"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "vim-8.2.1354/runtime/tutor/tutor.cs.cp1250" (2 Aug 2020, 25677 Bytes) of package /linux/misc/vim-8.2.1354.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested text file into HTML format (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file. See also the last Fossies "Diffs" side-by-side code changes report for "tutor.cs.cp1250": 8.1_vs_8.2.

  1 ===============================================================================
  2 =  V í t e j t e  v  t u t o r i a l u  V I M    -  Verze 1.5    =
  3 ===============================================================================
  4 
  5   Vim je velmi výkonný editor, který má příliš mnoho příkazů na to, aby
  6   mohly být všechny vysvětlené ve výuce jako tato. Tato výuka obsahuje
  7   dostatečné množství příkazů na to, aby bylo možné používat Vim jako
  8   víceúčelový editor.
  9 
  10   Přibližný čas potřebný ke zvládnutí této výuky je 25-30 minut, záleží
  11   na tom, kolik času strávíte přezkušováním.
  12 
  13   Příkazy v lekcích upravují text. Vytvoř kopii tohoto souboru pro
  14   procvičování (při startu "vimtutor" je již toto kopie).
  15 
  16   Je důležité pamatovat, že tato výuka je vytvořena pro výuku používáním.
  17   To znamená, že je potřeba si příkazy vyzkoušet pro jejich správné
  18   naučení. Pokud si jen čteš text, příkazy zapomeneš!
  19 
  20   Nyní se přesvědčte, že Caps-Lock NENÍ stlačený a několikrát stiskněte
  21   klávesu  j  aby se kurzor posunul natolik, že lekce 1.1 zaplní celou
  22   obrazovku.
  23 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  24 			Lekce 1.1: POHYB KURZORU
  25 
  26 
  27  ** Pro pohyb kurzoru používej klávesy h,j,k,l jak je znázorněno níže. **
  28 	   ^
  29 	   k		  Funkce: Klávesa h je vlevo a vykoná pohyb vlevo.
  30    < h	 l >		  Klávesa l je vpravo a vykoná pohyb vpravo.
  31 	   j			  Klávesa j vypadá na šipku dolu.
  32 	   v
  33  1. Pohybuj kurzorem po obrazovce dokud si na to nezvykneš.
  34 
  35  2. Drž klávesu pro pohyb dolu (j), dokud se její funkce nezopakuje.
  36 ---> Teď víš jak se přesunout na následující lekci.
  37 
  38  3. Použitím klávesy dolu přejdi na lekci 1.2.
  39 
  40 Poznámka: Pokud si někdy nejsi jist něčím, co jsi napsal, stlač <ESC> pro
  41      přechod do Normálního módu. Poté přepiš požadovaný příkaz.
  42 
  43 Poznámka: Kurzorové klávesy také fungují, avšak používání hjkl je rychlejší
  44      jakmile si na něj zvykneš.
  45 
  46 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  47 		   Lekce 1.2: SPUŠTĚNÍ A UKONČENÍ VIM
  48 
  49 
  50  !! POZNÁMKA: Před vykonáním těchto kroků si přečti celou lekci!!
  51 
  52  1. Stlač <ESC> (pro ujištění, že se nacházíš v Normálním módu).
  53 
  54  2. Napiš:			:q! <ENTER>.
  55 
  56 ---> Tímto ukončíš editor BEZ uložení změn, které si vykonal.
  57   Pokud chceš uložit změny a ukončit editor napiš:
  58 				:wq <ENTER>
  59 
  60  3. Až se dostaneš na příkazový řádek, napiš příkaz, kterým se dostaneš zpět
  61   do této výuky. To může být: vimtutor <ENTER>
  62   Běžně se používá:		 vim tutor <ENTER>
  63 
  64 ---> 'vim' znamená spuštění editoru, 'tutor' je soubor k editaci.
  65 
  66  4. Pokud si tyto kroky spolehlivě pamatuješ, vykonej kroky 1 až 3, čímž
  67   ukončíš a znovu spustíš editor. Potom přesuň kurzor dolu na lekci 1.3.
  68   
  69 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  70 		   Lekce 1.3: ÚPRAVA TEXTU - MAZÁNÍ
  71 
  72 
  73  ** Stisknutím klávesy x v Normálním módu smažeš znak na místě kurzoru. **
  74 
  75  1. Přesuň kurzor níže na řádek označený --->.
  76 
  77  2. K odstranění chyb přejdi kurzorem na znak, který chceš smazat.
  78 
  79  3. Stlač klávesu x k odstranění nechtěných znaků.
  80 
  81  4. Opakuj kroky 2 až 4 dokud není věta správně.
  82 
  83 ---> Krááva skoččilla přess měssíc.
  84 
  85  5. Pokud je věta správně, přejdi na lekci 1.4.
  86 
  87 POZNÁMKA: Nesnaž se pouze zapamatovat předváděné příkazy, uč se je používáním.
  88 
  89 
  90 
  91 
  92 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  93 		   Lekce 1.4: ÚPRAVA TEXTU - VKLÁDÁNÍ
  94 
  95 
  96    ** Stlačení klávesy i v Normálním módu umožňuje vkládání textu. **
  97 
  98  1. Přesuň kurzor na první řádek označený --->.
  99 
 100  2. Pro upravení prvního řádku do podoby řádku druhého, přesuň kurzor na
 101   první znak za místo, kde má být text vložený.
 102 
 103  3. Stlač i a napiš potřebný dodatek.
 104 
 105  4. Po opravení každé chyby stlač <ESC> pro návrat do Normálního módu.
 106   Opakuj kroky 2 až 4 dokud není věta správně.
 107 
 108 ---> Nějaký txt na této .
 109 ---> Nějaký text chybí na této řádce.
 110 
 111  5. Pokud již ovládáš vkládání textu, přejdi na následující shrnutí.
 112 
 113 
 114 
 115 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 116 			    SHRNUTÍ LEKCE 1
 117 
 118 
 119  1. Kurzorem se pohybuje pomocí šipek nebo klávesami hjkl.
 120 	h (vlevo)	j (dolu)	k (nahoru)	l (vpravo)
 121 
 122  2. Pro spuštění Vimu (z příkazového řádku) napiš: vim SOUBOR <ENTER>
 123 
 124  3. Pro ukončení Vimu napiš: <ESC> :q! <ENTER> bez uložení změn.
 125 	   	    anebo: <ESC> :wq <ENTER> pro uložení změn.
 126 
 127  4. Pro smazání znaku pod kurzorem napiš v Normálním módu: x
 128 
 129  5. Pro vkládání textu od místa kurzoru napiš v Normálním módu:
 130 	 i   vkládaný text	<ESC>
 131 
 132 POZNÁMKA: Stlačení <ESC> tě přemístí do Normálního módu nebo zruší nechtěný
 133    a částečně dokončený příkaz.
 134 
 135 Nyní pokračuj Lekcí 2.
 136 
 137 
 138 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 139 			Lekce 2.1: PŘÍKAZY MAZÁNÍ
 140 
 141 
 142 	    ** Příkaz dw smaže znaky do konce slova. **
 143 
 144  1. Stlač <ESC> k ubezpečení, že jsi v Normálním módu.
 145 
 146  2. Přesuň kurzor níže na řádek označený --->.
 147 
 148  3. Přesuň kurzor na začátek slova, které je potřeba smazat.
 149 
 150  4. Napiš  dw	 , aby slovo zmizelo.
 151 
 152 POZNÁMKA: Písmena dw se zobrazí na posledním řádku obrazovky jakmile je
 153 	 napíšeš. Když napíšeš něco špatně, stlač <ESC> a začni znova.
 154 
 155 ---> Jsou tu nějaká slova zábava, která nepatří list do této věty.
 156 
 157  5. Opakuj kroky 3 až 4 dokud není věta správně a přejdi na lekci 2.2.
 158 
 159 
 160 
 161 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 162 		   Lekce 2.2: VÍCE PŘÍKAZŮ MAZÁNÍ
 163 
 164 
 165 	  ** Napsání příkazu d$ smaže vše až do konce řádky. **
 166 
 167  1. Stlač <ESC> k ubezpečení, že jsi v Normálním módu.
 168 
 169  2. Přesuň kurzor níže na řádek označený --->.
 170 
 171  3. Přesuň kurzor na konec správné věty (ZA první tečku).
 172 
 173  4. Napiš d$ ,aby jsi smazal znaky až do konce řádku.
 174 
 175 ---> Někdo napsal konec této věty dvakrát. konec této věty dvakrát.
 176 
 177 
 178  5. Přejdi na lekci 2.3 pro pochopení toho, co se stalo.
 179 
 180 
 181 
 182 
 183 
 184 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 185 		 Lekce 2.3: ROZŠIŘOVACÍ PŘÍKAZY A OBJEKTY
 186 
 187 
 188  Formát mazacího příkazu d je následující:
 189 
 190 	 [číslo]  d  objekt   NEBO   d  [číslo]  objekt
 191  Kde:
 192   číslo - udává kolikrát se příkaz vykoná (volitelné, výchozí=1).
 193   d - je příkaz mazání.
 194   objekt - udává na čem se příkaz vykonává (vypsané níže).
 195 
 196  Krátký výpis objektů:
 197   w - od kurzoru do konce slova, včetně mezer.
 198   e - od kurzoru do konce slova, BEZ mezer.
 199   $ - od kurzoru do konce řádku.
 200 
 201 POZNÁMKA: Stlačením klávesy objektu v Normálním módu se kurzor přesune na
 202      místo upřesněné ve výpisu objektů.
 203 
 204 
 205 
 206 
 207 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 208 		   Lekce 2.4: VÝJIMKA Z 'PŘÍKAZ-OBJEKT'
 209 
 210 
 211   	     ** Napsáním  dd  smažeš celý řádek. **
 212 
 213  Vzhledem k častosti mazání celého řádku se autoři Vimu rozhodli, že bude
 214  jednoduší napsat prostě dvě d k smazání celého řádku.
 215 
 216  1. Přesuň kurzor na druhý řádek spodního textu.
 217  2. Napiš dd pro smazání řádku.
 218  3. Přejdi na čtvrtý řádek.
 219  4. Napiš  2dd  (vzpomeň si číslo-příkaz-objekt) pro smazání dvou řádků.
 220 
 221    1) Růže jsou červené,
 222    2) Bláto je zábavné,
 223    3) Fialky jsou modré,
 224    4) Mám auto,
 225    5) Hodinky ukazují čas,
 226    6) Cukr je sladký,
 227    7) A to jsi i ty.
 228 
 229 
 230 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 231 			  Lekce 2.5: PŘÍKAZ UNDO
 232 
 233 
 234  ** Stlač u	pro vrácení posledního příkazu, U pro celou řádku. **
 235 
 236  1. Přesuň kurzor níže na řádek označený ---> a přemísti ho na první chybu.
 237  2. Napiš x pro smazání prvního nechtěného znaku.
 238  3. Teď napiš u čímž vrátíš zpět poslední vykonaný příkaz.
 239  4. Nyní oprav všechny chyby na řádku pomocí příkazu x .
 240  5. Napiš velké U čímž vrátíš řádek do původního stavu.
 241  6. Teď napiš u několikrát, čímž vrátíš zpět příkaz U .
 242  7. Stlač CTRL-R (klávesu CTRL drž stlačenou a stiskni R) několikrát,
 243   čímž vrátíš zpět předtím vrácené příkazy (redo).
 244 
 245 ---> Opprav chybby nna toomto řádku a nahraď je pommocí undo.
 246 
 247  8. Toto jsou velmi užitečné příkazy. Nyní přejdi na souhrn Lekce 2.
 248 
 249  
 250 
 251 
 252 
 253 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 254 			    SHRNUTÍ LEKCE 2
 255 
 256 
 257  1. Pro smazání znaků od kurzoru do konce slova napiš:  dw
 258 
 259  2. Pro smazání znaků od kurzoru do konce řádku napiš:  d$
 260 
 261  3. Pro smazání celého řádku napiš:  dd
 262 
 263  4. Formát příkazu v Normálním módu je:
 264 
 265    [číslo]  příkaz  objekt  NEBO  příkaz   [číslo]  objekt
 266   kde:
 267    číslo - udává počet opakování příkazu
 268    příkaz - udává co je třeba vykonat, například d maže
 269    objekt - udává rozsah příkazu, například w (slovo),
 270 		$ (do konce řádku), atd.
 271 
 272  5. Pro vrácení předešlé činnosti, napiš:	u (malé u)
 273   Pro vrácení všech úprav na řádku napiš:	U (velké U)
 274   Pro vrácení vrácených úprav (redo) napiš:	CTRL-R
 275 
 276 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 277 			 Lekce 3.1: PŘÍKAZ VLOŽIT
 278 
 279 
 280    ** Příka p vloží poslední vymazaný text za kurzor. **
 281 
 282  1. Přesuň kurzor níže na poslední řádek textu.
 283 
 284  2. Napiš dd pro smazání řádku a jeho uložení do bufferu.
 285 
 286  3. Přesuň kurzor VÝŠE tam, kam smazaný řádek patří.
 287 
 288  4. V Normálním módu napiš p pro opětné vložení řádku.
 289 
 290  5. Opakuj kroky 2 až 4 dokud řádky nebudou ve správném pořadí.
 291 
 292   d) Také se dokážeš vzdělávat?
 293   b) Fialky jsou modré,
 294   c) Inteligence se učí,
 295   a) Růže jsou červené,
 296 
 297 
 298 
 299 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 300 		    Lekce 3.2: PŘÍKAZ NAHRAZENÍ
 301 
 302 
 303      ** Napsáním r a znaku se nahradí znak pod kurzorem. **
 304 
 305  1. Přesuň kurzor níže na první řádek označený --->.
 306 
 307  2. Přesuň kurzor na začátek první chyby.
 308 
 309  3. Napiš r a potom znak, který nahradí chybu.
 310 
 311  4. Opakuj kroky 2 až 3 dokud není první řádka správně.
 312 
 313 ---> Kdiž byl pzán tento řádeg, někdu stlažil špaqné klávesy!
 314 ---> Když byl psán tento řádek, někdo stlačíl špatné klávesy!
 315 
 316  5. Nyní přejdi na Lekci 3.2.
 317 
 318 POZNÁMKA: Zapamatuj si, že by ses měl učit používáním, ne zapamatováním.
 319 
 320 
 321 
 322 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 323 		      Lekce 3.3: PŘÍKAZ ÚPRAVY
 324 
 325 
 326 	 ** Pokud chceš změnit část nebo celé slovo, napiš cw . **
 327 
 328  1. Přesuň kurzor níže na první řádek označený --->.
 329 
 330  2. Umísti kurzor na písmeno i v slově řiťok.
 331 
 332  3. Napiš cw a oprav slovo (v tomto případě napiš 'ádek'.)
 333 
 334  4. Stlač <ESC> a přejdi na další chybu (první znak, který třeba změnit.)
 335 
 336  5. Opakuj kroky 3 až 4 dokud není první věta stejná jako ta druhá.
 337 
 338 ---> Tento řiťok má několik skic, které psadoinsa změnit pasdgf příkazu.
 339 ---> Tento řádek má několik slov, které potřebují změnit pomocí příkazu.
 340 
 341 Všimni si, že cw nejen nahrazuje slovo, ale také přemístí do vkládání.
 342 
 343 
 344 
 345 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 346 		    Lekce 3.4: VÍCE ZMĚN POUŽITÍM c
 347 
 348 
 349  ** Příkaz pro úpravu se druží se stejnými objekty jako ten pro mazání. **
 350 
 351  1. Příkaz pro úpravu pracuje stejně jako pro mazání. Formát je:
 352 
 353    [číslo]  c  objekt	 NEBO	  c	[číslo]  objekt
 354 
 355  2. Objekty jsou také shodné, jako např.: w (slovo), $ (konec řádku), atd.
 356 
 357  3. Přejdi níže na první řádek označený --->.
 358 
 359  4. Přesuň kurzor na první rozdíl.
 360 
 361  5. Napiš c$ pro upravení zbytku řádku podle toho druhého a stlač <ESC>.
 362 
 363 ---> Konec tohoto řádku potřebuje pomoc, aby byl jako ten druhý.
 364 ---> Konec tohoto řádku potřebuje opravit použitím příkazu c$ .
 365 
 366 
 367 
 368 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 369 			    SHRNUTÍ LEKCE 3
 370 
 371 
 372  1. Pro vložení textu, který byl smazán, napiš p . To vloží smazaný text
 373   ZA kurzor (pokud byl řádek smazaný, přejde na řádek pod kurzorem).
 374 
 375  2. Pro nahrazení znaku pod kurzorem, napiš r a potom znak, kterým
 376   chceš původní znak nahradit.
 377 
 378  3. Příkaz na upravování umožňuje změnit specifikovaný objekt od kurzoru
 379   do konce objektu. Například: Napiš cw ,čímž změníš text od pozice
 380   kurzoru do konce slova, c$ změní text do konce řádku.
 381 
 382  4. Formát pro nahrazování je:
 383 
 384 	 [číslo]  c  objekt   NEBO   c  [číslo]  objekt
 385 
 386 Nyní přejdi na následující lekci.
 387 
 388 
 389 
 390 
 391 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 392 		   Lekce 4.1: POZICE A STATUS SOUBORU
 393 
 394 
 395  ** Stlač CTRL-g pro zobrazení své pozice v souboru a statusu souboru.
 396   Stlač SHIFT-G pro přechod na řádek v souboru. **
 397 
 398  Poznámka: Přečti si celou lekci než začneš vykonávat kroky!!
 399 
 400  1. Drž klávesu Ctrl stlačenou a stiskni g . Vespod obrazovky se zobrazí
 401   stavový řádek s názvem souboru a řádkou na které se nacházíš. Zapamatuj
 402   si číslo řádku pro krok 3.
 403 
 404  2. Stlač shift-G pro přesun na konec souboru.
 405 
 406  3. Napiš číslo řádku na kterém si se nacházel a stlač shift-G. To tě
 407   vrátí na řádek, na kterém jsi dříve stiskl Ctrl-g.
 408   (Když píšeš čísla, tak se NEZOBRAZUJÍ na obrazovce.)
 409 
 410  4. Pokud se cítíš schopný vykonat tyto kroky, vykonej je.
 411 
 412 
 413 
 414 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 415 			Lekce 4.2: PŘÍKAZ VYHLEDÁVÁNÍ
 416 
 417 
 418   ** Napiš / následované řetězcem pro vyhledání onoho řetězce. **
 419 
 420  1. Stiskni / v Normálním módu. Všimni si, že tento znak se spolu s
 421   kurzorem zobrazí v dolní části obrazovky jako příkaz : .
 422 
 423  2. Nyní napiš 'chhybba' <ENTER>. To je slovo, které chceš vyhledat.
 424 
 425  3. Pro vyhledání dalšího výsledku stejného řetězce, jednoduše stlač n .
 426   Pro vyhledání dalšího výsledku stejného řetězce opačným směrem, stiskni
 427   Shift-N.
 428 
 429  4. Pokud chceš vyhledat řetězec v opačném směru, použij příkaz ? místo
 430   příkazu / .
 431 
 432 ---> "chhybba" není způsob, jak hláskovat chyba; chhybba je chyba.
 433 
 434 Poznámka: Když vyhledávání dosáhne konce souboru, bude pokračovat na jeho
 435      začátku.
 436 
 437 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 438 		  Lekce 4.3: VYHLEDÁVÁNÍ PÁROVÉ ZÁVORKY
 439 
 440 
 441 	   ** Napiš % pro nalezení párové ),], nebo } . **
 442 
 443  1. Přemísti kurzor na kteroukoli (, [, nebo { v řádku označeném --->.
 444 
 445  2. Nyní napiš znak % .
 446 
 447  3. Kurzor se přemístí na odpovídající závorku.
 448 
 449  4. Stlač % pro přesun kurzoru zpět na otvírající závorku.
 450 
 451 ---> Toto ( je testovací řádek ('s, ['s ] a {'s } v něm. ))
 452 
 453 Poznámka: Toto je velmi užitečné pří ladění programu s chybějícími
 454      uzavíracími závorkami.
 455 
 456 
 457 
 458 
 459 
 460 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 461 		   Lekce 4.4: ZPŮSOB JAK ZMĚNIT CHYBY
 462 		   
 463 
 464  ** Napiš :s/staré/nové/g pro nahrazení slova 'nové' za 'staré'. **
 465 
 466  1. Přesuň kurzor na řádek označený --->.
 467 
 468  2. Napiš :s/dobréé/dobré <ENTER> . Všimni si, že tento příkaz změní pouze
 469   první výskyt v řádku.
 470 
 471  3. Nyní napiš	 :s/dobréé/dobré/g což znamená celkové nahrazení v řádku.
 472   Toto nahradí všechny výskyty v řádku.
 473 
 474 ---> dobréé suroviny a dobréé náčiní jsou základem dobréé kuchyně.
 475 
 476  4. Pro změnu všech výskytů řetězce mezi dvěma řádky,
 477   Napiš  :#,#s/staré/nové/g kde #,# jsou čísla oněch řádek.
 478   Napiš  :%s/staré/nové/g  pro změnu všech výskytů v celém souboru.
 479 
 480 
 481 
 482 
 483 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 484 			    SHRNUTÍ LEKCE 4
 485 
 486 
 487  1. Ctrl-g vypíše tvou pozici v souboru a status souboru.
 488   Shift-G tě přemístí na konec souboru. Číslo následované
 489   Shift-G tě přesune na dané číslo řádku.
 490 
 491  2. Napsání / následované řetězcem vyhledá řetězec směrem DOPŘEDU.
 492   Napsání ? následované řetězcem vyhledá řetězec směrem DOZADU.
 493   Napsání n po vyhledávání najde následující výskyt řetězce ve stejném
 494   směru, Shift-N ve směru opačném.
 495 
 496  3. Stisknutí % když je kurzor na (,),[,],{, nebo } najde odpovídající
 497   párovou závorku.
 498 
 499  4. Pro nahrazení nového za první starý v řádku napiš   :s/staré/nové
 500   Pro nahrazení nového za všechny staré v řádku napiš  :s/staré/nové/g
 501   Pro nahrazení řetězců mezi dvěmi řádkami # napiš   :#,#s/staré/nové/g
 502   Pro nahrazení všech výskytů v souboru napiš	  :%s/staré/nové/g
 503   Pro potvrzení každého nahrazení přidej 'c'		  :%s/staré/nové/gc
 504 
 505 
 506 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 507 		  Lekce 5.1: JAK VYKONAT VNĚJŠÍ PŘÍKAZ
 508 
 509 
 510  ** Napiš :! následované vnějším příkazem pro spuštění příkazu. **
 511 
 512  1. Napiš obvyklý příkaz : , který umístí kurzor na spodek obrazovky
 513   To umožní napsat příkaz.
 514 
 515  2. Nyní stiskni ! (vykřičník). To umožní vykonat jakýkoliv vnější
 516   příkaz z příkazového řádku.
 517 
 518  3. Například napiš ls za ! a stiskni <ENTER>. Tento příkaz zobrazí
 519   obsah tvého adresáře jako v příkazovém řádku.
 520   Vyzkoušej :!dir pokud ls nefunguje.
 521 
 522 Poznámka: Takto je možné vykonat jakýkoliv příkaz.
 523 
 524 Poznámka: Všechny příkazy : musí být dokončené stisknutím <ENTER>
 525 
 526 
 527 
 528 
 529 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 530 		   Lekce 5.2: VÍCE O UKLÁDÁNÍ SOUBORŮ
 531 
 532 
 533 	  ** Pro uložení změn v souboru napiš :w SOUBOR. **
 534 
 535  1. Napiš :!dir nebo :!ls pro výpis aktuálního adresáře.
 536   Už víš, že za tímto musíš stisknout <ENTER>.
 537 
 538  2. Vyber si název souboru, který ještě neexistuje, například TEST.
 539 
 540  3. Nyní napiš: :w TEST (kde TEST je vybraný název souboru.)
 541 
 542  4. To uloží celý soubor (Výuka Vimu) pod názvem TEST.
 543   Pro ověření napiš znovu :!dir , čímž zobrazíš obsah adresáře.
 544 
 545 Poznámka: Jakmile ukončíš Vim a znovu ho spustíš s názvem souboru TEST,
 546      soubor bude přesná kopie výuky, když si ji ukládal.
 547 
 548  5. Nyní odstraň soubor napsáním (MS-DOS):  :!del TEST
 549 			   nebo (Unix):   :!rm TEST
 550 
 551 
 552 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 553 		   Lekce 5.3: VÝBĚROVÝ PŘÍKAZ ULOŽENÍ
 554 
 555 
 556 	  ** Pro uložení části souboru napiš :#,# w SOUBOR **
 557 
 558  1. Ještě jednou napiš :!dir nebo :!ls pro výpis aktuálního adresáře
 559   a vyber vhodný název souboru jako např. TEST.
 560 
 561  2. Přesuň kurzor na vrch této stránky a stiskni Ctrl-g pro zobrazení
 562   čísla řádku. ZAPAMATUJ SI TOTO ČÍSLO!
 563 
 564  3. Nyní se přesuň na spodek této stránky a opět stiskni Ctrl-g.
 565   ZAPAMATUJ SI I ČÍSLO TOHOTO ŘÁDKU!
 566 
 567  4. Pro uložení POUZE části souboru, napiš :#,# w TEST kde #,# jsou
 568   čísla dvou zapamatovaných řádků (vrch, spodek) a TEST je název souboru.
 569 
 570  5. Znova se ujisti, že tam ten soubor je pomocí :!dir ale NEODSTRAŇUJ ho.
 571 
 572 
 573 
 574 
 575 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 576 		    Lekce 5.4: SLUČOVÁNÍ SOUBORŮ
 577 
 578 
 579    	  ** K vložení obsahu souboru napiš :r NÁZEV_SOUBORU **
 580 
 581  1. Napiš :!dir pro ujištění, že soubor TEST stále existuje.
 582 
 583  2. Přesuň kurzor na vrch této stránky.
 584 
 585 POZNÁMKA: Po vykonání kroku 3 uvidíš lekci 5.3.	Potom se opět přesuň dolů
 586      na tuto lekci.
 587 
 588  3. Nyní vlož soubor TEST použitím příkazu :r TEST kde TEST je název
 589   souboru.
 590 
 591 POZNÁMKA: Soubor, který vkládáš se vloží od místa, kde se nachází kurzor.
 592 
 593  4. Pro potvrzení vložení souboru, přesuň kurzor zpět a všimni si, že teď
 594   máš dvě kopie lekce 5.3, originál a souborovou verzi.
 595 
 596 
 597 
 598 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 599 			    SHRNUTÍ LEKCE 5
 600 
 601 
 602  1. :!příkaz vykoná vnější příkaz.
 603 
 604    Některé užitečné příklady jsou:
 605 	 (MS-DOS)	 (Unix)
 606 	 :!dir		  :!ls		  - zobrazí obsah souboru.
 607 	 :!del SOUBOR   :!rm SOUBOR   - odstraní SOUBOR.
 608 
 609  2. :w SOUBOR uloží aktuální text jako SOUBOR na disk.
 610 
 611  3. :#,#w SOUBOR uloží řádky od # do # do SOUBORU.
 612 
 613  4. :r SOUBOR vybere z disku SOUBOR a vloží ho do editovaného souboru
 614    za pozici kurzoru.
 615 
 616 
 617 
 618 
 619 
 620 
 621 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 622 			 Lekce 6.1: PŘÍKAZ OTEVŘÍT
 623 
 624 
 625  ** Napiš o pro vložení řádku pod kurzor a přepnutí do Vkládacího módu. **
 626 
 627  1. Přemísti kurzor níže na řádek označený --->.
 628 
 629  2. Napiš o (malé) pro vložení řádku POD kurzor a přepnutí do
 630   Vkládacího módu.
 631 
 632  3. Nyní zkopíruj řádek označený ---> a stiskni <ESC> pro ukončení
 633   Vkládacího módu.
 634  
 635 ---> Po stisknutí o se kurzor přemístí na vložený řádek do Vkládacího
 636   módu.
 637 
 638  4. Pro otevření řádku NAD kurzorem jednoduše napiš velké O , místo
 639   malého o. Vyzkoušej si to na následujícím řádku.
 640 Vlož řádek nad tímto napsáním Shift-O po umístění kurzoru na tento řádek.
 641 
 642 
 643 
 644 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 645 			 Lekce 6.2: PŘÍKAZ PŘIDAT
 646 
 647 
 648 	   ** Stiskni a pro vložení textu ZA kurzor. **
 649 
 650  1. Přesuň kurzor na níže na konec řádky označené --->
 651   stisknutím $ v Normálním módu.
 652 
 653  2. Stiskni a (malé) pro přidání textu ZA znak, který je pod kurzorem.
 654   (Velké A přidá na konec řádku.)
 655 
 656 Poznámka: Tímto se vyhneš stisknutí i , posledního znaku, textu na vložení,
 657      <ESC>, kurzor doprava, a nakonec x na přidávání na konec řádku!
 658 
 659  3. Nyní dokončí první řádek. Všimni si, že přidávání je vlastně stejné jako
 660   Vkládací mód, kromě místa, kam se text vkládá.
 661 
 662 ---> Tento řádek ti umožňuje nacvičit
 663 ---> Tento řádek ti umožňuje nacvičit přidávání textu na konec řádky.
 664 
 665 
 666 
 667 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 668 		   Lekce 6.3: JINÝ ZPŮSOB NAHRAZOVÁNÍ
 669 
 670 
 671     ** Napiš velké R pro nahrazení víc než jednoho znaku. **
 672 
 673  1. Přesuň kurzor na první řádek označený --->.
 674 
 675  2. Umísti kurzor na začátek prvního slova, které je odlišné od druhého
 676   řádku označeného ---> (slovo 'poslední').
 677 
 678  3. Nyní stiskni R a nahraď zbytek textu na prvním řádku přepsáním
 679   starého textu tak, aby byl první řádek stejný jako ten druhý.
 680 
 681 ---> Pro upravení prvního řádku do tvaru toho poslední na straně použij kl.
 682 ---> Pro upravení prvního řádku do tvaru toho druhého, napiš R a nový text.
 683 
 684  4. Všimni si, že jakmile stiskneš <ESC> všechen nezměněný text zůstává.
 685 
 686 
 687 
 688 
 689 
 690 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 691 		     Lekce 6.4: NASTAVENÍ MOŽNOSTÍ
 692 
 693  ** Nastav možnost, že vyhledávání anebo nahrazování nedbá velikosti písmen **
 694 
 695  1. Vyhledej řetězec 'ignore' napsáním:
 696   /ignore
 697   Zopakuj několikrát stisknutí klávesy n.
 698 
 699  2. Nastav možnost 'ic' (Ignore case) napsáním příkazu:
 700   :set ic
 701 
 702  3. Nyní znovu vyhledej 'ignore' stisknutím: n
 703   Několikrát hledání zopakuj stisknutím klávesy n.
 704 
 705  4. Nastav možnosti 'hlsearch' a 'incsearch':
 706   :set hls is
 707 
 708  5. Nyní znovu vykonej vyhledávací příkaz a sleduj, co se stane:
 709   /ignore
 710 
 711  6. Pro vypnutí zvýrazňování výsledků napiš:
 712   :nohlsearch
 713 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 714 			    SHRHNUTÍ LEKCE 6
 715 
 716 
 717  1. Stisknutí o otevře nový řádek POD kurzorem a umístí kurzor na vložený
 718   řádek do Vkládacího módu.
 719   Napsání velkého O otevře řádek NAD řádkem, na kterém je kurzor.
 720 
 721  2. Stiskni a pro vložení textu ZA znak na pozici kurzoru.
 722   Napsání velkého A automaticky přidá text na konec řádku.
 723 
 724  3. Stisknutí velkého R přepne do Nahrazovacího módu, dokud
 725   nestiskneš <ESC> pro jeho ukončení.
 726 
 727  4. Napsání ":set xxx" nastaví možnosti "xxx".
 728 
 729 
 730 
 731 
 732 
 733 
 734 
 735 
 736 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 737 		   LEKCE 7: PŘÍKAZY ON-LINE NÁPOVĚDY
 738 
 739 
 740 		  ** Používej on-line systém nápovědy **
 741 
 742  Vim má obsáhlý on-line systém nápovědy. Pro začátek vyzkoušej jeden z
 743  následujících:
 744 	- stiskni klávesu <HELP> (pokud ji máš)
 745 	- stiskni klávesu <F1> (pokud ji máš)
 746 	- napiš :help <ENTER>
 747 
 748  Napiš :q <ENTER> pro uzavření okna nápovědy.
 749 
 750  Můžeš najít nápovědu k jakémukoliv tématu přidáním argumentu k
 751  příkazu ":help". Zkus tyto (nezapomeň stisknout <ENTER>):
 752 
 753 	:help w
 754 	:help c_<T
 755 	:help insert-index
 756 	:help user-manual
 757 
 758 
 759 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 760 		 LEKCE 8: VYTVOŘENÍ INICIALIZAČNÍHO SKRIPTU
 761 
 762 		    ** Zapni funkce editoru Vim **
 763 
 764  Vim má daleko více funkcí než Vi, ale většina z nich je vypnuta ve výchozím
 765  nastavení. Pro zapnutí některých vytvoř soubor "vimrc".
 766 
 767  1. Začni upravovat soubor "vimrc". Toto závisí na použitém systému:
 768 	:edit ~/.vimrc			pro Unix
 769 	:edit $VIM/_vimrc		pro MS-Windows
 770 
 771  2. Nyní čti ukázkový "vimrc" soubor:
 772 
 773 	:read $VIMRUNTIME/vimrc_example.vim
 774 
 775  3. Ulož soubor pomocí:
 776 
 777 	:write
 778 
 779  Po příštím startu Vim se zapne zvýrazňování syntaxe.
 780  Do souboru "vimrc" můžeš přidat všechny svoje upřednostňované nastavení.
 781 
 782 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 783 
 784  Toto ukončuje výuku Vim, která byla myšlená jako stručný přehled
 785  editoru Vim, tak akorát postačující pro lehké a obstojné používání editoru.
 786  Tato výuka má daleko od úplnosti, protože Vim obsahuje podstatně více
 787  příkazů. Dále si přečti uživatelský manuál: ":help user-manual".
 788 
 789  Pro další studium je doporučená kniha:
 790 	Vim - Vi Improved - od Steve Oualline
 791 	Nakladatel: New Riders
 792  První kniha určená pro Vim. Obzvláště vhodná pro začátečníky.
 793  Obsahuje množství příkladů a obrázků.
 794  viz http://iccf-holland.org/click5.html
 795 
 796  Tato kniha je starší a více věnovaná Vi než Vim, ale také doporučená:
 797 	Learning the Vi Editor - od Linda Lamb
 798 	Nakladatel: O'Reilly & Associates Inc.
 799  Je to dobrá kniha pro získání vědomostí téměř o všem, co můžete s Vi dělat.
 800  Šesté vydání obsahuje též informace o Vim.
 801 
 802  Tato výuka byla napsaná autory Michael C. Pierce a Robert K. Ware,
 803  Colorado School of Mines s použitím myšlenek od: Charles Smith,
 804  Colorado State University. E-mail: bware@mines.colorado.edu.
 805 
 806  Upravil pro Vim: Bram Moolenaar.
 807 
 808 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 809 
 810  Překlad do češtiny: Luboš Turek
 811  E-Mail: lubos.turek@gmail.com
 812  2007 Feb 28