"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "mrbs-1.9.2/web/jquery/datatables/language/Albanian.lang" (14 Oct 2020, 987 Bytes) of package /linux/www/mrbs-1.9.2.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested text file into HTML format (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 /**
  2 * Albanian translation
  3 * @name Albanian
  4 * @anchor Albanian
  5 * @author Besnik Belegu
  6 */
  7 
  8 {
  9  "sEmptyTable":   "Nuk ka asnjë të dhënë në tabele",
  10  "sInfo":      "Duke treguar _START_ deri _END_ prej _TOTAL_ reshtave",
  11  "sInfoEmpty":   "Duke treguar 0 deri 0 prej 0 reshtave",
  12  "sInfoFiltered":  "(të filtruara nga gjithësej _MAX_ reshtave)",
  13  "sInfoPostFix":  "",
  14  "sInfoThousands": ",",
  15  "sLengthMenu":   "Shiko _MENU_ reshta",
  16  "sLoadingRecords": "Duke punuar...",
  17  "sProcessing":   "Duke procesuar...",
  18  "sSearch":     "Kërkoni:",
  19  "sZeroRecords":  "Asnjë e dhënë nuk u gjet",
  20  "oPaginate": {
  21    "sFirst":  "E para",
  22    "sLast":   "E Fundit",
  23    "sNext":   "Tjetra",
  24    "sPrevious": "E Kaluara"
  25  },
  26  "oAria": {
  27    "sSortAscending": ": aktivizo për të sortuar kolumnin me vlera në ngritje",
  28    "sSortDescending": ": aktivizo për të sortuar kolumnin me vlera në zbritje"
  29  }
  30 }