"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "sssd-2.4.2/src/man/uk/sssd-kcm.8.xml" (19 Feb 2021, 13998 Bytes) of package /linux/misc/sssd-2.4.2.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) XML source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file. See also the latest Fossies "Diffs" side-by-side code changes report for "sssd-kcm.8.xml": 2.4.1_vs_2.4.2.

  1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  2 <!DOCTYPE reference PUBLIC "-//OASIS//DTD DocBook V4.4//EN"
  3 "http://www.oasis-open.org/docbook/xml/4.4/docbookx.dtd">
  4 <reference>
  5 <title>Сторінки підручника SSSD</title>
  6 <refentry>
  7   <xi:include xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude" href="include/upstream.xml" />
  8 
  9   <refmeta>
  10     <refentrytitle>sssd-kcm</refentrytitle>
  11     <manvolnum>8</manvolnum>
  12     <refmiscinfo class="manual">Формати файлів та правила</refmiscinfo>
  13   </refmeta>
  14 
  15   <refnamediv id='name'>
  16     <refname>sssd-kcm</refname>
  17     <refpurpose>Керування кешем Kerberos SSSD</refpurpose>
  18   </refnamediv>
  19 
  20   <refsect1 id='description'>
  21     <title>ОПИС</title>
  22     <para>
  23       На цій сторінці підручника описано налаштування засобу керування кешем
  24 Kerberos SSSD (Kerberos Cache Manager або KCM). KCM є процесом, який
  25 зберігає, стежить і керує кешем реєстраційних даних Kerberos. Ідея створення
  26 засобу походить із проєкту Heimdal Kerberos, хоча у бібліотеці Kerberos MIT
  27 також надається підтримка з боку клієнта для кешу реєстраційних даних KCM
  28 (докладніше про це нижче).
  29     </para>
  30     <para>
  31       У конфігураціях, де кешем Kerberos керує KCM, бібліотека Kerberos (типово
  32 використовується за допомогою якоїсь програми, наприклад <citerefentry>
  33 <refentrytitle>kinit</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum>
  34 </citerefentry>) є <quote>клієнтом KCM</quote>, а фонова служба KCM
  35 вважається <quote>сервером KCM</quote>. Клієнт і сервер обмінюються даними
  36 за допомогою сокета UNIX.
  37     </para>
  38     <para>
  39       Сервер KCM стежити за кожним власником кешу реєстраційних даних і виконує
  40 перевірку прав доступу на основі UID і GID клієнта KCM. Користувач root має
  41 доступ до усіх кешів реєстраційних даних.
  42     </para>
  43     <para>
  44       Кеш реєстраційних даних KCM має декілька цікавих властивостей:
  45       <itemizedlist>
  46         <listitem>
  47           <para>
  48             оскільки процес виконується у просторі користувача, він підлягає обмеженням
  49 за простором назв UID, на відміну від набору ключів ядра
  50           </para>
  51         </listitem>
  52         <listitem>
  53           <para>
  54             на відміну від кешу на основі наборів ключів ядра, який є спільним для усіх
  55 контейнерів, сервер KCM є окремим процесом, чия точка входу є сокетом UNIX
  56           </para>
  57         </listitem>
  58         <listitem>
  59           <para>
  60             реалізація у SSSD зберігає дані ccache у базі даних, файл якої типово
  61 називається <replaceable>/var/lib/sss/secrets</replaceable>. За допомогою
  62 цього файла ccache зберігаються протягом періодів перезапуску сервера KCM
  63 або перезавантаження комп'ютера.
  64           </para>
  65         </listitem>
  66       </itemizedlist>
  67       Це надає змогу системі використовувати кеш реєстраційних даних із
  68 врахуванням збірок, одночасно надаючи спільний доступ до кешу реєстраційних
  69 даних для декількох контейнерів або без контейнерів взагалі шляхом
  70 прив'язування-монтування сокета.
  71     </para>
  72     <para>
  73       The KCM default client idle timeout is 5 minutes, this allows more time for
  74 user interaction with command line tools such as kinit.
  75     </para>
  76   </refsect1>
  77 
  78   <refsect1 id='usage'>
  79     <title>КОРИСТУВАННЯ КЕШЕМ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДАНИХ KCM</title>
  80     <para>
  81       Для використання кешу реєстраційних даних KCM його слід вибрати стандартним
  82 типом реєстраційних даних у <citerefentry>
  83 <refentrytitle>krb5.conf</refentrytitle><manvolnum>5</manvolnum>
  84 </citerefentry>. Назвою кешу реєстраційних даних має бути лише
  85 <quote>KCM:</quote> без будь-яких розширень шаблонами. Приклад: <programlisting>
  86 [libdefaults]
  87   default_ccache_name = KCM:
  88       </programlisting>
  89     </para>
  90     <para>
  91       Далі, слід визначити однаковий шлях до сокета UNIX для клієнтських бібліотек
  92 Kerberos і сервера KCM. Типово, у обох випадках використовується однаковий
  93 шлях <replaceable>/var/run/.heim_org.h5l.kcm-socket</replaceable>. Для
  94 налаштовування бібліотеки Kerberos змініть значення її параметра
  95 <quote>kcm_socket</quote>, як це описано на сторінці підручника
  96 <citerefentry>
  97 <refentrytitle>krb5.conf</refentrytitle><manvolnum>5</manvolnum>
  98 </citerefentry>.
  99     </para>
 100     <para>
 101       Нарешті, переконайтеся, що з сервером KCM SSSD можна встановити
 102 зв'язок. Типово, служба KCM вмикається за допомогою сокета з <citerefentry>
 103 <refentrytitle>systemd</refentrytitle> <manvolnum>1</manvolnum>
 104 </citerefentry>. На відміну від інших служб SSSD, її не можна запустити
 105 додаванням рядка <quote>kcm</quote> до інструкції <quote>service</quote>.
 106 <programlisting>
 107 systemctl start sssd-kcm.socket
 108 systemctl enable sssd-kcm.socket
 109       </programlisting> Будь ласка, зауважте, що
 110 відповідні налаштування модулів вже могло бути виконано засобами вашого
 111 дистрибутива.
 112     </para>
 113   </refsect1>
 114 
 115   <refsect1 id='storage'>
 116     <title>СХОВИЩЕ КЕШУ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДАНИХ</title>
 117     <para>
 118       Кеші реєстраційних даних зберігаються у базі даних, дуже подібно до кешів
 119 записів користувачів і груп SSSD. Типово, база даних зберігається у
 120 <quote>/var/lib/sss/secrets</quote>.
 121     </para>
 122   </refsect1>
 123 
 124   <refsect1 id='debugging'>
 125     <title>ОТРИМАННЯ ДІАГНОСТИЧНОГО ЖУРНАЛУ</title>
 126     <para>
 127       Типово, служба sssd-kcm активує крізь сокет <citerefentry>
 128 <refentrytitle>systemd</refentrytitle> <manvolnum>1</manvolnum>
 129 </citerefentry>. Для створення діагностичних журналів додайте вказані нижче
 130 рядки або безпосередньо до файла <filename>/etc/sssd/sssd.conf</filename>,
 131 або як фрагмент налаштувань до каталогу
 132 <filename>/etc/sssd/conf.d/</filename>: <programlisting>
 133 [kcm]
 134 debug_level = 10
 135       </programlisting> Далі, перезапустіть службу sssd-kcm: <programlisting>
 136 systemctl restart sssd-kcm.service
 137       </programlisting> Нарешті, виконайте дії, які не призводять до
 138 бажаних для вас наслідків. Журнал KCM буде записано до
 139 <filename>/var/log/sssd/sssd_kcm.log</filename>. Рекомендуємо вимкнути
 140 ведення діагностичного журналу, якщо вам не потрібні діагностичні дані,
 141 оскільки служба sssd-kcm може породжувати доволі великий обсяг діагностичних
 142 даних.
 143     </para>
 144     <para>
 145       Будь ласка, зауважте, що у поточній версії фрагменти налаштувань буде
 146 оброблено, лише якщо взагалі існує основний файл налаштувань
 147 <filename>/etc/sssd/sssd.conf</filename>.
 148     </para>
 149   </refsect1>
 150 
 151   <refsect1 id='options'>
 152     <title>ПАРАМЕТРИ НАЛАШТУВАННЯ</title>
 153     <para>
 154       Налаштовування служби KCM виконується за допомогою розділу
 155 <quote>kcm</quote> файла sssd.conf. Будь ласка, зауважте, що оскільки
 156 активація служби KCM, зазвичай, відбувається за допомогою сокетів, після
 157 внесення змін до розділу <quote>kcm</quote> файла sssd.conf достатньо
 158 перезапустити службу <quote>sssd-kcm</quote>: <programlisting>
 159 systemctl restart sssd-kcm.service
 160       </programlisting>
 161     </para>
 162     <para>
 163       Налаштування служби KCM виконують за допомогою <quote>kcm</quote>. Докладний
 164 опис синтаксичних конструкцій налаштувань наведено у розділі <quote>ФОРМАТ
 165 ФАЙЛА</quote> сторінки підручника щодо <citerefentry>
 166 <refentrytitle>sssd.conf</refentrytitle> <manvolnum>5</manvolnum>
 167 </citerefentry>.
 168     </para>
 169     <para>
 170       Службі kcm можна передавати типові параметри служби SSSD, зокрема
 171 <quote>debug_level</quote> та <quote>fd_limit</quote> Із повним списком
 172 параметрів можна ознайомитися на сторінці підручника <citerefentry>
 173 <refentrytitle>sssd.conf</refentrytitle> <manvolnum>5</manvolnum>
 174 </citerefentry>. Крім того, передбачено декілька специфічних для KCM
 175 параметрів.
 176     </para>
 177     <variablelist>
 178       <varlistentry>
 179         <term>socket_path (рядок)</term>
 180         <listitem>
 181           <para>
 182             Сокет, на якому очікуватиме на з'єднання служба KCM.
 183           </para>
 184           <para>
 185             Типове значення:
 186 <replaceable>/var/run/.heim_org.h5l.kcm-socket</replaceable>
 187           </para>
 188           <para>
 189             <phrase condition="have_systemd"> Note: on platforms where systemd is
 190 supported, the socket path is overwritten by the one defined in the
 191 sssd-kcm.socket unit file. </phrase>
 192           </para>
 193         </listitem>
 194       </varlistentry>
 195       <varlistentry>
 196         <term>max_ccaches (ціле число)</term>
 197         <listitem>
 198           <para>
 199             Скільки кешів реєстраційних може мати даних база даних KCM для усіх
 200 користувачів.
 201           </para>
 202           <para>
 203             Типове значення: 0 (без обмежень, застосовується лише квота на кількість
 204 кешів на UID)
 205           </para>
 206         </listitem>
 207       </varlistentry>
 208       <varlistentry>
 209         <term>max_uid_ccaches (ціле число)</term>
 210         <listitem>
 211           <para>
 212             Скільки кешів реєстраційних може мати даних база даних KCM для окремого
 213 UID. Еквівалент значення <quote>кількість реєстраційних даних, які можна
 214 ініціювати за допомогою kinit</quote>.
 215           </para>
 216           <para>
 217             Типове значення: 64
 218           </para>
 219         </listitem>
 220       </varlistentry>
 221       <varlistentry>
 222         <term>max_ccache_size (ціле число)</term>
 223         <listitem>
 224           <para>
 225             Наскільки великим може бути кеш реєстраційних даних окремого ccache. Ця
 226 квота обчислюється для усіх квитків служб разом.
 227           </para>
 228           <para>
 229             Типове значення: 65536
 230           </para>
 231         </listitem>
 232       </varlistentry>
 233     </variablelist>
 234   </refsect1>
 235 
 236   <refsect1 id='see_also'>
 237     <title>ТАКОЖ ПЕРЕГЛЯНЬТЕ</title>
 238     <para>
 239       <citerefentry> <refentrytitle>sssd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum>
 240 </citerefentry>, <citerefentry>
 241 <refentrytitle>sssd.conf</refentrytitle><manvolnum>5</manvolnum>
 242 </citerefentry>,
 243     </para>
 244   </refsect1>
 245 </refentry>
 246 </reference>