"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "gnuchess-6.2.9/po/vi.po" (13 Jul 2021, 27210 Bytes) of package /linux/privat/gnuchess-6.2.9.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) PO translation source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 # Vietnamese translations for gnuchess package
  2 # Bản dịch tiếng Việt cho gói gnuchess.
  3 # Copyright (C) 2015 Free Software Foundation, Inc.
  4 # This file is distributed under the same license as the gnuchess package.
  5 # Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>, 2013-2014, 2015, 2017.
  6 #
  7 msgid ""
  8 msgstr ""
  9 "Project-Id-Version: gnuchess 6.2.5-rc3\n"
  10 "Report-Msgid-Bugs-To: bug-gnu-chess@gnu.org\n"
  11 "POT-Creation-Date: 2021-07-13 23:58+0200\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2017-06-16 06:51+0700\n"
  13 "Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
  14 "Language-Team: Vietnamese <translation-team-vi@lists.sourceforge.net>\n"
  15 "Language: vi\n"
  16 "MIME-Version: 1.0\n"
  17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  19 "X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
  20 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
  21 "X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
  22 
  23 #: src/main.cc:325
  24 #, fuzzy, c-format
  25 msgid "Memory out of range or invalid.\n"
  26 msgstr "Bộ nhớ nằm ngoài phạm vi hoặc không hợp lệ\n"
  27 
  28 #: src/main.cc:342
  29 #, fuzzy, c-format
  30 msgid "File name is too long (max = %d).\n"
  31 msgstr "Tên tập tin quá dài (tối đa = %d)\n"
  32 
  33 #: src/main.cc:348
  34 #, fuzzy
  35 msgid "Option processing failed.\n"
  36 msgstr "Gặp lỗi khi xử lý tùy chọn\n"
  37 
  38 #: src/main.cc:389
  39 #, c-format
  40 msgid ""
  41 "Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
  42 "License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl."
  43 "html>\n"
  44 "This is free software: you are free to change and redistribute it.\n"
  45 "There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
  46 msgstr ""
  47 "Tác quyền © %s Tổ chức Phần mềm Tự do.\n"
  48 "Giấy Phép Công Cộng GNU (GPL), phiên bản 3 hay sau <http://gnu.org/licenses/"
  49 "gpl.html>\n"
  50 "Đây là phần mềm tự do: bạn có quyền thay đổi và phát hành lại nó.\n"
  51 "KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, với điều kiện được pháp luật cho phép.\n"
  52 
  53 #: src/main.cc:508
  54 #, c-format
  55 msgid "Thinking...\n"
  56 msgstr "Đang nghĩ…\n"
  57 
  58 #: src/frontend/cmd.cc:177
  59 #, fuzzy, c-format
  60 msgid "Error loading PGN file '%s'.\n"
  61 msgstr "Gặp lỗi khi đọc tập tin “%s\n"
  62 
  63 #: src/frontend/cmd.cc:190
  64 #, c-format
  65 msgid "Command 'activate' is currently not supported.\n"
  66 msgstr "Lệnh “activate” hiện nay chưa được hỗ trợ.\n"
  67 
  68 #: src/frontend/cmd.cc:220
  69 #, c-format
  70 msgid "Command 'black' is currently not supported.\n"
  71 msgstr "Lệnh “black” hiện nay chưa được hỗ trợ.\n"
  72 
  73 #: src/frontend/cmd.cc:229
  74 #, c-format
  75 msgid ""
  76 "The syntax to add a new book is:\n"
  77 "\n"
  78 "\tbook add file.pgn\n"
  79 msgstr ""
  80 "Cú pháp để thêm một sách mới là:\n"
  81 "\n"
  82 "\tbook add tập-tin.pgn\n"
  83 
  84 #: src/frontend/cmd.cc:236
  85 #, fuzzy, c-format
  86 msgid "Book is now on.\n"
  87 msgstr "sách bây giờ được bật\n"
  88 
  89 #: src/frontend/cmd.cc:239
  90 #, fuzzy, c-format
  91 msgid "Book is now off.\n"
  92 msgstr "sách bây giờ được tắt\n"
  93 
  94 #: src/frontend/cmd.cc:242
  95 #, fuzzy, c-format
  96 msgid "Book is now best.\n"
  97 msgstr "sách giờ là tốt nhất\n"
  98 
  99 #: src/frontend/cmd.cc:245
 100 #, fuzzy, c-format
 101 msgid "Book is now worst.\n"
 102 msgstr "sách giờ là tệ nhất\n"
 103 
 104 #: src/frontend/cmd.cc:248
 105 #, fuzzy, c-format
 106 msgid "Book is now random.\n"
 107 msgstr "sách giờ là ngẫu nhiên\n"
 108 
 109 #: src/frontend/cmd.cc:250
 110 #, fuzzy, c-format
 111 msgid "Incorrect book option: '%s'.\n"
 112 msgstr "Tùy chọn sách không hợp lệ\n"
 113 
 114 #: src/frontend/cmd.cc:263
 115 #, fuzzy, c-format
 116 msgid "Search to a depth of %d.\n"
 117 msgstr "Tìm đến mức sâu %d\n"
 118 
 119 #: src/frontend/cmd.cc:329
 120 #, c-format
 121 msgid "Hashing is on.\n"
 122 msgstr "Băm được bật.\n"
 123 
 124 #: src/frontend/cmd.cc:331
 125 #, c-format
 126 msgid "Hashing is off.\n"
 127 msgstr "Băm bị tắt.\n"
 128 
 129 #: src/frontend/cmd.cc:358 src/frontend/cmd.cc:368
 130 #, fuzzy, c-format
 131 msgid "Fischer increment of %d seconds.\n"
 132 msgstr "Fischer gia tăng %d giây\n"
 133 
 134 #. TRANSLATORS: Please be aware that the word 'move' is sometimes
 135 #. used as a synonym of 'ply', and sometimes in the sense of a
 136 #. full 2-ply move.
 137 #: src/frontend/cmd.cc:366
 138 #, fuzzy, c-format
 139 msgid "Time control: %d moves in %.2f secs.\n"
 140 msgstr "Điều khiển thời gian: %d nước đi trong %.2f giây\n"
 141 
 142 #: src/frontend/cmd.cc:376
 143 #, c-format
 144 msgid "name  - list known players alphabetically\n"
 145 msgstr "name  - liệt kê toàn bộ các tay cờ được biết theo bảng chữ cái\n"
 146 
 147 #: src/frontend/cmd.cc:377
 148 #, fuzzy, c-format
 149 msgid "score  - list by GNU best result first\n"
 150 msgstr "score  - liệt kê theo kết quả GNU tốt xếp trước\n"
 151 
 152 #: src/frontend/cmd.cc:378
 153 #, c-format
 154 msgid "reverse - list by GNU worst result first\n"
 155 msgstr "reverse - liệt kê theo kết quả GNU kém xếp trước\n"
 156 
 157 #: src/frontend/cmd.cc:394 src/frontend/cmd.cc:1384
 158 #, c-format
 159 msgid "Board is wrong!\n"
 160 msgstr "Bàn cờ bị sai!\n"
 161 
 162 #: src/frontend/cmd.cc:401
 163 #, fuzzy, c-format
 164 msgid "Error loading EPD file '%s'.\n"
 165 msgstr "Gặp lỗi khi đọc tập tin “%s\n"
 166 
 167 #: src/frontend/cmd.cc:458
 168 #, c-format
 169 msgid "Failed to open %s for writing: %s\n"
 170 msgstr "Gặp lỗi khi mở %s để ghi: %s\n"
 171 
 172 #: src/frontend/cmd.cc:464
 173 #, c-format
 174 msgid "Could not create logfile, all slots occupied.\n"
 175 msgstr "Không thể tạo tập tin nhật ký, mọi khe đã hỏng.\n"
 176 
 177 #: src/frontend/cmd.cc:465
 178 #, c-format
 179 msgid "You may consider deleting or renaming your existing logfiles.\n"
 180 msgstr ""
 181 "Bạn có thể cân nhắc xóa hay đổi tên tập tin nhật ký có trước của mình.\n"
 182 
 183 #: src/frontend/cmd.cc:498
 184 #, c-format
 185 msgid "Null-move heuristic is on.\n"
 186 msgstr "Phỏng đoán “Null-move” được bật.\n"
 187 
 188 #: src/frontend/cmd.cc:500
 189 #, c-format
 190 msgid "Null-move heuristic is off.\n"
 191 msgstr "Phỏng đoán “Null-move” đã tắt.\n"
 192 
 193 #: src/frontend/cmd.cc:550 src/frontend/cmd.cc:571 src/frontend/cmd.cc:593
 194 #: src/frontend/cmd.cc:611
 195 #, c-format
 196 msgid "Error: PGN file not loaded!\n"
 197 msgstr "Lỗi: Không thể tải tập tin PGN!\n"
 198 
 199 #: src/frontend/cmd.cc:559
 200 #, c-format
 201 msgid "No more moves. Game reached the end.\n"
 202 msgstr "Không còn nước đi nào nữa. Ván đấu đã đến điểm kết.\n"
 203 
 204 #: src/frontend/cmd.cc:581
 205 #, c-format
 206 msgid "Initial position reached. There are no earlier moves.\n"
 207 msgstr "Đã đến điểm khởi đầu. Không còn nước đi nào trước nước này.\n"
 208 
 209 #: src/frontend/cmd.cc:641 src/frontend/cmd.cc:753
 210 #, c-format
 211 msgid "Invalid filename.\n"
 212 msgstr "Tên tập tin không hợp lệ.\n"
 213 
 214 #: src/frontend/cmd.cc:647
 215 #, c-format
 216 msgid "Graphic mode is enabled.\n"
 217 msgstr "Chế độ đồ họa được bật.\n"
 218 
 219 #: src/frontend/cmd.cc:653
 220 #, c-format
 221 msgid "Graphic mode is disabled.\n"
 222 msgstr "Chế độ đồ họa bị tắt.\n"
 223 
 224 #: src/frontend/cmd.cc:699
 225 #, c-format
 226 msgid "Command 'random' is currently not supported.\n"
 227 msgstr "Lệnh “random” hiện nay chưa được hỗ trợ.\n"
 228 
 229 #: src/frontend/cmd.cc:707
 230 #, c-format
 231 msgid "my rating = %d, opponent rating = %d\n"
 232 msgstr "điểm của tôi = %d, điểm của đối thủ = %d\n"
 233 
 234 #: src/frontend/cmd.cc:731 src/frontend/cmd.cc:804
 235 #, c-format
 236 msgid "No moves to undo!\n"
 237 msgstr "Không có nước đi nào để mà hủy bước cả!\n"
 238 
 239 #: src/frontend/cmd.cc:742
 240 #, c-format
 241 msgid "Save to %s\n"
 242 msgstr "Ghi vào %s\n"
 243 
 244 #: src/frontend/cmd.cc:786
 245 #, c-format
 246 msgid "Command 'switch' is currently not supported.\n"
 247 msgstr "Lệnh “switch” hiện nay chưa được hỗ trợ.\n"
 248 
 249 #: src/frontend/cmd.cc:813
 250 #, c-format
 251 msgid ""
 252 "Usage: %s [OPTION]...\n"
 253 "\n"
 254 msgstr "Cách dùng: %s [TÙY-CHỌN]…\n"
 255 
 256 #: src/frontend/cmd.cc:815
 257 #, fuzzy
 258 msgid ""
 259 "Play the game of chess.\n"
 260 "\n"
 261 msgstr ""
 262 "Trình diễn các ván cờ\n"
 263 "\n"
 264 
 265 #: src/frontend/cmd.cc:817
 266 msgid "Options:\n"
 267 msgstr "Các tùy chọn:\n"
 268 
 269 #: src/frontend/cmd.cc:818
 270 msgid " -h, --help     display this help and exit\n"
 271 msgstr " -h, --help     hiển thị trợ giúp này rồi thoát\n"
 272 
 273 #: src/frontend/cmd.cc:820
 274 msgid " -v, --version   display version information and exit\n"
 275 msgstr " -v, --version   hiển thị thông tin phiên bản rồi thoát\n"
 276 
 277 #: src/frontend/cmd.cc:822
 278 msgid " -q, --quiet    make the program silent on startup\n"
 279 msgstr " -q, --quiet    khởi động chương trình im lặng\n"
 280 
 281 #: src/frontend/cmd.cc:824
 282 msgid "   --silent    same as -q\n"
 283 msgstr "   --silent    giống với -q\n"
 284 
 285 #: src/frontend/cmd.cc:826 src/frontend/cmd.cc:844
 286 msgid "\n"
 287 msgstr "\n"
 288 
 289 #: src/frontend/cmd.cc:828
 290 msgid " -x, --xboard    start in engine mode\n"
 291 msgstr " -x, --xboard    khởi động trong chế độ bộ máy\n"
 292 
 293 #: src/frontend/cmd.cc:830
 294 msgid " -p, --post     start up showing thinking\n"
 295 msgstr " -p, --post     hiển thị máy đang tính gì\n"
 296 
 297 #: src/frontend/cmd.cc:832
 298 msgid " -e, --easy     disable thinking in opponents time\n"
 299 msgstr " -e, --easy     tắt suy nghĩ trong lúc đối thủ đánh\n"
 300 
 301 #: src/frontend/cmd.cc:834
 302 msgid " -m, --manual    enable manual mode\n"
 303 msgstr " -m, --manual    bật chế độ thủ công\n"
 304 
 305 #: src/frontend/cmd.cc:836
 306 msgid ""
 307 " -u, --uci     enable UCI protocol (externally behave as UCI engine)\n"
 308 msgstr " -u, --uci     bật giao thức UCI (ứng xử như là bộ máy UCI)\n"
 309 
 310 #: src/frontend/cmd.cc:838
 311 msgid " -M size, --memory=size  specify memory usage in MB for hashtable\n"
 312 msgstr ""
 313 " -M cỡ, --memory=cỡ    chỉ định dung lượng bộ nhớ dành cho bảng\n"
 314 "              băm tính theo MB\n"
 315 
 316 #: src/frontend/cmd.cc:840
 317 msgid ""
 318 " -a filename, --addbook=filename  compile book.bin from pgn book "
 319 "'filename'\n"
 320 msgstr ""
 321 " -a filename, --addbook=tập-tin  biên dịch sách.bin từ sách pgn "
 322 "“filename”\n"
 323 
 324 #: src/frontend/cmd.cc:842
 325 msgid " -g, --graphic   enable graphic mode\n"
 326 msgstr " -g, --graphic   bật chế độ đồ họa\n"
 327 
 328 #: src/frontend/cmd.cc:846
 329 msgid ""
 330 " Options xboard and post are accepted without leading dashes\n"
 331 " for backward compatibility.\n"
 332 "\n"
 333 msgstr ""
 334 " Các tùy chọn xboard và post được chấp nhận mà không có gạch\n"
 335 " nối ở đầu để mà tương thích ngược.\n"
 336 "\n"
 337 
 338 #: src/frontend/cmd.cc:850
 339 msgid ""
 340 " Moves are accepted either in standard algebraic notation (SAN) or\n"
 341 " in coordinate algebraic notation.\n"
 342 "\n"
 343 msgstr ""
 344 " Nước đi được chấp nhận hoặc là gi chú đại số tiêu chuẩn (SAN) hoặc là\n"
 345 " ghi chú đại số tọa độ.\n"
 346 "\n"
 347 
 348 #: src/frontend/cmd.cc:854
 349 #, fuzzy
 350 msgid ""
 351 " The file 'gnuchess.ini' allows setting config options if --uci is not\n"
 352 " used. See 'info gnuchess' for details. The file is looked for in three\n"
 353 " locations according to this precedence: current directory, the\n"
 354 " directory pointed to by environment variable GNUCHESS_PKGDATADIR,\n"
 355 " or the package data directory stated at configure time.\n"
 356 "\n"
 357 msgstr ""
 358 " Tập tin “gnuchess.ini” cho phép đặt các tùy chọn để cấu hình. Xem\n"
 359 " “info gnuchess” để biết thêm chi tiết. Tập tin sẽ được tìm trong thư mục\n"
 360 " hiện tại hoặc nếu không tìm thấy, thư mục sẽ được chỉ ra bởi\n"
 361 " biến môi trường GNUCHESS_PKGDATADIR.\n"
 362 "\n"
 363 
 364 #: src/frontend/cmd.cc:861
 365 msgid ""
 366 "Report bugs to <bug-gnu-chess@gnu.org>.\n"
 367 "\n"
 368 msgstr ""
 369 "Báo cáo lỗi cho <bug-gnu-chess@gnu.org>.\n"
 370 "Báo cáo lỗi dịch cho <http://translationproject.org/team/vi.html>.\n"
 371 "\n"
 372 
 373 #: src/frontend/cmd.cc:909 src/frontend/cmd.cc:1363
 374 #, c-format
 375 msgid "Invalid move: %s\n"
 376 msgstr "Nước đi không hợp lệ: %s\n"
 377 
 378 #: src/frontend/cmd.cc:923
 379 #, c-format
 380 msgid "Coordinate display enabled.\n"
 381 msgstr "Việc hiển thị tọa độ được bật.\n"
 382 
 383 #: src/frontend/cmd.cc:928
 384 #, c-format
 385 msgid "Coordinate display disabled.\n"
 386 msgstr "Việc hiển thị tọa độ bị tắt.\n"
 387 
 388 #: src/frontend/cmd.cc:937
 389 #, c-format
 390 msgid "Command 'white' is currently not supported.\n"
 391 msgstr "Lệnh “white” hiện nay chưa được hỗ trợ.\n"
 392 
 393 #: src/frontend/cmd.cc:969
 394 #, c-format
 395 msgid "My rating = %d\n"
 396 msgstr "Điểm của tôi = %d\n"
 397 
 398 #: src/frontend/cmd.cc:970
 399 #, c-format
 400 msgid "Opponent rating = %d\n"
 401 msgstr "Điểm của đối thủ = %d\n"
 402 
 403 #: src/frontend/cmd.cc:972
 404 msgid "time"
 405 msgstr "thời gian"
 406 
 407 #: src/frontend/cmd.cc:974
 408 msgid "moves"
 409 msgstr "Nước đi"
 410 
 411 #: src/frontend/cmd.cc:979 src/frontend/cmd.cc:986 src/frontend/cmd.cc:995
 412 #: src/frontend/cmd.cc:1004
 413 #, c-format
 414 msgid "No. of moves generated = %ld\n"
 415 msgstr "Số lượng nước đi đã tạo = %ld\n"
 416 
 417 #: src/frontend/cmd.cc:1008
 418 #, c-format
 419 msgid "Command 'show eval/score' is currently not supported.\n"
 420 msgstr "Lệnh “show eval/score” hiện nay chưa được hỗ trợ.\n"
 421 
 422 #: src/frontend/cmd.cc:1015
 423 #, c-format
 424 msgid "Command 'show pin' is currently not supported.\n"
 425 msgstr "Lệnh “show pin” hiện nay chưa được hỗ trợ.\n"
 426 
 427 #: src/frontend/cmd.cc:1027
 428 #, c-format
 429 msgid "Command 'test' is currently not supported.\n"
 430 msgstr "Lệnh “test” hiện nay chưa được hỗ trợ.\n"
 431 
 432 #: src/frontend/cmd.cc:1045
 433 msgid " Quits the program."
 434 msgstr " Thoát khỏi chương trình."
 435 
 436 #: src/frontend/cmd.cc:1047
 437 msgid " In analysis mode this stops analysis, otherwise it quits the program."
 438 msgstr ""
 439 " Trong chế độ phân tích cái này phân tích những cái tốt nhất, nếu không thì "
 440 "thoát khỏi chương trình."
 441 
 442 #: src/frontend/cmd.cc:1049
 443 msgid " Produces a help blurb corresponding to this list of commands."
 444 msgstr ""
 445 " Sản sinh ra lời hướng dẫn ngắn gọn tương ứng với những lệnh trong danh sách "
 446 "này."
 447 
 448 #: src/frontend/cmd.cc:1051
 449 msgid " add - compiles book.bin from a pgn book file"
 450 msgstr " add - biên dịch book.bin từ tập tin sách pgn"
 451 
 452 #: src/frontend/cmd.cc:1052
 453 msgid " on - enables use of book (default)"
 454 msgstr " on - cho dùng sách (mặc định)"
 455 
 456 #: src/frontend/cmd.cc:1053
 457 msgid " off - disables use of book"
 458 msgstr " off - không dùng sách"
 459 
 460 #: src/frontend/cmd.cc:1054
 461 msgid " worst - plays worst move from book"
 462 msgstr " worst - trình diễn nước đi tồi nhất từ sách"
 463 
 464 #: src/frontend/cmd.cc:1055
 465 msgid " best - plays best move from book"
 466 msgstr " best - trình diễn nước đi tốt nhất từ sách"
 467 
 468 #: src/frontend/cmd.cc:1056
 469 msgid " prefer - same as 'book on' (default)"
 470 msgstr " prefer - giống với “book on” (mặc định)"
 471 
 472 #: src/frontend/cmd.cc:1057
 473 msgid " random - plays any move from book"
 474 msgstr " random - trình diễn mọi nước đi từ sách"
 475 
 476 #: src/frontend/cmd.cc:1059
 477 msgid " Prints out the version of this program."
 478 msgstr " In ra phiên bản của chương trình này."
 479 
 480 #: src/frontend/cmd.cc:1062
 481 msgid " Backs up one move in pgn loaded game."
 482 msgstr " Sao lưu lại một nước đi trong ván đấu pgn đã tải."
 483 
 484 #: src/frontend/cmd.cc:1064
 485 msgid " Saves the game so far from memory to the file."
 486 msgstr " Ghi lại ván đấu từ bộ nhớ ra tập tin."
 487 
 488 #: src/frontend/cmd.cc:1066
 489 msgid " Loads the game in the file into memory."
 490 msgstr " Tải ván đâú trong tập tin vào bộ nhớ."
 491 
 492 #: src/frontend/cmd.cc:1068
 493 msgid ""
 494 " Loads the game in the file into memory, and enables\n"
 495 " the commands 'first', 'last', 'next', 'previous'."
 496 msgstr ""
 497 " Tải ván đâú trong tập tin vào bộ nhớ, và bật\n"
 498 " lệnh “first”, “last”, “next”, “previous”."
 499 
 500 #: src/frontend/cmd.cc:1072
 501 msgid " Advances one move in pgn loaded game."
 502 msgstr " Hiển thị nước đi sẽ đi tiếp trong ván đấu pgn đã được tải."
 503 
 504 #: src/frontend/cmd.cc:1074
 505 msgid " Goes to begin position of pgn loaded game."
 506 msgstr " Đi đến nước đi đầu của ván đấu từ tập tin pgn đã tải."
 507 
 508 #: src/frontend/cmd.cc:1076
 509 msgid " Goes to end position of pgn loaded game."
 510 msgstr " Đi đến nước đi cuối của ván đấu từ tập tin pgn đã tải."
 511 
 512 #: src/frontend/cmd.cc:1079
 513 msgid ""
 514 " Makes the program stop moving. You may now enter moves\n"
 515 " to reach some position in the future."
 516 msgstr ""
 517 " Làm chương trình ngừng chơi. Bạn có thể nhập vào nước đi\n"
 518 " cho đến vài vị trí trong tương lai."
 519 
 520 #: src/frontend/cmd.cc:1083
 521 msgid " Program plays white."
 522 msgstr " Máy tính đi quân trắng"
 523 
 524 #: src/frontend/cmd.cc:1085
 525 msgid " Program plays black."
 526 msgstr " Máy tính đi quân đen."
 527 
 528 #: src/frontend/cmd.cc:1087
 529 msgid ""
 530 " Computer takes whichever side is on move and begins its\n"
 531 " thinking immediately."
 532 msgstr ""
 533 " Máy tính cầm bất cứ bên nào mà nó được đi và bắt đầu\n"
 534 " tính toán nước đi của nó ngay lập tức."
 535 
 536 #: src/frontend/cmd.cc:1090
 537 msgid ""
 538 " Arranges for verbose thinking output showing variation, score,\n"
 539 " time, depth, etc."
 540 msgstr ""
 541 " Sắp đặt cho kết xuất tính toán chi tiết để biến thiên, điểm số,\n"
 542 " giời, độ sâu, v.v.."
 543 
 544 #: src/frontend/cmd.cc:1093
 545 msgid " Turns off verbose thinking output."
 546 msgstr " Tắt các kết xuất chi tiết về suy nghĩ của máy tính"
 547 
 548 #: src/frontend/cmd.cc:1095
 549 msgid ""
 550 " Lets you input your name. Also writes the log.nnn and\n"
 551 " corresponding game.nnn files. For details please see\n"
 552 " the auxiliary file format sections."
 553 msgstr ""
 554 " Hãy đặt tên bạn. Đồng thời ghi tập tin log.nnn và\n"
 555 " game.nnn tương ứng. Để biết thêm chi tiết hãy xem\n"
 556 " phần phụ trợ về định dạng tập tin."
 557 
 558 #: src/frontend/cmd.cc:1099
 559 msgid " Mostly used by Internet Chess Server."
 560 msgstr ""
 561 " Được dùng phổ biến bởi Dịch vụ chơi cờ trên Internet (Internet Chess Server)"
 562 
 563 #: src/frontend/cmd.cc:1101
 564 msgid ""
 565 " This command reactivates a game that has been terminated automatically\n"
 566 " due to checkmate or no more time on the clock. However, it does not\n"
 567 " alter those conditions. So you would have to undo a move or two, or\n"
 568 " add time to the clock with 'level' or 'time'."
 569 msgstr ""
 570 " Lệnh này sẽ kích hoạt lại ván đấu mà nó đã bị chấm dứt một cách tự\n"
 571 " động do chiếu hết hoặc do hết giờ. Tuy nhiên, nó không thay đổi\n"
 572 " những điều kiện này. Do vậy bạn cần phải hủy một, hai nước đi, hoặc\n"
 573 " thêm giờ vào đồng hồ với lệnh “level” hoặc “time”."
 574 
 575 #: src/frontend/cmd.cc:1106
 576 msgid " Inputs the estimated rating for computer and for its opponent."
 577 msgstr " Nhập vào điểm số ước tính cho máy tính và các đối thủ của nó."
 578 
 579 #: src/frontend/cmd.cc:1108
 580 msgid " Sets up a new game (i.e. pieces in original positions)."
 581 msgstr " Cài đặt một ván mới (vd: đặt các quân cờ vào vị trí nguyên gốc)."
 582 
 583 #: src/frontend/cmd.cc:1110
 584 msgid ""
 585 " Inputs time left in game for computer in hundredths of a second.\n"
 586 " Mostly used by Internet Chess Server."
 587 msgstr ""
 588 " Nhập vào thời gian còn lại trong ván đấu cho máy tính, tính theo phần trăm "
 589 "giây.\n"
 590 " Phần lớn được dùng bởi “Internet Chess Server” (Dịch vụ chơi cờ trên "
 591 "Internet)."
 592 
 593 #: src/frontend/cmd.cc:1113
 594 msgid " on - enables using the memory hash table to speed up search"
 595 msgstr " on - bật sử dụng bảng băm bộ nhớ để tăng tốc tìm kiếm"
 596 
 597 #: src/frontend/cmd.cc:1114
 598 msgid " off - disables the memory hash table"
 599 msgstr " on - không sử dụng bảng băm bộ nhớ"
 600 
 601 #: src/frontend/cmd.cc:1116
 602 msgid " Sets the hash table to permit storage of N MB."
 603 msgstr " Đặt bảng băm để cho phép lưu trữ N MB."
 604 
 605 #: src/frontend/cmd.cc:1118
 606 msgid " on - enables using the null-move heuristic to speed up search"
 607 msgstr " on - bật dùng phỏng đoán null-move để tăng tốc độ tìm kiếm"
 608 
 609 #: src/frontend/cmd.cc:1119
 610 msgid " off - disables using the null-move heuristic"
 611 msgstr " off - tắt dùng phỏng đoán null-move để tăng tốc độ tìm kiếm"
 612 
 613 #: src/frontend/cmd.cc:1121
 614 msgid " on - enables use of xboard/winboard"
 615 msgstr " on - cho dùng xboard/winboard"
 616 
 617 #: src/frontend/cmd.cc:1122
 618 msgid " off - disables use of xboard/winboard"
 619 msgstr " off - không dùng xboard/winboard"
 620 
 621 #: src/frontend/cmd.cc:1124
 622 msgid ""
 623 " Sets the program to look N ply (half-moves) deep for every\n"
 624 " search it performs. If there is a checkmate or other condition\n"
 625 " that does not allow that depth, then it will not be."
 626 msgstr ""
 627 " Đặt chương trình tìm kiếm ở mức sâu N lớp (nửa bước đi) mỗi khi\n"
 628 " tìm nước đi. Nếu đây là một nước chiếu hết hay điều kiện khác\n"
 629 " mà nó không cho phép mức sâu này, thế thì nó sẽ không thế."
 630 
 631 #: src/frontend/cmd.cc:1128
 632 msgid ""
 633 " Sets time control to be MOVES in MINUTES, with each move giving\n"
 634 " an INCREMENT (in seconds, i.e. a Fischer-style clock)."
 635 msgstr ""
 636 " Đặt thời gian điều khiển NƯỚC ĐI trong PHÚT, với từng nước đi đưa ra\n"
 637 " một SỐ GIA (tính bằng giây, ví dụ như là một đồng hồ kiểu-Fischer)."
 638 
 639 #: src/frontend/cmd.cc:1132
 640 msgid " Loads a position in EPD format from disk into memory."
 641 msgstr " Tải vị trí từ định dạng EPD từ đĩa vào bộ nhớ."
 642 
 643 #: src/frontend/cmd.cc:1135
 644 msgid " Saves game position into EPD format from memory to disk."
 645 msgstr " Lưu ván đấu vào định dạng EPD từ bộ nhớ vào đĩa."
 646 
 647 #: src/frontend/cmd.cc:1137
 648 msgid " Switches side to move."
 649 msgstr " Chuyển cạnh để đi."
 650 
 651 #: src/frontend/cmd.cc:1140
 652 msgid " Solves the positions in FILENAME."
 653 msgstr " Phân giải vị trí trong TẬP-TIN."
 654 
 655 #: src/frontend/cmd.cc:1142
 656 msgid " Backs up two moves in game history."
 657 msgstr " Sao lưu lại hai nước đi trong lịch sử ván đấu."
 658 
 659 #: src/frontend/cmd.cc:1144
 660 msgid " Backs up one move in game history."
 661 msgstr " Sao lưu lại một nước đi trong lịch sử ván đấu."
 662 
 663 #: src/frontend/cmd.cc:1146
 664 msgid " Displays command line syntax."
 665 msgstr " Hiển thị cú pháp dòng lệnh."
 666 
 667 #: src/frontend/cmd.cc:1148
 668 msgid " board - displays the current board"
 669 msgstr " board - hiển thị bàn cờ hiện tại"
 670 
 671 #: src/frontend/cmd.cc:1149
 672 msgid " time - displays the time settings"
 673 msgstr " time - hiển thị các cài đặt về thời gian"
 674 
 675 #: src/frontend/cmd.cc:1150
 676 msgid " moves - shows all moves using one call to routine"
 677 msgstr " moves - hiển thị các nước đi dùng một cú gọi thủ tục"
 678 
 679 #: src/frontend/cmd.cc:1151
 680 msgid " escape - shows moves that escape from check using one call to routine"
 681 msgstr " escape - hiển thị các nước đi mà thoát chiếu dùng một cú gọi thủ tục"
 682 
 683 #: src/frontend/cmd.cc:1152
 684 msgid " noncapture - shows non-capture moves"
 685 msgstr " noncapture - hiển thị các nước không ăn quân"
 686 
 687 #: src/frontend/cmd.cc:1153
 688 msgid " capture - shows capture moves"
 689 msgstr " capture - hiện các nước ăn quân"
 690 
 691 #: src/frontend/cmd.cc:1154
 692 msgid " eval [or score] - shows the evaluation per piece and overall"
 693 msgstr " eval [hay score] - hiển thị lượng giá trên mỗi quân cờ và tổng thể"
 694 
 695 #: src/frontend/cmd.cc:1155
 696 msgid " game - shows moves in game history"
 697 msgstr " game - hiển thị các nước đi trong lịch sử của ván đấu"
 698 
 699 #: src/frontend/cmd.cc:1156
 700 msgid " pin - shows pinned pieces"
 701 msgstr " pin - hiển thị các quân cờ đã đóng"
 702 
 703 #: src/frontend/cmd.cc:1158
 704 msgid " movelist - reads in an epd file and shows legal moves for its entries"
 705 msgstr ""
 706 " movelist - đọc trong tập tin epd và hiển thị những nước đi hợp lệ cho các "
 707 "mục của nó"
 708 
 709 #: src/frontend/cmd.cc:1159
 710 msgid ""
 711 " capture - reads in an epd file and shows legal captures for its entries"
 712 msgstr ""
 713 " capture - đọc trong tập tin epd và hiển thị các nước bắt quân cho những mục "
 714 "này"
 715 
 716 #: src/frontend/cmd.cc:1160
 717 msgid " movegenspeed - tests speed of move generator"
 718 msgstr " movegenspeed - kiểm tra tốc độ của bộ tạo nước đi"
 719 
 720 #: src/frontend/cmd.cc:1161
 721 msgid " capturespeed - tests speed of capture move generator"
 722 msgstr " capturespeed - kiểm tra tốc độ của bộ tạo nước bắt mục tiêu"
 723 
 724 #: src/frontend/cmd.cc:1162
 725 msgid " eval - reads in an epd file and shows evaluation for its entries"
 726 msgstr ""
 727 " eval - đọc trong tập tin epd và hiển thị đánh giá về những mục trong đó"
 728 
 729 #: src/frontend/cmd.cc:1163
 730 msgid " evalspeed - tests speed of the evaluator"
 731 msgstr " evalspeed - kiểm tra tốc độ của bộ đánh giá"
 732 
 733 #: src/frontend/cmd.cc:1165
 734 msgid " Shows moves from opening book."
 735 msgstr " Hiển thị các nước đi từ sách đang được mở."
 736 
 737 #: src/frontend/cmd.cc:1167
 738 msgid " Enables display board in graphic mode."
 739 msgstr " Bật hiển thị bàn cờ trong chế độ đồ họa."
 740 
 741 #: src/frontend/cmd.cc:1169
 742 msgid " Disables graphic mode and display classical view."
 743 msgstr " Tắt chế độ đồ họa và hiển thị trình bày kiểu cổ điển."
 744 
 745 #: src/frontend/cmd.cc:1171
 746 msgid ""
 747 " Displays the chessboard rank and file in both graphic and classical views."
 748 msgstr ""
 749 " Hiển thị hàng và cột của bàn cờ trong cả chế độ hiển thị đồ họa và cổ điển."
 750 
 751 #: src/frontend/cmd.cc:1173
 752 #, fuzzy
 753 msgid ""
 754 " Does not display the chessboard rank nor file in either mode (graphic nor "
 755 "classical)."
 756 msgstr ""
 757 " Không hiển thị hàng cột trong cả hai chế độ (hiển thị đồ họa và cổ điển)"
 758 
 759 #: src/frontend/cmd.cc:1199
 760 #, fuzzy, c-format
 761 msgid ""
 762 "Help for command '%s' not found.\n"
 763 "\n"
 764 msgstr ""
 765 "Không tìm thấy trợ giúp cho lệnh %s\n"
 766 "\n"
 767 
 768 #: src/frontend/cmd.cc:1201
 769 #, c-format
 770 msgid "List of commands: (help COMMAND to get more help)\n"
 771 msgstr "Danh sách các câu lệnh: (help LỆNH để có thêm thông tin)\n"
 772 
 773 #: src/frontend/engine.cc:316
 774 #, c-format
 775 msgid ""
 776 "\n"
 777 "My move is : %s\n"
 778 msgstr ""
 779 "\n"
 780 "Nước đi của tôi là: %s\n"
 781 
 782 #: src/frontend/pgn.cc:67
 783 #, c-format
 784 msgid ""
 785 "File '%s' already exists. Please delete it first, or choose a different file "
 786 "name.\n"
 787 msgstr ""
 788 
 789 #: src/frontend/pgn.cc:74
 790 #, c-format
 791 msgid "Cannot write to file %s\n"
 792 msgstr ""
 793 
 794 #: src/frontend/pgn.cc:184
 795 #, c-format
 796 msgid "Cannot open file %s\n"
 797 msgstr ""
 798 
 799 #: src/frontend/input.cc:151
 800 msgid "Black"
 801 msgstr "Đen"
 802 
 803 #: src/frontend/input.cc:151
 804 msgid "White"
 805 msgstr "Trắng"
 806 
 807 #~ msgid "Incorrect epd file\n"
 808 #~ msgstr "Tập tin epd không hợp lệ\n"
 809 
 810 #~ msgid "File with name %s already exists.\n"
 811 #~ msgstr "Đã có tập tin cùng tên “%s”.\n"
 812 
 813 #~ msgid "Overwrite file? [y/n]: "
 814 #~ msgstr "Ghi đè lên tập tin đã có? [y/n]: "
 815 
 816 #~ msgid "Invalid answer! "
 817 #~ msgstr "Câu trả lời không hợp lệ! "
 818 
 819 #~ msgid "File not saved.\n"
 820 #~ msgstr "Tập tin chưa được lưu.\n"
 821 
 822 #~ msgid "File %s is overwritten.\n"
 823 #~ msgstr "Tập tin %s bị ghi đè.\n"
 824 
 825 #~ msgid "Invalid answer!"
 826 #~ msgstr "Câu trả lời không hợp lệ!"
 827 
 828 #~ msgid "Old TimeLimit = %g\n"
 829 #~ msgstr "Giới-hạn-giờ cũ = %g\n"
 830 
 831 #~ msgid "New TimeLimit = %g\n"
 832 #~ msgstr "Giới-hạn-giờ mới = %g\n"