"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "libgphoto2-2.5.27/libgphoto2_port/po/vi.po" (21 Feb 2021, 19440 Bytes) of package /linux/privat/libgphoto2-2.5.27.tar.bz2:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) PO translation source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 # Vietnamese translation for Lib GPhoto Port.
  2 # Bản dịch tiếng Việt dành cho libgphoto2-port.
  3 # Copyright © 2014 Free Software Foundation, Inc.
  4 # This file is distributed under the same license as the libgphoto2 package.
  5 # Ngô Trần Thủy <ngotranthuy@gmail.com>, 2005.
  6 # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2008, 2009, 2010.
  7 # Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>, 2012-2014, 2017.
  8 #
  9 msgid ""
  10 msgstr ""
  11 "Project-Id-Version: libgphoto2_port 2.5.13\n"
  12 "Report-Msgid-Bugs-To: gphoto-devel@lists.sourceforge.net\n"
  13 "POT-Creation-Date: 2021-02-21 11:09+0100\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2017-04-11 08:02+0700\n"
  15 "Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
  16 "Language-Team: Vietnamese <translation-team-vi@lists.sourceforge.net>\n"
  17 "Language: vi\n"
  18 "MIME-Version: 1.0\n"
  19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  21 "X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
  22 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
  23 "X-Language-Team-Website: <http://translationproject.org/team/vi.html>\n"
  24 "X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
  25 "X-Poedit-SourceCharset: UTF-8\n"
  26 
  27 #: libgphoto2_port/gphoto2-port-info-list.c:412
  28 msgid "Generic Port"
  29 msgstr "Cổng chung"
  30 
  31 #: libgphoto2_port/gphoto2-port-result.c:58
  32 msgid "No error"
  33 msgstr "Không có lỗi"
  34 
  35 #: libgphoto2_port/gphoto2-port-result.c:60
  36 msgid "Unspecified error"
  37 msgstr "Lỗi không xác định"
  38 
  39 #: libgphoto2_port/gphoto2-port-result.c:62
  40 msgid "I/O problem"
  41 msgstr "Vấn đề V/R"
  42 
  43 #: libgphoto2_port/gphoto2-port-result.c:64
  44 msgid "Bad parameters"
  45 msgstr "Tham số sai"
  46 
  47 #: libgphoto2_port/gphoto2-port-result.c:66
  48 msgid "Unsupported operation"
  49 msgstr "Thao tác không được hỗ trợ"
  50 
  51 #: libgphoto2_port/gphoto2-port-result.c:68
  52 msgid "Fixed limit exceeded"
  53 msgstr "Giới hạn cứng đã bị vượt quá"
  54 
  55 #: libgphoto2_port/gphoto2-port-result.c:70
  56 msgid "Timeout reading from or writing to the port"
  57 msgstr "Quá hạn khi đọc từ hoặc khi ghi vào cổng đó"
  58 
  59 #: libgphoto2_port/gphoto2-port-result.c:72
  60 msgid "Serial port not supported"
  61 msgstr "Cổng song song không được hỗ trợ"
  62 
  63 #: libgphoto2_port/gphoto2-port-result.c:74
  64 msgid "USB port not supported"
  65 msgstr "Cổng USB không được hỗ trợ"
  66 
  67 #: libgphoto2_port/gphoto2-port-result.c:76
  68 msgid "Unknown port"
  69 msgstr "Không rõ cổng"
  70 
  71 #: libgphoto2_port/gphoto2-port-result.c:78
  72 msgid "Out of memory"
  73 msgstr "Hết bộ nhớ"
  74 
  75 #: libgphoto2_port/gphoto2-port-result.c:80
  76 msgid "Error loading a library"
  77 msgstr "Gặp lỗi khi tải thư viện"
  78 
  79 #: libgphoto2_port/gphoto2-port-result.c:82
  80 msgid "Error initializing the port"
  81 msgstr "Gặp lỗi khi khởi tạo cổng"
  82 
  83 #: libgphoto2_port/gphoto2-port-result.c:84
  84 msgid "Error reading from the port"
  85 msgstr "Gặp lỗi khi đọc từ cổng"
  86 
  87 #: libgphoto2_port/gphoto2-port-result.c:86
  88 msgid "Error writing to the port"
  89 msgstr "Gặp lỗi khi ghi vào cổng"
  90 
  91 #: libgphoto2_port/gphoto2-port-result.c:88
  92 msgid "Error updating the port settings"
  93 msgstr "Gặp lỗi khi cập nhật các cài đặt cổng"
  94 
  95 #: libgphoto2_port/gphoto2-port-result.c:90
  96 msgid "Error setting the serial port speed"
  97 msgstr "Gặp lỗi khi đặt tốc độ của cổng song song"
  98 
  99 #: libgphoto2_port/gphoto2-port-result.c:92
 100 msgid "Error clearing a halt condition on the USB port"
 101 msgstr "Gặp lỗi khi thoát khỏi trạng thái bị ngừng của cổng USB"
 102 
 103 #: libgphoto2_port/gphoto2-port-result.c:94
 104 msgid "Could not find the requested device on the USB port"
 105 msgstr "Không tìm thấy thiết bị yêu cầu trên cổng USB"
 106 
 107 #: libgphoto2_port/gphoto2-port-result.c:96
 108 msgid "Could not claim the USB device"
 109 msgstr "Không thể quyền đòi thiết bị USB"
 110 
 111 #: libgphoto2_port/gphoto2-port-result.c:98
 112 msgid "Could not lock the device"
 113 msgstr "Không thể khóa thiết bị"
 114 
 115 #: libgphoto2_port/gphoto2-port-result.c:100
 116 msgid "libhal error"
 117 msgstr "Lỗi libhal"
 118 
 119 #: libgphoto2_port/gphoto2-port-result.c:102
 120 msgid "Unknown error"
 121 msgstr "Lỗi không rõ"
 122 
 123 #: libgphoto2_port/gphoto2-port.c:59
 124 #, c-format
 125 msgid "The operation '%s' is not supported by this device"
 126 msgstr "Thao tác “%s” không được hỗ trợ bởi thiết bị này"
 127 
 128 #: libgphoto2_port/gphoto2-port.c:60
 129 msgid "The port has not yet been initialized"
 130 msgstr "Cổng còn chưa được khởi tạo"
 131 
 132 #: libgphoto2_port/gphoto2-port.c:686
 133 msgid "low"
 134 msgstr "thấp"
 135 
 136 #: libgphoto2_port/gphoto2-port.c:687
 137 msgid "high"
 138 msgstr "cao"
 139 
 140 #: libgphoto2_port/gphoto2-port.c:1215
 141 msgid "No error description available"
 142 msgstr "Không có sẵn mô tả lỗi"
 143 
 144 #: disk/disk.c:149 disk/disk.c:150 disk/disk.c:228 disk/disk.c:229
 145 #: disk/disk.c:269 disk/disk.c:292
 146 #, c-format
 147 msgid "Media '%s'"
 148 msgstr "Đa phương tiện “%s”"
 149 
 150 #: serial/unix.c:231
 151 #, c-format
 152 msgid "Could not lock device '%s'"
 153 msgstr "Không thể khóa thiết bị “%s”"
 154 
 155 #: serial/unix.c:241 usbdiskdirect/linux.c:95
 156 #, c-format
 157 msgid "Device '%s' is locked by pid %d"
 158 msgstr "Thiết bị “%s” bị khóa bởi tiến trình có mã số (PID) %d"
 159 
 160 #: serial/unix.c:244 usbdiskdirect/linux.c:98
 161 #, c-format
 162 msgid "Device '%s' could not be locked (dev_lock returned %d)"
 163 msgstr "Không thể khóa thiết bị “%s” (dev_lock [khóa thiết bị] đã trả về %d)"
 164 
 165 #: serial/unix.c:273
 166 #, c-format
 167 msgid "Device '%s' could not be unlocked."
 168 msgstr "Không thể mở khóa thiết bị “%s”"
 169 
 170 #: serial/unix.c:285 usbdiskdirect/linux.c:127
 171 #, c-format
 172 msgid "Device '%s' could not be unlocked as it is locked by pid %d."
 173 msgstr "Không thể mở khóa thiết bị “%s” bởi vì nó bị PID %d khóa."
 174 
 175 #: serial/unix.c:289 usbdiskdirect/linux.c:131
 176 #, c-format
 177 msgid "Device '%s' could not be unlocked (dev_unlock returned %d)"
 178 msgstr ""
 179 "Không thể mở khóa thiết bị “%s” (dev_unlock [mở khóa thiết bị] đã trả về %d)"
 180 
 181 #: serial/unix.c:347
 182 #, c-format
 183 msgid "Serial Port %i"
 184 msgstr "Cổng nối tiếp %i"
 185 
 186 #: serial/unix.c:360
 187 msgid "Serial Port Device"
 188 msgstr "Thiết bị cổng nối tiếp"
 189 
 190 #: serial/unix.c:442
 191 #, c-format
 192 msgid "Failed to open '%s' (%s)."
 193 msgstr "Gặp lỗi khi mở “%s” (%s)."
 194 
 195 #: serial/unix.c:462
 196 #, c-format
 197 msgid "Could not close '%s' (%s)."
 198 msgstr "Không thể đóng “%s” (%s)."
 199 
 200 #: serial/unix.c:518
 201 #, c-format
 202 msgid "Could not write to port (%s)"
 203 msgstr "Không thể ghi vào cổng (%s)"
 204 
 205 #: serial/unix.c:595
 206 msgid "Parity error."
 207 msgstr "Lỗi chẵn lẻ."
 208 
 209 #: serial/unix.c:599
 210 #, c-format
 211 msgid "Unexpected parity response sequence 0xff 0x%02x."
 212 msgstr "Gặp dãy đáp ứng chẵn lẻ bất thường 0xff 0x%02x."
 213 
 214 #: serial/unix.c:642
 215 #, c-format
 216 msgid "Unknown pin %i."
 217 msgstr "Không hiểu chân %i."
 218 
 219 #: serial/unix.c:664
 220 #, c-format
 221 msgid "Could not get level of pin %i (%s)."
 222 msgstr "Không thể lấy được mức chân %i (%s)."
 223 
 224 #: serial/unix.c:700
 225 #, c-format
 226 msgid "Could not set level of pin %i to %i (%s)."
 227 msgstr "Không thể đặt mức chân từ %i thành %i (%s)."
 228 
 229 #: serial/unix.c:727
 230 #, c-format
 231 msgid "Could not flush '%s' (%s)."
 232 msgstr "Không thể đẩy dữ liệu lên đĩa (flush) “%s” (%s)."
 233 
 234 #: serial/unix.c:839
 235 #, c-format
 236 msgid "Could not set the baudrate to %d"
 237 msgstr "Không thể đặt tốc độ truyền thành %d"
 238 
 239 #: usbdiskdirect/linux.c:234
 240 msgid "USB Mass Storage direct IO"
 241 msgstr "V/R trực tiếp Lưu trữ Hàng loạt USB"
 242 
 243 #: usbdiskdirect/linux.c:285 usbscsi/linux.c:269
 244 #, c-format
 245 msgid "Failed to open '%s' (%m)."
 246 msgstr "Gặp lỗi khi mở “%s” (%m)."
 247 
 248 #: usbdiskdirect/linux.c:299 usbscsi/linux.c:297
 249 #, c-format
 250 msgid "Could not close '%s' (%m)."
 251 msgstr "Không thể đóng “%s” (%m)."
 252 
 253 #: usbdiskdirect/linux.c:323
 254 #, c-format
 255 msgid "Could not seek to offset: %x on '%s' (%m)."
 256 msgstr "Không thể di chuyển vị trí đọc đến vị trí bù: %x trên “%s” (%m)."
 257 
 258 #: usbdiskdirect/linux.c:345
 259 #, c-format
 260 msgid "Could not write to '%s' (%m)."
 261 msgstr "Không thể ghi vào “%s” (%m)."
 262 
 263 #: usbdiskdirect/linux.c:366
 264 #, c-format
 265 msgid "Could not read from '%s' (%m)."
 266 msgstr "Không thể đọc từ “%s” (%m)."
 267 
 268 #: usb/libusb.c:264 libusb1/libusb1.c:401
 269 #, c-format
 270 msgid "Could not open USB device (%s)."
 271 msgstr "Không thể mở thiết bị USB (%s)."
 272 
 273 #: usb/libusb.c:277 libusb1/libusb1.c:410
 274 msgid "Camera is already in use."
 275 msgstr "Máy ảnh đã được được dùng rồi."
 276 
 277 #: usb/libusb.c:285
 278 #, c-format
 279 msgid "Could not detach kernel driver '%s' of camera device."
 280 msgstr "Không thể gỡ ra trình điều khiển hạt nhân “%s” của thiết bị máy ảnh."
 281 
 282 #: usb/libusb.c:290 libusb1/libusb1.c:425
 283 msgid "Could not query kernel driver of device."
 284 msgstr "Không thể truy vấn trình điều khiển hạt nhân của thiết bị."
 285 
 286 #: usb/libusb.c:299 libusb1/libusb1.c:432
 287 #, c-format
 288 msgid ""
 289 "Could not claim interface %d (%s). Make sure no other program (%s) or kernel "
 290 "module (such as %s) is using the device and you have read/write access to "
 291 "the device."
 292 msgstr ""
 293 "Không thể yêu cầu giao diện %d (%s). Kiểm tra xem không có chương trình khác "
 294 "(%s) hoặc mô-đun hạt nhân (v.d. %s) đang sử dụng thiết bị và bạn có quyền "
 295 "đọc/ghi vào thiết bị này."
 296 
 297 #: usb/libusb.c:311 libusb1/libusb1.c:443
 298 msgid "MacOS PTPCamera service"
 299 msgstr "Dịch vụ MacOS PTPCamera"
 300 
 301 #: usb/libusb.c:313 libusb1/libusb1.c:445
 302 msgid "unknown libgphoto2 using program"
 303 msgstr "không hiểu chương trình dùng libgphoto2"
 304 
 305 #: usb/libusb.c:330 libusb1/libusb1.c:514
 306 #, c-format
 307 msgid "Could not release interface %d (%s)."
 308 msgstr "Không thể thả giao diện %d (%s)."
 309 
 310 #: usb/libusb.c:345 libusb1/libusb1.c:528
 311 #, c-format
 312 msgid "Could not reset USB port (%s)."
 313 msgstr "Không thể đặt lại cổng USB (%s)."
 314 
 315 #: usb/libusb.c:375
 316 #, c-format
 317 msgid "Could not close USB port (%s)."
 318 msgstr "Không thể đóng cổng USB (%s)."
 319 
 320 #: usb/libusb.c:637 libusb1/libusb1.c:971
 321 #, c-format
 322 msgid "Could not set config %d/%d (%s)"
 323 msgstr "Không thể đặt cấu hình %d/%d (%s)"
 324 
 325 #: usb/libusb.c:668 libusb1/libusb1.c:1000
 326 #, c-format
 327 msgid "Could not set altsetting from %d to %d (%s)"
 328 msgstr "Không thể đặt altsetting (cài đặt xen kẽ) từ %d thành %d (%s)"
 329 
 330 #: usb/libusb.c:757 libusb1/libusb1.c:1165
 331 #, c-format
 332 msgid "The supplied vendor or product id (0x%x,0x%x) is not valid."
 333 msgstr "Mã sản phẩm hay mã nhà sản xuất (0x%x, 0x%x) không phải hợp lệ."
 334 
 335 #: usb/libusb.c:828 usb/libusb.c:914 libusb1/libusb1.c:1134
 336 #: libusb1/libusb1.c:1226
 337 #, c-format
 338 msgid ""
 339 "Could not find USB device (vendor 0x%x, product 0x%x). Make sure this device "
 340 "is connected to the computer."
 341 msgstr ""
 342 "Không tìm thấy thiết bị USB (nhà sản xuất 0x%x, sản phẩm 0x%x). Kiểm tra xem "
 343 "thiết bị này được kết nối đến máy tính."
 344 
 345 #: usb/libusb.c:1207 libusb1/libusb1.c:1515
 346 #, c-format
 347 msgid ""
 348 "Could not find USB device (class 0x%x, subclass 0x%x, protocol 0x%x). Make "
 349 "sure this device is connected to the computer."
 350 msgstr ""
 351 "Không tìm thấy thiết bị USB (hạng 0x%x, lớp con 0x%x, giao thức 0x%x). Kiểm "
 352 "tra xem thiết bị này được kết nối đến máy tính."
 353 
 354 #: libusb1/libusb1.c:419
 355 msgid "Could not detach kernel driver of camera device."
 356 msgstr "Không thể gỡ ra trình điều khiển hạt nhân của thiết bị máy ảnh."
 357 
 358 #: libusb1/libusb1.c:537
 359 msgid "Could not reattach kernel driver of camera device."
 360 msgstr ""
 361 "Không thể gỡ kết nối lại trình điều khiển hạt nhân của thiết bị máy ảnh."
 362 
 363 #: usbscsi/linux.c:108
 364 #, c-format
 365 msgid "Device '%s' is locked by another app."
 366 msgstr "Thiết bị “%s” bị khóa bởi ứng dụng khác."
 367 
 368 #: usbscsi/linux.c:113
 369 #, c-format
 370 msgid "Failed to lock '%s' (%m)."
 371 msgstr "Gặp lỗi khi khóa “%s” (%m)."
 372 
 373 #: usbscsi/linux.c:129
 374 #, c-format
 375 msgid "Failed to unlock '%s' (%m)."
 376 msgstr "Gặp lỗi khi mở khóa “%s” (%m)."
 377 
 378 #: usbscsi/linux.c:230
 379 msgid "USB Mass Storage raw SCSI"
 380 msgstr "SCSI thô Lưu trữ Hàng loạt USB"
 381 
 382 #: usbscsi/linux.c:341
 383 #, c-format
 384 msgid "Could not send scsi command to: '%s' (%m)."
 385 msgstr "Không thể gửi câu lệnh scsi đến: “%s” (%m)."
 386 
 387 #~ msgid "Called for filename '%s'."
 388 #~ msgstr "Đã gọi cho tên tập tin “%s”."
 389 
 390 #~ msgid "Could not load '%s': '%s'."
 391 #~ msgstr "Không thể tải “%s”: “%s”."
 392 
 393 #~ msgid "Could not find some functions in '%s': '%s'."
 394 #~ msgstr "Không thể tìm thấy một số chức năng trong “%s”: ”%s”."
 395 
 396 #~ msgid "'%s' already loaded"
 397 #~ msgstr "“%s” đã được tải sẵn"
 398 
 399 #~ msgid "Could not load port driver list: '%s'."
 400 #~ msgstr "Không thể tải được danh sách trình điều khiển thiết bị cổng: “%s”."
 401 
 402 #~ msgid "Loaded '%s' ('%s') from '%s'."
 403 #~ msgstr "Đã tải “%s” (“%s”) từ “%s”."
 404 
 405 #~ msgid "Using ltdl to load io-drivers from '%s'..."
 406 #~ msgstr "Đang dùng ltdl để tải các trình điều khiển V/R từ “%s”…"
 407 
 408 #~ msgid "Counting entries (%i available)..."
 409 #~ msgid_plural "Counting entries (%i available)..."
 410 #~ msgstr[0] "Đang đếm số lượng mục tin (có %i sẵn sàng)…"
 411 
 412 #~ msgid "%i regular entry available."
 413 #~ msgid_plural "%i regular entries available."
 414 #~ msgstr[0] "%i mục tin thông thường sẵn dùng."
 415 
 416 #~ msgid "Looking for path '%s' (%i entry available)..."
 417 #~ msgid_plural "Looking for path '%s' (%i entries available)..."
 418 #~ msgstr[0] "Đang tìm cho đường đẫn “%s” (%i mục sẵn sàng)…"
 419 
 420 #~ msgid "Starting regex search for '%s'..."
 421 #~ msgstr "Đang bắt đầu quá trình tìm kiếm bằng biểu thức chính quy cho “%s”…"
 422 
 423 #~ msgid "Trying '%s'..."
 424 #~ msgstr "Đang thử “%s”…"
 425 
 426 #~ msgid "regcomp failed"
 427 #~ msgstr "regcomp gặp lỗi"
 428 
 429 #~ msgid "re_match failed (%i)"
 430 #~ msgstr "re_match (khớp lại) gặp lỗi (%i)"
 431 
 432 #~ msgid "regexec failed"
 433 #~ msgstr "regexec (thực hiện biểu thức chính quy) gặp lỗi"
 434 
 435 #~ msgid "Looking up entry '%s'..."
 436 #~ msgstr "Tìm kiếm mục “%s”… "
 437 
 438 #~ msgid "Getting info of entry %i (%i available)..."
 439 #~ msgid_plural "Getting info of entry %i (%i available)..."
 440 #~ msgstr[0] "Đang lấy dữ liệu của mục %i (có %i sẵn sàng)…"
 441 
 442 #~ msgid "Creating new device..."
 443 #~ msgstr "Đang tạo thiết bị mới…"
 444 
 445 #~ msgid "Could not load '%s' ('%s')."
 446 #~ msgstr "Không thể tải “%s” (“%s”)."
 447 
 448 #~ msgid "Could not find 'gp_port_library_operations' in '%s' ('%s')"
 449 #~ msgstr ""
 450 #~ "Không tìm thấy “gp_port_library_operations” (các thao tác thư viện cổng "
 451 #~ "gp) tại “%s” (”%s”)"
 452 
 453 #~ msgid "Opening %s port..."
 454 #~ msgstr "Đang mở cổng %s…"
 455 
 456 #~ msgid "Closing port..."
 457 #~ msgstr "Đang đóng cổng…"
 458 
 459 #~ msgid "Resetting port..."
 460 #~ msgstr "Đang đặt lại cổng…"
 461 
 462 #~ msgid "Freeing port..."
 463 #~ msgstr "Đang giải phóng cổng…"
 464 
 465 #~ msgid "Writing %i=0x%x byte(s) to port..."
 466 #~ msgstr "Đang ghi %i=0x%x byte ra cổng…"
 467 
 468 #~ msgid "Could only write %i out of %i byte"
 469 #~ msgid_plural "Could only write %i out of %i bytes"
 470 #~ msgstr[0] "Chỉ ghi được %i từ %i byte"
 471 
 472 #~ msgid "Reading %i=0x%x byte from port..."
 473 #~ msgid_plural "Reading %i=0x%x bytes from port..."
 474 #~ msgstr[0] "Đang đọc %i=0x%x byte từ cổng…"
 475 
 476 #~ msgid "Could only read %i out of %i byte"
 477 #~ msgid_plural "Could only read %i out of %i byte(s)"
 478 #~ msgstr[0] "Chỉ đọc được %i trong số %i byte"
 479 
 480 #~ msgid "Reading %i=0x%x byte from interrupt endpoint..."
 481 #~ msgid_plural "Reading %i=0x%x bytes from interrupt endpoint..."
 482 #~ msgstr[0] "Đang đọc %i=0x%x byte từ thời điểm cuối cùng bị ngắt…"
 483 
 484 #~ msgid "Could only read %i out of %i byte(s)"
 485 #~ msgstr "Chỉ đọc được %i trong số %i byte"
 486 
 487 #~ msgid "Reading %i=0x%x byte from interrupt endpoint (fast)..."
 488 #~ msgid_plural "Reading %i=0x%x bytes from interrupt endpoint (fast)..."
 489 #~ msgstr[0] "Đang đọc %i=0x%x byte từ thời điểm cuối cùng bị ngắt (nhanh)…"
 490 
 491 #~ msgid "Setting timeout to %i millisecond(s)..."
 492 #~ msgstr "Đang đặt thời gian chờ tối đa thành %i mi-li-giây…"
 493 
 494 #~ msgid "Getting timeout..."
 495 #~ msgstr "Đang lấy thời gian chờ tối đa…"
 496 
 497 #~ msgid "Current timeout: %i milliseconds"
 498 #~ msgstr "Thời gian chờ tối đa hiện thời: %i mi-li-giây"
 499 
 500 #~ msgid "Setting settings..."
 501 #~ msgstr "Đang cài đặt các cài đặt…."
 502 
 503 #~ msgid "Getting level of pin %i..."
 504 #~ msgstr "Đang lấy mức của chân %i…"
 505 
 506 #~ msgid "Level of pin %i: %i"
 507 #~ msgstr "Mức của chân %i: %i"
 508 
 509 #~ msgid "Setting pin %i (%s: '%s') to '%s'..."
 510 #~ msgstr "Đăng đặt chân %i (%s: “%s”) thành “%s”… "
 511 
 512 #~ msgid "Sending break (%i milliseconds)..."
 513 #~ msgstr "Đang gửi lệnh ngắt (%i mi-li-giây)…"
 514 
 515 #~ msgid "Flushing port..."
 516 #~ msgstr "Đang đẩy dữ liệu lên cổng…"
 517 
 518 #~ msgid "Clear halt..."
 519 #~ msgstr "Thoát khỏi trạng thái bị ngừng…"
 520 
 521 #~ msgid "Writing message (request=0x%x value=0x%x index=0x%x size=%i=0x%x)..."
 522 #~ msgstr ""
 523 #~ "Đang ghi thông điệp (yêu cầu=0x%x giá trị=0x%x chỉ mục=0x%x kích cỡ=%i=0x"
 524 #~ "%x)…"
 525 
 526 #~ msgid "Reading message (request=0x%x value=0x%x index=0x%x size=%i=0x%x)..."
 527 #~ msgstr ""
 528 #~ "Đang đọc thông điệp (yêu cầu=0x%x giá trị=0x%x chỉ mục=0x%x kích cỡ=%i=0x"
 529 #~ "%x)…"
 530 
 531 #~ msgid "Device has driver '%s' attached."
 532 #~ msgstr "Trình điều khiển “%s” được gắn nối."
 533 
 534 #~ msgid "Device has driver '%s' attached, detaching it now."
 535 #~ msgstr "Thiết bị có trình điều khiển đính kèm “%s” nên gỡ ra ngay bây giờ."
 536 
 537 #~ msgid ""
 538 #~ "USB device (vendor 0x%x, product 0x%x) is a mass storage device, and "
 539 #~ "might not function with gphoto2. Reference: %s"
 540 #~ msgstr ""
 541 #~ "Thiết bị USB (nhà sản xuất 0x%x, sản phẩm 0x%x) là một thiết bị lưu trữ "
 542 #~ "hàng loạt, và có thể không hoạt động được với trình gphoto2. Tham khảo : "
 543 #~ "%s"
 544 
 545 #~ msgid "Device has a kernel driver attached (%d), detaching it now."
 546 #~ msgstr ""
 547 #~ "Thiết bị có trình điều khiển nhân đính kèm (%d), đang gỡ ra ngay bây giờ."
 548 
 549 #~ msgid "Could not open USB device (%m)."
 550 #~ msgstr "Không thể mở thiết bị USB (%m)."
 551 
 552 #~ msgid ""
 553 #~ "Could not claim interface %d (%m). Make sure no other program or kernel "
 554 #~ "module (such as %s) is using the device and you have read/write access to "
 555 #~ "the device."
 556 #~ msgstr ""
 557 #~ "Không thể quyền đòi giao diện %d (%m). Kiểm tra xem không có chương trình "
 558 #~ "khác hoặc môđ-đun hạt nhân (v.d. %s) đang sử dụng thiết bị, và bạn có "
 559 #~ "quyền đọc từ và ghi vào thiết bị này."
 560 
 561 #~ msgid "Could not release interface %d (%m)."
 562 #~ msgstr "Không thể nhả giao diện %d (%m)."
 563 
 564 #~ msgid "Could not reset USB port (%m)."
 565 #~ msgstr "Không thể đặt lại cổng USB (%m)."
 566 
 567 #~ msgid "Could not set config %d/%d (%m)"
 568 #~ msgstr "Không thể đặt cấu hình %d/%d (%m)"
 569 
 570 #~ msgid "Could not set altsetting from %d to %d (%m)"
 571 #~ msgstr "Không thể đặt altsetting (cài đặt xen kẽ) từ %d thành %d (%m)"
 572 
 573 #~ msgid "(unknown)"
 574 #~ msgstr "(không rõ)"
 575 
 576 #~ msgid "msg_read"
 577 #~ msgstr "msg_read (đọc thông điệp)"