"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "klavaro-3.13/po/kk.po" (6 Jun 2021, 48462 Bytes) of package /linux/privat/klavaro-3.13.tar.bz2:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) PO translation source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 # Klavaro translation to Kazakh.
  2 # Copyright (C) 2013 the Klavaro team.
  3 # This file is distributed under the same license as the klavaro package.
  4 #
  5 # Myrza Taizhanov <mectep@hotmail.com>, 2009.
  6 # Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>, 2010, 2013
  7 msgid ""
  8 msgstr ""
  9 "Project-Id-Version: klavaro 1.9.7\n"
  10 "Report-Msgid-Bugs-To: <translation-team-eo@lists.sourceforge.net>\n"
  11 "POT-Creation-Date: 2021-06-06 14:05-0300\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2013-12-20 08:38+0600\n"
  13 "Last-Translator: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>\n"
  14 "Language-Team: Kazakh <(nothing)>\n"
  15 "Language: kk\n"
  16 "MIME-Version: 1.0\n"
  17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  19 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
  20 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
  21 "X-Generator: Poedit 1.5.7\n"
  22 
  23 #: ../data/klavaro.glade.h:1
  24 msgid "Klavaro - Progress"
  25 msgstr "Klavaro - Прогресс"
  26 
  27 #: ../data/klavaro.glade.h:2
  28 msgid "_Lesson:"
  29 msgstr "Са_бақ:"
  30 
  31 #: ../data/klavaro.glade.h:3
  32 msgid "Value"
  33 msgstr "Мәні"
  34 
  35 #: ../data/klavaro.glade.h:4
  36 #, fuzzy
  37 msgid "Clear progress data."
  38 msgstr "Үрдіс ақпаратын өшіру"
  39 
  40 #: ../data/klavaro.glade.h:5
  41 msgid "_Reset"
  42 msgstr "_Тастау"
  43 
  44 #: ../data/klavaro.glade.h:6
  45 msgid "Close this window, returning to the exercise."
  46 msgstr "Жаттығуға оралу үшін мына терезені жабу."
  47 
  48 #: ../data/klavaro.glade.h:7
  49 msgid "_Close"
  50 msgstr "_Жабу"
  51 
  52 #. Everything means ALL the progress charts statistics.
  53 #: ../data/klavaro.glade.h:9
  54 msgid "everything!"
  55 msgstr ""
  56 
  57 #. Confirmation check-button for removing data.
  58 #: ../data/klavaro.glade.h:11
  59 #, fuzzy
  60 msgid "Clear data for every module, if checked!"
  61 msgstr "Барлық үрдіс ақпаратын өшіру, әр модуль үшін."
  62 
  63 #: ../data/klavaro.glade.h:12
  64 msgid "Load other exercises/lessons"
  65 msgstr "Басқа жаттығулар/сабақтарды жүктеу"
  66 
  67 #: ../data/klavaro.glade.h:13
  68 msgid "_Other texts"
  69 msgstr "Ба_сқа да мәтіндер"
  70 
  71 #: ../data/klavaro.glade.h:14
  72 msgid "Edit the character set to be used in this lesson."
  73 msgstr "Осы сабақта қолданылатын әріптер жиынын өзгерту."
  74 
  75 #: ../data/klavaro.glade.h:15
  76 msgid "This is a specific exercise, adjusted to your error profile."
  77 msgstr "Бұл арнайы жаттығу, сіздің қателеріңізге бейімделген."
  78 
  79 #: ../data/klavaro.glade.h:16
  80 #, fuzzy
  81 msgid ""
  82 "Edit the character set to be used in lessons after 43: they are customizable!"
  83 msgstr "44-50 сабақтарда қолданылатын әріптер жиынын өзгерту."
  84 
  85 #: ../data/klavaro.glade.h:17 ../src/tutor.c:401
  86 msgid "Drag and drop text here to practice with it."
  87 msgstr "Мәтінмен шынығу үшін оны осында ұстап тартып әкеліңіз."
  88 
  89 #: ../data/klavaro.glade.h:18
  90 #, fuzzy
  91 msgid "Press here to restart the exercise. Hotkey: [Ctrl-R]"
  92 msgstr "Жаттығуды қайта бастау үшін осында шертіңіз. ЫсПер:[Ctrl R]"
  93 
  94 #: ../data/klavaro.glade.h:19
  95 msgid "Show the virtual keyboard and the relation between fingers and keys."
  96 msgstr "Виртуалды пернетақтаны мен саусақ пен пернелер қатынасын көрсету."
  97 
  98 #: ../data/klavaro.glade.h:20
  99 msgid "_Keyboard"
 100 msgstr "Перн_етақта"
 101 
 102 #: ../data/klavaro.glade.h:21
 103 msgid "Select the font to be used in the exercise window."
 104 msgstr "Жаттығу терезесінде қолданылатын қаріпті таңдау."
 105 
 106 #: ../data/klavaro.glade.h:22
 107 msgid "Font definition"
 108 msgstr "Қаріп сипаттамасы"
 109 
 110 #: ../data/klavaro.glade.h:23
 111 msgid "Alternative color scheme, needs restart!"
 112 msgstr ""
 113 
 114 #: ../data/klavaro.glade.h:24
 115 msgid "Co_urse information"
 116 msgstr "Курс ақ_параты"
 117 
 118 #: ../data/klavaro.glade.h:25
 119 msgid "Charts showing the learning progress along the exercises."
 120 msgstr "Жаттығу бойынша үйрену үрдісін көрсететін сызба."
 121 
 122 #: ../data/klavaro.glade.h:26
 123 msgid "_Progress"
 124 msgstr "Үрді_с"
 125 
 126 #: ../data/klavaro.glade.h:27
 127 msgid "Exit the application immediately."
 128 msgstr "Қолданбадан қазір шығу."
 129 
 130 #: ../data/klavaro.glade.h:28
 131 msgid "Return to the main menu."
 132 msgstr "Басты мәзірге оралу."
 133 
 134 #: ../data/klavaro.glade.h:29
 135 msgid "B_ack to menu"
 136 msgstr "Мә_зірге оралу"
 137 
 138 #: ../data/klavaro.glade.h:30
 139 msgid "Show local and external scores from other users."
 140 msgstr "Басқа да пайдаланушылардың ішкі және сыртқы нәтижесін көрсету."
 141 
 142 #: ../data/klavaro.glade.h:31
 143 msgid "_Top 10"
 144 msgstr "Алға_шқы 10-дық"
 145 
 146 #: ../data/klavaro.glade.h:32
 147 msgid "Change language"
 148 msgstr "Тілді ауыстыру"
 149 
 150 #: ../data/klavaro.glade.h:33
 151 msgid "Attention!"
 152 msgstr "Ескерту!"
 153 
 154 #: ../data/klavaro.glade.h:34
 155 msgid "Do you confirm?"
 156 msgstr "Сіз сенімдісіз бе?"
 157 
 158 #: ../data/klavaro.glade.h:35
 159 msgid "_No"
 160 msgstr "Ж_оқ"
 161 
 162 #: ../data/klavaro.glade.h:36
 163 msgid "_Yes"
 164 msgstr "_Ия"
 165 
 166 #: ../data/klavaro.glade.h:37
 167 msgid "Klavaro - Select file"
 168 msgstr "Klavaro - Файлды таңдау"
 169 
 170 #: ../data/klavaro.glade.h:38
 171 msgid "_Cancel"
 172 msgstr "Б_ас тарту"
 173 
 174 #: ../data/klavaro.glade.h:39
 175 msgid "_Open"
 176 msgstr "А_шу"
 177 
 178 #: ../data/klavaro.glade.h:40
 179 msgid "Re_name:"
 180 msgstr "Ат_ын ауыстыру:"
 181 
 182 #: ../data/klavaro.glade.h:41
 183 msgid "Rename the selected item."
 184 msgstr "Белгіленген бөлік атын ауыстыру."
 185 
 186 #: ../data/klavaro.glade.h:42
 187 msgid ""
 188 "Read a text file and add a copy of it here. The file must be encoded in "
 189 "UTF-8."
 190 msgstr "Мәтіндік файлды оқу мен көшіру. Файл UTF-8 кодына сай болу керек."
 191 
 192 #: ../data/klavaro.glade.h:43
 193 msgid "_Open text file"
 194 msgstr "Мәті_ндік файлды ашу"
 195 
 196 #: ../data/klavaro.glade.h:44
 197 msgid "Paste text that was copied to the clipboard."
 198 msgstr "Алмасу буферіндегі мәтінді кірістіру."
 199 
 200 #: ../data/klavaro.glade.h:45
 201 msgid "_Paste from clipboard"
 202 msgstr "Ал_масу буферінен кірістіру"
 203 
 204 #: ../data/klavaro.glade.h:46
 205 msgid "Remove the selected item."
 206 msgstr "Белгіленген бөлікті өшіру."
 207 
 208 #: ../data/klavaro.glade.h:47
 209 msgid "_Remove copied file"
 210 msgstr "Кө_шірілген файлды өшіру"
 211 
 212 #: ../data/klavaro.glade.h:48
 213 msgid "Apply the selected item to create an exercise."
 214 msgstr "Жаңа жаттығуды жасау үшін белгіленген бөлікті іске асыру."
 215 
 216 #: ../data/klavaro.glade.h:49
 217 msgid "_Apply"
 218 msgstr "Іс_ке асыру"
 219 
 220 #: ../data/klavaro.glade.h:50
 221 msgid "Close this window."
 222 msgstr "Осы терезені жабу."
 223 
 224 #: ../data/klavaro.glade.h:51
 225 msgid "Country / Custom"
 226 msgstr "Ел / Таңдауыңызша"
 227 
 228 #: ../data/klavaro.glade.h:52
 229 msgid "Variant"
 230 msgstr "Нұсқа"
 231 
 232 #: ../data/klavaro.glade.h:53
 233 msgid "Remove the selected custom layout."
 234 msgstr "Тандалған перне жаймасын өшіру."
 235 
 236 #: ../data/klavaro.glade.h:54
 237 msgid "_Remove"
 238 msgstr "Ө_шіру"
 239 
 240 #: ../data/klavaro.glade.h:55
 241 msgid ""
 242 "Toggles the shift effect on the keys. Alternates between the upper and lower "
 243 "characters of the keys."
 244 msgstr "Батырмалар ауыстырғышы. Үлкен және кіші әріптерін теру айырмашылығы."
 245 
 246 #: ../data/klavaro.glade.h:56
 247 msgid "SPACE BAR"
 248 msgstr "SPACE BAR"
 249 
 250 #: ../data/klavaro.glade.h:57 ../src/keyboard.c:1726
 251 msgid "thumbs"
 252 msgstr "бас саусақтар"
 253 
 254 #: ../data/klavaro.glade.h:58
 255 msgid "Tab"
 256 msgstr ""
 257 
 258 #: ../data/klavaro.glade.h:59
 259 msgid "Ctrl"
 260 msgstr "Ctrl"
 261 
 262 #: ../data/klavaro.glade.h:60
 263 msgid "Caps"
 264 msgstr "Caps"
 265 
 266 #: ../data/klavaro.glade.h:61
 267 msgid "S_ave as:"
 268 msgstr "Қала_йша сақтау:"
 269 
 270 #: ../data/klavaro.glade.h:62
 271 msgid "Show previous screen."
 272 msgstr "Алдыңғы экранды көрсету."
 273 
 274 #: ../data/klavaro.glade.h:63
 275 msgid "_Previous step"
 276 msgstr "_Алдыңғы қадам"
 277 
 278 #: ../data/klavaro.glade.h:64
 279 msgid "Show next screen."
 280 msgstr "Келесі экранды көрсету."
 281 
 282 #: ../data/klavaro.glade.h:65
 283 msgid "_Next step"
 284 msgstr "_Келесі қадам"
 285 
 286 #: ../data/klavaro.glade.h:66
 287 msgid "Return without any modification."
 288 msgstr "Еш өзгерусіз шығу."
 289 
 290 #: ../data/klavaro.glade.h:67
 291 msgid "Save the current keyboard layout with the name specified above."
 292 msgstr "Пернетақта жаймасын жоғарыда аталған атпен сақтау."
 293 
 294 #: ../data/klavaro.glade.h:68
 295 msgid "_Save and use"
 296 msgstr "Сақ_тау мен қолдану"
 297 
 298 #: ../data/klavaro.glade.h:69
 299 msgid ""
 300 "If you like those beautiful hands, click here to close this window keeping "
 301 "them."
 302 msgstr "Мына әдемі қолдарды экранда көргіңіз келсе, осыны белгілеңіз."
 303 
 304 #: ../data/klavaro.glade.h:70
 305 msgid "_Keep hands"
 306 msgstr "Қ_олдарды көрсету"
 307 
 308 #: ../data/klavaro.glade.h:71
 309 msgid "Klavaro - Main menu"
 310 msgstr "Klavaro - Басты мәзір"
 311 
 312 #: ../data/klavaro.glade.h:72
 313 msgid "Don't be shy about learning the basics!"
 314 msgstr "Алғашқы оқуға ұялмаңыз!"
 315 
 316 #: ../data/klavaro.glade.h:73
 317 msgid "Learn how to type correctly"
 318 msgstr "Дұрыс теруге үйреніңіз"
 319 
 320 #: ../data/klavaro.glade.h:74
 321 msgid "Initial training for your fingers."
 322 msgstr "Саусақтарыңызға бастапқы машықтану."
 323 
 324 #: ../data/klavaro.glade.h:75
 325 msgid "First steps with initial training"
 326 msgstr "Бастапқы машықтанумен алғашқы қадамдар"
 327 
 328 #: ../data/klavaro.glade.h:76
 329 msgid "Memorizing the keyboard practicing random keys exercises."
 330 msgstr "Кездейсоқ жаттығулар көмегімен пернетақтаны есте сақтау."
 331 
 332 #: ../data/klavaro.glade.h:77
 333 msgid "Practice with random keys"
 334 msgstr "Кездейсоқ пернелермен машықтану"
 335 
 336 #: ../data/klavaro.glade.h:78
 337 msgid "Accelerating the touches practicing random words exercises."
 338 msgstr "Кездейсоқ сөздік жаттығулар көмегімен теру машығын үдету."
 339 
 340 #: ../data/klavaro.glade.h:79
 341 msgid "Practice with random words"
 342 msgstr "Кездейсоқ сөздермен машықтану"
 343 
 344 #: ../data/klavaro.glade.h:80
 345 msgid "Becoming proficient practicing complete paragraphs exercises."
 346 msgstr "Толық мәтіндер көмегімен тәжірибе жинау."
 347 
 348 #: ../data/klavaro.glade.h:81
 349 msgid "Practice with complete texts"
 350 msgstr "Толық мәтіндермен машықтану"
 351 
 352 #: ../data/klavaro.glade.h:82
 353 msgid "Speech"
 354 msgstr "Сөйлеу"
 355 
 356 #: ../data/klavaro.glade.h:83
 357 msgid "Your language here."
 358 msgstr "Сіздің тіліңіз осында."
 359 
 360 #: ../data/klavaro.glade.h:84
 361 msgid ""
 362 "Keyboard layout for modules 1 and 2. Also used informatively in the "
 363 "fluidness contest."
 364 msgstr ""
 365 "1 мен 2 модульге пернетақта жаймасы. Сондай-ақ жаттықтыққа сайыста "
 366 "қолданылады."
 367 
 368 #: ../data/klavaro.glade.h:85
 369 msgid "_Keyboard:"
 370 msgstr "П_ернетақта:"
 371 
 372 #: ../data/klavaro.glade.h:86
 373 msgid "Language for modules 3 and 4."
 374 msgstr "3 пен 4 модульдеріне тіл"
 375 
 376 #: ../data/klavaro.glade.h:87
 377 msgid "_Language:"
 378 msgstr "Ті_л:"
 379 
 380 #: ../data/klavaro.glade.h:88
 381 msgid "General information about the program."
 382 msgstr "Бағдарлама жөніңде жалпы ақпарат."
 383 
 384 #: ../data/klavaro.glade.h:89
 385 msgid "_About..."
 386 msgstr "Осы _туралы..."
 387 
 388 #: ../data/klavaro.glade.h:90 ../data/klavaro.desktop.in.h:2
 389 msgid "Yet another touch typing tutor"
 390 msgstr "Тағы да бір теруді үйретуші"
 391 
 392 #: ../data/klavaro.glade.h:91
 393 msgid "Remember always: someone loves you!"
 394 msgstr "Еске сақтаңыз: сізді де біреу сүйеді!"
 395 
 396 #: ../data/klavaro.glade.h:92
 397 msgid "Top 10"
 398 msgstr "Алғашқы 10-дық"
 399 
 400 #: ../data/klavaro.glade.h:93
 401 #, fuzzy
 402 msgid "Show extra information."
 403 msgstr "Қосымша ақпаратты көрсету"
 404 
 405 #: ../data/klavaro.glade.h:94
 406 #, fuzzy
 407 msgid "Hide extra information."
 408 msgstr "Қосымша ақпаратты жасыру"
 409 
 410 #: ../data/klavaro.glade.h:95
 411 msgid "Publish to the web your local scores."
 412 msgstr "Ішкі нәтижені сайтқа жариялау."
 413 
 414 #: ../data/klavaro.glade.h:96
 415 msgid "_Participate"
 416 msgstr "Қат_ысу"
 417 
 418 #: ../data/klavaro.glade.h:97
 419 msgid "Download from the web the most up to date ranking."
 420 msgstr "Бірінші қатардағылар тізімін интернеттен алу."
 421 
 422 #: ../data/klavaro.glade.h:98
 423 msgid "_Update"
 424 msgstr "Жаңар_ту"
 425 
 426 #: ../data/klavaro.desktop.in.h:1
 427 msgid "Klavaro"
 428 msgstr "Klavaro"
 429 
 430 #: ../data/klavaro.desktop.in.h:3
 431 #, fuzzy
 432 msgid "A very flexible and efficient touch typing tutor."
 433 msgstr "Тағы да бір теруді үйретуші"
 434 
 435 #: ../src/main.c:308
 436 msgid "(Custom)"
 437 msgstr "(Таңдауыңызша)"
 438 
 439 #: ../src/main.c:309
 440 msgid "(Edit custom)"
 441 msgstr "(Таңдауыңызшаны түзету)"
 442 
 443 #: ../src/main.c:310
 444 msgid "(Default)"
 445 msgstr "(Бастапқы)"
 446 
 447 #: ../src/main.c:387
 448 #, c-format
 449 msgid "Dictation mode (depends on this speech synthesizer: %s)"
 450 msgid_plural "Dictation mode (depends on one of these speech synthesizers: %s)"
 451 msgstr[0] "Сөйлеу режимі (сөйлеу синтезаторына байланысты: %s)"
 452 
 453 #. Set main labels (for translation)
 454 #.
 455 #: ../src/main.c:429 ../src/keyboard.c:1385
 456 msgid "Introduction"
 457 msgstr "Мазмұны"
 458 
 459 #: ../src/main.c:432 ../src/top10.c:114
 460 msgid "Basic course"
 461 msgstr "Бастапқы сабақ"
 462 
 463 #: ../src/main.c:435 ../src/top10.c:117
 464 msgid "Adaptability"
 465 msgstr "Бейімделу"
 466 
 467 #: ../src/main.c:439 ../src/main.c:441 ../src/callbacks.c:1406
 468 #: ../src/top10.c:94 ../src/top10.c:120
 469 msgid "Speed"
 470 msgstr "Жылдамдық"
 471 
 472 #: ../src/main.c:444 ../src/callbacks.c:1429 ../src/top10.c:96
 473 #: ../src/top10.c:123
 474 msgid "Fluidity"
 475 msgstr "Жаттықтық"
 476 
 477 #: ../src/callbacks.c:485 ../src/tutor.c:547
 478 msgid "Keys:"
 479 msgstr "Пернелер:"
 480 
 481 #: ../src/callbacks.c:880 ../src/callbacks.c:896
 482 msgid "Connecting..."
 483 msgstr "Байланыс орнату..."
 484 
 485 #: ../src/callbacks.c:1169
 486 msgid "Overwrite user layout"
 487 msgstr "Пайдаланушы жаймасын алмастыру"
 488 
 489 #: ../src/callbacks.c:1171
 490 msgid "This will OVERWRITE an existent keyboard layout."
 491 msgstr "Бұл бар болып тұрған пернетақта жаймасын АЛМАСТЫРАДЫ."
 492 
 493 #: ../src/callbacks.c:1178
 494 msgid "Remove user layout"
 495 msgstr "Пайдаланушы жаймасын өшіру"
 496 
 497 #: ../src/callbacks.c:1180
 498 msgid "This will REMOVE an existent keyboard layout."
 499 msgstr "Бұл бар болып тұрған пернетақта жаймасын ӨШІРЕДІ."
 500 
 501 #: ../src/callbacks.c:1187 ../src/callbacks.c:1192
 502 msgid "Reset progress data"
 503 msgstr "Үрдіс ақпаратын өшіру"
 504 
 505 #: ../src/callbacks.c:1188
 506 #, fuzzy
 507 msgid "This will DELETE all the progress data of all modules."
 508 msgstr "Бұл бар графиктердің барлық ақпаратын ӨШІРЕДІ."
 509 
 510 #: ../src/callbacks.c:1200
 511 #, fuzzy, c-format
 512 msgid "This will delete the data of this chart. <%s>"
 513 msgstr "Бұл бар графиктердің барлық ақпаратын ӨШІРЕДІ."
 514 
 515 #: ../src/callbacks.c:1203
 516 #, fuzzy, c-format
 517 msgid "This will delete the progress data of the module. (%s)"
 518 msgstr "Барлық үрдіс ақпаратын өшіру, әр модуль үшін."
 519 
 520 #: ../src/callbacks.c:1403 ../src/top10.c:92
 521 msgid "Accuracy"
 522 msgstr "Дәлдік"
 523 
 524 #: ../src/callbacks.c:1406 ../src/tutor.c:1329
 525 msgid "(WPM)"
 526 msgstr "(Сөз/мин)"
 527 
 528 #: ../src/callbacks.c:1417
 529 msgid "Errors"
 530 msgstr "Қателер"
 531 
 532 #: ../src/callbacks.c:1420
 533 msgid "Touch times (s)"
 534 msgstr "Тию саны"
 535 
 536 #: ../src/callbacks.c:1432 ../src/tutor.c:1356 ../src/top10.c:74
 537 msgid "Score"
 538 msgstr "Нәтиже"
 539 
 540 #. Translators: your language code (first 2 letters of your po-file)
 541 #: ../src/translation.c:526 ../src/tutor.c:1762
 542 msgid "en"
 543 msgstr "kk"
 544 
 545 #: ../src/translation.c:613
 546 msgid ""
 547 "The basic course focuses on having you read the characters presented to you "
 548 "on screen and typing the corresponding keys. Remember to keep your hands "
 549 "correctly oriented on the home row of the keyboard at all times (see "
 550 "introduction on main menu)."
 551 msgstr ""
 552 "Бастапқы сабақ экран бетіндегі таңбаларды оқып, сәйкес пернелерді басуды "
 553 "үйрену үшін арналған. Есте сақтаңыз - әр уақытта қолдарыңызды сәйкес "
 554 "пернелерге дұрыс ұстаныз (басты мәзір мазмұнынан қара)."
 555 
 556 #: ../src/translation.c:617
 557 msgid ""
 558 "The key set used in each series will be shown in the above message line. The "
 559 "[Space], [Shift] and [Enter] keys may not show up there but are used very "
 560 "often."
 561 msgstr ""
 562 "Әр серияда қолданылатын пернелер жиыны жоғарыдағы хабарлау бөлігінде "
 563 "көрсетіледі. [Space], [Shift] және [Enter] пернелері көрсетілмесе де, олар "
 564 "өте жиі қолданылады."
 565 
 566 #: ../src/translation.c:620
 567 msgid ""
 568 "The message line below follows and echoes your key presses. If required, it "
 569 "changes and displays instructions for actions required from you."
 570 msgstr ""
 571 "Төмендегі хабарлау бөлігі терген перненің соңынан жүреді. Егер қажет болса, "
 572 "сізге қажетті өзгерістерді хабарлап, көрсетіп отырады."
 573 
 574 #: ../src/translation.c:624
 575 msgid ""
 576 "Here you may practice and improve your memorization of all keys. There will "
 577 "be sentences presented with nonsense words which mix some numbers and "
 578 "symbols."
 579 msgstr ""
 580 "Мұнда барлық батырмамен машықтануға болады. Сан мен таңбалар араласқан "
 581 "кездейсоқ сөйлемдер де болады."
 582 
 583 #: ../src/translation.c:627
 584 msgid ""
 585 "In order to keep the lesson contents language and keyboard independent, "
 586 "accented letter combinations will probably not appear. For real word "
 587 "sentences, please use the fourth option of the main menu (about fluidness)."
 588 msgstr ""
 589 "Сабақ құрамасының тілі мен пернетақтаны өзара тәуелсіз қылу үшін, айтуға "
 590 "болатын әріптер жиындары кездеспеуі мүмкін. Нақты сөйлемдер үшін басты "
 591 "мәзірдегі төртінші бөлікті таңдауды өтінеміз (жаттықтық жөнінде)."
 592 
 593 #: ../src/translation.c:631
 594 msgid ""
 595 "After each exercise there will be a brief statistics panel reviewing your "
 596 "performance along with some relevant comments."
 597 msgstr ""
 598 "Әрбір жаттығудан кейін қосымша нұсқаулық пен сіз меңгерген қысқаша "
 599 "статистика көрсетіледі."
 600 
 601 #: ../src/translation.c:635
 602 msgid ""
 603 "This exercise is very similar to the second one, for adaptability. The "
 604 "difference is that here you'll type real words."
 605 msgstr ""
 606 "Бұл жаттығу үйренуде екіншіге ұқсас болып келеді. Айырмашылығы - бұл жерде "
 607 "сіз нақты сөздерді тересіз."
 608 
 609 #: ../src/translation.c:638
 610 msgid ""
 611 "The default language is the actual one of the interface. But you may select "
 612 "any other texts with words you would like to use. Press the 'Other' option "
 613 "above and add files containing those texts."
 614 msgstr ""
 615 "Бағдарламаның негізгі тілі осында да қолданылады. Бірақ, сізге басқа да бір "
 616 "мәтіндерді таңдауға болады. Жоғарыдағы 'Басқа' батырмасына шертіп, қажетті "
 617 "мәтіндік файлды қоса аласыз."
 618 
 619 #: ../src/translation.c:642
 620 msgid ""
 621 "With this exercise the focus is on speed. So, you are supposed to type "
 622 "really fast and I will only flatter you when you deserve it!"
 623 msgstr ""
 624 "Бұл жаттығу теру жылдамдығына арналған. Сонымен, сізге енді шынымен тез теру "
 625 "керек болады, оған жарасаңыз, мен сіз үшін қуанышты боламын!"
 626 
 627 #: ../src/translation.c:646
 628 msgid ""
 629 "We will now use complete sentences and paragraphs which make logical sense. "
 630 "This may distract you while you type if you try to understand what you are "
 631 "entering. The previous exercises were aimed at getting you to type without "
 632 "interpreting and analyzing the content."
 633 msgstr ""
 634 "Біз қазір мағынасы бар сөйлемдер мен параграфтарды қолданамыз. Егер сіз не "
 635 "теріп жатқанын түсінуге тырыссаңыз, бұл сізге теру кезінде қапы келтіруі "
 636 "мүмкін. Алдыңғы сабақтың мақсаты сізге мәтінді түсінбей-ақ және ойланбай "
 637 "теру болған."
 638 
 639 #: ../src/translation.c:650
 640 msgid ""
 641 "We do not mean to imply that the typists must behave like a robot, without "
 642 "understanding what they type. We do aim to develop the skill of typing, "
 643 "making it an automatic reflex akin to the acts of walking, talking, etc. "
 644 "After reaching this goal, the act of typing will become automatic and "
 645 "require little concentration. Then you will be able to pay attention to the "
 646 "real meaning of the text."
 647 msgstr ""
 648 "Біз сізге сіз не теріп жатқанын түсінбей, робот секілді теруді айтқымыз "
 649 "келмейді. Біздің мақсат теру шеберлігін дамыту, игері жүру, теруді демалу, "
 650 "жүру сияқты автоматты қылу. Шамалы жетістіктен кейін теру шеберлігі "
 651 "автоматты болып, аз көңіл бөлуді сұрайды. Содан кейін ғана мәтіннің "
 652 "мазмұнына назар аудара аласыз."
 653 
 654 #: ../src/translation.c:654
 655 msgid ""
 656 "These exercises are longer. Each exercise consists of three paragraphs and "
 657 "the emphasis is placed on correctness and rhythm, with a minimum speed "
 658 "requirement. Here you will be required to use the backspace key to correct "
 659 "any mistakes. In other words, only input without error will be accepted."
 660 msgstr ""
 661 "Бұл жаттығулар ұзақтау. Әр жаттығу үш параграфтан тұрады және минималды "
 662 "жылдамдықты қажет етіп, ритм мен дәлдікке көңіл бөлінеді. Мұнда сізге өшіру "
 663 "батырмасымен қателерді түзеуге керек болады. Басқаша айтқанда, тек қатесіз "
 664 "енгізу есепке алынады."
 665 
 666 #: ../src/keyboard.c:1185
 667 msgid ""
 668 "Correct positioning of the hands and fingers is very important to efficient "
 669 "typing. You will learn faster and type better if you follow the next "
 670 "recommendations."
 671 msgstr ""
 672 "Теру кезінде қол мен саусақтарды дұрыс орналастыру реті маңызды рөлге ие. "
 673 "Келесі нұсқаумен жүрсеңіз, тезірек үйренесіз және жылдамырақ тере алатын "
 674 "боласыз."
 675 
 676 #: ../src/keyboard.c:1188
 677 msgid ""
 678 "The index-finger tips rest over each of the two keys which have a small "
 679 "raised mark, in the center of the keyboard."
 680 msgstr ""
 681 "Сұқ саусақтар пернетақтаның ортасында орналасқан кертігі бар екі перненің "
 682 "үстінде орналасады."
 683 
 684 #: ../src/keyboard.c:1191
 685 msgid ""
 686 "These marks function as 'tactile hooks' for your fingers to remain at the "
 687 "correct position. This way, with a little experience, you will not need to "
 688 "look at the keyboard to see if your fingers are properly positioned."
 689 msgstr ""
 690 "Саусақтарыныз орнықты позицияға бөленуге 'тактилді кертік' жасалынған. Осы "
 691 "арқылы пернетақтаға қарау қажет емес, тек кертікті сезсеңіз болады."
 692 
 693 #: ../src/keyboard.c:1195
 694 msgid ""
 695 "The tips of the other fingers lie naturally beside the index ones, over the "
 696 "keys on the same row of the keyboard."
 697 msgstr "Қалған саусақтардың орналасу реті сұқ саусақтың қатарынан басталады."
 698 
 699 #: ../src/keyboard.c:1198
 700 msgid "The outside edges of your thumbs rest over the space bar."
 701 msgstr "Бас саусақтың сыртқы шеті пробел пернесінде орналасады."
 702 
 703 #: ../src/keyboard.c:1200
 704 msgid ""
 705 "The part of the hands closest to the wrist (the base) rest over the table, "
 706 "outside the keyboard. Without this kind of support the arms would quickly "
 707 "tire."
 708 msgstr ""
 709 "Білезікке жақын орналасқан қолдың бөлігі пернетақта сыртында болу керек. Бұл "
 710 "ұстамсыз қолдың тез шаршауына әкеледі."
 711 
 712 #: ../src/keyboard.c:1203
 713 msgid ""
 714 "This is referred to as the home position for the hands. From it the fingers "
 715 "move all over the keyboard, reaching all the keys as naturally and quickly "
 716 "as possible. To reach this goal one uses a specific relation between each "
 717 "key and finger. This relation will be learned gradually as you complete the "
 718 "basic course."
 719 msgstr ""
 720 "Бұл қолдардың басты орналасуы. Осы орналасудан саусақтар бүкіл пернетақтамен "
 721 "жылжып, барлық пернелерге ыңғайлы және тез жетеді. Осы мақсатқа жету үшін "
 722 "саусақтар мен пернелер арасындағы қатынасты үйренуіңіз қажет, яғни, әр "
 723 "саусақтың тек ол басатын пернелер жиыны бар. Бұл қатынасты бастапқы курсты "
 724 "аяқтаған кезде үйренесіз."
 725 
 726 #: ../src/keyboard.c:1209
 727 msgid ""
 728 "When learning the relation between fingers and keys, it is very important "
 729 "that you only move the finger which must press the key and allow all other "
 730 "fingers to remain in the home position."
 731 msgstr ""
 732 "Саусақтар мен пернелер өзара қатынасын үйрену кезінде, тек пернені басу тиіс "
 733 "саусақты жылжытып, қалған саусақтар өз орнында қалуы керек."
 734 
 735 #: ../src/keyboard.c:1213
 736 msgid ""
 737 "After memorizing this relationship, you can relax the previous rule some, so "
 738 "that you can attain greater speed while typing."
 739 msgstr ""
 740 "Өзара қатынасын есте сақтағаннан кейін, алдыңғы ережеден біраз демала "
 741 "аласыз, жылдам теруге жете аласыз."
 742 
 743 #: ../src/keyboard.c:1216
 744 msgid ""
 745 "The shift keys are used for capital letters and for some symbols. To get a "
 746 "shifted key input you should first use the small finger of the opposite "
 747 "hand. Just keep it in the closest Shift while reaching the target key with "
 748 "the other hand."
 749 msgstr ""
 750 
 751 #: ../src/keyboard.c:1220
 752 msgid ""
 753 "You should be prepared to start training with the basic course. It will take "
 754 "effort and patience to be successful as a typist. We trust you have these "
 755 "and look forward to your success!"
 756 msgstr ""
 757 "Басты курстан бастау үшін дайын болуыңыз керек. Шебер теруші болу сізден күш "
 758 "салуды мен назарыңызды талап етеді. Ол қасиеттер сізден табылатынына сенеміз!"
 759 
 760 #: ../src/keyboard.c:1231
 761 #, c-format
 762 msgid "Step %i"
 763 msgstr "Қадам № %i"
 764 
 765 #. Recommendations
 766 #: ../src/keyboard.c:1235
 767 msgid "To position the hands"
 768 msgstr "Қолдар орналасуы"
 769 
 770 #. Final words
 771 #: ../src/keyboard.c:1318
 772 msgid "Go ahead!"
 773 msgstr "Ақ жол!"
 774 
 775 #: ../src/keyboard.c:1326 ../src/keyboard.c:1328
 776 msgid "Click on any key to see which finger you must use:"
 777 msgstr "Кез-келген батырманы басу қай саусақты қолдану керегін көрсетеді:"
 778 
 779 #: ../src/keyboard.c:1327
 780 msgid "Relation between fingers and keys"
 781 msgstr "Саусақ пен батырманың байланысы"
 782 
 783 #: ../src/keyboard.c:1385 ../src/keyboard.c:1419
 784 msgid "Keyboard"
 785 msgstr "Пернетақта"
 786 
 787 #: ../src/keyboard.c:1466
 788 msgid "Create or modify a custom keyboard layout"
 789 msgstr "Басқа пернетақта жаймасын жасау немесе өзгерту"
 790 
 791 #: ../src/keyboard.c:1714 ../src/keyboard.c:1738
 792 msgid "small finger"
 793 msgstr "кішкентай саусақ"
 794 
 795 #: ../src/keyboard.c:1717 ../src/keyboard.c:1735
 796 msgid "ring finger"
 797 msgstr "кіші саусақ"
 798 
 799 #: ../src/keyboard.c:1720 ../src/keyboard.c:1732
 800 msgid "middle finger"
 801 msgstr "орта саусақ"
 802 
 803 #: ../src/keyboard.c:1723 ../src/keyboard.c:1729
 804 msgid "index finger"
 805 msgstr "сұқ саусақ"
 806 
 807 #: ../src/keyboard.c:1824
 808 msgid "Press and edit me"
 809 msgstr "Маған басып, өзгерт"
 810 
 811 #: ../src/tutor.c:325
 812 msgid "Lesson:"
 813 msgstr "Сабақ:"
 814 
 815 #: ../src/tutor.c:335
 816 msgid "Paragraphs:"
 817 msgstr "Параграфтар:"
 818 
 819 #: ../src/tutor.c:368
 820 msgid "Klavaro - Basic Course"
 821 msgstr "Klavaro - Бастапқы сабақ"
 822 
 823 #: ../src/tutor.c:373
 824 msgid "Klavaro - Adaptability"
 825 msgstr "Klavaro - Бейімделу"
 826 
 827 #: ../src/tutor.c:376
 828 msgid ""
 829 "Adaptability exercises: automating the fingers responses, typing over all "
 830 "the keyboard."
 831 msgstr ""
 832 "Бейімделу жаттығулары: пернетақтаның барлық батырмасын баса саусақтарды "
 833 "қозғалтуға автоматтандыру."
 834 
 835 #: ../src/tutor.c:381
 836 msgid "Klavaro - Velocity"
 837 msgstr "Klavaro - Жылдамдық"
 838 
 839 #: ../src/tutor.c:382
 840 msgid "Velocity exercises: accelerate typing real words."
 841 msgstr "Жылдамдық жаттығулары: шын сөздерді теруді үдету."
 842 
 843 #: ../src/tutor.c:386
 844 msgid "Klavaro - Fluidness"
 845 msgstr "Klavaro - Жаттықтық"
 846 
 847 #: ../src/tutor.c:388
 848 msgid "Fluidness exercises: accuracy typing good sense paragraphs."
 849 msgstr "Жаттықтық жаттығулары: параграфтарды теру кезіндегі дәлдікке шынығу."
 850 
 851 #: ../src/tutor.c:450
 852 msgid "End of exercise. Press [Enter] to start another."
 853 msgstr "Жаттығу соңы. Басқасын бастау үшін [Enter] басыңыз."
 854 
 855 #: ../src/tutor.c:478
 856 msgid "Learning the key positions."
 857 msgstr "Пернелер орналасу орындарына үйрену."
 858 
 859 #: ../src/tutor.c:481
 860 msgid "Press any key to start the exercise. "
 861 msgstr "Жаттығуды бастау үшін кез-келген пернені басыңыз."
 862 
 863 #: ../src/tutor.c:609 ../src/tutor.c:612
 864 msgid "Start typing when you are ready. "
 865 msgstr "Дайын болғаннан кейін теруді бастаңыз."
 866 
 867 #: ../src/tutor.c:610
 868 msgid "Use backspace to correct errors."
 869 msgstr "Қателерді түзету үшін backspace қолданыңыз."
 870 
 871 #: ../src/tutor.c:1057
 872 #, c-format
 873 msgid ""
 874 "ps.: logging not performed for this session: the number of typed characters "
 875 "(%i) must be greater than %i."
 876 msgstr ""
 877 "ps.: бұл сессияға қайта кіруге болмайды: (%i) терілген символдың саны %i "
 878 "мәнінен үлкен болу керек."
 879 
 880 #: ../src/tutor.c:1197
 881 msgid "ps.: you have entered the Top 10 list, great!"
 882 msgstr "ps.: Сіз Бірінші 10 қатарына ендіңіз, Бәрекелді!"
 883 
 884 #: ../src/tutor.c:1211
 885 msgid ""
 886 "ps.: the text you just typed doesn't seem to be similar to ordinary texts in "
 887 "the language currently selected: we can't account for it in the 'Top 10' "
 888 "contest."
 889 msgstr ""
 890 "ps.: жаңа ғана терілген мәтін берілген тілдегі шын мәтінге ұқсамайтын "
 891 "секілді: біздің 'Бірінші 10' қатарына кіре алмайсыз."
 892 
 893 #. Begin the accuracy
 894 #: ../src/tutor.c:1256
 895 msgid "STATISTICS"
 896 msgstr "СТАТИСТИКА"
 897 
 898 #: ../src/tutor.c:1257
 899 msgid "Elapsed time:"
 900 msgstr "Кеткен уақыт:"
 901 
 902 #: ../src/tutor.c:1258
 903 msgid "minute and"
 904 msgid_plural "minutes and"
 905 msgstr[0] "минут және"
 906 
 907 #: ../src/tutor.c:1259
 908 msgid "second"
 909 msgid_plural "seconds"
 910 msgstr[0] "секунд"
 911 
 912 #: ../src/tutor.c:1260
 913 msgid "Error ratio:"
 914 msgstr "Қателер:"
 915 
 916 #: ../src/tutor.c:1260
 917 msgid "Accuracy:"
 918 msgstr "Тиянақтылық:"
 919 
 920 #: ../src/tutor.c:1281 ../src/tutor.c:1306 ../src/tutor.c:1329
 921 #: ../src/tutor.c:1355
 922 msgid "Goal:"
 923 msgstr "Мақсаты:"
 924 
 925 #: ../src/tutor.c:1288
 926 msgid "Characters per second:"
 927 msgstr "Секундына таңба:"
 928 
 929 #: ../src/tutor.c:1306
 930 msgid "(CPS)"
 931 msgstr "(Таңба/сек)"
 932 
 933 #: ../src/tutor.c:1311
 934 msgid "Words per minute:"
 935 msgstr "Минутына сөз:"
 936 
 937 #: ../src/tutor.c:1336
 938 msgid "Fluidness:"
 939 msgstr "Жаттықтылық:"
 940 
 941 #: ../src/tutor.c:1363
 942 msgid "Comments:"
 943 msgstr "Пікірлер:"
 944 
 945 #: ../src/tutor.c:1841
 946 msgid "space"
 947 msgstr "бос аралық"
 948 
 949 #. Translators: the name of letter Y
 950 #: ../src/tutor.c:1846
 951 msgid "wye"
 952 msgstr "игрек"
 953 
 954 #. Translators: the name of the Return key
 955 #: ../src/tutor.c:1850
 956 msgid "enter"
 957 msgstr "enter"
 958 
 959 #: ../src/tutor.c:1856
 960 msgid "apostrophe"
 961 msgstr "апостроф"
 962 
 963 #. Translators: double quote symbol: "
 964 #: ../src/tutor.c:1860
 965 msgid "quote"
 966 msgstr "тырнақша"
 967 
 968 #. Translators: ampersand symbol: &
 969 #: ../src/tutor.c:1864
 970 msgid "ampersand"
 971 msgstr "амперсанд"
 972 
 973 #. Error frequencies or touch times
 974 #.
 975 #: ../src/plot.c:318
 976 msgid "Character"
 977 msgstr "Таңба"
 978 
 979 #: ../src/plot.c:330
 980 msgid "Date & Time"
 981 msgstr "Күні және уақыты"
 982 
 983 #: ../src/basic.c:277
 984 msgid ""
 985 "This custom lesson is empty. You can define two or more different characters "
 986 "to generate a personal practice. Press the editting button in the upper-"
 987 "right corner."
 988 msgstr ""
 989 
 990 #: ../src/basic.c:376
 991 msgid "Positions of keys seems to be learned!"
 992 msgstr "Пернелер позициясын жаттауыңыз керек!"
 993 
 994 #: ../src/basic.c:377
 995 msgid ""
 996 " Congratulations!\n"
 997 " You have accomplished the entire basic course.\n"
 998 " Go to the next type of exercise: adaptability.\n"
 999 " There you will practice mainly the accuracy.\n"
 1000 msgstr ""
 1001 " Құттықтаймыз!\n"
 1002 " Сіз бастапқы сабақты бітірдіңіз.\n"
 1003 " Енді келесі бейімделу сабағына көшіңіз.\n"
 1004 " Бұл сізге ұқыпты теруге үйретеді.\n"
 1005 
 1006 #: ../src/basic.c:383
 1007 msgid ""
 1008 " All right, now you got it!\n"
 1009 " Go to the next lesson.\n"
 1010 msgstr ""
 1011 " Жақсы, сіз бұны соқтыңыз!\n"
 1012 " Келесі сабаққа көшіңіз.\n"
 1013 
 1014 #: ../src/adaptability.c:251
 1015 #, fuzzy, c-format
 1016 msgid ""
 1017 " Your accuracy rate is below %.0f%%...\n"
 1018 " Could you please try again to improve it?\n"
 1019 msgstr ""
 1020 " Сіздің ұқыптылық пайызыңыз 90%-дан төмен...\n"
 1021 " Қайтадан тапсыра аласыз ба?\n"
 1022 
 1023 #: ../src/adaptability.c:254
 1024 #, fuzzy, c-format
 1025 msgid ""
 1026 " You are doing well. But...\n"
 1027 " Could you make the accuracy reach %.0f%%?\n"
 1028 msgstr ""
 1029 " Сіз жақсы жасайсыз. Бірақ...\n"
 1030 " 95% ұқыптылыққа жасай аласыз ба?\n"
 1031 
 1032 #: ../src/adaptability.c:257
 1033 #, fuzzy, c-format
 1034 msgid ""
 1035 " You are almost there, but your accuracy rate is still below %.0f%%.\n"
 1036 " Try a few more times, or maybe you're getting upset, so go to another kind "
 1037 "of exercise.\n"
 1038 msgstr ""
 1039 " Сіз мына жердесіз, бірақ ұқыптылығыңыз %.0f%% мәнінен аса алмай тұр.\n"
 1040 " Тағы да бір рет теріп көріңіз немесе басқа жаттығуды алыңыз.\n"
 1041 
 1042 #: ../src/adaptability.c:264
 1043 #, c-format
 1044 msgid ""
 1045 " Very good!\n"
 1046 " You succeeded with an accuracy rate above %.0f%%.\n"
 1047 " Now it is time to increase your velocity.\n"
 1048 " Go to the 3rd exercise at the main menu.\n"
 1049 msgstr ""
 1050 " Өте жақсы!\n"
 1051 " Сіз %.0f%% ұқыптылығымен бітірдіңіз.\n"
 1052 " Қазір жылдамдықты арттыру уақыты келді.\n"
 1053 " Басты мәзірдегі үшінші жаттығуға көшіңіз.\n"
 1054 
 1055 #: ../src/velocity.c:337 ../src/fluidness.c:440
 1056 msgid "Pasted_or_dropped"
 1057 msgstr "Енгізілген не тасталған"
 1058 
 1059 #: ../src/velocity.c:448
 1060 msgid ""
 1061 " You are just beginning.\n"
 1062 " Be patient, try it again every day, rest and don't worry so much:\n"
 1063 " persistence and practice will improve your velocity.\n"
 1064 msgstr ""
 1065 " Сіз тек бастауыш екенсіз.\n"
 1066 " Шыдамды бол, күнде қайталап отыр, қатты ашуланба:\n"
 1067 " тұрақты қайталау сізді жылдамдыққа әкеледі.\n"
 1068 
 1069 #: ../src/velocity.c:452
 1070 #, fuzzy, c-format
 1071 msgid ""
 1072 " Still away from the highway. You can do better...\n"
 1073 " Try to reach at least %.0f WPM.\n"
 1074 msgstr ""
 1075 " Жылдамдық жолына әлі түспегенсіз. Сіз мұнан да жақсы жасай аласыз...\n"
 1076 " Ең болмағанда минутына 20 сөз теріп көріңіз.\n"
 1077 
 1078 #: ../src/velocity.c:455
 1079 #, fuzzy, c-format
 1080 msgid ""
 1081 " You are doing well, but need to go faster.\n"
 1082 " And don't forget the accuracy. Try to get %.0f WPM.\n"
 1083 msgstr ""
 1084 " Сіз жақсы тересіз, бірақ кішкене тездетсеңіз жақсы болатын еді.\n"
 1085 " Және де ұқыптылықты ұмытпаңыз. Минутына 30 сөз теріп көріңіз.\n"
 1086 
 1087 #: ../src/velocity.c:458
 1088 #, fuzzy, c-format
 1089 msgid ""
 1090 " Fine. Now you need to start running.\n"
 1091 " Can you reach %.0f WPM?\n"
 1092 msgstr ""
 1093 " Жақсы. Сізге енді жылдамдық алу керек.\n"
 1094 " Минутына 40 сөз теруге қалай қарайсыз?\n"
 1095 
 1096 #: ../src/velocity.c:461
 1097 #, c-format
 1098 msgid ""
 1099 " Very good. You are almost there.\n"
 1100 " Can you finally reach %.0f WPM?\n"
 1101 msgstr ""
 1102 " Өте тамаша. Сіз мына жерге жақынсыз.\n"
 1103 " Енді минутына %.0f сөз теруге қалай қарайсыз?\n"
 1104 
 1105 #: ../src/velocity.c:464
 1106 msgid ""
 1107 " Excellent. For this course, that is enough.\n"
 1108 " Try now the fluidness exercises, OK?\n"
 1109 msgstr ""
 1110 " Пай-пай. Әзірше бұл жеткілікті.\n"
 1111 " Жаттықтылыққа үйренеміз бе?\n"
 1112 
 1113 #: ../src/velocity.c:467
 1114 #, fuzzy, c-format
 1115 msgid ""
 1116 " Fast! Are you a professional?\n"
 1117 " So, try to get %.0f WPM!\n"
 1118 msgstr ""
 1119 " Жылдам! Сіз жарысқа қатысқан жоқсыз бе?\n"
 1120 " Ал, минутына 70 сөз деңгейінен асайық!\n"
 1121 
 1122 #. Translators: Speed Racer is a reference to a Japanese anime franchise
 1123 #. about automobile racing, also known as Mach GoGoGo.
 1124 #: ../src/velocity.c:472
 1125 #, c-format
 1126 msgid " Ranking good, Speed Racer! Are you afraid of reaching %.0f WPM?\n"
 1127 msgstr ""
 1128 
 1129 #. Translators: feel free to change the reference to that martial art, if you find another good analogy.
 1130 #: ../src/velocity.c:476
 1131 #, fuzzy, c-format
 1132 msgid ""
 1133 " Kung-fu mastery!\n"
 1134 " Can you fly at %.0f WPM?\n"
 1135 msgstr ""
 1136 " Дворак жандырады!\n"
 1137 " Минутына 90 сөзбен ұшамыз ба?\n"
 1138 
 1139 #. Translators: Dvorak here means that infamous ergonomic keyboard layout. Feel free to change the speed mastery analogy.
 1140 #: ../src/velocity.c:479
 1141 msgid ""
 1142 " Dvorak master!\n"
 1143 " I have no words to express my admiration!\n"
 1144 msgstr ""
 1145 " Дворак шеберісіз!\n"
 1146 " Сізге айтар сөзім жоқ!\n"
 1147 
 1148 #: ../src/fluidness.c:543
 1149 #, c-format
 1150 msgid ""
 1151 " You type accurately but not so fast.\n"
 1152 " Can you reach %.0f WPM?\n"
 1153 msgstr ""
 1154 " Сіз ұқыпты тергенімен, жылдамдығыңыз аз.\n"
 1155 " Минутына %.0f сөзден аса аласыз ба?\n"
 1156 
 1157 #: ../src/fluidness.c:546
 1158 #, c-format
 1159 msgid ""
 1160 " Your rhythm is not so constant. Calm down.\n"
 1161 " For now, try to make the fluidness greater than %i%%.\n"
 1162 msgstr ""
 1163 " Сіздің теру ритміңіз тұрақты емес.\n"
 1164 " Қазірге %i%% жылдамдықтан асыңыз.\n"
 1165 
 1166 #: ../src/fluidness.c:549
 1167 #, c-format
 1168 msgid ""
 1169 " You are almost getting there. Type more fluently.\n"
 1170 " I want a fluidness greater than %.0f%%.\n"
 1171 msgstr ""
 1172 " Сіз мына жерге жақынсыз. Тезірек теріңіз.\n"
 1173 " Мен %.0f%% жылдамдығынан көп көргім келіп тұр.\n"
 1174 
 1175 #: ../src/fluidness.c:552
 1176 msgid ""
 1177 " Congratulations!\n"
 1178 " It seems to me that you are a professional.\n"
 1179 " You don't need this program (me) anymore.\n"
 1180 " Hope you have enjoyed. Thanks and be happy!\n"
 1181 msgstr ""
 1182 " Бәрекелді!\n"
 1183 " Сіз КӘСІПҚОЙ болдыңыз.\n"
 1184 " Енді сізге мына бағдарламаның керегі жоқ.\n"
 1185 " Сізге ұнады деп үміттенемін. Рахмет, және бақытты болыңыз!\n"
 1186 
 1187 #: ../src/fluidness.c:557
 1188 msgid ""
 1189 " How can you type so fast?\n"
 1190 " You have exceeded all my expectations.\n"
 1191 " Are you a machine? Could you teach me?\n"
 1192 " I can not help you anymore. Go to an expert!\n"
 1193 msgstr ""
 1194 " Сіз қалай тез тересіз?\n"
 1195 " Сіз мен күткеннен асып кеттініз.\n"
 1196 " Сіз роботсыз ба? Маған сабақ бересіз бе?\n"
 1197 " Мен сізге көмектесе алмаймын. Экспертке Қош келдініз!\n"
 1198 
 1199 #: ../src/top10.c:72
 1200 msgid "Name"
 1201 msgstr "Аты"
 1202 
 1203 #: ../src/top10.c:98
 1204 msgid "Chars"
 1205 msgstr "Таңбалар"
 1206 
 1207 #: ../src/top10.c:100
 1208 msgid "When"
 1209 msgstr "Қашан"
 1210 
 1211 #: ../src/top10.c:129
 1212 msgid "Local scores"
 1213 msgstr "Ішкі нәтижелер"
 1214 
 1215 #: ../src/top10.c:130
 1216 msgid "External scores"
 1217 msgstr "Сыртқы нәтижелер"
 1218 
 1219 #: ../src/top10.c:717
 1220 msgid "Empty ranking. Please practice fluidness."
 1221 msgstr "Нәимжелері жоқ. Жылдамдыққа үйреніңіз."
 1222 
 1223 #: ../src/top10.c:814
 1224 msgid "Not able to download files"
 1225 msgstr "Файлды жүктеуге мүмкін емес"
 1226 
 1227 #: ../src/top10.c:814 ../src/top10.c:906
 1228 msgid "not found"
 1229 msgstr "табылмады"
 1230 
 1231 #: ../src/top10.c:815 ../src/top10.c:907
 1232 msgid "Are you sure you have it installed in your system?"
 1233 msgstr "Жүйеңізде оның орнаталғанына сенімдісіз бе?"
 1234 
 1235 #: ../src/top10.c:861
 1236 msgid "Could not download file from the host server."
 1237 msgstr "Серверден файлды жүктеп алу талабы сәтсіз."
 1238 
 1239 #: ../src/top10.c:906
 1240 msgid "Not able to upload files"
 1241 msgstr "Файлды жүктеу мүмкін емес"
 1242 
 1243 #: ../src/top10.c:993
 1244 msgid "Could not upload/download scores."
 1245 msgstr "Нәтижелерді жіберуге/жүктеуге мүмкін емес"
 1246 
 1247 #~ msgid "Little tip about this program."
 1248 #~ msgstr "Бағдарлама жөнінде бір ауыз сөз."
 1249 
 1250 #~ msgid "_Help"
 1251 #~ msgstr "Кө_мек"
 1252 
 1253 #~ msgid "About 'Klavaro'"
 1254 #~ msgstr "'Klavaro' жөнінде"
 1255 
 1256 #~ msgid "Help?"
 1257 #~ msgstr "Көмек?"
 1258 
 1259 #~ msgid "This is a tip. Now you press this button to return to the main menu."
 1260 #~ msgstr "Бұл - кеңес. Енді бұл батырманы шертіп, басты мәзірге оралыңыз."
 1261 
 1262 #~ msgid ""
 1263 #~ "The main menu of the application is very straightforward. Just select the "
 1264 #~ "type of exercise you wish to take. Do not worry about clicking any button "
 1265 #~ "on the screen. The buttons will never hurt you!"
 1266 #~ msgstr ""
 1267 #~ "Бағдарламаның басты мәзірі сізбен дос. Тек қалаған жаттығуды таңданыз. "
 1268 #~ "Экран бетіндегі кез-келген батырмаға басуға қобалжымаңыз. Батырма өткір "
 1269 #~ "пышақ емес!"
 1270 
 1271 #~ msgid ""
 1272 #~ "Also the controls have tips which will appear if you hover over them with "
 1273 #~ "your mouse. These tips can come in very handy. To see how these tips "
 1274 #~ "work, position your mouse over the button below, and without clicking, "
 1275 #~ "wait for the tip to appear..."
 1276 #~ msgstr ""
 1277 #~ "Басқару батырмаларында да кеңестер бар, тышқанды апарғанда көрсетіледі. "
 1278 #~ "Бұл кеңестердің әсері көп. Оны істе көру үшін, төмендегі батырмаға "
 1279 #~ "тышқанды апарыңыз, шертпей-ақ үстіне орнатыңыз, және біраз күтіңіз..."
 1280 
 1281 #~ msgid "Keep this checked if you want to get those nice beeps."
 1282 #~ msgstr "Жағымды дыбысты естуді қаласаңыз, осыны белгілеңіз."
 1283 
 1284 #~ msgid "_Beep"
 1285 #~ msgstr "Д_ыбыс"
 1286 
 1287 #, fuzzy
 1288 #~ msgid "keyboard;typing;tutor;CAI"
 1289 #~ msgstr "Пернетақта"
 1290 
 1291 #~ msgid ""
 1292 #~ " Top of \"qwerty\". Now it's time to change to the Dvorak mode.\n"
 1293 #~ " Are you afraid of reaching 80 WPM?\n"
 1294 #~ msgstr ""
 1295 #~ " Максималды \"qwerty\". Енді Дворакты таңдау уақыты келді.\n"
 1296 #~ " Минутына 80 сөз теруге қорықпайсыз ба?\n"
 1297 
 1298 #~ msgid "Press here to restart the exercise. Hotkey: [Ctrl R]"
 1299 #~ msgstr "Жаттығуды қайта бастау үшін осында шертіңіз. ЫсПер:[Ctrl R]"
 1300 
 1301 #~ msgid "_Font"
 1302 #~ msgstr "Қарі_п"
 1303 
 1304 #~ msgid "Default"
 1305 #~ msgstr "Бастапқы"
 1306 
 1307 #~ msgid "No valid host"
 1308 #~ msgstr "Дұрыс хост емес"
 1309 
 1310 #~ msgid "nothing done"
 1311 #~ msgstr "ештене істемедім"
 1312 
 1313 #~ msgid "No valid user is defined"
 1314 #~ msgstr "Дұрыс пайдаланушы таңдалынған жоқ"
 1315 
 1316 #~ msgid "No valid password is defined"
 1317 #~ msgstr "Дұрыс пароль көрсетілген жоқ"
 1318 
 1319 #~ msgid "Not able to reach default host."
 1320 #~ msgstr "Бастапқы хостқа қосылу мүмкін емес."
 1321 
 1322 #~ msgid "Close this window. Hotkey: [Esc]"
 1323 #~ msgstr "Терезені жабу. ҚысБат:[Esc]"
 1324 
 1325 #~ msgid "Hotkey: [<]"
 1326 #~ msgstr "ҚысБат:[<]"
 1327 
 1328 #~ msgid "Hotkey: [>]"
 1329 #~ msgstr "ҚысБат:[>]"
 1330 
 1331 #~ msgid "Yes"
 1332 #~ msgstr "Ия"
 1333 
 1334 #~ msgid "Velocity"
 1335 #~ msgstr "Шапшандық"
 1336 
 1337 #~ msgid "Fluidness"
 1338 #~ msgstr "Сиректі"
 1339 
 1340 #~ msgid ""
 1341 #~ " You did not succeed.\n"
 1342 #~ " The accuracy must be above %.0f%%.\n"
 1343 #~ " Try again!\n"
 1344 #~ msgstr ""
 1345 #~ " Сіз тапсыра алмадыныз.\n"
 1346 #~ " Жаттықтылық %.0f%% үлкен болу керек.\n"
 1347 #~ " Қайрадан қөр!\n"
 1348 
 1349 #~ msgid ""
 1350 #~ " Your error rate is too high.\n"
 1351 #~ " Maybe you are not ready to practice this exercise.\n"
 1352 #~ " Did you accomplish most of the basic course lessons?\n"
 1353 #~ msgstr ""
 1354 #~ " Қателерініз өте көп.\n"
 1355 #~ " Мүмкін сіз осы сабаққа дайын емес шығарсыз.\n"
 1356 #~ " Сіз бастапқы сабақты өттініз бе?\n"
 1357 
 1358 #~ msgid ""
 1359 #~ " Your accuracy rate is not good enough.\n"
 1360 #~ " I want it greater than %.0f%%.\n"
 1361 #~ msgstr ""
 1362 #~ " Сіздін ұқыптылық дәреженіз жақсы емес.\n"
 1363 #~ " Мен %.0f%% үлкен болғанын қалаймын.\n"
 1364 
 1365 #~ msgid ""
 1366 #~ " Your accuracy rate is not good enough.\n"
 1367 #~ " I only can rely on you if it is greater than %.0f%%.\n"
 1368 #~ " Please calm down and try it again.\n"
 1369 #~ msgstr ""
 1370 #~ " Сіздің жылдамдығыныз онша емес.\n"
 1371 #~ " Мен тек %.0f%% аса қабылдай аламын.\n"
 1372 #~ " Қайтадан баста.\n"
 1373 
 1374 #~ msgid "Failed to copy scoring file."
 1375 #~ msgstr "Нәтиже файлын көшіре алмадым."