"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "ssr-0.4.2/src/translations/simplescreenrecorder_cs.ts" (18 May 2020, 118758 Bytes) of package /linux/privat/ssr-0.4.2.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) TypeScript source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file. See also the latest Fossies "Diffs" side-by-side code changes report for "simplescreenrecorder_cs.ts": 0.4.1_vs_0.4.2.

  1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  2 <!DOCTYPE TS>
  3 <TS version="2.0" language="cs_CZ">
  4 <context>
  5   <name>DialogAbout</name>
  6   <message>
  7     <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="111"/>
  8     <source>About SimpleScreenRecorder</source>
  9     <translation>O aplikaci SimpleScreenRecorder</translation>
  10   </message>
  11   <message>
  12     <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="120"/>
  13     <source>For more information:</source>
  14     <translation>Pro více informací:</translation>
  15   </message>
  16   <message>
  17     <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="121"/>
  18     <source>The source code of this program can be found at:</source>
  19     <translation>Zdrojový kód programu je k dispozici na:</translation>
  20   </message>
  21   <message>
  22     <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="122"/>
  23     <source>This program uses:</source>
  24     <translation>Tento program využívá:</translation>
  25   </message>
  26   <message>
  27     <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="123"/>
  28     <source>%1 for the graphical user interface</source>
  29     <translation>%1 pro grafické uživatelské rozhraní</translation>
  30   </message>
  31   <message>
  32     <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="124"/>
  33     <source>%1 or %2 (depending on your distribution) for video/audio encoding</source>
  34     <translation>%1 a %2 pro zpracování videa/zvuku (dle vaší distribuce)</translation>
  35   </message>
  36   <message>
  37     <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="125"/>
  38     <source>%1 for hooking system functions for OpenGL recording</source>
  39     <translation>%1 k napojení na systémové funkce pro nahrávání OpenGL</translation>
  40   </message>
  41 </context>
  42 <context>
  43   <name>DialogGLInject</name>
  44   <message>
  45     <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="35"/>
  46     <source>OpenGL Settings</source>
  47     <translation>Nastavení OpenGL</translation>
  48   </message>
  49   <message>
  50     <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="38"/>
  51     <source>&lt;p&gt;Warning: OpenGL recording works by injecting a library into the program that will be recorded. This library will override some system functions in order to capture the frames before they are displayed on the screen. If you are trying to record a game that tries to detect hacking attempts on the client side, it&apos;s (theoretically) possible that the game will consider this a hack. This might even get you banned, so it&apos;s a good idea to make sure that the program you want to record won&apos;t ban you, *before* you try to record it. You&apos;ve been warned :).&lt;/p&gt;
  52 
  53 &lt;p&gt;Another warning: OpenGL recording is experimental, it may not work or even crash the program you are recording. If you are worried about losing program data, make a backup first!&lt;/p&gt;
  54 
  55 &lt;p&gt;If you want to record Steam games, &lt;a href=&quot;http://www.maartenbaert.be/simplescreenrecorder/recording-steam-games/&quot;&gt;read this first&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</source>
  56     <translation>&lt;p&gt;Upozornění: Nahrávání OpenGL pracuje na principu &quot;injektáže&quot; knihovny do nahrávané aplikace. Tato knihovna nahrazuje některé systémové funkce vlastními za účelem zachycení snímku ještě před jejich zobrazením na obrazovce. Pokud nahráváte hru, která obsahuje funkce pro detekci podvádění (anti-cheat a anti-hack ochrana), hrozí zde teoretické riziko, že hra bude Vaše jednání považovat za formu podvádění. Vzhledem k tomu, že by daná skutečnost mohla vést až k zablokování Vašeho herního účtu, je dobré se *předem* ujistit o tom, že k nečemu takovému nedojde.&lt;/p&gt;
  57 
  58 &lt;p&gt;Další upozornění: Nahrávání OpenGL je experimentální a nemusí fungovat správně, případně může vést až k pádu nahrávané aplikace. Pokud se bojíte případné ztráty dat, včas a pravidelně zálohujte!&lt;/p&gt;
  59 
  60 &lt;p&gt;Pokud chcete nahrávat hry ze Steamu, přečtěte si, prosím, &lt;a href=&quot;http://www.maartenbaert.be/simplescreenrecorder/recording-steam-games/&quot;&gt;tento návod&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
  61   </message>
  62   <message>
  63     <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="52"/>
  64     <source>Choose channel</source>
  65     <translation>Výběr kanálu</translation>
  66   </message>
  67   <message>
  68     <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="54"/>
  69     <source>Channel name:</source>
  70     <translation>Název kanálu:</translation>
  71   </message>
  72   <message>
  73     <source>Channel names are used to identify applications. You only need to change this if you want to record multiple applications at the same time.</source>
  74     <translation type="obsolete">Jméno kanálu je určeno k identifikaci aplikace. Tuto hodnotu je třeba změnit pouze v případě, že chcete nahrávat více aplikací současně.</translation>
  75   </message>
  76   <message>
  77     <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="56"/>
  78     <source>Channel names are used to identify applications. You only need to use this if you want to record multiple applications at the same time.
  79 If you leave this empty, the default name &apos;channel-YOURUSERNAME&apos; will be used.</source>
  80     <translation type="unfinished"></translation>
  81   </message>
  82   <message>
  83     <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="58"/>
  84     <source>Relax shared memory permissions (insecure)</source>
  85     <translation>Snížit zabezpečení přístupu ke sdílené paměti (rizikové)</translation>
  86   </message>
  87   <message>
  88     <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="59"/>
  89     <source>If checked, other users on the same machine will be able to attach to the shared memory that&apos;s used for communication with the OpenGL program.
  90 This means other users can (theoretically) see what you are recording, modify the frames, inject their own frames, or simply disrupt the communication.
  91 This even applies to users that are logged in remotely (ssh). You should only enable this if you need to record a program that runs as a different user.</source>
  92     <translation>V případě zatržení této volby bude ostatním uživatelům na tomto počítači umožněn přístup ke sdílené paměti, která je použita ke komunikaci
  93 s OpenGL aplikací.To znamená, že ostatní uživatelé mohou teoreticky číst, upravovat, či přerušit komunikaci s programem. To platí i pro uživatele
  94 připojené vzdáleně. Tuto volbu používejte pouze v případě, kdy chcete nahrávat program běžící s oprávněním jiného uživatele.</translation>
  95   </message>
  96   <message>
  97     <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="74"/>
  98     <source>Launch application</source>
  99     <translation>Spuštění aplikace</translation>
 100   </message>
 101   <message>
 102     <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="76"/>
 103     <source>Command:</source>
 104     <translation>Příkaz:</translation>
 105   </message>
 106   <message>
 107     <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="78"/>
 108     <source>This command will be executed to start the program that should be recorded.</source>
 109     <translation>Tento příkaz bude použit ke spuštění programu, jež má být nahráván.</translation>
 110   </message>
 111   <message>
 112     <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="80"/>
 113     <source>Working directory:</source>
 114     <translation>Pracovní adresář:</translation>
 115   </message>
 116   <message>
 117     <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="82"/>
 118     <source>The command will be executed in this directory. If you leave this empty, the working directory won&apos;t be changed.</source>
 119     <translation>Příkaz bude spuštěn ve vybraném adresáři. Pokud ponecháte nevyplněno, pracovní adresář se nezmění.</translation>
 120   </message>
 121   <message>
 122     <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="84"/>
 123     <source>Launch automatically</source>
 124     <translation>Spustit automaticky</translation>
 125   </message>
 126   <message>
 127     <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="85"/>
 128     <source>If checked, the application will be launched automatically once you go to the recording page. If not checked, you have to start it manually.</source>
 129     <translation>Pokud zaškrtnete tuto volbu, aplikace bude spuštěna automaticky před spuštěním nahrávání. V opačném případě spusťte aplikaci ručně.</translation>
 130   </message>
 131   <message>
 132     <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="87"/>
 133     <source>Launch now</source>
 134     <translation>Spustit ihned</translation>
 135   </message>
 136   <message>
 137     <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="108"/>
 138     <source>Stream settings</source>
 139     <translation>Nastavení streamu</translation>
 140   </message>
 141   <message>
 142     <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="110"/>
 143     <source>Limit application frame rate</source>
 144     <translation>Omezit počet snímků za sekundu v aplikaci</translation>
 145   </message>
 146   <message>
 147     <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="111"/>
 148     <source>If checked, the injected library will slow down the application so the frame rate doesn&apos;t become higher than the recording frame rate.
 149 This stops the application from wasting CPU time for frames that won&apos;t be recorded, and sometimes results in smoother video
 150 (this depends on the application).</source>
 151     <translation>V případě zatržení této volby dojde ke snížení počtu snímku za sekundu v aplikaci na úrověň snímkové frekvence náhrávání.
 152 Tím lze zabránit aplikaci v plýtvání výpočetního výkonu na snímky, které by jinak nebyly nahrány, a v některých případech
 153 dosáhnout plynulejšího záznamu.</translation>
 154   </message>
 155   <message>
 156     <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="120"/>
 157     <source>Close</source>
 158     <translation>Zavřít</translation>
 159   </message>
 160 </context>
 161 <context>
 162   <name>DialogRecordSchedule</name>
 163   <message>
 164     <location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="78"/>
 165     <source>Recording schedule</source>
 166     <translation type="unfinished"></translation>
 167   </message>
 168   <message>
 169     <location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="80"/>
 170     <source>Time zone:</source>
 171     <translation type="unfinished"></translation>
 172   </message>
 173   <message>
 174     <location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="82"/>
 175     <source>Local time</source>
 176     <translation type="unfinished"></translation>
 177   </message>
 178   <message>
 179     <location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="83"/>
 180     <source>UTC</source>
 181     <translation type="unfinished"></translation>
 182   </message>
 183   <message>
 184     <location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="85"/>
 185     <source>Current time:</source>
 186     <translation type="unfinished"></translation>
 187   </message>
 188   <message>
 189     <location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="102"/>
 190     <source>Add</source>
 191     <translation type="unfinished"></translation>
 192   </message>
 193   <message>
 194     <location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="103"/>
 195     <source>Remove</source>
 196     <translation type="unfinished"></translation>
 197   </message>
 198   <message>
 199     <location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="104"/>
 200     <source>Move up</source>
 201     <translation type="unfinished"></translation>
 202   </message>
 203   <message>
 204     <location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="105"/>
 205     <source>Move down</source>
 206     <translation type="unfinished"></translation>
 207   </message>
 208   <message>
 209     <location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="107"/>
 210     <source>Close</source>
 211     <translation type="unfinished">Zavřít</translation>
 212   </message>
 213 </context>
 214 <context>
 215   <name>Logger</name>
 216   <message>
 217     <location filename="../AV/FastResampler.cpp" line="124"/>
 218     <source>Error: Resample ratio is out of range!</source>
 219     <translation type="unfinished"></translation>
 220   </message>
 221   <message>
 222     <location filename="../AV/FastResampler.cpp" line="128"/>
 223     <source>Error: Drift ratio is out of range!</source>
 224     <translation type="unfinished"></translation>
 225   </message>
 226   <message>
 227     <location filename="../AV/FastResampler.cpp" line="158"/>
 228     <source>Resample ratio is %1 (was %2).</source>
 229     <translation type="unfinished"></translation>
 230   </message>
 231   <message>
 232     <location filename="../AV/FastScaler.cpp" line="129"/>
 233     <source>Warning: Pixel format is not supported (%1 -&gt; %2), using swscale instead. This is not a problem, but performance will be worse.</source>
 234     <translation type="unfinished"></translation>
 235   </message>
 236   <message>
 237     <location filename="../AV/FastScaler.cpp" line="138"/>
 238     <location filename="../Benchmark.cpp" line="124"/>
 239     <location filename="../Benchmark.cpp" line="205"/>
 240     <source>Error: Can&apos;t get swscale context!</source>
 241     <comment>Don&apos;t translate &apos;swscale&apos;</comment>
 242     <translation type="unfinished"></translation>
 243   </message>
 244   <message>
 245     <location filename="../AV/FastScaler.cpp" line="160"/>
 246     <location filename="../AV/FastScaler.cpp" line="185"/>
 247     <location filename="../AV/FastScaler.cpp" line="210"/>
 248     <location filename="../AV/FastScaler.cpp" line="234"/>
 249     <location filename="../AV/FastScaler.cpp" line="256"/>
 250     <location filename="../AV/FastScaler.cpp" line="279"/>
 251     <source>Warning: Memory is not properly aligned for SSE, using fallback converter instead. This is not a problem, but performance will be worse.</source>
 252     <comment>Don&apos;t translate &apos;fallback&apos;</comment>
 253     <translation type="unfinished"></translation>
 254   </message>
 255   <message>
 256     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="33"/>
 257     <source>Warning: An overrun has occurred, some samples were lost.</source>
 258     <comment>Don&apos;t translate &apos;overrun&apos;</comment>
 259     <translation type="unfinished"></translation>
 260   </message>
 261   <message>
 262     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="35"/>
 263     <source>Error: Can&apos;t recover device after overrun!</source>
 264     <comment>Don&apos;t translate &apos;overrun&apos;</comment>
 265     <translation type="unfinished"></translation>
 266   </message>
 267   <message>
 268     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="39"/>
 269     <source>Error: Can&apos;t start PCM device after overrun!</source>
 270     <comment>Don&apos;t translate &apos;overrun&apos;</comment>
 271     <translation type="unfinished"></translation>
 272   </message>
 273   <message>
 274     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="67"/>
 275     <location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="174"/>
 276     <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="55"/>
 277     <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="214"/>
 278     <source>Stopping input thread ...</source>
 279     <translation type="unfinished"></translation>
 280   </message>
 281   <message>
 282     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="97"/>
 283     <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="237"/>
 284     <source>Generating source list ...</source>
 285     <translation type="unfinished"></translation>
 286   </message>
 287   <message>
 288     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="116"/>
 289     <source>Error: Could not update ALSA configuration!</source>
 290     <translation type="unfinished"></translation>
 291   </message>
 292   <message>
 293     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="163"/>
 294     <source>Found plugin: [%1] %2</source>
 295     <translation type="unfinished"></translation>
 296   </message>
 297   <message>
 298     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="176"/>
 299     <source>Warning: Could not open sound card %1.</source>
 300     <translation type="unfinished"></translation>
 301   </message>
 302   <message>
 303     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="182"/>
 304     <source>Warning: Could not get info for sound card %1.</source>
 305     <translation type="unfinished"></translation>
 306   </message>
 307   <message>
 308     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="186"/>
 309     <source>Found card: [%1] %2</source>
 310     <translation type="unfinished"></translation>
 311   </message>
 312   <message>
 313     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="211"/>
 314     <source>Found device: [%1] %2</source>
 315     <translation type="unfinished"></translation>
 316   </message>
 317   <message>
 318     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="260"/>
 319     <location filename="../AV/SimpleSynth.cpp" line="124"/>
 320     <source>Error: Can&apos;t open PCM device!</source>
 321     <translation type="unfinished"></translation>
 322   </message>
 323   <message>
 324     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="264"/>
 325     <location filename="../AV/SimpleSynth.cpp" line="128"/>
 326     <source>Error: Can&apos;t get PCM hardware parameters!</source>
 327     <translation type="unfinished"></translation>
 328   </message>
 329   <message>
 330     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="270"/>
 331     <location filename="../AV/SimpleSynth.cpp" line="134"/>
 332     <source>Error: Can&apos;t set access type!</source>
 333     <translation type="unfinished"></translation>
 334   </message>
 335   <message>
 336     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="276"/>
 337     <location filename="../AV/SimpleSynth.cpp" line="140"/>
 338     <source>Error: Can&apos;t set sample format!</source>
 339     <translation type="unfinished"></translation>
 340   </message>
 341   <message>
 342     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="283"/>
 343     <location filename="../AV/SimpleSynth.cpp" line="147"/>
 344     <source>Error: Can&apos;t set sample rate!</source>
 345     <translation type="unfinished"></translation>
 346   </message>
 347   <message>
 348     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="287"/>
 349     <location filename="../AV/SimpleSynth.cpp" line="151"/>
 350     <source>Warning: Sample rate %1 is not supported, using %2 instead. This is not a problem.</source>
 351     <translation type="unfinished"></translation>
 352   </message>
 353   <message>
 354     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="296"/>
 355     <location filename="../AV/SimpleSynth.cpp" line="159"/>
 356     <source>Error: Can&apos;t set channel count!</source>
 357     <translation type="unfinished"></translation>
 358   </message>
 359   <message>
 360     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="300"/>
 361     <source>Warning: Channel count %1 is not supported, using %2 instead. This is not a problem.</source>
 362     <translation type="unfinished"></translation>
 363   </message>
 364   <message>
 365     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="309"/>
 366     <location filename="../AV/SimpleSynth.cpp" line="166"/>
 367     <source>Error: Can&apos;t set period size!</source>
 368     <translation type="unfinished"></translation>
 369   </message>
 370   <message>
 371     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="313"/>
 372     <location filename="../AV/SimpleSynth.cpp" line="170"/>
 373     <source>Warning: Period size %1 is not supported, using %2 instead. This is not a problem.</source>
 374     <translation type="unfinished"></translation>
 375   </message>
 376   <message>
 377     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="322"/>
 378     <location filename="../AV/SimpleSynth.cpp" line="179"/>
 379     <source>Error: Can&apos;t set buffer size!</source>
 380     <translation type="unfinished"></translation>
 381   </message>
 382   <message>
 383     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="326"/>
 384     <location filename="../AV/SimpleSynth.cpp" line="183"/>
 385     <source>Warning: Buffer size %1 is not supported, using %2 instead. This is not a problem.</source>
 386     <translation type="unfinished"></translation>
 387   </message>
 388   <message>
 389     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="334"/>
 390     <location filename="../AV/SimpleSynth.cpp" line="191"/>
 391     <source>Error: Can&apos;t apply PCM hardware parameters!</source>
 392     <translation type="unfinished"></translation>
 393   </message>
 394   <message>
 395     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="352"/>
 396     <source>Error: Can&apos;t start PCM device!</source>
 397     <translation type="unfinished"></translation>
 398   </message>
 399   <message>
 400     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="373"/>
 401     <location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="290"/>
 402     <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="237"/>
 403     <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="335"/>
 404     <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="439"/>
 405     <source>Input thread started.</source>
 406     <translation type="unfinished"></translation>
 407   </message>
 408   <message>
 409     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="388"/>
 410     <source>Error: Can&apos;t read samples!</source>
 411     <translation type="unfinished"></translation>
 412   </message>
 413   <message>
 414     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="414"/>
 415     <location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="358"/>
 416     <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="288"/>
 417     <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="428"/>
 418     <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="554"/>
 419     <source>Input thread stopped.</source>
 420     <translation type="unfinished"></translation>
 421   </message>
 422   <message>
 423     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="418"/>
 424     <location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="362"/>
 425     <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="292"/>
 426     <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="432"/>
 427     <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="558"/>
 428     <source>Exception &apos;%1&apos; in input thread.</source>
 429     <translation type="unfinished"></translation>
 430   </message>
 431   <message>
 432     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="421"/>
 433     <location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="365"/>
 434     <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="295"/>
 435     <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="435"/>
 436     <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="561"/>
 437     <source>Unknown exception in input thread.</source>
 438     <translation type="unfinished"></translation>
 439   </message>
 440   <message>
 441     <location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="259"/>
 442     <source>Error: Could not read stream, this usually means that the stream was already gone.</source>
 443     <translation type="unfinished"></translation>
 444   </message>
 445   <message>
 446     <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="71"/>
 447     <source>Error: Could not connect to JACK!</source>
 448     <translation type="unfinished"></translation>
 449   </message>
 450   <message>
 451     <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="80"/>
 452     <source>Error: Could not create JACK port!</source>
 453     <translation type="unfinished"></translation>
 454   </message>
 455   <message>
 456     <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="86"/>
 457     <source>Error: Could not set JACK process callback!</source>
 458     <translation type="unfinished"></translation>
 459   </message>
 460   <message>
 461     <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="90"/>
 462     <source>Error: Could not set JACK sample rate callback!</source>
 463     <translation type="unfinished"></translation>
 464   </message>
 465   <message>
 466     <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="94"/>
 467     <source>Error: Could not set JACK xrun callback!</source>
 468     <translation type="unfinished"></translation>
 469   </message>
 470   <message>
 471     <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="98"/>
 472     <source>Error: Could not set JACK port connect callback!</source>
 473     <translation type="unfinished"></translation>
 474   </message>
 475   <message>
 476     <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="103"/>
 477     <source>Error: Could not activate JACK client!</source>
 478     <translation type="unfinished"></translation>
 479   </message>
 480   <message>
 481     <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="111"/>
 482     <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="122"/>
 483     <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="251"/>
 484     <source>Connecting port %1 to %2.</source>
 485     <translation type="unfinished"></translation>
 486   </message>
 487   <message>
 488     <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="255"/>
 489     <source>Disconnecting port %1 from %2.</source>
 490     <translation type="unfinished"></translation>
 491   </message>
 492   <message>
 493     <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="34"/>
 494     <source>Error: pa_mainloop_prepare failed!</source>
 495     <comment>Don&apos;t translate &apos;pa_mainloop_prepare&apos;</comment>
 496     <translation type="unfinished"></translation>
 497   </message>
 498   <message>
 499     <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="38"/>
 500     <source>Error: pa_mainloop_poll failed!</source>
 501     <comment>Don&apos;t translate &apos;pa_mainloop_poll&apos;</comment>
 502     <translation type="unfinished"></translation>
 503   </message>
 504   <message>
 505     <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="42"/>
 506     <source>Error: pa_mainloop_dispatch failed!</source>
 507     <comment>Don&apos;t translate &apos;pa_mainloop_dispatch&apos;</comment>
 508     <translation type="unfinished"></translation>
 509   </message>
 510   <message>
 511     <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="52"/>
 512     <source>Error: Could not create main loop!</source>
 513     <translation type="unfinished"></translation>
 514   </message>
 515   <message>
 516     <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="59"/>
 517     <source>Error: Could not create context!</source>
 518     <translation type="unfinished"></translation>
 519   </message>
 520   <message>
 521     <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="64"/>
 522     <source>Error: Could not connect! Reason: %1
 523 It is possible that your system doesn&apos;t use PulseAudio. Try using the ALSA backend instead.</source>
 524     <translation type="unfinished"></translation>
 525   </message>
 526   <message>
 527     <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="68"/>
 528     <source>Error: Could not connect! Reason: %1
 529 It is possible that your system doesn&apos;t use PulseAudio.</source>
 530     <translation type="unfinished"></translation>
 531   </message>
 532   <message>
 533     <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="82"/>
 534     <source>Error: Connection attempt failed! Reason: %1</source>
 535     <translation type="unfinished"></translation>
 536   </message>
 537   <message>
 538     <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="119"/>
 539     <source>Error: Could not create stream! Reason: %1</source>
 540     <translation type="unfinished"></translation>
 541   </message>
 542   <message>
 543     <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="126"/>
 544     <source>Error: Could not connect stream! Reason: %1</source>
 545     <translation type="unfinished"></translation>
 546   </message>
 547   <message>
 548     <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="137"/>
 549     <source>Error: Stream connection attempt failed! Reason: %1</source>
 550     <translation type="unfinished"></translation>
 551   </message>
 552   <message>
 553     <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="228"/>
 554     <source>Found source: [%1] %2</source>
 555     <translation type="unfinished"></translation>
 556   </message>
 557   <message>
 558     <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="249"/>
 559     <source>Error: Could not get names of sources! Reason: %1</source>
 560     <translation type="unfinished"></translation>
 561   </message>
 562   <message>
 563     <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="297"/>
 564     <source>Error: Could not get source info! Reason: %1</source>
 565     <translation type="unfinished"></translation>
 566   </message>
 567   <message>
 568     <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="302"/>
 569     <source>Stream is a monitor.</source>
 570     <translation type="unfinished"></translation>
 571   </message>
 572   <message>
 573     <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="304"/>
 574     <source>Stream is not a monitor.</source>
 575     <translation type="unfinished"></translation>
 576   </message>
 577   <message>
 578     <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="349"/>
 579     <source>Error: pa_stream_peek failed!</source>
 580     <comment>Don&apos;t translate &apos;pa_stream_peek&apos;</comment>
 581     <translation type="unfinished"></translation>
 582   </message>
 583   <message>
 584     <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="416"/>
 585     <source>Warning: Audio source was suspended. The current segment will be stopped until the source is resumed.</source>
 586     <translation type="unfinished"></translation>
 587   </message>
 588   <message>
 589     <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="421"/>
 590     <source>Warning: Stream was moved to a different source.</source>
 591     <translation type="unfinished"></translation>
 592   </message>
 593   <message>
 594     <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamReader.cpp" line="64"/>
 595     <source>Created video stream reader.</source>
 596     <translation type="unfinished"></translation>
 597   </message>
 598   <message>
 599     <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamReader.cpp" line="69"/>
 600     <source>Error: Can&apos;t open video stream file!</source>
 601     <translation type="unfinished"></translation>
 602   </message>
 603   <message>
 604     <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamReader.cpp" line="76"/>
 605     <source>Error: Can&apos;t resize video stream file!</source>
 606     <translation type="unfinished"></translation>
 607   </message>
 608   <message>
 609     <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamReader.cpp" line="83"/>
 610     <source>Error: Can&apos;t memory-map video stream file!</source>
 611     <translation type="unfinished"></translation>
 612   </message>
 613   <message>
 614     <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamReader.cpp" line="92"/>
 615     <source>Error: Can&apos;t open video frame file!</source>
 616     <translation type="unfinished"></translation>
 617   </message>
 618   <message>
 619     <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamReader.cpp" line="142"/>
 620     <source>Destroyed video stream reader.</source>
 621     <translation type="unfinished"></translation>
 622   </message>
 623   <message>
 624     <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamReader.cpp" line="238"/>
 625     <source>Error: Size of video frame file is incorrect!</source>
 626     <translation type="unfinished"></translation>
 627   </message>
 628   <message>
 629     <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamReader.cpp" line="247"/>
 630     <source>Error: Can&apos;t memory-map video frame file!</source>
 631     <translation type="unfinished"></translation>
 632   </message>
 633   <message>
 634     <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="94"/>
 635     <source>Error: Can&apos;t create channel directory!</source>
 636     <translation type="unfinished"></translation>
 637   </message>
 638   <message>
 639     <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="102"/>
 640     <source>Error: Can&apos;t stat channel directory!</source>
 641     <translation type="unfinished"></translation>
 642   </message>
 643   <message>
 644     <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="106"/>
 645     <source>Error: Channel directory is not a regular directory!</source>
 646     <translation type="unfinished"></translation>
 647   </message>
 648   <message>
 649     <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="111"/>
 650     <source>Error: Can&apos;t set channel directory mode!</source>
 651     <translation type="unfinished"></translation>
 652   </message>
 653   <message>
 654     <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="116"/>
 655     <source>Error: Channel directory is owned by a different user! Choose a different channel name, or enable relaxed file permissions to use it anyway.</source>
 656     <translation type="unfinished"></translation>
 657   </message>
 658   <message>
 659     <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="126"/>
 660     <source>Error: Can&apos;t initialize inotify!</source>
 661     <comment>don&apos;t translate &apos;inotify&apos;</comment>
 662     <translation type="unfinished"></translation>
 663   </message>
 664   <message>
 665     <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="132"/>
 666     <source>Error: Can&apos;t watch channel directory!</source>
 667     <translation type="unfinished"></translation>
 668   </message>
 669   <message>
 670     <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="144"/>
 671     <source>Error: Can&apos;t open channel directory!</source>
 672     <translation type="unfinished"></translation>
 673   </message>
 674   <message>
 675     <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="162"/>
 676     <source>Added pre-existing stream %1.</source>
 677     <translation type="unfinished"></translation>
 678   </message>
 679   <message>
 680     <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="197"/>
 681     <source>Error: Can&apos;t get read length from inotify!</source>
 682     <comment>don&apos;t translate &apos;inotify&apos;</comment>
 683     <translation type="unfinished"></translation>
 684   </message>
 685   <message>
 686     <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="205"/>
 687     <source>Error: Can&apos;t read from inotify!</source>
 688     <comment>don&apos;t translate &apos;inotify&apos;</comment>
 689     <translation type="unfinished"></translation>
 690   </message>
 691   <message>
 692     <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="215"/>
 693     <source>Error: Received partial event from inotify!</source>
 694     <comment>don&apos;t translate &apos;inotify&apos;</comment>
 695     <translation type="unfinished"></translation>
 696   </message>
 697   <message>
 698     <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="227"/>
 699     <source>Error: Received partial name from inotify!</source>
 700     <comment>don&apos;t translate &apos;inotify&apos;</comment>
 701     <translation type="unfinished"></translation>
 702   </message>
 703   <message>
 704     <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="241"/>
 705     <source>Added stream %1.</source>
 706     <translation type="unfinished"></translation>
 707   </message>
 708   <message>
 709     <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="249"/>
 710     <source>Removed stream %1.</source>
 711     <translation type="unfinished"></translation>
 712   </message>
 713   <message>
 714     <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="275"/>
 715     <source>Deleted abandoned stream %1.</source>
 716     <translation type="unfinished"></translation>
 717   </message>
 718   <message>
 719     <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="70"/>
 720     <source>Error: Unsupported X11 image pixel format!</source>
 721     <translation type="unfinished"></translation>
 722   </message>
 723   <message>
 724     <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="193"/>
 725     <location filename="../AV/Output/VideoEncoder.cpp" line="96"/>
 726     <source>Error: Width or height is zero!</source>
 727     <translation type="unfinished"></translation>
 728   </message>
 729   <message>
 730     <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="197"/>
 731     <location filename="../AV/Output/VideoEncoder.cpp" line="100"/>
 732     <source>Error: Width or height is too large, the maximum width and height is %1!</source>
 733     <translation type="unfinished"></translation>
 734   </message>
 735   <message>
 736     <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="249"/>
 737     <location filename="../GUI/HotkeyListener.cpp" line="115"/>
 738     <source>Error: Can&apos;t open X display!</source>
 739     <comment>Don&apos;t translate &apos;display&apos;</comment>
 740     <translation type="unfinished"></translation>
 741   </message>
 742   <message>
 743     <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="258"/>
 744     <source>Using X11 shared memory.</source>
 745     <translation type="unfinished"></translation>
 746   </message>
 747   <message>
 748     <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="305"/>
 749     <source>Error: Can&apos;t create shared image!</source>
 750     <translation type="unfinished"></translation>
 751   </message>
 752   <message>
 753     <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="310"/>
 754     <source>Error: Can&apos;t get shared memory!</source>
 755     <translation type="unfinished"></translation>
 756   </message>
 757   <message>
 758     <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="315"/>
 759     <source>Error: Can&apos;t attach to shared memory!</source>
 760     <translation type="unfinished"></translation>
 761   </message>
 762   <message>
 763     <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="260"/>
 764     <source>Not using X11 shared memory.</source>
 765     <translation type="unfinished"></translation>
 766   </message>
 767   <message>
 768     <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="267"/>
 769     <source>Warning: XFixes is not supported by X server, the cursor has been hidden.</source>
 770     <comment>Don&apos;t translate &apos;XFixes&apos;</comment>
 771     <translation type="unfinished"></translation>
 772   </message>
 773   <message>
 774     <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="363"/>
 775     <source>Warning: Xinerama is not supported by X server, multi-monitor support may not work properly.</source>
 776     <comment>Don&apos;t translate &apos;Xinerama&apos;</comment>
 777     <translation type="unfinished"></translation>
 778   </message>
 779   <message>
 780     <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="369"/>
 781     <source>Warning: No monitors detected, multi-monitor support may not work properly.</source>
 782     <translation type="unfinished"></translation>
 783   </message>
 784   <message>
 785     <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="388"/>
 786     <source>Error: Invalid screen bounding box!</source>
 787     <translation type="unfinished"></translation>
 788   </message>
 789   <message>
 790     <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="320"/>
 791     <source>Error: Can&apos;t attach server to shared memory!</source>
 792     <translation type="unfinished"></translation>
 793   </message>
 794   <message>
 795     <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="505"/>
 796     <source>Error: Can&apos;t get image (using shared memory)!
 797   Usually this means the recording area is not completely inside the screen. Or did you change the screen resolution?</source>
 798     <translation type="unfinished"></translation>
 799   </message>
 800   <message>
 801     <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="516"/>
 802     <source>Error: Can&apos;t get image (not using shared memory)!
 803   Usually this means the recording area is not completely inside the screen. Or did you change the screen resolution?</source>
 804     <translation type="unfinished"></translation>
 805   </message>
 806   <message>
 807     <location filename="../AV/Output/AudioEncoder.cpp" line="100"/>
 808     <source>Error: Channel count is zero.</source>
 809     <translation type="unfinished"></translation>
 810   </message>
 811   <message>
 812     <location filename="../AV/Output/AudioEncoder.cpp" line="104"/>
 813     <source>Error: Sample rate is zero.</source>
 814     <translation type="unfinished"></translation>
 815   </message>
 816   <message>
 817     <location filename="../AV/Output/AudioEncoder.cpp" line="142"/>
 818     <source>Using sample format %1.</source>
 819     <translation type="unfinished"></translation>
 820   </message>
 821   <message>
 822     <location filename="../AV/Output/AudioEncoder.cpp" line="147"/>
 823     <source>Error: Encoder requires an unsupported sample format!</source>
 824     <translation type="unfinished"></translation>
 825   </message>
 826   <message>
 827     <location filename="../AV/Output/AudioEncoder.cpp" line="176"/>
 828     <source>Error: Sending of audio frame failed!</source>
 829     <translation type="unfinished"></translation>
 830   </message>
 831   <message>
 832     <location filename="../AV/Output/AudioEncoder.cpp" line="197"/>
 833     <source>Error: Receiving of audio packet failed!</source>
 834     <translation type="unfinished"></translation>
 835   </message>
 836   <message>
 837     <location filename="../AV/Output/AudioEncoder.cpp" line="210"/>
 838     <location filename="../AV/Output/AudioEncoder.cpp" line="232"/>
 839     <source>Error: Encoding of audio frame failed!</source>
 840     <translation type="unfinished"></translation>
 841   </message>
 842   <message>
 843     <location filename="../AV/Output/BaseEncoder.cpp" line="30"/>
 844     <location filename="../AV/Output/BaseEncoder.cpp" line="39"/>
 845     <source>Error: Option &apos;%1&apos; could not be parsed!</source>
 846     <translation type="unfinished"></translation>
 847   </message>
 848   <message>
 849     <location filename="../AV/Output/BaseEncoder.cpp" line="96"/>
 850     <source>Stopping encoder thread ...</source>
 851     <translation type="unfinished"></translation>
 852   </message>
 853   <message>
 854     <location filename="../AV/Output/BaseEncoder.cpp" line="164"/>
 855     <source>Error: Can&apos;t open codec!</source>
 856     <translation type="unfinished"></translation>
 857   </message>
 858   <message>
 859     <location filename="../AV/Output/BaseEncoder.cpp" line="172"/>
 860     <source>Warning: Codec option &apos;%1&apos; was not recognised!</source>
 861     <translation type="unfinished"></translation>
 862   </message>
 863   <message>
 864     <location filename="../AV/Output/BaseEncoder.cpp" line="188"/>
 865     <source>Encoder thread started.</source>
 866     <translation type="unfinished"></translation>
 867   </message>
 868   <message>
 869     <location filename="../AV/Output/BaseEncoder.cpp" line="217"/>
 870     <source>Flushing encoder ...</source>
 871     <translation type="unfinished"></translation>
 872   </message>
 873   <message>
 874     <location filename="../AV/Output/BaseEncoder.cpp" line="228"/>
 875     <source>Encoder thread stopped.</source>
 876     <translation type="unfinished"></translation>
 877   </message>
 878   <message>
 879     <location filename="../AV/Output/BaseEncoder.cpp" line="232"/>
 880     <source>Exception &apos;%1&apos; in encoder thread.</source>
 881     <translation type="unfinished"></translation>
 882   </message>
 883   <message>
 884     <location filename="../AV/Output/BaseEncoder.cpp" line="235"/>
 885     <source>Unknown exception in encoder thread.</source>
 886     <translation type="unfinished"></translation>
 887   </message>
 888   <message>
 889     <location filename="../AV/Output/Muxer.cpp" line="70"/>
 890     <source>Stopping encoders ...</source>
 891     <translation type="unfinished"></translation>
 892   </message>
 893   <message>
 894     <location filename="../AV/Output/Muxer.cpp" line="77"/>
 895     <source>Waiting for muxer thread to stop ...</source>
 896     <translation type="unfinished"></translation>
 897   </message>
 898   <message>
 899     <location filename="../AV/Output/Muxer.cpp" line="100"/>
 900     <location filename="../AV/Output/Muxer.cpp" line="124"/>
 901     <source>Error: Can&apos;t copy parameters to stream!</source>
 902     <translation type="unfinished"></translation>
 903   </message>
 904   <message>
 905     <location filename="../AV/Output/Muxer.cpp" line="146"/>
 906     <source>Error: Can&apos;t write header!</source>
 907     <comment>Don&apos;t translate &apos;header&apos;</comment>
 908     <translation type="unfinished"></translation>
 909   </message>
 910   <message>
 911     <location filename="../AV/Output/Muxer.cpp" line="157"/>
 912     <source>Finishing encoders ...</source>
 913     <translation type="unfinished"></translation>
 914   </message>
 915   <message>
 916     <location filename="../AV/Output/Muxer.cpp" line="199"/>
 917     <source>Error: Can&apos;t find chosen output format!</source>
 918     <translation type="unfinished"></translation>
 919   </message>
 920   <message>
 921     <location filename="../AV/Output/Muxer.cpp" line="203"/>
 922     <source>Using format %1 (%2).</source>
 923     <translation type="unfinished"></translation>
 924   </message>
 925   <message>
 926     <location filename="../AV/Output/Muxer.cpp" line="209"/>
 927     <source>Error: Can&apos;t allocate format context!</source>
 928     <translation type="unfinished"></translation>
 929   </message>
 930   <message>
 931     <location filename="../AV/Output/Muxer.cpp" line="216"/>
 932     <source>Error: Can&apos;t open output file!</source>
 933     <translation type="unfinished"></translation>
 934   </message>
 935   <message>
 936     <location filename="../AV/Output/Muxer.cpp" line="229"/>
 937     <source>Error: Can&apos;t write trailer, continuing anyway.</source>
 938     <comment>Don&apos;t translate &apos;trailer&apos;</comment>
 939     <translation type="unfinished"></translation>
 940   </message>
 941   <message>
 942     <location filename="../AV/Output/Muxer.cpp" line="267"/>
 943     <source>Error: Can&apos;t find codec!</source>
 944     <translation type="unfinished"></translation>
 945   </message>
 946   <message>
 947     <location filename="../AV/Output/Muxer.cpp" line="277"/>
 948     <source>Using codec %1 (%2).</source>
 949     <translation type="unfinished"></translation>
 950   </message>
 951   <message>
 952     <location filename="../AV/Output/Muxer.cpp" line="288"/>
 953     <source>Error: Can&apos;t create new stream!</source>
 954     <translation type="unfinished"></translation>
 955   </message>
 956   <message>
 957     <location filename="../AV/Output/Muxer.cpp" line="295"/>
 958     <source>Error: Can&apos;t create new codec context!</source>
 959     <translation type="unfinished"></translation>
 960   </message>
 961   <message>
 962     <location filename="../AV/Output/Muxer.cpp" line="307"/>
 963     <source>Error: Can&apos;t get codec context defaults!</source>
 964     <translation type="unfinished"></translation>
 965   </message>
 966   <message>
 967     <location filename="../AV/Output/Muxer.cpp" line="320"/>
 968     <source>Warning: This codec is considered experimental by libav/ffmpeg.</source>
 969     <translation type="unfinished"></translation>
 970   </message>
 971   <message>
 972     <location filename="../AV/Output/Muxer.cpp" line="336"/>
 973     <source>Muxer thread started.</source>
 974     <translation type="unfinished"></translation>
 975   </message>
 976   <message>
 977     <location filename="../AV/Output/Muxer.cpp" line="396"/>
 978     <source>Error: Can&apos;t write frame to muxer!</source>
 979     <translation type="unfinished"></translation>
 980   </message>
 981   <message>
 982     <location filename="../AV/Output/Muxer.cpp" line="424"/>
 983     <source>Muxer thread stopped.</source>
 984     <translation type="unfinished"></translation>
 985   </message>
 986   <message>
 987     <location filename="../AV/Output/Muxer.cpp" line="428"/>
 988     <source>Exception &apos;%1&apos; in muxer thread.</source>
 989     <translation type="unfinished"></translation>
 990   </message>
 991   <message>
 992     <location filename="../AV/Output/Muxer.cpp" line="431"/>
 993     <source>Unknown exception in muxer thread.</source>
 994     <translation type="unfinished"></translation>
 995   </message>
 996   <message>
 997     <location filename="../AV/Output/Synchronizer.cpp" line="220"/>
 998     <source>Stopping synchronizer thread ...</source>
 999     <translation type="unfinished"></translation>
 1000   </message>
 1001   <message>
 1002     <location filename="../AV/Output/Synchronizer.cpp" line="328"/>
 1003     <source>Warning: Received video frame with non-monotonic timestamp.</source>
 1004     <translation type="unfinished"></translation>
 1005   </message>
 1006   <message>
 1007     <location filename="../AV/Output/Synchronizer.cpp" line="355"/>
 1008     <source>Warning: Video buffer overflow, some frames will be lost. The audio input seems to be too slow.</source>
 1009     <translation type="unfinished"></translation>
 1010   </message>
 1011   <message>
 1012     <location filename="../AV/Output/Synchronizer.cpp" line="412"/>
 1013     <source>Warning: Received audio samples with non-monotonic timestamp.</source>
 1014     <translation type="unfinished"></translation>
 1015   </message>
 1016   <message>
 1017     <location filename="../AV/Output/Synchronizer.cpp" line="437"/>
 1018     <source>Warning: Too many audio samples, dropping samples to keep the audio in sync with the video.</source>
 1019     <translation type="unfinished"></translation>
 1020   </message>
 1021   <message>
 1022     <location filename="../AV/Output/Synchronizer.cpp" line="443"/>
 1023     <source>Warning: Not enough audio samples, inserting silence to keep the audio in sync with the video.</source>
 1024     <translation type="unfinished"></translation>
 1025   </message>
 1026   <message>
 1027     <location filename="../AV/Output/Synchronizer.cpp" line="509"/>
 1028     <source>Warning: Audio input is more than 2% too slow!</source>
 1029     <translation type="unfinished"></translation>
 1030   </message>
 1031   <message>
 1032     <location filename="../AV/Output/Synchronizer.cpp" line="513"/>
 1033     <source>Warning: Audio input is more than 2% too fast!</source>
 1034     <translation type="unfinished"></translation>
 1035   </message>
 1036   <message>
 1037     <location filename="../AV/Output/Synchronizer.cpp" line="548"/>
 1038     <source>Warning: Audio buffer overflow, starting new segment to keep the audio in sync with the video (some video and/or audio may be lost). The video input seems to be too slow.</source>
 1039     <translation type="unfinished"></translation>
 1040   </message>
 1041   <message>
 1042     <location filename="../AV/Output/Synchronizer.cpp" line="584"/>
 1043     <source>Warning: Received hole in audio stream, inserting silence to keep the audio in sync with the video.</source>
 1044     <translation type="unfinished"></translation>
 1045   </message>
 1046   <message>
 1047     <location filename="../AV/Output/Synchronizer.cpp" line="885"/>
 1048     <source>Synchronizer thread started.</source>
 1049     <translation type="unfinished"></translation>
 1050   </message>
 1051   <message>
 1052     <location filename="../AV/Output/Synchronizer.cpp" line="907"/>
 1053     <source>Synchronizer thread stopped.</source>
 1054     <translation type="unfinished"></translation>
 1055   </message>
 1056   <message>
 1057     <location filename="../AV/Output/Synchronizer.cpp" line="911"/>
 1058     <source>Exception &apos;%1&apos; in synchronizer thread.</source>
 1059     <translation type="unfinished"></translation>
 1060   </message>
 1061   <message>
 1062     <location filename="../AV/Output/Synchronizer.cpp" line="914"/>
 1063     <source>Unknown exception in synchronizer thread.</source>
 1064     <translation type="unfinished"></translation>
 1065   </message>
 1066   <message>
 1067     <location filename="../AV/Output/VideoEncoder.cpp" line="104"/>
 1068     <source>Error: Width or height is not an even number!</source>
 1069     <translation type="unfinished"></translation>
 1070   </message>
 1071   <message>
 1072     <location filename="../AV/Output/VideoEncoder.cpp" line="108"/>
 1073     <source>Error: Frame rate is zero!</source>
 1074     <translation type="unfinished"></translation>
 1075   </message>
 1076   <message>
 1077     <location filename="../AV/Output/VideoEncoder.cpp" line="165"/>
 1078     <source>Using pixel format %1.</source>
 1079     <translation type="unfinished"></translation>
 1080   </message>
 1081   <message>
 1082     <location filename="../AV/Output/VideoEncoder.cpp" line="179"/>
 1083     <source>Error: The pixel format is not supported by the codec!</source>
 1084     <translation type="unfinished"></translation>
 1085   </message>
 1086   <message>
 1087     <location filename="../AV/Output/VideoEncoder.cpp" line="207"/>
 1088     <source>Error: Sending of video frame failed!</source>
 1089     <translation type="unfinished"></translation>
 1090   </message>
 1091   <message>
 1092     <location filename="../AV/Output/VideoEncoder.cpp" line="228"/>
 1093     <source>Error: Receiving of video packet failed!</source>
 1094     <translation type="unfinished"></translation>
 1095   </message>
 1096   <message>
 1097     <location filename="../AV/Output/VideoEncoder.cpp" line="241"/>
 1098     <location filename="../AV/Output/VideoEncoder.cpp" line="262"/>
 1099     <source>Error: Encoding of video frame failed!</source>
 1100     <translation type="unfinished"></translation>
 1101   </message>
 1102   <message>
 1103     <location filename="../AV/SimpleSynth.cpp" line="41"/>
 1104     <source>Using real-time priority.</source>
 1105     <translation type="unfinished"></translation>
 1106   </message>
 1107   <message>
 1108     <location filename="../AV/SimpleSynth.cpp" line="51"/>
 1109     <source>Using nice priority.</source>
 1110     <comment>Don&apos;t translate &apos;nice&apos;, it&apos;s a UNIX parameter that defines the priority of a process.</comment>
 1111     <translation type="unfinished"></translation>
 1112   </message>
 1113   <message>
 1114     <location filename="../AV/SimpleSynth.cpp" line="56"/>
 1115     <source>Warning: Can&apos;t increase the thread priority.</source>
 1116     <translation type="unfinished"></translation>
 1117   </message>
 1118   <message>
 1119     <location filename="../AV/SimpleSynth.cpp" line="64"/>
 1120     <source>Error: Can&apos;t recover device after underrun!</source>
 1121     <comment>Don&apos;t translate &apos;underrun&apos;</comment>
 1122     <translation type="unfinished"></translation>
 1123   </message>
 1124   <message>
 1125     <location filename="../AV/SimpleSynth.cpp" line="91"/>
 1126     <source>Stopping synth thread ...</source>
 1127     <translation type="unfinished"></translation>
 1128   </message>
 1129   <message>
 1130     <location filename="../AV/SimpleSynth.cpp" line="224"/>
 1131     <source>Synth thread started.</source>
 1132     <translation type="unfinished"></translation>
 1133   </message>
 1134   <message>
 1135     <location filename="../AV/SimpleSynth.cpp" line="277"/>
 1136     <source>Error: Can&apos;t write samples!</source>
 1137     <translation type="unfinished"></translation>
 1138   </message>
 1139   <message>
 1140     <location filename="../AV/SimpleSynth.cpp" line="285"/>
 1141     <source>Synth thread stopped.</source>
 1142     <translation type="unfinished"></translation>
 1143   </message>
 1144   <message>
 1145     <location filename="../AV/SimpleSynth.cpp" line="289"/>
 1146     <source>Exception &apos;%1&apos; in synth thread.</source>
 1147     <translation type="unfinished"></translation>
 1148   </message>
 1149   <message>
 1150     <location filename="../AV/SimpleSynth.cpp" line="292"/>
 1151     <source>Unknown exception in synth thread.</source>
 1152     <translation type="unfinished"></translation>
 1153   </message>
 1154   <message>
 1155     <location filename="../common/CPUFeatures.cpp" line="45"/>
 1156     <source>CPU features</source>
 1157     <translation type="unfinished"></translation>
 1158   </message>
 1159   <message>
 1160     <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="160"/>
 1161     <source>The application could not be launched.</source>
 1162     <translation>Spuštění aplikace se nezdařilo.</translation>
 1163   </message>
 1164   <message>
 1165     <location filename="../GUI/HotkeyListener.cpp" line="161"/>
 1166     <source>Warning: XInput2 is not supported by X server, hotkeys may not work in some applications.</source>
 1167     <comment>Don&apos;t translate &apos;XInput2&apos;</comment>
 1168     <translation type="unfinished"></translation>
 1169   </message>
 1170   <message>
 1171     <location filename="../common/CommandLineOptions.cpp" line="78"/>
 1172     <source>Error: Command-line option &apos;%1&apos; requires a value!</source>
 1173     <translation type="unfinished"></translation>
 1174   </message>
 1175   <message>
 1176     <location filename="../common/CommandLineOptions.cpp" line="86"/>
 1177     <source>Error: Command-line option &apos;%1&apos; does not take a value!</source>
 1178     <translation type="unfinished"></translation>
 1179   </message>
 1180   <message>
 1181     <location filename="../common/CommandLineOptions.cpp" line="179"/>
 1182     <source>Error: Unknown command-line option &apos;%1&apos;!</source>
 1183     <translation type="unfinished"></translation>
 1184   </message>
 1185   <message>
 1186     <location filename="../common/CommandLineOptions.cpp" line="187"/>
 1187     <source>Error: Unknown command-line argument &apos;%1&apos;!</source>
 1188     <translation type="unfinished"></translation>
 1189   </message>
 1190   <message>
 1191     <location filename="../Main.cpp" line="96"/>
 1192     <source>SSR started</source>
 1193     <translation type="unfinished"></translation>
 1194   </message>
 1195   <message>
 1196     <location filename="../Main.cpp" line="127"/>
 1197     <source>SSR stopped</source>
 1198     <translation type="unfinished"></translation>
 1199   </message>
 1200   <message>
 1201     <location filename="../common/CommandLineOptions.cpp" line="228"/>
 1202     <source>Error: Can&apos;t create .ssr directory!</source>
 1203     <translation type="unfinished"></translation>
 1204   </message>
 1205   <message>
 1206     <location filename="../Benchmark.cpp" line="165"/>
 1207     <source>BGRA %1 to BGRA %2 | SWScale %3 us | Fallback %4 us (%5%) | SSSE3 %6 us (%7%)</source>
 1208     <translation type="unfinished"></translation>
 1209   </message>
 1210   <message>
 1211     <location filename="../Benchmark.cpp" line="243"/>
 1212     <source>%1 %2 to %3 %4 | SWScale %5 us | Fallback %6 us (%7%) | SSSE3 %8 us (%9%)</source>
 1213     <translation type="unfinished"></translation>
 1214   </message>
 1215   <message>
 1216     <location filename="../Benchmark.cpp" line="253"/>
 1217     <source>Starting scaler benchmark ...</source>
 1218     <translation type="unfinished"></translation>
 1219   </message>
 1220   <message>
 1221     <location filename="../Benchmark.cpp" line="260"/>
 1222     <source>Starting converter benchmark ...</source>
 1223     <translation type="unfinished"></translation>
 1224   </message>
 1225   <message>
 1226     <location filename="../AV/Output/OutputManager.cpp" line="70"/>
 1227     <source>Stopping fragment thread ...</source>
 1228     <translation type="unfinished"></translation>
 1229   </message>
 1230   <message>
 1231     <location filename="../AV/Output/OutputManager.cpp" line="346"/>
 1232     <source>Fragment thread started.</source>
 1233     <translation type="unfinished"></translation>
 1234   </message>
 1235   <message>
 1236     <location filename="../AV/Output/OutputManager.cpp" line="364"/>
 1237     <source>Next fragment ...</source>
 1238     <translation type="unfinished"></translation>
 1239   </message>
 1240   <message>
 1241     <location filename="../AV/Output/OutputManager.cpp" line="368"/>
 1242     <source>Finishing ...</source>
 1243     <translation type="unfinished"></translation>
 1244   </message>
 1245   <message>
 1246     <location filename="../AV/Output/OutputManager.cpp" line="380"/>
 1247     <source>Fragment thread stopped.</source>
 1248     <translation type="unfinished"></translation>
 1249   </message>
 1250   <message>
 1251     <location filename="../AV/Output/OutputManager.cpp" line="384"/>
 1252     <source>Exception &apos;%1&apos; in fragment thread.</source>
 1253     <translation type="unfinished"></translation>
 1254   </message>
 1255   <message>
 1256     <location filename="../AV/Output/OutputManager.cpp" line="387"/>
 1257     <source>Unknown exception in fragment thread.</source>
 1258     <translation type="unfinished"></translation>
 1259   </message>
 1260 </context>
 1261 <context>
 1262   <name>MainWindow</name>
 1263   <message>
 1264     <location filename="../GUI/MainWindow.cpp" line="78"/>
 1265     <source>You are using a non-X11 window system (e.g. Wayland) which is currently not supported by SimpleScreenRecorder. Several features will most likely not work properly. In order to solve this, you should log out, choose a X11/Xorg session at the login screen, and then log back in.</source>
 1266     <translation type="unfinished"></translation>
 1267   </message>
 1268   <message>
 1269     <location filename="../GUI/MainWindow.cpp" line="90"/>
 1270     <source>SimpleScreenRecorder has detected that you are using the proprietary NVIDIA driver with flipping enabled. This is known to cause glitches during recording. It is recommended to disable flipping. Do you want me to do this for you?
 1271 
 1272 You can also change this option manually in the NVIDIA control panel.</source>
 1273     <comment>Don&apos;t translate &apos;flipping&apos; unless NVIDIA does the same</comment>
 1274     <translatorcomment>NVIDIA X Server Settings is the name of the tool in my system, I hope it&apos;s the same across distributions</translatorcomment>
 1275     <translation>SimpleScreenRecorder zjistil,že používáte uzavřený ovladač NVIDIA s aktivovanou funkcí &quot;Flipping&quot;. To je obvykle zdrojem chyb v průběhu nahrávání, proto doporučujeme &quot;Flipping&quot; vypnout. Chcete &quot;Flipping&quot; vypnout automaticky?
 1276 
 1277 Tuto funkce můžete rovněž vypnout ručně v nástroji NVIDIA X Server Settings.  </translation>
 1278   </message>
 1279   <message>
 1280     <location filename="../GUI/MainWindow.cpp" line="108"/>
 1281     <source>I couldn&apos;t disable flipping for some reason - sorry! Try disabling it in the NVIDIA control panel.</source>
 1282     <comment>Don&apos;t translate &apos;flipping&apos; unless NVIDIA does the same</comment>
 1283     <translatorcomment>NVIDIA X Server Settings is the name of the tool in my system, I hope it&apos;s the same across distributions</translatorcomment>
 1284     <translation>Bohužel, automatické vypnutí funkce &quot;Flipping&quot; se nezdařilo! Zkuste jej vypnout ručně v nástroji NVIDIA X Server Settings.</translation>
 1285   </message>
 1286 </context>
 1287 <context>
 1288   <name>PageDone</name>
 1289   <message>
 1290     <location filename="../GUI/PageDone.cpp" line="30"/>
 1291     <source>The recording has been saved. You can edit the video now, or re-encode it with better settings to make the file smaller (the default settings are optimized for quality and speed, not file size).</source>
 1292     <translation>Záznam byl uložen. Nyní můžete video upravit, či překonvertovat s lepšími parametry pro omezení celkové velikosti videa (výchozí nastavení je optimalizováno pro kvalitu a rychlost, nikoli velikost).</translation>
 1293   </message>
 1294   <message>
 1295     <location filename="../GUI/PageDone.cpp" line="33"/>
 1296     <source>Back to the start screen</source>
 1297     <translation>Zpět na úvodní obrazovku</translation>
 1298   </message>
 1299 </context>
 1300 <context>
 1301   <name>PageInput</name>
 1302   <message>
 1303     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="243"/>
 1304     <source>Video input</source>
 1305     <translation>Záznam videa</translation>
 1306   </message>
 1307   <message>
 1308     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="246"/>
 1309     <source>Record the entire screen</source>
 1310     <translation>Nahrávat celou obrazovku</translation>
 1311   </message>
 1312   <message>
 1313     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="247"/>
 1314     <source>Record a fixed rectangle</source>
 1315     <translation>Nahrávat vybraný obdélník</translation>
 1316   </message>
 1317   <message>
 1318     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="248"/>
 1319     <source>Follow the cursor</source>
 1320     <translation>Následovat kurzor myši</translation>
 1321   </message>
 1322   <message>
 1323     <source>Record OpenGL (experimental)</source>
 1324     <translation type="obsolete">Nahrávat OpenGL (experimentální)</translation>
 1325   </message>
 1326   <message>
 1327     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="241"/>
 1328     <source>Input profile</source>
 1329     <translation type="unfinished"></translation>
 1330   </message>
 1331   <message>
 1332     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="250"/>
 1333     <source>Record OpenGL</source>
 1334     <translation type="unfinished"></translation>
 1335   </message>
 1336   <message>
 1337     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="259"/>
 1338     <source>Select what monitor should be recorded in a multi-monitor configuration.</source>
 1339     <translation>Vyberte, který monitor bude nahráván v případě konfigurace počítače s více monitory.</translation>
 1340   </message>
 1341   <message>
 1342     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="260"/>
 1343     <source>Record entire screen with cursor</source>
 1344     <translation type="unfinished"></translation>
 1345   </message>
 1346   <message>
 1347     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="261"/>
 1348     <source>Record the entire screen on which the cursor is located, rather than following the cursor position.</source>
 1349     <translation type="unfinished"></translation>
 1350   </message>
 1351   <message>
 1352     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="262"/>
 1353     <source>Select rectangle...</source>
 1354     <translation>Vyberte obdélník...</translation>
 1355   </message>
 1356   <message>
 1357     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="263"/>
 1358     <source>Use the mouse to select the recorded rectangle.</source>
 1359     <translation>S pomocí myši vyberte nahrávaný obdélník.</translation>
 1360   </message>
 1361   <message>
 1362     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="264"/>
 1363     <source>Select window...</source>
 1364     <translation>Vyberte okno...</translation>
 1365   </message>
 1366   <message>
 1367     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="265"/>
 1368     <source>Use the mouse to select a window to record.
 1369 Hint: If you click the border of a window, the entire window will be recorded (including the borders). Otherwise only
 1370 the client area of the window will be recorded.</source>
 1371     <translation>S pomocí myši vyberte okno, které má být nahráváno.
 1372 Nápověda: Pokud kliknete na okraj okna, bude nahráto celé okno včetně okrajů. V opačném případě
 1373 bude nahráván pouze vnitřní obsah okna.</translation>
 1374   </message>
 1375   <message>
 1376     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="269"/>
 1377     <source>OpenGL settings...</source>
 1378     <translation>Nastavení OpenGL...</translation>
 1379   </message>
 1380   <message>
 1381     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="270"/>
 1382     <source>Change the settings for OpenGL recording.</source>
 1383     <translation>Změna nastavení pro nahrávání OpenGL.</translation>
 1384   </message>
 1385   <message>
 1386     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="272"/>
 1387     <source>Left:</source>
 1388     <translation>Vlevo:</translation>
 1389   </message>
 1390   <message>
 1391     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="276"/>
 1392     <source>The x coordinate of the upper-left corner of the recorded rectangle.
 1393 Hint: You can also change this value with the scroll wheel or the up/down arrows.</source>
 1394     <translation>Souřadnice X levého horního rohu nahrávaného obdélníku.
 1395 Nápověda: Hodnotu můžete změnit i pomocí kolečka myši, či šipek nahoru/dolů.</translation>
 1396   </message>
 1397   <message>
 1398     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="278"/>
 1399     <source>Top:</source>
 1400     <translation>Nahoře:</translation>
 1401   </message>
 1402   <message>
 1403     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="282"/>
 1404     <source>The y coordinate of the upper-left corner of the recorded rectangle.
 1405 Hint: You can also change this value with the scroll wheel or the up/down arrows.</source>
 1406     <translation>Souřadnice Y levého horního rohu nahrávaného obdélníku.
 1407 Nápověda: Hodnotu můžete změnit i pomocí kolečka myši, či šipek nahoru/dolů.</translation>
 1408   </message>
 1409   <message>
 1410     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="284"/>
 1411     <source>Width:</source>
 1412     <translation>Šířka:</translation>
 1413   </message>
 1414   <message>
 1415     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="288"/>
 1416     <source>The width of the recorded rectangle.
 1417 Hint: You can also change this value with the scroll wheel or the up/down arrows.</source>
 1418     <translation>Šířka nahrávaného obdélníku.
 1419 Nápověda: Hodnotu můžete změnit i pomocí kolečka myši, či šipek nahoru/dolů.</translation>
 1420   </message>
 1421   <message>
 1422     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="290"/>
 1423     <source>Height:</source>
 1424     <translation>Výška:</translation>
 1425   </message>
 1426   <message>
 1427     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="294"/>
 1428     <source>The height of the recorded rectangle.
 1429 Hint: You can also change this value with the scroll wheel or the up/down arrows.</source>
 1430     <translation>Výška nahrávaného obdélníku.
 1431 Nápověda: Hodnotu můžete změnit i pomocí kolečka myši, či šipek nahoru/dolů.</translation>
 1432   </message>
 1433   <message>
 1434     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="296"/>
 1435     <source>Frame rate:</source>
 1436     <translation>Počet snímků/s:</translation>
 1437   </message>
 1438   <message>
 1439     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="300"/>
 1440     <source>The number of frames per second in the final video. Higher frame rates use more CPU time.</source>
 1441     <translation>Počet snímku za sekundu výsledného videa. Vyšší snímková frekvence vyžaduje více výkonu procesoru.</translation>
 1442   </message>
 1443   <message>
 1444     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="301"/>
 1445     <source>Scale video</source>
 1446     <translation>Změna velikosti videa</translation>
 1447   </message>
 1448   <message>
 1449     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="302"/>
 1450     <source>Enable or disable scaling. Scaling uses more CPU time, but if the scaled video is smaller, it could make the encoding faster.</source>
 1451     <translation>Aktivuje funkci změny velikosti videa. Změna velikost vyžaduje více výkonu procesoru,
 1452 ale pokud bude video menší, jeho zpracování proběhne rychleji.</translation>
 1453   </message>
 1454   <message>
 1455     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="303"/>
 1456     <source>Scaled width:</source>
 1457     <translation>Cílová šířka:</translation>
 1458   </message>
 1459   <message>
 1460     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="307"/>
 1461     <source>Scaled height:</source>
 1462     <translation>Cílová výška:</translation>
 1463   </message>
 1464   <message>
 1465     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="311"/>
 1466     <source>Record cursor</source>
 1467     <translation>Nahrávat kurzor myši</translation>
 1468   </message>
 1469   <message>
 1470     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="393"/>
 1471     <source>Audio input</source>
 1472     <translation>Záznam zvuku</translation>
 1473   </message>
 1474   <message>
 1475     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="395"/>
 1476     <source>Record audio</source>
 1477     <translation>Nahrávat zvuk</translation>
 1478   </message>
 1479   <message>
 1480     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="396"/>
 1481     <source>Backend:</source>
 1482     <translation>Rozhraní:</translation>
 1483   </message>
 1484   <message>
 1485     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="408"/>
 1486     <source>The audio backend that will be used for recording.
 1487 The ALSA backend will also work on systems that use PulseAudio, but it is better to use the PulseAudio backend directly.</source>
 1488     <translation>Zvukové rozhraní, které bude použito pro nahrávání zvuku.
 1489 Rozhraní ALSA bude rovněž fungovat i na systémech s rozhraním PulseAudio, ale v takovém případě je lepší rovnou použít PulseAudio.</translation>
 1490   </message>
 1491   <message>
 1492     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="411"/>
 1493     <source>The audio backend that will be used for recording.</source>
 1494     <translation type="unfinished"></translation>
 1495   </message>
 1496   <message>
 1497     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="414"/>
 1498     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="423"/>
 1499     <source>Source:</source>
 1500     <translation>Zdroj:</translation>
 1501   </message>
 1502   <message>
 1503     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="417"/>
 1504     <source>The ALSA source that will be used for recording.
 1505 The default is usually fine. The &apos;shared&apos; sources allow multiple programs to record at the same time, but they may be less reliable.</source>
 1506     <translation>Zdroj rozhraní ALSA, který bude použit pro záznam zvuku.
 1507 Výchozí (&quot;default&quot;) je zpravidla dostačující. Sdílené (&quot;shared&quot;) zdroje umožňují nahrávat ve více aplikacích současně, ovšem mohou být méně spolehlivé.</translation>
 1508   </message>
 1509   <message>
 1510     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="419"/>
 1511     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="428"/>
 1512     <source>Refresh</source>
 1513     <translation>Obnovit</translation>
 1514   </message>
 1515   <message>
 1516     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="420"/>
 1517     <source>Refreshes the list of ALSA sources.</source>
 1518     <translation>Obnoví seznam zdrojů rozhraní ALSA.</translation>
 1519   </message>
 1520   <message>
 1521     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="426"/>
 1522     <source>The PulseAudio source that will be used for recording.
 1523 A &apos;monitor&apos; is a source that records the audio played by other applications.</source>
 1524     <comment>Don&apos;t translate &apos;monitor&apos; unless PulseAudio does this as well</comment>
 1525     <translation>Zdroj rozhraní PulseAudio, který bude použit pro záznam zvuku.
 1526 Zdroj &quot;monitor&quot; umožňuje nahrávání zvuku, produkovaného jinými aplikacemi.</translation>
 1527   </message>
 1528   <message>
 1529     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="429"/>
 1530     <source>Refreshes the list of PulseAudio sources.</source>
 1531     <translation>Obnoví seznam zdrojů rozhraní PulseAudio.</translation>
 1532   </message>
 1533   <message>
 1534     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="432"/>
 1535     <source>Record system microphone</source>
 1536     <translation>Nahrávat systémový mikrofon</translation>
 1537   </message>
 1538   <message>
 1539     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="433"/>
 1540     <source>If checked, the ports will be automatically connected to the system capture ports.</source>
 1541     <translation>V případě zatržení této volby bude vstup automaticky připojen na systémové vstupní porty.</translation>
 1542   </message>
 1543   <message>
 1544     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="434"/>
 1545     <source>Record system speakers</source>
 1546     <translation>Nahrávat systémové reproduktory</translation>
 1547   </message>
 1548   <message>
 1549     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="435"/>
 1550     <source>If checked, the ports will be automatically connected to anything that connects to the system playback ports.</source>
 1551     <translation>V případě zatržení této volby bude vstup automaticky připojen na vše, co je připojeno na systémové výstupní porty.</translation>
 1552   </message>
 1553   <message>
 1554     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="482"/>
 1555     <source>Back</source>
 1556     <translation>Zpět</translation>
 1557   </message>
 1558   <message>
 1559     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="483"/>
 1560     <source>Continue</source>
 1561     <translation>Pokračovat</translation>
 1562   </message>
 1563   <message>
 1564     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="916"/>
 1565     <source>All screens: %1x%2</source>
 1566     <comment>This appears in the screen selection combobox</comment>
 1567     <translation>Všechny obrazovky: %1x%2</translation>
 1568   </message>
 1569   <message>
 1570     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="920"/>
 1571     <source>Screen %1: %2x%3 at %4,%5</source>
 1572     <comment>This appears in the screen selection combobox</comment>
 1573     <translation>Obrazovka %1: %2x%3 na souřad. %4,%5</translation>
 1574   </message>
 1575   <message>
 1576     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="1132"/>
 1577     <source>Screen %1</source>
 1578     <comment>This appears in the screen labels</comment>
 1579     <translation>Obrazovka %1</translation>
 1580   </message>
 1581 </context>
 1582 <context>
 1583   <name>PageOutput</name>
 1584   <message>
 1585     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="82"/>
 1586     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="85"/>
 1587     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="88"/>
 1588     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="91"/>
 1589     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="133"/>
 1590     <source>%1 files</source>
 1591     <comment>This appears in the file dialog, e.g. &apos;MP4 files&apos;</comment>
 1592     <translation>soubory %1</translation>
 1593   </message>
 1594   <message>
 1595     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="94"/>
 1596     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="100"/>
 1597     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="107"/>
 1598     <source>Other...</source>
 1599     <translation>Jiný...</translation>
 1600   </message>
 1601   <message>
 1602     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="106"/>
 1603     <source>Uncompressed</source>
 1604     <translation>Bez komprese</translation>
 1605   </message>
 1606   <message>
 1607     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="173"/>
 1608     <source>Error: Could not find any suitable container in libavformat!</source>
 1609     <translation type="unfinished"></translation>
 1610   </message>
 1611   <message>
 1612     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="177"/>
 1613     <source>Error: Could not find any suitable video codec in libavcodec!</source>
 1614     <translation type="unfinished"></translation>
 1615   </message>
 1616   <message>
 1617     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="181"/>
 1618     <source>Error: Could not find any suitable audio codec in libavcodec!</source>
 1619     <translation type="unfinished"></translation>
 1620   </message>
 1621   <message>
 1622     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="189"/>
 1623     <source>Output profile</source>
 1624     <translation type="unfinished"></translation>
 1625   </message>
 1626   <message>
 1627     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="191"/>
 1628     <source>File</source>
 1629     <translation>Soubor</translation>
 1630   </message>
 1631   <message>
 1632     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="193"/>
 1633     <source>Save as:</source>
 1634     <translation>Uložit jako:</translation>
 1635   </message>
 1636   <message>
 1637     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="195"/>
 1638     <source>The recording will be saved to this location.</source>
 1639     <translation>Umístění, kam bude záznam uložen.</translation>
 1640   </message>
 1641   <message>
 1642     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="196"/>
 1643     <source>Browse...</source>
 1644     <translation>Procházet...</translation>
 1645   </message>
 1646   <message>
 1647     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="197"/>
 1648     <source>Separate file per segment</source>
 1649     <translation type="unfinished">Samostatný soubor pro každý segment</translation>
 1650   </message>
 1651   <message>
 1652     <source>If checked, a separate video file will be created every time you pause and resume the recording.
 1653 If the original file name is &apos;test.mkv&apos;, the segments will be saved as &apos;test-YYYY-MM-DD_HH.MM.SS.mkv&apos;.</source>
 1654     <translation type="obsolete">Pokud je zatrženo, bude pro každou část v případě pozastavení a opětovného spuštění záznamu vytvořen nový soubor.
 1655 Pokud je původní název souboru &quot;test.mkv&quot;, segmenty budou uloženy pod názvem &quot;&apos;test-YYYY-MM-DD_HH.MM.SS.mkv&quot;, atd.</translation>
 1656   </message>
 1657   <message>
 1658     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="203"/>
 1659     <source>Container:</source>
 1660     <translation>Kontejner:</translation>
 1661   </message>
 1662   <message>
 1663     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="208"/>
 1664     <source>(not installed)</source>
 1665     <translation type="unfinished"></translation>
 1666   </message>
 1667   <message>
 1668     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="211"/>
 1669     <source>The container (file format) that will be used to save the recording.
 1670 Note that not all codecs are supported by all containers, and that not all media players can read all file formats.
 1671 - Matroska (MKV) supports all the codecs, but is less well-known.
 1672 - MP4 is the most well-known format and will play on almost any modern media player, but supports only H.264 video
 1673  (and many media players only support AAC audio).
 1674 - WebM is intended for embedding video into websites (with the HTML5 &lt;video&gt; tag). The format was created by Google.
 1675  WebM is supported by default in Firefox, Chrome and Opera, and plugins are available for Internet Explorer and Safari.
 1676  It supports only VP8 and Vorbis.
 1677 - OGG supports only Theora and Vorbis.</source>
 1678     <translation>Kontejner, nebo-li formát souboru, který bude použit k uložení záznamu.
 1679 Je důležité vědět, že ne všechny kodeky jsou podporovány všemi kontejnery a ne všechny přehrávače jsou schopny všechny formáty přehrát.
 1680 - Matroska (MKV) podporuje všechny kodeky, ale je méně známá.
 1681 - MP4 je dobře známý formát, který lze přehrát na většině moredních přehrávačů, ovšem podporuje pouze video kodek H.264
 1682   (mnoho přehrávačů umí tento formát pouze v kombinaci se zvukovým kodekem AAC).
 1683 - WebM je navržen pro video vkládané do webových stránek (pomocí HTML5 značky &lt;video&gt;). Formát byl vytvořený Googlem a je podporovaný
 1684   v prohlížečích Firefox, Chrome a Opera, pro Internet Explorer a Safari existují pluginy. Formát podporuje pouze kodeky VP8 a Vorbis.
 1685 - OGG podporuje pouze kodeky Theora a Vorbis.</translation>
 1686   </message>
 1687   <message>
 1688     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="220"/>
 1689     <source>Container name:</source>
 1690     <translation>Název kontejneru:</translation>
 1691   </message>
 1692   <message>
 1693     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="226"/>
 1694     <source>For advanced users. You can use any libav/ffmpeg format, but many of them are not useful or may not work.</source>
 1695     <translation>Pro pokročilé uživatele. Můžete využít libovolný formát z knihoven libav/ffmpeg, ale ne všechny jsou užitečné a některé nemusejí fungovat vůbec.</translation>
 1696   </message>
 1697   <message>
 1698     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="247"/>
 1699     <source>Video</source>
 1700     <translation>Video</translation>
 1701   </message>
 1702   <message>
 1703     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="249"/>
 1704     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="329"/>
 1705     <source>Codec:</source>
 1706     <translation>Kodek:</translation>
 1707   </message>
 1708   <message>
 1709     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="254"/>
 1710     <source>The codec that will be used to compress the video stream.
 1711 - H.264 (libx264) is by far the best codec - high quality and very fast.
 1712 - VP8 (libvpx) is quite good but also quite slow.
 1713 - Theora (libtheora) isn&apos;t really recommended because the quality isn&apos;t very good.</source>
 1714     <translation>Kodek, který bude použit pro zpracování toku videa. 
 1715 - H.264 (libx264) v současné době nejlepší kodek - velmi rychlý a současně kvalitní.
 1716 - VP8 (libvpx) je celkem dobrý, ale poněkud pomalejší.
 1717 - Theora (libtheora) není příliš doporučován z důvodu nižší kvality.</translation>
 1718   </message>
 1719   <message>
 1720     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="258"/>
 1721     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="342"/>
 1722     <source>Codec name:</source>
 1723     <translation>Název kodeku:</translation>
 1724   </message>
 1725   <message>
 1726     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="264"/>
 1727     <source>For advanced users. You can use any libav/ffmpeg video codec, but many of them are not useful or may not work.</source>
 1728     <translation>Pro pokročilé uživatele. Můžete využít libovolný kodek z knihoven libav/ffmpeg, ale ne všechny jsou užitečné a některé nemusejí fungovat vůbec.</translation>
 1729   </message>
 1730   <message>
 1731     <source>Bit rate (in kbps):</source>
 1732     <translation type="obsolete">Datový tok (v kb/s):</translation>
 1733   </message>
 1734   <message>
 1735     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="198"/>
 1736     <source>If checked, a separate video file will be created every time you pause and resume the recording.If unchecked, all recorded segments will be combined into a single video file.</source>
 1737     <translation type="unfinished"></translation>
 1738   </message>
 1739   <message>
 1740     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="200"/>
 1741     <source>Add timestamp</source>
 1742     <translation type="unfinished"></translation>
 1743   </message>
 1744   <message>
 1745     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="201"/>
 1746     <source>If checked, the current date and time will be appended to the file name automatically.
 1747 If the original file name is &apos;test.mkv&apos;, the video will be saved as &apos;test-YYYY-MM-DD_HH.MM.SS.mkv&apos;.</source>
 1748     <translation type="unfinished"></translation>
 1749   </message>
 1750   <message>
 1751     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="265"/>
 1752     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="349"/>
 1753     <source>Bit rate (in kbit/s):</source>
 1754     <translation type="unfinished"></translation>
 1755   </message>
 1756   <message>
 1757     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="267"/>
 1758     <source>The video bit rate (in kilobit per second). A higher value means a higher quality.
 1759 If you have no idea where to start, try 5000 and change it if needed.</source>
 1760     <translation>Datový tok videa (v kilobitech za sekundu). Vyšší hodnota znamená vyšší kvalitu videa.
 1761 Pokud nevíte, kde začít, zkuste hodnotu 5000 a změňte v případě potřeby.</translation>
 1762   </message>
 1763   <message>
 1764     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="269"/>
 1765     <source>Constant rate factor:</source>
 1766     <comment>libx264 setting: don&apos;t translate this unless you can come up with something sensible</comment>
 1767     <translatorcomment>Faktor konstantního toku? :)</translatorcomment>
 1768     <translation type="unfinished"></translation>
 1769   </message>
 1770   <message>
 1771     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="274"/>
 1772     <source>This setting changes the video quality. A lower value means a higher quality.
 1773 The allowed range is 0-51 (0 means lossless, the default is 23).</source>
 1774     <translation>Toto nastavení určuje kvalitu videa. Nižší hodnota znamená vyšší kvalitu.
 1775 Povolený rozsah je 0-51 (0 znamená bezztrátový záznam, výchozí hodnota je 23).</translation>
 1776   </message>
 1777   <message>
 1778     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="280"/>
 1779     <source>Preset:</source>
 1780     <comment>libx264 setting: don&apos;t translate this unless you can come up with something sensible</comment>
 1781     <translation type="unfinished"></translation>
 1782   </message>
 1783   <message>
 1784     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="285"/>
 1785     <source>The encoding speed. A higher speed uses less CPU (making higher recording frame rates possible),
 1786 but results in larger files. The quality shouldn&apos;t be affected too much.</source>
 1787     <translation>Rychlost zpracování. Rychlejší zpracování využívá méně procesoru (a umožňuje tak dosáhnout vyšší snímkové frekvence),
 1788 ale vytváří větší soubory. Kvalita by neměla být touto volbou příliš ovlivněna.</translation>
 1789   </message>
 1790   <message>
 1791     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="287"/>
 1792     <source>CPU used:</source>
 1793     <comment>libvpx setting: don&apos;t translate this unless you can come up with something sensible</comment>
 1794     <translation type="unfinished"></translation>
 1795   </message>
 1796   <message>
 1797     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="289"/>
 1798     <source>fastest</source>
 1799     <translation>nejrychlejší</translation>
 1800   </message>
 1801   <message>
 1802     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="294"/>
 1803     <source>slowest</source>
 1804     <translation>nejpomalejší</translation>
 1805   </message>
 1806   <message>
 1807     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="295"/>
 1808     <source>The encoding speed. A higher value uses *less* CPU time. (I didn&apos;t choose the name, this is the name
 1809 used by the VP8 encoder). Higher values result in lower quality video, unless you increase the bit rate too.</source>
 1810     <translation>Rychlost zpracování. Vyšší hodnota znamená menší využití procesoru a znamená nižší kvalitu
 1811 výsledného videa, pokud současně nezměníte hodnotu i bitrate.</translation>
 1812   </message>
 1813   <message>
 1814     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="297"/>
 1815     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="352"/>
 1816     <source>Custom options:</source>
 1817     <translation>Další parametry:</translation>
 1818   </message>
 1819   <message>
 1820     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="299"/>
 1821     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="354"/>
 1822     <source>Custom codec options separated by commas (e.g. option1=value1,option2=value2,option3=value3)</source>
 1823     <translation>Volitelné parametry kodeku, oddělené čárkami (např. volba1=hodnota1,volba2=hodnota2,volba3=hodnota3)</translation>
 1824   </message>
 1825   <message>
 1826     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="300"/>
 1827     <source>Allow frame skipping</source>
 1828     <translation>Povolit vynechávání snímků</translation>
 1829   </message>
 1830   <message>
 1831     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="301"/>
 1832     <source>If checked, the video encoder will be allowed to skip frames if the input frame rate is
 1833 lower than the output frame rate. If not checked, input frames will be duplicated to fill the holes.
 1834 This increases the file size and CPU usage, but reduces the latency for live streams in some cases.
 1835 It shouldn&apos;t affect the appearance of the video.</source>
 1836     <translation>Tato volba umožňuje přeskakovat snímky videa v případě, že je vstupní snímková frekvence nižší,
 1837 než výstupní. V opačném případě budou chybějící snímky duplikovány, což zvyšuje jak zátež procesoru,
 1838 tak velikost souboru, ale může snižovat zpoždění při vysílání streamu online. Volba by neměla ovlivnit kvalitu videa.</translation>
 1839   </message>
 1840   <message>
 1841     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="327"/>
 1842     <source>Audio</source>
 1843     <translation>Zvuk</translation>
 1844   </message>
 1845   <message>
 1846     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="334"/>
 1847     <source>The codec that will be used to compress the audio stream. You shouldn&apos;t worry too much about
 1848 this, because the size of the audio data is usually negligible compared to the size of the video data.
 1849 And if you&apos;re only recording your own voice (i.e. no music), the quality won&apos;t matter that much anyway.
 1850 - Vorbis (libvorbis) is great, this is the recommended codec.
 1851 - MP3 (libmp3lame) is reasonably good.
 1852 - AAC is a good codec, but the implementations used here (libvo_aacenc or the experimental ffmpeg aac encoder)
 1853  are pretty bad. Only use it if you have no other choice.
 1854 - Uncompressed will simply store the sound data without compressing it. The file will be quite large, but it&apos;s very fast.</source>
 1855     <translation>Kodek, který bude použit pro zpracování toku zvuku. Výběr tohoto není tolik důležitý, protože velikost zvukových dat
 1856 je zanedbatelný ve srovnání s objemem obrazových dat.
 1857 - Vorbis (libvorbis) je vynikající a je to doporučený kodek.
 1858 - MP3 (libmp3lame) je poměrně dobrý.
 1859 - AAC je dobrý kodek, ale implementace použitá zde (libvo_aacenc,nebo experimentální ffmpeg aac) na tom není nejlépe.
 1860   Použijte pouze v případě, že nemáte jinou možnost.
 1861 - Bez komprese bude zvukový záznam uložen bez dalšího zpracování. Záznam je velmi rychlý, ale výsledný soubor bude větší.</translation>
 1862   </message>
 1863   <message>
 1864     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="348"/>
 1865     <source>For advanced users. You can use any libav/ffmpeg audio codec, but many of them are not useful or may not work.</source>
 1866     <translation>Pro pokročilé uživatele. Můžete využít libovolný kodek z knihoven libav/ffmpeg, ale ne všechny jsou užitečné a některé nemusejí fungovat vůbec.</translation>
 1867   </message>
 1868   <message>
 1869     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="351"/>
 1870     <source>The audio bit rate (in kilobit per second). A higher value means a higher quality. The typical value is 128.</source>
 1871     <translation>Datový tok zvuku (v kilobitech za sekundu). Vyšší hodnota znamená vyšší kvalitu zvuku. Typická hodnota je 128.</translation>
 1872   </message>
 1873   <message>
 1874     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="376"/>
 1875     <source>Back</source>
 1876     <translation>Zpět</translation>
 1877   </message>
 1878   <message>
 1879     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="377"/>
 1880     <source>Continue</source>
 1881     <translation>Pokračovat</translation>
 1882   </message>
 1883   <message>
 1884     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="631"/>
 1885     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="639"/>
 1886     <source>not installed</source>
 1887     <translation>není nainstalováno</translation>
 1888   </message>
 1889   <message>
 1890     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="633"/>
 1891     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="641"/>
 1892     <source>not supported by container</source>
 1893     <translation>není podporováno kontejnerem</translation>
 1894   </message>
 1895   <message>
 1896     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="684"/>
 1897     <source>Save recording as</source>
 1898     <translation>Uložit nahrávku jako</translation>
 1899   </message>
 1900   <message>
 1901     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="525"/>
 1902     <source>You did not select an output file!</source>
 1903     <translation>Nebyl vybrán výstupní soubor!</translation>
 1904   </message>
 1905   <message>
 1906     <source>The file &apos;%1&apos; already exists. Are you sure that you want to overwrite it?</source>
 1907     <translation type="obsolete">Soubor &quot;%1&quot; již existuje. Opravdu jej chcete přepsat?</translation>
 1908   </message>
 1909 </context>
 1910 <context>
 1911   <name>PageRecord</name>
 1912   <message>
 1913     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="162"/>
 1914     <source>Recording</source>
 1915     <translation>Nahrávání</translation>
 1916   </message>
 1917   <message>
 1918     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="168"/>
 1919     <source>Edit schedule</source>
 1920     <translation type="unfinished"></translation>
 1921   </message>
 1922   <message>
 1923     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="171"/>
 1924     <source>Enable recording hotkey</source>
 1925     <translation>Povolit klávesovou zkratku</translation>
 1926   </message>
 1927   <message>
 1928     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="172"/>
 1929     <source>The recording hotkey is a global keyboard shortcut that can be used to start or pause the recording at any time,
 1930 even when the SimpleScreenRecorder window is not visible. This way you can create recordings without having the
 1931 SimpleScreenRecorder window show up in the final video.</source>
 1932     <translation type="unfinished"></translation>
 1933   </message>
 1934   <message>
 1935     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="176"/>
 1936     <source>Enable sound notifications</source>
 1937     <translation>Povolit zvukovou signalizaci</translation>
 1938   </message>
 1939   <message>
 1940     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="177"/>
 1941     <source>When enabled, a sound will be played when the recording is started or paused, or when an error occurs.</source>
 1942     <translation type="unfinished"></translation>
 1943   </message>
 1944   <message>
 1945     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="179"/>
 1946     <source>Hotkey:</source>
 1947     <translation>Klávesová zkratka:</translation>
 1948   </message>
 1949   <message>
 1950     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="180"/>
 1951     <source>Ctrl +</source>
 1952     <translation>Ctrl +</translation>
 1953   </message>
 1954   <message>
 1955     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="181"/>
 1956     <source>Shift +</source>
 1957     <translation>Shift +</translation>
 1958   </message>
 1959   <message>
 1960     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="182"/>
 1961     <source>Alt +</source>
 1962     <translation>Alt +</translation>
 1963   </message>
 1964   <message>
 1965     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="183"/>
 1966     <source>Super +</source>
 1967     <translation>Super +</translation>
 1968   </message>
 1969   <message>
 1970     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="185"/>
 1971     <source>The key that you have to press (combined with the given modifiers) to start or pause recording.
 1972 The program that you are recording will not receive the key press.</source>
 1973     <translation>Kombinace kláves pro spuštění, pozastavení, nebo ukončení nahrávání.
 1974 Tyto klávesy budou odchyceny a nebudou předány nahrávané aplikaci.</translation>
 1975   </message>
 1976   <message>
 1977     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="238"/>
 1978     <source>Information</source>
 1979     <translation>Informace</translation>
 1980   </message>
 1981   <message>
 1982     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="240"/>
 1983     <source>Total time:</source>
 1984     <translation>Celkový čas:</translation>
 1985   </message>
 1986   <message>
 1987     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="242"/>
 1988     <source>FPS in:</source>
 1989     <translation>Vstup snímků/s:</translation>
 1990   </message>
 1991   <message>
 1992     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="244"/>
 1993     <source>FPS out:</source>
 1994     <translation>Výstup snímků/s:</translation>
 1995   </message>
 1996   <message>
 1997     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="246"/>
 1998     <source>Size in:</source>
 1999     <translation>Velikost vstupu:</translation>
 2000   </message>
 2001   <message>
 2002     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="248"/>
 2003     <source>Size out:</source>
 2004     <translation>Velikost výstupu:</translation>
 2005   </message>
 2006   <message>
 2007     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="250"/>
 2008     <source>File name:</source>
 2009     <translation>Název souboru:</translation>
 2010   </message>
 2011   <message>
 2012     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="253"/>
 2013     <source>File size:</source>
 2014     <translation>Velikost souboru:</translation>
 2015   </message>
 2016   <message>
 2017     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="255"/>
 2018     <source>Bit rate:</source>
 2019     <translation>Datový tok:</translation>
 2020   </message>
 2021   <message>
 2022     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="278"/>
 2023     <source>Preview</source>
 2024     <translation>Náhled</translation>
 2025   </message>
 2026   <message>
 2027     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="282"/>
 2028     <source>Preview frame rate:</source>
 2029     <translation>Snímků/s v náhledu:</translation>
 2030   </message>
 2031   <message>
 2032     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="286"/>
 2033     <source>Note: Previewing requires extra CPU time (especially at high frame rates).</source>
 2034     <translation>Poznámka: Náhled zvyšuje zátěž procesoru.</translation>
 2035   </message>
 2036   <message>
 2037     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="335"/>
 2038     <source>Log</source>
 2039     <translation>Záznam</translation>
 2040   </message>
 2041   <message>
 2042     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="350"/>
 2043     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="358"/>
 2044     <source>Cancel recording</source>
 2045     <translation>Zrušit nahrávání</translation>
 2046   </message>
 2047   <message>
 2048     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="351"/>
 2049     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="360"/>
 2050     <source>Save recording</source>
 2051     <translation>Uložit nahrávku</translation>
 2052   </message>
 2053   <message>
 2054     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="365"/>
 2055     <source>Quit</source>
 2056     <translation>Ukončit</translation>
 2057   </message>
 2058   <message>
 2059     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="415"/>
 2060     <source>You have not saved the current recording yet, if you quit now it will be lost.
 2061 Are you sure that you want to quit?</source>
 2062     <translation>Aktuální nahrávka dosud nebyla uložena a pokud program ukončíte nyní, bude ztracena.
 2063 Opravdu chcete program ukončit? </translation>
 2064   </message>
 2065   <message>
 2066     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="427"/>
 2067     <source>Hide window</source>
 2068     <translation type="unfinished"></translation>
 2069   </message>
 2070   <message>
 2071     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="429"/>
 2072     <source>Show window</source>
 2073     <translation type="unfinished"></translation>
 2074   </message>
 2075   <message>
 2076     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="630"/>
 2077     <source>Starting page ...</source>
 2078     <translation type="unfinished"></translation>
 2079   </message>
 2080   <message>
 2081     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="653"/>
 2082     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="817"/>
 2083     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="913"/>
 2084     <source>Error: Something went wrong during initialization.</source>
 2085     <translatorcomment>Chyba: V průběhu inicializace se vyskytl problém.</translatorcomment>
 2086     <translation type="unfinished"></translation>
 2087   </message>
 2088   <message>
 2089     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="662"/>
 2090     <source>Started page.</source>
 2091     <translation type="unfinished"></translation>
 2092   </message>
 2093   <message>
 2094     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="694"/>
 2095     <source>Stopping page ...</source>
 2096     <translation type="unfinished"></translation>
 2097   </message>
 2098   <message>
 2099     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="721"/>
 2100     <source>Stopped page.</source>
 2101     <translation type="unfinished"></translation>
 2102   </message>
 2103   <message>
 2104     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="749"/>
 2105     <source>Starting output ...</source>
 2106     <translation type="unfinished"></translation>
 2107   </message>
 2108   <message>
 2109     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="764"/>
 2110     <source>Error: Could not get the size of the OpenGL application because the GLInject input has not been created.</source>
 2111     <translation type="unfinished"></translation>
 2112   </message>
 2113   <message>
 2114     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="769"/>
 2115     <source>Error: Could not get the size of the OpenGL application. Either the application wasn&apos;t started correctly, or the application hasn&apos;t created an OpenGL window yet. If you want to start recording before starting the application, you have to enable scaling and enter the video size manually.</source>
 2116     <translation type="unfinished"></translation>
 2117   </message>
 2118   <message>
 2119     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="808"/>
 2120     <source>Started output.</source>
 2121     <translation type="unfinished"></translation>
 2122   </message>
 2123   <message>
 2124     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="828"/>
 2125     <source>Stopping output ...</source>
 2126     <translation type="unfinished"></translation>
 2127   </message>
 2128   <message>
 2129     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="846"/>
 2130     <source>Stopped output.</source>
 2131     <translation type="unfinished"></translation>
 2132   </message>
 2133   <message>
 2134     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="877"/>
 2135     <source>Starting input ...</source>
 2136     <translation type="unfinished"></translation>
 2137   </message>
 2138   <message>
 2139     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="883"/>
 2140     <source>Error: Could not start the GLInject input because it has not been created.</source>
 2141     <translation type="unfinished"></translation>
 2142   </message>
 2143   <message>
 2144     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="908"/>
 2145     <source>Started input.</source>
 2146     <translation type="unfinished"></translation>
 2147   </message>
 2148   <message>
 2149     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="937"/>
 2150     <source>Stopping input ...</source>
 2151     <translation type="unfinished"></translation>
 2152   </message>
 2153   <message>
 2154     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="952"/>
 2155     <source>Stopped input.</source>
 2156     <translation type="unfinished"></translation>
 2157   </message>
 2158   <message>
 2159     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="968"/>
 2160     <source>Encoding remaining data ...</source>
 2161     <translation>Zpracovávám zbývající data ...</translation>
 2162   </message>
 2163   <message>
 2164     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1061"/>
 2165     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1071"/>
 2166     <source>Pause recording</source>
 2167     <translation>Pozastavit nahrávání</translation>
 2168   </message>
 2169   <message>
 2170     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1064"/>
 2171     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1074"/>
 2172     <source>Start recording</source>
 2173     <translation>Spustit nahrávání</translation>
 2174   </message>
 2175   <message>
 2176     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1082"/>
 2177     <source>Deactivate schedule</source>
 2178     <translation type="unfinished"></translation>
 2179   </message>
 2180   <message>
 2181     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1092"/>
 2182     <source>Activate schedule</source>
 2183     <translation type="unfinished"></translation>
 2184   </message>
 2185   <message>
 2186     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1101"/>
 2187     <source>Stop preview</source>
 2188     <translation>Zastavit náhled</translation>
 2189   </message>
 2190   <message>
 2191     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1104"/>
 2192     <source>Start preview</source>
 2193     <translation>Spustit náhled</translation>
 2194   </message>
 2195   <message>
 2196     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1145"/>
 2197     <source>Error: Something went wrong while creating the synth.</source>
 2198     <translation type="unfinished"></translation>
 2199   </message>
 2200   <message>
 2201     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1193"/>
 2202     <source>Are you sure that you want to cancel this recording?</source>
 2203     <translation>Opravdu chcete zrušit nahrávání?</translation>
 2204   </message>
 2205   <message>
 2206     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1210"/>
 2207     <source>You haven&apos;t recorded anything, there is nothing to save.</source>
 2208     <translation type="unfinished"></translation>
 2209   </message>
 2210   <message>
 2211     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1227"/>
 2212     <source>Triggering scheduled action &apos;%1&apos; ...</source>
 2213     <translation type="unfinished"></translation>
 2214   </message>
 2215   <message>
 2216     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1238"/>
 2217     <source>Schedule: %1 in %2</source>
 2218     <translation type="unfinished"></translation>
 2219   </message>
 2220   <message>
 2221     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1245"/>
 2222     <source>Schedule: (none)</source>
 2223     <translation type="unfinished"></translation>
 2224   </message>
 2225   <message>
 2226     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1249"/>
 2227     <source>Schedule: (inactive)</source>
 2228     <translation type="unfinished"></translation>
 2229   </message>
 2230   <message>
 2231     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1313"/>
 2232     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1330"/>
 2233     <source>Standard input read error (%1).</source>
 2234     <translation type="unfinished"></translation>
 2235   </message>
 2236   <message>
 2237     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1318"/>
 2238     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1335"/>
 2239     <source>Standard input closed (%1).</source>
 2240     <translation type="unfinished"></translation>
 2241   </message>
 2242   <message>
 2243     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1346"/>
 2244     <source>Received command &apos;%1&apos;.</source>
 2245     <translation type="unfinished"></translation>
 2246   </message>
 2247   <message>
 2248     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1366"/>
 2249     <source>Unknown command.</source>
 2250     <translation type="unfinished"></translation>
 2251   </message>
 2252   <message>
 2253     <source>You haven&apos;t recorded anything, there is nothing to save.
 2254 
 2255 The start button is at the top ;).</source>
 2256     <translation type="obsolete">Není co uložit, protože jste dosud nic nenahráli.
 2257 
 2258 Tlačítko Spustit nahrávání je nahoře ;).</translation>
 2259   </message>
 2260 </context>
 2261 <context>
 2262   <name>PageWelcome</name>
 2263   <message>
 2264     <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="41"/>
 2265     <source>&lt;p&gt;Welcome to SimpleScreenRecorder!&lt;/p&gt;
 2266 
 2267 &lt;p&gt;Despite the name, this program actually has a lot of options. Don&apos;t worry though, there are really just two things that you need to know. One, the default settings are usually fine. If you don&apos;t know what something does, just use the default. Two, almost all settings have tooltips. Just hover the mouse over something to find out what it does.&lt;/p&gt;
 2268 
 2269 &lt;p&gt;For more information:&lt;br&gt;
 2270 %1&lt;/p&gt;</source>
 2271     <translation>&lt;p&gt;Vítejte v aplikaci SimpleScreenRecorder!&lt;/p&gt;
 2272 
 2273 &lt;p&gt;Navzdory jménu tento program nabízí spoustu funkcí. Ničeho se nebojte, jsou v podstatě jen dvě věci, které potřebujete vědět. Zaprvé, výchozí nastavení je obvykle dostačující. Pokud některé volbě nerozumíte, ponechte ji tak, jak je. Zadruhé, téměř všechny volby mají popisek. Stačí přejet myší nad danou volbu a popisek se zobrazí.&lt;/p&gt;
 2274 
 2275 &lt;p&gt;Pro více informací:&lt;br&gt;
 2276 %1&lt;/p&gt;</translation>
 2277   </message>
 2278   <message>
 2279     <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="51"/>
 2280     <source>About SimpleScreenRecorder</source>
 2281     <translation>O aplikaci SimpleScreenRecorder</translation>
 2282   </message>
 2283   <message>
 2284     <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="52"/>
 2285     <source>Skip this page next time</source>
 2286     <translation type="unfinished"></translation>
 2287   </message>
 2288   <message>
 2289     <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="53"/>
 2290     <source>Go directly to the input page when the program is started.</source>
 2291     <translation type="unfinished"></translation>
 2292   </message>
 2293   <message>
 2294     <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="76"/>
 2295     <source>Continue</source>
 2296     <translation>Pokračovat</translation>
 2297   </message>
 2298 </context>
 2299 <context>
 2300   <name>ProfileBox</name>
 2301   <message>
 2302     <source>Profile</source>
 2303     <translation type="obsolete">Profil</translation>
 2304   </message>
 2305   <message>
 2306     <location filename="../GUI/ProfileBox.cpp" line="37"/>
 2307     <source>Save</source>
 2308     <translation>Uložit</translation>
 2309   </message>
 2310   <message>
 2311     <location filename="../GUI/ProfileBox.cpp" line="38"/>
 2312     <source>Save the current settings to this profile.</source>
 2313     <translation>Uložit aktuální nastavení do tohoto profilu.</translation>
 2314   </message>
 2315   <message>
 2316     <location filename="../GUI/ProfileBox.cpp" line="39"/>
 2317     <source>New</source>
 2318     <translation>Nový</translation>
 2319   </message>
 2320   <message>
 2321     <location filename="../GUI/ProfileBox.cpp" line="40"/>
 2322     <source>Create a new profile with the current settings.</source>
 2323     <translation>Vytvořit nový profil s aktuálním nastavením.</translation>
 2324   </message>
 2325   <message>
 2326     <location filename="../GUI/ProfileBox.cpp" line="41"/>
 2327     <source>Delete</source>
 2328     <translation>Smazat</translation>
 2329   </message>
 2330   <message>
 2331     <location filename="../GUI/ProfileBox.cpp" line="42"/>
 2332     <source>Delete this profile.</source>
 2333     <translation>Smazat tento profil.</translation>
 2334   </message>
 2335   <message>
 2336     <location filename="../GUI/ProfileBox.cpp" line="96"/>
 2337     <source>(none)</source>
 2338     <translation>(žádný)</translation>
 2339   </message>
 2340   <message>
 2341     <location filename="../GUI/ProfileBox.cpp" line="139"/>
 2342     <source>Error: Can&apos;t load profile!</source>
 2343     <translation>Chyba: Nemohu načíst profil!</translation>
 2344   </message>
 2345   <message>
 2346     <location filename="../GUI/ProfileBox.cpp" line="147"/>
 2347     <source>Are you sure that you want to overwrite this profile?</source>
 2348     <translation>Opravdu chcete přepsat tento profil?</translation>
 2349   </message>
 2350   <message>
 2351     <location filename="../GUI/ProfileBox.cpp" line="159"/>
 2352     <source>Enter a name for the new profile:</source>
 2353     <translation>Zadejte název nového profilu:</translation>
 2354   </message>
 2355   <message>
 2356     <location filename="../GUI/ProfileBox.cpp" line="165"/>
 2357     <source>A profile with the same name already exists. Are you sure that you want to replace it?</source>
 2358     <translation>Profil se shodným jménem již existuje. Opravdu jej chcete nahradit?</translation>
 2359   </message>
 2360   <message>
 2361     <location filename="../GUI/ProfileBox.cpp" line="181"/>
 2362     <source>Are you sure that you want to delete this profile?</source>
 2363     <translation>Opravdu chcete smazat tento profil?</translation>
 2364   </message>
 2365 </context>
 2366 <context>
 2367   <name>QDialogButtonBox</name>
 2368   <message>
 2369     <location filename="../common/Dialogs.cpp" line="35"/>
 2370     <location filename="../common/Dialogs.cpp" line="72"/>
 2371     <source>&amp;OK</source>
 2372     <translation type="unfinished">&amp;OK</translation>
 2373   </message>
 2374   <message>
 2375     <location filename="../common/Dialogs.cpp" line="36"/>
 2376     <location filename="../common/Dialogs.cpp" line="73"/>
 2377     <source>&amp;Cancel</source>
 2378     <translation type="unfinished">&amp;Zrušit</translation>
 2379   </message>
 2380   <message>
 2381     <location filename="../common/Dialogs.cpp" line="37"/>
 2382     <source>&amp;Yes</source>
 2383     <translation type="unfinished">&amp;Ano</translation>
 2384   </message>
 2385   <message>
 2386     <location filename="../common/Dialogs.cpp" line="38"/>
 2387     <source>Yes, always</source>
 2388     <translation type="unfinished">Ano, vždy</translation>
 2389   </message>
 2390   <message>
 2391     <location filename="../common/Dialogs.cpp" line="39"/>
 2392     <source>&amp;No</source>
 2393     <translation type="unfinished">&amp;Ne</translation>
 2394   </message>
 2395   <message>
 2396     <location filename="../common/Dialogs.cpp" line="40"/>
 2397     <source>No, never</source>
 2398     <translation type="unfinished">Ne, nikdy</translation>
 2399   </message>
 2400 </context>
 2401 <context>
 2402   <name>QMessageBox</name>
 2403   <message>
 2404     <source>&amp;OK</source>
 2405     <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
 2406   </message>
 2407   <message>
 2408     <source>&amp;Cancel</source>
 2409     <translation type="obsolete">&amp;Zrušit</translation>
 2410   </message>
 2411   <message>
 2412     <source>&amp;Yes</source>
 2413     <translation type="obsolete">&amp;Ano</translation>
 2414   </message>
 2415   <message>
 2416     <source>Yes, always</source>
 2417     <translation type="obsolete">Ano, vždy</translation>
 2418   </message>
 2419   <message>
 2420     <source>&amp;No</source>
 2421     <translation type="obsolete">&amp;Ne</translation>
 2422   </message>
 2423   <message>
 2424     <source>No, never</source>
 2425     <translation type="obsolete">Ne, nikdy</translation>
 2426   </message>
 2427 </context>
 2428 <context>
 2429   <name>RecordScheduleEntryWidget</name>
 2430   <message>
 2431     <location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="39"/>
 2432     <source>Start</source>
 2433     <translation type="unfinished"></translation>
 2434   </message>
 2435   <message>
 2436     <location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="40"/>
 2437     <source>Pause</source>
 2438     <translation type="unfinished"></translation>
 2439   </message>
 2440   <message>
 2441     <location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="46"/>
 2442     <source>Time:</source>
 2443     <translation type="unfinished"></translation>
 2444   </message>
 2445   <message>
 2446     <location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="51"/>
 2447     <source>Action:</source>
 2448     <translation type="unfinished"></translation>
 2449   </message>
 2450 </context>
 2451 <context>
 2452   <name>SyncDiagram</name>
 2453   <message>
 2454     <location filename="../AV/Output/SyncDiagram.cpp" line="50"/>
 2455     <source>Synchronization Diagram</source>
 2456     <translation>Diagram synchronizace</translation>
 2457   </message>
 2458   <message>
 2459     <location filename="../AV/Output/Synchronizer.cpp" line="257"/>
 2460     <source>Video in</source>
 2461     <translation>Vstup videa</translation>
 2462   </message>
 2463   <message>
 2464     <location filename="../AV/Output/Synchronizer.cpp" line="258"/>
 2465     <source>Audio in</source>
 2466     <translation>Vstup zvuku</translation>
 2467   </message>
 2468   <message>
 2469     <location filename="../AV/Output/Synchronizer.cpp" line="259"/>
 2470     <source>Video out</source>
 2471     <translation>Výstup videa</translation>
 2472   </message>
 2473   <message>
 2474     <location filename="../AV/Output/Synchronizer.cpp" line="260"/>
 2475     <source>Audio out</source>
 2476     <translation>Výstup zvuku</translation>
 2477   </message>
 2478 </context>
 2479 </TS>