"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "xcdroast-1.19/po/sq_AL.po" (9 Nov 2018, 143727 Bytes) of package /linux/misc/xcdroast-1.19.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) PO translation source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 # Copyright (C) 1997,1998,1999,2000,2001,2002 
  2 # This file is distributed under the same license as the X-CD-Roast package.
  3 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
  4 #
  5 msgid ""
  6 msgstr ""
  7 "Project-Id-Version: X-CD-Roast 1.19\n"
  8 "Report-Msgid-Bugs-To: tn@xcdroast.org\n"
  9 "POT-Creation-Date: 2018-11-03 11:21+0100\n"
  10 "PO-Revision-Date: 2003-10-22 09:59GMT\n"
  11 "Last-Translator: Besnik Bleta <besnikbleta@hotmail.com>\n"
  12 "Language-Team: Albanian\n"
  13 "Language: sq_AL\n"
  14 "MIME-Version: 1.0\n"
  15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  17 "X-Generator: KBabel 0.9.5\n"
  18 
  19 #: src/xcdroast.h:60
  20 msgid "Disc-At-Once (DAO)"
  21 msgstr "Disc-At-Once (DAO)"
  22 
  23 #: src/xcdroast.h:61
  24 msgid "Track-At-Once (TAO)"
  25 msgstr "Track-At-Once (TAO)"
  26 
  27 #: src/xcdroast.h:62
  28 msgid "TAO with zero pregap"
  29 msgstr "TAO me pushim zero"
  30 
  31 #: src/xcdroast.h:63
  32 msgid "RAW writing (raw96r)"
  33 msgstr "Shkrim RAW (raw96r)"
  34 
  35 #: src/xcdroast.h:64
  36 msgid "RAW writing (raw96p)"
  37 msgstr "Shkrim RAW (raw96p)"
  38 
  39 #: src/xcdroast.h:65
  40 msgid "RAW writing (raw16)"
  41 msgstr "Shkrim RAW (raw16)"
  42 
  43 #: src/xcdroast.h:69
  44 #, fuzzy
  45 msgid ""
  46 "Writes a CD in Disc-At-Once mode. This will create an exact copy without any "
  47 "pauses between the tracks. This mode may not work with old CD writers."
  48 msgstr ""
  49 "Shkruaj CD me mënyrën Disc-At-Once. Kjo do të krijojë një kopje të njëjtë pa "
  50 "asnjë pushim midis pjesëve. Për çastin, nuk punon me të tërë shkruesit e "
  51 "mbuluar."
  52 
  53 #: src/xcdroast.h:70
  54 msgid ""
  55 "Writes a CD in Track-At-Once mode. Generates a 2 second pause between each "
  56 "track, but is supported on all writers."
  57 msgstr ""
  58 "Shkruaj CD me mënyrën Track-At-Once. Prodhon një pushim 2 sekondash ndërmjet "
  59 "gjurmësh, por mbulon tërë shkruesit."
  60 
  61 #: src/xcdroast.h:71
  62 #, fuzzy
  63 msgid ""
  64 "Writes a CD in Track-At-Once mode, but eliminates the 2 second pause. This "
  65 "looks very much like DAO, but only works with the following drives: Teac CD-"
  66 "R50S, Teac CD-R55S, JVC XR-W2010, Pinnacle RCD-5020."
  67 msgstr ""
  68 "Shkruaj CD me mënyrën Track-At-Once, por shmang pushimin 2 sekondash. Ndaj "
  69 "duket thuajse si DAO-CD, por punon vetëm për disa shkrues TEAC/Traxdata."
  70 
  71 #: src/xcdroast.h:72
  72 msgid ""
  73 "Writes a CD in RAW writing mode. It will write with 2352 byte sectors plus "
  74 "96 bytes of raw P-W subchannel data resulting in a sector size of 2448 "
  75 "bytes. This is the preferred raw writing mode as it gives best control over "
  76 "the CD writing process."
  77 msgstr ""
  78 "Shkruaj CD me mënyrë shkrimi RAW. Do të shkruhet me sektorë 2352 bytes plus "
  79 "96 bytes të dhëna \"raw\" P-W nënkanalesh duke patur kështu madhësi sektori "
  80 "2448 bytes. Kjo është mënyrë shkrimi e parapëlqyer ngaqë të jep kontrollin "
  81 "më të mirë mbi procesin e shkrimit të CD-së."
  82 
  83 #: src/xcdroast.h:73
  84 msgid ""
  85 "Writes a CD in RAW writing mode. It will write with 2352 byte sectors plus "
  86 "96 bytes of packed P-W subchannel data resulting in a sector size of 2448 "
  87 "bytes. This is the less preferred raw writing mode as only a few recordes "
  88 "support it."
  89 msgstr ""
  90 "Shkruaj CD me mënyrën e shkrimit RAW. Do të shkruhet me sektorë 2352 byte-sh "
  91 "plus 96 bytes të dhënash nënkanali të paketuar P-W duke dhënë një madhësi "
  92 "sektori prej 2448 bytes. Kjo është mënyra më pak e parapëlqyer shkrimi të "
  93 "vrazhdë ngaqë pak shkruesa e mbulojnë."
  94 
  95 #: src/xcdroast.h:74
  96 msgid ""
  97 "Writes a CD in RAW writing mode. It will write with 2352 byte sectors plus "
  98 "16 bytes of P-Q subchannel data resulting in a sector size of 2368 bytes. If "
  99 "a recorder does not support raw96r, this is the preferred raw writing mode. "
 100 "It does not allow to write CD-Text but it is the only raw writing mode in "
 101 "cheap CD writers. As these cheap writers in most cases do not support DAO "
 102 "mode."
 103 msgstr ""
 104 "Shkruaj CD me mënyrën e shkrimit RAW. Do të shkruhet me sektorë 2352 byte-sh "
 105 "plus 16 bytes të dhënash nënkanali të paketuar P-W duke dhënë një madhësi "
 106 "sektori prej 2368 bytes. Nëse një shkrues nuk mbulon raw96r, kjo është "
 107 "mënyra e parapëlqyer e shkrimit të vrazhdë.Nuk lejon të shkruhet CD-Text por "
 108 "është e vetmja mënyrë shkrimi të vrazhdë në CD shkruesa të lirë. Ngaqë këta "
 109 "shkruesa të lirë në shumicën e rasteve nuk mbulojnë mënyrën DAO."
 110 
 111 #: src/xcdroast.h:83
 112 msgid "blank the entire disk"
 113 msgstr "fshij tërë diskun"
 114 
 115 #: src/xcdroast.h:84
 116 msgid "minimally blank the entire disk (PMA, TOC, pregap)"
 117 msgstr "fshirje minimale e tërë diskut (PMA, TOC, pregap)"
 118 
 119 #: src/xcdroast.h:85
 120 msgid "blank a track"
 121 msgstr "fshij një gjurmë"
 122 
 123 #: src/xcdroast.h:86
 124 msgid "unreserve a track"
 125 msgstr "çrezervo një gjurmë"
 126 
 127 #: src/xcdroast.h:87
 128 msgid "blank a track tail"
 129 msgstr "fshij një bisht gjurme"
 130 
 131 #: src/xcdroast.h:88
 132 msgid "unclose last session"
 133 msgstr "çkyç sesionin e fundit"
 134 
 135 #: src/xcdroast.h:89
 136 msgid "blank last session"
 137 msgstr "fshij sesionin e fundit"
 138 
 139 #: src/xcdroast.h:96
 140 msgid "Small"
 141 msgstr "E vogël"
 142 
 143 #: src/xcdroast.h:97
 144 msgid "Normal"
 145 msgstr "Normale"
 146 
 147 #: src/xcdroast.h:98
 148 msgid "Extended"
 149 msgstr "E zgjeruar"
 150 
 151 #: src/xcdroast.h:106 src/create.c:576 src/create.c:1350 src/duplicate.c:3929
 152 msgid "Select all"
 153 msgstr "Zgjidh tërë"
 154 
 155 #: src/xcdroast.h:107 src/create.c:4819
 156 msgid "Unselect all"
 157 msgstr "Çzgjidh tërë"
 158 
 159 #: src/xcdroast.h:108
 160 msgid "Load list"
 161 msgstr "Ngarko listë"
 162 
 163 #: src/xcdroast.h:109
 164 msgid "Save list"
 165 msgstr "Ruaj listë"
 166 
 167 #: src/xcdroast.h:110
 168 msgid "Clear list"
 169 msgstr "Fshij listë"
 170 
 171 #: src/xcdroast.h:255
 172 msgid "Yes"
 173 msgstr "Po"
 174 
 175 #: src/xcdroast.h:256
 176 msgid "No"
 177 msgstr "Jo"
 178 
 179 #: src/xcdroast.h:257
 180 msgid "Cancel"
 181 msgstr "Anulo"
 182 
 183 #: src/xcdroast.h:258
 184 msgid "Ok"
 185 msgstr "Ok"
 186 
 187 #: src/xcdroast.h:259
 188 msgid "Close"
 189 msgstr "Mbyll"
 190 
 191 #: src/xcdroast.h:260
 192 msgid "Continue anyway"
 193 msgstr "Vazhdo sidoqoftë"
 194 
 195 #: src/xcdroast.h:261 src/main.c:325 src/io.c:741 src/io.c:2916
 196 msgid "Exit"
 197 msgstr "Dil"
 198 
 199 #: src/xcdroast.h:268
 200 msgid "Rock Ridge + Joliet"
 201 msgstr "Rock Ridge + Joliet"
 202 
 203 #: src/xcdroast.h:269
 204 msgid "Rock Ridge only"
 205 msgstr "Vetëm Rock Ridge "
 206 
 207 #: src/xcdroast.h:270
 208 msgid "MS-DOS"
 209 msgstr "MS-DOS"
 210 
 211 #: src/main.c:85
 212 msgid "Really quit X-CD-Roast?"
 213 msgstr "Të dal vërtetë prej X-CD-Roast-it?"
 214 
 215 #: src/main.c:316
 216 msgid "About"
 217 msgstr ""
 218 
 219 #: src/main.c:317 src/setup.c:3478
 220 msgid "Setup"
 221 msgstr "Rregullime"
 222 
 223 #: src/main.c:319 src/duplicate.c:4215
 224 #, fuzzy
 225 msgid "Duplicate Disc"
 226 msgstr "Dyfisho CD"
 227 
 228 #: src/main.c:320 src/create.c:7867
 229 #, fuzzy
 230 msgid "Create Disc"
 231 msgstr "Krijo CD"
 232 
 233 #: src/main.c:322
 234 msgid "Duplicate CD/DVD"
 235 msgstr "Dyfisho CD/DVD"
 236 
 237 #: src/main.c:323
 238 msgid "Create CD/DVD"
 239 msgstr "Krijo CD/DVD"
 240 
 241 #: src/main.c:340
 242 msgid "Shows information about X-CD-Roast"
 243 msgstr ""
 244 
 245 #: src/main.c:344
 246 msgid "Setup your hardware and system defaults"
 247 msgstr "Rregulloni hardware-in tuaj dhe parazgjedhjet e sistemit"
 248 
 249 #: src/main.c:348
 250 #, fuzzy
 251 msgid "Make an exact copy of a Disc (data and audio)"
 252 msgstr "Bëj një kopje të saktë të një CD-je (të dhëna dhe audio)"
 253 
 254 #: src/main.c:352
 255 #, fuzzy
 256 msgid "Create and arrange your own Disc (data and audio)"
 257 msgstr "Krijo dhe sistemo CD-n tuaj (të dhëna dhe audio)"
 258 
 259 #: src/main.c:356
 260 msgid "Quit X-CD-Roast"
 261 msgstr "Dil prej X-CD-Roast-in"
 262 
 263 #: src/main.c:372 src/menus.c:366 src/menus.c:470 src/setup.c:3606
 264 #, c-format
 265 msgid "Version %s"
 266 msgstr "Version %s"
 267 
 268 #: src/main.c:378
 269 msgid ""
 270 "(c) 1996-2017 by T. Niederreiter\n"
 271 "\n"
 272 "http://www.xcdroast.org"
 273 msgstr ""
 274 "(c) 1996-2017 by T. Niederreiter\n"
 275 "\n"
 276 "http://www.xcdroast.org"
 277 
 278 #: src/main.c:491
 279 #, c-format
 280 msgid ""
 281 "We recommend a screen resolution of at least\n"
 282 "%d x %d to run X-CD-Roast.\n"
 283 "\n"
 284 msgstr ""
 285 
 286 #: src/main.c:511
 287 msgid ""
 288 "No root configuration file found!\n"
 289 "Please enter Setup and don't forget to add users\n"
 290 "who may also use X-CD-Roast."
 291 msgstr ""
 292 "Nuk u gjet kartelë formësimi root!\n"
 293 "Ju lutem hyni në Rregullime dhe mos harroni të shtoni përdoruesa\n"
 294 "të cilët mundet po aq të përdorin X-CD-Roast."
 295 
 296 #: src/main.c:517
 297 msgid ""
 298 "No configuration file found!\n"
 299 "Please enter Setup."
 300 msgstr ""
 301 "Nuk u gjet kartelë formësimi!\n"
 302 "Ju lutem hyni në Rregullime."
 303 
 304 #: src/main.c:529
 305 #, c-format
 306 msgid ""
 307 "Configuration file for incorrect version %s found!\n"
 308 "Please enter Setup and create an updated configuration."
 309 msgstr ""
 310 "U gjet kartelë formësimi për version të pasaktë (%s) !\n"
 311 "Ju lutem hyni në Rregullime dhe krijoni një formësim të përditësuar."
 312 
 313 #: src/main.c:542
 314 msgid ""
 315 "The image-directories do not match the current system.\n"
 316 "Please check their configuration in Setup."
 317 msgstr ""
 318 "Drejtoritë e pamjeve nuk përputhen me sistemin e çastit.\n"
 319 "Ju lutem kontrolloni në Rregullime formësimin e tyre."
 320 
 321 #: src/main.c:577
 322 msgid ""
 323 "Warning: Your system is not able to create files larger\n"
 324 "than 2 GiB. Writing DVDs will therefore not be possible."
 325 msgstr ""
 326 "Kujdes: Sistemi juaj nuk është në gjendje të krijojë kartela më të mëdha\n"
 327 "se 2 GiB. Ndaj shkrimi DVDsh është i pamundur."
 328 
 329 #: src/create.c:211 src/create.c:762 src/create.c:3966 src/duplicate.c:198
 330 #: src/duplicate.c:1653 src/duplicate.c:2048 src/duplicate.c:2830
 331 #, fuzzy
 332 msgid "No Disc loaded"
 333 msgstr "Nuk është ngarkuar CD"
 334 
 335 #: src/create.c:253 src/create.c:4035 src/duplicate.c:224
 336 msgid "data track"
 337 msgstr "gjurmë të dhënash"
 338 
 339 #: src/create.c:265 src/create.c:4045 src/duplicate.c:233
 340 msgid "audio track"
 341 msgstr "gjurmë audio"
 342 
 343 #: src/create.c:343 src/create.c:1015 src/duplicate.c:1440 src/duplicate.c:2109
 344 #, fuzzy
 345 msgid "No disc reader defined in Setup."
 346 msgstr "S'është përcaktuar CD-Lexues në Rregullime"
 347 
 348 #: src/create.c:358 src/create.c:1025 src/duplicate.c:470 src/duplicate.c:1456
 349 #: src/duplicate.c:2119 src/duplicate.c:2903
 350 #, fuzzy
 351 msgid "No Disc loaded in read device."
 352 msgstr "S'është ngarkuar CD në lexues"
 353 
 354 #: src/create.c:375 src/create.c:1041 src/create.c:1167 src/create.c:2047
 355 #: src/create.c:2091
 356 msgid "No tracks selected"
 357 msgstr "Nuk janë zgjedhur pjesë"
 358 
 359 #: src/create.c:447 src/duplicate.c:1532
 360 #, fuzzy
 361 msgid ""
 362 "Your drive seems to have a faulty firmware which will not allow to read\n"
 363 "data tracks reliably. Try to install a firmwire update or read your\n"
 364 "data Discs with another drive. It is not recommended to continue."
 365 msgstr ""
 366 "Programi shoqërues i CD-së tuaj duket të jetë i pasaktë dhe nuk do të lejojë "
 367 "lexim të besueshëm të pjesëve.\n"
 368 "Provoni të shihni për një përditësim ose lexoni \n"
 369 "CD-të tuaj me një tjetër CD. Nuk këshillohet vazhdimi."
 370 
 371 #: src/create.c:458 src/duplicate.c:1545
 372 msgid ""
 373 "Not enough disk space available!\n"
 374 "Do you want to continue anyway or to abort?"
 375 msgstr ""
 376 "Hapësirë disku e pamjaftueshme!\n"
 377 "Doni të vazhdohet prapëseprapë apo të ndërpritet?"
 378 
 379 #: src/create.c:467 src/create.c:6700 src/duplicate.c:1554
 380 msgid ""
 381 "No image-directories with write permissions found.\n"
 382 "Please check your settings in the Setup."
 383 msgstr ""
 384 "Nuk u gjetën drejtori pamjesh me leje shkrimi.\n"
 385 "Ju lutem shihni rregulimet tuaja në Rregullime."
 386 
 387 #: src/create.c:480 src/create.c:6713 src/duplicate.c:1567
 388 msgid ""
 389 "You are going to overwrite old track images on your\n"
 390 "hard disk. Cancel now, if you don't want to do that\n"
 391 "and choose another \"File prefix\"."
 392 msgstr ""
 393 "Jeni duke mbishkruajtur pamje pjesësh të vjetra në\n"
 394 "hard diskun tuaj. Anuloni tani, nëse nuk donit të bënit këtë\n"
 395 "dhe zgjidhni tjetër \"Parashtesë kartele\"."
 396 
 397 #: src/create.c:531 src/create.c:1305 src/create.c:2792 src/create.c:7500
 398 #: src/duplicate.c:1184 src/duplicate.c:1765 src/duplicate.c:2290
 399 #: src/duplicate.c:3206 src/duplicate.c:3848
 400 msgid "Devices-Setup"
 401 msgstr "Rregullime Paisjesh"
 402 
 403 #: src/create.c:554 src/create.c:1328 src/duplicate.c:1205 src/duplicate.c:1789
 404 #: src/duplicate.c:2313
 405 #, fuzzy
 406 msgid "Disc-Information"
 407 msgstr "Të dhëna CD-je"
 408 
 409 #: src/create.c:556 src/create.c:1330 src/duplicate.c:1207 src/duplicate.c:1791
 410 #: src/duplicate.c:2315
 411 msgid "CD/DVD-Information"
 412 msgstr "Të dhëna CD/DVD-je"
 413 
 414 #: src/create.c:561 src/create.c:2836 src/duplicate.c:1212 src/duplicate.c:1800
 415 msgid "Image-Information"
 416 msgstr "Të dhëna Pamjeje"
 417 
 418 #: src/create.c:565 src/duplicate.c:1796
 419 msgid "Read options"
 420 msgstr "Mundësi leximi"
 421 
 422 #: src/create.c:580
 423 #, fuzzy
 424 msgid "Selects all tracks of the currently inserted Disc for reading."
 425 msgstr "Zgjidh tërë pjesët e CD-së së futur për lexim."
 426 
 427 #: src/create.c:583 src/create.c:1357 src/duplicate.c:3936
 428 msgid "Select none"
 429 msgstr "Mos zgjidh"
 430 
 431 #: src/create.c:587
 432 #, fuzzy
 433 msgid "Deselects all tracks of the currently inserted Disc."
 434 msgstr "Çzgjidh tërë pjesët e CD-së së futur."
 435 
 436 #: src/create.c:594
 437 msgid "Read selected tracks"
 438 msgstr "Lexo pjesët e zgjedhura"
 439 
 440 #: src/create.c:597
 441 #, fuzzy
 442 msgid ""
 443 "Reads all selected tracks from the Disc and saves them in the Image "
 444 "Directory."
 445 msgstr ""
 446 "Lexo tërë pjesët e zgjedhura prej CD-së dhe ruaji në Drejtorinë e Pamjeve."
 447 
 448 #: src/create.c:614 src/duplicate.c:1256
 449 msgid "Tracks"
 450 msgstr "Pjesë"
 451 
 452 #: src/create.c:635 src/create.c:1397 src/duplicate.c:1282 src/duplicate.c:1847
 453 #: src/duplicate.c:2371 src/duplicate.c:2463 src/duplicate.c:3299
 454 msgid "Label:"
 455 msgstr "Etiketë:"
 456 
 457 #: src/create.c:644 src/create.c:1489 src/create.c:3007
 458 msgid "Selected:"
 459 msgstr "Të zgjedhura:"
 460 
 461 #: src/create.c:666 src/create.c:7148 src/duplicate.c:1921
 462 msgid "File prefix:"
 463 msgstr "Parashtesë kartele:"
 464 
 465 #: src/create.c:676 src/create.c:7158 src/duplicate.c:1931
 466 msgid ""
 467 "This is the prefix of the filenames of the tracks saved to the hard disk."
 468 msgstr ""
 469 "Kjo është parashtesa e emrave të kartelave për pjesët e ruajtura në hard "
 470 "disk."
 471 
 472 #: src/create.c:676 src/create.c:7158 src/duplicate.c:1931
 473 msgid ""
 474 "Change this name if you want to read another Disc or to create another Disc "
 475 "image."
 476 msgstr ""
 477 
 478 #: src/create.c:679 src/create.c:7161 src/duplicate.c:1934 src/duplicate.c:3910
 479 msgid "Free space:"
 480 msgstr "Hapësirë e lirë:"
 481 
 482 #: src/create.c:688 src/create.c:7170 src/duplicate.c:1943 src/duplicate.c:3918
 483 msgid ""
 484 "If the Image Directory is set to \"Automatic\" this is the free hard disk "
 485 "space of all the image directories: Data / Audio"
 486 msgstr ""
 487 
 488 #: src/create.c:690 src/create.c:7172 src/duplicate.c:1945
 489 msgid "biggest available block of that:"
 490 msgstr "Blloku më i madhi mundshëm për të: "
 491 
 492 #: src/create.c:699 src/create.c:7181 src/duplicate.c:1954
 493 msgid "The largest free space currently straight available: Data / Audio"
 494 msgstr ""
 495 
 496 #: src/create.c:713 src/duplicate.c:1889
 497 msgid "Do index scan"
 498 msgstr "Kryej një kontroll treguesi"
 499 
 500 #: src/create.c:719 src/duplicate.c:1895
 501 msgid ""
 502 "Long-lasting audio tracks may be subdivided with indices, some audio CDs are "
 503 "recorded with pre-emphasis. If this option is enabled, the copy will be "
 504 "exactly as the original. Please note that some drives may need a little time "
 505 "to scan."
 506 msgstr ""
 507 
 508 #: src/create.c:723 src/duplicate.c:1899
 509 msgid "Audio deemphasis"
 510 msgstr ""
 511 
 512 #: src/create.c:729 src/duplicate.c:1905
 513 msgid ""
 514 "Some audio CDs are recorded with pre-emphasis. This option detects and "
 515 "deemphasizes such audio tracks. This is mandatory if you want to convert the "
 516 "files e.g. to flac, ogg or mp3. By contrast, all Audio CD players would "
 517 "perform the deemphasis automatically."
 518 msgstr ""
 519 
 520 #: src/create.c:1097
 521 #, c-format
 522 msgid ""
 523 "No Info-file found for track \"%s\".\n"
 524 "Therefore verification is impossible.\n"
 525 "Unselecting this track..."
 526 msgstr ""
 527 "Nuk u gjetën të dhëna për pjesën \"%s\".\n"
 528 "Ndaj verifikimi është i pamundur.\n"
 529 "Po çzgjedh këtë pjesë..."
 530 
 531 #: src/create.c:1098
 532 msgid "Verify anyway"
 533 msgstr "Verifiko sidoqoftë"
 534 
 535 #: src/create.c:1102
 536 #, fuzzy, c-format
 537 msgid ""
 538 "Track \"%s\" does\n"
 539 "not fit to the currently inserted Disc. Therefore verification\n"
 540 "is impossible. Unselecting this track..."
 541 msgstr ""
 542 "Gjurma \"%s\" nuk\n"
 543 "hyn dot në CD-në e futur së fundmi. Ndaj verifikimi\n"
 544 "është i pamundur.Po çzgjedh këtë pjesë... "
 545 
 546 #: src/create.c:1107
 547 #, c-format
 548 msgid ""
 549 "Can't verify audio track \"%s\"\n"
 550 "because you choose not to verify audio tracks.\n"
 551 "Unselecting this track..."
 552 msgstr ""
 553 "Nuk verifikoj dot pjesën audio \"%s\".\n"
 554 "sepse keni zgjedhur të mos verifikoj pjesë audio.\n"
 555 "Po çzgjedh këtë pjesë..."
 556 
 557 #: src/create.c:1335 src/duplicate.c:2320
 558 msgid "Verify options"
 559 msgstr "Mundësi verifikimi"
 560 
 561 #: src/create.c:1339 src/duplicate.c:2324
 562 msgid "Tracks to verify"
 563 msgstr "Pjesë për t'u verifikuar"
 564 
 565 #: src/create.c:1354
 566 msgid "Selects all displayed images on the hard disk for verifying."
 567 msgstr "Zgjedh për verifikim tërë pamjet e shfaqura në hard disk "
 568 
 569 #: src/create.c:1361 src/create.c:3031
 570 msgid "Deselects all displayed images."
 571 msgstr "Çzgjedh tërë pamjet e shfaqura"
 572 
 573 #: src/create.c:1368
 574 msgid "Verify selected tracks"
 575 msgstr "Verifiko pjesët e zgjedhura"
 576 
 577 #: src/create.c:1373
 578 #, fuzzy
 579 msgid ""
 580 "If the images do match the currently inserted Disc, start to read the images "
 581 "again and compare them with their copies on the hard disk."
 582 msgstr ""
 583 "Nëse pamjet përputhen me CD-në e futur, fillo të lexosh pamjet sërish dhe "
 584 "krahasoji me kopjet e tyre në hard disk."
 585 
 586 #: src/create.c:1387 src/duplicate.c:1272 src/duplicate.c:1837
 587 #: src/duplicate.c:2361 src/duplicate.c:2453 src/duplicate.c:3289
 588 msgid "Type:"
 589 msgstr "Tip:"
 590 
 591 #: src/create.c:1407 src/create.c:2912 src/create.c:3126 src/duplicate.c:1292
 592 #: src/duplicate.c:1857 src/duplicate.c:2381 src/duplicate.c:2473
 593 #: src/duplicate.c:3309
 594 msgid "Size:"
 595 msgstr "Madhësi:"
 596 
 597 #: src/create.c:1417 src/duplicate.c:1867 src/duplicate.c:2391
 598 #: src/duplicate.c:2483 src/duplicate.c:3319
 599 msgid "Tracks:"
 600 msgstr "Pjesë:"
 601 
 602 #: src/create.c:1438 src/duplicate.c:2412
 603 msgid "Don't verify audio tracks"
 604 msgstr "Mos verifiko gjurmë audio"
 605 
 606 #: src/create.c:1445 src/duplicate.c:2419
 607 #, fuzzy
 608 msgid ""
 609 "Skips verification of audio tracks, because a lot of optical disc drives are "
 610 "not able to read audio data reliably."
 611 msgstr ""
 612 "Anashkalo verifikim pjesësh audio, sepse plot lexuesa CD-sh nuk janë në "
 613 "gjendje të lexojnë besueshëm të dhëna audio. "
 614 
 615 #: src/create.c:1447 src/duplicate.c:2421
 616 msgid "Abort after verify fail"
 617 msgstr "Ndërprerje pas dështim verifikimi"
 618 
 619 #: src/create.c:1454 src/duplicate.c:2428
 620 msgid ""
 621 "Abort Verifying when one mismatch was found. Otherwise X-CD-Roast does "
 622 "continue to verify the other tracks anyway."
 623 msgstr ""
 624 "Ndërpre Verifikimin kur gjendet një mospërputhje. Përndryshe X-CD-Roast-i "
 625 "vazhdon të verifikojë pjesët e tjera sidoqoftë. "
 626 
 627 #: src/create.c:1469 src/create.c:2869 src/create.c:2962 src/create.c:3109
 628 #: src/duplicate.c:1316
 629 msgid "Images"
 630 msgstr "Pamje"
 631 
 632 #: src/create.c:1523 src/create.c:1788 src/create.c:5547 src/create.c:6636
 633 #: src/create.c:6755 src/duplicate.c:2623 src/duplicate.c:2634
 634 #: src/duplicate.c:2645 src/duplicate.c:2892
 635 #, fuzzy
 636 msgid "No disc writer defined in Setup."
 637 msgstr "Nuk është përcaktuar CD-Shkrues në Rregullime"
 638 
 639 #: src/create.c:1529 src/create.c:2114
 640 msgid "No Tracks layouted for writing"
 641 msgstr "Nuk janë skicuar Gjurmë për shkrim"
 642 
 643 #: src/create.c:1556
 644 msgid "In multi session mode only one data track can be written at a time."
 645 msgstr ""
 646 "Me mënyrën multi sesion mund të shkruhet vetëm një radhë të dhënash në një "
 647 "herë."
 648 
 649 #: src/create.c:1560
 650 msgid ""
 651 "In multi session mode you can't write both audio\n"
 652 "and data tracks at the same time."
 653 msgstr ""
 654 "Me mënyrën multi sesion nuk mund të shkruani edhe audio\n"
 655 "edhe të dhëna në të njëjtën kohë."
 656 
 657 #: src/create.c:1595
 658 #, fuzzy
 659 msgid ""
 660 "You are trying to write a multi session image\n"
 661 "without having multi session enabled.\n"
 662 "This can result in an unreadable Disc."
 663 msgstr ""
 664 "Po provoni të shkruani një pamje multi sesion\n"
 665 "pa patur veprues multi sesionin.\n"
 666 "Kjo mund të shpjerë në një CD të palexueshëm."
 667 
 668 #: src/create.c:1613
 669 #, fuzzy
 670 msgid ""
 671 "A Disc is required in the Writer before\n"
 672 "a session can be added.\n"
 673 "Please insert a Disc and try again."
 674 msgstr ""
 675 "Nevojitet një CD-R/RW në CD-Shkrues përpara\n"
 676 "se të shtohet një sesion.\n"
 677 "Ju lutemi futni një CD-R/RW dhe riprovoni."
 678 
 679 #: src/create.c:1619
 680 #, fuzzy
 681 msgid ""
 682 "You are trying to write a session to a multi session Disc,\n"
 683 "where the current sessions do not match.\n"
 684 "This can result in an unreadable Disc."
 685 msgstr ""
 686 "Po provoni të shkruani një sesion tek një CD multi sesion,\n"
 687 "tek i cili sesionet e tanishëm nuk përputhen.\n"
 688 "Kjo mund të shpjerë në një CD të palexueshëm."
 689 
 690 #: src/create.c:1641
 691 msgid ""
 692 "Some of the image files you want to write are missing.\n"
 693 "Please update the image directory."
 694 msgstr ""
 695 "Disa nga kartelat pamje që doni të shkruhen mungojnë.\n"
 696 "Ju lutem përditësoni drejtorinë e pamjeve."
 697 
 698 #: src/create.c:1646 src/duplicate.c:2148 src/duplicate.c:2981
 699 msgid ""
 700 "You don't have permission to read all the track-files or\n"
 701 "the tracks are not regular files on the hard drive."
 702 msgstr ""
 703 "Nuk keni leje për të lexuar tërë kartelat ose\n"
 704 "ato nuk janë kartela të rregullta në hard disk."
 705 
 706 #: src/create.c:1651 src/duplicate.c:2986
 707 msgid ""
 708 "Some of the audio files you want to write have been recorded\n"
 709 "with an invalid ISRC or MCN id. X-CD-Roast can clear these\n"
 710 "invalid ids for you and continue or you have to abort now."
 711 msgstr ""
 712 "Disa nga kartelat zanore që doni të shkruhen janë rregjistruar\n"
 713 "me id ISRC ose MCN të mangët. X-CD-Roast-i mund të pastrojë\n"
 714 "id-të e mangët për ju dhe të vazhdojë ose ju duhet të ndërprisni tani."
 715 
 716 #: src/create.c:1660 src/duplicate.c:2995
 717 msgid ""
 718 "Failed to clear the ISRC or MCN id in all tracks.\n"
 719 "Perhaps you have no write permission on the .inf files?\n"
 720 "Please correct the problem and try again."
 721 msgstr ""
 722 "Dështova në pastrimin e id-ve ISRC ose MCN në tërë pjesët.\n"
 723 "Mundet nuk keni leje shkrimi për kartelat .inf?\n"
 724 "Ju lutem zgjidhni problemin dhe riprovoni."
 725 
 726 #: src/create.c:1702 src/create.c:6853 src/duplicate.c:3030
 727 msgid ""
 728 "There may be not enough space on the CD-R available.\n"
 729 "You can continue at own risk, but the resulting CD\n"
 730 "might not be readable."
 731 msgstr ""
 732 "Mund të mos ketë vend të mjaftë në CD-R.\n"
 733 "Mund të vazhdoni në kokën tuaj, por CD-ja i përftuar\n"
 734 "mund të mos jetë i lexueshëm."
 735 
 736 #: src/create.c:1705 src/create.c:6856 src/duplicate.c:3033
 737 msgid ""
 738 "There may be not enough space on the CD-R available.\n"
 739 "Perhaps you want to write a DVD, but you have not selected\n"
 740 "the correct media size? You can continue at own\n"
 741 "risk, but the resulting CD might not be readable."
 742 msgstr ""
 743 "Mund të mos ketë vend të mjaftë në CD-R.\n"
 744 "Mbase doni të shkruani një DVD, por nuk keni zgjedhur\n"
 745 "madhësinë e saktë për median? Mund të vazhdoni në kokën tuaj,\n"
 746 "por CD-ja i përftuar mund të mos jetë i lexueshëm."
 747 
 748 #: src/create.c:1722 src/duplicate.c:3050
 749 msgid ""
 750 "Hint: The CD-Text will not be written.\n"
 751 "For this, you need the Write Mode:\n"
 752 " \"DAO\" or \"raw96r\" or \"raw96p\"."
 753 msgstr ""
 754 
 755 #: src/create.c:1740 src/create.c:6879
 756 msgid "Ready to add a new session to a multi session DVD?"
 757 msgstr "Gati për të shtuar një sesion të ri në një DVD multisesion?"
 758 
 759 #: src/create.c:1742 src/create.c:6881
 760 msgid "Ready to add a new session to a multi session CD?"
 761 msgstr "Gati për shtim të një sesioni të ri në një CD multi sesion?"
 762 
 763 #: src/create.c:1747 src/create.c:6886
 764 msgid "Ready to write the first session of a multi session DVD?"
 765 msgstr "Gati për të shkruajtur sesionin e parë në një DVD multisesion?"
 766 
 767 #: src/create.c:1749 src/create.c:6888
 768 msgid "Ready to write the first session of a multi session CD?"
 769 msgstr "Gati për të shkruajtur sesionin e parë të një CD-je multi sesion?"
 770 
 771 #: src/create.c:2822
 772 msgid "Layout tracks"
 773 msgstr "Skico pjesë"
 774 
 775 #: src/create.c:2832 src/create.c:3058
 776 msgid "Tracks to write"
 777 msgstr "Gjurmë për shkrim"
 778 
 779 #: src/create.c:2849
 780 msgid "Accept track layout"
 781 msgstr "Prano skicë pjesësh"
 782 
 783 #: src/create.c:2854
 784 msgid ""
 785 "When you are satisfied with the tracks and the order you set for writing "
 786 "(use drag'n'drop to reorder them), click here to transfer the selection to "
 787 "the write menu."
 788 msgstr ""
 789 "Kur të jeni të kënaqur me pjesët dhe radhën që caktuat për shkrimin e tyre "
 790 "(përdorni \"merr dhe vër\" për t'i rirenditur), klikoni këtu për të shpënë "
 791 "zgjedhjen tek menuja e shkrimit."
 792 
 793 #: src/create.c:2925 src/create.c:3020
 794 msgid "All"
 795 msgstr "Tërë"
 796 
 797 #: src/create.c:2930
 798 msgid ""
 799 "Selects all displayed tracks so that you can remove them from the list with "
 800 "a single click."
 801 msgstr ""
 802 "Zgjedh tërë pjesët e shfaqura kështu që mund t'i hiqni prej liste vetëm me "
 803 "një klik. "
 804 
 805 #: src/create.c:2931 src/create.c:3026
 806 msgid "None"
 807 msgstr "Asnjë"
 808 
 809 #: src/create.c:2936
 810 msgid "Deselects all displayed tracks."
 811 msgstr "Çzgjedh tërë pjesët e shfaqura."
 812 
 813 #: src/create.c:2942 src/create.c:4739 src/setup.c:2009 src/setup.c:3137
 814 #: src/setup.c:3240
 815 msgid "Remove"
 816 msgstr "Hiq"
 817 
 818 #: src/create.c:2947
 819 msgid "Remove the selected tracks from this list."
 820 msgstr "Hiq prej kësaj liste pjesët e zgjedhura."
 821 
 822 #: src/create.c:3025
 823 msgid ""
 824 "Selects all displayed tracks so that you can add them to the selection you "
 825 "want to write with a single click."
 826 msgstr ""
 827 "Zgjedh tërë pjesët e shfaqura kështu që mund t'i shtoni ato me një klik tek "
 828 "përzgjedhja që doni të shkruani."
 829 
 830 #: src/create.c:3037 src/create.c:4856 src/setup.c:1998 src/setup.c:3129
 831 #: src/setup.c:3232
 832 msgid "Add"
 833 msgstr "Shto"
 834 
 835 #: src/create.c:3042
 836 #, fuzzy
 837 msgid ""
 838 "Add all selected images to the left list - the tracks that should be written "
 839 "to a Disc."
 840 msgstr ""
 841 "Shto tërë pamjet e zgjedhura te lista majtas - pjesët që do duhet të "
 842 "shkruhen në një CD-R/RW."
 843 
 844 #: src/create.c:3048 src/create.c:3071
 845 msgid "Write tracks"
 846 msgstr "Shkruaj gjurmë"
 847 
 848 #: src/create.c:3062 src/duplicate.c:3235
 849 msgid "Write parameters"
 850 msgstr "Parametra shkrimi"
 851 
 852 #: src/create.c:3076
 853 #, fuzzy
 854 msgid "Write all selected tracks to a Disc."
 855 msgstr "Shkruaj te një CD-R/RW tërë gjurmët e zgjedhura.."
 856 
 857 #: src/create.c:3078
 858 #, fuzzy
 859 msgid "Fixate Disc only"
 860 msgstr "Vetëm fikso CD-R/RW"
 861 
 862 #: src/create.c:3083
 863 #, fuzzy
 864 msgid ""
 865 "Just fixate (finalize) the Disc, if for some reason the Disc has been "
 866 "written but not fixated. Hint: To finalize an audio CD you need the \"TAO\" "
 867 "write mode."
 868 msgstr ""
 869 "Thjesht fikso (mbyll) CD-në, nëse për ndonjë arsye CD-ja është shkruajtur "
 870 "por jo fiksuar."
 871 
 872 #: src/create.c:3086 src/create.c:7422 src/duplicate.c:3256 src/menus.c:2573
 873 #: src/menus.c:2683
 874 #, fuzzy
 875 msgid "Blank Disc"
 876 msgstr "Fshij CD-RW"
 877 
 878 #: src/create.c:3088 src/create.c:7424 src/duplicate.c:3258 src/menus.c:2575
 879 #: src/menus.c:2685
 880 msgid "Blank CD/DVD+-RW"
 881 msgstr "Fshij CD/DVD+-RW"
 882 
 883 #: src/create.c:3094 src/create.c:7430 src/duplicate.c:3264
 884 msgid "Blanks a rewritable Disc inserted in the Writer."
 885 msgstr ""
 886 
 887 #: src/create.c:3136 src/create.c:7183 src/create.c:7338
 888 msgid "Write as multi session"
 889 msgstr "Shkruaj si në multi sesion"
 890 
 891 #: src/create.c:3143 src/create.c:7189 src/create.c:7346
 892 #, fuzzy
 893 msgid ""
 894 "Write the Disc in such a way, that it is possible to append further data (in "
 895 "a new session) at a later time. Please note that for the first session you "
 896 "need 22 MiB extra space on the Disc and all additional sessions take 13 MiB "
 897 "extra each."
 898 msgstr ""
 899 "Shkruaj CD-në në mënyrë të tillë, që të jetë e mundur të shtohen të dhëna të "
 900 "mëtejshme (në një sesion të ri) në një kohë të mëvonshme. Ju lutem mbani "
 901 "shënim që për sesionin e parë ju nevojitet 22 MiB vend ekstra në CD-R/RW "
 902 "dhe tërë sesionet shtesë marrin 13 MiB ekstra secili."
 903 
 904 #: src/create.c:3162 src/create.c:7227 src/duplicate.c:3346
 905 msgid "Disc Type:"
 906 msgstr "Tip Disku:"
 907 
 908 #: src/create.c:3221 src/create.c:7286 src/duplicate.c:3405
 909 #, fuzzy
 910 msgid "The capacity of the currently used Disc."
 911 msgstr "Kapaciteti i CD-R/RW në përdorim e sipër."
 912 
 913 #: src/create.c:3223 src/create.c:7288 src/duplicate.c:3407
 914 msgid "ATIP-Info"
 915 msgstr "Të dhëna ATIP"
 916 
 917 #: src/create.c:3228 src/create.c:7293 src/duplicate.c:3412
 918 #, fuzzy
 919 msgid "Read detailed information from a (empty) Disc."
 920 msgstr "Lexo të dhëna të hollësishme prej një CD-R/RW (bosh)."
 921 
 922 #: src/create.c:3232 src/create.c:7296 src/duplicate.c:3416
 923 msgid "Write Mode:"
 924 msgstr "Mënyrë Shkrimi:"
 925 
 926 #: src/create.c:3257 src/create.c:7321 src/duplicate.c:3441 src/setup.c:1240
 927 #, fuzzy
 928 msgid ""
 929 "Choose which mode you want to use for writing CDs. Try \"DAO\" first, "
 930 "because this is the best one for all modern disc writers."
 931 msgstr ""
 932 "Zgjidhni cilën mënyrë shkrimi doni të përdoret me CD-Shkruesin tuaj. Jo të "
 933 "tëra mënyrat vlejnë për tërë shkruesët. Provoni \"DAO\" fillimisht, pasi "
 934 "është zakonisht mundësia më e mirë. Nëse shkrimi dështon, provoni një nga "
 935 "mënyrat \"TAO\"."
 936 
 937 #: src/create.c:3257 src/create.c:7321 src/duplicate.c:3441 src/setup.c:1240
 938 msgid ""
 939 "Click an option and hold the button to get additional help for each mode."
 940 msgstr ""
 941 "Klikoni një mundësi dhe mbajeni të shtypur butonin për të pasur më tepër "
 942 "ndihmë për secilën mënyrë."
 943 
 944 #: src/create.c:3274 src/create.c:7348 src/duplicate.c:3458
 945 msgid "Simulation write"
 946 msgstr "Simulim shkrimi"
 947 
 948 #: src/create.c:3281 src/create.c:7355 src/duplicate.c:3465
 949 msgid ""
 950 "Just simulate the burning process. Please note that DVD+ media and Blu-ray "
 951 "media do not support simulation writes."
 952 msgstr ""
 953 
 954 #: src/create.c:3283 src/create.c:7357 src/duplicate.c:3467
 955 msgid "Eject after write"
 956 msgstr "Nxirr pas shkrimit"
 957 
 958 #: src/create.c:3290 src/create.c:7364 src/duplicate.c:3474
 959 #, fuzzy
 960 msgid "Eject the Disc after the burning was completed."
 961 msgstr "Nxirr CD-në pasi të ketë përfunduar shkrimi."
 962 
 963 #: src/create.c:3292 src/create.c:7366 src/duplicate.c:3476
 964 msgid "Pad Tracks"
 965 msgstr "Zbut kalimin mes Gjurmësh"
 966 
 967 #: src/create.c:3299 src/create.c:7373 src/duplicate.c:3483
 968 msgid ""
 969 "Pads data-tracks with zeros to eliminate reading problems on some systems "
 970 "and adapts the length of audio-tracks for CD writing. This must be enabled "
 971 "when you want to burn wav-files not created with X-CD-Roast."
 972 msgstr ""
 973 "Zbut duke mbushur me zero kalimin mes gjurmësh për të shmangur probleme "
 974 "leximi në disa sisteme dhe përshtat gjatësinë e gjurmëve audio për shkrim "
 975 "CD-je. Kjo duhet të jetë vepruese kur doni të shkruani kartela .wav që nuk "
 976 "janë krijuar me X-CD-Roast-in."
 977 
 978 #: src/create.c:3301 src/create.c:7375
 979 msgid "Do not fixate after write"
 980 msgstr "Mos fikso pas shkrimit"
 981 
 982 #: src/create.c:3316 src/create.c:7390
 983 #, fuzzy
 984 msgid ""
 985 "This prevents the Writer from fixating (finalizing) the Disc after writing. "
 986 "You can use this to create an audio CD in several steps. Just make sure to "
 987 "fixate after the last track. (Or use the \"Fixate Disc only\" button.) Hint: "
 988 "This does only work in Track-At-Once mode."
 989 msgstr ""
 990 "Kjo parandalon CD-Shkruesin të fiksojë (mbyllë) CD-në pas shkrimit. Kjo mund "
 991 "të përdoret për të krijuar një CD në disa hapa. Thjesht sigurohuni ta "
 992 "mbyllni pas gjurmës së fundit. (Ose përdorni butonin \"Vetëm fikso CD-R/RW"
 993 "\" .) Shënim: kjo vlen vetëm për Mënyrën Track-At-Once."
 994 
 995 #: src/create.c:3318 src/create.c:7393 src/duplicate.c:3485
 996 msgid "Enable protection from Buffer Underruns"
 997 msgstr "Mundëso mbrojtje prej \"Buffer Underruns\""
 998 
 999 #: src/create.c:3329 src/create.c:7404 src/duplicate.c:3496
 1000 msgid ""
 1001 "When available it does enable protection from Buffer Underrun errors. "
 1002 "Supported are Sanyo BURN-Proof, Ricoh Just-Link and similar."
 1003 msgstr ""
 1004 "Kur mundet, kjo mundëson mbrojtje prej gabimesh \"Buffer Underrun\". Janë të "
 1005 "mundshëm Sanyo BURN-Proof, Ricoh Just-Link dhe të ngjashëm."
 1006 
 1007 #: src/create.c:3334 src/duplicate.c:3501
 1008 msgid "Write CD-Text"
 1009 msgstr "Shkruaj CD-Tekst"
 1010 
 1011 #: src/create.c:3341 src/duplicate.c:3508
 1012 msgid ""
 1013 "Writes CD-Text information to the CD-R/RW when your CD Writer is supporting "
 1014 "it. This usually works only when writing in DAO or raw96 mode."
 1015 msgstr ""
 1016 "Shkruaj të dhëna CD-Tekst te CD-R/RW nëse CD Shkruesi juaj mundet. Zakonisht "
 1017 "kjo është e mundur vetëm kur shkruhet me mënyrën DAO ose raw96."
 1018 
 1019 #: src/create.c:3343 src/duplicate.c:3510
 1020 msgid "Edit titles"
 1021 msgstr "Përpuno tituj"
 1022 
 1023 #: src/create.c:3348 src/duplicate.c:3516
 1024 msgid ""
 1025 "Edits the title and performer information of your tracks before they are "
 1026 "written to a CD-R/RW with CD-Text."
 1027 msgstr ""
 1028 "Përpuno të dhëna titulli dhe luajtësi për pjesët tuaja para se të jenë "
 1029 "shkruajtur në një CD-R/RW me CD-Text."
 1030 
 1031 #: src/create.c:3350 src/create.c:5396 src/create.c:7414 src/duplicate.c:3519
 1032 msgid "Advanced options"
 1033 msgstr "Mundësi të mëtejshme"
 1034 
 1035 #: src/create.c:3355 src/create.c:7419 src/duplicate.c:3524
 1036 msgid "Set additional write options for advanced users."
 1037 msgstr "Zgjidh mundësi të mëtejshme shkrimi për përdorues të përparuar."
 1038 
 1039 #: src/create.c:3543 src/create.c:3709 src/create.c:3805 src/create.c:3858
 1040 #: src/setup.c:1652
 1041 msgid "No valid path specified"
 1042 msgstr "S'është treguar shteg i vlefshëm"
 1043 
 1044 #: src/create.c:3566 src/create.c:3649
 1045 msgid "Path already added"
 1046 msgstr "Shteg tashmë i shtuar"
 1047 
 1048 #: src/create.c:3727 src/setup.c:1839
 1049 msgid "No path selected to remove"
 1050 msgstr "S'është zgjedhur shteg për heqje"
 1051 
 1052 #: src/create.c:3809 src/create.c:3862
 1053 msgid "An excluded path cannot be redirected"
 1054 msgstr "Një shteg i përjashtuar nuk mund të ridrejtohet"
 1055 
 1056 #: src/create.c:3832
 1057 msgid "No path selected to redirect"
 1058 msgstr "S'është zgjedhur shteg për t'u ridrejtuar"
 1059 
 1060 #: src/create.c:4011
 1061 msgid "Click \"Update Session view\" to"
 1062 msgstr "Klikoni \"Përditëso pamje Sesioni\" për"
 1063 
 1064 #: src/create.c:4017
 1065 msgid "check the sessions of the media."
 1066 msgstr "kontrollo seksionet e medias."
 1067 
 1068 #: src/create.c:4119
 1069 msgid "(right click for context menu)"
 1070 msgstr "(për kontekst menuje, djathtas klikoni)"
 1071 
 1072 #: src/create.c:4132
 1073 msgid "     Drop files to exclude here ->"
 1074 msgstr "     Lini këtu kartela që do të përjashtohen ->"
 1075 
 1076 #: src/create.c:4221 src/create.c:6237 src/xtools.c:1117
 1077 msgid "Unknown"
 1078 msgstr "E panjohur"
 1079 
 1080 #: src/create.c:4225
 1081 #, fuzzy
 1082 msgid "Disc closed"
 1083 msgstr "CD i mbyllur"
 1084 
 1085 #: src/create.c:4305
 1086 msgid "Load list of paths to master"
 1087 msgstr "Ngarko listë shtegjesh për t'u trajtuar"
 1088 
 1089 #: src/create.c:4311
 1090 #, c-format
 1091 msgid "Error reading file %s"
 1092 msgstr "Gabim në leximin e kartelës %s"
 1093 
 1094 #: src/create.c:4321
 1095 msgid "Save list of paths to master"
 1096 msgstr "Ruaj listë shtegjesh për t'u trajtuar"
 1097 
 1098 #: src/create.c:4327
 1099 #, c-format
 1100 msgid "Error writing file %s"
 1101 msgstr "Gabim në shkrimin e kartelës %s"
 1102 
 1103 #: src/create.c:4332
 1104 msgid "List of paths to master saved successfully"
 1105 msgstr "Listë shtegjesh për t'u trajtuar e ruajtur me sukses"
 1106 
 1107 #: src/create.c:4339
 1108 msgid ""
 1109 "Are you sure you want to remove all\n"
 1110 "the paths from the list?"
 1111 msgstr ""
 1112 "Jeni të sigurt se doni të hiqni tërë\n"
 1113 "shtigjet prej liste?"
 1114 
 1115 #: src/create.c:4599
 1116 msgid "Session view"
 1117 msgstr "Pamje sesioni"
 1118 
 1119 #: src/create.c:4603
 1120 msgid "File/Directory view"
 1121 msgstr "Pamje Kartele/Drejtorie"
 1122 
 1123 #: src/create.c:4715
 1124 msgid ""
 1125 "Drag files or directories on this field when you want them to be excluded "
 1126 "from the generated ISO9660 image."
 1127 msgstr ""
 1128 "Kur doni të përjashtohen prej pamjes ISO9660 së prodhuar, sillini kartelat "
 1129 "ose drejtoritë në këtë fushë ."
 1130 
 1131 #: src/create.c:4724 src/create.c:7097
 1132 msgid "Used/Available:"
 1133 msgstr "E përdorur/E mundshme:"
 1134 
 1135 #: src/create.c:4733 src/create.c:7106
 1136 #, fuzzy
 1137 msgid ""
 1138 "The space already used on the Disc by old sessions and the still available "
 1139 "space."
 1140 msgstr ""
 1141 "Hapësira tashmë e përdorur në CD-R/RW nga sesione të vjetër dhe hapësira "
 1142 "akoma e mundshme."
 1143 
 1144 #: src/create.c:4745
 1145 msgid "Removes the currently selected master directories."
 1146 msgstr "Heq drejtoritë e trajtimit të zgjedhura për çastin "
 1147 
 1148 #: src/create.c:4750
 1149 msgid "Redirect"
 1150 msgstr "Ridrejto"
 1151 
 1152 #: src/create.c:4755
 1153 #, fuzzy
 1154 msgid ""
 1155 "Redirect the currently selected master directory to another virtual location "
 1156 "on the Disc, without changing anything in the source data."
 1157 msgstr ""
 1158 "Ridrejto drejtorinë kryesore të zgjedhur për çastin drejt një tjetër "
 1159 "vendndodhje virtuale në CD, pa ndryshuar ndonjë gjë në të dhënat burim."
 1160 
 1161 #: src/create.c:4760
 1162 msgid "Update Session view"
 1163 msgstr "Përditëso pamje Sesioni"
 1164 
 1165 #: src/create.c:4765
 1166 #, fuzzy
 1167 msgid ""
 1168 "Rechecks the inserted Disc for session information. (Useful when you just "
 1169 "changed the Disc.)"
 1170 msgstr ""
 1171 "Rikontrollon CD-në e futur për të dhëna sesionesh. (I dobishëm kur sapo keni "
 1172 "ndryshuar CD-R/RW.)"
 1173 
 1174 #: src/create.c:4834
 1175 msgid "Display directories only"
 1176 msgstr "Shfaq vetëm drejtori "
 1177 
 1178 #: src/create.c:4841
 1179 msgid ""
 1180 "Do only show directories in the fileselector above and don't display single "
 1181 "files."
 1182 msgstr ""
 1183 "Shfaq në zgjedhësin e kartelave më sipër vetëm drejtoritë dhe mos shfaq "
 1184 "kartela të veçanta."
 1185 
 1186 #: src/create.c:4843
 1187 msgid "Display hidden files"
 1188 msgstr "Shfaq kartela të fshehura"
 1189 
 1190 #: src/create.c:4850
 1191 msgid ""
 1192 "Show hidden files (files beginning with a dot) in the fileselector above."
 1193 msgstr ""
 1194 "Shfaq në zgjedhësin e kartelave më sipër kartela të fshehura (kartela që "
 1195 "fillojnë me një pikë)."
 1196 
 1197 #: src/create.c:4861
 1198 msgid "Add the selected path to the master directories."
 1199 msgstr "Shto shtegun e zgjedhur tek drejtoritë e trajtimit."
 1200 
 1201 #: src/create.c:4863
 1202 msgid "Exclude"
 1203 msgstr "Përjashto"
 1204 
 1205 #: src/create.c:4868
 1206 msgid ""
 1207 "Exclude the selected path from the master directories, which means that all "
 1208 "data in that path will not be included in the image."
 1209 msgstr ""
 1210 "Përjashto shtegun e zgjedhur prej drejtorive të trajtimit, çka do të thotë "
 1211 "që tërë të dhënat në atë shteg nuk do të përfshihen në pamjen."
 1212 
 1213 #: src/create.c:4868
 1214 #, fuzzy
 1215 msgid ""
 1216 "Or enter a shell wild-card-style pattern that matches a part of a filename "
 1217 "to exclude. For example '*.o' and 'core' will exclude all files ending in '."
 1218 "o' or called 'core' from being mastered to Disc. (Enter without quotes)"
 1219 msgstr ""
 1220 "Ose jepni një varg shelli me xhola që përputhet me një pjesë të emërkartelës "
 1221 "që duhet përjashtuar. Për shembull '*.o' and 'lopë' do të përjashtonte nga "
 1222 "hedhja në CD tërë kartelat që përfundojnë me '.o' ose të quajtura 'lopë'. "
 1223 "(Jepini pa thojza)"
 1224 
 1225 #: src/create.c:5084
 1226 #, c-format
 1227 msgid "Failed to save iso-options file: %s"
 1228 msgstr "Dështoi ruajtja e kartelës iso-mundësi: %s"
 1229 
 1230 #: src/create.c:5088 src/menus.c:2741
 1231 msgid "Options saved"
 1232 msgstr "Mundësi të ruajtura"
 1233 
 1234 #: src/create.c:5115
 1235 msgid "Detailed options how to create the ISO9660 image"
 1236 msgstr "Mundësi të hollësishme se si të krijohet një pamje ISO9660"
 1237 
 1238 #: src/create.c:5132
 1239 msgid "Select predefined image type:"
 1240 msgstr "Zgjidh tip të paracaktuar pamjeje: "
 1241 
 1242 #: src/create.c:5150
 1243 msgid "Custom"
 1244 msgstr "Vetiake"
 1245 
 1246 #: src/create.c:5156
 1247 msgid ""
 1248 "Select here an image type which will define how exactly the master image "
 1249 "will be generated. For most people the default \"Rock Ridge + Joliet\" is "
 1250 "the perfect setting."
 1251 msgstr ""
 1252 "Zgjidh këtu një tip pamjeje i cili do të përcaktojë se si tamam pamja "
 1253 "trajtim (\"master\") do të krijohet. Për shumicën parazgjedhja \"Rock Ridge "
 1254 "+ Joliet\" është rregullimi i përsosur."
 1255 
 1256 #: src/create.c:5177
 1257 msgid "Input charset:"
 1258 msgstr "Gërma futjeje:"
 1259 
 1260 #: src/create.c:5194
 1261 #, fuzzy
 1262 msgid ""
 1263 "Specify here the local charset that should be used for translating the local "
 1264 "file names into Joliet Unicode directory records when the Disc is read on MS-"
 1265 "Windows systems."
 1266 msgstr ""
 1267 "Përcaktoni këtu gërmat vendore që do të duhej të përdoreshin për të "
 1268 "përkthyer emra vendorë kartelash në të dhëna drejtorie Joliet Unicode kur CD-"
 1269 "ja të jetë lexuar në sisteme Windows."
 1270 
 1271 #: src/create.c:5200 src/create.c:5240
 1272 msgid "User-defined:"
 1273 msgstr ""
 1274 
 1275 #: src/create.c:5211 src/create.c:5251
 1276 msgid ""
 1277 "Specify here the custom local charset name, e.g. \"BIG-5\", which will be "
 1278 "used if the menu option above is set to \"custom\". Hint: The command "
 1279 "\"iconv -l\" lists all the coded character sets known."
 1280 msgstr ""
 1281 
 1282 #: src/create.c:5217
 1283 msgid "Output charset:"
 1284 msgstr "Gërma përfundimi:"
 1285 
 1286 #: src/create.c:5234
 1287 msgid ""
 1288 "Output charset that defines the characters that will be used in Rock Ridge "
 1289 "file names."
 1290 msgstr ""
 1291 "Gërma përfundimi që përcaktojnë karakteret që do të përdoren në emra "
 1292 "kartelash Rock Ridge."
 1293 
 1294 #: src/create.c:5258
 1295 msgid "Rock Ridge (anonymous)"
 1296 msgstr "Rock Ridge (anonim)"
 1297 
 1298 #: src/create.c:5266
 1299 msgid ""
 1300 "Include enhanced information like long filenames, devices and links in the "
 1301 "image. This information can be read by most unix operating systems. The "
 1302 "ownership and permissions of the files are set to neutral values."
 1303 msgstr ""
 1304 "Përfshin të dhëna më të zgjeruara si emra të gjatë kartelash, paisje dhe "
 1305 "lidhje tek pamja. Këto të dhëna mund të lexohen thuajse në tërë sistemet "
 1306 "operativë Unix. Përkatësisë dhe lejeve mbi kartelën u janë caktuar vlera "
 1307 "neutrale."
 1308 
 1309 #: src/create.c:5269
 1310 msgid "Allow 31 character ISO-filenames"
 1311 msgstr "Lejo emra kartelash ISO 31 gërmësh"
 1312 
 1313 #: src/create.c:5277
 1314 msgid ""
 1315 "Allow full 31 character ISO9660 filenames. This is not relevant for the Rock "
 1316 "Ridge or Joliet option, because there the filenames are stored separately."
 1317 msgstr ""
 1318 "Lejo emra kartelash ISO9660 31 gërmash. Kjo nuk është e rëndësishme për "
 1319 "zgjedhjen Rock Ridge ose Joliet, sepse atje emërkartelat janë ruajtur ndaras."
 1320 
 1321 #: src/create.c:5280
 1322 msgid "Rock Ridge (backup)"
 1323 msgstr "Rock Ridge (backup)"
 1324 
 1325 #: src/create.c:5288
 1326 #, fuzzy
 1327 msgid ""
 1328 "This is like the other Rock Ridge option, but preserves the original "
 1329 "permissions and file owner information. This should be used when you create "
 1330 "Discs for backup purposes."
 1331 msgstr ""
 1332 "Kjo është si zgjedhja tjetër Rock Ridge, por ruan të dhënat fillestare rreth "
 1333 "lejesh dhe përkatësish mbi kartelat. Kjo duhet përdorur kur krijoni CD për "
 1334 "qëllime \"backup\"-i."
 1335 
 1336 #: src/create.c:5291
 1337 msgid "Allow ISO-files with a starting period"
 1338 msgstr "Lejo kartela ISO që fillojnë me presje"
 1339 
 1340 #: src/create.c:5299
 1341 msgid ""
 1342 "Allow ISO9660 filesnames to begin with a period. Usually, a leading dot is "
 1343 "replaced by an underscore in order to maintain MS-DOS compatibility. This "
 1344 "has no effect on Rock Ridge or Joliet filenames."
 1345 msgstr ""
 1346 "Lejo emra kartelash ISO9660 të fillojnë me një presje. Zakonisht, për të "
 1347 "ruajtur përputhshmëri me MS-DOS, një pikë në krye zëvendësohet me një "
 1348 "nënvijë. Kjo nuk ndikon në emra kartelash Rock Ridge apo Joliet."
 1349 
 1350 #: src/create.c:5302
 1351 msgid "Joliet extension (for Windows)"
 1352 msgstr "Zgjatim Joliet (për Windows)"
 1353 
 1354 #: src/create.c:5310
 1355 #, fuzzy
 1356 msgid ""
 1357 "Support the Microsoft Joliet filesystem to allow long unicode filenames when "
 1358 "the Disc is read on MS-Windows systems."
 1359 msgstr ""
 1360 "Mbulon sistem kartelash tip Microsoft duke lejuar emra të gjatë kartelash "
 1361 "për CD që lexohen në sisteme Windows."
 1362 
 1363 #: src/create.c:5313
 1364 msgid "Allow 103 character Joliet filenames"
 1365 msgstr "Lejo emra kartelash 103 gërmësh Joliet"
 1366 
 1367 #: src/create.c:5321
 1368 msgid ""
 1369 "Limit Joliet filenames not to 64 characters but allow up to 103. This breaks "
 1370 "the Joliet specification, but seems to work on most systems. Use with "
 1371 "caution."
 1372 msgstr ""
 1373 "Mos kufizo emra kartelash Joliet te 64 gërma por lejo deri më 103. Kjo bie "
 1374 "ndesh me përcaktimet Joliet, por duket se punon në pjesën më të madhe të "
 1375 "sistemeve. Përdoreni me masë."
 1376 
 1377 #: src/create.c:5324
 1378 msgid "Follow symbolic links"
 1379 msgstr "Ndiq lidhje simbolike"
 1380 
 1381 #: src/create.c:5332
 1382 msgid ""
 1383 "Resolve and follow the symbolic links in the filesystem. So a link will be "
 1384 "entered as real file or directory."
 1385 msgstr ""
 1386 "Gjej dhe ndiq lidhje simbolike në sistem kartelash. Pra një lidhje do të "
 1387 "futet si një kartelë apo drejtori e mirëqenë."
 1388 
 1389 #: src/create.c:5335
 1390 msgid "Allows \"Untranslated\" filenames"
 1391 msgstr "Lejo emërkartelë \"E papërkthyer\" "
 1392 
 1393 #: src/create.c:5343
 1394 msgid ""
 1395 "Allows filenames totally against the ISO9660 standard. This makes only sense "
 1396 "on HP-UX systems which do not know any ISO9660 extensions."
 1397 msgstr ""
 1398 "Lejon emra kartelash krejt kundër standardit ISO9660. Kjo ka kuptim vetëm në "
 1399 "sisteme HP-UX të cilët nuk njohin asnjë zgjatim ISO9660."
 1400 
 1401 #: src/create.c:5346
 1402 msgid "Do not use deep directory relocation"
 1403 msgstr "Mos përdor shkallëzim të thellë drejtorish"
 1404 
 1405 #: src/create.c:5354
 1406 #, fuzzy
 1407 msgid ""
 1408 "Allow deeper directory hierarchy than 8 levels. If this option is not used, "
 1409 "then a directory \"RR_MOVED\" will be created on the Disc which can be seen "
 1410 "on non-Rock Ridge capable Systems (usually Windows). Use with caution, "
 1411 "because this violates the ISO9660 standard."
 1412 msgstr ""
 1413 "Lejo shkallëzim drejtorish më të thellë se 8 nivele. Nëse kjo mundësi nuk "
 1414 "përdoret, atëherë në CD do të krijohet një drejtori \"RR_MOVED\" e cila "
 1415 "mund të shihet në sisteme jo Rock Ridge (zakonisht Windows). Përdoreni me "
 1416 "masë, sepse kjo dhunon standardin ISO9660."
 1417 
 1418 #: src/create.c:5357
 1419 msgid "Do not include backup files"
 1420 msgstr "Mos përfshi kartela \"backup\""
 1421 
 1422 #: src/create.c:5365
 1423 msgid ""
 1424 "Do not include typical backup files in the image. Files that contain '~' or "
 1425 "'#' or end in '.bak' will be skipped."
 1426 msgstr ""
 1427 "Mos përfshi në pamje kartela tipike \"backup\"-i. Kartela që përmbajnë '~' "
 1428 "ose '#' apo përfundojnë me '.bak' do të lihen jashtë."
 1429 
 1430 #: src/create.c:5368
 1431 msgid "Generate TRANS.TBL files"
 1432 msgstr "Prodho kartela TRANS.TBL"
 1433 
 1434 #: src/create.c:5376
 1435 #, fuzzy
 1436 msgid ""
 1437 "Generate a file TRANS.TBL in each directory of the Disc, which can help non-"
 1438 "Rock Ridge capable systems to establish the correct file names."
 1439 msgstr ""
 1440 "Prodho një kartelë TRANS.TBL në secilën drejtori të CD-së, çka mund të "
 1441 "ndihmojë në përcaktimin e saktë të emrave të kartelave nga sisteme të "
 1442 "mundshëm jo Rock Ridge."
 1443 
 1444 #: src/create.c:5379
 1445 msgid "Hide TRANS.TBL from Joliet tree"
 1446 msgstr "Fshih TRANS.TBL prej pemës Joliet"
 1447 
 1448 #: src/create.c:5387
 1449 msgid ""
 1450 "Hide the TRANS.TBL files (if you enabled them) from the Joliet tree, so that "
 1451 "they are invisible on Windows systems."
 1452 msgstr ""
 1453 "Fshih kartelat TRANS.TBL (nëse i keni aktivizuar) prej pemës Joliet, kështu "
 1454 "që ato të jenë të padukshme në sisteme Windows."
 1455 
 1456 #: src/create.c:5401
 1457 msgid "Show more ISO9660 options for advanced users."
 1458 msgstr "Shfaq më tepër mundësi ISO9660 për përdorues të përparuar."
 1459 
 1460 #: src/create.c:5403
 1461 msgid "Save current settings as default"
 1462 msgstr "Ruaj rregullimet e tanishme si parazgjedhje."
 1463 
 1464 #: src/create.c:5408
 1465 msgid ""
 1466 "Saves the current ISO-option settings to your configuration directory to "
 1467 "enable them automatically again at next startup of X-CD-Roast."
 1468 msgstr ""
 1469 "Ruan rregullimet e tanishme mbi mundësitë ISO në drejtorinë tuaj të "
 1470 "formësimeve për t'i aktivizuar sërish vetiu në nisjen e ardhshme të X-CD-"
 1471 "Roast-it."
 1472 
 1473 #: src/create.c:5526
 1474 #, c-format
 1475 msgid "Failed to save iso-headers file: %s"
 1476 msgstr "Dështova në ruajtje kartele titujsh iso: %s"
 1477 
 1478 #: src/create.c:5530
 1479 msgid "Headers saved"
 1480 msgstr "Tituj të ruajtur"
 1481 
 1482 #: src/create.c:5571
 1483 #, fuzzy
 1484 msgid "No Disc loaded in write device"
 1485 msgstr "S'është ngarkuar CD në paisjen shkruese"
 1486 
 1487 #: src/create.c:5632
 1488 msgid "Header data can only be read from an ISO9660 data CD"
 1489 msgstr ""
 1490 "Të dhëna titujsh mund të lexohen vetëm prej një CD-je të dhënash ISO9660"
 1491 
 1492 #: src/create.c:5648
 1493 msgid "Header data for the ISO9660 image"
 1494 msgstr "Të dhëna titujsh për pamje ISO9660 "
 1495 
 1496 #: src/create.c:5667
 1497 msgid "Volume Id:"
 1498 msgstr "Id. Volumi:"
 1499 
 1500 #: src/create.c:5680
 1501 #, fuzzy
 1502 msgid ""
 1503 "This is the name of the Disc as displayed in file managers. On Linux, "
 1504 "Solaris and Mac OS X this name will also be used as the mount point in the "
 1505 "filesystem."
 1506 msgstr ""
 1507 "Ky është emri i diskut si do dukej në sisteme Windows ose Mac. Në Solaris ky "
 1508 "do të përdoret si \"mount point\" për sistemin e administrimit të volumeve."
 1509 
 1510 #: src/create.c:5683
 1511 msgid "Publisher Id:"
 1512 msgstr "Id. Botuesi:"
 1513 
 1514 #: src/create.c:5701
 1515 msgid ""
 1516 "This should describe the publisher of the CD, usually with a mailing address "
 1517 "and phone number."
 1518 msgstr ""
 1519 "Kjo duhet të përshkruajë botuesin e CD-së, zakonisht me një numër telefoni "
 1520 "dhe vendndodhje postare."
 1521 
 1522 #: src/create.c:5704
 1523 msgid "Preparer Id:"
 1524 msgstr "Id i Përgatitësit:"
 1525 
 1526 #: src/create.c:5722
 1527 msgid ""
 1528 "This should describe the preparer of the CD, usually with a mailing address "
 1529 "and phone number."
 1530 msgstr ""
 1531 "Kjo duhet të përshkruajë përgatitësin e CD-së, zakonisht me një numër "
 1532 "telefoni dhe vendndodhje postare."
 1533 
 1534 #: src/create.c:5725
 1535 msgid "Abstract Information:"
 1536 msgstr "Të dhëna Abstrakte:"
 1537 
 1538 #: src/create.c:5739
 1539 msgid ""
 1540 "Can be used to specify a file name on the CD which contains an abstract. But "
 1541 "you can enter anything here."
 1542 msgstr ""
 1543 "Mund të përdoret për të vendosur në CD një emër kartele e cila përmban "
 1544 "diçka. Diçkaja mund të jetë çfarëdo."
 1545 
 1546 #: src/create.c:5742
 1547 msgid "Bibliographic Information:"
 1548 msgstr "Të dhëna Bibliografike:"
 1549 
 1550 #: src/create.c:5756
 1551 msgid "Can be used to specify the bibliographic file name."
 1552 msgstr "Mund të përdoret për të vendosur një emër kartele bibliografike."
 1553 
 1554 #: src/create.c:5759
 1555 msgid "Copyright Information:"
 1556 msgstr "Të dhëna Të drejtash Autori:"
 1557 
 1558 #: src/create.c:5773
 1559 msgid "Can be used to specify the copyright file name."
 1560 msgstr "Mund të përdoret për të vendosur një emër kartele të drejtash autori."
 1561 
 1562 #: src/create.c:5791
 1563 msgid "Save settings as default"
 1564 msgstr "Ruaj rregullimet si parazgjedhje"
 1565 
 1566 #: src/create.c:5796
 1567 msgid ""
 1568 "Saves all defined texts (with the exception of the Volume-ID) to the "
 1569 "configuration directory for automatic restoration at next startup of X-CD-"
 1570 "Roast."
 1571 msgstr ""
 1572 "Ruan tërë tekstet e përcaktuar (me përjashtim të Id Volumi) tek drejtoria e "
 1573 "formësimeve për rimarrje automatike gjatë nisjes së ardhshme të X-CD-Roast-"
 1574 "it."
 1575 
 1576 #: src/create.c:5798
 1577 #, fuzzy
 1578 msgid "Read settings from Disc"
 1579 msgstr "Lexo rregullime prej CD-së"
 1580 
 1581 #: src/create.c:5803
 1582 #, fuzzy
 1583 msgid ""
 1584 "Read all header texts from a Disc in the writing device - Warning, this will "
 1585 "overwrite the currently entered texts."
 1586 msgstr ""
 1587 "Lexo çdo tekst prej CD-së në paisjen shkruese - Kujdes, kjo do të "
 1588 "mbishkruajë tekstet e dhënë së fundmi."
 1589 
 1590 #: src/create.c:5805
 1591 msgid "Clear settings"
 1592 msgstr "Fshij rregullime"
 1593 
 1594 #: src/create.c:5810
 1595 msgid "Clear all entry fields."
 1596 msgstr "Pastro tërë fusha zërash"
 1597 
 1598 #: src/create.c:5868
 1599 msgid "Select boot image"
 1600 msgstr "Zgjidh pamje \"boot\""
 1601 
 1602 #: src/create.c:5983
 1603 #, fuzzy
 1604 msgid "Options to create a bootable Disc"
 1605 msgstr "Mundësi për krijim CD-je nisës"
 1606 
 1607 #: src/create.c:5985
 1608 msgid "Options to create a bootable CD/DVD"
 1609 msgstr "Mundësi krijimi CD/DVD-je nisës"
 1610 
 1611 #: src/create.c:6003
 1612 #, fuzzy
 1613 msgid "Make Disc bootable?"
 1614 msgstr "Ta bëj CD-në nisës?"
 1615 
 1616 #: src/create.c:6005
 1617 msgid "Make CD/DVD bootable?"
 1618 msgstr "Ta bëj CD/DVD-në nisës?"
 1619 
 1620 #: src/create.c:6010
 1621 msgid "Not bootable"
 1622 msgstr "Jo nisës"
 1623 
 1624 #: src/create.c:6015
 1625 #, fuzzy
 1626 msgid "Don't create a bootable Disc."
 1627 msgstr "Mos krijo një CD nisës."
 1628 
 1629 #: src/create.c:6020 src/create.c:6040
 1630 msgid "El Torito (Standard PC)"
 1631 msgstr "El Torito (Standard PC)"
 1632 
 1633 #: src/create.c:6025
 1634 msgid ""
 1635 "This CD should be bootable on Standard-PCs as defined by the El Torito "
 1636 "Standard. You have to supply valid boot image to make this possible."
 1637 msgstr ""
 1638 "Ky CD do të ishte nisës në PC standard të tillë si përcaktohen nga standardi "
 1639 "El Torito. Ju duhet të jepni një pamje nisëse të vlefshme për të mundësuar "
 1640 "këtë."
 1641 
 1642 #: src/create.c:6030 src/create.c:6190
 1643 msgid "Sparc (Sun workstations)"
 1644 msgstr "Sparc (Sun workstations)"
 1645 
 1646 #: src/create.c:6035
 1647 msgid "This CD should be bootable on Sparc systems (usually Sun workstations)."
 1648 msgstr "Ky CD do të ishte nisës në sisteme SPARC (zakonisht makina Sun)."
 1649 
 1650 #: src/create.c:6057
 1651 msgid "Boot image:"
 1652 msgstr "Pamje nisëse:"
 1653 
 1654 #: src/create.c:6078
 1655 msgid ""
 1656 "This specifies the path and filename of the boot image. The boot image must "
 1657 "be exactly the size of either a 1.2, 1.44 or 2.88 meg floppy. You can use "
 1658 "here any image you copied from a bootable floppy."
 1659 msgstr ""
 1660 "Këtu përcaktohet shtegu dhe emri i kartelës për pamjen nisëse. Pamja nisëse "
 1661 "duhet të jetë saktësisht në madhësinë e një diskete 1.2, 1.44 ose 2.88 MB. "
 1662 "Mund të përdorni këtu çfarëdo pamje prej një diskete nisëse."
 1663 
 1664 #: src/create.c:6080 src/setup.c:1986 src/setup.c:2490
 1665 msgid "Browse"
 1666 msgstr "Shfleto"
 1667 
 1668 #: src/create.c:6086
 1669 msgid "Boot catalog:"
 1670 msgstr "Katalog nisjesh:"
 1671 
 1672 #: src/create.c:6099
 1673 msgid ""
 1674 "This specifies the path and filename of the boot catalog. This file is "
 1675 "required to make a bootable CD and will be automatically generated by "
 1676 "mkisofs. If you are not sure just keep the default setting."
 1677 msgstr ""
 1678 "Këtu përcaktohet shtegu dhe emri i kartelës për katalogun nisës. Kjo kartelë "
 1679 "nevojitet për të krijuar një CD nisës dhe do të krijohet automatikisht prej "
 1680 "mkisofs. Nëse s'jeni të sigurtë thjesht mbani rregullimin parazgjedhje."
 1681 
 1682 #: src/create.c:6114
 1683 msgid "Floppy image boot"
 1684 msgstr "Pamje nisëse diskete"
 1685 
 1686 #: src/create.c:6119
 1687 msgid "The given boot image is copied from a bootable floppy."
 1688 msgstr "Pamja nisëse e dhënë kopjohet prej një diskete nisëse."
 1689 
 1690 #: src/create.c:6124
 1691 msgid "Hard disk image boot"
 1692 msgstr "Pamje nisëse hard disku"
 1693 
 1694 #: src/create.c:6129
 1695 msgid ""
 1696 "The given boot image is a hard disk image. The hard disk image must begin "
 1697 "with a master boot record that contains a single partition."
 1698 msgstr ""
 1699 "Pamja nisëse e dhënë është një pamje në hard disk. Pamja në hard disk duhet "
 1700 "të fillojë me një \"master boot record\" i cili përmban një ndarje "
 1701 "(partition) të vetme."
 1702 
 1703 #: src/create.c:6134
 1704 msgid "No disk emulation boot"
 1705 msgstr "Pa nisje me simulim disku"
 1706 
 1707 #: src/create.c:6139
 1708 msgid ""
 1709 "Specifies that the boot image used to create a bootable CD is a 'no "
 1710 "emulation' image. The system will load and execute this image without "
 1711 "performing any disk emulation."
 1712 msgstr ""
 1713 "Përcakton që pamja nisëse e përdorur për të krijuar një CD nisës është një "
 1714 "pamje \"pa simulim\". Sistemi do të ngarkojë dhe kryejë pamjen pa bërë "
 1715 "ndonjë simulim disku."
 1716 
 1717 #: src/create.c:6144
 1718 msgid "Not bootable image"
 1719 msgstr "Pamje jonisëse"
 1720 
 1721 #: src/create.c:6149
 1722 msgid ""
 1723 "Specifies that the created CD should be marked as not bootable. The system "
 1724 "will provide an emulated drive for the image, but will boot off a standard "
 1725 "boot device."
 1726 msgstr ""
 1727 "Tregon që CD-ja i krijuar do duhej të shënohej si jonisës. Sistemi do të "
 1728 "ofrojë një simulim për pamjen, por do të niset prej një paisje nisëse "
 1729 "standarde."
 1730 
 1731 #: src/create.c:6154
 1732 msgid "No emul load size:"
 1733 msgstr "Pa madhësi ngarkimi për simulimin:"
 1734 
 1735 #: src/create.c:6161
 1736 msgid ""
 1737 "This is the number of virtual 512 byte sectors to load in no-emulation mode. "
 1738 "See the mkisofs-manpage for more details (-boot-load-size)"
 1739 msgstr ""
 1740 "Ky është numri i sektorëve virtualë 512 bajtësh që do të ngarkohen gjatë "
 1741 "mënyrës \"jo simulim\". Shih mkisofs-manpage për më tepër hollësi (-boot-"
 1742 "load-size)"
 1743 
 1744 #: src/create.c:6179
 1745 msgid "Modify boot info-table"
 1746 msgstr "Ndrysho tabelë të dhënash nisjeje"
 1747 
 1748 #: src/create.c:6186
 1749 msgid ""
 1750 "Specifies that a 56-byte table with CD-ROM layout information will be "
 1751 "patched into the boot file. Warning - the boot file will be modified! See "
 1752 "the mkisofs-manpage for more details (-boot-info-table)"
 1753 msgstr ""
 1754 "Përcakton që bashkë me të dhënat rreth hartimit të CD-ROM do hidhet në "
 1755 "kartelën nisëse edhe një tabelë 56 bajtshe. Kujdes - kartela nisëse do të "
 1756 "ndryshohet! Shih mkisofs-manpage për më tepër hollësi (-boot-info-table)"
 1757 
 1758 #: src/create.c:6203
 1759 msgid "Boot image list:"
 1760 msgstr "Listë pamjesh nisëse:"
 1761 
 1762 #: src/create.c:6213
 1763 msgid ""
 1764 "Specifies a comma separated list of boot images that are needed to make a "
 1765 "bootable CD for sparc systems."
 1766 msgstr ""
 1767 "Përcakton një listë pamjesh nisëse të ndara me presje të cilat nevojiten për "
 1768 "të krijuar një CD nisës për sistemet SPARC."
 1769 
 1770 #: src/create.c:6349
 1771 #, fuzzy
 1772 msgid ""
 1773 "Please specify both the boot image and boot catalog\n"
 1774 "for your bootable Disc."
 1775 msgstr ""
 1776 "Ju lutem përcaktoni si pamjen nisëse ashtu edhe\n"
 1777 "katalogun nisës për CD tuaj nisës."
 1778 
 1779 #: src/create.c:6359
 1780 #, c-format
 1781 msgid ""
 1782 "Cannot find the boot image file you specified:\n"
 1783 "\"%s\"\n"
 1784 "Please give a valid file."
 1785 msgstr ""
 1786 "Nuk mund të gjej kartelën e pamjes nisëse që dhatë:\n"
 1787 "\"%s\"\n"
 1788 "Ju lutem jepni një kartelë të vlefshme."
 1789 
 1790 #: src/create.c:6368
 1791 #, c-format
 1792 msgid ""
 1793 "No read permission on the boot image file you specified:\n"
 1794 "\"%s\""
 1795 msgstr ""
 1796 "Pa leje leximi për kartelën e pamjes nisëse që dhatë:\n"
 1797 "\"%s\""
 1798 
 1799 #: src/create.c:6385
 1800 msgid ""
 1801 "Your boot image file is not valid. It must\n"
 1802 "have a size of either 1200, 1440 or 2880 KiB."
 1803 msgstr ""
 1804 "Kartela juaj e pamjes nisëse nuk është e vlefshme. Duhet\n"
 1805 "të ketë madhësinë 1200, 1440 ose 2880 KiB."
 1806 
 1807 #: src/create.c:6391
 1808 #, fuzzy
 1809 msgid ""
 1810 "Your boot image file seems not to be included\n"
 1811 "on the Disc you are going to master. Make sure to\n"
 1812 "add its path to the master directories."
 1813 msgstr ""
 1814 "Kartela juaj e pamjes nisëse duket se nuk përfshihet\n"
 1815 "në CD-në që po trajtoni. Sigurohuni\n"
 1816 "të shtoni tek drejtoritë e trajtimit shtigjet për tek ajo."
 1817 
 1818 #: src/create.c:6421
 1819 msgid ""
 1820 "Please wait while X-CD-Roast is\n"
 1821 "calculating the current image size."
 1822 msgstr ""
 1823 "Ju lutem prisni sa X-CD-Roast\n"
 1824 "të llogarisë madhësinë e çastit për pamjen."
 1825 
 1826 #: src/create.c:6440
 1827 msgid "Please first add some directories to master."
 1828 msgstr "Ju lutem së pari shtoni ca drejtori për t'u trajtuar."
 1829 
 1830 #: src/create.c:6460
 1831 msgid ""
 1832 "Please specify a boot image list for your\n"
 1833 "sparc bootable CD."
 1834 msgstr ""
 1835 "Ju lutem jepni një listë pamjesh nisëse për\n"
 1836 "CD-në nisës për platformë SPARC."
 1837 
 1838 #: src/create.c:6468
 1839 msgid "Calculating..."
 1840 msgstr "Po llogaris..."
 1841 
 1842 #: src/create.c:6589 src/create.c:6741
 1843 msgid ""
 1844 "Please click on \"Calculate Size\" first to check if all master options\n"
 1845 "are valid and to see how big the image will be."
 1846 msgstr ""
 1847 "Ju lutem së pari klikoni \"Llogarit Madhësi\" për të kontrolluar nëse\n"
 1848 "tërë mundësitë e trajtimit janë të vlefshme dhe se sa e madhe do të ishte "
 1849 "pamja."
 1850 
 1851 #: src/create.c:6603 src/create.c:6761
 1852 #, fuzzy
 1853 msgid ""
 1854 "You really want to create a Data Disc with only .wav files on it?\n"
 1855 "To create an Audio CD you use the \"Write Tracks\" menu\n"
 1856 "instead of mastering a Disc here."
 1857 msgstr ""
 1858 "Vërtet doni të krijoni një Data CD vetëm me kartela .wav në të?\n"
 1859 "Për të krijuar një Audio CD përdorni menunë \"Write Tracks\" \n"
 1860 "në vend të trajtimit të një CD-je këtu."
 1861 
 1862 #: src/create.c:6611 src/create.c:6769
 1863 #, fuzzy
 1864 msgid ""
 1865 "You really want to create a Data Disc with one big ISO file on it?\n"
 1866 "To burn an ISO file as Disc-image use the \"Write Tracks\" menu\n"
 1867 "instead."
 1868 msgstr ""
 1869 "Vërtet doni të krijoni një Data CD me një kartelë të madhe ISO në të?\n"
 1870 "Për të hedhur një kartelë ISO si CD pamje më mirë përdorni menunë \n"
 1871 " \"Write Tracks\"."
 1872 
 1873 #: src/create.c:6622
 1874 #, fuzzy
 1875 msgid ""
 1876 "You have decided to create a multi session Disc.\n"
 1877 "Should X-CD-Roast create an image for a first\n"
 1878 "session, or an image for an additional session?\n"
 1879 "\n"
 1880 "If you want to create an additional session, load\n"
 1881 "now the Disc to append to in your Writer\n"
 1882 "before continuing."
 1883 msgstr ""
 1884 "Keni vendosur të krijoni një CD multi sesion.\n"
 1885 "X-CD-Roast duhet të krijojë një pamje për \n"
 1886 "një sesion të parë, apo një pamje për një sesion shtesë?\n"
 1887 "\n"
 1888 "Nëse doni të krijohet një sesion shtesë, vini\n"
 1889 "tani në CD-Shkruesin tuaj CD-R/RW-n tek \n"
 1890 "i cili do të shtohet para se të vazhdoni."
 1891 
 1892 #: src/create.c:6644
 1893 #, fuzzy
 1894 msgid ""
 1895 "There is an empty Disc in the drive.\n"
 1896 "Additional sessions cannot be written on\n"
 1897 "unwritten media."
 1898 msgstr ""
 1899 "CD-R/RW-ja i vënë është bosh.\n"
 1900 "Nuk mund të shtohen sesione shtesë\n"
 1901 "në media të panisur."
 1902 
 1903 #: src/create.c:6653 src/create.c:6783
 1904 #, fuzzy
 1905 msgid ""
 1906 "A Disc is required in the Writer before\n"
 1907 "a session can be mastered.\n"
 1908 "Please insert a Disc and try again."
 1909 msgstr ""
 1910 "Duhet një CD-R/RW në CD-Shkrues para\n"
 1911 "se të trajtohet një sesion.\n"
 1912 "Ju lutem fusni një CD-R/RW dhe riprovoni."
 1913 
 1914 #: src/create.c:6660
 1915 #, fuzzy
 1916 msgid "This Disc is closed. No further data can be written onto it."
 1917 msgstr "Ky CD është i mbyllur. Nuk mund të shkruhen të dhëna të tjera në të."
 1918 
 1919 #: src/create.c:6674 src/create.c:6810
 1920 #, fuzzy
 1921 msgid ""
 1922 "You have to enable Rock Ridge in the ISO9660-Options\n"
 1923 "in order to write a multi session Disc."
 1924 msgstr ""
 1925 "Duhet të aktivizoni Rock Ridge në mundësitë ISO9660\n"
 1926 "që të mund të shkruani një CD multi sesion."
 1927 
 1928 #: src/create.c:6694
 1929 msgid "Not enough disk space available"
 1930 msgstr "Hapësirë e përdorshme disku e pamjaftueshme"
 1931 
 1932 #: src/create.c:6793
 1933 #, fuzzy
 1934 msgid ""
 1935 "You are going to try to add data to a multi session-Disc\n"
 1936 "without having multi session writing enabled.\n"
 1937 "This can result in an unreadable Disc."
 1938 msgstr ""
 1939 "Po provoni të shtoni të dhëna te një CD multi sesion\n"
 1940 "pa pasur veprues të shkruajturit multi sesion.\n"
 1941 "Kjo mund të shpjerë në një CD të palexueshëm."
 1942 
 1943 #: src/create.c:6870
 1944 msgid "Ready to write a single session DVD?"
 1945 msgstr "Gati për shkrimin e një DVD-je me një sesion?"
 1946 
 1947 #: src/create.c:6872
 1948 msgid "Ready to write a single session CD?"
 1949 msgstr "Gati për shkrimin e një CD-je me një sesion?"
 1950 
 1951 #: src/create.c:7066
 1952 msgid "Session information"
 1953 msgstr "Të dhëna sesioni"
 1954 
 1955 #: src/create.c:7076
 1956 msgid "Create session on hard disk"
 1957 msgstr "Krijo sesion në hard disk"
 1958 
 1959 #: src/create.c:7080
 1960 msgid "Write session on-the-fly"
 1961 msgstr "Shkruaj sesion fluturimthi"
 1962 
 1963 #: src/create.c:7108
 1964 msgid "New session size:"
 1965 msgstr "Madhësi e sesionit të ri:"
 1966 
 1967 #: src/create.c:7117
 1968 #, fuzzy
 1969 msgid ""
 1970 "The calculated size of the new session/image. If you choose to write the "
 1971 "image to hard drive, this is the free space you need in the image-"
 1972 "directories. When burning on-the-fly make sure there is enough space left on "
 1973 "the Disc."
 1974 msgstr ""
 1975 "Madhësia e sesionit/pamjes së re. Nëse zgjidhni të shkruani pamjen në hard "
 1976 "disk, kjo është hapësira e lirë që ju nevojitet në drejtorinë e pamjeve. Kur "
 1977 "shkruani fluturimthi sigurohuni që ka hapësirë të lirë të mjaftë në CD-R/RW."
 1978 
 1979 #: src/create.c:7119
 1980 msgid "Calculate size"
 1981 msgstr "Llogarit madhësi"
 1982 
 1983 #: src/create.c:7124
 1984 msgid ""
 1985 "This calculates the exact size of your new session/image. Everytime you "
 1986 "change the master-options or add/remove paths to master you have to redo "
 1987 "this."
 1988 msgstr ""
 1989 "Kjo llogarit madhësinë e saktë të sesionit/pamjes tuaj të re. Sa herë që "
 1990 "ndryshoni mundësitë kryesore ose shtoni/hiqni shtegje tek kryesori ju duhet "
 1991 "të ribëni këtë hap."
 1992 
 1993 #: src/create.c:7126
 1994 msgid "Calculate automatically"
 1995 msgstr "Llogarit automatikisht"
 1996 
 1997 #: src/create.c:7133
 1998 msgid ""
 1999 "Calculate automatically the required space for the current session everytime "
 2000 "you enter this menu."
 2001 msgstr ""
 2002 "Llogarit automatikisht hapësirën e nevojshme për sesionin e çastit sa herë "
 2003 "që hyni në këtë menu."
 2004 
 2005 #: src/create.c:7201
 2006 msgid "Master to image file"
 2007 msgstr "Trajto si kartelë pamje"
 2008 
 2009 #: src/create.c:7206
 2010 msgid ""
 2011 "Creates the ISO9660 image on your hard drive. You can burn this image later "
 2012 "with the \"Write Tracks\" menu."
 2013 msgstr ""
 2014 "Krijon pamjen ISO9660 në hard diskun tuaj. Mund të shkruani këtë pamje më "
 2015 "vonë përmes menusë \"Shkruaj Gjurmë\"."
 2016 
 2017 #: src/create.c:7441
 2018 msgid "Master and write on-the-fly"
 2019 msgstr "Trajto dhe shkruaj fluturimthi"
 2020 
 2021 #: src/create.c:7446
 2022 #, fuzzy
 2023 msgid ""
 2024 "Create the ISO9660 image on-the-fly. You don't need extra storage on the "
 2025 "hard drive and it is faster then creating first an image and later burn it. "
 2026 "This is safe nowadays since all modern disc writers support buffer underrun "
 2027 "protection."
 2028 msgstr ""
 2029 "Krijon pamjen ISO9660 fluturimthi. Nuk ju duhet vend shtesë në hard disk dhe "
 2030 "është më e shpejtë se sa krijimi i pamjes fillimisht dhe shkrimi më vonë. "
 2031 "Por ka rrezik të keni \"buffer underrun\" nëse kompjuteri juaj nuk furnizon "
 2032 "dot aq shpejt të dhënat e trajtuara. Në këtë rast zakonisht CD-ja është i "
 2033 "humbur. Ulja e shpejtësisë së shkrimit mund të ishte ide e mirë."
 2034 
 2035 #: src/create.c:7527
 2036 msgid "Master source"
 2037 msgstr "Burim trajtimi"
 2038 
 2039 #: src/create.c:7533
 2040 msgid "ISO9660 options"
 2041 msgstr "Mundësi ISO9660 "
 2042 
 2043 #: src/create.c:7539
 2044 msgid "Boot options"
 2045 msgstr "Mundësi nisjeje"
 2046 
 2047 #: src/create.c:7545
 2048 msgid "ISO9660 header"
 2049 msgstr "Titull ISO9660"
 2050 
 2051 #: src/create.c:7551
 2052 msgid "Create session/image"
 2053 msgstr "Krijo sesion/pamje"
 2054 
 2055 #: src/create.c:7790 src/duplicate.c:4135
 2056 #, fuzzy
 2057 msgid "Disc/Image Info"
 2058 msgstr "Të dhëna CD-je/Pamjeje"
 2059 
 2060 #: src/create.c:7798 src/duplicate.c:4143
 2061 #, fuzzy
 2062 msgid ""
 2063 "Displays information about the currently inserted Disc and tracks stored on "
 2064 "the hard disk."
 2065 msgstr ""
 2066 "Shfaq të dhëna rreth CD-së së futur së fundmi dhe gjurmët e ruajtura në hard "
 2067 "disk."
 2068 
 2069 #: src/create.c:7800
 2070 msgid "Read Tracks"
 2071 msgstr "Lexo Gjurmë"
 2072 
 2073 #: src/create.c:7806
 2074 #, fuzzy
 2075 msgid "Reads selected tracks from a Disc and stores them on the hard disk."
 2076 msgstr "Lexon gjurmët e zgjedhura prej një CD-je dhe i ruan ato në hard disk."
 2077 
 2078 #: src/create.c:7808
 2079 msgid "Verify Tracks"
 2080 msgstr "Verifiko Gjurmë"
 2081 
 2082 #: src/create.c:7814
 2083 #, fuzzy
 2084 msgid ""
 2085 "Reads selected tracks again from the Disc and compares them with the saved "
 2086 "tracks on the hard disk."
 2087 msgstr ""
 2088 "Lexon prej CD-së sërish gjurmët e zgjedhura dhe i krahason ato me të gjurmët "
 2089 "e ruajtura në hard disk."
 2090 
 2091 #: src/create.c:7816 src/duplicate.c:4169
 2092 msgid "Play Audio-Tracks"
 2093 msgstr "Luaj Gjurmë Audio"
 2094 
 2095 #: src/create.c:7822 src/duplicate.c:4175
 2096 msgid "Plays audio tracks (.wav files) from the hard disk via soundcard."
 2097 msgstr ""
 2098 "Luan gjurmë audio (kartela .wav) prej hard diskut përmes kartës zanore."
 2099 
 2100 #: src/create.c:7824
 2101 msgid "Master Tracks"
 2102 msgstr "Trajto Gjurmë"
 2103 
 2104 #: src/create.c:7830
 2105 #, fuzzy
 2106 msgid ""
 2107 "Creates an ISO9660-image of files and directories on your hard disk. Use "
 2108 "this to create your own data Discs."
 2109 msgstr ""
 2110 "Krijon një pamje ISO9660 të kartelave dhe drejtorive në hard diskun tuaj. "
 2111 "Përdorni këtë për të krijuar CD me të dhëna tuajat."
 2112 
 2113 #: src/create.c:7832
 2114 msgid "Write Tracks"
 2115 msgstr "Shkruaj Gjurmë"
 2116 
 2117 #: src/create.c:7838
 2118 #, fuzzy
 2119 msgid "Writes any tracks from your hard disk in an arbitrary order to a Disc."
 2120 msgstr ""
 2121 "Shkruan në një CD-R/RW, në renditje arbitrare, cilëndo gjurmë prej hard "
 2122 "diskut tuaj."
 2123 
 2124 #: src/create.c:7840 src/duplicate.c:4189
 2125 msgid "Delete Tracks"
 2126 msgstr "Fshij Gjurmë"
 2127 
 2128 #: src/create.c:7846 src/duplicate.c:4195
 2129 msgid "Deletes saved Tracks from the hard disk to free up space."
 2130 msgstr "Fshin Gjurmë të ruajtura në hard disk për të liruar vend."
 2131 
 2132 #: src/create.c:7849 src/duplicate.c:4197
 2133 msgid "Back to main menu"
 2134 msgstr "Mbrapsht tek menuja kryesore"
 2135 
 2136 #: src/create.c:7855
 2137 msgid "Quits the create menu and returns to the main menu."
 2138 msgstr "Del nga menuja Krijo dhe kthehet tek menuja kryesore."
 2139 
 2140 #: src/duplicate.c:354 src/setup.c:1891
 2141 msgid "Path"
 2142 msgstr "Shteg"
 2143 
 2144 #: src/duplicate.c:707 src/setup.c:1339
 2145 msgid "Read Device:"
 2146 msgstr "Paisje Leximi:"
 2147 
 2148 #: src/duplicate.c:744
 2149 #, fuzzy
 2150 msgid "Select the device you want use now for all read-operations on Discs."
 2151 msgstr "Zgjidh paisjen që doni të përdoret për tërë herët e leximit të CD-ve."
 2152 
 2153 #: src/duplicate.c:747 src/duplicate.c:1129 src/menus.c:3411
 2154 msgid "Speed:"
 2155 msgstr "Shpejtësi:"
 2156 
 2157 #: src/duplicate.c:766
 2158 msgid "Select the speed which should be used for audio-extraction."
 2159 msgstr "Zgjidhni shpejtësinë që do të përdoret për audio-përftim."
 2160 
 2161 #: src/duplicate.c:787
 2162 #, fuzzy
 2163 msgid "Ejects a Disc from this device."
 2164 msgstr "Nxjerr një CD prej kësaj paisje."
 2165 
 2166 #: src/duplicate.c:800
 2167 #, fuzzy
 2168 msgid "Loads a Disc in this device."
 2169 msgstr "Ngarkon një CD në këtë paisje."
 2170 
 2171 #: src/duplicate.c:876
 2172 msgid "Image Directory:"
 2173 msgstr "Drejtori Pamjesh:"
 2174 
 2175 #: src/duplicate.c:885
 2176 msgid "Automatic"
 2177 msgstr "Automatike"
 2178 
 2179 #: src/duplicate.c:924
 2180 msgid ""
 2181 "The directory on the hard disk you want to store/read tracks from. The "
 2182 "setting \"Automatic\" selects all available directories at once."
 2183 msgstr ""
 2184 "Drejtoria në hard diskun tuaj ku doni të ruani/lexoni gjurmë. Rregullimi "
 2185 "\"Automatike\" zgjedh njëherazi tërë drejtoritë e mundshme."
 2186 
 2187 #: src/duplicate.c:1088 src/setup.c:1142
 2188 msgid "Write Device:"
 2189 msgstr "Paisje Shkrojtëse:"
 2190 
 2191 #: src/duplicate.c:1127
 2192 #, fuzzy
 2193 msgid "The Writer you want to use now to burn your Discs."
 2194 msgstr "Shkrojtësi që doni të përdoret për të krijuar CD apo DVD."
 2195 
 2196 #: src/duplicate.c:1149
 2197 #, fuzzy
 2198 msgid "The speed you want to burn Discs with. (Depends on your current Disc.)"
 2199 msgstr ""
 2200 "Shpejtësia me të cilën doni të shkruhen CD-të. (Varet nga Shkrojtësi juaj i "
 2201 "çastit)"
 2202 
 2203 #: src/duplicate.c:1221
 2204 msgid "Query CDDB"
 2205 msgstr "Kërko në CDDB"
 2206 
 2207 #: src/duplicate.c:1226
 2208 msgid ""
 2209 "Download the track titles for current CD. Requires a connection to the "
 2210 "Internet."
 2211 msgstr ""
 2212 "Shkarko titujt e pjesëve për CD-në e çastit. Ka nevojë për një lidhje në "
 2213 "Internet."
 2214 
 2215 #: src/duplicate.c:1228
 2216 msgid "Edit titles for CD-Text"
 2217 msgstr "Përpuno tituj për CD-Tekst"
 2218 
 2219 #: src/duplicate.c:1233
 2220 msgid ""
 2221 "Edits the title and performer information before any tracks are read from "
 2222 "the inserted CD. Only required to author a CD with CD-Text."
 2223 msgstr ""
 2224 "Përpunon të dhëna titulli dhe ekzekutuesi para se një gjurmë të jetë lexuar "
 2225 "nga CD-ja i futur. I nevojshëm vetëm për krijim CD-je me CD-Tekst. "
 2226 
 2227 #: src/duplicate.c:1235 src/duplicate.c:1817 src/duplicate.c:2341
 2228 #: src/setup.c:1960
 2229 msgid "Update"
 2230 msgstr "Përditëso"
 2231 
 2232 #: src/duplicate.c:1240 src/duplicate.c:1822 src/duplicate.c:2346
 2233 #, fuzzy
 2234 msgid ""
 2235 "Refreshes the content of the information windows (e.g. after a Disc change)."
 2236 msgstr ""
 2237 "Përditëson përmbajtjen e dritares me të dhëna. (p.sh. pas ndryshimesh të një "
 2238 "CD-je)"
 2239 
 2240 #: src/duplicate.c:1332
 2241 msgid "Total Size:"
 2242 msgstr "Madhësi Tërësore:"
 2243 
 2244 #: src/duplicate.c:1341 src/setup.c:1953
 2245 msgid "Data / Audio"
 2246 msgstr ""
 2247 
 2248 #: src/duplicate.c:1463
 2249 msgid ""
 2250 "This test release does currently not\n"
 2251 "support copying of CD-Extra."
 2252 msgstr ""
 2253 "Ky version test nuk mbulon për çastin\n"
 2254 "kopjimin e CD-Ekstra-s."
 2255 
 2256 #: src/duplicate.c:1707
 2257 msgid ""
 2258 "Illegal chars found in entry field.\n"
 2259 "Substituted them by \"_\" chars"
 2260 msgstr ""
 2261 "Shenja jo të ligjshme të dhëna në kuti.\n"
 2262 "Zëvendësojini me shenjat \"_\" "
 2263 
 2264 #: src/duplicate.c:1810
 2265 msgid "Read all tracks"
 2266 msgstr "Lexo tërë gjurmët"
 2267 
 2268 #: src/duplicate.c:1815
 2269 #, fuzzy
 2270 msgid ""
 2271 "Reads all tracks from the current Disc and saves them in the image "
 2272 "directories on the hard disk."
 2273 msgstr ""
 2274 "Lexon tërë gjurmët prej CD-së së çastit dhe i ruan në drejtori pamjesh në "
 2275 "hard disk."
 2276 
 2277 #: src/duplicate.c:2021
 2278 msgid " - "
 2279 msgstr " - "
 2280 
 2281 #: src/duplicate.c:2125
 2282 msgid ""
 2283 "No TOC file selected which specifies\n"
 2284 "which tracks are to verify."
 2285 msgstr ""
 2286 "S'është zgjedhur kartelë TOC e cila pëcakton\n"
 2287 "cilat gjurmë duhen verifikuar."
 2288 
 2289 #: src/duplicate.c:2134 src/duplicate.c:2967
 2290 #, fuzzy
 2291 msgid ""
 2292 "Some tracks do have a different file-size as expected.\n"
 2293 "Perhaps the tracks are outdated or belong to another Disc.\n"
 2294 "Do you want to continue anyway or to abort?"
 2295 msgstr ""
 2296 "Disa gjurmë kanë madhësi kartele tjetër nga ç'pritej.\n"
 2297 "Mbase janë vjetëruar ose i përkasin një CD-je tjetër.\n"
 2298 "Doni të vazhdohet sidoqoftë apo të ndërpritet?"
 2299 
 2300 #: src/duplicate.c:2143 src/duplicate.c:2976
 2301 #, fuzzy
 2302 msgid ""
 2303 "Some tracks belonging to the Disc you want to write are missing.\n"
 2304 "Perhaps the TOC file is outdated and the tracks\n"
 2305 "were already removed from the hard drive."
 2306 msgstr ""
 2307 "Mungojnë disa gjurmë që i përkasin CD-së që doni të shkruhet.\n"
 2308 "Mbase kartela TOC është e vjetër dhe gjurmët\n"
 2309 "janë hequr tashmë prej hard diskut."
 2310 
 2311 #: src/duplicate.c:2162 src/duplicate.c:2177 src/duplicate.c:2186
 2312 #, fuzzy
 2313 msgid ""
 2314 "TOC file does not match the Disc in the drive.\n"
 2315 "Verifying is therefore impossible."
 2316 msgstr ""
 2317 "Kartela TOC nuk përputhet me CD-në në shkrues.\n"
 2318 "Ndaj verifikimi është i pamundur."
 2319 
 2320 #: src/duplicate.c:2237
 2321 #, fuzzy
 2322 msgid ""
 2323 "The Disc contains only audio tracks and you set that\n"
 2324 "audio tracks should not be verified. Verifying is therefore impossible."
 2325 msgstr ""
 2326 "CD-ja përmban vetëm pjesë audio dhe keni zgjedhur që\n"
 2327 "pjesët audio të mos verifikohen. Ndaj verikimi është i pamundur."
 2328 
 2329 #: src/duplicate.c:2334
 2330 msgid "Verify tracks"
 2331 msgstr "Verifiko gjurmë"
 2332 
 2333 #: src/duplicate.c:2339
 2334 #, fuzzy
 2335 msgid ""
 2336 "Reads all tracks from the current Disc again and does compare them with the "
 2337 "tracks on the hard disk as specified in the selected TOC file."
 2338 msgstr ""
 2339 "Lexon sërish tërë gjurmët prej CD-së së çastit dhe i krahason me gjurmët në "
 2340 "hard disk siç tregohet në kartelën TOC të zgjedhur."
 2341 
 2342 #: src/duplicate.c:2443 src/duplicate.c:3279
 2343 msgid "TOC-File:"
 2344 msgstr "Kartelë TOC:"
 2345 
 2346 #: src/duplicate.c:2451
 2347 #, fuzzy
 2348 msgid ""
 2349 "Select which tracks should be verified against the current Disc. The TOC "
 2350 "file must match the Disc, of course."
 2351 msgstr ""
 2352 "Zgjidh cilat gjurmë duhet të verifikohen me CD-në e çastit. Kartela TOC "
 2353 "duhet të përputhet me CD-në, kuptohet."
 2354 
 2355 #: src/duplicate.c:2546 src/duplicate.c:3870 src/menus.c:5512
 2356 msgid "Nr."
 2357 msgstr "Nr."
 2358 
 2359 #: src/duplicate.c:2547 src/duplicate.c:3871 src/menus.c:5520
 2360 msgid "Track title"
 2361 msgstr "Titull gjurme"
 2362 
 2363 #: src/duplicate.c:2548 src/duplicate.c:3872 src/menus.c:5538
 2364 msgid "Length"
 2365 msgstr "Gjatësi"
 2366 
 2367 #: src/duplicate.c:2549 src/duplicate.c:3873
 2368 msgid "Filename"
 2369 msgstr "Emër kartele"
 2370 
 2371 #: src/duplicate.c:2909
 2372 msgid ""
 2373 "Read device is the same as the write device!\n"
 2374 "On the fly copy is only possible with different devices\n"
 2375 msgstr ""
 2376 "Paisja lexuese është e njëjtë me atë shkruese!\n"
 2377 "Kopjimi fluturimthi është i mundur vetëm me dy paisje të ndryshme\n"
 2378 
 2379 #: src/duplicate.c:2920
 2380 msgid ""
 2381 "When copy on the fly it is not advised to use a\n"
 2382 "higher speed to write then to read."
 2383 msgstr ""
 2384 "Kur kopjohet fluturimthi nuk këshillohet përdorimi\n"
 2385 "i një shpejtësie shkrimi më të madhe se leximi."
 2386 
 2387 #: src/duplicate.c:2945
 2388 msgid ""
 2389 "Currently on-the-fly copy is only supported\n"
 2390 "for simple data CDs, audio CDs or CDs with a data track\n"
 2391 "after several audio tracks (CD-Extra)."
 2392 msgstr ""
 2393 "Për çastin kopjimi fluturimthi mbulon\n"
 2394 "CD të thjeshtë të dhënash, CD audio\n"
 2395 "ose CD me një gjurmë të dhënash\n"
 2396 "pas disa pjesësh audio (CD-Extra)."
 2397 
 2398 #: src/duplicate.c:2951
 2399 msgid ""
 2400 "That CD contains both audio and data tracks. X-CD-Roast\n"
 2401 "will only copy the audio tracks in on-the-fly mode."
 2402 msgstr ""
 2403 "Ky CD përmban edhe audio edhe të dhëna. X-CD-Roast-i\n"
 2404 "do të kopjojë vetëm pjesët audio me mënyrën fluturimthi."
 2405 
 2406 #: src/duplicate.c:3142
 2407 msgid "Copy on the fly"
 2408 msgstr "Kopjo fluturimthi"
 2409 
 2410 #: src/duplicate.c:3228
 2411 #, fuzzy
 2412 msgid "Disc to write"
 2413 msgstr "CD për t'u shkruar"
 2414 
 2415 #: src/duplicate.c:3230
 2416 msgid "CD/DVD to write"
 2417 msgstr "CD/DVD për t'u shkruar"
 2418 
 2419 #: src/duplicate.c:3245 src/duplicate.c:4178
 2420 #, fuzzy
 2421 msgid "Write Disc"
 2422 msgstr "Paisje Shkrojtëse:"
 2423 
 2424 #: src/duplicate.c:3247 src/duplicate.c:4180
 2425 msgid "Write CD/DVD"
 2426 msgstr "Shkruaj CD/DVD"
 2427 
 2428 #: src/duplicate.c:3253
 2429 #, fuzzy
 2430 msgid "Writes all tracks specified by the TOC file to a Disc."
 2431 msgstr "Shkruan në një CD tërë gjurmët e treguara nga kartela TOC."
 2432 
 2433 #: src/duplicate.c:3287
 2434 #, fuzzy
 2435 msgid ""
 2436 "Select the TOC file that specifies which tracks should be written to Disc. "
 2437 "The setting \"Copy on the fly\" will read the tracks directly from the Disc "
 2438 "reader instead from the harddisk."
 2439 msgstr ""
 2440 "Zgjidhni kartelën TOC që tregon cilat gjurmë do duhej të shkruhen në CD. Me "
 2441 "rregullimin \"Kopjo fluturimthi\" do të lexohen gjurmët drejt e nga Paisja "
 2442 "Lexuese në vend se nga hard disku."
 2443 
 2444 #: src/duplicate.c:3782
 2445 msgid "No tracks selected to delete"
 2446 msgstr "S'janë zgjedhur gjurmë për fshirje"
 2447 
 2448 #: src/duplicate.c:3786
 2449 msgid "Are you sure you want to delete one track?"
 2450 msgstr "Jeni të sigurtë se doni të fshihet një gjurmë?"
 2451 
 2452 #: src/duplicate.c:3788
 2453 #, c-format
 2454 msgid "Are you sure you want to delete %d tracks?"
 2455 msgstr "Jeni të sigurtë se doni të fshihen %d gjurmë?"
 2456 
 2457 #: src/duplicate.c:3901
 2458 msgid "Size of selected tracks:"
 2459 msgstr "Madhësi e gjurmëve të zgjedhura:"
 2460 
 2461 #: src/duplicate.c:3934
 2462 msgid "Selects all displayed tracks."
 2463 msgstr "Zgjedh tërë gjurmët e shfaqura. "
 2464 
 2465 #: src/duplicate.c:3941
 2466 msgid "Deselects all tracks."
 2467 msgstr "Çzgjedh tërë gjurmët "
 2468 
 2469 #: src/duplicate.c:3947
 2470 msgid "Delete selected tracks"
 2471 msgstr "Fshij gjurmët e zgjedhura"
 2472 
 2473 #: src/duplicate.c:3952
 2474 msgid ""
 2475 "Deletes all selected Tracks. Hint: A doubleclick on a TOC-file in the list "
 2476 "will select all tracks specified in it."
 2477 msgstr ""
 2478 "Fshin tërë Gjurmët e zgjedhura. Ndihmëz: Një dopioklik në një kartelë TOC "
 2479 "tek lista do të zgjedhë tërë gjurmët e treguara në të."
 2480 
 2481 #: src/duplicate.c:4146
 2482 #, fuzzy
 2483 msgid "Read Disc"
 2484 msgstr "Paisje Leximi:"
 2485 
 2486 #: src/duplicate.c:4148
 2487 msgid "Read CD/DVD"
 2488 msgstr "Lexo CD/DVD"
 2489 
 2490 #: src/duplicate.c:4155
 2491 #, fuzzy
 2492 msgid "Reads all tracks of a Disc and copy them to the hard disk."
 2493 msgstr "Lexon tërë gjurmët e një CD-je dhe i kopjon ato në hard disk"
 2494 
 2495 #: src/duplicate.c:4158
 2496 #, fuzzy
 2497 msgid "Verify Disc"
 2498 msgstr "Verifiko CD"
 2499 
 2500 #: src/duplicate.c:4160
 2501 msgid "Verify CD/DVD"
 2502 msgstr "Verifiko CD/DVD"
 2503 
 2504 #: src/duplicate.c:4167
 2505 #, fuzzy
 2506 msgid ""
 2507 "Reads all tracks of a Disc again and compares them with the tracks saved on "
 2508 "the hard disk."
 2509 msgstr ""
 2510 "Lexon sërish tërë gjurmët e një CD-je dhe i krahason ato me gjurmët e "
 2511 "ruajtura në hard disk."
 2512 
 2513 #: src/duplicate.c:4187
 2514 #, fuzzy
 2515 msgid ""
 2516 "Writes tracks to a Disc: Will read the tracks from the hard disk or copies "
 2517 "them on-the-fly from from another Disc."
 2518 msgstr ""
 2519 "Shkruan gjurmë në një CD-R/RW. Do të lexojë gjurmët prej hard diskut ose do "
 2520 "t'i kopjojë ato fluturimthi prej një CD-je në Lexuesin e CD-ve."
 2521 
 2522 #: src/duplicate.c:4203
 2523 msgid "Quits the duplicate menu and returns to the main menu."
 2524 msgstr "Lë menunë e dyfishimeve dhe kthehet tek menuja kryesore."
 2525 
 2526 #: src/init.c:415 src/init.c:436 src/init.c:451 src/init.c:472
 2527 #, c-format
 2528 msgid ""
 2529 "Failed to access %s.\n"
 2530 "Please install the cdrtools."
 2531 msgstr ""
 2532 
 2533 #: src/init.c:489
 2534 msgid ""
 2535 "Outdated version of the cdrtools detected:\n"
 2536 "\n"
 2537 msgstr ""
 2538 
 2539 #: src/init.c:491 src/init.c:495 src/init.c:499 src/init.c:503
 2540 #, c-format
 2541 msgid " %s version found: %s - expected at least: %s\n"
 2542 msgstr ""
 2543 
 2544 #: src/init.c:506
 2545 msgid ""
 2546 "\n"
 2547 "It is not recommended to continue..."
 2548 msgstr ""
 2549 
 2550 #: src/init.c:560
 2551 #, c-format
 2552 msgid ""
 2553 "Invalid file permissions on the X-CD-Roast binaries.\n"
 2554 "No SUID-Bit on the file \"%s\".\n"
 2555 "\n"
 2556 "Shall X-CD-Roast try to fix this automatically?\n"
 2557 msgstr ""
 2558 
 2559 #: src/init.c:564 src/init.c:566 src/init.c:576 src/init.c:972 src/init.c:983
 2560 #: src/init.c:1057 src/init.c:1092
 2561 msgid "Warning:"
 2562 msgstr "Kujdes:"
 2563 
 2564 #: src/init.c:585
 2565 #, fuzzy
 2566 msgid "Permissions successfully set."
 2567 msgstr "Gjurmë të lexuara me sukses"
 2568 
 2569 #: src/init.c:587
 2570 #, c-format
 2571 msgid ""
 2572 "The automatic set of the permissions failed.\n"
 2573 "You can set them manually by running this command in a terminal:\n"
 2574 "\n"
 2575 "sudo chmod 4711 %s"
 2576 msgstr ""
 2577 
 2578 #: src/init.c:960
 2579 #, fuzzy, c-format
 2580 msgid ""
 2581 "The configured system-config-directory \"%s\"\n"
 2582 "\twas not found. Aborting...\n"
 2583 msgstr ""
 2584 "Drejtoria e përkohshme \"%s\" është e palexueshme.\n"
 2585 "Po ndërpres..."
 2586 
 2587 #: src/init.c:972 src/init.c:1092
 2588 msgid ""
 2589 "Access denied!\n"
 2590 "You have no permission to start X-CD-Roast on that host.\n"
 2591 "Ask the superuser to add you to the allow-list."
 2592 msgstr ""
 2593 "Hyrje e mohuar!\n"
 2594 "Nuk keni leje për nisjen e X-CD-Roast në këtë makinë.\n"
 2595 "Kërkojini superpërdoruesit t'ju shtojë tek lista lejo."
 2596 
 2597 #: src/init.c:983 src/init.c:1057
 2598 msgid ""
 2599 "No root configuration file found or not readable!\n"
 2600 "The superuser must start and configure X-CD-Roast\n"
 2601 "first, before other users can use it."
 2602 msgstr ""
 2603 "Nuk u gjet kartelë formësimi rrënje ose e palexueshme!\n"
 2604 "Superpërdoruesi duhet fillimisht të nisë dhe formësojë X-CD-Roast-in,\n"
 2605 "para se përdoruesë të tjerë të mund ta përdorin."
 2606 
 2607 #: src/init.c:1081
 2608 msgid ""
 2609 "The root configuration file is not owned by root!\n"
 2610 "Aborting..."
 2611 msgstr ""
 2612 "Kartela formësim rrënje nuk i përket rrënjës!\n"
 2613 "Po ndërpres..."
 2614 
 2615 #: src/init.c:1104
 2616 #, c-format
 2617 msgid ""
 2618 "The temporary directory \"%s\" is not writeable.\n"
 2619 "Aborting..."
 2620 msgstr ""
 2621 "Drejtoria e përkohshme \"%s\" është e palexueshme.\n"
 2622 "Po ndërpres..."
 2623 
 2624 #: src/init.c:1113
 2625 #, c-format
 2626 msgid ""
 2627 "No free space in the temporary directory \"%s\".\n"
 2628 "Aborting..."
 2629 msgstr ""
 2630 "S'ka vend të lirë në drejtorinë e përkohshme \"%s\".\n"
 2631 "Po ndërpres..."
 2632 
 2633 #: src/io.c:741 src/io.c:2916
 2634 msgid ""
 2635 "Warning: The cdrtools binaries you have installed are\n"
 2636 "not compatible with your system. You will NOT be\n"
 2637 "able to read or write CDs. Please read the FAQ\n"
 2638 "on www.xcdroast.org for more information."
 2639 msgstr ""
 2640 "Kujdes: Dyoret \"cdrtools\" që keni instaluar janë\n"
 2641 "të papajtueshme me sistemin tuaj. NUK do të mundeni\n"
 2642 "të lexoni ose shkruani CD. Ju lutem lexoni FAQ\n"
 2643 "në www.xcdroast.org për më tepër të dhëna."
 2644 
 2645 #: src/io.c:813 src/io.c:928
 2646 msgid "Starting to scan for devices...\n"
 2647 msgstr "Po filloj të shoh për paisje...\n"
 2648 
 2649 #: src/io.c:854 src/io.c:905 src/io.c:946
 2650 msgid "Scan finished.\n"
 2651 msgstr "Kontroll i përfunduar.\n"
 2652 
 2653 #: src/io.c:879
 2654 msgid "Starting to scan for remote devices...\n"
 2655 msgstr "Po filloj të shoh për paisje të largëta...\n"
 2656 
 2657 #: src/io.c:902
 2658 msgid "No devices found - check your remote scsi setup.\n"
 2659 msgstr ""
 2660 "Nuk u gjetën paisje - kontrolloni rregullimet tuaja për \"remote scsi\".\n"
 2661 
 2662 #: src/io.c:943
 2663 msgid "Device not found.\n"
 2664 msgstr "Nuk u gjet paisje.\n"
 2665 
 2666 #: src/io.c:2730
 2667 msgid ""
 2668 "Checking drive for a medium.\n"
 2669 "\n"
 2670 "Using scsi-emulation for that drive would speed up\n"
 2671 "this considerably. Please note that inserting a\n"
 2672 "medium would also reduce the wait time."
 2673 msgstr ""
 2674 "Po kontrolloj për medium.\n"
 2675 "\n"
 2676 "Përdorimi i \"scsi-emulation\" për këtë cdrw do të përshpejtonte\n"
 2677 "këtë mjaft. Ju lutem kini parasysh që futja e një mediumi\n"
 2678 "do të ulte kohën e pritjen."
 2679 
 2680 #: src/io.c:3684 src/io.c:3954
 2681 #, c-format
 2682 msgid "Reading audio track %d/%d [%s]"
 2683 msgstr "Po lexoj gjurmën audio %d/%d [%s]"
 2684 
 2685 #: src/io.c:3726
 2686 #, c-format
 2687 msgid "Scanning track %d for indices..."
 2688 msgstr "Po kontrolloj gjurmën %d për treguesë..."
 2689 
 2690 #: src/io.c:3746
 2691 msgid "Scanning for MCN (Media Catalog Number)..."
 2692 msgstr "Po kontrolloj për MCN (Media Catalog Number)..."
 2693 
 2694 #: src/io.c:3758
 2695 #, c-format
 2696 msgid "Scanning track %d for ISRC..."
 2697 msgstr "Po kontrolloj gjurmën %d për ISRC..."
 2698 
 2699 #: src/io.c:3958 src/io.c:4432
 2700 #, c-format
 2701 msgid "Reading %d/%d:"
 2702 msgstr "Po lexoj %d/%d:"
 2703 
 2704 #: src/io.c:4060 src/io.c:4238
 2705 #, c-format
 2706 msgid "Error reading audio track %d/%d"
 2707 msgstr "Gabim gjatë leximit të gjurmës audio %d/%d"
 2708 
 2709 #: src/io.c:4062 src/io.c:4241 src/io.c:4488
 2710 msgid "Read-Error:"
 2711 msgstr "Gabim Leximi:"
 2712 
 2713 #: src/io.c:4067 src/io.c:4246 src/io.c:4493
 2714 msgid "Read aborted..."
 2715 msgstr "Lexim i ndërprerë..."
 2716 
 2717 #: src/io.c:4109
 2718 #, fuzzy
 2719 msgid "Initializing Disc Reader..."
 2720 msgstr "Po bëj gati CD-Lexuesin..."
 2721 
 2722 #: src/io.c:4330
 2723 msgid "Failed to read sector - retrying"
 2724 msgstr "Dështova në lexim sektori - po riprovoj"
 2725 
 2726 #: src/io.c:4331
 2727 msgid "Retrying..."
 2728 msgstr "Po riprovoj..."
 2729 
 2730 #: src/io.c:4429
 2731 #, c-format
 2732 msgid "Reading data track %d/%d [%s]"
 2733 msgstr "Po lexoj gjurmë të dhënash %d/%d [%s]"
 2734 
 2735 #: src/io.c:4486
 2736 #, c-format
 2737 msgid "Error reading data track %d/%d"
 2738 msgstr "Gabim gjatë leximit të gjurmës së të dhënave %d/%d"
 2739 
 2740 #: src/io.c:5517
 2741 #, fuzzy
 2742 msgid ""
 2743 "\n"
 2744 "No ATIP-Information available.\n"
 2745 "\n"
 2746 "(Possible reasons: No Disc loaded or your device\n"
 2747 " does not support reading ATIP info)"
 2748 msgstr ""
 2749 "\n"
 2750 "Nuk ka Të dhëna ATIP të mundshme.\n"
 2751 "\n"
 2752 "(Arsye të mundshme: S'ka CD-R/RW të ngarkuar ose paisja juaj\n"
 2753 "nuk mbulon lexim të dhënash ATIP)"
 2754 
 2755 #: src/io.c:5688 src/io.c:6153 src/io.c:6667
 2756 #, fuzzy
 2757 msgid "Please reload the Disc in the writer"
 2758 msgstr "Ju lutem ringarkoni CD-R në shkrues"
 2759 
 2760 #: src/io.c:6164 src/io.c:6688
 2761 #, fuzzy
 2762 msgid ""
 2763 "Are you sure you want to abort the writing?\n"
 2764 "Aborting may damage the Disc and may require that you have\n"
 2765 "to power cycle the writer to get it working again."
 2766 msgstr ""
 2767 "Jeni të sigurtë se doni të ndërpritet shkrimi?\n"
 2768 "Ndërprerja mund të dëmtojë CD-RW dhe mund të kërkojë që të \n"
 2769 "rinisni shkruesin për ta pasur në punë sërish."
 2770 
 2771 #: src/io.c:6192 src/io.c:6934 src/io.c:7542 src/io.c:7703 src/io.c:10063
 2772 msgid "No Disc or wrong Disc loaded."
 2773 msgstr "Pa disk ose ngarkuar disku jo i duhur."
 2774 
 2775 #: src/io.c:6351
 2776 #, c-format
 2777 msgid "Writing data track %d/%d [%s]"
 2778 msgstr "Po shkruaj gjurmë të dhënash %d/%d [%s]"
 2779 
 2780 #: src/io.c:6355 src/io.c:6367
 2781 msgid " [Simulation]"
 2782 msgstr " [Simulim]"
 2783 
 2784 #: src/io.c:6363
 2785 #, c-format
 2786 msgid "Writing audio track %d/%d [%s]"
 2787 msgstr "Po shkruaj gjurmën audio %d/%d [%s]"
 2788 
 2789 #: src/io.c:6373
 2790 #, c-format
 2791 msgid "Writing %d/%d:"
 2792 msgstr "Po shkruaj %d/%d:"
 2793 
 2794 #: src/io.c:6482
 2795 msgid "Fixating..."
 2796 msgstr "Po fiksoj..."
 2797 
 2798 #: src/io.c:6735 src/io.c:7262 src/io.c:7596 src/io.c:9875
 2799 #, fuzzy
 2800 msgid "Initializing Disc Writer..."
 2801 msgstr "Po bëj gati CD-Shkruesin..."
 2802 
 2803 #: src/io.c:6939 src/io.c:7548 src/io.c:7708 src/io.c:10069
 2804 msgid ""
 2805 "Your CD-Writer did not accept the CUE sheet needed for\n"
 2806 "DAO writing. This could mean that cdrecord does not support DAO\n"
 2807 "with your writer. Select TAO mode and try again."
 2808 msgstr ""
 2809 "CD-Shkruesi juaj nuk pranoi fletën CUE të nevojshme për\n"
 2810 "shkrim DAO. Kjo do të mund të nënkuptohej që \"cdrecord\" nuk mbulon DAO\n"
 2811 "për shkruesin tuaj. Zgjidhni mënyrën TAO dhe riprovoni."
 2812 
 2813 #: src/io.c:6944 src/io.c:7553 src/io.c:7713 src/io.c:10074
 2814 msgid "Writing aborted..."
 2815 msgstr "Shkrim i ndërprerë..."
 2816 
 2817 #: src/io.c:6945 src/io.c:6952 src/io.c:7554 src/io.c:7561 src/io.c:7714
 2818 #: src/io.c:7721 src/io.c:10075 src/io.c:10082
 2819 msgid "Write-Error:"
 2820 msgstr "Gabim Shkrimi:"
 2821 
 2822 #: src/io.c:6951 src/io.c:7560 src/io.c:7720 src/io.c:10081
 2823 msgid "Error writing tracks"
 2824 msgstr "Gabim në shkrim gjurmësh"
 2825 
 2826 #: src/io.c:6956 src/io.c:7565 src/io.c:7725 src/io.c:10086
 2827 msgid "Tracks successfully written"
 2828 msgstr "Gjurmë të shkruajtura me suskes"
 2829 
 2830 #: src/io.c:6957 src/io.c:7566 src/io.c:7726 src/io.c:10087 src/menus.c:1827
 2831 #: src/menus.c:1911 src/menus.c:3787
 2832 msgid "Successful:"
 2833 msgstr "Me sukses:"
 2834 
 2835 #: src/io.c:7247
 2836 #, fuzzy
 2837 msgid "Scanning audio tracks for indices and ISRC..."
 2838 msgstr "Po kontrolloj gjurmën %d për treguesë..."
 2839 
 2840 #: src/io.c:7868
 2841 msgid "Deleting tracks..."
 2842 msgstr "Po fshij gjurmë..."
 2843 
 2844 #: src/io.c:7935
 2845 msgid "Delete successful"
 2846 msgstr "Fshirje e suksesshme"
 2847 
 2848 #: src/io.c:7939
 2849 msgid "Delete aborted..."
 2850 msgstr "Fshirje e ndërprerë..."
 2851 
 2852 #: src/io.c:7942
 2853 msgid "Error deleting tracks"
 2854 msgstr "Gabim gjatë fshirjeje gjurmësh"
 2855 
 2856 #: src/io.c:8110
 2857 #, c-format
 2858 msgid "Verifying data track %d/%d [%s]"
 2859 msgstr "Po verifikoj gjurmë të dhënash %d/%d [%s]"
 2860 
 2861 #: src/io.c:8113 src/io.c:8238
 2862 #, c-format
 2863 msgid "Verifying %d/%d:"
 2864 msgstr "Po verifikoj %d/%d:"
 2865 
 2866 #: src/io.c:8180
 2867 #, c-format
 2868 msgid "Verifying data track %d/%d failed"
 2869 msgstr "Verifikimi i gjurmës së të dhënave %d/%d dështoi"
 2870 
 2871 #: src/io.c:8182 src/io.c:8338
 2872 msgid "Verify-Error:"
 2873 msgstr "Gabim Verifikimi:"
 2874 
 2875 #: src/io.c:8187 src/io.c:8343
 2876 msgid "Verify aborted..."
 2877 msgstr "Verifikim i ndërprerë..."
 2878 
 2879 #: src/io.c:8235
 2880 #, c-format
 2881 msgid "Verifying audio track %d/%d [%s]"
 2882 msgstr "Po verifikoj gjurmë audio %d/%d [%s]"
 2883 
 2884 #: src/io.c:8336
 2885 #, c-format
 2886 msgid "Verifying audio track %d/%d failed"
 2887 msgstr "Verifikimi i gjurmës audio %d/%d dështoi"
 2888 
 2889 #: src/io.c:8413
 2890 #, c-format
 2891 msgid "Connecting to %s:%d"
 2892 msgstr "Po lidhem me %s:%d"
 2893 
 2894 #: src/io.c:8417
 2895 msgid "Connect ok: Sending handshake"
 2896 msgstr "Lidhja ok: Po dërgoj \"duarshtrëngim\""
 2897 
 2898 #: src/io.c:8420
 2899 msgid "Sending CDDB-query"
 2900 msgstr "Po dërgoj kërkim CDDB"
 2901 
 2902 #: src/io.c:8423
 2903 msgid "No matches found - unknown CD"
 2904 msgstr "S'ka përputhje - CD i panjohur"
 2905 
 2906 #: src/io.c:8428
 2907 msgid "Found one close match"
 2908 msgstr "U gjet një ngjashmëri e afërt"
 2909 
 2910 #: src/io.c:8430
 2911 #, c-format
 2912 msgid "Found %d close matches - Please select"
 2913 msgstr "U gjetën %d ngjashmëri të afërta - Ju lutem zgjidhni"
 2914 
 2915 #: src/io.c:8436
 2916 msgid "Found one exact match"
 2917 msgstr "U gjet një përputhje e saktë"
 2918 
 2919 #: src/io.c:8438
 2920 #, c-format
 2921 msgid "Found %d exact matches - Please select"
 2922 msgstr "U gjetën %d përputhje të sakta - Ju lutem zgjidhni"
 2923 
 2924 #: src/io.c:8442
 2925 msgid "Requesting data - Please wait"
 2926 msgstr "Po kërkoj të dhëna - Ju lutem prisni"
 2927 
 2928 #: src/io.c:8491
 2929 msgid "Error: Hostname lookup failure"
 2930 msgstr "Gabim: Dështim në kërkim emërstrehe"
 2931 
 2932 #: src/io.c:8494
 2933 msgid "Error: Can't open stream socket"
 2934 msgstr "Gabim: Nuk mund të hap \"stream socket\""
 2935 
 2936 #: src/io.c:8497
 2937 msgid "Error: Connection refused"
 2938 msgstr "Gabim: Lidhje e papranuar"
 2939 
 2940 #: src/io.c:8500
 2941 msgid "Error: No response from server"
 2942 msgstr "Gabim: S'ka përgjigje prej serverit"
 2943 
 2944 #: src/io.c:8503
 2945 msgid "Error: No answer within timeout"
 2946 msgstr "Gabim: S'erdhi përgjigje brenda kufirit kohor"
 2947 
 2948 #: src/io.c:8506
 2949 msgid "Handshake failed - No valid CDDB-server?"
 2950 msgstr "Dështoi duarshtrëngimi - Server CDDB i pavlefshëm?"
 2951 
 2952 #: src/io.c:8509
 2953 msgid "Error: CDDB-query failed"
 2954 msgstr "Gabim: Kërkimi CDDB dështoi"
 2955 
 2956 #: src/io.c:8512
 2957 msgid "Error: CDDB-read failed"
 2958 msgstr "Gabim: Leximi në CDDB dështoi"
 2959 
 2960 #: src/io.c:8515
 2961 msgid "Warning: CDDB-logout failed"
 2962 msgstr "Kujdes: Hyrja në CDDB dështoi"
 2963 
 2964 #: src/io.c:8518
 2965 msgid "Error: CDDB write error on socket"
 2966 msgstr "Gabim: gabim shkrimi CDDB në \"socket\""
 2967 
 2968 #: src/io.c:8521
 2969 msgid "Error: CDDB read error on socket"
 2970 msgstr "Gabim: gabim leximi CDDB në \"socket\""
 2971 
 2972 #: src/io.c:9603
 2973 msgid ""
 2974 "\n"
 2975 "Scanning aborted!\n"
 2976 msgstr ""
 2977 "\n"
 2978 "Kontrolli dështoi!\n"
 2979 
 2980 #: src/io.c:9649
 2981 #, c-format
 2982 msgid "Mastering data track [%s]"
 2983 msgstr "Po trajtoj gjurmë të dhënash [%s]"
 2984 
 2985 #: src/io.c:9652
 2986 msgid "Mastering:"
 2987 msgstr "Po trajtoj:"
 2988 
 2989 #: src/io.c:9746
 2990 msgid "Scanning master directories..."
 2991 msgstr "Po kontrolloj drejtori trajtimi..."
 2992 
 2993 #: src/io.c:9784
 2994 msgid "Mastering aborted..."
 2995 msgstr "Trajtim i ndërprerë..."
 2996 
 2997 #: src/io.c:9790
 2998 msgid "Mastering successful"
 2999 msgstr "Trajtim i sukseshëm"
 3000 
 3001 #: src/io.c:9793
 3002 msgid "Error mastering data track"
 3003 msgstr "Gabim në trajtim gjurme të dhënash"
 3004 
 3005 #: src/io.c:9794
 3006 msgid "Master-Error:"
 3007 msgstr "Gabim Trajtimi:"
 3008 
 3009 #: src/menus.c:476
 3010 msgid "A flexible frontend for optical disc authoring."
 3011 msgstr ""
 3012 
 3013 #: src/menus.c:482
 3014 msgid "<a href=\"http://www.xcdroast.org\">Homepage</a>"
 3015 msgstr ""
 3016 
 3017 #: src/menus.c:489
 3018 msgid "<a href=\"http://www.xcdroast.org/faq.html\">Help / FAQ</a>"
 3019 msgstr ""
 3020 
 3021 #: src/menus.c:496
 3022 msgid "<a href=\"http://www.xcdroast.org/translations.html\">Translations</a>"
 3023 msgstr ""
 3024 
 3025 #: src/menus.c:503
 3026 msgid "Copyright &#xA9; 1996-2017 Thomas Niederreiter"
 3027 msgstr ""
 3028 
 3029 #: src/menus.c:883 src/menus.c:926
 3030 #, c-format
 3031 msgid "(%d paths selected)"
 3032 msgstr "(%d shtigje të zgjedhur)"
 3033 
 3034 #: src/menus.c:1409
 3035 msgid "Select Directory"
 3036 msgstr "Zgjidh Drejtori"
 3037 
 3038 #: src/menus.c:1670
 3039 msgid "Matching database entries"
 3040 msgstr "Po krahasoj zëra baze të dhënash"
 3041 
 3042 #: src/menus.c:1826 src/menus.c:1910
 3043 msgid "Tracks successfully read"
 3044 msgstr "Gjurmë të lexuara me sukses"
 3045 
 3046 #: src/menus.c:1947 src/menus.c:2191 src/menus.c:3263 src/menus.c:3510
 3047 #: src/menus.c:3830 src/menus.c:4032 src/menus.c:4464 src/menus.c:4545
 3048 #: src/menus.c:4611 src/menus.c:4776
 3049 msgid "Save Output"
 3050 msgstr "Ruaj Përfundim"
 3051 
 3052 #: src/menus.c:1952 src/menus.c:3268 src/menus.c:3835 src/menus.c:4469
 3053 #: src/menus.c:4616
 3054 msgid "Saving output successful"
 3055 msgstr "Ruajtje përfundimesh e suksesshme"
 3056 
 3057 #: src/menus.c:2084 src/menus.c:3363 src/menus.c:3925 src/menus.c:4682
 3058 msgid "Track:"
 3059 msgstr "Gjurmë:"
 3060 
 3061 #: src/menus.c:2096 src/menus.c:3375 src/menus.c:3937
 3062 msgid "Total:"
 3063 msgstr "Total:"
 3064 
 3065 #: src/menus.c:2126 src/menus.c:3445 src/menus.c:3967 src/menus.c:4712
 3066 msgid "View:"
 3067 msgstr "Shfaqje:"
 3068 
 3069 #: src/menus.c:2269
 3070 msgid "Detailed Device Information:"
 3071 msgstr "Të dhëna të Hollësishme Paisjeje:"
 3072 
 3073 #: src/menus.c:2354
 3074 msgid "ATIP (absolute Time in Pregroove)-Information:"
 3075 msgstr "Të dhëna ATIP (absolute Time in Pregroove):"
 3076 
 3077 #: src/menus.c:2448
 3078 #, c-format
 3079 msgid "Blanking in progress for %2d:%02d min."
 3080 msgstr "Fshirja në ecuri për %2d:%02d min."
 3081 
 3082 #: src/menus.c:2486
 3083 msgid "Error while blanking."
 3084 msgstr "Gabim gjatë fshirjes."
 3085 
 3086 #: src/menus.c:2492
 3087 #, c-format
 3088 msgid "Blanking successful. Time: %2d:%02d min."
 3089 msgstr "Fshirje e sukseshme. Kohë: %2d:%02d min."
 3090 
 3091 #: src/menus.c:2498
 3092 #, c-format
 3093 msgid "Blanking aborted after %2d:%02d min."
 3094 msgstr "Fshirje e ndërprerë pas %2d:%02d min."
 3095 
 3096 #: src/menus.c:2591
 3097 msgid "Blank-Mode:"
 3098 msgstr "Mënyrë Fshirjeje:"
 3099 
 3100 #: src/menus.c:2626
 3101 msgid "Force blanking"
 3102 msgstr "Fshirje e detyruar"
 3103 
 3104 #: src/menus.c:2634
 3105 #, fuzzy
 3106 msgid "Eject Disc after blanking"
 3107 msgstr "Nxirr CD pas fshirjes"
 3108 
 3109 #: src/menus.c:2706
 3110 #, fuzzy
 3111 msgid ""
 3112 "Hint: Fully blanking an entire Disc takes about 21 min at 4x CD-RW media and "
 3113 "about 15 min at 4x DVD-RW media. Minimally blanking is done in a minute."
 3114 msgstr ""
 3115 "Shënim: Fshirja e plotë e një disku të tërë ha rreth 74 minuta në CD "
 3116 "Shkruesa me shpejtësi njëshe dhe rreth 37 minuta në ata me shpejtësi dyshe. "
 3117 "Fshirja Minimale përfundon në pak minuta."
 3118 
 3119 #: src/menus.c:2737
 3120 #, c-format
 3121 msgid "Failed to save write options file: %s"
 3122 msgstr "Dështova në ruatjen e kartelës së mundësive të shkrimit: %s"
 3123 
 3124 #: src/menus.c:2813
 3125 msgid "Advanced write parameters"
 3126 msgstr "Parametra të mëtejshëm shkrimi"
 3127 
 3128 #: src/menus.c:2828
 3129 msgid "Swap Audio byte order"
 3130 msgstr "Këmbe rend \"byte\"-sh Audio"
 3131 
 3132 #: src/menus.c:2835
 3133 msgid ""
 3134 "Swaps the byte-order of audio-tracks. This is needed when you end up with an "
 3135 "audio-CD which only contains static noise."
 3136 msgstr ""
 3137 "Këmben rend \"byte\"-sh gjurmësh audio. Kjo është e nevojshme kur përfundoni "
 3138 "me një CD audio i cili përmban vetëm zhurmë statike."
 3139 
 3140 #: src/menus.c:2837
 3141 msgid "Allow overburning"
 3142 msgstr "Lejo \"overburning\""
 3143 
 3144 #: src/menus.c:2844
 3145 #, fuzzy
 3146 msgid ""
 3147 "Allows to write more than the official size of a medium. Most Disc writers "
 3148 "support it only in DAO mode. It may however do not work at all, you have to "
 3149 "test it. (If X-CD-Roast still warns about non-fitting data, ignore this.)"
 3150 msgstr ""
 3151 "Lejo shkrimin e më tepër se sa madhësia zyrtare e mediumit. Shumica e CD "
 3152 "Shkruesave kryejnë këtë vetëm në mënyrën DAO. Mundet sidoqoftë të mos "
 3153 "funksionojë fare, duhet ju ta provoni. (Nëse X-CD-Roast sinjalizon ende "
 3154 "rreth të dhënash që nuk futen dot, shpërfillni këtë hap.)"
 3155 
 3156 #: src/menus.c:2846
 3157 msgid "Ignore medium size"
 3158 msgstr "Shpërfill madhësi mediumi"
 3159 
 3160 #: src/menus.c:2853
 3161 msgid ""
 3162 "Ignore the known size of the medium. This option should be used with extreme "
 3163 "care and is only required for debugging purposes."
 3164 msgstr ""
 3165 "Shpërfill madhësinë e njohur për mediumin. Kjo mundësi duhet përdorur me "
 3166 "kujdes të tejskajshëm dhe nevojitet vetëm për qëllime \"debugging\"."
 3167 
 3168 #: src/menus.c:2855
 3169 msgid "Set SCSI IMMED flag"
 3170 msgstr "Vendos shenjë SCSI IMMED"
 3171 
 3172 #: src/menus.c:2862
 3173 #, fuzzy
 3174 msgid ""
 3175 "If you have problems with a freezing system when blanking or fixating a Disc "
 3176 "you can try to enable this option. It also might reduce stress on systems "
 3177 "where the writer is on the same IDE bus as the hard drive. Use at own risk "
 3178 "only."
 3179 msgstr ""
 3180 "Nëse keni probleme me një sistem që ngrin gjatë fshirjesh apo mbylljesh CD-"
 3181 "sh, provoni të aktivizoni këtë mundësi. Çka mund të ulte po ashtu stresin në "
 3182 "sisteme ku shkruesi ndodhet në të njëjtin \"IDE bus\" me hard diskun. Qari "
 3183 "dhe zarari, juaji!"
 3184 
 3185 #: src/menus.c:2864
 3186 msgid "Enable Yamaha Audio Master mode"
 3187 msgstr "Mundëso mënyrë Yamaha Audio Master "
 3188 
 3189 #: src/menus.c:2873
 3190 msgid ""
 3191 "Turn on the Yahama Audio Master Q. R. feature which usually should result in "
 3192 "high quality CDs that have less reading problems in HiFi players. This "
 3193 "reduces the capacity of a 74 minute CD to 63 minutes and a 80 minute CD to "
 3194 "68 minutes. (Only works in DAO mode)"
 3195 msgstr ""
 3196 "Aktivizo veçorinë Yahama Audio Master Q. R. e cila zakonisht sjell CD të "
 3197 "cilësisë së lartë të cilë kanë më pak probleme në sisteme HiFi. Kjo zvogëlon "
 3198 "kapacitetin e një CD-je 74 minutësh në 63 minuta dhe të një CD-je 80 "
 3199 "minutësh në 68 minuta. (Funksionon vetëm në mënyrën DAO)"
 3200 
 3201 #: src/menus.c:2878
 3202 msgid "Enable Forcespeed mode"
 3203 msgstr "Mundëso mënyrën \"Forcespeed\""
 3204 
 3205 #: src/menus.c:2887
 3206 msgid ""
 3207 "This option forces a drive to ignore the medium quality (and a possible "
 3208 "automatic write speed reduction) and to use the selected speed. Should only "
 3209 "be used with extreme care."
 3210 msgstr ""
 3211 "Kjo mundësi detyron një cdrom të shpërfillë cilësinë e mediumit (dhe mbase "
 3212 "një zvogëlim shpejtësie automatike shkrimi) dhe të përdorë shpejtësinë e "
 3213 "zgjedhur. Do duhej të përdorej me kujdes të tejskajshëm."
 3214 
 3215 #: src/menus.c:2892
 3216 msgid "Enable Plextor VariRec mode:"
 3217 msgstr "Mundëso mënyrën Plextor VariRec:"
 3218 
 3219 #: src/menus.c:2899
 3220 msgid ""
 3221 "The VariRec option changes the laser power used to write CDs. This can "
 3222 "increase compatibility with some playback devices. Values from -2 to 2 are "
 3223 "valid and please note that the write speed will drop to 4x."
 3224 msgstr ""
 3225 "Mundësia VariRec ndryshon fuqinë e lazerit të përdorur për shkrim CD-sh. Kjo "
 3226 "mund të rrisë përputhshmërinë me disa paisje luajtëse. Janë të mundshme "
 3227 "vlera prej -2 te 2 dhe ju lutem shënoni që shpejtësia e shkrimit do të bjerë "
 3228 "në 4x."
 3229 
 3230 #: src/menus.c:2960
 3231 msgid "Save"
 3232 msgstr "Ruaj"
 3233 
 3234 #: src/menus.c:2965
 3235 msgid ""
 3236 "Saves the current set of write parameters as default values for the next "
 3237 "startup of X-CD-Roast."
 3238 msgstr ""
 3239 "Ruan vlerat e çastit për parametra shkrimi si vlera parazgjedhje për nisjen "
 3240 "e ardhshme të X-CD-Roast-it."
 3241 
 3242 #: src/menus.c:3054
 3243 msgid "Advanced ISO9660 options"
 3244 msgstr "Mundësi të mëtejshme ISO9660 "
 3245 
 3246 #: src/menus.c:3071
 3247 msgid "Allow lowercase ISO9660 filenames"
 3248 msgstr "Lejo emra kartelash ISO9660 me të vogla"
 3249 
 3250 #: src/menus.c:3079
 3251 msgid ""
 3252 "This options allows lower case characters to appear in ISO9660 filenames. "
 3253 "This violates the ISO9660 standard, but happens to work on some systems. Use "
 3254 "with caution."
 3255 msgstr ""
 3256 "Kjo mundësi lejon të shfaqen gërma të vogla në emra kartelash ISO9660. Çka "
 3257 "bie ndesh me standardin ISO9660, por që funksionon në disa sisteme. "
 3258 "Përdoreni me masë."
 3259 
 3260 #: src/menus.c:3082
 3261 msgid "Allow multiple dots in ISO9660 filenames"
 3262 msgstr "Lejo pika pika në emra kartelash ISO9660"
 3263 
 3264 #: src/menus.c:3090
 3265 msgid ""
 3266 "This options allows more than one dot to appear in ISO9660 filenames. "
 3267 "Leading dots are not affected by this option. This violates the ISO9660 "
 3268 "standard, but happens to work on many systems. Use with caution."
 3269 msgstr ""
 3270 "Kjo mundësi lejon të shfaqen më tepër se një pikë në emra kartelash ISO9660. "
 3271 "Kjo nuk përfshin pika fillimi. Çka bie ndesh me standardin ISO9660, por që "
 3272 "funksionon në shumë sisteme. Përdoreni me masë."
 3273 
 3274 #: src/menus.c:3093
 3275 msgid "Do not translate the characters '~' and '#'"
 3276 msgstr "Mos përktheni shenjat '~' dhe '#'"
 3277 
 3278 #: src/menus.c:3101
 3279 msgid ""
 3280 "Do not translate the characters '#' and '~' which are invalid for ISO9660 "
 3281 "filenames but often used by Microsoft systems."
 3282 msgstr ""
 3283 "Mos përktheni shenjat '#' dhe '~' të cilat janë të pavlefshme për emra "
 3284 "kartelash ISO9660, por të përdorura shpesh në sisteme Microsoft."
 3285 
 3286 #: src/menus.c:3104
 3287 msgid "Allow 37 characters in ISO9660 filenames"
 3288 msgstr "Lejo 37 shenja në emra kartelash ISO9660 "
 3289 
 3290 #: src/menus.c:3112
 3291 msgid ""
 3292 "Allow 37 chars in ISO9660 filenames. This option will remove the ISO9660 "
 3293 "version numbers to get the extra space. Use with extreme care."
 3294 msgstr ""
 3295 "Lejo 37 shenja në emra kartelash ISO9660. Kjo mundësi do të heqë numra "
 3296 "ISO9660 versioni për të përfituar vend. Përdoreni me kujdes të tejskajshëm."
 3297 
 3298 #: src/menus.c:3115
 3299 msgid "Relaxed ISO9660 filenames"
 3300 msgstr "Emra kartelash ISO9660 pa kufizime"
 3301 
 3302 #: src/menus.c:3123
 3303 msgid ""
 3304 "Allow ISO9660 filenames to include digits, uppercase characters and all "
 3305 "other 7 bit ASCII characters. This violates the ISO9660 standard, but it "
 3306 "happens to work on many systems. Use with caution."
 3307 msgstr ""
 3308 "Lejo emra kartelash ISO9660 të përmbajnë shifra, gërma të mëdhaja dhe tërë "
 3309 "shenjat e tjera ASCII 7 bitshe. Kjo bie ndesh me standardin ISO9660, por "
 3310 "ndodh që funksionon në shumë sisteme. Përdoreni me masë."
 3311 
 3312 #: src/menus.c:3126
 3313 msgid "Generate DVD-Video compliant UDF file system"
 3314 msgstr "Krijo sistem kartelash UDF të përputhshëm me DVD-Video"
 3315 
 3316 #: src/menus.c:3134
 3317 msgid ""
 3318 "Generate DVD-Video compliant UDF file system. This is done by sorting the "
 3319 "order of the content of the appropriate files and by adding padding between "
 3320 "the files if needed."
 3321 msgstr ""
 3322 "Krijo sistem kartelash UDF të përputhshëm me DVD-Video. Kjo bëhet duke "
 3323 "renditur radhën e përmbajtjes së kartelave të duhura dhe duke shtuar zbutje "
 3324 "(\"padding\") ndërmjet kartelash, nëse nevojitet."
 3325 
 3326 #: src/menus.c:3137
 3327 msgid "Omit trailing periods"
 3328 msgstr "Përjashto pika ndërprerjeje"
 3329 
 3330 #: src/menus.c:3145
 3331 msgid ""
 3332 "Omit trailing period from files that do not have a period. This violates the "
 3333 "ISO9660 standard but has no effect on Rock Ridge or Joliet filenames."
 3334 msgstr ""
 3335 "Përjashto pika ndërprerje prej kartelash që nuk kanë një pikë. Kjo dhunon "
 3336 "standardin ISO9660 por nuk ka pasoja në emra kartelash Rock Ridge apo Joliet."
 3337 
 3338 #: src/menus.c:3148
 3339 msgid "Omit ISO9660 version numbers"
 3340 msgstr "Ler jashtë numra versioni ISO9660"
 3341 
 3342 #: src/menus.c:3156
 3343 msgid ""
 3344 "Omit version numbers from ISO9660 file names. May be necessary on some "
 3345 "exotic systems. Use with caution."
 3346 msgstr ""
 3347 "Ler jashtë numra versioni prej emra kartelash ISO9660. Mund të jetë e "
 3348 "nevojshme në ca sisteme ekzotikë. Përdoreni me masë."
 3349 
 3350 #: src/menus.c:3159
 3351 msgid "Hide the RR_MOVED directory"
 3352 msgstr "Fshih drejtorinë RR_MOVED "
 3353 
 3354 #: src/menus.c:3167
 3355 msgid ""
 3356 "Rename the automatically generated directory \"RR_MOVED\" to \".rr_moved\" "
 3357 "in Rock Ridge images."
 3358 msgstr ""
 3359 "Riemërto në pamje Rock Ridge drejtorinë e krijuar automatikisht \"RR_MOVED\" "
 3360 "me \".rr_moved\" ."
 3361 
 3362 #: src/menus.c:3170
 3363 msgid "Do not use RR attributes from old sessions"
 3364 msgstr "Mos përdor atribute RR prej sesionesh të vjetër"
 3365 
 3366 #: src/menus.c:3178
 3367 msgid ""
 3368 "Do not use the Rock Ridge attributes from previous sessions. This may help "
 3369 "to avoid getting into trouble when mkisofs finds illegal Rock Ridge "
 3370 "signatures on an old session."
 3371 msgstr ""
 3372 "Mos përdor atribute Rock Ridge prej sesionesh të vjetër. Kjo mund të "
 3373 "ndihmojë në shmangjen e problemeve kur mkisofs gjen nënshkrime Rock Ridge të "
 3374 "paligjshëm në një sesion të vjetër."
 3375 
 3376 #: src/menus.c:3181
 3377 msgid "Verbose mkisofs execution"
 3378 msgstr "Përmbushje fjalamane e mkisofs-it"
 3379 
 3380 #: src/menus.c:3189
 3381 msgid ""
 3382 "Generate more output when generating the ISO9660 image. This is helpful to "
 3383 "debug any problems that might occur."
 3384 msgstr ""
 3385 "Jep më tepër të dhëna gjatë krijimit të një pamjeje ISO9660 image. Kjo "
 3386 "ndihmon në shqyrtimin e ndonjë problemi që mund të ngjasë."
 3387 
 3388 #: src/menus.c:3192
 3389 msgid "Set ISO9660 conformance level:"
 3390 msgstr "Cakto nivel përputhshmërie ISO9660:"
 3391 
 3392 #: src/menus.c:3198
 3393 msgid ""
 3394 "Force the restrictions of the ISO9660 conformance levels. Only required for "
 3395 "very special uses like CDs for MP3-Players."
 3396 msgstr ""
 3397 "Detyro kufizime nivelesh përputhshmërie ISO9660. I nevojshëm vetëm për raste "
 3398 "fare të veçantë si CD për \"MP3-Players\"."
 3399 
 3400 #: src/menus.c:3387
 3401 msgid "Fifo:"
 3402 msgstr "Fifo:"
 3403 
 3404 #: src/menus.c:3399
 3405 msgid "Writer-Buffer:"
 3406 msgstr "\"Buffer\" Shkruesi:"
 3407 
 3408 #: src/menus.c:3786
 3409 msgid "Tracks successfully verified"
 3410 msgstr "Gjurmë të verifikuara me sukses"
 3411 
 3412 #: src/menus.c:4127
 3413 msgid "Test Audio-Device"
 3414 msgstr "Provo Paisje Audio"
 3415 
 3416 #: src/menus.c:4155
 3417 msgid "Play demo sample"
 3418 msgstr "Luaj demo"
 3419 
 3420 #: src/menus.c:4175
 3421 msgid ""
 3422 "Here you can test if X-CD-Roast is able to access your sound\n"
 3423 "hardware to play audio tracks in CD quality.\n"
 3424 "When you press the \"Play demo sample\" button, you should be\n"
 3425 "able to hear a chime from your soundcard. Otherwise your\n"
 3426 "Audio-Device is either not supported, or turned off or busy by\n"
 3427 "another program."
 3428 msgstr ""
 3429 "Këtu mund të provoni nëse X-CD-Roast mundet të përdorë\n"
 3430 "përbërësit zanorë për të luajtur gjurmë audio me cilësi CD-je.\n"
 3431 "Kur shtypni butonin \"Luaj një demo\", duhet të dëgjoni\n"
 3432 "tingull prej kartës zanore. Përndryshe Paisja juaj Audio ose\n"
 3433 "nuk mbulohet, ose është fikur apo përdorur nga\n"
 3434 "një tjetër program."
 3435 
 3436 #: src/menus.c:4240
 3437 msgid "Redirect a master directory"
 3438 msgstr "Ridrejto një drejtori trajtimesh"
 3439 
 3440 #: src/menus.c:4250
 3441 #, fuzzy
 3442 msgid ""
 3443 "Please specify where this path in the source data\n"
 3444 "should be redirected to on the destination Disc:"
 3445 msgstr ""
 3446 "Ju lutem tregoni se ku në CD-në që krijohet\n"
 3447 "do duhej ridrejtuar ky shteg në të dhënat burim:"
 3448 
 3449 #: src/menus.c:4368
 3450 msgid "Redirect several master directories"
 3451 msgstr "Ridrejto disa drejtori trajtimi"
 3452 
 3453 #: src/menus.c:4378
 3454 #, fuzzy
 3455 msgid ""
 3456 "Please choose to which directory on the destination\n"
 3457 "Disc the selected paths should be redirected to:"
 3458 msgstr ""
 3459 "Ju lutem zgjidhni te cila drejtori në CD-në që krijohet\n"
 3460 "duhet ridrejtuar shtegu i zgjedhur:"
 3461 
 3462 #: src/menus.c:4390 src/menus.c:5905
 3463 #, c-format
 3464 msgid "%s/... (%d paths)"
 3465 msgstr "%s/... (%d shtigje)"
 3466 
 3467 #: src/menus.c:4507
 3468 msgid "ISO9660-filesystem build informations/warnings"
 3469 msgstr "Të dhëna/sinjalizime rreth krijimit të sistemit të kartelave ISO9660"
 3470 
 3471 #: src/menus.c:4586
 3472 msgid "-> mkisofs reported an error while calculating the session size!"
 3473 msgstr ""
 3474 "-> mkisofs njoftoi një gabim gjatë përllogaritjes së madhësisë së sesionit!"
 3475 
 3476 #: src/menus.c:4898
 3477 msgid "Adding path to master directories"
 3478 msgstr "Po shtoj shteg te drejtoritë e trajtimit"
 3479 
 3480 #: src/menus.c:4926
 3481 #, fuzzy
 3482 msgid ""
 3483 "Please choose where the contents of this directory\n"
 3484 "should be located on the Disc:"
 3485 msgstr ""
 3486 "Ju lutem zgjidhni se ku duhet vendosur në CD\n"
 3487 "përmbajtja e kësaj drejtorie:"
 3488 
 3489 #: src/menus.c:4931
 3490 #, fuzzy
 3491 msgid "Please choose where this file should be located on the Disc:"
 3492 msgstr "Ju lutem zgidhni se ku duhet vendosur në CD kjo kartelë:"
 3493 
 3494 #: src/menus.c:4940
 3495 #, fuzzy
 3496 msgid "Add to root directory of the Disc (\"/\")"
 3497 msgstr "Shto tek drejtoria rrënjë e CD-së (\"/\")"
 3498 
 3499 #: src/menus.c:4946
 3500 #, fuzzy
 3501 msgid ""
 3502 "Will put this file or directory content in the root directory of the "
 3503 "destination Disc. (Strips off its current path completely.)"
 3504 msgstr ""
 3505 "Do të vendosë përmbajtjen e kësaj kartele ose drejtorie në drejtorinë rrënjë "
 3506 "të CD-së që krijohet. (Heq tërësisht shtegun e çastit.)"
 3507 
 3508 #: src/menus.c:4969
 3509 #, c-format
 3510 msgid "Add with last path component (\"%s\")"
 3511 msgstr "Shto me përbërësin e fundit të shtegut (\"%s\")"
 3512 
 3513 #: src/menus.c:4976
 3514 #, fuzzy
 3515 msgid ""
 3516 "Will put this file or directory on the destination Disc while keeping its "
 3517 "last part of the directory intact. (e.g. a directory /home/user will become /"
 3518 "user on the Disc.)"
 3519 msgstr ""
 3520 "Do të vendosë këtë kartelë ose drejtori në CD-në që krijohet duke mbajtur "
 3521 "pjesën e fundit të saj të paprekur. (p.sh një drejtori /home/user do hidhet "
 3522 "në CD si /user.)"
 3523 
 3524 #: src/menus.c:4987
 3525 #, c-format
 3526 msgid "Add with full path (\"%s\")"
 3527 msgstr "Shto me shteg të plotë (\"%s\")"
 3528 
 3529 #: src/menus.c:4994
 3530 #, fuzzy
 3531 msgid ""
 3532 "Will put this file or directory in the same path on the destination Disc, as "
 3533 "it is on the hard drive now. (e.g. a directory /home/user will also become /"
 3534 "home/user on the Disc.)"
 3535 msgstr ""
 3536 "Do të vendosë këtë kartelë ose drejtori në të njëjtin shteg në CD-në që "
 3537 "krijohet, ashtu siç është në hard disk tani (p.sh një drejtori /home/user do "
 3538 "hidhet në CD po ashtu /home/user.)"
 3539 
 3540 #: src/menus.c:4999
 3541 msgid "Add with custom path:"
 3542 msgstr "Shto me shteg vetiak:"
 3543 
 3544 #: src/menus.c:5004
 3545 #, fuzzy
 3546 msgid ""
 3547 "Lets you specify exactly where the file or directory content should be "
 3548 "mapped to on the destination Disc. (e.g. a directory /home/user can be "
 3549 "mapped to /backup/home-dirs/user.)"
 3550 msgstr ""
 3551 "Ju lejon të caktoni saktësisht se ku do vendoset përmbajtja e kartelës apo "
 3552 "drejtorisë në CD-në që krijohet. (p.sh. një drejtori /home/user mund të "
 3553 "kalohet në /backup/home-dirs/user.)"
 3554 
 3555 #: src/menus.c:5369
 3556 msgid "Edit CD-Text information"
 3557 msgstr "Përpuno të dhëna CD-Text"
 3558 
 3559 #: src/menus.c:5429
 3560 msgid "Album title:"
 3561 msgstr "Titull albumi:"
 3562 
 3563 #: src/menus.c:5443
 3564 msgid "Clear all"
 3565 msgstr "Pastro tërë"
 3566 
 3567 #: src/menus.c:5448
 3568 msgid "Clears all the CD-Text fields."
 3569 msgstr "Pastro tërë fushat Cd-Text."
 3570 
 3571 #: src/menus.c:5450
 3572 msgid "Performer:"
 3573 msgstr "Luajtësi:"
 3574 
 3575 #: src/menus.c:5467
 3576 msgid "Use for all tracks"
 3577 msgstr "Përdore për tërë gjurmët"
 3578 
 3579 #: src/menus.c:5474
 3580 msgid ""
 3581 "Use the album performer also for all the tracks. This will copy the current "
 3582 "album performer over all track performers."
 3583 msgstr ""
 3584 "Përdor gjithashtu luajtësin e albumit për tërë gjurmët. Kjo do të kopjojë "
 3585 "luajtësin e albumit të çastit në tërë gjurmët."
 3586 
 3587 #: src/menus.c:5529
 3588 msgid "Performer"
 3589 msgstr "Luajtës"
 3590 
 3591 #: src/menus.c:5727
 3592 msgid "Lookup titles on CDDB"
 3593 msgstr "Kërkim titujsh në CDDB"
 3594 
 3595 #: src/menus.c:5733
 3596 msgid ""
 3597 "Connect to the CDDB database to download the track titles that belong to "
 3598 "that CD. This will overwrite the current entries!"
 3599 msgstr ""
 3600 "Lidhu me bazën e të dhënave CDDB për të shkarkuar titujt e pjesëve që i "
 3601 "përkasin këtij CD-je. Kjo do të mbishkruajë të dhënat e tanishme!"
 3602 
 3603 #: src/menus.c:5888
 3604 msgid "Adding several paths to master directories"
 3605 msgstr "Po shtoj disa shtigje në drejtori trajtimi"
 3606 
 3607 #: src/menus.c:5912
 3608 #, fuzzy
 3609 msgid ""
 3610 "Please choose where all the selected paths should be mapped on the Disc.\n"
 3611 "Do note that selecting only one path at a time would give much greater\n"
 3612 "control about the Disc layout."
 3613 msgstr ""
 3614 "Ju lutem zgjidhni ku do hidhen në CD tërë shtegjet e zgjedhur.\n"
 3615 "Shënoni që zgjedhja e një shtegu çdo herë do të jepte\n"
 3616 "kontrol shumë më të madh mbi skemën e CD-së."
 3617 
 3618 #: src/menus.c:5920
 3619 msgid "Add all with full path"
 3620 msgstr "Shto të tëra me shteg të plotë"
 3621 
 3622 #: src/menus.c:5926
 3623 #, fuzzy
 3624 msgid ""
 3625 "Will put all selected files or directories in the same path on the "
 3626 "destination Disc, as they are on the hard drive now. (e.g. the directories /"
 3627 "home/user1 and /home/user2 will also become /home/user1 and /home/user2 on "
 3628 "the Disc.)"
 3629 msgstr ""
 3630 "Do të vendosë tërë kartelat ose drejtoritë e zgjedhura në të njëjtin shteg "
 3631 "në CD që krijohet, ashtu si janë tani në hard disk. (p.sh. drejtoritë /home/"
 3632 "user1 dhe /home/user2 do të hidhen po ashtu /home/user1 dhe /home/usr2 në "
 3633 "CD.)"
 3634 
 3635 #: src/menus.c:5932 src/menus.c:5948
 3636 #, c-format
 3637 msgid "Add all with path component \"%s\" removed"
 3638 msgstr "Shto të tëra me përbës shtegu \"%s\" të hequr"
 3639 
 3640 #: src/menus.c:5939
 3641 #, fuzzy
 3642 msgid ""
 3643 "Will strip off the shown path component of all selected files and "
 3644 "directories on the destination Disc. (e.g. the directories /export/home/"
 3645 "user1 and /export/home/user2/src get their common path /export/home stripped "
 3646 "and become /user1 and /user2/src on the Disc.)"
 3647 msgstr ""
 3648 "Do të shqisë përbërësin e shtegut në tërë kartelat dhe drejtoritë e "
 3649 "zgjedhura në CD që krijohet. (p.sh. drejtorive /export/home/user1 dhe /"
 3650 "export/home/user2/src ju hiqet përbërësja e shtegut e përbashkët /export/"
 3651 "home dhe kalojnë në CD si /user1 and /user2/src.)"
 3652 
 3653 #: src/menus.c:5955
 3654 #, fuzzy
 3655 msgid ""
 3656 "Will strip off the shown path component of all selected files and "
 3657 "directories on the destination Disc. (e.g. the directories /export/home/"
 3658 "user1 and /export/home/user2/src get their common path /export stripped and "
 3659 "become /home/user1 and /home/user2/src on the Disc.)"
 3660 msgstr ""
 3661 "Do të shqisë përbërësin e shtegut në tërë kartelat dhe drejtoritë e "
 3662 "zgjedhura në CD që krijohet. (p.sh. drejtorive /export/home/user1 dhe /"
 3663 "export/home/user2/src ju hiqet përbërësja e shtegut e përbashkët /export/"
 3664 "home dhe kalojnë në CD si /user1 and /user2/src.)"
 3665 
 3666 #: src/menus.c:5964
 3667 #, c-format
 3668 msgid "Add all with path component \"%s\" replaced by:"
 3669 msgstr "Shto të tëra me përbërës shtegu \"%s\" zëvendësuar me:"
 3670 
 3671 #: src/menus.c:5966
 3672 msgid "Add all with a prefixed path:"
 3673 msgstr "Shto të tëra me një shteg të paracaktuar:"
 3674 
 3675 #: src/menus.c:5974
 3676 #, fuzzy
 3677 msgid ""
 3678 "Will strip off the shown path component of all selected files and "
 3679 "directories and insert a new path instead on the destination Disc. (e.g. the "
 3680 "directories /export/home/user1 and /export/home/user2/src get their common "
 3681 "path /export/home stripped and replaced by /bak1 - they show up as /bak1/"
 3682 "user1 and /bak1/user2/src on the Disc.)"
 3683 msgstr ""
 3684 "Do të shqisë përbërësin e shfaqur të shtegut në tërë kartelat dhe drejtoritë "
 3685 "e zgjedhura dhe do të fusë një shteg të ri në CD që krijohet. (p.sh. "
 3686 "drejtorive /export/home/user1 dhe /export/home/user2/src ju hiqet përbërësja "
 3687 "e shtegut e përbashkët /export/home dhe zëvendësohet me /bak1 - shfaqen në "
 3688 "CD si /bak1/user1 dhe /bak2/user2/src.)"
 3689 
 3690 #: src/menus.c:5976
 3691 #, fuzzy
 3692 msgid ""
 3693 "Will prefix all the selected files and directories with a new path on the "
 3694 "destination Disc. (e.g. the directories /home/user1 and /opt/backup can be "
 3695 "prefixed with /old to become /old/home/user1 and /old/opt/backup on the "
 3696 "Disc.)"
 3697 msgstr ""
 3698 "Do të paraprijë me një shteg të ri tërë kartelat dhe drejtoritë e zgjedhura "
 3699 "në CD që krijohet. (p.sh. drejtoritë /home/user1 dhe /opt/backup mund të "
 3700 "paraprihen me /old për t'u kaluar në CD si /old/home/user1 dhe /old/opt/"
 3701 "backup.)"
 3702 
 3703 #: src/menus.c:6114
 3704 msgid "Manually add writer or reader devices"
 3705 msgstr "Shto dorazi paisje shkruese ose lexuese"
 3706 
 3707 #: src/menus.c:6124
 3708 msgid "Please enter a valid cdrecord device specification:"
 3709 msgstr "Ju lutem jepni një përcaktim të vlefshëm paisjeje cdrecord:"
 3710 
 3711 #: src/menus.c:6132
 3712 #, fuzzy
 3713 msgid ""
 3714 "This can be any device string as described in the\n"
 3715 "cdrecord manpage resp. the documentation.\n"
 3716 "\n"
 3717 "Hint: Type in a terminal \"sudo cdrecord -scanbus\"\n"
 3718 "to get a list of all currently attached devices.\n"
 3719 "\n"
 3720 "Then below for example: \"5,0,0\" (SCSI CAM standard notation) or\n"
 3721 "\"REMOTE:rscsi@host:\" to scan for network enabled devices."
 3722 msgstr ""
 3723 "Ky mund të jetë çfarëdo varg paisjeje si përshkruhet në\n"
 3724 "dokumentimin e \"cdrecord\"-it:\n"
 3725 "\n"
 3726 " Për shembull \"/dev/hdc\" në Linux 2.5.45 ose më të vonshëm, ose\n"
 3727 " \"REMOTE:rscsi@hostname\" në rast kontrolli për pasije në rrjete."
 3728 
 3729 #: src/setup.c:210
 3730 msgid ""
 3731 "No image-directories defined. You have to define at\n"
 3732 "least one directory for saving image data in order to continue."
 3733 msgstr ""
 3734 "Nuk janë përcaktuar drejtori pamjesh. Ju duhet të përcaktoni \n"
 3735 "të paktën një drejtori për ruatje të dhëna pamjesh që të vazhdohet."
 3736 
 3737 #: src/setup.c:231
 3738 #, c-format
 3739 msgid ""
 3740 "The requested language with the locale\n"
 3741 "\"%s\" is not available on this system.\n"
 3742 "Your language setting will be ignored."
 3743 msgstr ""
 3744 "Gjuha e kërkuar, me vendore \n"
 3745 "\"%s\" nuk është e passhme në këtë sistem.\n"
 3746 "Rregullimet tuaja për gjuhën do të shpërfillen."
 3747 
 3748 #: src/setup.c:297
 3749 msgid ""
 3750 "You have selected an ATAPI device as your CD-Writer.\n"
 3751 "This is not a recommended setup - you will experience\n"
 3752 "long delays within X-CD-Roast and bad writing performance.\n"
 3753 "See the FAQ how to properly install scsi-emulation for best results."
 3754 msgstr ""
 3755 "Keni zgjedhur një paisje ATAPI si CD-Shkruajtës tuajin.\n"
 3756 "Ky nuk është rregullim i këshillueshëm - brenda X-CD-Roast-it\n"
 3757 "do hasni pritje të gjata dhe përfundime të dobëta në shkrim.\n"
 3758 "Për përfundime më të mira shihni FAQ se si të instaloni si duhet \"scsi-"
 3759 "emulation\"."
 3760 
 3761 #: src/setup.c:369
 3762 #, c-format
 3763 msgid "Failed to save configuration file: %s"
 3764 msgstr "Dështova në ruajtjen e kartelës së formësimit: %s"
 3765 
 3766 #: src/setup.c:373
 3767 msgid "Configuration saved"
 3768 msgstr "Formësim i ruajtur"
 3769 
 3770 #: src/setup.c:434
 3771 msgid ""
 3772 "Are you sure you want to rescan for devices?\n"
 3773 "This will remove all manually configured devices and all\n"
 3774 "saved configuration data for the other devices."
 3775 msgstr ""
 3776 "Jeni të sigurtë se doni të rikontrollohen paisjet?\n"
 3777 "Kjo do të heqë tërë paisjet e formësuara dorazi dhe\n"
 3778 "të dhëna formësimesh të ruajtur për paisje të tjera."
 3779 
 3780 #: src/setup.c:465
 3781 msgid "Invalid device specification."
 3782 msgstr "Përcaktim paisjeje i mangët."
 3783 
 3784 #: src/setup.c:487
 3785 msgid "Device already existing."
 3786 msgstr "Paisje tashmë ekzistuese."
 3787 
 3788 #: src/setup.c:507
 3789 #, c-format
 3790 msgid ""
 3791 "Are you sure you want to remove the device\n"
 3792 "%s\n"
 3793 "from this configuration?"
 3794 msgstr ""
 3795 "Jeni të sigurtë se doni të hiqni paisjen\n"
 3796 "%s\n"
 3797 "nga ky formësim?"
 3798 
 3799 #: src/setup.c:643
 3800 msgid "Type"
 3801 msgstr "Tip"
 3802 
 3803 #: src/setup.c:644
 3804 msgid "Device-Id"
 3805 msgstr "ID Paisjeje"
 3806 
 3807 #: src/setup.c:645
 3808 msgid "Vendor"
 3809 msgstr "Prodhues"
 3810 
 3811 #: src/setup.c:646
 3812 msgid "Model"
 3813 msgstr "Model"
 3814 
 3815 #: src/setup.c:647
 3816 msgid "Rev."
 3817 msgstr "Rev."
 3818 
 3819 #: src/setup.c:654
 3820 msgid "Show details..."
 3821 msgstr "Shfaq hollësi..."
 3822 
 3823 #: src/setup.c:660
 3824 msgid "Remove device"
 3825 msgstr "Hiq paisje"
 3826 
 3827 #: src/setup.c:698
 3828 msgid "Rescan devices"
 3829 msgstr "Rikontrollo paisje"
 3830 
 3831 #: src/setup.c:703
 3832 msgid ""
 3833 "Removes the currently configured devices and scans for them again. Useful "
 3834 "when you changed something in your hardware configuration."
 3835 msgstr ""
 3836 "Heq paisje të formësuara për çastin dhe kontrollon rishtas për to. E "
 3837 "dobishme kur ndryshoni diçka në formësimin tuaj për \"hardware\"-in."
 3838 
 3839 #: src/setup.c:710
 3840 msgid "Manually add device"
 3841 msgstr "Shto paisje dorazi"
 3842 
 3843 #: src/setup.c:715
 3844 msgid "Add a device that wasn't recognized by the automatic scanning."
 3845 msgstr "Shto një paisje që nuk është njohur prej kontrollit automatik."
 3846 
 3847 #: src/setup.c:724
 3848 msgid "Please see http://www.xcdroast.org/faq when you miss a drive this list."
 3849 msgstr ""
 3850 "Ju lutemi shihni http://www.xcdroast.org/faq nëse ju mungon një model i "
 3851 "listuar këtu."
 3852 
 3853 #: src/setup.c:896
 3854 msgid ""
 3855 "Please note that changing this setting to anything other\n"
 3856 "than \"autodetect\" is almost never required.\n"
 3857 "Don't touch unless you are a cdrtools expert."
 3858 msgstr ""
 3859 "Ju lutem kujtohuni që ndryshimi i këtij rregullimi\n"
 3860 "në çfarëdo tjetër ndryshe nga \"Vetëzbulo\" \n"
 3861 "thuajse nuk është i nevojshëm.\n"
 3862 "Mos ndërhyni nëse s'jeni i sprovuar me \"cdrtools\"."
 3863 
 3864 #: src/setup.c:1124
 3865 #, fuzzy
 3866 msgid "CD/DVD/BD Writer Configuration"
 3867 msgstr "Formësim Shkruesi CD/DVD"
 3868 
 3869 #: src/setup.c:1162
 3870 #, fuzzy
 3871 msgid "Select the writer device you normally want to use to burn Discs with."
 3872 msgstr "Shkrojtësi që doni të përdoret për të krijuar CD apo DVD."
 3873 
 3874 #: src/setup.c:1181
 3875 #, fuzzy
 3876 msgid "Disc Writer Mode:"
 3877 msgstr "Mënyrë CD Shkruesi:"
 3878 
 3879 #: src/setup.c:1189
 3880 msgid "Autodetect"
 3881 msgstr "Vetëzbulo"
 3882 
 3883 #: src/setup.c:1210
 3884 msgid ""
 3885 "The write-mode: Leave that at \"autodetect\" unless you really know what you "
 3886 "are doing."
 3887 msgstr ""
 3888 "Mënyrë shkrimi: Lëreni këtë si \"vetëzbulo\" veç në dini vërtet se ç'bëni."
 3889 
 3890 #: src/setup.c:1217
 3891 msgid "Default Write Mode:"
 3892 msgstr "Mënyrë Shkrimi e Parazgjedhur:"
 3893 
 3894 #: src/setup.c:1249
 3895 #, fuzzy
 3896 msgid "Disc Writer Speed:"
 3897 msgstr "Shpejtësi CD Shkruesi:"
 3898 
 3899 #: src/setup.c:1275
 3900 msgid "The default speed to be used for writing."
 3901 msgstr "Shpejtësia parazgjedhje për t'u përdorur për shkrim."
 3902 
 3903 #: src/setup.c:1283
 3904 #, fuzzy
 3905 msgid "Disc Writer FIFO-Buffer-Size:"
 3906 msgstr "Madhësi \"FIFO-Buffer\" e CD Shkruesit:"
 3907 
 3908 #: src/setup.c:1308
 3909 #, fuzzy
 3910 msgid ""
 3911 "This is the internal memory-buffer cdrecord allocates to prevent buffer-"
 3912 "underruns while burning. This should be set higher than the internal "
 3913 "hardware buffer of the CD/DVD/BD Writer."
 3914 msgstr ""
 3915 "Ky është \"buffer\"-i i brendshëm kujtese i dhënë prej \"cdrecord\"-it për "
 3916 "të paraprirë \"buffer-underruns\" gjatë shkrimit. Për më tepër sukses, i "
 3917 "duhet dhënë një vlerë më e madhe se \"buffer\"-it të brendshëm të shkruesit."
 3918 
 3919 #: src/setup.c:1320
 3920 #, fuzzy
 3921 msgid "CD/DVD/BD Reader Configuration"
 3922 msgstr "Formësim Lexuesi CD/DVD"
 3923 
 3924 #: src/setup.c:1357
 3925 #, fuzzy
 3926 msgid "The device you normally want to use to read data or audio from Discs."
 3927 msgstr "Paisja që doni të përdoret për lexim të dhënash apo audio prej CD-sh."
 3928 
 3929 #: src/setup.c:1375
 3930 msgid "Audio Read Speed:"
 3931 msgstr "Shpejtësi Leximi Audio:"
 3932 
 3933 #: src/setup.c:1399
 3934 msgid ""
 3935 "The speed X-CD-Roast uses when reading audio tracks. For maximum extraction "
 3936 "quality, do set it to a value of 8 or below. Note: The drive will silently "
 3937 "ignore this setting if the value is not one of the supported speeds for "
 3938 "reading."
 3939 msgstr ""
 3940 
 3941 #: src/setup.c:1407
 3942 msgid "Sectors for overlap sampling:"
 3943 msgstr "Sektorë prove përkitjeje:"
 3944 
 3945 #: src/setup.c:1433
 3946 msgid ""
 3947 "Enables jitter-correction for audio tracks. The higher this setting the "
 3948 "slower the read process can be."
 3949 msgstr ""
 3950 "Mundëson \"jitter-correction\" për gjurmë audio. Sa më e madhe vlera për "
 3951 "këtë rregullim, aq më i ngadaltë procesi i leximit."
 3952 
 3953 #: src/setup.c:1441
 3954 msgid "Size of read ahead buffer:"
 3955 msgstr ""
 3956 
 3957 #: src/setup.c:1467
 3958 msgid ""
 3959 "This is the number of sectors to use for the read ahead buffer. In some "
 3960 "cases a higher value can improve the quality. But use always at least 425 "
 3961 "sectors per MiB RAM in the disc reader. X-CD-Roast resets the minimum value "
 3962 "for your drive automatically each time you scan for new devices."
 3963 msgstr ""
 3964 
 3965 #: src/setup.c:1475
 3966 msgid "Minimum overlap of sectors:"
 3967 msgstr ""
 3968 
 3969 #: src/setup.c:1501
 3970 msgid ""
 3971 "Sets the minimum number of sectors for the dynamic overlap. The quality "
 3972 "varies a lot with this value and it is recommended to run experiments with "
 3973 "it. If set to 0 the default minimum overlap of 0.5 is used."
 3974 msgstr ""
 3975 
 3976 #: src/setup.c:1508
 3977 msgid "Paranoia retries per sector:"
 3978 msgstr "Riprova paranojë për sektor:"
 3979 
 3980 #: src/setup.c:1534
 3981 msgid ""
 3982 "How often the paranoia code will try to read a fautly sector before giving "
 3983 "up."
 3984 msgstr ""
 3985 "Sa shpesh kodi paranojë do të provojë të lexojë një sektor me probleme para "
 3986 "se të heqë dorë."
 3987 
 3988 #: src/setup.c:1534
 3989 msgid ""
 3990 "In case of \"retry/skip errors\" do also try different values for 'read "
 3991 "ahead buffer' or 'minimum overlap'."
 3992 msgstr ""
 3993 
 3994 #: src/setup.c:1543
 3995 msgid "Use paranoia mode for audio"
 3996 msgstr "Përdor për audio mënyrën paranojë"
 3997 
 3998 #: src/setup.c:1549
 3999 msgid "Read audio CDs with the enhanced error correction paranoia code."
 4000 msgstr ""
 4001 "Lexon CD-të audio përmes kodit paranojë për saktësim të thelluar gabimesh."
 4002 
 4003 #: src/setup.c:1557
 4004 msgid "Show a hidden audio track"
 4005 msgstr ""
 4006 
 4007 #: src/setup.c:1563
 4008 msgid ""
 4009 "A few audio CDs contain a hidden piece of music before the first track, "
 4010 "called \"Hidden Track One Audio (HTOA)\". If the track list shows a '0. "
 4011 "audio track' then this audio CD may hold such one. However, if it is shorter "
 4012 "than 4 seconds, you cannot write it to a CD-R/RW, as you will get a faulty "
 4013 "audio CD then."
 4014 msgstr ""
 4015 
 4016 #: src/setup.c:1673
 4017 #, fuzzy, c-format
 4018 msgid ""
 4019 "Invalid path to add because it is on the same\n"
 4020 "partition as the already added path:\n"
 4021 "%s"
 4022 msgstr ""
 4023 "Shteg i mangët për shtim pasi gjendet në të njëjtin sistem kartelash\n"
 4024 "me shtegun e shtuar tashmë:\n"
 4025 "%s"
 4026 
 4027 #: src/setup.c:1678
 4028 msgid "Please press \"Update\" once before adding new paths."
 4029 msgstr "Ju lutem shtypni \"Përditëso\" para se të shtoni shtigje të rinj."
 4030 
 4031 #: src/setup.c:1824
 4032 msgid ""
 4033 "Removed a conflicting path.\n"
 4034 "Please \"Update\" again."
 4035 msgstr ""
 4036 "Hoqa një shteg me probleme.\n"
 4037 "Ju lutem \"Përditëso\" sërish."
 4038 
 4039 #: src/setup.c:1879
 4040 msgid "Temporary Image Storage Directories"
 4041 msgstr "Drejtori të Përkohshme Ruajtjeje Pamjesh"
 4042 
 4043 #: src/setup.c:1892
 4044 msgid "Available space"
 4045 msgstr "Hapësirë e lirë"
 4046 
 4047 #: src/setup.c:1893
 4048 msgid "Writeable"
 4049 msgstr "E Shkruajtshme"
 4050 
 4051 #: src/setup.c:1945
 4052 msgid "Total space available:"
 4053 msgstr "Hapësirë e plotë e mundshme:"
 4054 
 4055 #: src/setup.c:1966
 4056 msgid "Calculates all currently free space in the image directories."
 4057 msgstr "Përllogarit tërë hapësirën e lirë të çastit në drejtorinë pamje."
 4058 
 4059 #: src/setup.c:1968
 4060 msgid "Path:"
 4061 msgstr "Shteg:"
 4062 
 4063 #: src/setup.c:1978
 4064 msgid "Enter a path or click on the 'Browse' button on the right."
 4065 msgstr ""
 4066 
 4067 #: src/setup.c:1991
 4068 msgid "Displays a directory selector to pick a new image directory."
 4069 msgstr ""
 4070 "Shfaq një zgjedhës drejtorie për të zgjedhur një drejtori të re pamjesh. "
 4071 
 4072 #: src/setup.c:2003
 4073 msgid "Adds a new image directory."
 4074 msgstr "Shton një drejtori të re pamjesh."
 4075 
 4076 #: src/setup.c:2014
 4077 msgid "Removes the selected image directory from the list."
 4078 msgstr "Heq prej liste drejtorinë e zgjedhur të pamjeve."
 4079 
 4080 #: src/setup.c:2178
 4081 msgid "Select Logfile"
 4082 msgstr "Zgjidh Regjistër"
 4083 
 4084 #: src/setup.c:2237
 4085 msgid "Audio"
 4086 msgstr "Audio"
 4087 
 4088 #: src/setup.c:2248
 4089 msgid "Audio-Device:"
 4090 msgstr "Paisje Audio:"
 4091 
 4092 #: src/setup.c:2260
 4093 msgid "None "
 4094 msgstr "Asnjë"
 4095 
 4096 #: src/setup.c:2291
 4097 msgid "The soundcard device. Used to play warning sounds or audio tracks."
 4098 msgstr ""
 4099 "Paisja kartë zanore. E përdorur për të luajtur tinguj sinjalizues apo "
 4100 "gjurmë (pjesë) audio."
 4101 
 4102 #: src/setup.c:2293
 4103 msgid "Test"
 4104 msgstr "Provo"
 4105 
 4106 #: src/setup.c:2299
 4107 msgid ""
 4108 "Plays a demo sample on the soundcard to verify if it's working correctly."
 4109 msgstr ""
 4110 "Luan një demo përmes kartës zanore për të verifikuar nëse ajo punon si "
 4111 "duhet. "
 4112 
 4113 #: src/setup.c:2306
 4114 msgid "Notify-Beeps via:"
 4115 msgstr "Tringëllima Sinjalizimesh përmes:"
 4116 
 4117 #: src/setup.c:2310
 4118 msgid "Audio-Device"
 4119 msgstr "Paisje Audio"
 4120 
 4121 #: src/setup.c:2314
 4122 msgid "internal speaker"
 4123 msgstr "altoparlant i brendshëm"
 4124 
 4125 #: src/setup.c:2322
 4126 msgid "at events:"
 4127 msgstr "në ngjarje:"
 4128 
 4129 #: src/setup.c:2326
 4130 msgid "never"
 4131 msgstr "kurrë"
 4132 
 4133 #: src/setup.c:2334
 4134 msgid "always"
 4135 msgstr "përherë"
 4136 
 4137 #: src/setup.c:2342
 4138 msgid "on completion"
 4139 msgstr "në përmbushje"
 4140 
 4141 #: src/setup.c:2350
 4142 msgid "on warnings"
 4143 msgstr "në sinjalizim"
 4144 
 4145 #: src/setup.c:2360
 4146 msgid "Network"
 4147 msgstr "Rrjet"
 4148 
 4149 #: src/setup.c:2373
 4150 msgid "CDDB-Server:"
 4151 msgstr "Server CDDB:"
 4152 
 4153 #: src/setup.c:2386
 4154 msgid ""
 4155 "The CDDB-Server to connect to in order to download track-titles from the "
 4156 "internet."
 4157 msgstr ""
 4158 "Serveri CDDB me të cilin duhet lidhur për të shkarkuar tituj gjurmësh prej "
 4159 "Internetit."
 4160 
 4161 #: src/setup.c:2388 src/setup.c:2424
 4162 msgid "Port:"
 4163 msgstr "Portë:"
 4164 
 4165 #: src/setup.c:2401
 4166 msgid "Use HTTP"
 4167 msgstr "Përdor HTTP"
 4168 
 4169 #: src/setup.c:2407
 4170 msgid ""
 4171 "Use the HTTP protocol rather than the CDDB protocol to access the CDDB-"
 4172 "Server."
 4173 msgstr ""
 4174 "Përdor protokollin HTTP në vend të atij CDDB për t'u futur në Serverin CDDB."
 4175 
 4176 #: src/setup.c:2409
 4177 msgid "via HTTP-Proxy:"
 4178 msgstr "përmes \"HTTP-Proxy\":"
 4179 
 4180 #: src/setup.c:2422
 4181 msgid ""
 4182 "If you are behind a firewall you may require to use a HTTP-proxy to reach "
 4183 "the CDDB-Server. If your proxy requires authentication you can use the "
 4184 "following syntax: \"user:password@proxyhost\""
 4185 msgstr ""
 4186 "Nëse jeni pas një \"firewall\"-i mbase ju duhet të përdorni një ndërmjetës "
 4187 "(\"proxy\") HTTP për të kapur Serverin CDDB. Nëse ndërmjetësi kërkon "
 4188 "mirëfilltësim mund të përdorni sintaksën vijuese: \"user:password@proxyhost\""
 4189 
 4190 #: src/setup.c:2437
 4191 msgid "Use Proxy"
 4192 msgstr "Përdor \"Proxy\""
 4193 
 4194 #: src/setup.c:2443
 4195 msgid ""
 4196 "Don't connect directly to the CDDB-Server, but use a HTTP-proxy instead."
 4197 msgstr ""
 4198 "Mos u lidh drejtpërsëdrejti me Serverin CDDB, por përdor një \"HTTP-proxy\"."
 4199 
 4200 #: src/setup.c:2455
 4201 msgid "Logging"
 4202 msgstr "Hyrje"
 4203 
 4204 #: src/setup.c:2468
 4205 msgid "Logfile:"
 4206 msgstr "Regjistër:"
 4207 
 4208 #: src/setup.c:2488
 4209 msgid "The name of the file that logs all actions of X-CD-Roast."
 4210 msgstr "Emri i kartelës që regjistron tërë veprimet e X-CD-Roast-it."
 4211 
 4212 #: src/setup.c:2501
 4213 msgid "Loglevel:"
 4214 msgstr "Nivel regjistri:"
 4215 
 4216 #: src/setup.c:2509
 4217 msgid "Off"
 4218 msgstr "Asnjë"
 4219 
 4220 #: src/setup.c:2514
 4221 msgid "Sparse"
 4222 msgstr "Atykëtu"
 4223 
 4224 #: src/setup.c:2519
 4225 msgid "Medium"
 4226 msgstr "Mesatarisht"
 4227 
 4228 #: src/setup.c:2524
 4229 msgid "Verbose"
 4230 msgstr "Fjalëshumë"
 4231 
 4232 #: src/setup.c:2535
 4233 msgid "How much information is logged into the logfile."
 4234 msgstr "Sa të dhëna regjistrohen në regjistër"
 4235 
 4236 #: src/setup.c:2543
 4237 msgid "Internationalization"
 4238 msgstr "Ndërkombëtarizim"
 4239 
 4240 #: src/setup.c:2555
 4241 msgid "Language:"
 4242 msgstr "Gjuhë:"
 4243 
 4244 #: src/setup.c:2569
 4245 msgid "System default"
 4246 msgstr "Parazgjedhje sistemi"
 4247 
 4248 #: src/setup.c:2600
 4249 msgid ""
 4250 "Set the language: You have to leave setup to activate this setting. Please "
 4251 "note that switching directly to languages that require a different font will "
 4252 "not work correctly."
 4253 msgstr ""
 4254 "Cakto gjuhën: Duhet të lini Rregullimet të bëjnë veprues këtë rregullim. Ju "
 4255 "lutem shënoni që kalimi drejtpërsëdrejti te një gjuhë që kërkon grup të "
 4256 "ndryshëm gërmash nuk do të punojë si duhet."
 4257 
 4258 #: src/setup.c:2657 src/setup.c:3522
 4259 msgid "Options"
 4260 msgstr "Mundësi"
 4261 
 4262 #: src/setup.c:2667
 4263 msgid "Tooltips help"
 4264 msgstr "Ndihmë \"Tooltips\""
 4265 
 4266 #: src/setup.c:2674
 4267 msgid "Display help when pausing the mouse pointer over a button."
 4268 msgstr "Shfaq ndihmë kur ndalohet treguesi i miut mbi një buton."
 4269 
 4270 #: src/setup.c:2676
 4271 msgid "Auto-raise/lower windows"
 4272 msgstr "Vetëngri/ul dritare"
 4273 
 4274 #: src/setup.c:2684 src/setup.c:2703 src/setup.c:2722
 4275 msgid "Not implemented yet"
 4276 msgstr "Ende i parealizuar"
 4277 
 4278 #: src/setup.c:2686
 4279 msgid "Save window positions"
 4280 msgstr "Ruaj vendndodhje dritaresh"
 4281 
 4282 #: src/setup.c:2693
 4283 msgid ""
 4284 "When you save your configuration also save the last used window position and "
 4285 "size."
 4286 msgstr ""
 4287 "Kur ruani formësimin tuaj ruani gjithashtu edhe vendndodhje dhe madhësi "
 4288 "dritareje të përdorura së fundmi."
 4289 
 4290 #: src/setup.c:2695
 4291 msgid "Personalize image filenames"
 4292 msgstr "Vetëso emra kartelash pamje"
 4293 
 4294 #: src/setup.c:2705
 4295 msgid "Warn before overwriting images"
 4296 msgstr "Sinjalizo para se të mbishkruhen pamje"
 4297 
 4298 #: src/setup.c:2712
 4299 msgid ""
 4300 "When reading or creating new tracks do warn before overwriting existing "
 4301 "tracks on the hard drive."
 4302 msgstr ""
 4303 "Kur shkruhen apo krijohen gjurmë të reja sinjalizo para mbishkrimit të atyre "
 4304 "që janë tashmë në hard disk."
 4305 
 4306 #: src/setup.c:2714
 4307 msgid "Automatically delete images after burn"
 4308 msgstr "Fshij automatikisht pamje pas shkrimit"
 4309 
 4310 #: src/setup.c:2724
 4311 msgid "Progress-indicator in window-title"
 4312 msgstr "Tregues përparimi në shtyllë titull"
 4313 
 4314 #: src/setup.c:2731
 4315 msgid ""
 4316 "Shows the percentage of the current write/read process in the titlebar. "
 4317 "Allows to minimize X-CD-Roast and still see the progress in some window-"
 4318 "managers."
 4319 msgstr ""
 4320 "Tregon në shtyllë titull përqindjen e procesit shkrim/lexim për çastin. "
 4321 "Lejon të minimizohet X-CD-Roast-i dhe të shihet ende progresi në disa "
 4322 "administrues dritaresh (\"window-managers\")."
 4323 
 4324 #: src/setup.c:2733
 4325 msgid "Display CD-Text if available"
 4326 msgstr "Shfaq \"CD-Text\" nëse ka"
 4327 
 4328 #: src/setup.c:2740
 4329 #, fuzzy
 4330 msgid ""
 4331 "Display CD-Text in Info-Screen when available by disc drive and audio CD."
 4332 msgstr "Shfaq në \"Info-Screen\" kur mundet, \"CD-Text\"nga CD-ROM dhe CD."
 4333 
 4334 #: src/setup.c:2867
 4335 #, c-format
 4336 msgid "User \"%s\" already added"
 4337 msgstr "Përdoruesi \"%s\" tashmë i shtuar"
 4338 
 4339 #: src/setup.c:2874
 4340 #, c-format
 4341 msgid ""
 4342 "User \"%s\" does not exist.\n"
 4343 "Add anyway?"
 4344 msgstr ""
 4345 "Nuk ka një përdorues \"%s\" .\n"
 4346 "Të shtohet sidoqoftë?"
 4347 
 4348 #: src/setup.c:2945
 4349 msgid "No user selected to remove"
 4350 msgstr "S'është zgjedhur përdorues për t'u hequr"
 4351 
 4352 #: src/setup.c:2975
 4353 #, c-format
 4354 msgid "Host \"%s\" already added"
 4355 msgstr "Strehë \"%s\" tashmë e shtuar"
 4356 
 4357 #: src/setup.c:3006
 4358 msgid "No host selected to remove"
 4359 msgstr "S'është zgjedhur strehë për t'u hequr"
 4360 
 4361 #: src/setup.c:3081
 4362 msgid "Access by users:"
 4363 msgstr "Hyrje për përdoruesit:"
 4364 
 4365 #: src/setup.c:3126
 4366 msgid ""
 4367 "Enter here an username which should be allowed or denied access for X-CD-"
 4368 "Roast. Press Return or click on the \"Add\"-button to put it on the list."
 4369 msgstr ""
 4370 "Jepni këtu një emër përdoruesi të cilit i duhet lejuar ose jo hyrja në X-CD-"
 4371 "Roast. Shtypni \"Return/Enter\" ose klikoni tek butoni \"Shto\" për ta "
 4372 "hedhur në listë."
 4373 
 4374 #: src/setup.c:3134
 4375 msgid "Add the username given in the entry-field to the list."
 4376 msgstr "Shto emër përdoruesi të dhënë në fushën përkatëse të listës."
 4377 
 4378 #: src/setup.c:3142
 4379 msgid "Remove all selected users from the list."
 4380 msgstr "Hiq prej listës tërë përdoruesit e zgjedhur."
 4381 
 4382 #: src/setup.c:3144 src/setup.c:3247
 4383 msgid "Allow all"
 4384 msgstr "Lejo tërë"
 4385 
 4386 #: src/setup.c:3149
 4387 msgid "All users are allowed to start X-CD-Roast."
 4388 msgstr "Tërë përdoruesit lejohen të nisin X-CD-Roast-in."
 4389 
 4390 #: src/setup.c:3154 src/setup.c:3257
 4391 msgid "None allowed"
 4392 msgstr "Asnjë i lejuar"
 4393 
 4394 #: src/setup.c:3159
 4395 msgid "No users are allowed to start X-CD-Roast (except root)."
 4396 msgstr ""
 4397 "Asnjë përdorues nuk lejohet të nisë X-CD-Roast-in (me përjashtim të rrënjës)."
 4398 
 4399 #: src/setup.c:3164 src/setup.c:3267
 4400 msgid "All in list"
 4401 msgstr "Të tërë të listës"
 4402 
 4403 #: src/setup.c:3169
 4404 msgid ""
 4405 "Only the users which were added to the list are allowed to start X-CD-Roast."
 4406 msgstr "Vetëm përdoruesit e shtuar tek lista lejohen të nisin X-CD-Roast-in."
 4407 
 4408 #: src/setup.c:3174 src/setup.c:3277
 4409 msgid "All, but listed"
 4410 msgstr "Tërë, veç të listuarve"
 4411 
 4412 #: src/setup.c:3179
 4413 msgid ""
 4414 "All users on the list are not allowed to start X-CD-Roast. All others may "
 4415 "use it."
 4416 msgstr ""
 4417 "Tërë përdoruesit në listë nuk lejohen të nisin X-CD-Roast-in. Tërë të tjerët "
 4418 "mund ta përdorin atë."
 4419 
 4420 #: src/setup.c:3184
 4421 msgid "Access by hosts:"
 4422 msgstr "Hyrje për strehët:"
 4423 
 4424 #: src/setup.c:3229
 4425 msgid ""
 4426 "Enter here a hostname of a computer which may run X-CD-Roast. This makes "
 4427 "sense, when using the same config-file on more than one host (e.g. pool-"
 4428 "installations)."
 4429 msgstr ""
 4430 "Jepni këtu një emër strehe të një kompjuteri i cili mund të nisë X-CD-Roast-"
 4431 "in. Kjo ka kuptim, kur përdoret e njëjta kartelë formësimi në më shumë se "
 4432 "një strehë (për shembull \"pool-installations\")."
 4433 
 4434 #: src/setup.c:3237
 4435 msgid "Add the hostname given in the entry-field to the list."
 4436 msgstr "Shto emër strehë të dhënë në fushën përkatëse të listës."
 4437 
 4438 #: src/setup.c:3245
 4439 msgid "Remove all selected hosts from the list."
 4440 msgstr "Hiq prej listës tërë strehët e zgjedhura."
 4441 
 4442 #: src/setup.c:3252
 4443 msgid "X-CD-Roast may be started on all hosts."
 4444 msgstr "X-CD-Roast-i mund të niset nga tërë strehët."
 4445 
 4446 #: src/setup.c:3262
 4447 msgid "X-CD-Roast won't start on any host (except when run by root)."
 4448 msgstr ""
 4449 "X-CD-Roast-i nuk do të niset nga ndonjë strehë (me përjashtim kur niset nga "
 4450 "rrënja)."
 4451 
 4452 #: src/setup.c:3272
 4453 msgid "Only the hosts in the list may start X-CD-Roast."
 4454 msgstr "Vetëm strehët në listë mund të nisin X-CD-Roast-in."
 4455 
 4456 #: src/setup.c:3282
 4457 msgid "Only hosts which are not listed can start X-CD-Roast."
 4458 msgstr ""
 4459 "Vetëm strehët të cilat nuk janë të listuara mund të nisin X-CD-Roast-in."
 4460 
 4461 #: src/setup.c:3288
 4462 msgid "Users are allowed to:"
 4463 msgstr "Përdoruesve u lejohet:"
 4464 
 4465 #: src/setup.c:3299
 4466 #, fuzzy
 4467 msgid "change disc writer"
 4468 msgstr "të ndryshojnë parametra leximi"
 4469 
 4470 #: src/setup.c:3301
 4471 msgid "change CD/DVD Writer Device"
 4472 msgstr "ndrysho Paisjen CD/DVD Shkruajtëse"
 4473 
 4474 #: src/setup.c:3309
 4475 #, fuzzy
 4476 msgid ""
 4477 "If enabled, then the user is allowed to change the settings for the disc "
 4478 "writers. Else the setting given by root must be used."
 4479 msgstr ""
 4480 "Nëse vepruese, atëherë përdoruesit i lejohet të ndryshojë rregullimet për CD "
 4481 "Shkruesin. Përndryshe duhet përdorur rregullimi i dhënë nga rrënja."
 4482 
 4483 #: src/setup.c:3311
 4484 msgid "change write parameters"
 4485 msgstr "të ndryshojnë parametra shkrimi"
 4486 
 4487 #: src/setup.c:3318
 4488 #, fuzzy
 4489 msgid ""
 4490 "If enabled, then the user is allowed the change the write parameters for the "
 4491 "disc writer (e.g. Speed and FIFO-Buffer-Size)."
 4492 msgstr ""
 4493 "Nëse vepruese, atëherë përdoruesi lejohet të ndryshojë parametra shkrimi për "
 4494 "CD Shkruesin (p.sh. Shpejtësi dhe Madhësi \"FIFO-Buffer\")."
 4495 
 4496 #: src/setup.c:3321
 4497 #, fuzzy
 4498 msgid "change disc reader"
 4499 msgstr "të ndryshojnë parametra leximi"
 4500 
 4501 #: src/setup.c:3323
 4502 msgid "change CD/DVD Reader Device"
 4503 msgstr "ndrysho Paisje CD/DVD Lexuese"
 4504 
 4505 #: src/setup.c:3331
 4506 #, fuzzy
 4507 msgid ""
 4508 "If enabled, then the user is allowed to change the settings for the disc "
 4509 "readers. Else the settings given by root must be used."
 4510 msgstr ""
 4511 "Nëse vepruese, atëherë përdoruesi lejohet të ndryshojë rregullimet për CD "
 4512 "Lexuesin. Përndryshe duhet të përdoren rregullimet e dhëna nga rrënja."
 4513 
 4514 #: src/setup.c:3333
 4515 msgid "change read parameters"
 4516 msgstr "të ndryshojnë parametra leximi"
 4517 
 4518 #: src/setup.c:3340
 4519 #, fuzzy
 4520 msgid ""
 4521 "If enabled, then the user is allowed the change the read parameters for the "
 4522 "disc reader (e.g. Speed and Paranoia settings)."
 4523 msgstr ""
 4524 "Nëse vepruese, atëherë përdoruesi lejohet të ndryshojë parametra leximi për "
 4525 "CD Lexuesin (p.sh Shpejtësi dhe \"overlap sectors\")."
 4526 
 4527 #: src/setup.c:3342
 4528 msgid "change Image Storage Directories"
 4529 msgstr "të ndryshojnë Drejtori Ruajtjeje Pamjesh"
 4530 
 4531 #: src/setup.c:3349
 4532 msgid ""
 4533 "If enabled, then the user may give his own image-directories (best where he "
 4534 "got write permissions). Else the directories specified by root must be used "
 4535 "(should be also a directory where any user can write into)."
 4536 msgstr ""
 4537 "Nëse vepruese, atëherë përdoruesi mund të japë drejtoritë pamje të tijat (më "
 4538 "e mira atje ku ka leje shkrimi). Ndryshe duhet të përdoren drejtoritë e "
 4539 "caktuara prej rrënjës (mund të ishte edhe një drejtori ku mund të shkruante "
 4540 "cilido përdorues)."
 4541 
 4542 #: src/setup.c:3351
 4543 msgid "change Logging-Options"
 4544 msgstr "të ndryshojnë Mundësi Hyrjeje"
 4545 
 4546 #: src/setup.c:3358
 4547 msgid ""
 4548 "If enabled, then the user may change the logging parameters (the path of the "
 4549 "logfile and the loglevel)."
 4550 msgstr ""
 4551 "Nëse vepruese, atëherë përdoruesi mund të ndryshojë parametra hyrjeje (shteg "
 4552 "dhe nivel regjistri)."
 4553 
 4554 #: src/setup.c:3442
 4555 msgid "Save configuration"
 4556 msgstr "Ruaj formësim"
 4557 
 4558 #: src/setup.c:3458
 4559 msgid "Saves your current configuration."
 4560 msgstr "Ruan formësimin tuaj të çastit."
 4561 
 4562 #: src/setup.c:3462
 4563 msgid "Accept the current configuration and return to main menu."
 4564 msgstr "Prano formësimin e çastit dhe rikthehu te menuja kryesore."
 4565 
 4566 #: src/setup.c:3466
 4567 msgid "Cancel all changes and return to main menu."
 4568 msgstr "Anulo tërë ndryshimet dhe rikthehu te menuja kryesore."
 4569 
 4570 #: src/setup.c:3490
 4571 msgid "Device-Scan"
 4572 msgstr "Paisje"
 4573 
 4574 #: src/setup.c:3498
 4575 #, fuzzy
 4576 msgid "CD/DVD/BD Settings"
 4577 msgstr "Rregullime për CD/DVD"
 4578 
 4579 #: src/setup.c:3500
 4580 msgid "CD/DVD Settings"
 4581 msgstr "Rregullime për CD/DVD"
 4582 
 4583 #: src/setup.c:3508
 4584 msgid "HD Settings"
 4585 msgstr "Rregullime për HD"
 4586 
 4587 #: src/setup.c:3515
 4588 msgid "Miscellaneous"
 4589 msgstr "Të ndryshme"
 4590 
 4591 #: src/setup.c:3531
 4592 msgid "Users"
 4593 msgstr "Përdoruesa"
 4594 
 4595 #: src/setup.c:3543
 4596 msgid ""
 4597 "No CD/DVD/BD drive detected.\n"
 4598 "\n"
 4599 "If you want to use a remote device over the network,\n"
 4600 "please see the X-CD-Roast manual / FAQ how to do that."
 4601 msgstr ""
 4602 
 4603 #: src/setup.c:3617
 4604 msgid "Scanning for new devices"
 4605 msgstr "Po shoh për paisje të reja"
 4606 
 4607 #: src/setup.c:3629
 4608 msgid "Scanning for devices"
 4609 msgstr "Po shoh për paisje"
 4610 
 4611 #: src/setup.c:3636
 4612 #, fuzzy
 4613 msgid ""
 4614 "Scanning for CD/DVD/BD-Writers and CD/DVD/BD-Readers.\n"
 4615 "On some configurations this can take a while."
 4616 msgstr ""
 4617 "Po shoh për paisje CD/DVD-Shkruese dhe CD/DVD-Lexuese.\n"
 4618 "Në disa formësime kjo mund të zgjasë pak."
 4619 
 4620 #: src/wav_frontend.c:173
 4621 msgid "Warning: No Audio-device configured."
 4622 msgstr "Kujdes: S'ka pasije Audio të formësuar."
 4623 
 4624 #: src/wav_frontend.c:629
 4625 msgid ""
 4626 "Error accessing Audio-device.\n"
 4627 "Busy by another program?"
 4628 msgstr ""
 4629 "Gabim në pasjen e paisjes Audio.\n"
 4630 "E zënë nga një program tjetër?"
 4631 
 4632 #: src/wav_frontend.c:766
 4633 msgid "Play first or currently selected Track."
 4634 msgstr "Luaj të parën ose Gjurmën e zgjedhur për çastin"
 4635 
 4636 #: src/wav_frontend.c:777
 4637 msgid "Pauses or continue playing."
 4638 msgstr "Ndërpret ose vazhdon luajtjen."
 4639 
 4640 #: src/wav_frontend.c:792
 4641 msgid "Stops playback."
 4642 msgstr "Ndalon luajtjen."
 4643 
 4644 #: src/wav_frontend.c:806
 4645 msgid "Begin to playback the previous track."
 4646 msgstr "Fillo të luash gjurmën e mëparshme."
 4647 
 4648 #: src/wav_frontend.c:821
 4649 msgid "Begin to playback the next track."
 4650 msgstr "Fillo të luash gjurmën pasuese."
 4651 
 4652 #: src/wav_frontend.c:836
 4653 msgid "Ends the playback completely."
 4654 msgstr "Përfundon tërësisht luajtjen."
 4655 
 4656 #: src/wav_frontend.c:862
 4657 msgid "Change the volume of playback."
 4658 msgstr "Ndrysho volumin e lojtësit."
 4659 
 4660 #: src/xtools.c:1099
 4661 msgid "Data-CD"
 4662 msgstr "Data-CD"
 4663 
 4664 #: src/xtools.c:1101
 4665 msgid "Data-DVD"
 4666 msgstr "Data-DVD"
 4667 
 4668 #: src/xtools.c:1105
 4669 msgid "Audio-CD"
 4670 msgstr "Audio-CD"
 4671 
 4672 #: src/xtools.c:1108
 4673 msgid "Mixed-Mode-CD"
 4674 msgstr "CD shumëmënyrësh"
 4675 
 4676 #: src/xtools.c:1111
 4677 msgid "CD-Extra"
 4678 msgstr "CD-Extra"
 4679 
 4680 #: src/xtools.c:1114
 4681 msgid "Multisession-CD"
 4682 msgstr "CD multisesion"
 4683 
 4684 #: src/xtools.c:3448
 4685 msgid "Empty DVD+-R/RW"
 4686 msgstr "DVD+-R/RW bosh"
 4687 
 4688 #: src/xtools.c:3450
 4689 msgid "Empty CD-R/RW"
 4690 msgstr "CD-R/RW bosh"
 4691 
 4692 #: src/xtools.c:3461
 4693 msgid "Please insert a CD-R/RW in the CD-Writer."
 4694 msgstr "Ju lutem fusni një CD-R/RW në CD-Shkrues."
 4695 
 4696 #: src/xtools.c:3463
 4697 msgid "Please insert a DVD+-R/RW in the DVD-Writer."
 4698 msgstr "Ju lutem fusni një DVD+-R/RW në DVD-Shkrues."
 4699 
 4700 #~ msgid "Blanks a CD-RW in the Write-Device."
 4701 #~ msgstr "Fshin një CD-RW në Paisjen Shkruese."
 4702 
 4703 #~ msgid ""
 4704 #~ "Just simulate the write-process. Please be aware that aborting a "
 4705 #~ "simulation-write is generally a bad idea, because you can hang the SCSI-"
 4706 #~ "bus."
 4707 #~ msgstr ""
 4708 #~ "Thjesht simulo procesin e shkrimit. Ju lutem kini parasysh që ndërprerja "
 4709 #~ "e një simulimi shkrimi është përgjithësisht ide e gabuar, sepse mund të "
 4710 #~ "bllokoni \"SCSI-bus\"."
 4711 
 4712 #~ msgid "Write CD"
 4713 #~ msgstr "Shkruaj CD"
 4714 
 4715 #~ msgid "Read CD"
 4716 #~ msgstr "Lexo CD"
 4717 
 4718 #~ msgid "CD Writer Device:"
 4719 #~ msgstr "Paisje CD Shkruese:"
 4720 
 4721 #~ msgid "Select the CD- or DVD-Writer you want to use."
 4722 #~ msgstr "Zgjidhni CD apo DVD Shkruesin që doni të përdoret."
 4723 
 4724 #~ msgid ""
 4725 #~ "The speed X-CD-Roast tries to set on reader when reading audio tracks. "
 4726 #~ "This setting will be silently ignored by some devices."
 4727 #~ msgstr ""
 4728 #~ "Shpejtësia që X-CD-Roast përpiqet të vendosë për lexuesa kur lexon audio. "
 4729 #~ "Ky rregullim do shpërfillet heshtazi nga disa paisje."
 4730 
 4731 #~ msgid "change CD Writer Device"
 4732 #~ msgstr "të ndryshojnë Paisje CD Shkruajtëse"
 4733 
 4734 #~ msgid "change CD Reader Device"
 4735 #~ msgstr "të ndryshojnë Paisje CD Lexuese"
 4736 
 4737 #~ msgid "CD Settings"
 4738 #~ msgstr "Rregullime për CD"
 4739 
 4740 #~ msgid ""
 4741 #~ "No CD-Writer or CD-ROM device detected.\n"
 4742 #~ "For ATAPI/IDE devices under Linux you have to enable\n"
 4743 #~ "SCSI-Emulation in the kernel in order to activate them.\n"
 4744 #~ "Please see the X-CD-Roast manual how to do that."
 4745 #~ msgstr ""
 4746 #~ "Nuk gjendet paisje CD-Shkruese ose CD-ROM.\n"
 4747 #~ "Për paisje ATAPI/IDE nën Linux ju duhet të aktivizoni\n"
 4748 #~ "SCSI-Emulation në kernel që të mund t'i aktivizoni ato.\n"
 4749 #~ "Ju lutem shihni manualin e X-CD-Roast-it se si bëhet kjo."