"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "sssd-2.4.2/src/man/sv/sssd-kcm.8.xml" (19 Feb 2021, 9866 Bytes) of package /linux/misc/sssd-2.4.2.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) XML source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file. See also the latest Fossies "Diffs" side-by-side code changes report for "sssd-kcm.8.xml": 2.4.1_vs_2.4.2.

  1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  2 <!DOCTYPE reference PUBLIC "-//OASIS//DTD DocBook V4.4//EN"
  3 "http://www.oasis-open.org/docbook/xml/4.4/docbookx.dtd">
  4 <reference>
  5 <title>SSSD manualsidor</title>
  6 <refentry>
  7   <xi:include xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude" href="include/upstream.xml" />
  8 
  9   <refmeta>
  10     <refentrytitle>sssd-kcm</refentrytitle>
  11     <manvolnum>8</manvolnum>
  12     <refmiscinfo class="manual">Filformat och konventioner</refmiscinfo>
  13   </refmeta>
  14 
  15   <refnamediv id='name'>
  16     <refname>sssd-kcm</refname>
  17     <refpurpose>SSSD Kerberos cache-hanterare</refpurpose>
  18   </refnamediv>
  19 
  20   <refsect1 id='description'>
  21     <title>BESKRIVNING</title>
  22     <para>
  23       Denna manualsida beskriver konfigurationen av SSSD:s Kerberos
  24 cache-hanterare (KCM). KCM är en process som lagrar, spårar och hanterar
  25 Kerberoskreditiv-cachar. Det kommer från projektet Heimdal Kerberos, fast
  26 biblioteket MIT Kerberos tillhandahåller även stöd för klientsidan (mer
  27 detaljer om det nedan) av KCM-kreditiv-cachen.
  28     </para>
  29     <para>
  30       I en uppsättning där Kerberos cachar hanteras av KCM är Kerberosbiblioteket
  31 (typiskt använt via ett program, som t.ex., <citerefentry>
  32 <refentrytitle>kinit</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum>
  33 </citerefentry>, en <quote>”KCM-klient"</quote> och KCMdemonen refereras
  34 till som en <quote>”KCM-server"</quote>. Klienten och servern kommunicerar
  35 via ett UNIX-uttag.
  36     </para>
  37     <para>
  38       KCM-servern håller reda på ägaren till varje kreditiv-cache och utför
  39 åtkomstkontroller baserat på AID:t och GID:t på KCM-klienten.
  40 Root-användaren har åtkomst till alla kreditiv-cachar.
  41     </para>
  42     <para>
  43       KCM-kreditiv-cachen har flera intressanta egenskaper:
  44       <itemizedlist>
  45         <listitem>
  46           <para>
  47             eftersom processen kör i användarrymden är den föremål för AID-namnrymder,
  48 till skillnad mot kärnans nyckelring
  49           </para>
  50         </listitem>
  51         <listitem>
  52           <para>
  53             till skillnad mot kärnans nyckelringsbaserade cache, som delas mellan alla
  54 behållare, är KCM-servern en separat process vars ingångspunkt är ett
  55 UNIX-uttag
  56           </para>
  57         </listitem>
  58         <listitem>
  59           <para>
  60             SSSD-implementationen sparar ccache:rna i en databas, vanligen placerad i
  61 <replaceable>/var/lib/sss/secrets</replaceable>, vilket gör att ccache:rna
  62 kan överleva att KCM-servern eller hela maskinen startas om.
  63           </para>
  64         </listitem>
  65       </itemizedlist>
  66       Detta gör att systemet kan använda en samlingsmedveten kreditiv-cache, och
  67 ändå dela kreditivcachen mellan några eller inga behållare genom
  68 bindmontering av uttaget.
  69     </para>
  70     <para>
  71       The KCM default client idle timeout is 5 minutes, this allows more time for
  72 user interaction with command line tools such as kinit.
  73     </para>
  74   </refsect1>
  75 
  76   <refsect1 id='usage'>
  77     <title>ATT ANVÄNDA KCM-KREDITIV-CACHEN</title>
  78     <para>
  79       För att använda KCM-kreditiv-cachen måste den väljas som
  80 standardkreditivtypen i <citerefentry>
  81 <refentrytitle>krb5.conf</refentrytitle><manvolnum>5</manvolnum>
  82 </citerefentry>. Kreditiv-cachens namn skall bara vara <quote>KCM:</quote>
  83 utan några mallexpansioner. Till exempel: <programlisting>
  84 [libdefaults]
  85   default_ccache_name = KCM:
  86       </programlisting>
  87     </para>
  88     <para>
  89       Se därefter till att Kerberos-klientbiblioteken och KCM-servern är överens
  90 om sökvägen till UNIX-uttaget. Som standard använder båda samma sökväg
  91 <replaceable>/var/run/.heim_org.h5l.kcm-socket</replaceable>. För att
  92 konfigurera Kerberos-biblioteket, ändra dess alternativ
  93 <quote>kcm_socket</quote> som beskrivs i manualsidan <citerefentry>
  94 <refentrytitle>krb5.conf</refentrytitle><manvolnum>5</manvolnum>
  95 </citerefentry>.
  96     </para>
  97     <para>
  98       Se slutligen till att SSSD KCM-servern kan kontaktas. KCM-tjänsten är
  99 normalt uttagsaktiverad av <citerefentry>
 100 <refentrytitle>systemd</refentrytitle> <manvolnum>1</manvolnum>
 101 </citerefentry>. Till skillnad mot andra SSSD-tjänster kan den inte startas
 102 genom att lägga till strängen <quote>kcm</quote> till direktivet
 103 <quote>service</quote>. <programlisting>
 104 systemctl start sssd-kcm.socket
 105 systemctl enable sssd-kcm.socket
 106       </programlisting>
 107 Observera att din distribution kanske redan konfigurerar enheterna åt dig.
 108     </para>
 109   </refsect1>
 110 
 111   <refsect1 id='storage'>
 112     <title>KREDITIV-CACHE-LAGRINGEN</title>
 113     <para>
 114       Kreditiv-cachen lagras i en databas, snarlikt hur SSSD cachar användar-
 115 eller grupposter. Databasen finns normalt i
 116 <quote>/var/lib/sss/secrets</quote>.
 117     </para>
 118   </refsect1>
 119 
 120   <refsect1 id='debugging'>
 121     <title>ATT FÅ TAG I FELSÖKNINGSLOGGAR</title>
 122     <para>
 123       Tjänsten sssd-kcm är normalt uttagsaktiverad av <citerefentry>
 124 <refentrytitle>systemd</refentrytitle> <manvolnum>1</manvolnum>
 125 </citerefentry>. För att skapa felsökningsloggar, lägg till följande
 126 antingen direkt till filen <filename>/etc/sssd/sssd.conf</filename> eller
 127 som en konfigurationssnutt till katalogen
 128 <filename>/etc/sssd/conf.d/</filename>: <programlisting>
 129 [kcm]
 130 debug_level = 10
 131       </programlisting> Starta sedan om tjänsten sssd-kcm: <programlisting>
 132 systemctl restart sssd-kcm.service
 133       </programlisting> Kör slutligen det användningsfall som inte
 134 fungerar. KCM-loggarna kommer skapas i
 135 <filename>/var/log/sssd/sssd_kcm.log</filename>. Det rekommenderas att
 136 avaktivera felsökningsloggarna när man inte längre behöver informationen
 137 aktiverad eftersom tjänsten sssd-kcm kan skapa en ganska stor mängd
 138 felsökningsinformation.
 139     </para>
 140     <para>
 141       Observera att konfigurationssnuttar för närvarande endast behandlas om
 142 huvudkonfigurationsfilen på <filename>/etc/sssd/sssd.conf</filename> över
 143 huvud taget finns.
 144     </para>
 145   </refsect1>
 146 
 147   <refsect1 id='options'>
 148     <title>KONFIGURATIONSALTERNATIV</title>
 149     <para>
 150       Tjänsten KCM är konfigurerad i sektionen <quote>kcm</quote> av filen
 151 sssd.conf. Observera att eftersom tjänsten KCM typiskt är uttagsaktiverad är
 152 det tillräckligt att bara starta om tjänsten <quote>sssd-kcm</quote> efter
 153 att ha ändrat flaggorna i sektionen <quote>kcm</quote> av sssd.conf:
 154 <programlisting>
 155 systemctl restart sssd-kcm.service
 156       </programlisting>
 157     </para>
 158     <para>
 159       Tjänsten KCM konfigureras i <quote>kcm</quote> För en detaljeras
 160 syntaxreferens, se avsnittet <quote>FILFORMAT</quote> i manualsidan
 161 <citerefentry> <refentrytitle>sssd.conf</refentrytitle>
 162 <manvolnum>5</manvolnum> </citerefentry>.
 163     </para>
 164     <para>
 165       De allmänna alternativen för tjänsten SSSD såsom <quote>debug_level</quote>
 166 eller <quote>fd_limit</quote> accepteras av tjänsten kcm. Se manualsidan
 167 <citerefentry> <refentrytitle>sssd.conf</refentrytitle>
 168 <manvolnum>5</manvolnum> </citerefentry> för en fullständig lista. Dessutom
 169 finns det några KCM-specifika alternativ också.
 170     </para>
 171     <variablelist>
 172       <varlistentry>
 173         <term>socket_path (sträng)</term>
 174         <listitem>
 175           <para>
 176             Uttaget tjänsten KCM kommer lyssna på.
 177           </para>
 178           <para>
 179             Standard: <replaceable>/var/run/.heim_org.h5l.kcm-socket</replaceable>
 180           </para>
 181           <para>
 182             <phrase condition="have_systemd"> Note: on platforms where systemd is
 183 supported, the socket path is overwritten by the one defined in the
 184 sssd-kcm.socket unit file. </phrase>
 185           </para>
 186         </listitem>
 187       </varlistentry>
 188       <varlistentry>
 189         <term>max_ccaches (heltal)</term>
 190         <listitem>
 191           <para>
 192             Hur många kreditivcacher KCM-databasen tillåter för alla användare.
 193           </para>
 194           <para>
 195             Standard: 0 (obegränsad, endast kvot per AID upprätthålls)
 196           </para>
 197         </listitem>
 198       </varlistentry>
 199       <varlistentry>
 200         <term>max_uid_ccaches (heltal)</term>
 201         <listitem>
 202           <para>
 203             Hur många kreditiv-cachningar KCM-databasen tillåter per AID. Detta är
 204 ekvivalent med <quote>med hur många huvudmän man kan kinit:a</quote>.
 205           </para>
 206           <para>
 207             Standard: 64
 208           </para>
 209         </listitem>
 210       </varlistentry>
 211       <varlistentry>
 212         <term>max_ccache_size (heltal)</term>
 213         <listitem>
 214           <para>
 215             Hor stor kan en kreditivcach vara per ccache. Varje tjänsteärende räknas in
 216 i denna kvot.
 217           </para>
 218           <para>
 219             Standard: 65536
 220           </para>
 221         </listitem>
 222       </varlistentry>
 223     </variablelist>
 224   </refsect1>
 225 
 226   <refsect1 id='see_also'>
 227     <title>SE ÄVEN</title>
 228     <para>
 229       <citerefentry> <refentrytitle>sssd</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum>
 230 </citerefentry>, <citerefentry>
 231 <refentrytitle>sssd.conf</refentrytitle><manvolnum>5</manvolnum>
 232 </citerefentry>,
 233     </para>
 234   </refsect1>
 235 </refentry>
 236 </reference>