"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "libextractor-1.11/po/vi.po" (30 Jan 2021, 64708 Bytes) of package /linux/privat/libextractor-1.11.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) PO translation source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 # Vietnamese translation for LibExtractor.
  2 # Copyright © 2010 Free Software Foundation, Inc.
  3 # Copyright © 2010 Christian Grothoff
  4 # This file is distributed under the same license as the libextractor package.
  5 # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005-2010.
  6 #
  7 msgid ""
  8 msgstr ""
  9 "Project-Id-Version: libextractor 0.6.0\n"
  10 "Report-Msgid-Bugs-To: libextractor@gnu.org\n"
  11 "POT-Creation-Date: 2021-01-30 15:28+0100\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2010-02-11 00:13+0930\n"
  13 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
  14 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
  15 "Language: vi\n"
  16 "MIME-Version: 1.0\n"
  17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  19 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
  20 "X-Generator: LocFactoryEditor 1.8\n"
  21 
  22 #: src/main/extract.c:134
  23 #, c-format
  24 msgid ""
  25 "Usage: %s\n"
  26 "%s\n"
  27 "\n"
  28 msgstr ""
  29 "Cách sử dụng: %s\n"
  30 "%s\n"
  31 "\n"
  32 
  33 #: src/main/extract.c:138
  34 #, c-format
  35 msgid ""
  36 "Arguments mandatory for long options are also mandatory for short options.\n"
  37 msgstr ""
  38 "Mọi đối số bắt buộc phải sử dụng với tùy chọn dài cũng bắt buộc với tùy chọn "
  39 "ngắn.\n"
  40 
  41 #: src/main/extract.c:219
  42 msgid "print output in bibtex format"
  43 msgstr "hiển thị dữ liệu xuất có dạng bibtex"
  44 
  45 #: src/main/extract.c:222
  46 msgid "produce grep-friendly output (all results on one line per file)"
  47 msgstr ""
  48 "tạo ra kết xuất thân thiện với grep (mọi kết quả trên cùng dòng của mỗi tập "
  49 "tin)"
  50 
  51 #: src/main/extract.c:224
  52 msgid "print this help"
  53 msgstr "hiển thị trợ giúp này"
  54 
  55 #: src/main/extract.c:226
  56 msgid "run plugins in-process (simplifies debugging)"
  57 msgstr "chạy phần bổ sung bên trong tiến trình (giản dị hoá chức năng gỡ rối)"
  58 
  59 #: src/main/extract.c:229
  60 msgid "read data from file into memory and extract from memory"
  61 msgstr ""
  62 
  63 #: src/main/extract.c:231
  64 msgid "load an extractor plugin named LIBRARY"
  65 msgstr "tải một trình cầm phít rút có tên LIBRARY (THƯ VIÊN)"
  66 
  67 #: src/main/extract.c:233
  68 msgid "list all keyword types"
  69 msgstr "liệt kê mọi kiểu từ khoá"
  70 
  71 #: src/main/extract.c:235
  72 msgid "do not use the default set of extractor plugins"
  73 msgstr "đừng dùng bộ trình rút mặc định"
  74 
  75 #: src/main/extract.c:238
  76 msgid "print only keywords of the given TYPE (use -L to get a list)"
  77 msgstr ""
  78 "hiển thị chỉ từ khoá KIỂU (TYPE) đã cho thôi (dùng « -L » để xem danh sách)"
  79 
  80 #: src/main/extract.c:240
  81 msgid "print the version number"
  82 msgstr "hiển thị số thứ tự phiên bản"
  83 
  84 #: src/main/extract.c:242
  85 msgid "be verbose"
  86 msgstr "xuất chi tiết"
  87 
  88 #: src/main/extract.c:244
  89 msgid "do not print keywords of the given TYPE"
  90 msgstr "đừng hiển thị từ khoá KIỂU (TYPE) đã cho"
  91 
  92 #: src/main/extract.c:247
  93 msgid "extract [OPTIONS] [FILENAME]*"
  94 msgstr ""
  95 "extract [TÙY_CHỌN] [TÊN_TẬP_TIN]*\n"
  96 "[extract: trích ra]"
  97 
  98 #: src/main/extract.c:248
  99 msgid "Extract metadata from files."
 100 msgstr "Rút siêu dữ liệu ra tập tin."
 101 
 102 #: src/main/extract.c:294
 103 #, c-format
 104 msgid "Found by `%s' plugin:\n"
 105 msgstr "Tìm bởi phần bổ sung « %s »:\n"
 106 
 107 #: src/main/extract.c:297 src/main/extract.c:386
 108 #: src/main/extractor_metatypes.c:153 src/main/extractor_print.c:86
 109 #: src/main/extractor_print.c:96
 110 msgid "unknown"
 111 msgstr "không rõ"
 112 
 113 #: src/main/extract.c:302
 114 #, c-format
 115 msgid "%s - (unknown, %u bytes)\n"
 116 msgstr "%s - (không rõ, %u byte)\n"
 117 
 118 #: src/main/extract.c:333
 119 #, c-format
 120 msgid "%s - (binary, %u bytes)\n"
 121 msgstr "%s - (nhị phân, %u byte)\n"
 122 
 123 #: src/main/extract.c:827 src/main/extract.c:840
 124 msgid ""
 125 "Illegal combination of options, cannot combine multiple styles of printing.\n"
 126 msgstr "sai tổ hợp các tuỳ chọn này, không thể kết hợp nhiều cách in.\n"
 127 
 128 #: src/main/extract.c:874
 129 #, c-format
 130 msgid "You must specify an argument for the `%s' option (option ignored).\n"
 131 msgstr "Bạn phải ghi rõ một đối số cho tùy chọn « %s » (tùy chọn bị bỏ qua).\n"
 132 
 133 #: src/main/extract.c:943
 134 msgid "Use --help to get a list of options.\n"
 135 msgstr ""
 136 "Hãy sử dụng lệnh « --help » (trợ giúp) để xem một danh sách các tùy chọn.\n"
 137 
 138 #: src/main/extract.c:984
 139 #, fuzzy
 140 msgid "% BiBTeX file\n"
 141 msgstr "%% tập tin BiBTeX\n"
 142 
 143 #: src/main/extract.c:992
 144 #, c-format
 145 msgid "Keywords for file %s:\n"
 146 msgstr "Từ khoá cho tập tin %s:\n"
 147 
 148 #: src/main/extractor.c:679
 149 #, c-format
 150 msgid "Initialization of plugin mechanism failed: %s!\n"
 151 msgstr "Việc khởi động cơ chế cầm phít bị lỗi: %s\n"
 152 
 153 #: src/main/extractor_metatypes.c:46
 154 msgid "reserved"
 155 msgstr "dành riêng"
 156 
 157 #: src/main/extractor_metatypes.c:47
 158 msgid "reserved value, do not use"
 159 msgstr "giá trị dành riêng, đừng dùng"
 160 
 161 #: src/main/extractor_metatypes.c:48
 162 msgid "mimetype"
 163 msgstr "kiểu MIME"
 164 
 165 #: src/main/extractor_metatypes.c:49
 166 msgid "mime type"
 167 msgstr "kiểu MIME"
 168 
 169 #: src/main/extractor_metatypes.c:50
 170 msgid "embedded filename"
 171 msgstr "tên tập tin nhúng"
 172 
 173 #: src/main/extractor_metatypes.c:52
 174 msgid "filename that was embedded (not necessarily the current filename)"
 175 msgstr "tên tập tin nhúng (không nhất thiết tên tập tin hiện thời)"
 176 
 177 #: src/main/extractor_metatypes.c:53
 178 msgid "comment"
 179 msgstr "chú thích"
 180 
 181 #: src/main/extractor_metatypes.c:54
 182 msgid "comment about the content"
 183 msgstr "ghi chú về nội dung"
 184 
 185 #: src/main/extractor_metatypes.c:55
 186 msgid "title"
 187 msgstr "tựa"
 188 
 189 #: src/main/extractor_metatypes.c:56
 190 msgid "title of the work"
 191 msgstr "tên của tác phẩm"
 192 
 193 #: src/main/extractor_metatypes.c:58
 194 msgid "book title"
 195 msgstr "tên sách"
 196 
 197 #: src/main/extractor_metatypes.c:59
 198 msgid "title of the book containing the work"
 199 msgstr "tên của cuốn sách chứa tác phẩm"
 200 
 201 #: src/main/extractor_metatypes.c:60
 202 msgid "book edition"
 203 msgstr "bản in sách"
 204 
 205 #: src/main/extractor_metatypes.c:61
 206 msgid "edition of the book (or book containing the work)"
 207 msgstr "bản in của cuốn sách (hoặc cuốn sách chứa tác phẩm)"
 208 
 209 #: src/main/extractor_metatypes.c:62
 210 msgid "book chapter"
 211 msgstr "chương sách"
 212 
 213 #: src/main/extractor_metatypes.c:63
 214 msgid "chapter number"
 215 msgstr "số thứ tự chương"
 216 
 217 #: src/main/extractor_metatypes.c:64
 218 msgid "journal name"
 219 msgstr "tên tạp chí"
 220 
 221 #: src/main/extractor_metatypes.c:65
 222 msgid "journal or magazine the work was published in"
 223 msgstr "tạp chí đã xuất bản tác phẩm"
 224 
 225 #: src/main/extractor_metatypes.c:66
 226 msgid "journal volume"
 227 msgstr "tập tạp chí"
 228 
 229 #: src/main/extractor_metatypes.c:67
 230 msgid "volume of a journal or multi-volume book"
 231 msgstr "tập của một tạp chí hay cuốn sách đa tập"
 232 
 233 #: src/main/extractor_metatypes.c:69
 234 msgid "journal number"
 235 msgstr "số thứ tự tạp chí"
 236 
 237 #: src/main/extractor_metatypes.c:70
 238 msgid "number of a journal, magazine or tech-report"
 239 msgstr "số thứ tự của một tạp chí hay bản báo cáo kỹ thuật"
 240 
 241 #: src/main/extractor_metatypes.c:71
 242 msgid "page count"
 243 msgstr "tổng số trang"
 244 
 245 #: src/main/extractor_metatypes.c:72
 246 msgid "total number of pages of the work"
 247 msgstr "tổng số các trang trong tác phẩm"
 248 
 249 #: src/main/extractor_metatypes.c:73
 250 msgid "page range"
 251 msgstr "phạm vi trang"
 252 
 253 #: src/main/extractor_metatypes.c:75
 254 msgid "page numbers of the publication in the respective journal or book"
 255 msgstr "(các) số thứ tự trang của tác phẩm trong tạp chí hay cuốn sách"
 256 
 257 #: src/main/extractor_metatypes.c:76
 258 msgid "author name"
 259 msgstr "tên tác giả"
 260 
 261 #: src/main/extractor_metatypes.c:77
 262 msgid "name of the author(s)"
 263 msgstr "tên của (các) tác giả"
 264 
 265 #: src/main/extractor_metatypes.c:78
 266 msgid "author email"
 267 msgstr "địa chỉ thư tác giả"
 268 
 269 #: src/main/extractor_metatypes.c:79
 270 msgid "e-mail of the author(s)"
 271 msgstr "địa chỉ thư điện tử của (các) tác giả"
 272 
 273 #: src/main/extractor_metatypes.c:81
 274 msgid "author institution"
 275 msgstr "tổ chức tác giả"
 276 
 277 #: src/main/extractor_metatypes.c:82
 278 msgid "institution the author worked for"
 279 msgstr "tổ chức của tác giả"
 280 
 281 #: src/main/extractor_metatypes.c:83
 282 msgid "publisher"
 283 msgstr "nhà xuất bản"
 284 
 285 #: src/main/extractor_metatypes.c:84
 286 msgid "name of the publisher"
 287 msgstr "tên nhà xuất bản"
 288 
 289 #: src/main/extractor_metatypes.c:85
 290 msgid "publisher's address"
 291 msgstr "địa chỉ nhà xuất bản"
 292 
 293 #: src/main/extractor_metatypes.c:86
 294 msgid "Address of the publisher (often only the city)"
 295 msgstr "Địa chỉ của nhà xuất bản (thường chỉ là tên thành phố)"
 296 
 297 #: src/main/extractor_metatypes.c:87
 298 msgid "publishing institution"
 299 msgstr "tổ chức xuất bản"
 300 
 301 #: src/main/extractor_metatypes.c:89
 302 msgid ""
 303 "institution that was involved in the publishing, but not necessarily the "
 304 "publisher"
 305 msgstr "tổ chức liên quan đến xuất bản, không nhất thiết là nhà xuất bản"
 306 
 307 #: src/main/extractor_metatypes.c:90
 308 msgid "publication series"
 309 msgstr "bộ sự xuất bản"
 310 
 311 #: src/main/extractor_metatypes.c:91
 312 msgid "series of books the book was published in"
 313 msgstr "bộ các cuốn sách theo đó xuất bản cuốn sách này"
 314 
 315 #: src/main/extractor_metatypes.c:93
 316 msgid "publication type"
 317 msgstr "kiểu xuất bản"
 318 
 319 #: src/main/extractor_metatypes.c:94
 320 msgid "type of the tech-report"
 321 msgstr "kiểu bản báo cáo kỹ thuật"
 322 
 323 #: src/main/extractor_metatypes.c:95
 324 msgid "publication year"
 325 msgstr "năm xuất bản"
 326 
 327 #: src/main/extractor_metatypes.c:97
 328 msgid "year of publication (or, if unpublished, the year of creation)"
 329 msgstr "năm xuất bản (chưa xuất bản thì năm tạo)"
 330 
 331 #: src/main/extractor_metatypes.c:98
 332 msgid "publication month"
 333 msgstr "tháng xuất bản"
 334 
 335 #: src/main/extractor_metatypes.c:100
 336 msgid "month of publication (or, if unpublished, the month of creation)"
 337 msgstr "tháng xuất bản (chưa xuất bản thì tháng tạo)"
 338 
 339 #: src/main/extractor_metatypes.c:101
 340 msgid "publication day"
 341 msgstr "ngày xuất bản"
 342 
 343 #: src/main/extractor_metatypes.c:103
 344 msgid ""
 345 "day of publication (or, if unpublished, the day of creation), relative to "
 346 "the given month"
 347 msgstr "ngày xuất bản (chưa xuất bản thì ngày tạo), tương đối với tháng đưa ra"
 348 
 349 #: src/main/extractor_metatypes.c:104
 350 msgid "publication date"
 351 msgstr "ngày xuất bản"
 352 
 353 #: src/main/extractor_metatypes.c:106
 354 msgid "date of publication (or, if unpublished, the date of creation)"
 355 msgstr "ngày tháng xuất bản (chưa xuất bản thì ngày tháng tạo)"
 356 
 357 #: src/main/extractor_metatypes.c:108
 358 msgid "bibtex eprint"
 359 msgstr "bibtex eprint"
 360 
 361 #: src/main/extractor_metatypes.c:109
 362 msgid "specification of an electronic publication"
 363 msgstr "đặc tả của một sự xuất bản điện tử"
 364 
 365 #: src/main/extractor_metatypes.c:110
 366 msgid "bibtex entry type"
 367 msgstr "kiểu mục nhập bibtex"
 368 
 369 #: src/main/extractor_metatypes.c:111
 370 msgid "type of the publication for bibTeX bibliographies"
 371 msgstr "kiểu xuất bản cho thư tịch bibTeX"
 372 
 373 #: src/main/extractor_metatypes.c:112
 374 msgid "language"
 375 msgstr "ngôn ngữ"
 376 
 377 #: src/main/extractor_metatypes.c:113
 378 msgid "language the work uses"
 379 msgstr "ngôn ngữ của tác phẩm"
 380 
 381 #: src/main/extractor_metatypes.c:114
 382 msgid "creation time"
 383 msgstr "giờ tạo"
 384 
 385 #: src/main/extractor_metatypes.c:115
 386 msgid "time and date of creation"
 387 msgstr "ngày/giờ tạo"
 388 
 389 #: src/main/extractor_metatypes.c:116
 390 msgid "URL"
 391 msgstr "URL"
 392 
 393 #: src/main/extractor_metatypes.c:118
 394 msgid "universal resource location (where the work is made available)"
 395 msgstr "địa chỉ Internet có sẵn tác phẩm"
 396 
 397 #: src/main/extractor_metatypes.c:120
 398 msgid "URI"
 399 msgstr "URI"
 400 
 401 #: src/main/extractor_metatypes.c:121
 402 msgid "universal resource identifier"
 403 msgstr "dấu nhận diện tài nguyên thống nhất"
 404 
 405 #: src/main/extractor_metatypes.c:122
 406 msgid "international standard recording code"
 407 msgstr "mã thu tiêu chuẩn quốc tế"
 408 
 409 #: src/main/extractor_metatypes.c:123
 410 msgid "ISRC number identifying the work"
 411 msgstr "Số thứ tự ISRC nhận diện tác phẩm"
 412 
 413 # Name: don't translate / Tên: đừng dịch
 414 #: src/main/extractor_metatypes.c:124
 415 msgid "MD4"
 416 msgstr "MD4"
 417 
 418 #: src/main/extractor_metatypes.c:125
 419 msgid "MD4 hash"
 420 msgstr "Chuỗi duy nhất MD4"
 421 
 422 # Name: don't translate / Tên: đừng dịch
 423 #: src/main/extractor_metatypes.c:126
 424 msgid "MD5"
 425 msgstr "MD5"
 426 
 427 #: src/main/extractor_metatypes.c:127
 428 msgid "MD5 hash"
 429 msgstr "Chuỗi duy nhất MD5"
 430 
 431 # Name: don't translate / Tên: đừng dịch
 432 #: src/main/extractor_metatypes.c:128
 433 msgid "SHA-0"
 434 msgstr "SHA-0"
 435 
 436 #: src/main/extractor_metatypes.c:129
 437 msgid "SHA-0 hash"
 438 msgstr "Chuỗi duy nhất SHA-0"
 439 
 440 # Name: don't translate / Tên: đừng dịch
 441 #: src/main/extractor_metatypes.c:131
 442 msgid "SHA-1"
 443 msgstr "SHA-1"
 444 
 445 #: src/main/extractor_metatypes.c:132
 446 msgid "SHA-1 hash"
 447 msgstr "Chuỗi duy nhất SHA-1"
 448 
 449 # Name: don't translate / Tên: đừng dịch
 450 #: src/main/extractor_metatypes.c:133
 451 msgid "RipeMD160"
 452 msgstr "RipeMD160"
 453 
 454 #: src/main/extractor_metatypes.c:134
 455 msgid "RipeMD150 hash"
 456 msgstr "Chuỗi duy nhất RipeMD150"
 457 
 458 #: src/main/extractor_metatypes.c:135 src/main/extractor_metatypes.c:136
 459 msgid "GPS latitude ref"
 460 msgstr "Tham chiếu độ vĩ GPS"
 461 
 462 #: src/main/extractor_metatypes.c:137 src/main/extractor_metatypes.c:138
 463 msgid "GPS latitude"
 464 msgstr "Độ vĩ GPS"
 465 
 466 #: src/main/extractor_metatypes.c:139 src/main/extractor_metatypes.c:140
 467 msgid "GPS longitude ref"
 468 msgstr "Tham chiếu độ kinh GPS"
 469 
 470 #: src/main/extractor_metatypes.c:142 src/main/extractor_metatypes.c:143
 471 msgid "GPS longitude"
 472 msgstr "Độ kinh GPS"
 473 
 474 #: src/main/extractor_metatypes.c:144
 475 msgid "city"
 476 msgstr "t.p."
 477 
 478 #: src/main/extractor_metatypes.c:145
 479 msgid "name of the city where the document originated"
 480 msgstr "tên của thành phố ở đó tài liệu được tạo"
 481 
 482 #: src/main/extractor_metatypes.c:146
 483 msgid "sublocation"
 484 msgstr "vị trí con"
 485 
 486 #: src/main/extractor_metatypes.c:147
 487 msgid "more specific location of the geographic origin"
 488 msgstr "vị trí chính xác hơn của gốc địa lý"
 489 
 490 #: src/main/extractor_metatypes.c:148
 491 msgid "country"
 492 msgstr "quốc gia"
 493 
 494 #: src/main/extractor_metatypes.c:149
 495 msgid "name of the country where the document originated"
 496 msgstr "tên của quốc gia ở đó tài liệu được tạo"
 497 
 498 #: src/main/extractor_metatypes.c:150
 499 msgid "country code"
 500 msgstr "mã quốc gia"
 501 
 502 #: src/main/extractor_metatypes.c:151
 503 msgid "ISO 2-letter country code for the country of origin"
 504 msgstr "Mã ISO chữ đôi của quốc gia gốc"
 505 
 506 #: src/main/extractor_metatypes.c:154
 507 msgid "specifics are not known"
 508 msgstr "chưa biết chính xác"
 509 
 510 #: src/main/extractor_metatypes.c:155 src/main/extractor_metatypes.c:156
 511 msgid "description"
 512 msgstr "mô tả"
 513 
 514 #: src/main/extractor_metatypes.c:157
 515 msgid "copyright"
 516 msgstr "bản quyền"
 517 
 518 #: src/main/extractor_metatypes.c:158
 519 msgid "Name of the entity holding the copyright"
 520 msgstr "Tên của người/nhà giữ bản quyền"
 521 
 522 #: src/main/extractor_metatypes.c:159
 523 msgid "rights"
 524 msgstr "quyền"
 525 
 526 #: src/main/extractor_metatypes.c:160
 527 msgid "information about rights"
 528 msgstr "thông tin về quyền"
 529 
 530 #: src/main/extractor_metatypes.c:161 src/main/extractor_metatypes.c:162
 531 msgid "keywords"
 532 msgstr "từ khoá"
 533 
 534 #: src/main/extractor_metatypes.c:164 src/main/extractor_metatypes.c:165
 535 msgid "abstract"
 536 msgstr "trích yếu"
 537 
 538 #: src/main/extractor_metatypes.c:166 src/main/extractor_metatypes.c:167
 539 msgid "summary"
 540 msgstr "tóm tắt"
 541 
 542 #: src/main/extractor_metatypes.c:168
 543 msgid "subject"
 544 msgstr "chủ đề"
 545 
 546 #: src/main/extractor_metatypes.c:169
 547 msgid "subject matter"
 548 msgstr "chủ đề"
 549 
 550 #: src/main/extractor_metatypes.c:170 src/main/extractor_metatypes.c:205
 551 msgid "creator"
 552 msgstr "người tạo"
 553 
 554 #: src/main/extractor_metatypes.c:171
 555 msgid "name of the person who created the document"
 556 msgstr "tên của người đã tạo tài liệu này"
 557 
 558 #: src/main/extractor_metatypes.c:172
 559 msgid "format"
 560 msgstr "định dạng"
 561 
 562 #: src/main/extractor_metatypes.c:173
 563 msgid "name of the document format"
 564 msgstr "tên của định dạng tài liệu"
 565 
 566 #: src/main/extractor_metatypes.c:175
 567 msgid "format version"
 568 msgstr "phiên bản định dạng"
 569 
 570 #: src/main/extractor_metatypes.c:176
 571 msgid "version of the document format"
 572 msgstr "phiên bản của định dạng tài liệu"
 573 
 574 #: src/main/extractor_metatypes.c:177
 575 msgid "created by software"
 576 msgstr "bị phần mềm tạo"
 577 
 578 #: src/main/extractor_metatypes.c:178
 579 msgid "name of the software that created the document"
 580 msgstr "tên của phần mềm đã tạo tài liệu"
 581 
 582 #: src/main/extractor_metatypes.c:179
 583 msgid "unknown date"
 584 msgstr "không rõ ngày tháng"
 585 
 586 #: src/main/extractor_metatypes.c:181
 587 msgid ""
 588 "ambiguous date (could specify creation time, modification time or access "
 589 "time)"
 590 msgstr ""
 591 "ngày tháng không rõ (có thể đưa ra giờ tạo, giờ sửa đổi hay giờ truy cập)"
 592 
 593 #: src/main/extractor_metatypes.c:182
 594 msgid "creation date"
 595 msgstr "ngày tạo"
 596 
 597 #: src/main/extractor_metatypes.c:183
 598 msgid "date the document was created"
 599 msgstr "ngày tháng tạo tài liệu"
 600 
 601 #: src/main/extractor_metatypes.c:184
 602 msgid "modification date"
 603 msgstr "ngày sửa đổi"
 604 
 605 #: src/main/extractor_metatypes.c:185
 606 msgid "date the document was modified"
 607 msgstr "ngày tháng sửa đổi tài liệu"
 608 
 609 #: src/main/extractor_metatypes.c:187
 610 msgid "last printed"
 611 msgstr "in cuối cùng"
 612 
 613 #: src/main/extractor_metatypes.c:188
 614 msgid "date the document was last printed"
 615 msgstr "ngày tháng in tài liệu lần cuối"
 616 
 617 #: src/main/extractor_metatypes.c:189
 618 msgid "last saved by"
 619 msgstr "lưu cuối cùng bởi"
 620 
 621 #: src/main/extractor_metatypes.c:190
 622 msgid "name of the user who saved the document last"
 623 msgstr "tên của người dùng lưu tài liệu lần cuối"
 624 
 625 #: src/main/extractor_metatypes.c:191
 626 msgid "total editing time"
 627 msgstr "tổng thời gian sửa"
 628 
 629 #: src/main/extractor_metatypes.c:192
 630 msgid "time spent editing the document"
 631 msgstr "thời gian mất khi chỉnh sửa tài liệu"
 632 
 633 #: src/main/extractor_metatypes.c:193
 634 msgid "editing cycles"
 635 msgstr "chu kỳ hiệu chỉnh"
 636 
 637 #: src/main/extractor_metatypes.c:194
 638 msgid "number of editing cycles"
 639 msgstr "số các chu kỳ hiệu chỉnh"
 640 
 641 #: src/main/extractor_metatypes.c:195
 642 msgid "modified by software"
 643 msgstr "bị phần mềm sửa đổi"
 644 
 645 #: src/main/extractor_metatypes.c:196
 646 msgid "name of software making modifications"
 647 msgstr "tên của phần mềm sửa đổi"
 648 
 649 #: src/main/extractor_metatypes.c:198
 650 msgid "revision history"
 651 msgstr "lược sử sửa đổi"
 652 
 653 #: src/main/extractor_metatypes.c:199
 654 msgid "information about the revision history"
 655 msgstr "thông tin về lịch sử duyệt lại"
 656 
 657 #: src/main/extractor_metatypes.c:200
 658 msgid "embedded file size"
 659 msgstr "cỡ tập tin nhúng"
 660 
 661 #: src/main/extractor_metatypes.c:202
 662 msgid "size of the contents of the container as embedded in the file"
 663 msgstr "kích cỡ của nội dung đồ chứa nhúng trong tập tin"
 664 
 665 #: src/main/extractor_metatypes.c:203
 666 msgid "file type"
 667 msgstr "kiểu tập tin"
 668 
 669 #: src/main/extractor_metatypes.c:204
 670 msgid "standard Macintosh Finder file type information"
 671 msgstr "thông tin kiểu tập tin Finder Mac tiêu chuẩn"
 672 
 673 #: src/main/extractor_metatypes.c:206
 674 msgid "standard Macintosh Finder file creator information"
 675 msgstr "thông tin trình tạo tập tin Finder Mac tiêu chuẩn"
 676 
 677 #: src/main/extractor_metatypes.c:207
 678 msgid "package name"
 679 msgstr "tên gói"
 680 
 681 #: src/main/extractor_metatypes.c:208
 682 msgid "unique identifier for the package"
 683 msgstr "dấu nhận diện duy nhất cho gói"
 684 
 685 #: src/main/extractor_metatypes.c:210
 686 msgid "package version"
 687 msgstr "phiên bản gói"
 688 
 689 #: src/main/extractor_metatypes.c:211
 690 msgid "version of the software and its package"
 691 msgstr "phiên bản của phần mềm và gói nó"
 692 
 693 #: src/main/extractor_metatypes.c:212
 694 msgid "section"
 695 msgstr "phần"
 696 
 697 #: src/main/extractor_metatypes.c:213
 698 msgid "category the software package belongs to"
 699 msgstr "phân loại của gói phần mềm"
 700 
 701 #: src/main/extractor_metatypes.c:214
 702 msgid "upload priority"
 703 msgstr "ưu tiên tải lên"
 704 
 705 #: src/main/extractor_metatypes.c:215
 706 msgid "priority for promoting the release to production"
 707 msgstr "độ ưu tiên để đẩy mạnh bản phát hành lên mức sản xuất"
 708 
 709 #: src/main/extractor_metatypes.c:216
 710 msgid "dependencies"
 711 msgstr "phụ thuộc"
 712 
 713 #: src/main/extractor_metatypes.c:217
 714 msgid "packages this package depends upon"
 715 msgstr "các gói về chúng gói này phụ thuộc"
 716 
 717 #: src/main/extractor_metatypes.c:218
 718 msgid "conflicting packages"
 719 msgstr "gói xung đột"
 720 
 721 #: src/main/extractor_metatypes.c:219
 722 msgid "packages that cannot be installed with this package"
 723 msgstr "các gói không thể được cài đặt cùng với gói này"
 724 
 725 #: src/main/extractor_metatypes.c:221
 726 msgid "replaced packages"
 727 msgstr "gói bị thay thế"
 728 
 729 #: src/main/extractor_metatypes.c:222
 730 msgid "packages made obsolete by this package"
 731 msgstr "các gói bị gói này làm cũ"
 732 
 733 #: src/main/extractor_metatypes.c:223
 734 msgid "provides"
 735 msgstr "cung cấp"
 736 
 737 #: src/main/extractor_metatypes.c:224
 738 msgid "functionality provided by this package"
 739 msgstr "chức năng được gói này cung cấp"
 740 
 741 #: src/main/extractor_metatypes.c:225
 742 msgid "recommendations"
 743 msgstr "khuyến khích"
 744 
 745 #: src/main/extractor_metatypes.c:227
 746 msgid "packages recommended for installation in conjunction with this package"
 747 msgstr "các gói nên cài đặt cùng với gói này"
 748 
 749 #: src/main/extractor_metatypes.c:228
 750 msgid "suggestions"
 751 msgstr "góp ý"
 752 
 753 #: src/main/extractor_metatypes.c:230
 754 msgid "packages suggested for installation in conjunction with this package"
 755 msgstr "các gói có thể cài đặt cùng với gói này"
 756 
 757 #: src/main/extractor_metatypes.c:231
 758 msgid "maintainer"
 759 msgstr "nhà duy trì"
 760 
 761 #: src/main/extractor_metatypes.c:232
 762 msgid "name of the maintainer"
 763 msgstr "tên của nhà duy trì"
 764 
 765 #: src/main/extractor_metatypes.c:234
 766 msgid "installed size"
 767 msgstr "cỡ đã cài đặt"
 768 
 769 #: src/main/extractor_metatypes.c:235
 770 msgid "space consumption after installation"
 771 msgstr "sức chứa được chiếm sau khi cài đặt"
 772 
 773 #: src/main/extractor_metatypes.c:236 src/main/extractor_metatypes.c:319
 774 msgid "source"
 775 msgstr "nguồn"
 776 
 777 #: src/main/extractor_metatypes.c:237
 778 msgid "original source code"
 779 msgstr "mã nguồn gốc"
 780 
 781 #: src/main/extractor_metatypes.c:238
 782 msgid "is essential"
 783 msgstr "cần yếu"
 784 
 785 #: src/main/extractor_metatypes.c:239
 786 msgid "package is marked as essential"
 787 msgstr "gói có nhãn « cần yếu »"
 788 
 789 #: src/main/extractor_metatypes.c:240
 790 msgid "target architecture"
 791 msgstr "kiến trúc đích"
 792 
 793 #: src/main/extractor_metatypes.c:241
 794 msgid "hardware architecture the contents can be used for"
 795 msgstr "kiến trúc phần cứng trên đó có thể sử dụng nội dung"
 796 
 797 #: src/main/extractor_metatypes.c:242
 798 msgid "pre-dependency"
 799 msgstr "phụ thuộc trước"
 800 
 801 #: src/main/extractor_metatypes.c:243
 802 msgid "dependency that must be satisfied before installation"
 803 msgstr "quan hệ phụ thuộc phải thoả trước khi cài đặt"
 804 
 805 #: src/main/extractor_metatypes.c:245
 806 msgid "license"
 807 msgstr "quyền phép"
 808 
 809 #: src/main/extractor_metatypes.c:246
 810 msgid "applicable copyright license"
 811 msgstr "giấy phép tác quyền thích hợp"
 812 
 813 #: src/main/extractor_metatypes.c:247
 814 msgid "distribution"
 815 msgstr "bản phân phối"
 816 
 817 #: src/main/extractor_metatypes.c:248
 818 msgid "distribution the package is a part of"
 819 msgstr "bản phân phối chứa gói này"
 820 
 821 #: src/main/extractor_metatypes.c:249
 822 msgid "build host"
 823 msgstr "máy hỗ trợ xây dựng"
 824 
 825 #: src/main/extractor_metatypes.c:250
 826 msgid "machine the package was build on"
 827 msgstr "máy trên đó gói này được xây dựng"
 828 
 829 #: src/main/extractor_metatypes.c:251
 830 msgid "vendor"
 831 msgstr "nhà bán"
 832 
 833 #: src/main/extractor_metatypes.c:252
 834 msgid "name of the software vendor"
 835 msgstr "tên của nhà sản xuất phần mềm"
 836 
 837 #: src/main/extractor_metatypes.c:253
 838 msgid "target operating system"
 839 msgstr "hệ điều hành đích"
 840 
 841 #: src/main/extractor_metatypes.c:254
 842 msgid "operating system for which this package was made"
 843 msgstr "hệ điều hành cho đó gói này được tạo"
 844 
 845 #: src/main/extractor_metatypes.c:256
 846 msgid "software version"
 847 msgstr "phiên bản phần mềm"
 848 
 849 #: src/main/extractor_metatypes.c:257
 850 msgid "version of the software contained in the file"
 851 msgstr "phiên bản của phần mềm nằm trong tập tin"
 852 
 853 #: src/main/extractor_metatypes.c:258
 854 msgid "target platform"
 855 msgstr "nền tảng đích"
 856 
 857 #: src/main/extractor_metatypes.c:260
 858 msgid ""
 859 "name of the architecture, operating system and distribution this package is "
 860 "for"
 861 msgstr ""
 862 "tên của kiến trúc, hệ điều hành và bản phân phối cho chúng gói này được "
 863 "thiết kế"
 864 
 865 #: src/main/extractor_metatypes.c:261
 866 msgid "resource type"
 867 msgstr "kiểu tài nguyên"
 868 
 869 #: src/main/extractor_metatypes.c:263
 870 msgid ""
 871 "categorization of the nature of the resource that is more specific than the "
 872 "file format"
 873 msgstr "phân loại tài nguyên một cách chính xác hơn định dạng tập tin"
 874 
 875 #: src/main/extractor_metatypes.c:264
 876 msgid "library search path"
 877 msgstr "đường dẫn tìm kiếm thư viện"
 878 
 879 #: src/main/extractor_metatypes.c:266
 880 msgid ""
 881 "path in the file system to be considered when looking for required libraries"
 882 msgstr ""
 883 "đường dẫn trong hệ thống tập tin cần theo khi quét tìm các thư viện cần thiết"
 884 
 885 #: src/main/extractor_metatypes.c:267
 886 msgid "library dependency"
 887 msgstr "phụ thuộc vào thư viện"
 888 
 889 #: src/main/extractor_metatypes.c:268
 890 msgid "name of a library that this file depends on"
 891 msgstr "tên của một thư viện vào đó tập tin này phụ thuộc"
 892 
 893 #: src/main/extractor_metatypes.c:270 src/main/extractor_metatypes.c:271
 894 msgid "camera make"
 895 msgstr "nhà chế tạo máy ảnh"
 896 
 897 #: src/main/extractor_metatypes.c:272 src/main/extractor_metatypes.c:273
 898 msgid "camera model"
 899 msgstr "mô hình máy ảnh"
 900 
 901 #: src/main/extractor_metatypes.c:274 src/main/extractor_metatypes.c:275
 902 msgid "exposure"
 903 msgstr "sự phơi nắng"
 904 
 905 #: src/main/extractor_metatypes.c:276 src/main/extractor_metatypes.c:277
 906 msgid "aperture"
 907 msgstr "lỗ ống kính"
 908 
 909 #: src/main/extractor_metatypes.c:278 src/main/extractor_metatypes.c:279
 910 msgid "exposure bias"
 911 msgstr "khuynh hướng phơi nắng"
 912 
 913 #: src/main/extractor_metatypes.c:281 src/main/extractor_metatypes.c:282
 914 msgid "flash"
 915 msgstr "đèn nháy"
 916 
 917 #: src/main/extractor_metatypes.c:283 src/main/extractor_metatypes.c:284
 918 msgid "flash bias"
 919 msgstr "khuynh hướng đèn nháy"
 920 
 921 #: src/main/extractor_metatypes.c:285 src/main/extractor_metatypes.c:286
 922 msgid "focal length"
 923 msgstr "tiêu cự"
 924 
 925 #: src/main/extractor_metatypes.c:287 src/main/extractor_metatypes.c:288
 926 msgid "focal length 35mm"
 927 msgstr "tiêu cự 35mm"
 928 
 929 #: src/main/extractor_metatypes.c:289 src/main/extractor_metatypes.c:290
 930 msgid "iso speed"
 931 msgstr "tốc độ ISO"
 932 
 933 #: src/main/extractor_metatypes.c:292 src/main/extractor_metatypes.c:293
 934 msgid "exposure mode"
 935 msgstr "chế độ phơi nắng"
 936 
 937 #: src/main/extractor_metatypes.c:294 src/main/extractor_metatypes.c:295
 938 msgid "metering mode"
 939 msgstr "chế độ do"
 940 
 941 #: src/main/extractor_metatypes.c:296 src/main/extractor_metatypes.c:297
 942 msgid "macro mode"
 943 msgstr "chế độ macrô"
 944 
 945 #: src/main/extractor_metatypes.c:298 src/main/extractor_metatypes.c:299
 946 msgid "image quality"
 947 msgstr "chất lượng ảnh"
 948 
 949 #: src/main/extractor_metatypes.c:300 src/main/extractor_metatypes.c:301
 950 msgid "white balance"
 951 msgstr "cán cân trắng"
 952 
 953 #: src/main/extractor_metatypes.c:303 src/main/extractor_metatypes.c:304
 954 msgid "orientation"
 955 msgstr "hướng"
 956 
 957 #: src/main/extractor_metatypes.c:305 src/main/extractor_metatypes.c:306
 958 msgid "magnification"
 959 msgstr "phóng to"
 960 
 961 #: src/main/extractor_metatypes.c:307
 962 msgid "image dimensions"
 963 msgstr "các chiều ảnh"
 964 
 965 #: src/main/extractor_metatypes.c:308
 966 msgid "size of the image in pixels (width times height)"
 967 msgstr "kích cỡ của ảnh theo điểm ảnh (chiều rộng×cao)"
 968 
 969 #: src/main/extractor_metatypes.c:309 src/main/extractor_metatypes.c:310
 970 msgid "produced by software"
 971 msgstr "xuất bởi phần mềm"
 972 
 973 #: src/main/extractor_metatypes.c:314
 974 msgid "thumbnail"
 975 msgstr "ảnh mẫu"
 976 
 977 #: src/main/extractor_metatypes.c:315
 978 msgid "smaller version of the image for previewing"
 979 msgstr "phiên bản nhỏ hơn của ảnh để xem thử"
 980 
 981 #: src/main/extractor_metatypes.c:317
 982 msgid "image resolution"
 983 msgstr "độ phân giải ảnh"
 984 
 985 #: src/main/extractor_metatypes.c:318
 986 msgid "resolution in dots per inch"
 987 msgstr "độ phân giải theo chấm trên mỗi insơ"
 988 
 989 #: src/main/extractor_metatypes.c:320
 990 msgid "Originating entity"
 991 msgstr "Người/nhà nguồn gốc"
 992 
 993 #: src/main/extractor_metatypes.c:321
 994 msgid "character set"
 995 msgstr "bộ ký tự"
 996 
 997 #: src/main/extractor_metatypes.c:322
 998 msgid "character encoding used"
 999 msgstr "bảng mã ký tự được dùng"
 1000 
 1001 #: src/main/extractor_metatypes.c:323
 1002 msgid "line count"
 1003 msgstr "số đếm trang"
 1004 
 1005 #: src/main/extractor_metatypes.c:324
 1006 msgid "number of lines"
 1007 msgstr "số các dòng"
 1008 
 1009 #: src/main/extractor_metatypes.c:325
 1010 msgid "paragraph count"
 1011 msgstr "số đếm đoạn văn"
 1012 
 1013 #: src/main/extractor_metatypes.c:326
 1014 #, fuzzy
 1015 msgid "number of paragraphs"
 1016 msgstr "số các đoạn văn"
 1017 
 1018 #: src/main/extractor_metatypes.c:328
 1019 msgid "word count"
 1020 msgstr "tổng số từ"
 1021 
 1022 #: src/main/extractor_metatypes.c:329
 1023 msgid "number of words"
 1024 msgstr "số các từ"
 1025 
 1026 #: src/main/extractor_metatypes.c:330
 1027 msgid "character count"
 1028 msgstr "tổng số ký tự"
 1029 
 1030 #: src/main/extractor_metatypes.c:331
 1031 msgid "number of characters"
 1032 msgstr "số các ký tự"
 1033 
 1034 #: src/main/extractor_metatypes.c:332 src/main/extractor_metatypes.c:333
 1035 msgid "page orientation"
 1036 msgstr "hướng trang"
 1037 
 1038 #: src/main/extractor_metatypes.c:334 src/main/extractor_metatypes.c:335
 1039 msgid "paper size"
 1040 msgstr "cỡ giấy"
 1041 
 1042 #: src/main/extractor_metatypes.c:336
 1043 msgid "template"
 1044 msgstr "mẫu"
 1045 
 1046 #: src/main/extractor_metatypes.c:337
 1047 msgid "template the document uses or is based on"
 1048 msgstr "mẫu được tài liệu dùng hay vào đó tài liệu dựa"
 1049 
 1050 #: src/main/extractor_metatypes.c:339 src/main/extractor_metatypes.c:340
 1051 msgid "company"
 1052 msgstr "công ty"
 1053 
 1054 #: src/main/extractor_metatypes.c:341 src/main/extractor_metatypes.c:342
 1055 msgid "manager"
 1056 msgstr "nhà quản lý"
 1057 
 1058 #: src/main/extractor_metatypes.c:343 src/main/extractor_metatypes.c:344
 1059 msgid "revision number"
 1060 msgstr "số thứ tự bản sửa đổi"
 1061 
 1062 #: src/main/extractor_metatypes.c:345
 1063 msgid "duration"
 1064 msgstr "thời lượng"
 1065 
 1066 #: src/main/extractor_metatypes.c:346
 1067 msgid "play time for the medium"
 1068 msgstr "thời gian phát của phương tiện"
 1069 
 1070 #: src/main/extractor_metatypes.c:347
 1071 msgid "album"
 1072 msgstr "tập"
 1073 
 1074 #: src/main/extractor_metatypes.c:348
 1075 msgid "name of the album"
 1076 msgstr "tên của tập nhạc"
 1077 
 1078 #: src/main/extractor_metatypes.c:350
 1079 msgid "artist"
 1080 msgstr "nhạc sĩ"
 1081 
 1082 #: src/main/extractor_metatypes.c:351
 1083 msgid "name of the artist or band"
 1084 msgstr "tên của nhạc sĩ hay dàn nhạc"
 1085 
 1086 #: src/main/extractor_metatypes.c:352 src/main/extractor_metatypes.c:353
 1087 msgid "genre"
 1088 msgstr "thể loại"
 1089 
 1090 #: src/main/extractor_metatypes.c:354
 1091 msgid "track number"
 1092 msgstr "số thứ tự rãnh"
 1093 
 1094 #: src/main/extractor_metatypes.c:355
 1095 msgid "original number of the track on the distribution medium"
 1096 msgstr "số thứ tự gốc của rãnh trên phương tiện phát hành"
 1097 
 1098 #: src/main/extractor_metatypes.c:356
 1099 msgid "disk number"
 1100 msgstr "số thứ tự đĩa"
 1101 
 1102 #: src/main/extractor_metatypes.c:358
 1103 msgid "number of the disk in a multi-disk (or volume) distribution"
 1104 msgstr "số thứ tự của đĩa trong bản phân phối đa đĩa (hay đa tập)"
 1105 
 1106 #: src/main/extractor_metatypes.c:359
 1107 msgid "performer"
 1108 msgstr "người biểu diễn"
 1109 
 1110 #: src/main/extractor_metatypes.c:361
 1111 msgid ""
 1112 "The artist(s) who performed the work (conductor, orchestra, soloists, actor, "
 1113 "etc.)"
 1114 msgstr ""
 1115 "Các nhạc sĩ đã biểu diễn tác phẩm (nhạc trưởng, dàn nhạc hợp tấu, người diễn "
 1116 "đơn, diễn viên v.v.)"
 1117 
 1118 #: src/main/extractor_metatypes.c:363
 1119 msgid "contact"
 1120 msgstr "liên lạc"
 1121 
 1122 #: src/main/extractor_metatypes.c:364
 1123 msgid "Contact information for the creator or distributor"
 1124 msgstr "Chi tiết liên lạc cho nhà tạo hay nhà phân phối"
 1125 
 1126 #: src/main/extractor_metatypes.c:365
 1127 msgid "song version"
 1128 msgstr "phiên bản bài hát"
 1129 
 1130 #: src/main/extractor_metatypes.c:366
 1131 msgid "name of the version of the song (i.e. remix information)"
 1132 msgstr "tên của phiên bản bài hát (tức là thông tin hoà lại)"
 1133 
 1134 #: src/main/extractor_metatypes.c:367
 1135 msgid "picture"
 1136 msgstr "hình ảnh"
 1137 
 1138 #: src/main/extractor_metatypes.c:368
 1139 msgid "associated misc. picture"
 1140 msgstr "hình ảnh linh tinh liên quan"
 1141 
 1142 #: src/main/extractor_metatypes.c:369
 1143 msgid "cover picture"
 1144 msgstr "ảnh bìa"
 1145 
 1146 #: src/main/extractor_metatypes.c:370
 1147 msgid "picture of the cover of the distribution medium"
 1148 msgstr "hình ảnh của bìa của phương tiện phân phối"
 1149 
 1150 #: src/main/extractor_metatypes.c:371
 1151 msgid "contributor picture"
 1152 msgstr "hình ảnh người đóng góp"
 1153 
 1154 #: src/main/extractor_metatypes.c:372
 1155 msgid "picture of one of the contributors"
 1156 msgstr "hình ảnh của một của các người đóng góp"
 1157 
 1158 #: src/main/extractor_metatypes.c:374
 1159 msgid "event picture"
 1160 msgstr "hình ảnh sự kiện"
 1161 
 1162 #: src/main/extractor_metatypes.c:375
 1163 msgid "picture of an associated event"
 1164 msgstr "hình ảnh của một sự kiện liên quan"
 1165 
 1166 #: src/main/extractor_metatypes.c:376
 1167 msgid "logo"
 1168 msgstr "biểu hình"
 1169 
 1170 #: src/main/extractor_metatypes.c:377
 1171 msgid "logo of an associated organization"
 1172 msgstr "biểu hình của một tổ chức liên quan"
 1173 
 1174 #: src/main/extractor_metatypes.c:378
 1175 msgid "broadcast television system"
 1176 msgstr "hệ thống phát thanh TV"
 1177 
 1178 #: src/main/extractor_metatypes.c:380
 1179 msgid "name of the television system for which the data is coded"
 1180 msgstr "tên của hệ thống TV cho đó dữ liệu được mã hoá (v.d. PAL, NTSC)"
 1181 
 1182 #: src/main/extractor_metatypes.c:381
 1183 msgid "source device"
 1184 msgstr "thiết bị nguồn"
 1185 
 1186 #: src/main/extractor_metatypes.c:382
 1187 msgid "device used to create the object"
 1188 msgstr "thiết bị được dùng để tạo đối tượng"
 1189 
 1190 #: src/main/extractor_metatypes.c:383
 1191 msgid "disclaimer"
 1192 msgstr "từ chối trách nhiệm"
 1193 
 1194 #: src/main/extractor_metatypes.c:384
 1195 msgid "legal disclaimer"
 1196 msgstr "từ chối trách nhiệm hợp pháp"
 1197 
 1198 #: src/main/extractor_metatypes.c:386
 1199 msgid "warning"
 1200 msgstr "cảnh báo"
 1201 
 1202 #: src/main/extractor_metatypes.c:387
 1203 msgid "warning about the nature of the content"
 1204 msgstr "cảnh báo về kiểu nội dung (v.d. Chỉ co người trên 18 tuổi)"
 1205 
 1206 #: src/main/extractor_metatypes.c:388
 1207 msgid "page order"
 1208 msgstr "thứ tự trang"
 1209 
 1210 #: src/main/extractor_metatypes.c:389
 1211 msgid "order of the pages"
 1212 msgstr "thứ tự các trang"
 1213 
 1214 #: src/main/extractor_metatypes.c:390
 1215 msgid "writer"
 1216 msgstr "tác giả"
 1217 
 1218 #: src/main/extractor_metatypes.c:391
 1219 msgid "contributing writer"
 1220 msgstr "tác giả đóng góp"
 1221 
 1222 #: src/main/extractor_metatypes.c:392 src/main/extractor_metatypes.c:393
 1223 msgid "product version"
 1224 msgstr "phiên bản sản phẩm"
 1225 
 1226 #: src/main/extractor_metatypes.c:394
 1227 msgid "contributor"
 1228 msgstr "người đóng góp"
 1229 
 1230 #: src/main/extractor_metatypes.c:395
 1231 msgid "name of a contributor"
 1232 msgstr "tên của một người đóng góp"
 1233 
 1234 #: src/main/extractor_metatypes.c:397
 1235 msgid "movie director"
 1236 msgstr "người đạo diễn phim"
 1237 
 1238 #: src/main/extractor_metatypes.c:398
 1239 msgid "name of the director"
 1240 msgstr "tên của người đạo diễn"
 1241 
 1242 #: src/main/extractor_metatypes.c:399
 1243 msgid "network"
 1244 msgstr "mạng"
 1245 
 1246 #: src/main/extractor_metatypes.c:400
 1247 msgid "name of the broadcasting network or station"
 1248 msgstr "tên của mạng hay đài phát thanh"
 1249 
 1250 #: src/main/extractor_metatypes.c:401
 1251 msgid "show"
 1252 msgstr "buổi TV"
 1253 
 1254 #: src/main/extractor_metatypes.c:402
 1255 msgid "name of the show"
 1256 msgstr "tên của buổi TV"
 1257 
 1258 #: src/main/extractor_metatypes.c:403
 1259 msgid "chapter name"
 1260 msgstr "tên chương"
 1261 
 1262 #: src/main/extractor_metatypes.c:404
 1263 msgid "name of the chapter"
 1264 msgstr "tên của chương"
 1265 
 1266 #: src/main/extractor_metatypes.c:405
 1267 msgid "song count"
 1268 msgstr "số đếm bài hát"
 1269 
 1270 #: src/main/extractor_metatypes.c:406
 1271 msgid "number of songs"
 1272 msgstr "số các bài hát"
 1273 
 1274 #: src/main/extractor_metatypes.c:408
 1275 msgid "starting song"
 1276 msgstr "bài hát bắt đầu"
 1277 
 1278 #: src/main/extractor_metatypes.c:409
 1279 msgid "number of the first song to play"
 1280 msgstr "số thứ tự của bài hát đầu tiên cần phát"
 1281 
 1282 #: src/main/extractor_metatypes.c:410
 1283 msgid "play counter"
 1284 msgstr "bộ đếm chơi"
 1285 
 1286 #: src/main/extractor_metatypes.c:411
 1287 msgid "number of times the media has been played"
 1288 msgstr "số các lần đã phát phương tiện này"
 1289 
 1290 #: src/main/extractor_metatypes.c:412
 1291 msgid "conductor"
 1292 msgstr "người chỉ huy"
 1293 
 1294 #: src/main/extractor_metatypes.c:413
 1295 msgid "name of the conductor"
 1296 msgstr "tên của nhạc trưởng"
 1297 
 1298 #: src/main/extractor_metatypes.c:414
 1299 msgid "interpretation"
 1300 msgstr "thể hiện"
 1301 
 1302 #: src/main/extractor_metatypes.c:416
 1303 msgid ""
 1304 "information about the people behind interpretations of an existing piece"
 1305 msgstr "thông tin về các người đã thể hiện một bản nhạc đã có"
 1306 
 1307 #: src/main/extractor_metatypes.c:417
 1308 msgid "composer"
 1309 msgstr "người soạn"
 1310 
 1311 #: src/main/extractor_metatypes.c:418
 1312 msgid "name of the composer"
 1313 msgstr "tên của người soạn"
 1314 
 1315 #: src/main/extractor_metatypes.c:420 src/main/extractor_metatypes.c:421
 1316 msgid "beats per minute"
 1317 msgstr "nhịp/phút"
 1318 
 1319 #: src/main/extractor_metatypes.c:422
 1320 msgid "encoded by"
 1321 msgstr "má hoá theo"
 1322 
 1323 #: src/main/extractor_metatypes.c:423
 1324 msgid "name of person or organization that encoded the file"
 1325 msgstr "tên của người hay tổ chức đã mã hoá tập tin"
 1326 
 1327 #: src/main/extractor_metatypes.c:424
 1328 msgid "original title"
 1329 msgstr "tên gốc"
 1330 
 1331 #: src/main/extractor_metatypes.c:425
 1332 msgid "title of the original work"
 1333 msgstr "tên của tác phẩm gốc"
 1334 
 1335 #: src/main/extractor_metatypes.c:426
 1336 msgid "original artist"
 1337 msgstr "nhạc sĩ gốc"
 1338 
 1339 #: src/main/extractor_metatypes.c:427
 1340 msgid "name of the original artist"
 1341 msgstr "tên của nhạc sĩ gốc"
 1342 
 1343 #: src/main/extractor_metatypes.c:428
 1344 msgid "original writer"
 1345 msgstr "tác giả gốc"
 1346 
 1347 #: src/main/extractor_metatypes.c:429
 1348 msgid "name of the original lyricist or writer"
 1349 msgstr "tên của nhà thơ trữ tình hay tác giả gốc"
 1350 
 1351 #: src/main/extractor_metatypes.c:431
 1352 msgid "original release year"
 1353 msgstr "năm phát hành gốc"
 1354 
 1355 #: src/main/extractor_metatypes.c:432
 1356 msgid "year of the original release"
 1357 msgstr "năm của bản phát hành gốc"
 1358 
 1359 #: src/main/extractor_metatypes.c:433
 1360 msgid "original performer"
 1361 msgstr "người biểu diễn gốc"
 1362 
 1363 #: src/main/extractor_metatypes.c:434
 1364 msgid "name of the original performer"
 1365 msgstr "tên của người biểu diễn gốc"
 1366 
 1367 #: src/main/extractor_metatypes.c:435
 1368 msgid "lyrics"
 1369 msgstr "lời bài hát"
 1370 
 1371 #: src/main/extractor_metatypes.c:437
 1372 msgid "lyrics of the song or text description of vocal activities"
 1373 msgstr "lời ca của bài hát, hay mô tả văn bản về hoạt động phát âm"
 1374 
 1375 #: src/main/extractor_metatypes.c:438
 1376 msgid "popularity"
 1377 msgstr "tính phổ biến"
 1378 
 1379 #: src/main/extractor_metatypes.c:439
 1380 msgid "information about the file's popularity"
 1381 msgstr "thông tin về tính phổ biến của tập tin"
 1382 
 1383 #: src/main/extractor_metatypes.c:440
 1384 msgid "licensee"
 1385 msgstr "người được cấp tác quyền"
 1386 
 1387 #: src/main/extractor_metatypes.c:441
 1388 msgid "name of the owner or licensee of the file"
 1389 msgstr "tên của người sở hữu hay người được cấp giấy phép sử dụng tập tin"
 1390 
 1391 #: src/main/extractor_metatypes.c:443
 1392 msgid "musician credit list"
 1393 msgstr "danh sách công trạng nhạc sĩ"
 1394 
 1395 #: src/main/extractor_metatypes.c:444
 1396 msgid "names of contributing musicians"
 1397 msgstr "tên của (các) nhạc sĩ đóng góp"
 1398 
 1399 #: src/main/extractor_metatypes.c:445
 1400 msgid "mood"
 1401 msgstr "tâm trạng"
 1402 
 1403 #: src/main/extractor_metatypes.c:446
 1404 msgid "keywords reflecting the mood of the piece"
 1405 msgstr "(các) từ khoá phản ánh tâm trạng của bản nhạc"
 1406 
 1407 #: src/main/extractor_metatypes.c:447
 1408 msgid "subtitle"
 1409 msgstr "phụ đề"
 1410 
 1411 #: src/main/extractor_metatypes.c:448
 1412 msgid "subtitle of this part"
 1413 msgstr "phụ đề của phần này"
 1414 
 1415 #: src/main/extractor_metatypes.c:449
 1416 msgid "display type"
 1417 msgstr "kiểu trình bày"
 1418 
 1419 #: src/main/extractor_metatypes.c:451
 1420 msgid "what rendering method should be used to display this item"
 1421 msgstr "phương pháp vẽ nên dùng để hiển thị mục này"
 1422 
 1423 #: src/main/extractor_metatypes.c:452
 1424 msgid "full data"
 1425 msgstr "dữ liệu đầy đủ"
 1426 
 1427 #: src/main/extractor_metatypes.c:454
 1428 msgid ""
 1429 "entry that contains the full, original binary data (not really meta data)"
 1430 msgstr ""
 1431 "mục nhập chứa dữ liệu nhị phân gốc hoàn toàn (không phải siêu dữ liệu thật)"
 1432 
 1433 #: src/main/extractor_metatypes.c:456
 1434 msgid "rating"
 1435 msgstr "đánh giá"
 1436 
 1437 #: src/main/extractor_metatypes.c:457
 1438 msgid "rating of the content"
 1439 msgstr "đánh giá nội dung"
 1440 
 1441 #: src/main/extractor_metatypes.c:458 src/main/extractor_metatypes.c:459
 1442 msgid "organization"
 1443 msgstr "tổ chức"
 1444 
 1445 #: src/main/extractor_metatypes.c:460 src/main/extractor_metatypes.c:461
 1446 msgid "ripper"
 1447 msgstr "bộ trích ra"
 1448 
 1449 #: src/main/extractor_metatypes.c:462 src/main/extractor_metatypes.c:463
 1450 msgid "producer"
 1451 msgstr "người cung cấp"
 1452 
 1453 #: src/main/extractor_metatypes.c:464
 1454 msgid "group"
 1455 msgstr "nhóm"
 1456 
 1457 #: src/main/extractor_metatypes.c:465
 1458 msgid "name of the group or band"
 1459 msgstr "tên của nhóm hay dàn nhạc"
 1460 
 1461 #: src/main/extractor_metatypes.c:467
 1462 #, fuzzy
 1463 msgid "original filename"
 1464 msgstr "tên gốc"
 1465 
 1466 #: src/main/extractor_metatypes.c:468
 1467 #, fuzzy
 1468 msgid "name of the original file (reserved for GNUnet)"
 1469 msgstr "tên của người biểu diễn gốc"
 1470 
 1471 #: src/main/extractor_metatypes.c:469
 1472 #, fuzzy
 1473 msgid "disc count"
 1474 msgstr "số đếm trang"
 1475 
 1476 #: src/main/extractor_metatypes.c:470
 1477 msgid "count of discs inside collection this disc belongs to"
 1478 msgstr ""
 1479 
 1480 #: src/main/extractor_metatypes.c:471
 1481 msgid "codec"
 1482 msgstr ""
 1483 
 1484 #: src/main/extractor_metatypes.c:472
 1485 msgid "codec the data is stored in"
 1486 msgstr ""
 1487 
 1488 #: src/main/extractor_metatypes.c:473
 1489 msgid "video codec"
 1490 msgstr ""
 1491 
 1492 #: src/main/extractor_metatypes.c:474
 1493 msgid "codec the video data is stored in"
 1494 msgstr ""
 1495 
 1496 #: src/main/extractor_metatypes.c:475
 1497 msgid "audio codec"
 1498 msgstr ""
 1499 
 1500 #: src/main/extractor_metatypes.c:476
 1501 msgid "codec the audio data is stored in"
 1502 msgstr ""
 1503 
 1504 #: src/main/extractor_metatypes.c:478
 1505 #, fuzzy
 1506 msgid "subtitle codec"
 1507 msgstr "phụ đề"
 1508 
 1509 #: src/main/extractor_metatypes.c:479
 1510 msgid "codec/format the subtitle data is stored in"
 1511 msgstr ""
 1512 
 1513 #: src/main/extractor_metatypes.c:480
 1514 msgid "container format"
 1515 msgstr ""
 1516 
 1517 #: src/main/extractor_metatypes.c:481
 1518 msgid "container format the data is stored in"
 1519 msgstr ""
 1520 
 1521 #: src/main/extractor_metatypes.c:482
 1522 msgid "bitrate"
 1523 msgstr ""
 1524 
 1525 #: src/main/extractor_metatypes.c:483
 1526 msgid "exact or average bitrate in bits/s"
 1527 msgstr ""
 1528 
 1529 #: src/main/extractor_metatypes.c:484
 1530 #, fuzzy
 1531 msgid "nominal bitrate"
 1532 msgstr "tên gốc"
 1533 
 1534 #: src/main/extractor_metatypes.c:486
 1535 msgid ""
 1536 "nominal bitrate in bits/s. The actual bitrate might be different from this "
 1537 "target bitrate."
 1538 msgstr ""
 1539 
 1540 #: src/main/extractor_metatypes.c:487
 1541 msgid "minimum bitrate"
 1542 msgstr ""
 1543 
 1544 #: src/main/extractor_metatypes.c:488
 1545 msgid "minimum bitrate in bits/s"
 1546 msgstr ""
 1547 
 1548 #: src/main/extractor_metatypes.c:490
 1549 msgid "maximum bitrate"
 1550 msgstr ""
 1551 
 1552 #: src/main/extractor_metatypes.c:491
 1553 msgid "maximum bitrate in bits/s"
 1554 msgstr ""
 1555 
 1556 #: src/main/extractor_metatypes.c:492
 1557 #, fuzzy
 1558 msgid "serial"
 1559 msgstr "Công nghiệp"
 1560 
 1561 #: src/main/extractor_metatypes.c:493
 1562 #, fuzzy
 1563 msgid "serial number of track"
 1564 msgstr "số các ký tự"
 1565 
 1566 #: src/main/extractor_metatypes.c:494
 1567 #, fuzzy
 1568 msgid "encoder"
 1569 msgstr "má hoá theo"
 1570 
 1571 #: src/main/extractor_metatypes.c:495
 1572 msgid "encoder used to encode this stream"
 1573 msgstr ""
 1574 
 1575 #: src/main/extractor_metatypes.c:496
 1576 #, fuzzy
 1577 msgid "encoder version"
 1578 msgstr "phiên bản định dạng"
 1579 
 1580 #: src/main/extractor_metatypes.c:497
 1581 msgid "version of the encoder used to encode this stream"
 1582 msgstr ""
 1583 
 1584 #: src/main/extractor_metatypes.c:498
 1585 #, fuzzy
 1586 msgid "track gain"
 1587 msgstr "số thứ tự rãnh"
 1588 
 1589 #: src/main/extractor_metatypes.c:499
 1590 msgid "track gain in db"
 1591 msgstr ""
 1592 
 1593 #: src/main/extractor_metatypes.c:501
 1594 #, fuzzy
 1595 msgid "track peak"
 1596 msgstr "số thứ tự rãnh"
 1597 
 1598 #: src/main/extractor_metatypes.c:502
 1599 #, fuzzy
 1600 msgid "peak of the track"
 1601 msgstr "tên của tác phẩm"
 1602 
 1603 #: src/main/extractor_metatypes.c:503
 1604 #, fuzzy
 1605 msgid "album gain"
 1606 msgstr "tập"
 1607 
 1608 #: src/main/extractor_metatypes.c:504
 1609 msgid "album gain in db"
 1610 msgstr ""
 1611 
 1612 #: src/main/extractor_metatypes.c:505
 1613 #, fuzzy
 1614 msgid "album peak"
 1615 msgstr "tập"
 1616 
 1617 #: src/main/extractor_metatypes.c:506
 1618 #, fuzzy
 1619 msgid "peak of the album"
 1620 msgstr "tên của tập nhạc"
 1621 
 1622 #: src/main/extractor_metatypes.c:507
 1623 msgid "reference level"
 1624 msgstr ""
 1625 
 1626 #: src/main/extractor_metatypes.c:508
 1627 msgid "reference level of track and album gain values"
 1628 msgstr ""
 1629 
 1630 #: src/main/extractor_metatypes.c:509
 1631 #, fuzzy
 1632 msgid "location name"
 1633 msgstr "giờ tạo"
 1634 
 1635 #: src/main/extractor_metatypes.c:511
 1636 msgid ""
 1637 "human readable descriptive location of where the media has been recorded or "
 1638 "produced"
 1639 msgstr ""
 1640 
 1641 #: src/main/extractor_metatypes.c:513
 1642 msgid "location elevation"
 1643 msgstr ""
 1644 
 1645 #: src/main/extractor_metatypes.c:515
 1646 msgid ""
 1647 "geo elevation of where the media has been recorded or produced in meters "
 1648 "according to WGS84 (zero is average sea level)"
 1649 msgstr ""
 1650 
 1651 #: src/main/extractor_metatypes.c:516
 1652 msgid "location horizontal error"
 1653 msgstr ""
 1654 
 1655 #: src/main/extractor_metatypes.c:518
 1656 msgid "represents the expected error on the horizontal positioning in meters"
 1657 msgstr ""
 1658 
 1659 #: src/main/extractor_metatypes.c:519
 1660 #, fuzzy
 1661 msgid "location movement speed"
 1662 msgstr "tháng xuất bản"
 1663 
 1664 #: src/main/extractor_metatypes.c:521
 1665 msgid ""
 1666 "speed of the capturing device when performing the capture. Represented in m/s"
 1667 msgstr ""
 1668 
 1669 #: src/main/extractor_metatypes.c:522
 1670 msgid "location movement direction"
 1671 msgstr ""
 1672 
 1673 #: src/main/extractor_metatypes.c:524
 1674 msgid ""
 1675 "indicates the movement direction of the device performing the capture of a "
 1676 "media. It is represented as degrees in floating point representation, 0 "
 1677 "means the geographic north, and increases clockwise"
 1678 msgstr ""
 1679 
 1680 #: src/main/extractor_metatypes.c:525
 1681 msgid "location capture direction"
 1682 msgstr ""
 1683 
 1684 #: src/main/extractor_metatypes.c:527
 1685 msgid ""
 1686 "indicates the direction the device is pointing to when capturing a media. It "
 1687 "is represented as degrees in floating point representation, 0 means the "
 1688 "geographic north, and increases clockwise"
 1689 msgstr ""
 1690 
 1691 #: src/main/extractor_metatypes.c:529
 1692 #, fuzzy
 1693 msgid "show episode number"
 1694 msgstr "số thứ tự bản sửa đổi"
 1695 
 1696 #: src/main/extractor_metatypes.c:530
 1697 msgid "number of the episode within a season/show"
 1698 msgstr ""
 1699 
 1700 #: src/main/extractor_metatypes.c:531
 1701 #, fuzzy
 1702 msgid "show season number"
 1703 msgstr "số thứ tự bản sửa đổi"
 1704 
 1705 #: src/main/extractor_metatypes.c:532
 1706 #, fuzzy
 1707 msgid "number of the season of a show/series"
 1708 msgstr "số thứ tự của bài hát đầu tiên cần phát"
 1709 
 1710 #: src/main/extractor_metatypes.c:533
 1711 #, fuzzy
 1712 msgid "grouping"
 1713 msgstr "nhóm"
 1714 
 1715 #: src/main/extractor_metatypes.c:535
 1716 msgid ""
 1717 "groups together media that are related and spans multiple tracks. An example "
 1718 "are multiple pieces of a concerto"
 1719 msgstr ""
 1720 
 1721 #: src/main/extractor_metatypes.c:536
 1722 msgid "device manufacturer"
 1723 msgstr ""
 1724 
 1725 #: src/main/extractor_metatypes.c:537
 1726 #, fuzzy
 1727 msgid "manufacturer of the device used to create the media"
 1728 msgstr "thiết bị được dùng để tạo đối tượng"
 1729 
 1730 #: src/main/extractor_metatypes.c:538
 1731 #, fuzzy
 1732 msgid "device model"
 1733 msgstr "mô hình máy ảnh"
 1734 
 1735 #: src/main/extractor_metatypes.c:539
 1736 #, fuzzy
 1737 msgid "model of the device used to create the media"
 1738 msgstr "thiết bị được dùng để tạo đối tượng"
 1739 
 1740 #: src/main/extractor_metatypes.c:541
 1741 #, fuzzy
 1742 msgid "audio language"
 1743 msgstr "ngôn ngữ"
 1744 
 1745 #: src/main/extractor_metatypes.c:542
 1746 #, fuzzy
 1747 msgid "language of the audio track"
 1748 msgstr "ngôn ngữ của tác phẩm"
 1749 
 1750 #: src/main/extractor_metatypes.c:543
 1751 #, fuzzy
 1752 msgid "channels"
 1753 msgstr "kênh đôi"
 1754 
 1755 #: src/main/extractor_metatypes.c:544
 1756 #, fuzzy
 1757 msgid "number of audio channels"
 1758 msgstr "số các dòng"
 1759 
 1760 #: src/main/extractor_metatypes.c:545
 1761 msgid "sample rate"
 1762 msgstr ""
 1763 
 1764 #: src/main/extractor_metatypes.c:546
 1765 #, fuzzy
 1766 msgid "sample rate of the audio track"
 1767 msgstr "tên của người đạo diễn"
 1768 
 1769 #: src/main/extractor_metatypes.c:547
 1770 msgid "audio depth"
 1771 msgstr ""
 1772 
 1773 #: src/main/extractor_metatypes.c:548
 1774 #, fuzzy
 1775 msgid "number of bits per audio sample"
 1776 msgstr "số các lần đã phát phương tiện này"
 1777 
 1778 #: src/main/extractor_metatypes.c:549
 1779 msgid "audio bitrate"
 1780 msgstr ""
 1781 
 1782 #: src/main/extractor_metatypes.c:550
 1783 #, fuzzy
 1784 msgid "bitrate of the audio track"
 1785 msgstr "tên của tác phẩm"
 1786 
 1787 #: src/main/extractor_metatypes.c:552 src/main/extractor_metatypes.c:553
 1788 msgid "maximum audio bitrate"
 1789 msgstr ""
 1790 
 1791 #: src/main/extractor_metatypes.c:554
 1792 #, fuzzy
 1793 msgid "video dimensions"
 1794 msgstr "các chiều ảnh"
 1795 
 1796 #: src/main/extractor_metatypes.c:555
 1797 msgid "width and height of the video track (WxH)"
 1798 msgstr ""
 1799 
 1800 #: src/main/extractor_metatypes.c:556
 1801 msgid "video depth"
 1802 msgstr ""
 1803 
 1804 #: src/main/extractor_metatypes.c:557
 1805 #, fuzzy
 1806 msgid "numbers of bits per pixel"
 1807 msgstr "số các dòng"
 1808 
 1809 #: src/main/extractor_metatypes.c:558
 1810 #, fuzzy
 1811 msgid "frame rate"
 1812 msgstr "phạm vi trang"
 1813 
 1814 #: src/main/extractor_metatypes.c:559
 1815 msgid "number of frames per second (as D/N or floating point)"
 1816 msgstr ""
 1817 
 1818 #: src/main/extractor_metatypes.c:560
 1819 msgid "pixel aspect ratio"
 1820 msgstr ""
 1821 
 1822 #: src/main/extractor_metatypes.c:561
 1823 msgid "pixel aspect ratio (as D/N)"
 1824 msgstr ""
 1825 
 1826 #: src/main/extractor_metatypes.c:563 src/main/extractor_metatypes.c:564
 1827 msgid "video bitrate"
 1828 msgstr ""
 1829 
 1830 #: src/main/extractor_metatypes.c:565 src/main/extractor_metatypes.c:566
 1831 msgid "maximum video bitrate"
 1832 msgstr ""
 1833 
 1834 #: src/main/extractor_metatypes.c:567
 1835 #, fuzzy
 1836 msgid "subtitle language"
 1837 msgstr "ngôn ngữ"
 1838 
 1839 #: src/main/extractor_metatypes.c:568
 1840 #, fuzzy
 1841 msgid "language of the subtitle track"
 1842 msgstr "tên nhà xuất bản"
 1843 
 1844 #: src/main/extractor_metatypes.c:569
 1845 #, fuzzy
 1846 msgid "video language"
 1847 msgstr "ngôn ngữ"
 1848 
 1849 #: src/main/extractor_metatypes.c:570
 1850 #, fuzzy
 1851 msgid "language of the video track"
 1852 msgstr "ngôn ngữ của tác phẩm"
 1853 
 1854 #: src/main/extractor_metatypes.c:571
 1855 #, fuzzy
 1856 msgid "table of contents"
 1857 msgstr "đánh giá nội dung"
 1858 
 1859 #: src/main/extractor_metatypes.c:572
 1860 msgid "chapters, contents or bookmarks (in xml format)"
 1861 msgstr ""
 1862 
 1863 #: src/main/extractor_metatypes.c:574
 1864 #, fuzzy
 1865 msgid "video duration"
 1866 msgstr "thời lượng"
 1867 
 1868 #: src/main/extractor_metatypes.c:575
 1869 msgid "duration of a video stream"
 1870 msgstr ""
 1871 
 1872 #: src/main/extractor_metatypes.c:576
 1873 #, fuzzy
 1874 msgid "audio duration"
 1875 msgstr "thời lượng"
 1876 
 1877 #: src/main/extractor_metatypes.c:577
 1878 msgid "duration of an audio stream"
 1879 msgstr ""
 1880 
 1881 #: src/main/extractor_metatypes.c:578
 1882 #, fuzzy
 1883 msgid "subtitle duration"
 1884 msgstr "vị trí con"
 1885 
 1886 #: src/main/extractor_metatypes.c:579
 1887 msgid "duration of a subtitle stream"
 1888 msgstr ""
 1889 
 1890 #: src/main/extractor_metatypes.c:581
 1891 msgid "audio preview"
 1892 msgstr ""
 1893 
 1894 #: src/main/extractor_metatypes.c:582
 1895 #, fuzzy
 1896 msgid "a preview of the file audio stream"
 1897 msgstr "tên của người đạo diễn"
 1898 
 1899 #: src/main/extractor_metatypes.c:584
 1900 msgid "narinfo"
 1901 msgstr ""
 1902 
 1903 #: src/main/extractor_metatypes.c:586
 1904 msgid ""
 1905 "file containing information about contents of a normalized archive (nar)"
 1906 msgstr ""
 1907 
 1908 #: src/main/extractor_metatypes.c:588
 1909 #, fuzzy
 1910 msgid "nar"
 1911 msgstr "nhà quản lý"
 1912 
 1913 #: src/main/extractor_metatypes.c:589
 1914 msgid "normalized archive"
 1915 msgstr ""
 1916 
 1917 #: src/main/extractor_metatypes.c:591 src/main/extractor_metatypes.c:592
 1918 msgid "last"
 1919 msgstr "cuối"
 1920 
 1921 #: src/main/getopt.c:694
 1922 #, c-format
 1923 msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
 1924 msgstr "%s: tùy chọn « %s » là mơ hồ\n"
 1925 
 1926 #: src/main/getopt.c:719
 1927 #, c-format
 1928 msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
 1929 msgstr "%s: tùy chọn « --%s » không cho phép đối số\n"
 1930 
 1931 #: src/main/getopt.c:725
 1932 #, c-format
 1933 msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
 1934 msgstr "%s: tùy chọn « %c%s » không cho phép đối số\n"
 1935 
 1936 #: src/main/getopt.c:742 src/main/getopt.c:914
 1937 #, c-format
 1938 msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
 1939 msgstr "%s: tùy chọn « %s » cần đến đối số\n"
 1940 
 1941 #: src/main/getopt.c:771
 1942 #, c-format
 1943 msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
 1944 msgstr "%s: không nhận ra tùy chọn « --%s »\n"
 1945 
 1946 #: src/main/getopt.c:775
 1947 #, c-format
 1948 msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
 1949 msgstr "%s: không nhận ra tùy chọn « %c%s »\n"
 1950 
 1951 #: src/main/getopt.c:801
 1952 #, c-format
 1953 msgid "%s: illegal option -- %c\n"
 1954 msgstr "%s: không cho phép tùy chọn « -- %c »\n"
 1955 
 1956 #: src/main/getopt.c:803
 1957 #, c-format
 1958 msgid "%s: invalid option -- %c\n"
 1959 msgstr "%s: tùy chọn không hợp lệ « -- %c »\n"
 1960 
 1961 #: src/main/getopt.c:832 src/main/getopt.c:963
 1962 #, c-format
 1963 msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
 1964 msgstr "%s: tùy chọn cần đến đối số « -- %c »\n"
 1965 
 1966 #: src/main/getopt.c:880
 1967 #, c-format
 1968 msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
 1969 msgstr "%s: tùy chọn « -W %s » là mơ hồ\n"
 1970 
 1971 #: src/main/getopt.c:899
 1972 #, c-format
 1973 msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
 1974 msgstr "%s: tùy chọn « -W %s » không cho phép đối số\n"
 1975 
 1976 #: src/plugins/flac_extractor.c:323
 1977 #, c-format
 1978 msgid "%u Hz, %u channels"
 1979 msgstr "%u Hz, %u kênh"
 1980 
 1981 #: src/plugins/man_extractor.c:216
 1982 msgid "Commands"
 1983 msgstr "Lệnh"
 1984 
 1985 #: src/plugins/man_extractor.c:220
 1986 msgid "System calls"
 1987 msgstr "Cuộc gọi hệ thống"
 1988 
 1989 #: src/plugins/man_extractor.c:224
 1990 msgid "Library calls"
 1991 msgstr "Cuộc gọi thư viện"
 1992 
 1993 #: src/plugins/man_extractor.c:228
 1994 msgid "Special files"
 1995 msgstr "Tập tin đặc biệt"
 1996 
 1997 #: src/plugins/man_extractor.c:232
 1998 msgid "File formats and conventions"
 1999 msgstr "Khuôn dang tập tin và quy ước"
 2000 
 2001 #: src/plugins/man_extractor.c:236
 2002 msgid "Games"
 2003 msgstr "Trò chơi"
 2004 
 2005 #: src/plugins/man_extractor.c:240
 2006 msgid "Conventions and miscellaneous"
 2007 msgstr "Quy ước và linh tinh"
 2008 
 2009 #: src/plugins/man_extractor.c:244
 2010 msgid "System management commands"
 2011 msgstr "Lệnh quản lý hệ thống"
 2012 
 2013 #: src/plugins/man_extractor.c:248
 2014 msgid "Kernel routines"
 2015 msgstr "Thao tác hạt nhân"
 2016 
 2017 #: src/plugins/ole2_extractor.c:414
 2018 msgid "No Proofing"
 2019 msgstr "Đừng bắt lỗi"
 2020 
 2021 #: src/plugins/ole2_extractor.c:422
 2022 msgid "Traditional Chinese"
 2023 msgstr "Tiếng Hoa truyền thống"
 2024 
 2025 #: src/plugins/ole2_extractor.c:424
 2026 msgid "Simplified Chinese"
 2027 msgstr "Tiếng Hoa giản thể"
 2028 
 2029 #: src/plugins/ole2_extractor.c:432
 2030 msgid "Swiss German"
 2031 msgstr "Đức Thụy Sĩ"
 2032 
 2033 #: src/plugins/ole2_extractor.c:436
 2034 msgid "U.S. English"
 2035 msgstr "Tiếng Anh (Mỹ)"
 2036 
 2037 #: src/plugins/ole2_extractor.c:438
 2038 msgid "U.K. English"
 2039 msgstr "Tiếng Anh (Quốc Anh)"
 2040 
 2041 #: src/plugins/ole2_extractor.c:440
 2042 msgid "Australian English"
 2043 msgstr "Tiếng Anh (Úc)"
 2044 
 2045 #: src/plugins/ole2_extractor.c:442
 2046 msgid "Castilian Spanish"
 2047 msgstr "Tây Ban Nha (Căt-tín)"
 2048 
 2049 #: src/plugins/ole2_extractor.c:444
 2050 msgid "Mexican Spanish"
 2051 msgstr "Tây Ban Nha (Mê-hi-cô)"
 2052 
 2053 #: src/plugins/ole2_extractor.c:450
 2054 msgid "Belgian French"
 2055 msgstr "Pháp (Bỉ)"
 2056 
 2057 #: src/plugins/ole2_extractor.c:452
 2058 msgid "Canadian French"
 2059 msgstr "Pháp (Ca-na-đa)"
 2060 
 2061 #: src/plugins/ole2_extractor.c:454
 2062 msgid "Swiss French"
 2063 msgstr "Pháp (Thuỵ sĩ)"
 2064 
 2065 #: src/plugins/ole2_extractor.c:464
 2066 msgid "Swiss Italian"
 2067 msgstr "Ý (Thuỵ sĩ)"
 2068 
 2069 #: src/plugins/ole2_extractor.c:472
 2070 msgid "Belgian Dutch"
 2071 msgstr "Hoà Lan (Bỉ)"
 2072 
 2073 #: src/plugins/ole2_extractor.c:474
 2074 msgid "Norwegian Bokmal"
 2075 msgstr "Na Uy (Bóc-măn)"
 2076 
 2077 #: src/plugins/ole2_extractor.c:484
 2078 msgid "Rhaeto-Romanic"
 2079 msgstr "Rai-tô-Rô-ma-ni"
 2080 
 2081 #: src/plugins/ole2_extractor.c:490
 2082 msgid "Croato-Serbian (Latin)"
 2083 msgstr "Xéc-bi Cợ-rô-a-ti-a (La-tinh)"
 2084 
 2085 #: src/plugins/ole2_extractor.c:492
 2086 msgid "Serbo-Croatian (Cyrillic)"
 2087 msgstr "Xéc-bi Cợ-rô-a-ti-a (Ki-rin)"
 2088 
 2089 #: src/plugins/ole2_extractor.c:520
 2090 msgid "Farsi"
 2091 msgstr "Pha-xi"
 2092 
 2093 #: src/plugins/ole2_extractor.c:610
 2094 #, fuzzy, c-format
 2095 msgid "Revision #%u: Author `%s' worked on `%s'"
 2096 msgstr "Bản sửa đổi #%u: Tác giả « %s » đã làm việc « %s »."
 2097 
 2098 #: src/plugins/riff_extractor.c:149
 2099 #, c-format
 2100 msgid "codec: %s, %u fps, %u ms"
 2101 msgstr "codec: %s, %u khung/giây, %u miligiây"
 2102 
 2103 #: src/plugins/wav_extractor.c:125
 2104 msgid "mono"
 2105 msgstr "một nguồn"
 2106 
 2107 #: src/plugins/wav_extractor.c:125
 2108 msgid "stereo"
 2109 msgstr "âm lập thể"
 2110 
 2111 #~ msgid "Blues"
 2112 #~ msgstr "Blu"
 2113 
 2114 #~ msgid "Classic Rock"
 2115 #~ msgstr "Rốc cổ điển"
 2116 
 2117 #~ msgid "Country"
 2118 #~ msgstr "Quốc gia"
 2119 
 2120 #~ msgid "Dance"
 2121 #~ msgstr "Khiêu vũ"
 2122 
 2123 #~ msgid "Disco"
 2124 #~ msgstr "Đít-xcô"
 2125 
 2126 #~ msgid "Funk"
 2127 #~ msgstr "Sôi nổi"
 2128 
 2129 #~ msgid "Grunge"
 2130 #~ msgstr "Vỡ mộng"
 2131 
 2132 #~ msgid "Hip-Hop"
 2133 #~ msgstr "Hít-họt"
 2134 
 2135 #~ msgid "Jazz"
 2136 #~ msgstr "Ja"
 2137 
 2138 #~ msgid "Metal"
 2139 #~ msgstr "Kim"
 2140 
 2141 #~ msgid "New Age"
 2142 #~ msgstr "Thời kỳ mới"
 2143 
 2144 #~ msgid "Oldies"
 2145 #~ msgstr "Cũ"
 2146 
 2147 #~ msgid "Other"
 2148 #~ msgstr "Khác"
 2149 
 2150 #~ msgid "Pop"
 2151 #~ msgstr "Pốp"
 2152 
 2153 #~ msgid "R&B"
 2154 #~ msgstr "Nhịp điệu và blu"
 2155 
 2156 #~ msgid "Rap"
 2157 #~ msgstr "Rap"
 2158 
 2159 #~ msgid "Reggae"
 2160 #~ msgstr "Re-gê"
 2161 
 2162 #~ msgid "Rock"
 2163 #~ msgstr "Rốc"
 2164 
 2165 #~ msgid "Techno"
 2166 #~ msgstr "Kỹ thuật"
 2167 
 2168 #~ msgid "Alternative"
 2169 #~ msgstr "Sự chọn khác"
 2170 
 2171 #~ msgid "Ska"
 2172 #~ msgstr "Ska"
 2173 
 2174 #~ msgid "Death Metal"
 2175 #~ msgstr "Kim chết"
 2176 
 2177 #~ msgid "Pranks"
 2178 #~ msgstr "Trò chơi ác"
 2179 
 2180 #~ msgid "Soundtrack"
 2181 #~ msgstr "Nhạc của phím"
 2182 
 2183 #~ msgid "Euro-Techno"
 2184 #~ msgstr "Kỹ thuật Âu"
 2185 
 2186 #~ msgid "Ambient"
 2187 #~ msgstr "Chung quanh"
 2188 
 2189 #~ msgid "Trip-Hop"
 2190 #~ msgstr "Tợ-rít-Hot"
 2191 
 2192 #~ msgid "Vocal"
 2193 #~ msgstr "Thanh nhạc"
 2194 
 2195 #~ msgid "Jazz+Funk"
 2196 #~ msgstr "Ja và Sôi nổi"
 2197 
 2198 #~ msgid "Fusion"
 2199 #~ msgstr "Nóng chảy"
 2200 
 2201 #~ msgid "Trance"
 2202 #~ msgstr "Hôn mê"
 2203 
 2204 #~ msgid "Classical"
 2205 #~ msgstr "Cổ điển"
 2206 
 2207 #~ msgid "Instrumental"
 2208 #~ msgstr "Bằng nhạc khí"
 2209 
 2210 #~ msgid "Acid"
 2211 #~ msgstr "Axit"
 2212 
 2213 #~ msgid "House"
 2214 #~ msgstr "Nhà"
 2215 
 2216 #~ msgid "Game"
 2217 #~ msgstr "Trò chơi"
 2218 
 2219 #~ msgid "Sound Clip"
 2220 #~ msgstr "Trích đoạn âm thanh"
 2221 
 2222 #~ msgid "Gospel"
 2223 #~ msgstr "Phúc âm"
 2224 
 2225 #~ msgid "Noise"
 2226 #~ msgstr "Ồn"
 2227 
 2228 #~ msgid "Alt. Rock"
 2229 #~ msgstr "Rốc thay thế"
 2230 
 2231 #~ msgid "Bass"
 2232 #~ msgstr "Trầm"
 2233 
 2234 #~ msgid "Soul"
 2235 #~ msgstr "Hồn"
 2236 
 2237 #~ msgid "Punk"
 2238 #~ msgstr "Rốc dữ dội"
 2239 
 2240 #~ msgid "Space"
 2241 #~ msgstr "Khoảng"
 2242 
 2243 #~ msgid "Meditative"
 2244 #~ msgstr "Tĩnh tọa"
 2245 
 2246 #~ msgid "Instrumental Pop"
 2247 #~ msgstr "Pốp bằng nhac khí"
 2248 
 2249 #~ msgid "Instrumental Rock"
 2250 #~ msgstr "Rốc bằng nhạc khí"
 2251 
 2252 #~ msgid "Ethnic"
 2253 #~ msgstr "Dân tộc"
 2254 
 2255 #~ msgid "Gothic"
 2256 #~ msgstr "Gô-tích"
 2257 
 2258 #~ msgid "Darkwave"
 2259 #~ msgstr "Sóng bóng"
 2260 
 2261 #~ msgid "Techno-Industrial"
 2262 #~ msgstr "Kỹ thuật - Công nghiệp"
 2263 
 2264 #~ msgid "Electronic"
 2265 #~ msgstr "Điện"
 2266 
 2267 #~ msgid "Pop-Folk"
 2268 #~ msgstr "Pốp - Dân ca"
 2269 
 2270 #~ msgid "Eurodance"
 2271 #~ msgstr "Khiêu vũ Âu"
 2272 
 2273 #~ msgid "Dream"
 2274 #~ msgstr "Mơ mộng"
 2275 
 2276 #~ msgid "Southern Rock"
 2277 #~ msgstr "Rốc Nam"
 2278 
 2279 #~ msgid "Comedy"
 2280 #~ msgstr "Kịch vui"
 2281 
 2282 #~ msgid "Cult"
 2283 #~ msgstr "Giáo phái"
 2284 
 2285 #~ msgid "Gangsta Rap"
 2286 #~ msgstr "Rap Kẻ cướp"
 2287 
 2288 #~ msgid "Top 40"
 2289 #~ msgstr "40 tốt nhất"
 2290 
 2291 #~ msgid "Christian Rap"
 2292 #~ msgstr "Ráp Cơ-đốc"
 2293 
 2294 #~ msgid "Pop/Funk"
 2295 #~ msgstr "Pốp/Sôi nổi"
 2296 
 2297 #~ msgid "Jungle"
 2298 #~ msgstr "Rừng"
 2299 
 2300 #~ msgid "Native American"
 2301 #~ msgstr "Mỹ bản xứ"
 2302 
 2303 #~ msgid "Cabaret"
 2304 #~ msgstr "Ca-ba-rê"
 2305 
 2306 #~ msgid "New Wave"
 2307 #~ msgstr "Sóng mới"
 2308 
 2309 #~ msgid "Psychedelic"
 2310 #~ msgstr "Tạo ảo giác"
 2311 
 2312 #~ msgid "Rave"
 2313 #~ msgstr "Rít"
 2314 
 2315 #~ msgid "Showtunes"
 2316 #~ msgstr "Điệu kịch"
 2317 
 2318 #~ msgid "Trailer"
 2319 #~ msgstr "Quảng cáo trước phím"
 2320 
 2321 #~ msgid "Lo-Fi"
 2322 #~ msgstr "Độ trung thực thấp"
 2323 
 2324 #~ msgid "Tribal"
 2325 #~ msgstr "Bộ lạc"
 2326 
 2327 #~ msgid "Acid Punk"
 2328 #~ msgstr "Rốc dữ dội axit"
 2329 
 2330 #~ msgid "Acid Jazz"
 2331 #~ msgstr "Ja axit"
 2332 
 2333 #~ msgid "Polka"
 2334 #~ msgstr "Pôn-ca"
 2335 
 2336 #~ msgid "Retro"
 2337 #~ msgstr "Lại sau"
 2338 
 2339 #~ msgid "Musical"
 2340 #~ msgstr "Kịch nhạc"
 2341 
 2342 #~ msgid "Rock & Roll"
 2343 #~ msgstr "Rốc en rôn"
 2344 
 2345 #~ msgid "Hard Rock"
 2346 #~ msgstr "Rốc cứng"
 2347 
 2348 #~ msgid "Folk"
 2349 #~ msgstr "Dân ca"
 2350 
 2351 #~ msgid "Folk/Rock"
 2352 #~ msgstr "Dân ca/Rốc"
 2353 
 2354 #~ msgid "National Folk"
 2355 #~ msgstr "Dân ca quốc gia"
 2356 
 2357 #~ msgid "Swing"
 2358 #~ msgstr "Xuynh"
 2359 
 2360 #~ msgid "Fast-Fusion"
 2361 #~ msgstr "Nóng chạy nhanh"
 2362 
 2363 #~ msgid "Bebob"
 2364 #~ msgstr "Bí-bọt"
 2365 
 2366 #~ msgid "Latin"
 2367 #~ msgstr "Dân tộc Tây-ban-nha"
 2368 
 2369 #~ msgid "Revival"
 2370 #~ msgstr "Phục âm nhấn mạnh"
 2371 
 2372 #~ msgid "Celtic"
 2373 #~ msgstr "Xen-tơ"
 2374 
 2375 #~ msgid "Bluegrass"
 2376 #~ msgstr "Cỏ xanh"
 2377 
 2378 #~ msgid "Avantgarde"
 2379 #~ msgstr "Đi tiên phong"
 2380 
 2381 #~ msgid "Gothic Rock"
 2382 #~ msgstr "Rốc Gô-tích"
 2383 
 2384 #~ msgid "Progressive Rock"
 2385 #~ msgstr "Rốc tiến lên"
 2386 
 2387 #~ msgid "Psychedelic Rock"
 2388 #~ msgstr "Rốc tạo ảo giác"
 2389 
 2390 #~ msgid "Symphonic Rock"
 2391 #~ msgstr "Rốc giao hưởng"
 2392 
 2393 #~ msgid "Slow Rock"
 2394 #~ msgstr "Rốc chậm"
 2395 
 2396 #~ msgid "Big Band"
 2397 #~ msgstr "Dàn nhạc To"
 2398 
 2399 #~ msgid "Chorus"
 2400 #~ msgstr "Hợp xướng"
 2401 
 2402 #~ msgid "Easy Listening"
 2403 #~ msgstr "Nghe dễ dàng"
 2404 
 2405 #~ msgid "Acoustic"
 2406 #~ msgstr "Độ trung thực âm thanh"
 2407 
 2408 #~ msgid "Humour"
 2409 #~ msgstr "Hài hước"
 2410 
 2411 #~ msgid "Speech"
 2412 #~ msgstr "Nói tiếng"
 2413 
 2414 #~ msgid "Chanson"
 2415 #~ msgstr "Bài hát kiểu Pháp"
 2416 
 2417 #~ msgid "Opera"
 2418 #~ msgstr "Hát kịch"
 2419 
 2420 #~ msgid "Chamber Music"
 2421 #~ msgstr "Nhạc phòng"
 2422 
 2423 #~ msgid "Sonata"
 2424 #~ msgstr "Bản xô-nat"
 2425 
 2426 #~ msgid "Symphony"
 2427 #~ msgstr "Giao hưởng"
 2428 
 2429 #~ msgid "Booty Bass"
 2430 #~ msgstr "Trầm Booty"
 2431 
 2432 #~ msgid "Primus"
 2433 #~ msgstr "Pri-mus"
 2434 
 2435 #~ msgid "Porn Groove"
 2436 #~ msgstr "Porn Groove"
 2437 
 2438 #~ msgid "Satire"
 2439 #~ msgstr "Châm biếm"
 2440 
 2441 #~ msgid "Slow Jam"
 2442 #~ msgstr "Ứng tác chậm"
 2443 
 2444 #~ msgid "Club"
 2445 #~ msgstr "Hội"
 2446 
 2447 #~ msgid "Tango"
 2448 #~ msgstr "Tan-gô"
 2449 
 2450 #~ msgid "Samba"
 2451 #~ msgstr "Sam-ba"
 2452 
 2453 #~ msgid "Folklore"
 2454 #~ msgstr "Truyền thống dân gian"
 2455 
 2456 #~ msgid "Ballad"
 2457 #~ msgstr "Khúc balat"
 2458 
 2459 #~ msgid "Power Ballad"
 2460 #~ msgstr "Khúc balat năng lực"
 2461 
 2462 #~ msgid "Rhythmic Soul"
 2463 #~ msgstr "Hồn nhịp nhàng"
 2464 
 2465 #~ msgid "Freestyle"
 2466 #~ msgstr "Kiểu tự do"
 2467 
 2468 #~ msgid "Duet"
 2469 #~ msgstr "Bản nhạc cho bộ đôi"
 2470 
 2471 #~ msgid "Punk Rock"
 2472 #~ msgstr "Rốc - rốc dữ dội"
 2473 
 2474 #~ msgid "Drum Solo"
 2475 #~ msgstr "Trống diễn đơn"
 2476 
 2477 #~ msgid "A Cappella"
 2478 #~ msgstr "Hát không có nhạc hỗ trợ"
 2479 
 2480 #~ msgid "Euro-House"
 2481 #~ msgstr "Nhà Âu"
 2482 
 2483 #~ msgid "Dance Hall"
 2484 #~ msgstr "Phòng khiêu vũ"
 2485 
 2486 #~ msgid "Goa"
 2487 #~ msgstr "Goa"
 2488 
 2489 #~ msgid "Drum & Bass"
 2490 #~ msgstr "Trống và Trầm"
 2491 
 2492 #~ msgid "Club-House"
 2493 #~ msgstr "Nhà hội"
 2494 
 2495 #~ msgid "Hardcore"
 2496 #~ msgstr "Lõi cứng"
 2497 
 2498 #~ msgid "Terror"
 2499 #~ msgstr "Kinh hãi"
 2500 
 2501 #~ msgid "Indie"
 2502 #~ msgstr "In-đi"
 2503 
 2504 #~ msgid "BritPop"
 2505 #~ msgstr "Pốp quốc Anh"
 2506 
 2507 #~ msgid "Negerpunk"
 2508 #~ msgstr "Rốc dữ dội đen"
 2509 
 2510 #~ msgid "Polsk Punk"
 2511 #~ msgstr "Rốc dữ dội Ba-lan"
 2512 
 2513 #~ msgid "Beat"
 2514 #~ msgstr "Nhịp phách"
 2515 
 2516 #~ msgid "Christian Gangsta Rap"
 2517 #~ msgstr "Rap kẻ cướp Cơ đốc"
 2518 
 2519 #~ msgid "Heavy Metal"
 2520 #~ msgstr "Kim nặng"
 2521 
 2522 #~ msgid "Black Metal"
 2523 #~ msgstr "Kim đen"
 2524 
 2525 #~ msgid "Crossover"
 2526 #~ msgstr "Xuyên chéo"
 2527 
 2528 #~ msgid "Contemporary Christian"
 2529 #~ msgstr "Cơ-đốc đương thời"
 2530 
 2531 #~ msgid "Christian Rock"
 2532 #~ msgstr "Rốc Cơ-đốc"
 2533 
 2534 #~ msgid "Merengue"
 2535 #~ msgstr "Me-ren-gê"
 2536 
 2537 #~ msgid "Salsa"
 2538 #~ msgstr "San-sa"
 2539 
 2540 #~ msgid "Thrash Metal"
 2541 #~ msgstr "Kim quẫy đập"
 2542 
 2543 #~ msgid "Anime"
 2544 #~ msgstr "A-ni-mê"
 2545 
 2546 #~ msgid "JPop"
 2547 #~ msgstr "JPốp"
 2548 
 2549 #~ msgid "Synthpop"
 2550 #~ msgstr "Pốp tổng hợp"
 2551 
 2552 #~ msgid "GB"
 2553 #~ msgstr "GB"
 2554 
 2555 #~ msgid "MB"
 2556 #~ msgstr "MB"
 2557 
 2558 #~ msgid "KB"
 2559 #~ msgstr "KB"
 2560 
 2561 #~ msgid "Bytes"
 2562 #~ msgstr "Byte"
 2563 
 2564 #~ msgid "joint stereo"
 2565 #~ msgstr "âm lập thể chung"
 2566 
 2567 #~ msgid "MPEG-1"
 2568 #~ msgstr "MPEG-1"
 2569 
 2570 #~ msgid "MPEG-2"
 2571 #~ msgstr "MPEG-2"
 2572 
 2573 #~ msgid "MPEG-2.5"
 2574 #~ msgstr "MPEG-2.5"
 2575 
 2576 #~ msgid "Layer I"
 2577 #~ msgstr "Lớp 1"
 2578 
 2579 #~ msgid "Layer II"
 2580 #~ msgstr "Lớp 2"
 2581 
 2582 #~ msgid "Layer III"
 2583 #~ msgstr "Lớp 3"
 2584 
 2585 #~ msgid "VBR"
 2586 #~ msgstr "VBR"
 2587 
 2588 #~ msgid "CBR"
 2589 #~ msgstr "CBR"
 2590 
 2591 #~ msgid "no copyright"
 2592 #~ msgstr "không có tác quyền"
 2593 
 2594 #~ msgid "original"
 2595 #~ msgstr "gốc"
 2596 
 2597 #~ msgid "copy"
 2598 #~ msgstr "chép"
 2599 
 2600 #~ msgid "%ux%u dots per inch"
 2601 #~ msgstr "%ux%u chấm trên mỗi insơ"
 2602 
 2603 #~ msgid "%ux%u dots per cm"
 2604 #~ msgstr "%ux%u chấm trên mỗi cm"
 2605 
 2606 #~ msgid "%ux%u dots per inch?"
 2607 #~ msgstr "%ux%u chấm trên mỗi insơ?"