"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "pacpl-code/po/pl.po" (22 Aug 2019, 6346 Bytes) of package /linux/privat/pacpl-6.1.3.tar.bz2:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) PO translation source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 ############################################
  2 # Polish - Michał Smoczyk (msmoczyk@wp.pl)
  3 ############################################
  4 #
  5 # Instrukcje tłumaczenia:
  6 #
  7 # 1) tłumacz tylko tekst po znaku równości = (tłumacz tylko wartość, a nie klucz)
  8 # 2) upewnij się, że po obu stronach znaku równości jest tylko jedna spacja
  9 # 3) upewnij się, że podałeś nawzę języka i swoje dane (adres/e-mail) na górze pliku
  10 # 4) sprawdź pisownię
  11 # 5) proszę przetłumacz również te instrukcje i dołącz je do pliku lang.po
  12 # 
  13 # Wyślij swoje tłumaczenie do vorzox@gmail.com
  14 
  15 #####################
  16 # Komunikaty błędów #
  17 #####################
  18 
  19 error = błąd
  20 failed = niepowodzenie:
  21 bad_input = format docelowy nie jest obsługiwany.
  22 multi_out = opcja --outfile nie może być użyta kiedy kodujesz wiele plików.
  23 no_config = nie znaleziono pliku konfiguracyjnego... użycie domyślnych ustawień.
  24 unk_encoder = wybrany koder nieodpowiedni dla:
  25 unk_decoder = wybrany dekoder nieodpowiedni dla:
  26 no_decoder = ostrzeżenie: następujący plik nie może być zdekodowany:
  27 no_encoder = kodowanie do wybranego formatu tego pliku/katalogu nie jest obługiwane:
  28 no_encode_app = nie można znaleźć odpowiedniego programu aby zakodować:
  29 no_decode_app = nie można znaleźć odpowiedniego programu aby zdekodować:
  30 no_app = nie można odnaleźć aplikacji:
  31 no_outdir = katalog wyjściowy nie istnieje.
  32 no_infile = nie jest to plik ani katalog:
  33 no_input = musisz podać co najmniej jeden plik wejściowy.
  34 no_read_tag = nie można odczytać taga dla:
  35 no_write_tag = nie można zapisać taga dla:
  36 no_disc = nie można otworzyć dysku audio:
  37 no_cddb = nie można odnaleźć wpisu cddb. użyj opcji --nocddb.
  38 no_kdialog = nie odnaleziono kdialog. zainstaluj pakiet kdebase.
  39 need_outdir = musisz podać katalog docelowy.
  40 encode_failed = kodowanie zakończone niepowodzeniem ze statusem:
  41 decode_failed = dekodowanie zakończone niepowodzeniem ze statusem:
  42 empty_dir = katalog jest pusty, spróbuj użyc opcji --recursive:
  43 opening_dir = nie można otworzyć katalogu:
  44 opening_file = nie można otworzyć pliku:
  45 seek_help = zobacz 'pacpl --help' lub 'pacpl --longhelp' w celu zapoznania się z listą opcji.
  46 
  47 ##############
  48 # Komunikaty #
  49 ##############
  50 
  51 converting = Konwertowanie:
  52 up_to_date = is up to date:
  53 update_version = A newer version of Perl Audio Converter exists:
  54 conv_comp = Konwersja zakończona.
  55 removed_tmp = usunięto plik tymczasowy:
  56 removed_src = usunięto plik źródłowy:
  57 enc_fmts = formaty kodowania:
  58 dec_fmts = formaty dekodowania:
  59 tag_info = informacja zawarta w tagach dla:
  60 write_tag_i = zapisywanie taga dla:
  61 creating_dir = tworzenie katalogu:
  62 imported = zaimportowane moduły:
  63 debug = debugowanie:
  64 loaded_config = załadowany plik konfiguracyjny:
  65 ripping_track = Zgrywanie ścieżki:
  66 total_converted = Łącznie przekonwertowanych plików:
  67 overwrite = plik wyjściowy istnieje. użyj opcji --overwrite aby zastąpić istniejący plik.
  68 show_encoders = kodery dla
  69 show_decoders = dekodery dla
  70 
  71 ######################################
  72 # Zapytania dla Konquerora i Dolphina #
  73 ######################################
  74 
  75 gui_overwrite = czy nadpisać plik wyjściowy jeśli istnieje? (1 = tak, 0 = nie)
  76 gui_bitrate = wybierz bitrate
  77 gui_freq = częstość próbkowania audio
  78 gui_chans = kanały audio
  79 gui_fcomp = poziom kompresji FLAC
  80 gui_acomp = poziom kompresji APE
  81 gui_oggqual = poziom jakości Ogg Vorbis
  82 gui_spxqual = poziom jakości speex
  83 gui_aacqual = poziom jakości AAC/MP4/M4A
  84 gui_mpcqual = poziom jakości Musepack
  85 gui_ofmode = tryb kompresji OptimFrog
  86 gui_ofopt = poziom optymalizacji OptimFrog
  87 gui_bratio = BONK downsampling ratio
  88 gui_bquanl = poziom BONK quantanization
  89 gui_bpsize = rozmiar BONK predictor
  90 gui_outdir = Select output folder
  91 
  92 #################
  93 # Teksty pomocy #
  94 #################
  95 
  96 to = format docelowy
  97 recursive = konwertuj rekursywnie katalog(i)
  98 preserve = zachowaj strukturę katalogu
  99 formats = wyświetl listę obsługiwanych formatów kodowania/dekodowania
 100 only = konwertuj tylko pliki z poddanym rozszerzeniem
 101 keep = zachowaj oryginalne pliki, nie koduj ich ponownie
 102 jobs = number of simultaneous files to process
 103 help = wyświetl to menu pomocy
 104 longhelp = lista wszystkich opcji
 105 version = wyświetl informację o wersji programu
 106 update = check for newer version
 107 usage = użycie: pacpl --to <format> <opcje> [plik(i)/katalog(i)]
 108 defopts = turn off default encoder options (0)
 109 eopts = opcje kodera użytkownika
 110 dopts = opcje dekodera użytkownika
 111 nopts = opcje normalizacji użytkownika
 112 outfile = nazwa pliku wyjściowego
 113 outdir = katalog docelowy
 114 dryrun = nie konwertuj plików
 115 overwrited = nadpisz plik docelowy
 116 normalize = zrormalizuj plik wav przed zakodowaniem
 117 delete = usuń plik źródłowy po konwersji
 118 encoder = podaj alternatywny koder
 119 decoder = podaj alternatywny dekoder
 120 verbose = pokaż szczegółowe informacje
 121 user_opts = opcje użytkownika:
 122 enc_opts = opcje kodowania:
 123 bitrate = bitrate (domyślnie 128)
 124 freq = częstotliwość audio (domyślnie 44100)
 125 channels = liczba kanałów audio (domyślnie 2)
 126 effect = efekt sox (aiff/au/snd/raw/voc/smp/avr/cdr)
 127 fcomp = poziom kompresji flac/fla (domyślnie 2)
 128 acomp = poziom kompresji ape (domyślnie 3000)
 129 oggqual = poziom jakości ogg (domyślnie 3)
 130 spxqual = poziom jakości spx (domyślnie 8)
 131 aacqual = poziom jakości aac/mp4/m4a (domyślnie 100)
 132 mpcqual = poziom jakości mpc/mpp (domyślnie radio)
 133 ofmode = tryb ofr/ofs (domyślnie normal)
 134 ofopt = optymalizacja ofr/ofs (domyślnie fast)
 135 bratio = bonk down sampling ratio (domyślnie 2)
 136 bquanl = poziom bonk quantization (domyślnie 1.0)
 137 bpsize = rozmiar bonk predictor (domyślnie 128)
 138 tag_opts = opcje tagowania:
 139 artist = ustaw informację o artyście
 140 title = ustaw tytuł
 141 track = ustaw numer ścieżki
 142 year = ustaw rok/datę albumu lub ścieżki
 143 album = ustaw tytuł albumu
 144 genre = ustaw rodzaj
 145 comment = ustaw komentarz
 146 taginfo = pokaż informację zawartą w tagach dla wybranego pliku
 147 tag_usage = tagowanie: pacpl <opcje> [plik(i)]
 148 rip_opts = opcje zgrywania audio:
 149 rip = zgrywa ścieżki oddzielone przecinkiem lub wszystkie
 150 nocddb = wyłącz cddb
 151 noinput = wyłącz interaktywność cddb
 152 nscheme = schemat nazw
 153 cdinfo = pokaż informację cddb dla bieżącego dysku
 154 device = domyślnie = /dev/dvd
 155 rip_usage = zgrywanie audio: pacpl --rip cieżka(i)/all] --to <format> <opcje>