"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "kydpdict-0.9.5/contrib/kydpdict.pl.1" (28 Jul 2007, 1021 Bytes) of package /linux/privat/old/kydpdict-0.9.5.tar.gz:


Caution: As a special service "Fossies" has tried to format the requested manual source page into HTML format but links to other man pages may be missing or even erroneous. Alternatively you can here view or download the uninterpreted manual source code. A member file download can also be achieved by clicking within a package contents listing on the according byte size field.

KYDPDICT

NAZWA
SK£ADNIA
OPIS
PLIKI
AUTOR

NAZWA

kydpdict − interfejs do kilku s³owników

SK£ADNIA

kydpdict

OPIS

kydpdict jest graficznym (opartym na bibliotece Qt) programem do obs³ugi kilku s³owników. Obs³uguje nastêpuj±ce formaty:

SAP

− darmowy s³ownik angielsko-polski i polsko-angielski dystrybuowany wraz z programem

Collins

(polsko-angielski i angielsko-polski) s³ownik wydany przez YDP

Langenscheidt

(niemiecko-polski i polsko-niemiecki) s³ownik wydany przez YDP

PWN Oxford

(polsko-angielski i angielsko-polski) z roku 2003 i 2004

PLIKI

Program czyta przy starcie i zapisuje przy wy³±czaniu plik konfiguracyjny ~/.kydpdict/kydpdictrc Ponadto, przy pierwszym uruchomieniu, czyta niektóre ustawienia z pliku /etc/ydpdict.conf który jest instalowany wraz z tekstowym programem ydpdict

AUTOR

Autorem kydpdict jest Maciej Witkowiak. Ta strona podrêcznika zosta³a napisana przez Marcina Owsianego dla dystrybucji Debian i mo¿e byæ u¿ywana przez innych.