   <message>
 884     <location filename="../AV/Output/BaseEncoder.cpp" line="235"/>
 885     <source>Unknown exception in encoder thread.</source>
 886     <translation>Okänt undantag i kodningstråd.</translation>
 887   </message>
 888   <message>
 889     <location filename="../AV/Output/Muxer.cpp" line="70"/>
 890     <source>Stopping encoders ...</source>
 891     <translation>Stoppar kodare...</translation>
 892   </message>
 893   <message>
 894     <location filename="../AV/Output/Muxer.cpp" line="77"/>
 895     <source>Waiting for muxer thread to stop ...</source>
 896     <translation>Väntar på att muxertråd skall stoppa...</translation>
 897   </message>
 898   <message>
 899     <location filename="../AV/Output/Muxer.cpp" line="100"/>
 900     <location filename="../AV/Output/Muxer.cpp" line="124"/>
 901     <source>Error: Can&apos;t copy parameters to stream!</source>
 902     <translation type="unfinished"></translation>
 903   </message>
 904   <message>
 905     <location filename="../AV/Output/Muxer.cpp" line="146"/>
 906     <source>Error: Can&apos;t write header!</source>
 907     <comment>Don&apos;t translate &apos;header&apos;</comment>
 908     <translation>Fel: Kan inte skriva header!</translation>
 909   </message>
 910   <message>
 911     <location filename="../AV/Output/Muxer.cpp" line="157"/>
 912     <source>Finishing encoders ...</source>
 913     <translation>Avslutar kodare...</translation>
 914   </message>
 915   <message>
 916     <location filename="../AV/Output/Muxer.cpp" line="199"/>
 917     <source>Error: Can&apos;t find chosen output format!</source>
 918     <translation>Fel: Kan inte hitta det valda utdataformatet!</translation>
 919   </message>
 920   <message>
 921     <location filename="../AV/Output/Muxer.cpp" line="203"/>
 922     <source>Using format %1 (%2).</source>
 923     <translation>Använder format %1 (%2).</translation>
 924   </message>
 925   <message>
 926     <location filename="../AV/Output/Muxer.cpp" line="209"/>
 927     <source>Error: Can&apos;t allocate format context!</source>
 928     <translation>Fel: Kan inte allokera formatkontext!</translation>
 929   </message>
 930   <message>
 931     <location filename="../AV/Output/Muxer.cpp" line="216"/>
 932     <source>Error: Can&apos;t open output file!</source>
 933     <translation>Fel: Kan inte öppna utdatafil!</translation>
 934   </message>
 935   <message>
 936     <location filename="../AV/Output/Muxer.cpp" line="229"/>
 937     <source>Error: Can&apos;t write trailer, continuing anyway.</source>
 938     <comment>Don&apos;t translate &apos;trailer&apos;</comment>
 939     <translation>Fel: Kan inte skriva trailer, fortsätter ändå.</translation>
 940   </message>
 941   <message>
 942     <location filename="../AV/Output/Muxer.cpp" line="267"/>
 943     <source>Error: Can&apos;t find codec!</source>
 944     <translation>Fel: Kan inte hitta kodek!</translation>
 945   </message>
 946   <message>
 947     <location filename="../AV/Output/Muxer.cpp" line="277"/>
 948     <source>Using codec %1 (%2).</source>
 949     <translation>Använder kodek %1 (%2).</translation>
 950   </message>
 951   <message>
 952     <location filename="../AV/Output/Muxer.cpp" line="288"/>
 953     <source>Error: Can&apos;t create new stream!</source>
 954     <translation>Fel: Kan inte skapa ny ström!</translation>
 955   </message>
 956   <message>
 957     <location filename="../AV/Output/Muxer.cpp" line="295"/>
 958     <source>Error: Can&apos;t create new codec context!</source>
 959     <translation type="unfinished"></translation>
 960   </message>
 961   <message>
 962     <location filename="../AV/Output/Muxer.cpp" line="307"/>
 963     <source>Error: Can&apos;t get codec context defaults!</source>
 964     <translation>Fel: Kan inte hämta kontextstandard för kodek!</translation>
 965   </message>
 966   <message>
 967     <location filename="../AV/Output/Muxer.cpp" line="320"/>
 968     <source>Warning: This codec is considered experimental by libav/ffmpeg.</source>
 969     <translation>Varning! Denna kodek betecknas som experimentell av libav/ffmpeg.</translation>
 970   </message>
 971   <message>
 972     <location filename="../AV/Output/Muxer.cpp" line="336"/>
 973     <source>Muxer thread started.</source>
 974     <translation>Muxertråd startad</translation>
 975   </message>
 976   <message>
 977     <location filename="../AV/Output/Muxer.cpp" line="396"/>
 978     <source>Error: Can&apos;t write frame to muxer!</source>
 979     <translation>Fel: Kan inte skriva bildruta till muxer</translation>
 980   </message>
 981   <message>
 982     <location filename="../AV/Output/Muxer.cpp" line="424"/>
 983     <source>Muxer thread stopped.</source>
 984     <translation>Muxertråd stoppad.</translation>
 985   </message>
 986   <message>
 987     <location filename="../AV/Output/Muxer.cpp" line="428"/>
 988     <source>Exception &apos;%1&apos; in muxer thread.</source>
 989     <translation>Undantag &apos;%1&apos; i muxertråd.</translation>
 990   </message>
 991   <message>
 992     <location filename="../AV/Output/Muxer.cpp" line="431"/>
 993     <source>Unknown exception in muxer thread.</source>
 994     <translation>Okänt undantag i muxertråd.</translation>
 995   </message>
 996   <message>
 997     <location filename="../AV/Output/Synchronizer.cpp" line="220"/>
 998     <source>Stopping synchronizer thread ...</source>
 999     <translation>Stoppar synkroniseringstråd...</translation>
 1000   </message>
 1001   <message>
 1002     <location filename="../AV/Output/Synchronizer.cpp" line="328"/>
 1003     <source>Warning: Received video frame with non-monotonic timestamp.</source>
 1004     <translation>Varning! Tog emot bildruta med icke monoton tidsstämpel.</translation>
 1005   </message>
 1006   <message>
 1007     <location filename="../AV/Output/Synchronizer.cpp" line="355"/>
 1008     <source>Warning: Video buffer overflow, some frames will be lost. The audio input seems to be too slow.</source>
 1009     <translation>Varning! Videobuffertspill, vissa bildrutor kommer att gå förlorade. Ljudinmatningen verkar vara alltför långsam.</translation>
 1010   </message>
 1011   <message>
 1012     <location filename="../AV/Output/Synchronizer.cpp" line="412"/>
 1013     <source>Warning: Received audio samples with non-monotonic timestamp.</source>
 1014     <translation>Varning! Tog emot ljudsamplingar med icke monoton tidsstämpel.</translation>
 1015   </message>
 1016   <message>
 1017     <location filename="../AV/Output/Synchronizer.cpp" line="437"/>
 1018     <source>Warning: Too many audio samples, dropping samples to keep the audio in sync with the video.</source>
 1019     <translation>Varning! För många ljudsamplingar, kasserar samplingar för att hålla ljudet synkroniserat med bilden.</translation>
 1020   </message>
 1021   <message>
 1022     <location filename="../AV/Output/Synchronizer.cpp" line="443"/>
 1023     <source>Warning: Not enough audio samples, inserting silence to keep the audio in sync with the video.</source>
 1024     <translation>Varning! Inte tillräckligt med ljudsamplingar, infogar tystnad för att hålla ljudet synkroniserat med bilden.</translation>
 1025   </message>
 1026   <message>
 1027     <location filename="../AV/Output/Synchronizer.cpp" line="509"/>
 1028     <source>Warning: Audio input is more than 2% too slow!</source>
 1029     <translation>Varning! Ljudinmatningen är mer än 2% för långsam!</translation>
 1030   </message>
 1031   <message>
 1032     <location filename="../AV/Output/Synchronizer.cpp" line="513"/>
 1033     <source>Warning: Audio input is more than 2% too fast!</source>
 1034     <translation>Varning! Ljudinmatningen är mer än 2% för snabb!</translation>
 1035   </message>
 1036   <message>
 1037     <location filename="../AV/Output/Synchronizer.cpp" line="548"/>
 1038     <source>Warning: Audio buffer overflow, starting new segment to keep the audio in sync with the video (some video and/or audio may be lost). The video input seems to be too slow.</source>
 1039     <translation>Varning! Ljudbuffertspill, startar nytt segment för att hålla ljudet synkroniserat med bilden (viss bild och/eller ljud kan komma att förloras). Bildinmatningen verkar vara för långsam.</translation>
 1040   </message>
 1041   <message>
 1042     <location filename="../AV/Output/Synchronizer.cpp" line="584"/>
 1043     <source>Warning: Received hole in audio stream, inserting silence to keep the audio in sync with the video.</source>
 1044     <translation>Varning! Tog emot hål i ljudströmmen, infogar tystnad för att hålla ljudet synkroniserat med bilden.</translation>
 1045   </message>
 1046   <message>
 1047     <location filename="../AV/Output/Synchronizer.cpp" line="885"/>
 1048     <source>Synchronizer thread started.</source>
 1049     <translation>Synkroniseringstråd startad.</translation>
 1050   </message>
 1051   <message>
 1052     <location filename="../AV/Output/Synchronizer.cpp" line="907"/>
 1053     <source>Synchronizer thread stopped.</source>
 1054     <translation>Synkroniseringstråd stoppad.</translation>
 1055   </message>
 1056   <message>
 1057     <location filename="../AV/Output/Synchronizer.cpp" line="911"/>
 1058     <source>Exception &apos;%1&apos; in synchronizer thread.</source>
 1059     <translation>Undantag &apos;%1&apos; i synkroniseringstråd.</translation>
 1060   </message>
 1061   <message>
 1062     <location filename="../AV/Output/Synchronizer.cpp" line="914"/>
 1063     <source>Unknown exception in synchronizer thread.</source>
 1064     <translation>Okänt undantag i synkroniseringstråd.</translation>
 1065   </message>
 1066   <message>
 1067     <location filename="../AV/Output/VideoEncoder.cpp" line="104"/>
 1068     <source>Error: Width or height is not an even number!</source>
 1069     <translation>Fel: Bredd eller höjd är inget jämnt tal!</translation>
 1070   </message>
 1071   <message>
 1072     <location filename="../AV/Output/VideoEncoder.cpp" line="108"/>
 1073     <source>Error: Frame rate is zero!</source>
 1074     <translation>Fel: Frekvensen är noll!</translation>
 1075   </message>
 1076   <message>
 1077     <location filename="../AV/Output/VideoEncoder.cpp" line="165"/>
 1078     <source>Using pixel format %1.</source>
 1079     <translation>Använder pixelformat %1.</translation>
 1080   </message>
 1081   <message>
 1082     <location filename="../AV/Output/VideoEncoder.cpp" line="179"/>
 1083     <source>Error: The pixel format is not supported by the codec!</source>
 1084     <translation>Fel: Pixelformatet stöds inte av kodeken!</translation>
 1085   </message>
 1086   <message>
 1087     <location filename="../AV/Output/VideoEncoder.cpp" line="207"/>
 1088     <source>Error: Sending of video frame failed!</source>
 1089     <translation type="unfinished"></translation>
 1090   </message>
 1091   <message>
 1092     <location filename="../AV/Output/VideoEncoder.cpp" line="228"/>
 1093     <source>Error: Receiving of video packet failed!</source>
 1094     <translation type="unfinished"></translation>
 1095   </message>
 1096   <message>
 1097     <location filename="../AV/Output/VideoEncoder.cpp" line="241"/>
 1098     <location filename="../AV/Output/VideoEncoder.cpp" line="262"/>
 1099     <source>Error: Encoding of video frame failed!</source>
 1100     <translation>Fel: Kodning av bildruta misslyckades!</translation>
 1101   </message>
 1102   <message>
 1103     <location filename="../AV/SimpleSynth.cpp" line="41"/>
 1104     <source>Using real-time priority.</source>
 1105     <translation>Använder realtidsprioritering.</translation>
 1106   </message>
 1107   <message>
 1108     <location filename="../AV/SimpleSynth.cpp" line="51"/>
 1109     <source>Using nice priority.</source>
 1110     <comment>Don&apos;t translate &apos;nice&apos;, it&apos;s a UNIX parameter that defines the priority of a process.</comment>
 1111     <translation>Använder &apos;nice&apos; prioritering.</translation>
 1112   </message>
 1113   <message>
 1114     <location filename="../AV/SimpleSynth.cpp" line="56"/>
 1115     <source>Warning: Can&apos;t increase the thread priority.</source>
 1116     <translation>Varning! Kan inte öka trådprioritering.</translation>
 1117   </message>
 1118   <message>
 1119     <location filename="../AV/SimpleSynth.cpp" line="64"/>
 1120     <source>Error: Can&apos;t recover device after underrun!</source>
 1121     <comment>Don&apos;t translate &apos;underrun&apos;</comment>
 1122     <translation>Fel: Kan inte återställa enheten efter underkörning!</translation>
 1123   </message>
 1124   <message>
 1125     <location filename="../AV/SimpleSynth.cpp" line="91"/>
 1126     <source>Stopping synth thread ...</source>
 1127     <translation>Stoppar synth-tråd...</translation>
 1128   </message>
 1129   <message>
 1130     <location filename="../AV/SimpleSynth.cpp" line="224"/>
 1131     <source>Synth thread started.</source>
 1132     <translation>Synth-tråd startad.</translation>
 1133   </message>
 1134   <message>
 1135     <location filename="../AV/SimpleSynth.cpp" line="277"/>
 1136     <source>Error: Can&apos;t write samples!</source>
 1137     <translation>Fel: Kan inte skriva samplingar!</translation>
 1138   </message>
 1139   <message>
 1140     <location filename="../AV/SimpleSynth.cpp" line="285"/>
 1141     <source>Synth thread stopped.</source>
 1142     <translation>Synth-tråd stoppad.</translation>
 1143   </message>
 1144   <message>
 1145     <location filename="../AV/SimpleSynth.cpp" line="289"/>
 1146     <source>Exception &apos;%1&apos; in synth thread.</source>
 1147     <translation>Undantag &apos;%1&apos; i synth-tråd.</translation>
 1148   </message>
 1149   <message>
 1150     <location filename="../AV/SimpleSynth.cpp" line="292"/>
 1151     <source>Unknown exception in synth thread.</source>
 1152     <translation>Okänt undantag i synth-tråd.</translation>
 1153   </message>
 1154   <message>
 1155     <location filename="../Benchmark.cpp" line="165"/>
 1156     <source>BGRA %1 to BGRA %2 | SWScale %3 us | Fallback %4 us (%5%) | SSSE3 %6 us (%7%)</source>
 1157     <translation>BGRA %1 to BGRA %2 | SWScale %3 us | Fallback %4 us (%5%) | SSSE3 %6 us (%7%)</translation>
 1158   </message>
 1159   <message>
 1160     <location filename="../Benchmark.cpp" line="243"/>
 1161     <source>%1 %2 to %3 %4 | SWScale %5 us | Fallback %6 us (%7%) | SSSE3 %8 us (%9%)</source>
 1162     <translation>%1 %2 to %3 %4 | SWScale %5 us | Fallback %6 us (%7%) | SSSE3 %8 us (%9%)</translation>
 1163   </message>
 1164   <message>
 1165     <location filename="../Benchmark.cpp" line="253"/>
 1166     <source>Starting scaler benchmark ...</source>
 1167     <translation>Startar skalningstest...</translation>
 1168   </message>
 1169   <message>
 1170     <location filename="../Benchmark.cpp" line="260"/>
 1171     <source>Starting converter benchmark ...</source>
 1172     <translation>Startar konverteringstest...</translation>
 1173   </message>
 1174   <message>
 1175     <location filename="../common/CPUFeatures.cpp" line="45"/>
 1176     <source>CPU features</source>
 1177     <translation>Processorfunktioner</translation>
 1178   </message>
 1179   <message>
 1180     <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="160"/>
 1181     <source>The application could not be launched.</source>
 1182     <translation>Programmet kunde inte startas.</translation>
 1183   </message>
 1184   <message>
 1185     <location filename="../GUI/HotkeyListener.cpp" line="161"/>
 1186     <source>Warning: XInput2 is not supported by X server, hotkeys may not work in some applications.</source>
 1187     <comment>Don&apos;t translate &apos;XInput2&apos;</comment>
 1188     <translation>Varning! XInput2 stöds inte av X server, snabbtangenter kanske inte fungerar i vissa program.</translation>
 1189   </message>
 1190   <message>
 1191     <location filename="../common/CommandLineOptions.cpp" line="78"/>
 1192     <source>Error: Command-line option &apos;%1&apos; requires a value!</source>
 1193     <translation type="unfinished"></translation>
 1194   </message>
 1195   <message>
 1196     <location filename="../common/CommandLineOptions.cpp" line="86"/>
 1197     <source>Error: Command-line option &apos;%1&apos; does not take a value!</source>
 1198     <translation>Fel: Kommandoradsalternativet &apos;%1&apos; tar inte emot ett värde!</translation>
 1199   </message>
 1200   <message>
 1201     <location filename="../common/CommandLineOptions.cpp" line="179"/>
 1202     <source>Error: Unknown command-line option &apos;%1&apos;!</source>
 1203     <translation>Fel: Okänt kommandoradsalternativ &apos;%1&apos;!</translation>
 1204   </message>
 1205   <message>
 1206     <location filename="../common/CommandLineOptions.cpp" line="187"/>
 1207     <source>Error: Unknown command-line argument &apos;%1&apos;!</source>
 1208     <translation>Fel: Okänt kommandoradsargument &apos;%1&apos;!</translation>
 1209   </message>
 1210   <message>
 1211     <location filename="../Main.cpp" line="96"/>
 1212     <source>SSR started</source>
 1213     <translation>SSR startad</translation>
 1214   </message>
 1215   <message>
 1216     <location filename="../Main.cpp" line="127"/>
 1217     <source>SSR stopped</source>
 1218     <translation>SSR stoppad</translation>
 1219   </message>
 1220   <message>
 1221     <location filename="../common/CommandLineOptions.cpp" line="228"/>
 1222     <source>Error: Can&apos;t create .ssr directory!</source>
 1223     <translation>Fel: Kan inte skapa .ssr-mapp</translation>
 1224   </message>
 1225   <message>
 1226     <location filename="../AV/Output/OutputManager.cpp" line="70"/>
 1227     <source>Stopping fragment thread ...</source>
 1228     <translation type="unfinished"></translation>
 1229   </message>
 1230   <message>
 1231     <location filename="../AV/Output/OutputManager.cpp" line="346"/>
 1232     <source>Fragment thread started.</source>
 1233     <translation type="unfinished"></translation>
 1234   </message>
 1235   <message>
 1236     <location filename="../AV/Output/OutputManager.cpp" line="364"/>
 1237     <source>Next fragment ...</source>
 1238     <translation type="unfinished"></translation>
 1239   </message>
 1240   <message>
 1241     <location filename="../AV/Output/OutputManager.cpp" line="368"/>
 1242     <source>Finishing ...</source>
 1243     <translation type="unfinished"></translation>
 1244   </message>
 1245   <message>
 1246     <location filename="../AV/Output/OutputManager.cpp" line="380"/>
 1247     <source>Fragment thread stopped.</source>
 1248     <translation type="unfinished"></translation>
 1249   </message>
 1250   <message>
 1251     <location filename="../AV/Output/OutputManager.cpp" line="384"/>
 1252     <source>Exception &apos;%1&apos; in fragment thread.</source>
 1253     <translation type="unfinished"></translation>
 1254   </message>
 1255   <message>
 1256     <location filename="../AV/Output/OutputManager.cpp" line="387"/>
 1257     <source>Unknown exception in fragment thread.</source>
 1258     <translation type="unfinished"></translation>
 1259   </message>
 1260 </context>
 1261 <context>
 1262   <name>MainWindow</name>
 1263   <message>
 1264     <location filename="../GUI/MainWindow.cpp" line="78"/>
 1265     <source>You are using a non-X11 window system (e.g. Wayland) which is currently not supported by SimpleScreenRecorder. Several features will most likely not work properly. In order to solve this, you should log out, choose a X11/Xorg session at the login screen, and then log back in.</source>
 1266     <translation type="unfinished"></translation>
 1267   </message>
 1268   <message>
 1269     <location filename="../GUI/MainWindow.cpp" line="90"/>
 1270     <source>SimpleScreenRecorder has detected that you are using the proprietary NVIDIA driver with flipping enabled. This is known to cause glitches during recording. It is recommended to disable flipping. Do you want me to do this for you?
 1271 
 1272 You can also change this option manually in the NVIDIA control panel.</source>
 1273     <comment>Don&apos;t translate &apos;flipping&apos; unless NVIDIA does the same</comment>
 1274     <translation>SimpleScreenRecorder har upptäckt att du använder proprietär NVIDIA-drivrutin med &quot;flipping&quot; aktiverat. Detta är känt för att orsaka problem under inspelning. Du rekommenderas att avaktivera &quot;flipping&quot;. Vill du att jag skall göra det åt dig?
 1275 
 1276 Du kan också ändra denna inställning i NVIDIAs kontrollpanel.</translation>
 1277   </message>
 1278   <message>
 1279     <location filename="../GUI/MainWindow.cpp" line="108"/>
 1280     <source>I couldn&apos;t disable flipping for some reason - sorry! Try disabling it in the NVIDIA control panel.</source>
 1281     <comment>Don&apos;t translate &apos;flipping&apos; unless NVIDIA does the same</comment>
 1282     <translation>Av någon anledning kunde jag inte avaktivera &quot;flipping&quot;. Försök inaktivera den i NVIDIAs kontrollpanel.</translation>
 1283   </message>
 1284 </context>
 1285 <context>
 1286   <name>PageDone</name>
 1287   <message>
 1288     <location filename="../GUI/PageDone.cpp" line="30"/>
 1289     <source>The recording has been saved. You can edit the video now, or re-encode it with better settings to make the file smaller (the default settings are optimized for quality and speed, not file size).</source>
 1290     <translation>Inspelningen har sparats. Du kan redigera filmen nu, eller koda om den med bättre inställningar för att göra filen mindre (standardinställningen är optimerad för kvalitet och hastighet, inte filstorlek).</translation>
 1291   </message>
 1292   <message>
 1293     <location filename="../GUI/PageDone.cpp" line="33"/>
 1294     <source>Back to the start screen</source>
 1295     <translation>Tillbaka till startskärmen</translation>
 1296   </message>
 1297 </context>
 1298 <context>
 1299   <name>PageInput</name>
 1300   <message>
 1301     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="243"/>
 1302     <source>Video input</source>
 1303     <translation>Bildinmatning</translation>
 1304   </message>
 1305   <message>
 1306     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="246"/>
 1307     <source>Record the entire screen</source>
 1308     <translation>Spela in hela skärmen</translation>
 1309   </message>
 1310   <message>
 1311     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="247"/>
 1312     <source>Record a fixed rectangle</source>
 1313     <translation>Spela in en specificerad rektangel</translation>
 1314   </message>
 1315   <message>
 1316     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="248"/>
 1317     <source>Follow the cursor</source>
 1318     <translation>Följ pekaren</translation>
 1319   </message>
 1320   <message>
 1321     <source>Record OpenGL (experimental)</source>
 1322     <translation type="obsolete">Använd OpenGL (experimentell)</translation>
 1323   </message>
 1324   <message>
 1325     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="241"/>
 1326     <source>Input profile</source>
 1327     <translation type="unfinished"></translation>
 1328   </message>
 1329   <message>
 1330     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="250"/>
 1331     <source>Record OpenGL</source>
 1332     <translation type="unfinished"></translation>
 1333   </message>
 1334   <message>
 1335     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="259"/>
 1336     <source>Select what monitor should be recorded in a multi-monitor configuration.</source>
 1337     <translation>Välj vilken skärm som skall spelas in i en flerskärmskonfiguration.</translation>
 1338   </message>
 1339   <message>
 1340     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="260"/>
 1341     <source>Record entire screen with cursor</source>
 1342     <translation type="unfinished"></translation>
 1343   </message>
 1344   <message>
 1345     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="261"/>
 1346     <source>Record the entire screen on which the cursor is located, rather than following the cursor position.</source>
 1347     <translation type="unfinished"></translation>
 1348   </message>
 1349   <message>
 1350     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="262"/>
 1351     <source>Select rectangle...</source>
 1352     <translation>Specificera rektangel...</translation>
 1353   </message>
 1354   <message>
 1355     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="263"/>
 1356     <source>Use the mouse to select the recorded rectangle.</source>
 1357     <translation>Använd musen för att specificera inspelningsrektangel.</translation>
 1358   </message>
 1359   <message>
 1360     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="264"/>
 1361     <source>Select window...</source>
 1362     <translation>Välj fönster...</translation>
 1363   </message>
 1364   <message>
 1365     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="265"/>
 1366     <source>Use the mouse to select a window to record.
 1367 Hint: If you click the border of a window, the entire window will be recorded (including the borders). Otherwise only
 1368 the client area of the window will be recorded.</source>
 1369     <translation>Använd musen för att välja ett fönster för inspelning.
 1370 Tips: Om du klickar på en fönsterram, spelas hela fönstret in (inkl. ramen). Annars spelas bara fönsterinnehållet in.</translation>
 1371   </message>
 1372   <message>
 1373     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="269"/>
 1374     <source>OpenGL settings...</source>
 1375     <translation>OpenGL-inställningar...</translation>
 1376   </message>
 1377   <message>
 1378     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="270"/>
 1379     <source>Change the settings for OpenGL recording.</source>
 1380     <translation>Ändra inställningar för OpenGL-inspelning.</translation>
 1381   </message>
 1382   <message>
 1383     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="272"/>
 1384     <source>Left:</source>
 1385     <translation>Vänsterkant:</translation>
 1386   </message>
 1387   <message>
 1388     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="276"/>
 1389     <source>The x coordinate of the upper-left corner of the recorded rectangle.
 1390 Hint: You can also change this value with the scroll wheel or the up/down arrows.</source>
 1391     <translation>X-koordinaten i övre vänstra hörnet av inspelningsrektangeln.
 1392 Tips: Värdet kan också ändras med skrollhjulet eller piltangenterna.</translation>
 1393   </message>
 1394   <message>
 1395     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="278"/>
 1396     <source>Top:</source>
 1397     <translation>Överkant:</translation>
 1398   </message>
 1399   <message>
 1400     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="282"/>
 1401     <source>The y coordinate of the upper-left corner of the recorded rectangle.
 1402 Hint: You can also change this value with the scroll wheel or the up/down arrows.</source>
 1403     <translation>Y-koordinaten i övre vänstra hörnet av inspelningsrektangeln.
 1404 Tips: Värdet kan också ändras med skrollhjulet eller piltangenterna.</translation>
 1405   </message>
 1406   <message>
 1407     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="284"/>
 1408     <source>Width:</source>
 1409     <translation>Bredd:</translation>
 1410   </message>
 1411   <message>
 1412     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="288"/>
 1413     <source>The width of the recorded rectangle.
 1414 Hint: You can also change this value with the scroll wheel or the up/down arrows.</source>
 1415     <translation>Bredden på inspelningsrektangeln.
 1416 Tips: Värdet kan också ändras med skrollhjulet eller piltangenterna.</translation>
 1417   </message>
 1418   <message>
 1419     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="290"/>
 1420     <source>Height:</source>
 1421     <translation>Höjd:</translation>
 1422   </message>
 1423   <message>
 1424     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="294"/>
 1425     <source>The height of the recorded rectangle.
 1426 Hint: You can also change this value with the scroll wheel or the up/down arrows.</source>
 1427     <translation>Höjden på inspelningsrektangeln.
 1428 Tips: Värdet kan också ändras med skrollhjulet eller piltangenterna.</translation>
 1429   </message>
 1430   <message>
 1431     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="296"/>
 1432     <source>Frame rate:</source>
 1433     <translation>Bildfrekvens:</translation>
 1434   </message>
 1435   <message>
 1436     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="300"/>
 1437     <source>The number of frames per second in the final video. Higher frame rates use more CPU time.</source>
 1438     <translation>Antal bildrutor per sekund i den färdiga filmen. Högre bildfrekvens använder mer processorkraft.</translation>
 1439   </message>
 1440   <message>
 1441     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="301"/>
 1442     <source>Scale video</source>
 1443     <translation>Skala filmen</translation>
 1444   </message>
 1445   <message>
 1446     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="302"/>
 1447     <source>Enable or disable scaling. Scaling uses more CPU time, but if the scaled video is smaller, it could make the encoding faster.</source>
 1448     <translation>Aktivera eller inaktivera skalning. Skalning använder mer processorkraft, men om den skalade filmen är mindre, kan kodningen gå fortare.</translation>
 1449   </message>
 1450   <message>
 1451     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="303"/>
 1452     <source>Scaled width:</source>
 1453     <translation>Skalad bredd:</translation>
 1454   </message>
 1455   <message>
 1456     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="307"/>
 1457     <source>Scaled height:</source>
 1458     <translation>Skalad höjd:</translation>
 1459   </message>
 1460   <message>
 1461     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="311"/>
 1462     <source>Record cursor</source>
 1463     <translation>Spela in pekaren</translation>
 1464   </message>
 1465   <message>
 1466     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="393"/>
 1467     <source>Audio input</source>
 1468     <translation>Ljudinmatning</translation>
 1469   </message>
 1470   <message>
 1471     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="395"/>
 1472     <source>Record audio</source>
 1473     <translation>Spela in ljud</translation>
 1474   </message>
 1475   <message>
 1476     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="396"/>
 1477     <source>Backend:</source>
 1478     <translation>Gränssnitt:</translation>
 1479   </message>
 1480   <message>
 1481     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="408"/>
 1482     <source>The audio backend that will be used for recording.
 1483 The ALSA backend will also work on systems that use PulseAudio, but it is better to use the PulseAudio backend directly.</source>
 1484     <translation>Ljudgränssnittet som kommer att användas för inspelning.
 1485 ALSA-gränssnittet fungerar också i system som använder PulseAudio, men det är bättre att använda PulseAudio direkt.</translation>
 1486   </message>
 1487   <message>
 1488     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="411"/>
 1489     <source>The audio backend that will be used for recording.</source>
 1490     <translation type="unfinished"></translation>
 1491   </message>
 1492   <message>
 1493     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="414"/>
 1494     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="423"/>
 1495     <source>Source:</source>
 1496     <translation>Källa:</translation>
 1497   </message>
 1498   <message>
 1499     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="417"/>
 1500     <source>The ALSA source that will be used for recording.
 1501 The default is usually fine. The &apos;shared&apos; sources allow multiple programs to record at the same time, but they may be less reliable.</source>
 1502     <translation>ALSA-källan som kommer att användas för inspelning.
 1503 Standard går vanligtvis bra. &apos;Delade&apos; källor tillåter flera program att spela in på samma gång, men de kan bli mindre pålitliga.</translation>
 1504   </message>
 1505   <message>
 1506     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="419"/>
 1507     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="428"/>
 1508     <source>Refresh</source>
 1509     <translation>Uppdatera</translation>
 1510   </message>
 1511   <message>
 1512     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="420"/>
 1513     <source>Refreshes the list of ALSA sources.</source>
 1514     <translation>Uppdaterarr listan över ALSA-källor.</translation>
 1515   </message>
 1516   <message>
 1517     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="426"/>
 1518     <source>The PulseAudio source that will be used for recording.
 1519 A &apos;monitor&apos; is a source that records the audio played by other applications.</source>
 1520     <comment>Don&apos;t translate &apos;monitor&apos; unless PulseAudio does this as well</comment>
 1521     <translation>PulseAudio-källan som kommer att användas för inspelning.
 1522 En &apos;monitor&apos; är en källa som spelar in ljud, som spelas upp av andra program.</translation>
 1523   </message>
 1524   <message>
 1525     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="429"/>
 1526     <source>Refreshes the list of PulseAudio sources.</source>
 1527     <translation>Uppdaterar listan över PulseAudio-källor.</translation>
 1528   </message>
 1529   <message>
 1530     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="432"/>
 1531     <source>Record system microphone</source>
 1532     <translation>Spela in systemets mikrofon</translation>
 1533   </message>
 1534   <message>
 1535     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="433"/>
 1536     <source>If checked, the ports will be automatically connected to the system capture ports.</source>
 1537     <translation>Om aktiverad, ansluts portarna automatiskt till systemets inspelningsportar.</translation>
 1538   </message>
 1539   <message>
 1540     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="434"/>
 1541     <source>Record system speakers</source>
 1542     <translation>Spela in systemets högtalare</translation>
 1543   </message>
 1544   <message>
 1545     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="435"/>
 1546     <source>If checked, the ports will be automatically connected to anything that connects to the system playback ports.</source>
 1547     <translation>Om aktiverad, ansluts portarna automatiskt till allt som ansluts till systemets uppspelningsportar.</translation>
 1548   </message>
 1549   <message>
 1550     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="482"/>
 1551     <source>Back</source>
 1552     <translation>Tillbaka</translation>
 1553   </message>
 1554   <message>
 1555     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="483"/>
 1556     <source>Continue</source>
 1557     <translation>Fortsätt</translation>
 1558   </message>
 1559   <message>
 1560     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="916"/>
 1561     <source>All screens: %1x%2</source>
 1562     <comment>This appears in the screen selection combobox</comment>
 1563     <translation>Alla skärmar: %1x%2</translation>
 1564   </message>
 1565   <message>
 1566     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="920"/>
 1567     <source>Screen %1: %2x%3 at %4,%5</source>
 1568     <comment>This appears in the screen selection combobox</comment>
 1569     <translation>Skärm %1: %2x%3 på %4,%5</translation>
 1570   </message>
 1571   <message>
 1572     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="1132"/>
 1573     <source>Screen %1</source>
 1574     <comment>This appears in the screen labels</comment>
 1575     <translation>Skärm %1</translation>
 1576   </message>
 1577 </context>
 1578 <context>
 1579   <name>PageOutput</name>
 1580   <message>
 1581     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="82"/>
 1582     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="85"/>
 1583     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="88"/>
 1584     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="91"/>
 1585     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="133"/>
 1586     <source>%1 files</source>
 1587     <comment>This appears in the file dialog, e.g. &apos;MP4 files&apos;</comment>
 1588     <translation>%1 filer</translation>
 1589   </message>
 1590   <message>
 1591     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="94"/>
 1592     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="100"/>
 1593     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="107"/>
 1594     <source>Other...</source>
 1595     <translation>Annat...</translation>
 1596   </message>
 1597   <message>
 1598     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="106"/>
 1599     <source>Uncompressed</source>
 1600     <translation>Okomprimerad</translation>
 1601   </message>
 1602   <message>
 1603     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="173"/>
 1604     <source>Error: Could not find any suitable container in libavformat!</source>
 1605     <translation>Fel: Kunde inte hitta någon lämplig behållare i libavformat!</translation>
 1606   </message>
 1607   <message>
 1608     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="177"/>
 1609     <source>Error: Could not find any suitable video codec in libavcodec!</source>
 1610     <translation>Fel: Kunde inte hitta någon lämplig videokodek i libavcodec!</translation>
 1611   </message>
 1612   <message>
 1613     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="181"/>
 1614     <source>Error: Could not find any suitable audio codec in libavcodec!</source>
 1615     <translation>Fel: Kunde inte hitta någon lämplig ljudkodek i libavcodec!</translation>
 1616   </message>
 1617   <message>
 1618     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="189"/>
 1619     <source>Output profile</source>
 1620     <translation type="unfinished"></translation>
 1621   </message>
 1622   <message>
 1623     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="191"/>
 1624     <source>File</source>
 1625     <translation>Arkiv</translation>
 1626   </message>
 1627   <message>
 1628     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="193"/>
 1629     <source>Save as:</source>
 1630     <translation>Spara som:</translation>
 1631   </message>
 1632   <message>
 1633     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="195"/>
 1634     <source>The recording will be saved to this location.</source>
 1635     <translation>Inspelningen kommer att sparas på denna plats.</translation>
 1636   </message>
 1637   <message>
 1638     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="196"/>
 1639     <source>Browse...</source>
 1640     <translation>Bläddra...</translation>
 1641   </message>
 1642   <message>
 1643     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="197"/>
 1644     <source>Separate file per segment</source>
 1645     <translation type="unfinished">Separera fil per segment</translation>
 1646   </message>
 1647   <message>
 1648     <source>If checked, a separate video file will be created every time you pause and resume the recording.
 1649 If the original file name is &apos;test.mkv&apos;, the segments will be saved as &apos;test-YYYY-MM-DD_HH.MM.SS.mkv&apos;.</source>
 1650     <translation type="obsolete">Om aktiverad, kommer en separat filmfil att skapas varje gång du pausar och återupptar inspelningen.
 1651 Om ursprungsfilens namn är &apos;test.mkv&apos;, kommer segmenten att sparas som &apos;test-YYYY-MM-DD_HH.MM.SS.mkv&apos;.</translation>
 1652   </message>
 1653   <message>
 1654     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="203"/>
 1655     <source>Container:</source>
 1656     <translation>Behållare:</translation>
 1657   </message>
 1658   <message>
 1659     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="208"/>
 1660     <source>(not installed)</source>
 1661     <translation type="unfinished"></translation>
 1662   </message>
 1663   <message>
 1664     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="211"/>
 1665     <source>The container (file format) that will be used to save the recording.
 1666 Note that not all codecs are supported by all containers, and that not all media players can read all file formats.
 1667 - Matroska (MKV) supports all the codecs, but is less well-known.
 1668 - MP4 is the most well-known format and will play on almost any modern media player, but supports only H.264 video
 1669  (and many media players only support AAC audio).
 1670 - WebM is intended for embedding video into websites (with the HTML5 &lt;video&gt; tag). The format was created by Google.
 1671  WebM is supported by default in Firefox, Chrome and Opera, and plugins are available for Internet Explorer and Safari.
 1672  It supports only VP8 and Vorbis.
 1673 - OGG supports only Theora and Vorbis.</source>
 1674     <translation>Behållaren (filformatet) som kommer att användas för att spara inspelningen.
 1675 Notera att inte alla kodekar stöds av alla behållare och att inte alla mediaspelare kan läsa alla filformat.
 1676 - Matroska (MKV) stöder alla kodekar, men är mindre känt.
 1677 - MP4 är det kanske mest välkända formatet och kan spelas i nästan alla moderna mediaspelare, men stöder endast H.264-film
 1678  (och många mediaspelare stöder endast AAC-ljud).
 1679 - WebM är avsett för att bädda in video il webbplatser (med HTML5-taggen &lt;video&gt;). Formatet skapades av Google.
 1680  WebM stöds som standard av Firefox, Chrome och Opera, för Internet Explorer och Safari finns det webbläsartillägg.
 1681  Det stöder endast VP8 och Vorbis.
 1682 - OGG stöder endas Theora och Vorbis.</translation>
 1683   </message>
 1684   <message>
 1685     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="220"/>
 1686     <source>Container name:</source>
 1687     <translation>Behållarnamn:</translation>
 1688   </message>
 1689   <message>
 1690     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="226"/>
 1691     <source>For advanced users. You can use any libav/ffmpeg format, but many of them are not useful or may not work.</source>
 1692     <translation>För avancerade användare. Du kan använda vilket libav-/ffmpeg-format som helst, men många är inte användbara eller fungerar inte.</translation>
 1693   </message>
 1694   <message>
 1695     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="247"/>
 1696     <source>Video</source>
 1697     <translation>Film</translation>
 1698   </message>
 1699   <message>
 1700     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="249"/>
 1701     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="329"/>
 1702     <source>Codec:</source>
 1703     <translation>Kodek:</translation>
 1704   </message>
 1705   <message>
 1706     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="254"/>
 1707     <source>The codec that will be used to compress the video stream.
 1708 - H.264 (libx264) is by far the best codec - high quality and very fast.
 1709 - VP8 (libvpx) is quite good but also quite slow.
 1710 - Theora (libtheora) isn&apos;t really recommended because the quality isn&apos;t very good.</source>
 1711     <translation>Kodeken som kommer att användas för att komprimera filmströmmen.
 1712 - H.264 (libx264) är den absolut bästa kodeken - Hög kvalitet och mycket snabb.
 1713 - VP8 (libvpx) är ganska bra, men också ganska långsam.
 1714 - Theora (libtheora) rekommenderas inte, på grund av ganska dålig kvalitet.</translation>
 1715   </message>
 1716   <message>
 1717     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="258"/>
 1718     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="342"/>
 1719     <source>Codec name:</source>
 1720     <translation>Kodeknamn:</translation>
 1721   </message>
 1722   <message>
 1723     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="264"/>
 1724     <source>For advanced users. You can use any libav/ffmpeg video codec, but many of them are not useful or may not work.</source>
 1725     <translation>För avancerade användare. Du kan använda vilken libav/ffmpeg filmkodek som helst, men många är inte användbara eller fungerar inte.</translation>
 1726   </message>
 1727   <message>
 1728     <source>Bit rate (in kbps):</source>
 1729     <translation type="obsolete">Dataflöde (i kbps)</translation>
 1730   </message>
 1731   <message>
 1732     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="198"/>
 1733     <source>If checked, a separate video file will be created every time you pause and resume the recording.If unchecked, all recorded segments will be combined into a single video file.</source>
 1734     <translation type="unfinished"></translation>
 1735   </message>
 1736   <message>
 1737     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="200"/>
 1738     <source>Add timestamp</source>
 1739     <translation type="unfinished"></translation>
 1740   </message>
 1741   <message>
 1742     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="201"/>
 1743     <source>If checked, the current date and time will be appended to the file name automatically.
 1744 If the original file name is &apos;test.mkv&apos;, the video will be saved as &apos;test-YYYY-MM-DD_HH.MM.SS.mkv&apos;.</source>
 1745     <translation type="unfinished"></translation>
 1746   </message>
 1747   <message>
 1748     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="265"/>
 1749     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="349"/>
 1750     <source>Bit rate (in kbit/s):</source>
 1751     <translation type="unfinished"></translation>
 1752   </message>
 1753   <message>
 1754     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="267"/>
 1755     <source>The video bit rate (in kilobit per second). A higher value means a higher quality.
 1756 If you have no idea where to start, try 5000 and change it if needed.</source>
 1757     <translation>Filmens dataflöde (i kilobit per sekund). Ett högre värde innebär högre kvalitet.
 1758 Om du inte vet var du skall börja, kan du försöka med 5000 och ändra vid behov.</translation>
 1759   </message>
 1760   <message>
 1761     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="269"/>
 1762     <source>Constant rate factor:</source>
 1763     <comment>libx264 setting: don&apos;t translate this unless you can come up with something sensible</comment>
 1764     <translation>Konstant hastighetsfaktor:</translation>
 1765   </message>
 1766   <message>
 1767     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="274"/>
 1768     <source>This setting changes the video quality. A lower value means a higher quality.
 1769 The allowed range is 0-51 (0 means lossless, the default is 23).</source>
 1770     <translation>Den här inställningen förändrar filmens kvalitet. Ett lägre värde innebär högre kvalitet.
 1771 Det tillåtna intervallet är 0-51 (0 är förlustfritt, standard är 23).</translation>
 1772   </message>
 1773   <message>
 1774     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="280"/>
 1775     <source>Preset:</source>
 1776     <comment>libx264 setting: don&apos;t translate this unless you can come up with something sensible</comment>
 1777     <translation>Förinställt:</translation>
 1778   </message>
 1779   <message>
 1780     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="285"/>
 1781     <source>The encoding speed. A higher speed uses less CPU (making higher recording frame rates possible),
 1782 but results in larger files. The quality shouldn&apos;t be affected too much.</source>
 1783     <translation>Kodningshastigheten. En högre hastighet använder mindre processorkraft (möjliggör högre bildfrekvens),
 1784 men resulterar i större filer. Kvaliteten skall inte påverkas nämnvärt.</translation>
 1785   </message>
 1786   <message>
 1787     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="287"/>
 1788     <source>CPU used:</source>
 1789     <comment>libvpx setting: don&apos;t translate this unless you can come up with something sensible</comment>
 1790     <translation>CPU-användning:</translation>
 1791   </message>
 1792   <message>
 1793     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="289"/>
 1794     <source>fastest</source>
 1795     <translation>snabbast</translation>
 1796   </message>
 1797   <message>
 1798     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="294"/>
 1799     <source>slowest</source>
 1800     <translation>långsammast</translation>
 1801   </message>
 1802   <message>
 1803     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="295"/>
 1804     <source>The encoding speed. A higher value uses *less* CPU time. (I didn&apos;t choose the name, this is the name
 1805 used by the VP8 encoder). Higher values result in lower quality video, unless you increase the bit rate too.</source>
 1806     <translation>Kodningshastigheten. Ett högre värde använder *mindre* processortid (Jag valde inte ordet, det heter
 1807 så i VP8-kodaren).Högre värden resulterar i lägre filmkvalitet, om du inte ökar dataflödet också.</translation>
 1808   </message>
 1809   <message>
 1810     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="297"/>
 1811     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="352"/>
 1812     <source>Custom options:</source>
 1813     <translation>Anpassade alternativ:</translation>
 1814   </message>
 1815   <message>
 1816     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="299"/>
 1817     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="354"/>
 1818     <source>Custom codec options separated by commas (e.g. option1=value1,option2=value2,option3=value3)</source>
 1819     <translation>Anpassade kodekalternativ separerade med kommatecken (ex. alternativ1=värde1,alternativ2=värde2,alternativ3=värde3)</translation>
 1820   </message>
 1821   <message>
 1822     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="300"/>
 1823     <source>Allow frame skipping</source>
 1824     <translation>Tillåt bildrutedumpning</translation>
 1825   </message>
 1826   <message>
 1827     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="301"/>
 1828     <source>If checked, the video encoder will be allowed to skip frames if the input frame rate is
 1829 lower than the output frame rate. If not checked, input frames will be duplicated to fill the holes.
 1830 This increases the file size and CPU usage, but reduces the latency for live streams in some cases.
 1831 It shouldn&apos;t affect the appearance of the video.</source>
 1832     <translation>Om aktiverad, kommer filmkodaren att tillåtas hoppa över bildrutor, om indatafrekvensen
 1833 är lägre än utdatafrekvensen. Om ej aktiverad, kommer indatarutor att dupliceras för att fylla
 1834 hålen. Detta ökar filstorlek och CPU-användning, men minskar svarstiden för direktströmmar i vissa fall.
 1835 Det bör inte påverka utseendet på filmen.</translation>
 1836   </message>
 1837   <message>
 1838     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="327"/>
 1839     <source>Audio</source>
 1840     <translation>Ljud</translation>
 1841   </message>
 1842   <message>
 1843     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="334"/>
 1844     <source>The codec that will be used to compress the audio stream. You shouldn&apos;t worry too much about
 1845 this, because the size of the audio data is usually negligible compared to the size of the video data.
 1846 And if you&apos;re only recording your own voice (i.e. no music), the quality won&apos;t matter that much anyway.
 1847 - Vorbis (libvorbis) is great, this is the recommended codec.
 1848 - MP3 (libmp3lame) is reasonably good.
 1849 - AAC is a good codec, but the implementations used here (libvo_aacenc or the experimental ffmpeg aac encoder)
 1850  are pretty bad. Only use it if you have no other choice.
 1851 - Uncompressed will simply store the sound data without compressing it. The file will be quite large, but it&apos;s very fast.</source>
 1852     <translation>Kodeken som kommer att användas för att komprimera ljudströmmen, Du bör inte fundera för
 1853 mycket på detta, eftersom storleken på ljuddata i regel är försumbar i förhållande till bilddata.
 1854 Om du dessutom bara spelar in din egen röst (ingen musik), spelar kvaliteten ändå inte så stor roll.
 1855 - Vorbis (libvorbis) är jättebra, detta är den rekommenderade kodeken.
 1856 - MP3 (libmp3lame) är rimligt bra.
 1857 - AAC är en bra kodek, men implementationerna som används här (libvo_aacenc eller den experimentellal ffmpeg aac-kodaren)
 1858  är ganska dåliga. Använd den bara om du inte har något annat val.
 1859 - Okomprimerat kommer helt enkelt att lagra ljuddata utan komprimering. Filen blir ganska stor, men mycket snabb.</translation>
 1860   </message>
 1861   <message>
 1862     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="348"/>
 1863     <source>For advanced users. You can use any libav/ffmpeg audio codec, but many of them are not useful or may not work.</source>
 1864     <translation>För avancerade användare. Du kan använda vilken libav/ffmpeg ljudkodek som helst, men många är inte användbara eller fungerar inte.</translation>
 1865   </message>
 1866   <message>
 1867     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="351"/>
 1868     <source>The audio bit rate (in kilobit per second). A higher value means a higher quality. The typical value is 128.</source>
 1869     <translation>Ljudfrekvensen (i kilobit per sekund). Högre värde innebär högre kvalitet. Ett typiskt värde är 128.</translation>
 1870   </message>
 1871   <message>
 1872     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="376"/>
 1873     <source>Back</source>
 1874     <translation>Tillbaka</translation>
 1875   </message>
 1876   <message>
 1877     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="377"/>
 1878     <source>Continue</source>
 1879     <translation>Fortsätt</translation>
 1880   </message>
 1881   <message>
 1882     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="631"/>
 1883     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="639"/>
 1884     <source>not installed</source>
 1885     <translation>inte installerat</translation>
 1886   </message>
 1887   <message>
 1888     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="633"/>
 1889     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="641"/>
 1890     <source>not supported by container</source>
 1891     <translation>stöds inte av behållaren</translation>
 1892   </message>
 1893   <message>
 1894     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="684"/>
 1895     <source>Save recording as</source>
 1896     <translation>Spara inspelningen som</translation>
 1897   </message>
 1898   <message>
 1899     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="525"/>
 1900     <source>You did not select an output file!</source>
 1901     <translation>Du valde ingen utdatafil!</translation>
 1902   </message>
 1903   <message>
 1904     <source>The file &apos;%1&apos; already exists. Are you sure that you want to overwrite it?</source>
 1905     <translation type="obsolete">Filen &apos;%1&apos; finns redan. Vill du verkligen skriva över den?</translation>
 1906   </message>
 1907 </context>
 1908 <context>
 1909   <name>PageRecord</name>
 1910   <message>
 1911     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="162"/>
 1912     <source>Recording</source>
 1913     <translation>Inspelning</translation>
 1914   </message>
 1915   <message>
 1916     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="168"/>
 1917     <source>Edit schedule</source>
 1918     <translation type="unfinished"></translation>
 1919   </message>
 1920   <message>
 1921     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="171"/>
 1922     <source>Enable recording hotkey</source>
 1923     <translation>Aktivera snabbtangent för inspelning</translation>
 1924   </message>
 1925   <message>
 1926     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="172"/>
 1927     <source>The recording hotkey is a global keyboard shortcut that can be used to start or pause the recording at any time,
 1928 even when the SimpleScreenRecorder window is not visible. This way you can create recordings without having the
 1929 SimpleScreenRecorder window show up in the final video.</source>
 1930     <translation type="unfinished"></translation>
 1931   </message>
 1932   <message>
 1933     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="176"/>
 1934     <source>Enable sound notifications</source>
 1935     <translation>Aktivera ljudavisering</translation>
 1936   </message>
 1937   <message>
 1938     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="177"/>
 1939     <source>When enabled, a sound will be played when the recording is started or paused, or when an error occurs.</source>
 1940     <translation type="unfinished"></translation>
 1941   </message>
 1942   <message>
 1943     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="179"/>
 1944     <source>Hotkey:</source>
 1945     <translation>Snabbtangent:</translation>
 1946   </message>
 1947   <message>
 1948     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="180"/>
 1949     <source>Ctrl +</source>
 1950     <translation>Ctrl +</translation>
 1951   </message>
 1952   <message>
 1953     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="181"/>
 1954     <source>Shift +</source>
 1955     <translation>Shift +</translation>
 1956   </message>
 1957   <message>
 1958     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="182"/>
 1959     <source>Alt +</source>
 1960     <translation>Alt +</translation>
 1961   </message>
 1962   <message>
 1963     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="183"/>
 1964     <source>Super +</source>
 1965     <translation>WinKey +</translation>
 1966   </message>
 1967   <message>
 1968     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="185"/>
 1969     <source>The key that you have to press (combined with the given modifiers) to start or pause recording.
 1970 The program that you are recording will not receive the key press.</source>
 1971     <translation>Tangenten du måste trycka på (kombinerat med givna modifierare) för att starta eller pausa inspelningen.
 1972 Program som du spelar in, påverkas inte av denna tangenttryckning.</translation>
 1973   </message>
 1974   <message>
 1975     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="238"/>
 1976     <source>Information</source>
 1977     <translation>Information</translation>
 1978   </message>
 1979   <message>
 1980     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="240"/>
 1981     <source>Total time:</source>
 1982     <translation>Total tid:</translation>
 1983   </message>
 1984   <message>
 1985     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="242"/>
 1986     <source>FPS in:</source>
 1987     <translation>FPS in:</translation>
 1988   </message>
 1989   <message>
 1990     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="244"/>
 1991     <source>FPS out:</source>
 1992     <translation>FPS ut:</translation>
 1993   </message>
 1994   <message>
 1995     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="246"/>
 1996     <source>Size in:</source>
 1997     <translation>Storlek in:</translation>
 1998   </message>
 1999   <message>
 2000     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="248"/>
 2001     <source>Size out:</source>
 2002     <translation>Storlek ut:</translation>
 2003   </message>
 2004   <message>
 2005     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="250"/>
 2006     <source>File name:</source>
 2007     <translation>Filnamn:</translation>
 2008   </message>
 2009   <message>
 2010     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="253"/>
 2011     <source>File size:</source>
 2012     <translation>Filstorlek:</translation>
 2013   </message>
 2014   <message>
 2015     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="255"/>
 2016     <source>Bit rate:</source>
 2017     <translation>Dataflöde:</translation>
 2018   </message>
 2019   <message>
 2020     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="278"/>
 2021     <source>Preview</source>
 2022     <translation>Förhandsgranskning</translation>
 2023   </message>
 2024   <message>
 2025     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="282"/>
 2026     <source>Preview frame rate:</source>
 2027     <translation>Granskningsfrekvens:</translation>
 2028   </message>
 2029   <message>
 2030     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="286"/>
 2031     <source>Note: Previewing requires extra CPU time (especially at high frame rates).</source>
 2032     <translation>Notera att förhandsgranskning kräver extra processorkraft (särskilt vid hög bildfrekvens).</translation>
 2033   </message>
 2034   <message>
 2035     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="335"/>
 2036     <source>Log</source>
 2037     <translation>Logg</translation>
 2038   </message>
 2039   <message>
 2040     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="350"/>
 2041     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="358"/>
 2042     <source>Cancel recording</source>
 2043     <translation>Avbryt inspelning</translation>
 2044   </message>
 2045   <message>
 2046     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="351"/>
 2047     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="360"/>
 2048     <source>Save recording</source>
 2049     <translation>Spara inspelning</translation>
 2050   </message>
 2051   <message>
 2052     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="365"/>
 2053     <source>Quit</source>
 2054     <translation>Avsluta</translation>
 2055   </message>
 2056   <message>
 2057     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="415"/>
 2058     <source>You have not saved the current recording yet, if you quit now it will be lost.
 2059 Are you sure that you want to quit?</source>
 2060     <translation>Du har inte sparat den aktuella inspelningen än. Om du avslutar nu, kommer den att förloras.
 2061 Vill du verkligen avsluta?</translation>
 2062   </message>
 2063   <message>
 2064     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="427"/>
 2065     <source>Hide window</source>
 2066     <translation>Dölj fönster</translation>
 2067   </message>
 2068   <message>
 2069     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="429"/>
 2070     <source>Show window</source>
 2071     <translation>Visa fönster</translation>
 2072   </message>
 2073   <message>
 2074     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="630"/>
 2075     <source>Starting page ...</source>
 2076     <translation>Startar sidan...</translation>
 2077   </message>
 2078   <message>
 2079     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="653"/>
 2080     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="817"/>
 2081     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="913"/>
 2082     <source>Error: Something went wrong during initialization.</source>
 2083     <translation>Fel: Något gick fel vid starten.</translation>
 2084   </message>
 2085   <message>
 2086     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="662"/>
 2087     <source>Started page.</source>
 2088     <translation>Startade sidan.</translation>
 2089   </message>
 2090   <message>
 2091     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="694"/>
 2092     <source>Stopping page ...</source>
 2093     <translation>Stoppar sidan...</translation>
 2094   </message>
 2095   <message>
 2096     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="721"/>
 2097     <source>Stopped page.</source>
 2098     <translation>Stoppade sidan.</translation>
 2099   </message>
 2100   <message>
 2101     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="749"/>
 2102     <source>Starting output ...</source>
 2103     <translation>Startar utdata...</translation>
 2104   </message>
 2105   <message>
 2106     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="764"/>
 2107     <source>Error: Could not get the size of the OpenGL application because the GLInject input has not been created.</source>
 2108     <translation>Fel: Kunde inte hämta storleken på OpenGL-programmet, eftersom ingen GLInject indata skapats än.</translation>
 2109   </message>
 2110   <message>
 2111     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="769"/>
 2112     <source>Error: Could not get the size of the OpenGL application. Either the application wasn&apos;t started correctly, or the application hasn&apos;t created an OpenGL window yet. If you want to start recording before starting the application, you have to enable scaling and enter the video size manually.</source>
 2113     <translation>Fel: Kunde inte hämta storleken på OpenGL-programmet. Antingen startades inte programmet korrekt, eller också har programmet inte skapat något OpenGL-fönster än. Om du vill påbörja inspelningen innan du startar programmet, måste du aktivera skalning och ange filmstorleken manuellt.</translation>
 2114   </message>
 2115   <message>
 2116     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="808"/>
 2117     <source>Started output.</source>
 2118     <translation>Startade utdata.</translation>
 2119   </message>
 2120   <message>
 2121     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="828"/>
 2122     <source>Stopping output ...</source>
 2123     <translation>Stoppar utdata...</translation>
 2124   </message>
 2125   <message>
 2126     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="846"/>
 2127     <source>Stopped output.</source>
 2128     <translation>Stoppade utdata.</translation>
 2129   </message>
 2130   <message>
 2131     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="877"/>
 2132     <source>Starting input ...</source>
 2133     <translation>Startar indata...</translation>
 2134   </message>
 2135   <message>
 2136     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="883"/>
 2137     <source>Error: Could not start the GLInject input because it has not been created.</source>
 2138     <translation>Fel: Kunde inte starta GLInject indata, eftersom den inte har skapats än.</translation>
 2139   </message>
 2140   <message>
 2141     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="908"/>
 2142     <source>Started input.</source>
 2143     <translation>Startade indata.</translation>
 2144   </message>
 2145   <message>
 2146     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="937"/>
 2147     <source>Stopping input ...</source>
 2148     <translation>Stoppar indata...</translation>
 2149   </message>
 2150   <message>
 2151     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="952"/>
 2152     <source>Stopped input.</source>
 2153     <translation>Stoppade indata.</translation>
 2154   </message>
 2155   <message>
 2156     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="968"/>
 2157     <source>Encoding remaining data ...</source>
 2158     <translation>Kodar återstående data...</translation>
 2159   </message>
 2160   <message>
 2161     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1061"/>
 2162     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1071"/>
 2163     <source>Pause recording</source>
 2164     <translation>Pausa inspelning</translation>
 2165   </message>
 2166   <message>
 2167     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1064"/>
 2168     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1074"/>
 2169     <source>Start recording</source>
 2170     <translation>Starta inspelning</translation>
 2171   </message>
 2172   <message>
 2173     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1082"/>
 2174     <source>Deactivate schedule</source>
 2175     <translation type="unfinished"></translation>
 2176   </message>
 2177   <message>
 2178     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1092"/>
 2179     <source>Activate schedule</source>
 2180     <translation type="unfinished"></translation>
 2181   </message>
 2182   <message>
 2183     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1101"/>
 2184     <source>Stop preview</source>
 2185     <translation>Stoppa förhandsgranskning</translation>
 2186   </message>
 2187   <message>
 2188     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1104"/>
 2189     <source>Start preview</source>
 2190     <translation>Starta förhandsgranskning</translation>
 2191   </message>
 2192   <message>
 2193     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1145"/>
 2194     <source>Error: Something went wrong while creating the synth.</source>
 2195     <translation>Fel: Något gick fel vid skapande av synth.</translation>
 2196   </message>
 2197   <message>
 2198     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1193"/>
 2199     <source>Are you sure that you want to cancel this recording?</source>
 2200     <translation>Vill du verkligen avbryta den här inspelningen?</translation>
 2201   </message>
 2202   <message>
 2203     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1210"/>
 2204     <source>You haven&apos;t recorded anything, there is nothing to save.</source>
 2205     <translation type="unfinished"></translation>
 2206   </message>
 2207   <message>
 2208     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1227"/>
 2209     <source>Triggering scheduled action &apos;%1&apos; ...</source>
 2210     <translation type="unfinished"></translation>
 2211   </message>
 2212   <message>
 2213     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1238"/>
 2214     <source>Schedule: %1 in %2</source>
 2215     <translation type="unfinished"></translation>
 2216   </message>
 2217   <message>
 2218     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1245"/>
 2219     <source>Schedule: (none)</source>
 2220     <translation type="unfinished"></translation>
 2221   </message>
 2222   <message>
 2223     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1249"/>
 2224     <source>Schedule: (inactive)</source>
 2225     <translation type="unfinished"></translation>
 2226   </message>
 2227   <message>
 2228     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1313"/>
 2229     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1330"/>
 2230     <source>Standard input read error (%1).</source>
 2231     <translation type="unfinished"></translation>
 2232   </message>
 2233   <message>
 2234     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1318"/>
 2235     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1335"/>
 2236     <source>Standard input closed (%1).</source>
 2237     <translation type="unfinished"></translation>
 2238   </message>
 2239   <message>
 2240     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1346"/>
 2241     <source>Received command &apos;%1&apos;.</source>
 2242     <translation type="unfinished"></translation>
 2243   </message>
 2244   <message>
 2245     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1366"/>
 2246     <source>Unknown command.</source>
 2247     <translation type="unfinished"></translation>
 2248   </message>
 2249   <message>
 2250     <source>You haven&apos;t recorded anything, there is nothing to save.
 2251 
 2252 The start button is at the top ;).</source>
 2253     <translation type="obsolete">Du har inte spelat in något. Det finns inget att spara.
 2254 
 2255 Startknappen finns högst upp. ;)</translation>
 2256   </message>
 2257 </context>
 2258 <context>
 2259   <name>PageWelcome</name>
 2260   <message>
 2261     <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="41"/>
 2262     <source>&lt;p&gt;Welcome to SimpleScreenRecorder!&lt;/p&gt;
 2263 
 2264 &lt;p&gt;Despite the name, this program actually has a lot of options. Don&apos;t worry though, there are really just two things that you need to know. One, the default settings are usually fine. If you don&apos;t know what something does, just use the default. Two, almost all settings have tooltips. Just hover the mouse over something to find out what it does.&lt;/p&gt;
 2265 
 2266 &lt;p&gt;For more information:&lt;br&gt;
 2267 %1&lt;/p&gt;</source>
 2268     <translation>&lt;p&gt;Välkommen till SimpleScreenRecorder&lt;/p&gt;
 2269 
 2270 &lt;p&gt;Trots namnet, har det här programmet många funktioner. Du behöver dock inte oroa dig, det är egentligen bara två saker du behöver veta.
 2271 Ett: Standardinställningarna är vanligtvis fullt tillräckliga. Vet du inte vad något gör, använder du bara standardinställningen. 
 2272 Två: Nästan alla inställningar har en knappbeskrivning. Hovra med muspekaren över någonting, för att få reda på vad det gör.&lt;/p&gt;
 2273 
 2274 &lt;p&gt;För mer information:&lt;br&gt;
 2275 %1&lt;/p&gt;</translation>
 2276   </message>
 2277   <message>
 2278     <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="51"/>
 2279     <source>About SimpleScreenRecorder</source>
 2280     <translation>Om SimpleScreenRecorder</translation>
 2281   </message>
 2282   <message>
 2283     <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="52"/>
 2284     <source>Skip this page next time</source>
 2285     <translation type="unfinished"></translation>
 2286   </message>
 2287   <message>
 2288     <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="53"/>
 2289     <source>Go directly to the input page when the program is started.</source>
 2290     <translation type="unfinished"></translation>
 2291   </message>
 2292   <message>
 2293     <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="76"/>
 2294     <source>Continue</source>
 2295     <translation>Fortsätt</translation>
 2296   </message>
 2297 </context>
 2298 <context>
 2299   <name>ProfileBox</name>
 2300   <message>
 2301     <source>Profile</source>
 2302     <translation type="obsolete">Profil</translation>
 2303   </message>
 2304   <message>
 2305     <location filename="../GUI/ProfileBox.cpp" line="37"/>
 2306     <source>Save</source>
 2307     <translation>Spara</translation>
 2308   </message>
 2309   <message>
 2310     <location filename="../GUI/ProfileBox.cpp" line="38"/>
 2311     <source>Save the current settings to this profile.</source>
 2312     <translation>Spara aktuella inställningar till denna profil.</translation>
 2313   </message>
 2314   <message>
 2315     <location filename="../GUI/ProfileBox.cpp" line="39"/>
 2316     <source>New</source>
 2317     <translation>Ny</translation>
 2318   </message>
 2319   <message>
 2320     <location filename="../GUI/ProfileBox.cpp" line="40"/>
 2321     <source>Create a new profile with the current settings.</source>
 2322     <translation>Skapa ny profil med aktuella inställningar.</translation>
 2323   </message>
 2324   <message>
 2325     <location filename="../GUI/ProfileBox.cpp" line="41"/>
 2326     <source>Delete</source>
 2327     <translation>Ta bort</translation>
 2328   </message>
 2329   <message>
 2330     <location filename="../GUI/ProfileBox.cpp" line="42"/>
 2331     <source>Delete this profile.</source>
 2332     <translation>Ta bort den här profilen.</translation>
 2333   </message>
 2334   <message>
 2335     <location filename="../GUI/ProfileBox.cpp" line="96"/>
 2336     <source>(none)</source>
 2337     <translation>(ingen)</translation>
 2338   </message>
 2339   <message>
 2340     <location filename="../GUI/ProfileBox.cpp" line="139"/>
 2341     <source>Error: Can&apos;t load profile!</source>
 2342     <translation>Fel: Kan inte läsa in profil!</translation>
 2343   </message>
 2344   <message>
 2345     <location filename="../GUI/ProfileBox.cpp" line="147"/>
 2346     <source>Are you sure that you want to overwrite this profile?</source>
 2347     <translation>Vill du verkligen skriva över den här profilen?</translation>
 2348   </message>
 2349   <message>
 2350     <location filename="../GUI/ProfileBox.cpp" line="159"/>
 2351     <source>Enter a name for the new profile:</source>
 2352     <translation>Ange namn för den nya profilen:</translation>
 2353   </message>
 2354   <message>
 2355     <location filename="../GUI/ProfileBox.cpp" line="165"/>
 2356     <source>A profile with the same name already exists. Are you sure that you want to replace it?</source>
 2357     <translation>Det finns redan en profil med samma namn. Vill du verkligen ersätta den?</translation>
 2358   </message>
 2359   <message>
 2360     <location filename="../GUI/ProfileBox.cpp" line="181"/>
 2361     <source>Are you sure that you want to delete this profile?</source>
 2362     <translation>Vill du verkligen ta bort den här profilen?</translation>
 2363   </message>
 2364 </context>
 2365 <context>
 2366   <name>QDialogButtonBox</name>
 2367   <message>
 2368     <location filename="../common/Dialogs.cpp" line="35"/>
 2369     <location filename="../common/Dialogs.cpp" line="72"/>
 2370     <source>&amp;OK</source>
 2371     <translation type="unfinished">&amp;OK</translation>
 2372   </message>
 2373   <message>
 2374     <location filename="../common/Dialogs.cpp" line="36"/>
 2375     <location filename="../common/Dialogs.cpp" line="73"/>
 2376     <source>&amp;Cancel</source>
 2377     <translation type="unfinished">&amp;Avbryt</translation>
 2378   </message>
 2379   <message>
 2380     <location filename="../common/Dialogs.cpp" line="37"/>
 2381     <source>&amp;Yes</source>
 2382     <translation type="unfinished">&amp;Ja</translation>
 2383   </message>
 2384   <message>
 2385     <location filename="../common/Dialogs.cpp" line="38"/>
 2386     <source>Yes, always</source>
 2387     <translation type="unfinished">Ja, alltid</translation>
 2388   </message>
 2389   <message>
 2390     <location filename="../common/Dialogs.cpp" line="39"/>
 2391     <source>&amp;No</source>
 2392     <translation type="unfinished">&amp;Nej</translation>
 2393   </message>
 2394   <message>
 2395     <location filename="../common/Dialogs.cpp" line="40"/>
 2396     <source>No, never</source>
 2397     <translation type="unfinished">Nej, aldrig</translation>
 2398   </message>
 2399 </context>
 2400 <context>
 2401   <name>QMessageBox</name>
 2402   <message>
 2403     <source>&amp;OK</source>
 2404     <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
 2405   </message>
 2406   <message>
 2407     <source>&amp;Cancel</source>
 2408     <translation type="obsolete">&amp;Avbryt</translation>
 2409   </message>
 2410   <message>
 2411     <source>&amp;Yes</source>
 2412     <translation type="obsolete">&amp;Ja</translation>
 2413   </message>
 2414   <message>
 2415     <source>Yes, always</source>
 2416     <translation type="obsolete">Ja, alltid</translation>
 2417   </message>
 2418   <message>
 2419     <source>&amp;No</source>
 2420     <translation type="obsolete">&amp;Nej</translation>
 2421   </message>
 2422   <message>
 2423     <source>No, never</source>
 2424     <translation type="obsolete">Nej, aldrig</translation>
 2425   </message>
 2426 </context>
 2427 <context>
 2428   <name>RecordScheduleEntryWidget</name>
 2429   <message>
 2430     <location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="39"/>
 2431     <source>Start</source>
 2432     <translation type="unfinished"></translation>
 2433   </message>
 2434   <message>
 2435     <location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="40"/>
 2436     <source>Pause</source>
 2437     <translation type="unfinished"></translation>
 2438   </message>
 2439   <message>
 2440     <location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="46"/>
 2441     <source>Time:</source>
 2442     <translation type="unfinished"></translation>
 2443   </message>
 2444   <message>
 2445     <location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="51"/>
 2446     <source>Action:</source>
 2447     <translation type="unfinished"></translation>
 2448   </message>
 2449 </context>
 2450 <context>
 2451   <name>SyncDiagram</name>
 2452   <message>
 2453     <location filename="../AV/Output/SyncDiagram.cpp" line="50"/>
 2454     <source>Synchronization Diagram</source>
 2455     <translation>Synkroniseringsdiagram</translation>
 2456   </message>
 2457   <message>
 2458     <location filename="../AV/Output/Synchronizer.cpp" line="257"/>
 2459     <source>Video in</source>
 2460     <translation>Video in</translation>
 2461   </message>
 2462   <message>
 2463     <location filename="../AV/Output/Synchronizer.cpp" line="258"/>
 2464     <source>Audio in</source>
 2465     <translation>Ljud in</translation>
 2466   </message>
 2467   <message>
 2468     <location filename="../AV/Output/Synchronizer.cpp" line="259"/>
 2469     <source>Video out</source>
 2470     <translation>Video ut</translation>
 2471   </message>
 2472   <message>
 2473     <location filename="../AV/Output/Synchronizer.cpp" line="260"/>
 2474     <source>Audio out</source>
 2475     <translation>Ljud ut</translation>
 2476   </message>
 2477 </context>
 2478 </TS>