"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "phpESP/admin/include/lib/adodb/lang/adodb-pl.inc.php" (5 Apr 2008, 1902 Bytes) of package /linux/www/old/phpESP-2.1.4.tgz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) PHP source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers and code folding option. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

    1 <?php
    2 
    3 // Contributed by Grzegorz Pacan <gp#dione.cc>
    4 
    5 $ADODB_LANG_ARRAY = array (
    6             'LANG'                      => 'pl',
    7             DB_ERROR                    => 'niezidentyfikowany błąd',
    8             DB_ERROR_ALREADY_EXISTS     => 'już istnieją',
    9             DB_ERROR_CANNOT_CREATE      => 'nie można stworzyć',
   10             DB_ERROR_CANNOT_DELETE      => 'nie można usunąć',
   11             DB_ERROR_CANNOT_DROP        => 'nie można porzucić',
   12             DB_ERROR_CONSTRAINT         => 'pogwałcenie uprawnień',
   13             DB_ERROR_DIVZERO            => 'dzielenie przez zero',
   14             DB_ERROR_INVALID            => 'błędny',
   15             DB_ERROR_INVALID_DATE       => 'błędna godzina lub data',
   16             DB_ERROR_INVALID_NUMBER     => 'błędny numer',
   17             DB_ERROR_MISMATCH           => 'niedopasowanie',
   18             DB_ERROR_NODBSELECTED       => 'baza danych nie została wybrana',
   19             DB_ERROR_NOSUCHFIELD        => 'nie znaleziono pola',
   20             DB_ERROR_NOSUCHTABLE        => 'nie znaleziono tabeli',
   21             DB_ERROR_NOT_CAPABLE        => 'nie zdolny',
   22             DB_ERROR_NOT_FOUND          => 'nie znaleziono',
   23             DB_ERROR_NOT_LOCKED         => 'nie zakmnięty',
   24             DB_ERROR_SYNTAX             => 'błąd składni',
   25             DB_ERROR_UNSUPPORTED        => 'nie obsługuje',
   26             DB_ERROR_VALUE_COUNT_ON_ROW => 'wartość liczona w szeregu',
   27             DB_ERROR_INVALID_DSN        => 'błędny DSN',
   28             DB_ERROR_CONNECT_FAILED     => 'połączenie nie zostało zrealizowane',
   29             0                          => 'brak błędów', // DB_OK
   30             DB_ERROR_NEED_MORE_DATA     => 'niedostateczna ilość informacji',
   31             DB_ERROR_EXTENSION_NOT_FOUND=> 'nie znaleziono rozszerzenia',
   32             DB_ERROR_NOSUCHDB           => 'nie znaleziono bazy',
   33             DB_ERROR_ACCESS_VIOLATION   => 'niedostateczne uprawnienia'
   34 );
   35 ?>