"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "pacpl-code/po/ca.po" (22 Aug 2019, 6296 Bytes) of package /linux/privat/pacpl-6.1.3.tar.bz2:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) PO translation source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 ############################################
  2 # Català - Xavi (xavi13@gmail.com)
  3 ############################################
  4 #
  5 # Translation Instructions:
  6 #
  7 # 1) only translate text after the = sign (translate the value not the key)
  8 # 2) make sure there is only one space between either side of the = sign
  9 # 3) be sure to include the language name, and your name/email at the top
  10 # 4) spell check
  11 # 5) please translate these instructions and include them with your lang.po
  12 # 
  13 # You can submit your translations to vorzox@gmail.com
  14 
  15 ##################
  16 # Error messages #
  17 ##################
  18 
  19 error = error
  20 failed = failed:
  21 bad_input = format de destí no suportat.
  22 multi_out = --outfile no es pot utilitzar codificant múltiples fitxers.
  23 no_config = fitxer de configuració no trobat...utilitzant paràmetres per defecte.
  24 unk_encoder = selected encoder not valid for:
  25 unk_decoder = selected decoder not valid for:
  26 no_decoder = Avís: el següent fitxer no es pot decodificar:
  27 no_encoder = codificant 'per' el següent no està suportat:
  28 no_encode_app = could not find suitable application to encode:
  29 no_decode_app = could not find suitable application to decode:
  30 no_app = no puc trobar l'aplicació:
  31 no_outdir = el directori de sortida no existeix
  32 no_infile = el següent no és un fitxer o directori
  33 no_input = heu d'especificar almenys un fitxer d'entrada
  34 no_read_tag = no puc llegir etiqueta per:
  35 no_write_tag = no puc escriure etiqueta per:
  36 no_disc = no puc obrir el disc dudio:
  37 no_cddb = no puc trobar l'entrada cddb. utilitzeu la opció --nocddb.
  38 no_kdialog = no trobo kdialog. instal·leu el paquet kdebase.
  39 need_outdir = heu d'especificar un directori de sortida.
  40 encode_failed = codificació fallida amb codi de sortida:
  41 decode_failed = decodificació fallida amb codi de sortida:
  42 empty_dir = directori buit, proveu utilitzant la opció --recursive:
  43 opening_dir = no puc obrir el directori:
  44 opening_file = no puc obrir el fitxer:
  45 seek_help = vegeu 'pacpl --help' o 'pacpl --longhelp' per a la llista d'opcions.
  46 
  47 ###########
  48 # Notices #
  49 ###########
  50 
  51 converting = Convertint:
  52 up_to_date = is up to date:
  53 update_version = A newer version of Perl Audio Converter exists:
  54 conv_comp = Conversió finalitzada.
  55 removed_tmp = fitxer temporal esborrat:
  56 removed_src = fitxer original esborat:
  57 enc_fmts = formats de codificació:
  58 dec_fmts = formats de decodificació:
  59 tag_info = etiquetant informació per:
  60 write_tag_i = escribint informació d'etiqueta per:
  61 creating_dir = creant directori:
  62 imported = mòduls importats:
  63 debug = depuració:
  64 loaded_config = fitxer de configuració carregat:
  65 ripping_track = Extraient pista:
  66 total_converted = Total files converted:
  67 overwrite = fitxer de sortida existent. utiltzeu --overwrite per substituir el fitxer existent.
  68 show_encoders = encoders for
  69 show_decoders = decoders for
  70 
  71 #######################################
  72 # user prompts for Konqueror & Dolphin #
  73 #######################################
  74 
  75 gui_overwrite = sobreescriure fitxer de sortida si existeix? (1 = si, 0 = no)
  76 gui_bitrate = seleccioneu bitrate
  77 gui_freq = rati de mostreig dudio
  78 gui_chans = canals dudio
  79 gui_fcomp = nivell de compresió FLAC
  80 gui_acomp = nivell de compresió APE
  81 gui_oggqual = nivell de qualitat Ogg Vorbis
  82 gui_spxqual = nivell de qualitat speex
  83 gui_aacqual = nivell de qualitat AAC/MP4/M4A
  84 gui_mpcqual = nivell de qualitat Musepack
  85 gui_ofmode = mode de compresió OptimFrog
  86 gui_ofopt = nivell d'optimització OptimFrog
  87 gui_bratio = rati de pèrdua BONK
  88 gui_bquanl = rati de quantificació BONK
  89 gui_bpsize = mida de predicció BONK
  90 gui_outdir = Select output folder
  91 
  92 ##################
  93 # Help menu text #
  94 ##################
  95 
  96 to = format de destí
  97 recursive = converteix directori(s) recursivament
  98 preserve = preserva l'estructura de directoris
  99 formats = llista els formats codificació/decodificació suportats
 100 only = només converteix fitxers coincidents amb l'extensió
 101 keep = manté fitxers coincidents amb el format de destí
 102 jobs = number of simultaneous files to process
 103 help = aquest menú d'ajut
 104 longhelp = llista completa d'opcions
 105 version = mostra informació de versió
 106 update = check for newer version
 107 usage = ús: pacpl --to <format> <opcions> [fitxer(s)/directori(s)]
 108 defopts = turn off default encoder options (0)
 109 eopts = opcions de codificació proporcionades per l'usuari
 110 dopts = opcions de decodificació proporcionades per l'usuari
 111 nopts = opcions de normalització proporcionades per l'usuari
 112 outfile = nom de fitxer de sortida
 113 outdir = directori de sortida
 114 dryrun = no converteix fitxers
 115 overwrited = sobreescriu fitxer de destí
 116 normalize = normalitza fitxer wav abans de codificar
 117 delete = esborra fitxer origen després de la conversió
 118 encoder = specify an alternate encoder
 119 decoder = specify an alternate decoder
 120 verbose = mostra informació detallada
 121 user_opts = opcions d'usuari:
 122 enc_opts = opocions del codificador:
 123 bitrate = bitrate (def. 128)
 124 freq = freqüència dudio (def. 44100)
 125 channels = nombre de canals dudio (def. 2)
 126 effect = efecte sox (aiff/au/snd/raw/voc/smp/avr/cdr)
 127 fcomp = nivell de compresió flac/fla (def. 2)
 128 acomp = nivell de compresió ape (def. 3000)
 129 oggqual = nivell de qualitat ogg (def. 3)
 130 spxqual = nivell de qualitat spx (def. 8)
 131 aacqual = nivell de qualitat aac/mp4/m4a (def. 100)
 132 mpcqual = nivell de qualitat mpc/mpp (def. ràdio)
 133 ofmode = mode ofr/ofs (def. normal)
 134 ofopt = optimització ofr/ofs (def. ràpid)
 135 bratio = rati de pèrdua bonk (def. 2)
 136 bquanl = rati de quantficació bonk (def. 1.0)
 137 bpsize = mida de predicció bonk (def. 128)
 138 tag_opts = opcions d'etiquetatge:
 139 artist = estableix informació de l'artista
 140 title = estableix el títol
 141 track = estableix número de pista
 142 year = estableix any/data de llbum/pista
 143 album = estableix informació del títol de llbum
 144 genre = estableix el gènere
 145 comment = estableix comentaris
 146 taginfo = mostra informació de l'etiqueta del fitxer seleccionat
 147 tag_usage = ús de l'etiquetatge: papcl <opcions> [fitxer(s)]
 148 rip_opts = opcions d'extracció:
 149 rip = extreu pistes separades per coma o totes
 150 nocddb = desactiva cddb
 151 noinput = desactiva cddb interactivament
 152 nscheme = esquema de nombrat
 153 cdinfo = mostra informació cddb del disc actual
 154 device = defecte = /dev/dvd
 155 rip_usage = ús de l'exractor: pacpl --rip [pista(es)/tot] --to <format> <opcions>