"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "vim-8.2.1354/runtime/tutor/tutor.sr.utf-8" (2 Aug 2020, 33557 Bytes) of package /linux/misc/vim-8.2.1354.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested text file into HTML format (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 ===============================================================================
  2 =  D o b r o d o š l i  u  VIM  p r i r u č n i k -  Verzija 1.7   =
  3 ===============================================================================
  4 
  5   Vim je moćan editor sa mnogo komandi, suviše da bismo ih ovde sve
  6   opisali. Priručnik je zamišljen da opiše dovoljno komandi da biste
  7   mogli lagodno da koristite Vim kao editor opšte namene.
  8 
  9   Približno vreme potrebno za uspešan završetak priručnika je između
  10   25 i 30 minuta, u zavisnosti od vremena potrošenog na vežbu.
  11 
  12   UPOZORENJE:
  13   Komande u lekcijama će menjati tekst. Iskopirajte ovaj fajl i
  14   vežbajte na kopiji (ako ste pokrenuli "vimtutor" ovo je već kopija).
  15 
  16   Važno je upamtiti da je ovaj priručnik zamišljen za aktivnu vežbu.
  17   To znači da morate upotrebljavati komande o kojima čitate da biste
  18   ih naučili. Ako samo čitate tekst, zaboravićete komande!
  19 
  20   Ako je Caps Lock uključen ISKLJUČITE ga. Pritisnite taster j dovoljno
  21   puta da lekcija 1.1 cela stane na ekran.
  22 
  23 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  24 		   Lekcija 1.1: POMERANJE KURSORA
  25 
  26 
  27 ** Za pomeranje kursora, pritiskajte tastere h,j,k,l kako je prikazano **
  28 	   ^
  29 	   k		  Savet: h je s leve strane i pomera kursor u levo.
  30    < h	 l >		  l je s desne strane i pomera kursor u desno.
  31 	   j           j izgleda kao strelica naniže.
  32 	   v
  33  1. Pomerajte kursor po ekranu dok se ne naviknete na komande.
  34 
  35  2. Pritisnite taster (j) dok ne počne da se ponavlja.
  36   Sada znate kako da dođete do naredne lekcije.
  37 
  38  3. Koristeći taster j pređite na lekciju 1.2.
  39 
  40 NAPOMENA: Ako niste sigurni šta ste zapravo pritisnuli, pritisnite <ESC>
  41      za prelazak u Normal mod i pokušajte ponovo.
  42 
  43 NAPOMENA: Strelice takođe pomeraju kursor, ali korišćenje tastera hjkl je
  44      znatno brže, kad se jednom naviknete na njih. Zaista!
  45 
  46 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  47 			  Lekcija 1.2: IZLAZAK IZ VIM-a
  48 
  49 
  50  !! UPOZORENJE: Pre izvođenja bilo kog koraka, pročitajte celu lekciju!!
  51 
  52  1. Pritisnite <ESC> (editor je sada u Normal modu).
  53 
  54  2. Otkucajte:	:q! <ENTER>.
  55   Ovime se izlazi iz editora, sa GUBITKOM svih izmena.
  56 
  57  3. Kada se pojavi komandni prompt, unesite komandu koja je pokrenula
  58   ovaj priručnik:		vimtutor <ENTER>
  59 
  60  4. Ako ste upamtili ove korake, izvršite ih redom od 1 do 3 da biste
  61   izašli iz editora i ponovo ga pokrenuli.
  62 
  63 NAPOMENA: :q! <ENTER> poništava sve izmene koje ste napravili.
  64      U narednim lekcijama naučićete kako da sačuvate izmene.
  65 
  66  5. Pomerite kursor na lekciju 1.3.
  67 
  68 
  69 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  70 		  Lekcija 1.3: IZMENA TEKSTA - BRISANJE
  71 
  72 
  73 	   ** Pritisnite x za brisanje znaka pod kursorom. **
  74 
  75  1. Pomerite kursor na red označen sa --->.
  76 
  77  2. Da biste ispravili greške, pomerajte kursor dok se
  78   ne nađe na slovu koje treba izbrisati.
  79 
  80  3. Pritisnite taster x da izbrišete neželjeno slovo.
  81 
  82  4. Ponavljajte korake od 2 do 4 dok ne ispravite sve greške.
  83 
  84 ---> RRRibaa riibi grizzze rrreepp.
  85 
  86  5. Kad ispravite red, pređite na lekciju 1.4.
  87 
  88 NAPOMENA: Dok koristite priručnik, nemojte učiti komande napamet,
  89      već vežbajte njihovu primenu.
  90 
  91 
  92 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  93 		 Lekcija 1.4: IZMENA TEKSTA - UBACIVANJE
  94 
  95 
  96 	 ** Pritisnite i za ubacivanje teksta ispred kursora. **
  97 
  98  1. Pomerite kursor na prvi sledeći red označen sa --->.
  99 
 100  2. Da biste tekst prvog reda izjednačili s tekstom drugog, namestite
 101   kursor na prvi znak POSLE kog ćete ubaciti potreban tekst.
 102 
 103  3. Pritisnite i pa unesite potrebne dopune.
 104 
 105  4. Po ispravci svake greške pritisnite <ESC> da se vratite u Normal mod.
 106   Ponovite korake od 2 do 4 da biste ispravili celu rečenicu.
 107 
 108 ---> Do teka neoje v red.
 109 ---> Deo teksta nedostaje iz ovog reda.
 110 
 111  5. Pređite na sledeću lekciju.
 112 
 113 
 114 
 115 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 116 		  Lekcija 1.5: IZMENA TEKSTA - DODAVANJE
 117 
 118 
 119 	      ** Pritisnite A za dodavanje teksta. **
 120 
 121  1. Pomerite kursor na prvi sledeći red označen sa --->.
 122   Nije važno gde se nalazi kursor u tom redu.
 123 
 124  2. Pritisnite A i unesite dodatni tekst.
 125 
 126  3. Pošto ste dodali tekst, pritisnite <ESC> za povratak u
 127   Normal mod.
 128 
 129  4. Pomerite kursor na drugi red označen sa ---> i ponavljajte
 130   korake 2 i 3 dok ne ispravite tekst.
 131 
 132 ---> Deo teksta nedostaje u
 133   Deo teksta nedostaje u ovom redu.
 134 ---> Deo teksta nedostaje
 135   Deo teksta nedostaje i ovde.
 136 
 137  5. Pređite na lekciju 1.6.
 138 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 139 		   Lekcija 1.6: IZMENA FAJLA
 140 
 141 
 142   ** Upotrebite :wq za snimanje teksta i izlazak iz editora. **
 143 
 144  !! UPOZORENJE: Pre izvođenja bilo kog koraka, pročitajte celu lekciju!!
 145 
 146  1. Izađite iz editora kao u lekciji 1.2: :q!
 147 
 148  2. Na komandnom promptu unesite sledeću komandu: vim tutor <ENTER>
 149   'vim' je komanda za pokretanja Vim editora, 'tutor' je ime fajla koji
 150   želite da menjate. Koristite fajl koji imate pravo da menjate.
 151 
 152  3. Ubacujte i brišite tekst kao u prethodnim lekcijama.
 153 
 154  4. Snimite izmenjeni tekst i izađite iz Vim-a: :wq <ENTER>
 155 
 156  5. Ponovo pokrenite vimtutor i pročitajte rezime koji sledi.
 157 
 158  6. Pošto pročitate korake iznad i u potpunosti ih razumete:
 159   izvršite ih.
 160 
 161 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 162 			   REZIME lekcije 1 
 163 
 164 
 165  1. Kursor se pomera strelicama ili pomoću tastera hjkl .
 166 	h (levo)	j (dole)	k (gore)	l (desno)
 167 
 168  2. Za pokretanje Vim-a iz shell-a: vim IME_FAJLA <ENTER>
 169 
 170  3. Izlaz:	<ESC>	:q! <ENTER> 	sve promene su izgubljene.
 171    ILI:	<ESC>	:wq <ENTER> 	promene su sačuvane.
 172 
 173  4. Brisanje znaka na kome se nalazi kursor: x
 174 
 175  5. Ubacivanja ili dodavanje teksta:
 176 	 i  unesite tekst <ESC>	unos ispred kursora
 177 	 A  unesite tekst <ESC>	dodavanje na kraju reda
 178 
 179 NAPOMENA: Pritiskom na <ESC> prebacujete Vim u Normal mod i
 180      prekidate neželjenu ili delimično izvršenu komandu.
 181 
 182 Nastavite sa lekcijom 2.
 183 
 184 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 185 			Lekcija 2.1: NAREDBE BRISANJA
 186 
 187 
 188 		 ** Otkucajte dw za brisanje reči. **
 189 
 190  1. Pritisnite <ESC> da biste bili sigurni da ste u Normal modu.
 191 
 192  2. Pomerite kursor na red označen sa --->.
 193 
 194  3. Pomerite kursor na početak reči koju treba izbrisati.
 195 
 196  4. Otkucajte dw da biste uklonili reč.
 197 
 198 NAPOMENA: Slovo d će se pojaviti na dnu ekrana kad ga otkucate. Vim čeka
 199 	  da otkucate w . Ako je prikazano neko drugo slovo, pogrešili ste u
 200 	  kucanju; pritisnite <ESC> i pokušajte ponovo. (Ako se ne pojavi
 201 	  ništa, možda je isključena opcija 'showcmd': vidi lekciju 6.5.)
 202 
 203 ---> Neke reči smešno ne pripadaju na papir ovoj rečenici.
 204 
 205  5. Ponavljajte korake 3 i 4 dok ne ispravite rečenicu, pa
 206   pređite na lekciju 2.2.
 207 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 208 		   Lekcija 2.2: JOŠ BRISANJA
 209 
 210 
 211    ** Otkucajte d$ za brisanje znakova do kraja reda. **
 212 
 213  1. Pritisnite <ESC> da biste bili sigurni da ste u Normal modu.
 214 
 215  2. Pomerite kursor na red označen sa --->.
 216 
 217  3. Pomerite kursor do kraja ispravnog dela rečenice
 218   (POSLE prve . ).
 219 
 220  4. Otkucajte d$ za brisanje ostatka reda.
 221 
 222 ---> Neko je uneo kraj ovog reda dvaput. kraj ovog reda dvaput.
 223 
 224  5. Pređite na lekciju 2.3 za podrobnije objašnjenje.
 225 
 226 
 227 
 228 
 229 
 230 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 231 	   Lekcija 2.3: O OPERATORIMA I POKRETIMA
 232 
 233 
 234  Mnoge komande za izmenu teksta sastoje se od operatora i pokreta.
 235  Oblik komande brisanja sa d operatorom je sledeći:
 236 
 237  	d  pokret
 238 
 239  Pri čemu je:
 240   d   - operator brisanja.
 241   pokret - ono na čemu će se operacija izvršavati (opisano u nastavku).
 242 
 243  Kratak spisak pokreta:
 244   w - sve do početka sledeće reči, NE UKLJUČUJUĆI prvo slovo.
 245   e - sve do kraja tekuće reči, UKLJUČUJUĆI poslednje slovo.
 246   $ - sve do kraje reda, UKLJUČUJUĆI poslednje slovo.
 247 
 248  Kucanjem de brisaće se tekst od kursora do kraja reči.
 249 
 250 NAPOMENA: Pritiskom samo na taster pokreta dok ste u Normal modu, bez
 251      operatora, kursor se pomera kao što je opisano.
 252 
 253 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 254 		 Lekcija 2.4: KORIŠĆENJE BROJANJA ZA POKRETE
 255 
 256 
 257  ** Unošenjem nekog broja pre pokreta, pokret se izvršava taj broj puta. **
 258 
 259  1. Pomerite kursor na red označen sa --->.
 260 
 261  2. Otkucajte 2w da pomerite kursor dve reči napred.
 262 
 263  3. Otkucajte 3e da pomerite kursor na kraj treće reči napred.
 264 
 265  4. Otkucajte 0 (nulu) da pomerite kursor na početak reda.
 266 
 267  5. Ponovite korake 2 i 3 s nekim drugim brojevima.
 268 
 269 ---> Rečenica sa rečima po kojoj možete pomerati kursor.
 270 
 271  6. Pređite na lekciju 2.5.
 272 
 273 
 274 
 275 
 276 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 277       Lekcija 2.5: KORIŠĆENJE BROJANJA ZA VEĆE BRISANJE
 278 
 279 
 280  ** Unošenje nekog broja s operatorom ponavlja operator taj broj puta. **
 281 
 282  U kombinaciji operatora brisanja s pokretima spomenutim iznad
 283  možete uneti broj pre pokreta da biste izbrisali više znakova:
 284 
 285 	 d  broj  pokret
 286 
 287  1. Pomerite kursor na prvo slovo u reči s VELIKIM SLOVIMA u redu
 288   označenom sa --->.
 289 
 290  2. Otkucajte d2w da izbrišete dve reči sa VELIKIM SLOVIMA
 291 
 292  3. Ponovite korake 1 i 2 sa različitim brojevima da izbrišete
 293   uzastopne reči sa VELIKIM SLOVIMA korišćenjem samo jedne komande.
 294 
 295 ---> ovaj ABCČĆ DĐE red FGHI JK LMN OP s rečima je RSŠ TUVZŽ ispravljen.
 296 
 297 
 298 
 299 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 300 		   Lekcija 2.6: OPERACIJE NAD REDOVIMA
 301 
 302 
 303 	    ** Otkucajte dd za brisanje celog reda. **
 304 
 305  Zbog učestalosti brisanja celih redova, autori Vi-ja odlučili su da
 306  je lakše brisati redove ako se otkuca d dvaput.
 307 
 308  1. Pomerite kursor na drugi red u donjoj strofi.
 309  2. Otkucajte dd da ga izbrišete.
 310  3. Pomerite kursor na četvrti red.
 311  4. Otkucajte  2dd  da biste izbrisali dva reda.
 312 
 313 ---> 1) Sedlo mi je od marame,
 314 ---> 2) blato na sve strane,
 315 ---> 3) uzda od kanapa,
 316 ---> 4) auto mi je ovde,
 317 ---> 5) satovi pokazuju vreme,
 318 ---> 6) a bič mi je od očina
 319 ---> 7) prebijena štapa.
 320 
 321 
 322 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 323 		   Lekcija 2.7: PONIŠTAVANJE PROMENA
 324 
 325 
 326  ** Pritisnite u za poništavanje poslednje komande, U za ceo red. **
 327 
 328  1. Pomerite kursor na red označen sa ---> i postavite ga na mesto
 329   prve greške.
 330  2. Otkucajte x da izbrišete prvi neželjeni znak.
 331  3. Otkucajte u da poništite poslednju izvršenu komandu.
 332  4. Sad ispravite sve greške u redu koristeći komandu x .
 333  5. Otkucajte veliko U da biste vratili sadržaj reda u prvobitno
 334   stanje.
 335  6. Onda otkucajte u nekoliko puta da biste poništili U
 336   i prethodne komande.
 337  7. Sad otkucajte CTRL-R (držeći CTRL dok pritiskate R)
 338   nekoliko puta da biste vratili izmene (poništili poništavanja).
 339 
 340 ---> Iiisspravite greške uu ovvom redu ii pooništiteee ih.
 341 
 342  8. Ovo su veoma korisne komande. Pređite na rezime lekcije 2.
 343 
 344 
 345 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 346 			   REZIME lekcije 2
 347 
 348 
 349  1. Brisanje od kursora do sledeće reči:	dw
 350  2. Brisanje od kursora do kraja reda:		d$
 351  3. Brisanje celog reda:			dd
 352 
 353  4. Za ponavljanje pokreta prethodno unesite broj: 2w
 354  5. Oblik komande za izmenu:
 355        operator  [broj]  pokret
 356   gde je:
 357    operator - šta uraditi, recimo d za brisanje
 358    [broj]  - neobavezan broj ponavljanja pokreta
 359    pokret  - kretanje po tekstu na kome se radi,
 360          kao što je: w (reč), $ (kraj reda), itd.
 361 
 362  6. Pomeranje kursora na početak reda: 0
 363 
 364  7. Za poništavanje prethodnih izmena, pritisnite:	u (malo u)
 365   Za poništavanje svih promena u redu, pritisnite:	U (veliko U)
 366   Za vraćanja promena, otkucajte:			CTRL-R
 367 
 368 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 369 		    Lekcija 3.1: KOMANDA POSTAVLJANJA
 370 
 371 
 372  ** Otkucajte p da postavite prethodno izbrisan tekst iza kursora. **
 373 
 374  1. Pomerite kursor na prvi sledeći red označen sa --->.
 375 
 376  2. Otkucajte dd da izbrišete red i smestite ga u Vim registar.
 377 
 378  3. Pomerite kursor na red c), IZNAD mesta gde treba postaviti izbrisan red.
 379 
 380  4. Otkucajte p da postavite red ispod kursora.
 381 
 382  5. Ponavljajte korake 2 do 4 da biste postavili sve linije u pravilnom
 383   redosledu.
 384 
 385 ---> d) prebijena štapa.
 386 ---> b) uzda od kanapa,
 387 ---> c) a bič mi je od očina
 388 ---> a) Sedlo mi je od marame,
 389 
 390 
 391 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 392 		    Lekcija 3.2: KOMANDA ZAMENE
 393 
 394 
 395    ** Otkucajte rx da zamenite znak ispod kursora slovom x . **
 396 
 397  1. Pomerite kursor na prvi sledeći red označen sa --->.
 398 
 399  2. Pomerite kursor tako da se nalazi na prvoj grešci.
 400 
 401  3. Otkucajte r i onda znak koji treba da tu stoji.
 402 
 403  4. Ponavljajte korake 2 i 3 sve dok prvi red ne bude
 404   isti kao drugi.
 405 
 406 ---> Kedi ju ovej red ugašen, nako je protresao pustašne testere!
 407 ---> Kada je ovaj red unošen, neko je pritiskao pogrešne tastere!
 408 
 409  5. Pređite na lekciju 3.2.
 410 
 411 NAPOMENA: Setite se da treba da učite vežbanjem, ne pamćenjem.
 412 
 413 
 414 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 415 		  Lekcija 3.3: OPERATOR IZMENE
 416 
 417 
 418 	 ** Za izmenu teksta do kraja reči, otkucajte ce .**
 419 
 420  1. Pomerite kursor na prvi sledeći red označen sa --->.
 421 
 422  2. Postavite kursor na a u rakdur.
 423 
 424  3. Otkucajte ce i ispravite reč (u ovom slučaju otkucajte ed ).
 425 
 426  4. Pritisnite <ESC> i pomerite kursor na sledeći znak koji
 427   treba ispraviti.
 428 
 429  5. Ponavljajte korake 3 i 4 sve dok prva rečenica ne bude ista
 430   kao druga.
 431 
 432 ---> Ovaj rakdur ima nekoliko rejga koje treflja isprpikati operagrom izmene.
 433 ---> Ovaj red ima nekoliko reči koje treba ispraviti operatorom izmene.
 434 
 435 Uočite da ce briše reč i postavlja editor u Insert mod.
 436 
 437 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 438 	     Lekcija 3.4: DALJE IZMENE UPOTREBOM c
 439 
 440 
 441   ** Komanda izmene se koristi sa istim pokretima kao i brisanje. **
 442 
 443  1. Operator izmene se koristi na isti način kao i operator brisanja:
 444 
 445     c  [broj]  pokret
 446 
 447  2. Pokreti su isti, recimo:  w (reč) i $ (kraj reda).
 448 
 449  3. Pomerite kursor na prvi sledeći red označen sa --->.
 450 
 451  4. Pomerite kursor na prvu grešku.
 452 
 453  5. Otkucajte c$ i unesite ostatak reda tako da bude isti kao
 454   drugi red, pa pritisnite <ESC>.
 455 
 456 ---> Kraj ovog reda treba izmeniti tako da izgleda kao red ispod.
 457 ---> Kraj ovog reda treba ispraviti korišćenjem c$ komande.
 458 
 459 NAPOMENA: Za ispravljanje grešaka možete koristiti Backspace .
 460 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 461 			   REZIME lekcije 3
 462 
 463 
 464  1. Za postavljanje teksta koji ste upravo izbrisali, pritisnite p . Ovo
 465   postavlja tekst IZA kursora (ako je bio izbrisan jedan ili više redova
 466   sadržaj će doći na red ispod kursora).
 467 
 468  2. Za zamenu znaka na kome se nalazi kursor, pritisnite r i onda
 469   željeni znak.
 470 
 471  3. Operator izmene dozvoljava promenu teksta od kursora do pozicije gde
 472   se završava pokret. Primera radi, kucajte ce za izmenu od kursora do
 473   kraja reči, ili c$ za izmenu od kursora do kraja reda.
 474 
 475  4. Oblik operacije izmene je:
 476 
 477 	 c  [broj]  pokret
 478 
 479 Pređite na narednu lekciju.
 480 
 481 
 482 
 483 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 484 	   Lekcija 4.1: POZICIJA KURSORA I STATUS FAJLA
 485 
 486  ** Pritisnite CTRL-G za prikaz pozicije kursora u tekstu i status fajla.
 487   Pritisnite G za pomeranje kursora na neki red u tekstu. **
 488 
 489 NAPOMENA: Pročitajte celu lekciju pre izvođenja bilo kog koraka!!
 490 
 491  1. Držite taster CTRL i pritisnite g . Ovo zovemo CTRL-G.
 492   Editor će na dnu ekrana ispisati poruku sa imenom fajla i pozicijom
 493   kursora u tekstu. Zapamtite broj reda za 3. korak.
 494 
 495 NAPOMENA: U donjem desnom uglu može se videti poziciju kursora ako je
 496      uključena opcija 'ruler' (vidi :help ruler ili lekciju 6.5.)
 497 
 498  2. Pritisnite G za pomeranje kursora na kraj teksta.
 499   Pritisnite 1G ili gg za pomranje kursora na početak teksta.
 500 
 501  3. Otkucajte broj reda na kome ste malopre bili i onda G . Kursor
 502   će se vratiti na red na kome je bio kad ste otkucali CTRL-G.
 503 
 504  4. Ako ste spremni, izvršite korake od 1 do 3.
 505 
 506 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 507 		  Lekcija 4.2: KOMANDE PRETRAŽIVANJA
 508 
 509    ** Otkucajte / i onda izraz koji želite da potražite. **
 510 
 511  1. U Normal modu otkucajte znak / . Primietite da se znak pojavio
 512   zajedno sa kursorom na dnu ekrana kao i kod komande : .
 513 
 514  2. Sada otkucajte 'grrreška' <ENTER>. (Bez razmaka i navodnika.)
 515   To je reč koju tražite.
 516 
 517  3. Za ponovno traženje istog izraza, otkucajte n .
 518   Za traženje istog izraza u suprotnom smeru, otkucajte N .
 519 
 520  4. Za traženje izraza unatrag, koristite ? umesto / .
 521 
 522  5. Za povratak na prethodnu poziciju otkucajte CTRL-O (držite CTRL dok
 523   pritiskate O ). Ponavljajte za ranije pozicije. CTRL-I ide napred.
 524 
 525 ---> "grrreška" je pogrešno; umesto grrreška treba da stoji greška.
 526 
 527 NAPOMENA: Ako pretraga dođe do kraja teksta traženje će se nastaviti od
 528 	  njegovog početka osim ako je opcija 'wrapscan' isključena.
 529 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 530 		 Lekcija 4.3: TRAŽENJE PARA ZAGRADE
 531 
 532 
 533 	** Otkucajte % za nalaženje para ), ] ili } . **
 534 
 535  1. Postavite kursor na bilo koju od ( , [ ili {
 536   otvorenih zagrada u redu označenom sa --->.
 537 
 538  2. Otkucajte znak % .
 539 
 540  3. Kursor će se pomeriti na odgovarajuću zatvorenu zagradu.
 541 
 542  4. Otkucajte % da pomerite kursor na prvu zagradu u paru.
 543 
 544    5. Pomerite kursor na neku od (,),[,],{ ili } i ponovite komandu % .
 545 
 546 ---> Red ( testiranja običnih ( [ uglastih ] i { vitičastih } zagrada.))
 547 
 548 
 549 NAPOMENA: Vrlo korisno u ispravljanju koda sa rasparenim zagradama!
 550 
 551 
 552 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 553 		   Lekcija 4.4: KOMANDA ZAMENE
 554 
 555 
 556    ** Otkucajte :s/staro/novo/g da zamenite 'staro' za 'novo'. **
 557 
 558  1. Pomerite kursor na red označen sa --->.
 559 
 560  2. Otkucajte :s/rdi/ri/ <ENTER> . Primetite da ova komanda zamenjuje
 561   samo prvo "rdi" u redu.
 562 
 563  3. Otkucajte :s/rdi/ri/g . Dodavanje opcije g znači da će se komanda
 564   izvršiti u celom redu, zamenom svih pojava niza "rdi".
 565 
 566 ---> rdiba rdibi grdize rep.
 567 
 568  4. Za zamenu svih izraza između neka dva reda,
 569   otkucajte :#,#s/staro/novo/g  gde su #,# krajnji brojevi redova u opsegu 
 570                   u kome će se obaviti zamena.
 571   Otkucajte :%s/staro/novo/g   za zamenu svih izraza u celom tekstu.
 572   Otkucajte :%s/staro/novo/gc  za nalaženje svih izraza u tekstu i
 573   			      potvrdu zamene.
 574 
 575 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 576 			   REZIME lekcije 4
 577 
 578 
 579  1. CTRL-G prikazuje poziciju kursora u tekstu i status fajla.
 580       G pomera kursor na kraj teksta.
 581   broj  G pomera kursor na navedeni red.
 582       gg pomera kursor na prvi red teksta.
 583 
 584  2. Kucanjem / sa izrazom taj izraz se traži UNAPRED.
 585   Kucanjem ? sa izrazom taj izraz se traži UNAZAD.
 586   Posle komande traženja koristite n za nalaženje izraza u istom
 587   smeru, a N za nalaženje u suprotnom smeru.
 588   CTRL-O vraća kursor na prethodnu poziciju, a CTRL-I na narednu.
 589 
 590  3. Kucanjem % kad je kursor na zagradi on se pomera na njen par.
 591 
 592  4. Za zamenu prvog izraza staro za izraz novo      :s/staro/novo/
 593   Za zamenu svih izraza u celom redu          :s/staro/novo/g
 594   Za zamenu svih izraza u opsegu linija #,#       :#,#s/staro/novo/g
 595   Za zamenu u celom tekstu               :%s/staro/novo/g
 596   Za potvrdu svake zamene dodajte 'c'		  :%s/staro/novo/gc
 597 
 598 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 599 		Lekcija 5.1: IZVRŠAVANJE SPOLJAŠNJIH KOMANDI
 600 
 601 
 602  ** Otkucajte :! pa spoljašnju komandu koju želite da izvršite. **
 603 
 604  1. Otkucajte poznatu komandu : da biste namestili kursor na dno
 605   ekrana. Time omogućavate unos komande u komandnoj liniji editora.
 606 
 607  2. Otkucajte znak ! (uzvičnik). Ovime omogućavate
 608   izvršavanje bilo koje spoljašnje komande.
 609 
 610  3. Kao primer otkucajte  ls  posle ! i pritisnite <ENTER>. Ovo će
 611   prikazati sadržaj direktorijuma, kao da ste na komandnom promptu.
 612   Otkucajte  :!dir  ako  :!ls  ne radi.
 613 
 614 NAPOMENA: Na ovaj način moguće je izvršiti bilo koju spoljašnju komandu,
 615      zajedno sa njenim argumentima.
 616 
 617 NAPOMENA: Sve : komande se izvršavaju pošto pritisnete <ENTER> .
 618 	  U daljem tekstu to nećemo uvek napominjati.
 619 
 620 
 621 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 622 		  Lekcija 5.2: VIŠE O SNIMANJU FAJLOVA
 623 
 624      ** Za snimanje promena, otkucajte :w IME_FAJLA . **
 625 
 626  1. Otkucajte :!dir ili :!ls za pregled sadržaja direktorijuma.
 627   Već znate da morate pritisnuti <ENTER> posle toga.
 628 
 629  2. Izaberite ime fajla koji još ne postoji, npr. TEST.
 630 
 631  3. Otkucajte:	 :w TEST  (gde je TEST ime koje ste izabrali.)
 632 
 633  4. Time ćete snimiti ceo fajl (Vim Tutor) pod imenom TEST.
 634   Za proveru, otkucajte opet :!dir ili :!ls za pregled
 635   sadržaja direktorijuma.
 636 
 637 NAPOMENA: Ako biste napustili Vim i ponovo ga pokrenuli sa vim TEST ,
 638      tekst bi bio tačna kopija ovog fajla u trenutku kad ste
 639 	  ga snimili.
 640 
 641  5. Izbrišite fajl tako što ćete otkucati (MS-DOS):	:!del TEST
 642 				     ili (Unix):	:!rm TEST
 643 
 644 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 645 		 Lekcija 5.3: SNIMANJE OZNAČENOG TEKSTA
 646 
 647 
 648  ** Da biste snimili deo teksta, otkucajte v pokret :w IME_FAJLA **
 649 
 650  1. Pomerite kursor na ovu liniju.
 651 
 652  2. Pritisnite v i pomerite kursor pet redova ispod. Primetite da je
 653   tekst označen inverzno.
 654 
 655  3. Pritisnite : . Na dnu ekrana pojaviće se :'<,'> .
 656 
 657  4. Otkucajte w TEST , gde je TEST ime fajla koji još ne postoji.
 658   Proverite da zaista piše :'<,'>w TEST pre nego što pritisnete <ENTER>.
 659 
 660  5. Vim će snimiti označeni tekst u TEST. Proverite sa :!dir ili !ls .
 661   Nemojte još brisati fajl! Koristićemo ga u narednoj lekciji.
 662 
 663 NAPOMENA: Komanda v započinje vizuelno označavanje. Možete pomerati kursor
 664      i tako menjati veličinu označenog teksta. Onda možete upotrebiti
 665      operatore nad tekstom. Na primer, d će izbrisati označeni tekst.
 666 
 667 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 668 		  Lekcija 5.4: UČITAVANJE FAJLA U TEKST
 669 
 670 
 671    ** Za ubacivanje sadržaja fajla, otkucajte :r IME_FAJLA **
 672 
 673  1. Postavite kursor iznad ove linije.
 674 
 675 NAPOMENA: Pošto izvršite 2. korak videćete tekst iz lekcije 5.3. Tada
 676      pomerite kursor DOLE da biste ponovo videli ovu lekciju.
 677 
 678  2. Učitajte fajl TEST koristeći komandu :r TEST gde je TEST ime fajla
 679   koje ste koristili u prethodnoj lekciji. Sadržaj učitanog fajla je
 680   ubačen ispod kursora.
 681 
 682  3. Da biste proverili da je fajl učitan, vratite kursor unazad i
 683   primetite dve kopije lekcije 5.3, originalnu i onu iz fajla.
 684 
 685 NAPOMENA: Takođe možete učitati izlaz spoljašnje komande. Na primer,
 686 	  :r !ls će učitati izlaz komande ls i postaviti ga ispod
 687      kursora.
 688 
 689 
 690 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 691 			   REZIME lekcije 5
 692 
 693 
 694  1. :!komanda izvršava spoljašnju komandu.
 695 
 696    Korisni primeri:
 697 	 (MS-DOS)	 (Unix)
 698 	 :!dir		  :!ls		  - pregled sadržaja direktorijuma.
 699 	 :!del FAJL    :!rm FAJL    - briše fajl FAJL.
 700 
 701  2. :w FAJL zapisuje trenutni tekst na disk pod imenom FAJL.
 702 
 703  3. v pokret :w IME_FAJLA snima vizuelno označene redove u fajl
 704    IME_FAJLA.
 705 
 706  4. :r IME_FAJLA učitava fajl IME_FAJLA sa diska i stavlja
 707    njegov sadržaj ispod kursora.
 708 
 709  5. :r !dir učitava izlaz komande dir i postavlja ga ispod kursora.
 710 
 711 
 712 
 713 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 714 			 Lekcija 6.1: KOMANDA OTVORI
 715 
 716 
 717 	** Pritisnite o da biste otvorili red ispod kursora
 718 	  i prešli u Insert mod. **
 719 
 720  1. Pomerite kursor na sledeći red označen sa --->.
 721 
 722  2. Otkucajte malo o da biste otvorili novi red ISPOD kursora
 723   i prešli u Insert mod.
 724 
 725  3. Otkucajte neki tekst i onda pritisnite <ESC> da biste izašli
 726   iz Insert moda.
 727 
 728 ---> Kad pritisnete o kursor prelazi u novootvoreni red u Insert modu.
 729 
 730  4. Za otvaranje reda IZNAD kursora, umesto malog otkucajte veliko O .
 731   Isprobajte na donjem redu označenom sa --->.
 732 
 733 ---> Otvorite red iznad ovog kucanjem velikog O dok je kursor u ovom redu.
 734 
 735 
 736 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 737 			Lekcija 6.2: KOMANDA DODAJ
 738 
 739 
 740 	   ** Otkucajte a za dodavanje teksta IZA kursora. **
 741 
 742  1. Pomerite kursor na početak sledećeg reda označenog sa --->.
 743  
 744  2. Kucajte e dok kursor ne dođe na kraj reči re .
 745 
 746  3. Otkucajte a (malo) da biste dodali tekst IZA kursora.
 747 
 748  4. Dopunite reč kao što je u redu ispod. Pritisnite <ESC> za izlazak
 749   iz Insert moda.
 750 
 751  5. Sa e pređite na narednu nepotpunu reč i ponovite korake 3 i 4.
 752  
 753 ---> Ovaj re omogućava ve dodav teksta u nekom redu.
 754 ---> Ovaj red omogućava vežbanje dodavanja teksta u nekom redu.
 755 
 756 NAPOMENA: Komande a, i, i A aktiviraju isti Insert mod, jedina
 757      razlika je u poziciji od koje će se tekst ubacivati.
 758 
 759 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 760 		  Lekcija 6.3: DRUGI NAČIN ZAMENE
 761 
 762 
 763    ** Otkucajte veliko R da biste zamenili više od jednog znaka. **
 764 
 765  1. Pomerite kursor na prvi sledeći red označen sa --->.
 766   Pomerite kursor na početak prvog xxx .
 767 
 768  2. Pritisnite R i otkucajte broj koji je red ispod,
 769   tako da zameni xxx .
 770 
 771  3. Pritisnite <ESC> za izlazak iz Replace moda.
 772   Primetite da je ostatak reda ostao nepromenjen.
 773 
 774  4. Ponovite korake da biste zamenili drugo xxx.
 775 
 776 ---> Dodavanje 123 na xxx daje xxx.
 777 ---> Dodavanje 123 na 456 daje 579.
 778 
 779 NAPOMENA: Replace mod je kao Insert mod, s tom razlikom što svaki
 780      uneti znak briše već postojeći.
 781 
 782 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 783 		Lekcija 6.4: KOPIRANJE I LEPLJENJE TEKSTA
 784 
 785 
 786   ** Koristite operator y za kopiranje a p za lepljenje teksta. **
 787 
 788  1. Pomerite kursor na red sa ---> i postavite kursor posle "a)".
 789  
 790  2. Aktivirajte Visual mod sa v i pomerite kursor sve do ispred "prvi".
 791  
 792  3. Pritisnite y da biste kopirali označeni tekst u interni bafer.
 793 
 794  4. Pomerite kursor do kraja sledećeg reda: j$
 795 
 796  5. Pritisnite p da biste zalepili tekst. Onda otkucajte: a drugi <ESC> .
 797 
 798  6. Upotrebite Visual mod da označite " red.", kopirajte sa y , kursor
 799   pomerite na kraj sledećeg reda sa j$ i tamo zalepite tekst sa p .
 800 
 801 ---> a) ovo je prvi red.
 802    b)
 803 
 804 NAPOMENA: takođe možete koristiti y kao operator; yw kopira jednu reč.
 805 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 806 		  Lekcija 6.5: POSTAVLJANJE OPCIJA
 807 
 808 
 809 ** Postavite opciju tako da traženje i zamena ignorišu veličinu slova **
 810 
 811  1. Potražite reč 'razlika': /razlika <ENTER>
 812   Ponovite nekoliko puta pritiskom na n .
 813 
 814  2. Aktivirajte opciju 'ic' (Ignore case): :set ic
 815 
 816  3. Ponovo potražite reč 'razlika' pritiskom na n
 817   Primetite da su sada pronađeni i RAZLIKA i Razlika.
 818 
 819  4. Aktivirajte opcije 'hlsearch' i 'incsearch': :set hls is
 820 
 821  5. Ponovo otkucajte komandu traženja i uočite razlike: /razlika <ENTER>
 822 
 823  6. Za deaktiviranje opcije ic kucajte: :set noic
 824 
 825 NAPOMENA: Za neoznačavanje pronađenih izraza otkucajte: :nohlsearch
 826 NAPOMENA: Ako želite da ne razlikujete veličinu slova u samo jednoj komandi
 827 	  traženja, dodajte \c u izraz: /razlika\c <ENTER>
 828 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 829 			   REZIME lekcije 6
 830 
 831  1. Pritisnite o za otvaranje reda ISPOD kursora i prelazak u Insert mod.
 832   Pritisnite O za otvaranje reda IZNAD kursora.
 833 
 834  2. Pritisnite a za unos teksta IZA kursora.
 835   Pritisnite A za unos teksta na kraju reda.
 836 
 837  3. Komanda e pomera kursor na kraj reči.
 838 
 839  4. Operator y kopira tekst, p ga lepi.
 840 
 841  5. Kucanje velikog R aktivira Replace mod dok ne pritisnete <ESC> .
 842 
 843  6. Kucanje ":set xxx" aktivira opciju "xxx". Neke opcije su:
 844  	'ic' 'ignorecase'	ne razlikuje velika/mala slova pri traženju
 845 	'is' 'incsearch'	prikazuje pronađen tekst dok kucate izraz
 846 	'hls' 'hlsearch'	označava inverzno sve pronađene izraze
 847   Možete koristite dugo ili kratko ime opcije.
 848 
 849  7. Ispred imena opcije stavite "no" da je deaktivirate: :set noic
 850 
 851 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 852 		    Lekcija 7.1: DOBIJANJE POMOĆI
 853 
 854 
 855 		  ** Koristite on-line sistem za pomoć **
 856 
 857  Vim ima detaljan on-line sistem za pomoć. Za početak, pokušajte nešto
 858  od sledećeg:
 859 	- pritisnite taster <HELP> (ako ga imate na tastaturi)
 860 	- pritisnite taster <F1> (ako ga imate na tastaturi)
 861 	- otkucajte :help <ENTER>
 862 
 863  Pročitajte tekst u prozoru pomoći da biste naučili pomoć radi.
 864  Kucanjem CTRL-W CTRL-W prelazite iz jednog prozora u drugi.
 865  Otkucajte :q <ENTER> da zatvorite prozor pomoći.
 866 
 867  Pomoć o praktično bilo kojoj temi možete dobiti dodavanjem argumenta
 868  komandi ":help". Pokušajte ovo (ne zaboravite <ENTER> na kraju):
 869 
 870 	:help w
 871 	:help c_CTRL-D
 872 	:help insert-index
 873 	:help user-manual
 874 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 875 		Lekcija 7.2: PRAVLJENJE STARTNOG SKRIPTA
 876 
 877 
 878 		  ** Aktivirajte mogućnosti editora **
 879 
 880  Vim ima mnogo više mogućnosti nego Vi, ali većina nije automatski
 881  aktivirana. Za dodatne mogućnosti napravite "vimrc" fajl.
 882 
 883  1. Otvorite "vimrc" fajl. Ovo zavisi od vašeg sistema:
 884 	:e ~/.vimrc		za Unix
 885 	:e $VIM/_vimrc		za MS-Windows
 886 
 887  2. Onda učitajte primer sadržaja "vimrc" fajla:
 888 	:r $VIMRUNTIME/vimrc_example.vim
 889 
 890  3. Snimite fajl sa:
 891 	:w
 892 
 893  Sledeći put kada pokrenete Vim, bojenje sintakse teksta biće
 894  aktivirano. Sva svoja podešavanja možete dodati u "vimrc" fajl.
 895  Za više informacija otkucajte :help vimrc-intro
 896 
 897 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 898 		   Lekcija 7.3: AUTOMATSKO DOVRŠAVANJE
 899 
 900 
 901 	** Dovršavanje komandne linije sa CTRL-D i <TAB> **
 902 
 903  1. Podesite Vim da ne bude u Vi-kompatibilnom modu: :set nocp
 904 
 905  2. Pogledajte koji fajlovi postoje u direktorijumu: :!ls ili :!dir
 906 
 907  3. Otkucajte početak komande: :e
 908 
 909  4. Otkucajte CTRL-D i Vim će prikazati spisak komandi koje počinju sa "e".
 910 
 911  5. Pritisnite <TAB> i Vim će dopuniti ime komande u ":edit".
 912 
 913  6. Dodajte razmak i početak imena postojećeg fajla: :edit FA
 914 
 915  7. Pritisnite <TAB>. Vim će dopuniti ime fajla (ako je jedinstveno).
 916 
 917 NAPOMENA: Moguće je dopuniti mnoge komande. Samo probajte CTRL-D i <TAB>.
 918      Naročito je korisno za :help komande.
 919 
 920 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 921 			   REZIME lekcije 7
 922 
 923 
 924  1. Otkucajte :help ili pritisnite <F1> ili <Help> za pomoć.
 925 
 926  2. Otkucajte :help komanda biste dobili pomoć za tu komandu.
 927 
 928  3. Otkucajte CTRL-W CTRL-W za prelazak u drugi prozor.
 929 
 930  4. Otkucajte :q da zatvorite prozor pomoći.
 931 
 932  5. Napravite vimrc startni skript za aktiviranje podešavanja koja
 933   vam odgovaraju.
 934 
 935  6. Dok kucate neku od : komandi, pritisnite CTRL-D da biste videli moguće
 936   vrednosti. Pritisnite <TAB> da odaberete jednu od njih.
 937 
 938 
 939 
 940 
 941 
 942 
 943 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 944  Ovim je priručnik završen. Njegov cilj je bio kratak pregled Vim editora,
 945  koliko da omogući njegovo relativno jednostavno korišćenje. Priručnik nije
 946  potpun, jer Vim ima mnogo više komandi. Kao sledeće, pročitajte priručnik:
 947  ":help user-manual".
 948 
 949  Za dalje čitanje i učenje, preporučujemo knjigu:
 950 	Vim - Vi Improved - by Steve Oualline
 951 	Izdavač: New Riders
 952  Prva knjiga potpuno posvećena Vim-u. Naročito korisna za početnike.
 953  Ima mnoštvo primera i slika.
 954  Vidite http://iccf-holland.org/click5.html
 955 
 956  Sledeća knjiga je starija i više govori o Vi-u nego o Vim-u, ali je takođe
 957  preporučujemo:
 958 	Learning the Vi Editor - by Linda Lamb
 959 	Izdavač: O'Reilly & Associates Inc.
 960  Dobra knjiga iz koje možete saznati skoro sve što možete raditi u Vi-ju.
 961  Šesto izdanje ima i informacija o Vim-u.
 962 
 963  Ovaj priručnik su napisali: Michael C. Pierce i Robert K. Ware,
 964  Colorado School of Mines koristeći ideje Charlesa Smitha,
 965  Colorado State University. E-mail: bware@mines.colorado.edu.
 966 
 967  Prilagođavanje za Vim uradio je Bram Moolenaar.
 968 
 969  Prevod na srpski: Ivan Nejgebauer <ian@uns.ac.rs>
 970  Verzija 1.0, maj/juni 2014.
 971 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~