"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "sssd-2.4.2/po/sv.po" (19 Feb 2021, 117336 Bytes) of package /linux/misc/sssd-2.4.2.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) PO translation source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
  2 # Copyright (C) YEAR Red Hat, Inc.
  3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
  4 #
  5 # Translators:
  6 # Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>, 2013-2014, 2020.
  7 # Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>, 2018. #zanata
  8 # Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>, 2018. #zanata, 2020.
  9 # Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>, 2019. #zanata, 2020.
  10 # Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>, 2020. #zanata
  11 msgid ""
  12 msgstr ""
  13 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
  14 "Report-Msgid-Bugs-To: sssd-devel@lists.fedorahosted.org\n"
  15 "POT-Creation-Date: 2021-02-19 16:47+0100\n"
  16 "PO-Revision-Date: 2020-10-11 22:46+0000\n"
  17 "Last-Translator: Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>\n"
  18 "Language-Team: Swedish <https://translate.fedoraproject.org/projects/sssd/"
  19 "sssd-master/sv/>\n"
  20 "Language: sv\n"
  21 "MIME-Version: 1.0\n"
  22 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  23 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  24 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  25 "X-Generator: Weblate 4.2.2\n"
  26 
  27 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:20
  28 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:21
  29 msgid "Set the verbosity of the debug logging"
  30 msgstr "Ange pratsamhet för felsökningsloggning"
  31 
  32 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:22
  33 msgid "Include timestamps in debug logs"
  34 msgstr "Inkludera tidsstämplar i felsökningsloggar"
  35 
  36 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:23
  37 msgid "Include microseconds in timestamps in debug logs"
  38 msgstr "Inkludera mikrosekunder i tidsstämplar i felsökningsloggar"
  39 
  40 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:24
  41 msgid "Write debug messages to logfiles"
  42 msgstr "Skriv felmeddelanden till loggfiler"
  43 
  44 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:25
  45 msgid "Watchdog timeout before restarting service"
  46 msgstr "Vakthundstidsgräns före tjänst startas om"
  47 
  48 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:26
  49 msgid "Command to start service"
  50 msgstr "Kommando för att starta tjänst"
  51 
  52 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:27
  53 msgid "Number of times to attempt connection to Data Providers"
  54 msgstr "Antal gånger att försöka ansluta till dataleverantörer"
  55 
  56 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:28
  57 msgid "The number of file descriptors that may be opened by this responder"
  58 msgstr "Antalet fildeskriptorer som får öppnas av denna svarare"
  59 
  60 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:29
  61 msgid "Idle time before automatic disconnection of a client"
  62 msgstr "Inaktiv tid före en klient automatiskt kopplas ifrån"
  63 
  64 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:30
  65 msgid "Idle time before automatic shutdown of the responder"
  66 msgstr "Inaktiv tid före den svarande automatiskt stängs av"
  67 
  68 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:31
  69 msgid "Always query all the caches before querying the Data Providers"
  70 msgstr "Fråga alltid alla cacharna före dataleverantörerna frågas"
  71 
  72 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:32
  73 msgid ""
  74 "When SSSD switches to offline mode the amount of time before it tries to go "
  75 "back online will increase based upon the time spent disconnected. This value "
  76 "is in seconds and calculated by the following: offline_timeout + "
  77 "random_offset."
  78 msgstr ""
  79 "När SSSD byter till frånkopplat läge, tiden före den försöker gå tillbaka "
  80 "till uppkopplat läge kommer öka baserat på tiden tillbringad frånkopplad. "
  81 "Detta värde är i sekunder och beräknas enligt följande: offline_timeout + "
  82 "random_offset."
  83 
  84 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:38
  85 msgid ""
  86 "Indicates what is the syntax of the config file. SSSD 0.6.0 and later use "
  87 "version 2."
  88 msgstr ""
  89 "Indikerar vilken syntaxen är i konfigurationsfilen. SSSD 0.6.0 och senare "
  90 "använder version 2."
  91 
  92 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:39
  93 msgid "SSSD Services to start"
  94 msgstr "SSSD-tjänster att starta"
  95 
  96 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:40
  97 msgid "SSSD Domains to start"
  98 msgstr "SSSD-domäner att starta"
  99 
 100 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:41
 101 msgid "Timeout for messages sent over the SBUS"
 102 msgstr "Tidsgräns för meddelanden skickade via SBUS"
 103 
 104 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:42
 105 msgid "Regex to parse username and domain"
 106 msgstr "Reguljäruttryck för att tolka användarnamn och domän"
 107 
 108 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:43
 109 msgid "Printf-compatible format for displaying fully-qualified names"
 110 msgstr "Printf-kompatibla format för att visa fullständigt kvalificerade namn"
 111 
 112 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:44
 113 msgid ""
 114 "Directory on the filesystem where SSSD should store Kerberos replay cache "
 115 "files."
 116 msgstr ""
 117 "Katalog i filsystemet där SSSD skall spara Kerberos-cachefiler för "
 118 "återuppspelning."
 119 
 120 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:45
 121 msgid "Domain to add to names without a domain component."
 122 msgstr "Domän att lägga till till namn utan en domändel."
 123 
 124 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:46
 125 msgid "The user to drop privileges to"
 126 msgstr "Användaren att släppa behörigheter till"
 127 
 128 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:47
 129 msgid "Tune certificate verification"
 130 msgstr "Trimma certifikatverifikation"
 131 
 132 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:48
 133 msgid "All spaces in group or user names will be replaced with this character"
 134 msgstr ""
 135 "Alla mellanrum i grupp- eller användarnamn kommer att ersättas med detta "
 136 "tecken"
 137 
 138 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:49
 139 msgid "Tune sssd to honor or ignore netlink state changes"
 140 msgstr ""
 141 "Trimma sssd till att beakta eller ignorera ändringar av netlink-tillståndet"
 142 
 143 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:50
 144 msgid "Enable or disable the implicit files domain"
 145 msgstr "Aktivera eller avaktivera den implicita fildomänen"
 146 
 147 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:51
 148 msgid "A specific order of the domains to be looked up"
 149 msgstr "En specifik ordning på domänerna som skall slås upp"
 150 
 151 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:52
 152 msgid ""
 153 "Controls if SSSD should monitor the state of resolv.conf to identify when it "
 154 "needs to update its internal DNS resolver."
 155 msgstr ""
 156 "Styr om SSSD skall övervaka tillståndet för resolv.conf för att identifiera "
 157 "när den behöver uppdatera sin interna DNS-uppslagare."
 158 
 159 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:54
 160 msgid ""
 161 "SSSD monitors the state of resolv.conf to identify when it needs to update "
 162 "its internal DNS resolver. By default, we will attempt to use inotify for "
 163 "this, and will fall back to polling resolv.conf every five seconds if "
 164 "inotify cannot be used."
 165 msgstr ""
 166 "SSSD övervakar tillståndet hos resolv.conf för att identifiera när den "
 167 "behöver uppdatera sin interna DNS-uppslagning. Som standard kommer vi "
 168 "försöka använda inotify till detta, och kommer falla tillbaka på att polla "
 169 "resolv.conf var femte sekund om inotify inte kan användas."
 170 
 171 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:59
 172 msgid "Enumeration cache timeout length (seconds)"
 173 msgstr "Tidsgränslängd för uppräkningscache (sekunder)"
 174 
 175 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:60
 176 msgid "Entry cache background update timeout length (seconds)"
 177 msgstr "Tidsgränslängd för bakgrundsuppdateringar av postcache (sekunder)"
 178 
 179 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:61
 180 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:119
 181 msgid "Negative cache timeout length (seconds)"
 182 msgstr "Tidsgränslängd för negativ cache (sekunder)"
 183 
 184 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:62
 185 msgid "Files negative cache timeout length (seconds)"
 186 msgstr "Tidsgränslängd för negativ filcache (sekunder)"
 187 
 188 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:63
 189 msgid "Users that SSSD should explicitly ignore"
 190 msgstr "Användare som SSSD uttryckligen skall bortse ifrån"
 191 
 192 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:64
 193 msgid "Groups that SSSD should explicitly ignore"
 194 msgstr "Grupper som SSSD uttryckligen skall bortse ifrån"
 195 
 196 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:65
 197 msgid "Should filtered users appear in groups"
 198 msgstr "Skall filtrerade användare förekomma i grupper"
 199 
 200 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:66
 201 msgid "The value of the password field the NSS provider should return"
 202 msgstr "Värdet på lösenordsfältet som NSS-leverantörer skall returnera"
 203 
 204 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:67
 205 msgid "Override homedir value from the identity provider with this value"
 206 msgstr "Åsidosätt hemkatalogvärdet från identitetsleverantören med detta värde"
 207 
 208 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:68
 209 msgid ""
 210 "Substitute empty homedir value from the identity provider with this value"
 211 msgstr ""
 212 "Ersätt ett tomt hemkatalogvärde från identitetsleverantören med detta värde"
 213 
 214 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:69
 215 msgid "Override shell value from the identity provider with this value"
 216 msgstr "Åsidosätt skalvärdet från identitetsleverantören med detta värde"
 217 
 218 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:70
 219 msgid "The list of shells users are allowed to log in with"
 220 msgstr "Listan på skal användare får lov att logga in med"
 221 
 222 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:71
 223 msgid ""
 224 "The list of shells that will be vetoed, and replaced with the fallback shell"
 225 msgstr "Listan på skal som kommer förbjudas, och ersättas med standardskalet"
 226 
 227 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:72
 228 msgid ""
 229 "If a shell stored in central directory is allowed but not available, use "
 230 "this fallback"
 231 msgstr ""
 232 "Om ett skal lagrat i en central katalog är tillåtet men inte tillgängligt, "
 233 "använd detta alternativ"
 234 
 235 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:73
 236 msgid "Shell to use if the provider does not list one"
 237 msgstr "Skal att använda om leverantören inte listar något"
 238 
 239 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:74
 240 msgid "How long will be in-memory cache records valid"
 241 msgstr "Hur länge sparade poster i minnet är giltiga"
 242 
 243 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:75
 244 msgid ""
 245 "Size (in megabytes) of the data table allocated inside fast in-memory cache "
 246 "for passwd requests"
 247 msgstr ""
 248 "Storlek (i megabyte) av datatabellen som allokerats inuti den snabba i-"
 249 "minnet-cachen för lösenordsbegäranden"
 250 
 251 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:76
 252 msgid ""
 253 "Size (in megabytes) of the data table allocated inside fast in-memory cache "
 254 "for group requests"
 255 msgstr ""
 256 "Storlek (i megabyte) av datatabellen som allokerats inuti den snabba i-"
 257 "minnet-cachen för gruppbegäranden"
 258 
 259 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:77
 260 msgid ""
 261 "Size (in megabytes) of the data table allocated inside fast in-memory cache "
 262 "for initgroups requests"
 263 msgstr ""
 264 "Storlek (i megabyte) av datatabellen som allokerats inuti den snabba i-"
 265 "minnet-cachen för init-gruppbegäranden"
 266 
 267 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:78
 268 msgid ""
 269 "The value of this option will be used in the expansion of the "
 270 "override_homedir option if the template contains the format string %H."
 271 msgstr ""
 272 "Värdet på denna flagga kommer användas i expansionen av flaggan "
 273 "override_homedir om mallen innehåller formatsträngen %H."
 274 
 275 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:80
 276 msgid ""
 277 "Specifies time in seconds for which the list of subdomains will be "
 278 "considered valid."
 279 msgstr ""
 280 "Anger tiden i sekunder under vilken listan av underdomäner kommer betraktas "
 281 "som giltiga."
 282 
 283 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:82
 284 msgid ""
 285 "The entry cache can be set to automatically update entries in the background "
 286 "if they are requested beyond a percentage of the entry_cache_timeout value "
 287 "for the domain."
 288 msgstr ""
 289 "Cachen över poster kan ställas in att automatiskt uppdatera poster i "
 290 "bakgrunden om de begärs utöver en procentsats av värdet entry_cache_timeout "
 291 "för domänen."
 292 
 293 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:87
 294 msgid "How long to allow cached logins between online logins (days)"
 295 msgstr ""
 296 "Hur länge sparade inloggningar tillåts mellan online-inloggningar (dagar)"
 297 
 298 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:88
 299 msgid "How many failed logins attempts are allowed when offline"
 300 msgstr "Hur många misslyckade inloggningsförsök som tillåts i frånkopplat läge"
 301 
 302 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:90
 303 msgid ""
 304 "How long (minutes) to deny login after offline_failed_login_attempts has "
 305 "been reached"
 306 msgstr ""
 307 "Hur länge (minuter) som inloggning nekas efter att "
 308 "frånkopplade_inloggningsförsök har nåtts"
 309 
 310 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:91
 311 msgid "What kind of messages are displayed to the user during authentication"
 312 msgstr "Vilka slags meddelanden som visas för användaren under autentisering"
 313 
 314 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:92
 315 msgid "Filter PAM responses sent to the pam_sss"
 316 msgstr "Filtrera PAM-svar skickade till pam_sss"
 317 
 318 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:93
 319 msgid "How many seconds to keep identity information cached for PAM requests"
 320 msgstr "Hur många sekunder identitetsinformationen hålls sparad för PAM-frågor"
 321 
 322 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:94
 323 msgid "How many days before password expiration a warning should be displayed"
 324 msgstr "Hur många dagar före ett lösenord går ut en varning skall visas"
 325 
 326 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:95
 327 msgid "List of trusted uids or user's name"
 328 msgstr "Lista över betrodda uid:n eller användarnamn"
 329 
 330 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:96
 331 msgid "List of domains accessible even for untrusted users."
 332 msgstr "Lista över domäner tillgängliga även för ej betrodda användare."
 333 
 334 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:97
 335 msgid "Message printed when user account is expired."
 336 msgstr "Meddelande som skrivs när ett användarkonto har gått ut."
 337 
 338 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:98
 339 msgid "Message printed when user account is locked."
 340 msgstr "Meddelande som skrivs när ett användarkonto är låst."
 341 
 342 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:99
 343 msgid "Allow certificate based/Smartcard authentication."
 344 msgstr "Tillåt certifikatbaserad/smartkortsautentisering."
 345 
 346 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:100
 347 msgid "Path to certificate database with PKCS#11 modules."
 348 msgstr "Sökväg till certifikatdatabasen med PKCS#11-moduler."
 349 
 350 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:101
 351 msgid "How many seconds will pam_sss wait for p11_child to finish"
 352 msgstr "Hur många sekunder kommer pam_sss vänta på p11_child att avsluta"
 353 
 354 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:102
 355 msgid "Which PAM services are permitted to contact application domains"
 356 msgstr "Vilka PAM-tjänster tillåts att kontakta applikationsdomäner"
 357 
 358 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:103
 359 msgid "Allowed services for using smartcards"
 360 msgstr "Tillåtna tjänster för användning av smartkort"
 361 
 362 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:104
 363 msgid "Additional timeout to wait for a card if requested"
 364 msgstr "Ytterligare tidsgräns att vänta på ett kort om begärt"
 365 
 366 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:105
 367 msgid ""
 368 "PKCS#11 URI to restrict the selection of devices for Smartcard authentication"
 369 msgstr ""
 370 "PKCS#11 URI för att begränsa urvalet av enheter för smartkortsautentisering"
 371 
 372 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:106
 373 msgid "When shall the PAM responder force an initgroups request"
 374 msgstr "När skall PAM-respondenten framtvinba en initgruppbegäran"
 375 
 376 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:107
 377 msgid "List of PAM services that are allowed to authenticate with GSSAPI."
 378 msgstr ""
 379 
 380 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:108
 381 msgid "Whether to match authenticated UPN with target user"
 382 msgstr ""
 383 
 384 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:109
 385 msgid ""
 386 "List of pairs <PAM service>:<authentication indicator> that must be enforced "
 387 "for PAM access with GSSAPI authentication"
 388 msgstr ""
 389 
 390 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:113
 391 msgid "Whether to evaluate the time-based attributes in sudo rules"
 392 msgstr "Om tidsbaserade attribut i sudo-regler skall beräknas"
 393 
 394 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:114
 395 msgid "If true, SSSD will switch back to lower-wins ordering logic"
 396 msgstr ""
 397 "Om sant kommer SSSD byta tillbaka till ordningslogiken att lägre vinner"
 398 
 399 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:115
 400 msgid ""
 401 "Maximum number of rules that can be refreshed at once. If this is exceeded, "
 402 "full refresh is performed."
 403 msgstr ""
 404 "Maximalt antal regler som kan som kan uppdateras samtidigt. Om detta "
 405 "överskrids utförs en fullständig uppdatering."
 406 
 407 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:122
 408 msgid "Whether to hash host names and addresses in the known_hosts file"
 409 msgstr ""
 410 "Om värdnamn och adresser i known_hosts-filen skall göras till kontrollsummor"
 411 
 412 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:123
 413 msgid ""
 414 "How many seconds to keep a host in the known_hosts file after its host keys "
 415 "were requested"
 416 msgstr ""
 417 "Hur många sekunder att behålla en värd i filen known_hosts efter att dess "
 418 "värdnycklar begärdes"
 419 
 420 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:125
 421 msgid "Path to storage of trusted CA certificates"
 422 msgstr "Sökväg till lagring av betrodda CA-certifikat"
 423 
 424 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:126
 425 msgid "Allow to generate ssh-keys from certificates"
 426 msgstr "Tillåt att generera ssh-nycklar från certifikat"
 427 
 428 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:127
 429 msgid ""
 430 "Use the following matching rules to filter the certificates for ssh-key "
 431 "generation"
 432 msgstr ""
 433 "Använd följande matchningsregler för att filtrera certifikatet för ssh-"
 434 "nyckelgenerering"
 435 
 436 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:131
 437 msgid "List of UIDs or user names allowed to access the PAC responder"
 438 msgstr "Lista över UID:er eller användarnamn som tillåts komma åt PAC-svararen"
 439 
 440 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:132
 441 msgid "How long the PAC data is considered valid"
 442 msgstr "Hur länge PAC-data betraktas som giltiga"
 443 
 444 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:135
 445 msgid "List of user attributes the InfoPipe is allowed to publish"
 446 msgstr "Lista över användarattribut InfoPipe får publicera"
 447 
 448 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:138
 449 msgid "The provider where the secrets will be stored in"
 450 msgstr "Leverantören där hemligheter kommer lagras i"
 451 
 452 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:139
 453 msgid "The maximum allowed number of nested containers"
 454 msgstr "Det maximala antalet tillåtna nästlade behållare"
 455 
 456 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:140
 457 msgid "The maximum number of secrets that can be stored"
 458 msgstr "Det maximala antalet hemligheter som kan lagras"
 459 
 460 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:141
 461 msgid "The maximum number of secrets that can be stored per UID"
 462 msgstr "Det maximala antalet hemligheter som kan lagras per UID"
 463 
 464 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:142
 465 msgid "The maximum payload size of a secret in kilobytes"
 466 msgstr "Den maximala laststorleken av hemligheter i kilobyte"
 467 
 468 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:144
 469 msgid "The URL Custodia server is listening on"
 470 msgstr "URL:en Custodia-servern lyssnar på"
 471 
 472 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:145
 473 msgid "The method to use when authenticating to a Custodia server"
 474 msgstr "Metoden att använda vid autentisering mot en Custodia-server"
 475 
 476 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:146
 477 msgid ""
 478 "The name of the headers that will be added into a HTTP request with the "
 479 "value defined in auth_header_value"
 480 msgstr ""
 481 "Namnet på huvudena som kommer läggas till i en HTTP-begäran med värdet "
 482 "definierat i auth_header_value"
 483 
 484 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:148
 485 msgid "The value sssd-secrets would use for auth_header_name"
 486 msgstr "Värdet sssd-hemligheter skulle använda till auth_header_name"
 487 
 488 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:149
 489 msgid ""
 490 "The list of the headers to forward to the Custodia server together with the "
 491 "request"
 492 msgstr ""
 493 "Listan över huvuden att vidarebefordra till Custodia-servern tillsammans med "
 494 "begäran"
 495 
 496 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:150
 497 msgid ""
 498 "The username to use when authenticating to a Custodia server using basic_auth"
 499 msgstr ""
 500 "Användarnamnet att använda vid autentisering mot en Custodia-server med "
 501 "basic_auth"
 502 
 503 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:151
 504 msgid ""
 505 "The password to use when authenticating to a Custodia server using basic_auth"
 506 msgstr ""
 507 "Lösenordet att använda vid autentisering mot en Custodia-server med "
 508 "basic_auth"
 509 
 510 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:152
 511 msgid "If true peer's certificate is verified if proxy_url uses https protocol"
 512 msgstr ""
 513 "Om sant verifieras motpartens certifikat om proxy_url använder protokollet "
 514 "https"
 515 
 516 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:153
 517 msgid ""
 518 "If false peer's certificate may contain different hostname than proxy_url "
 519 "when https protocol is used"
 520 msgstr ""
 521 "Om falskt får motpartens certifikat innehålla ett annat värdnamn än "
 522 "proxy_url när protokollet https används"
 523 
 524 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:155
 525 msgid "Path to directory where certificate authority certificates are stored"
 526 msgstr "Sökväg till katalogen där certifikatutfärdares certifikat lagras"
 527 
 528 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:156
 529 msgid "Path to file containing server's CA certificate"
 530 msgstr "Sökväg till filen som innehåller serverns CA-certifikat"
 531 
 532 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:157
 533 msgid "Path to file containing client's certificate"
 534 msgstr "Sökväg till filen som innehåller klientens certifikat"
 535 
 536 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:158
 537 msgid "Path to file containing client's private key"
 538 msgstr "Sökväg till filen som innehåller klientens privata nyckel"
 539 
 540 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:161
 541 msgid ""
 542 "One of the following strings specifying the scope of session recording: none "
 543 "- No users are recorded. some - Users/groups specified by users and groups "
 544 "options are recorded. all - All users are recorded."
 545 msgstr ""
 546 "En av följande strängar anger omfattningen av sessionsinspelningen: none – "
 547 "Inga användare spelas in. some – Användare/grupper uppräknade i användar- "
 548 "och gruppalternativen spelas in. all – Alla användare spelas in."
 549 
 550 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:164
 551 msgid ""
 552 "A comma-separated list of users which should have session recording enabled. "
 553 "Matches user names as returned by NSS. I.e. after the possible space "
 554 "replacement, case changes, etc."
 555 msgstr ""
 556 "En kommaseparerad lista över användare vilka skall ha inspelning av "
 557 "sessioner aktiverat. Matchar användarnamn som de returneras av NSS. D.v.s. "
 558 "efter eventuellt utbyte av mellanslag, ändring av skiftläge, etc."
 559 
 560 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:166
 561 msgid ""
 562 "A comma-separated list of groups, members of which should have session "
 563 "recording enabled. Matches group names as returned by NSS. I.e. after the "
 564 "possible space replacement, case changes, etc."
 565 msgstr ""
 566 "En kommaseparerad lista över gruppmedlemmar vilka skall ha inspelning av "
 567 "sessioner aktiverat. Matchar gruppnamn som de returneras av NSS. D.v.s. "
 568 "efter eventuellt utbyte av mellanslag, ändring av skiftläge, etc."
 569 
 570 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:169
 571 msgid ""
 572 "A comma-separated list of users to be excluded from recording, only when "
 573 "scope=all"
 574 msgstr ""
 575 "En kommaseparerad lista av användare att undanta från inspelning, endast när "
 576 "scope=all"
 577 
 578 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:170
 579 msgid ""
 580 "A comma-separated list of groups, members of which should be excluded from "
 581 "recording, only when scope=all. "
 582 msgstr ""
 583 "En kommaseparerad lista av grupper vars medlemmar skall undantas från "
 584 "inspelning, endast när scope=all "
 585 
 586 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:174
 587 msgid "Identity provider"
 588 msgstr "Identitetsleverantör"
 589 
 590 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:175
 591 msgid "Authentication provider"
 592 msgstr "Autentiseringsleverantör"
 593 
 594 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:176
 595 msgid "Access control provider"
 596 msgstr "Leverantör av åtkomstkontroll"
 597 
 598 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:177
 599 msgid "Password change provider"
 600 msgstr "Leverantör av lösenordsändringar"
 601 
 602 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:178
 603 msgid "SUDO provider"
 604 msgstr "SUDO-leverantör"
 605 
 606 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:179
 607 msgid "Autofs provider"
 608 msgstr "Autofs-leverantör"
 609 
 610 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:180
 611 msgid "Host identity provider"
 612 msgstr "Värdidentitetsleverantör"
 613 
 614 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:181
 615 msgid "SELinux provider"
 616 msgstr "SELinux-leverantör"
 617 
 618 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:182
 619 msgid "Session management provider"
 620 msgstr "Sessionshanteringsleverantör"
 621 
 622 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:183
 623 msgid "Resolver provider"
 624 msgstr "Uppslagsleverantör"
 625 
 626 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:186
 627 msgid "Whether the domain is usable by the OS or by applications"
 628 msgstr "Huruvida domänen är användbar av OS:et eller av program"
 629 
 630 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:187
 631 msgid "Enable or disable the domain"
 632 msgstr "Aktivera eller avaktivera domänen"
 633 
 634 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:188
 635 msgid "Minimum user ID"
 636 msgstr "Minsta användar-ID"
 637 
 638 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:189
 639 msgid "Maximum user ID"
 640 msgstr "Största användar-ID"
 641 
 642 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:190
 643 msgid "Enable enumerating all users/groups"
 644 msgstr "Aktivera uppräkning av alla användare/grupper"
 645 
 646 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:191
 647 msgid "Cache credentials for offline login"
 648 msgstr "Cache-kreditiv för frånkopplad inloggning"
 649 
 650 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:192
 651 msgid "Display users/groups in fully-qualified form"
 652 msgstr "Visa användare/grupper i fullständigt kvalificerat format"
 653 
 654 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:193
 655 msgid "Don't include group members in group lookups"
 656 msgstr "Inkludera inte gruppmedlemmar i gruppuppslagningar"
 657 
 658 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:194
 659 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:204
 660 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:205
 661 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:206
 662 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:207
 663 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:208
 664 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:209
 665 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:210
 666 msgid "Entry cache timeout length (seconds)"
 667 msgstr "Tidsgränslängd för postcache (sekunder)"
 668 
 669 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:195
 670 msgid ""
 671 "Restrict or prefer a specific address family when performing DNS lookups"
 672 msgstr "Begränsa eller föredra en specifik adressfamilj vid DNS-uppslagningar"
 673 
 674 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:196
 675 msgid "How long to keep cached entries after last successful login (days)"
 676 msgstr ""
 677 "Hur länge cachade poster skall behållas efter senaste lyckade inloggning "
 678 "(dagar)"
 679 
 680 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:197
 681 msgid ""
 682 "How long should SSSD talk to single DNS server before trying next server "
 683 "(miliseconds)"
 684 msgstr ""
 685 "Hur länge SSSD skall prata med en enskild DNS-server innan den försöker med "
 686 "nästa server (millisekunder)"
 687 
 688 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:199
 689 msgid "How long should keep trying to resolve single DNS query (seconds)"
 690 msgstr ""
 691 "Hur länge SSSD skall fortsätta försöka slå upp en enskild DNS-fråga "
 692 "(sekunder)"
 693 
 694 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:200
 695 msgid "How long to wait for replies from DNS when resolving servers (seconds)"
 696 msgstr "Hur länge man väntar på svar från DNS när servrar slås upp (sekunder)"
 697 
 698 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:201
 699 msgid "The domain part of service discovery DNS query"
 700 msgstr "Domändelen av DNS-frågan för tjänstedetektering"
 701 
 702 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:202
 703 msgid "Override GID value from the identity provider with this value"
 704 msgstr "Åsidosätt GID-värdet från identitetsleverantören med detta värde"
 705 
 706 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:203
 707 msgid "Treat usernames as case sensitive"
 708 msgstr "Behandla användarnamn som skiftlägeskänsliga"
 709 
 710 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:211
 711 msgid "How often should expired entries be refreshed in background"
 712 msgstr "Hur ofta utgångna poster skall förnyas i bakgrunden"
 713 
 714 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:212
 715 msgid "Whether to automatically update the client's DNS entry"
 716 msgstr "Huruvida klienternas DNS-poster uppdateras automatiskt"
 717 
 718 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:213
 719 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:243
 720 msgid "The TTL to apply to the client's DNS entry after updating it"
 721 msgstr "TTL:en att använda för klientens DNS-post efter att ha uppdaterat den"
 722 
 723 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:214
 724 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:244
 725 msgid "The interface whose IP should be used for dynamic DNS updates"
 726 msgstr "Gränssnittet vars IP skall användas för dynamiska DNS-uppdateringar"
 727 
 728 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:215
 729 msgid "How often to periodically update the client's DNS entry"
 730 msgstr "Hur ofta klienternas DNS-poster periodiskt skall uppdateras"
 731 
 732 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:216
 733 msgid "Whether the provider should explicitly update the PTR record as well"
 734 msgstr "Huruvida leverantören explicit skall uppdatera PTR-posten också"
 735 
 736 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:217
 737 msgid "Whether the nsupdate utility should default to using TCP"
 738 msgstr "Huruvida verktyget nsupdate skall använda TCP som standard"
 739 
 740 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:218
 741 msgid "What kind of authentication should be used to perform the DNS update"
 742 msgstr ""
 743 "Vilken sorts autentisering som skall användas för att utföra DNS-"
 744 "uppdateringen"
 745 
 746 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:219
 747 msgid "Override the DNS server used to perform the DNS update"
 748 msgstr "Åsidosätt DNS-servern som används för att utföra DNS-uppdateringen"
 749 
 750 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:220
 751 msgid "Control enumeration of trusted domains"
 752 msgstr "Styr uppräkning av betrodda domäner"
 753 
 754 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:221
 755 msgid "How often should subdomains list be refreshed"
 756 msgstr "Hur ofta skall listan över underdomäner uppdateras"
 757 
 758 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:222
 759 msgid "List of options that should be inherited into a subdomain"
 760 msgstr "Lista över flaggor som skall ärvas in i en underdomän"
 761 
 762 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:223
 763 msgid "Default subdomain homedir value"
 764 msgstr "Standard hemkatalogvärde för underdomäner"
 765 
 766 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:224
 767 msgid "How long can cached credentials be used for cached authentication"
 768 msgstr "Hur länge cachade kreditiv får användas för cachad autentisering"
 769 
 770 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:225
 771 msgid "Whether to automatically create private groups for users"
 772 msgstr "Huruvida privata grupper för användare skall skapas automatiskt"
 773 
 774 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:226
 775 msgid "Display a warning N days before the password expires."
 776 msgstr "Visa en varning N dagar före lösenordet går ut."
 777 
 778 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:227
 779 msgid ""
 780 "Various tags stored by the realmd configuration service for this domain."
 781 msgstr ""
 782 "Diverse taggar lagrade av realmd-konfigurationstjänsten för denna domän."
 783 
 784 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:228
 785 msgid ""
 786 "The provider which should handle fetching of subdomains. This value should "
 787 "be always the same as id_provider."
 788 msgstr ""
 789 "Leverantören som skall hantera hämtandet av underdomäner. Detta värde skall "
 790 "alltid vara samma som id_provider."
 791 
 792 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:230
 793 msgid ""
 794 "How many seconds to keep a host ssh key after refresh. IE how long to cache "
 795 "the host key for."
 796 msgstr ""
 797 "Hur många sekunder en värds ssh-nyckel behålls efter en uppdatering. D.v.s. "
 798 "hur länge värdnyckeln skall cachas."
 799 
 800 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:232
 801 msgid ""
 802 "If 2-Factor-Authentication (2FA) is used and credentials should be saved "
 803 "this value determines the minimal length the first authentication factor "
 804 "(long term password) must have to be saved as SHA512 hash into the cache."
 805 msgstr ""
 806 "Om 2-faktorautentisering (2FA) används och kreditiv skall sparas avgör detta "
 807 "värde den minsta längden den första autentiseringsfaktorn (långvarigt "
 808 "lösenord) måste ha för att sparas som en SHA512-kontrollsumma i cachen."
 809 
 810 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:238
 811 msgid "IPA domain"
 812 msgstr "IPA-domän"
 813 
 814 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:239
 815 msgid "IPA server address"
 816 msgstr "IPA-serveradress"
 817 
 818 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:240
 819 msgid "Address of backup IPA server"
 820 msgstr "Adress till reserv-IPA-server"
 821 
 822 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:241
 823 msgid "IPA client hostname"
 824 msgstr "IPA-klientvärdnamn"
 825 
 826 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:242
 827 msgid "Whether to automatically update the client's DNS entry in FreeIPA"
 828 msgstr "Om klientens DNS-post i FreeIPA automatiskt skall uppdateras"
 829 
 830 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:245
 831 msgid "Search base for HBAC related objects"
 832 msgstr "Sökbas för HBAC-relaterade objekt"
 833 
 834 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:246
 835 msgid ""
 836 "The amount of time between lookups of the HBAC rules against the IPA server"
 837 msgstr "Tidsåtgången mellan uppslagningar av HBAC-reglerna mot IPA-servern"
 838 
 839 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:247
 840 msgid ""
 841 "The amount of time in seconds between lookups of the SELinux maps against "
 842 "the IPA server"
 843 msgstr ""
 844 "Tiden i sekunder mellan uppslagningar av SELinux-mappningar mot IPA-servern"
 845 
 846 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:249
 847 msgid "If set to false, host argument given by PAM will be ignored"
 848 msgstr "Om satt till falskt kommer värdargument givna av PAM ignoreras"
 849 
 850 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:250
 851 msgid "The automounter location this IPA client is using"
 852 msgstr "Platsen för automatmonteraren denna IPA-klient använder"
 853 
 854 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:251
 855 msgid "Search base for object containing info about IPA domain"
 856 msgstr "Sökbas för objekt som innehåller information om IPA-domänen"
 857 
 858 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:252
 859 msgid "Search base for objects containing info about ID ranges"
 860 msgstr "Sökbas för objekt som innehåller information om ID-intervall"
 861 
 862 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:253
 863 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:307
 864 msgid "Enable DNS sites - location based service discovery"
 865 msgstr "Aktivera DNS-sajter - platsbaserad detektering av tjänster"
 866 
 867 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:254
 868 msgid "Search base for view containers"
 869 msgstr "Sökbas för vybehållare"
 870 
 871 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:255
 872 msgid "Objectclass for view containers"
 873 msgstr "Objektklass för vybehållare"
 874 
 875 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:256
 876 msgid "Attribute with the name of the view"
 877 msgstr "Attribut med namnet på vyn"
 878 
 879 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:257
 880 msgid "Objectclass for override objects"
 881 msgstr "Objektklass för åsidosättande objekt"
 882 
 883 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:258
 884 msgid "Attribute with the reference to the original object"
 885 msgstr "Attribut med referensen till originalobjektet"
 886 
 887 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:259
 888 msgid "Objectclass for user override objects"
 889 msgstr "Objektklass för användaråsidosättande objekt"
 890 
 891 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:260
 892 msgid "Objectclass for group override objects"
 893 msgstr "Objektklass för gruppåsidosättande objekt"
 894 
 895 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:261
 896 msgid "Search base for Desktop Profile related objects"
 897 msgstr "Sökväg för objekt relaterade till skrivbordsprofiler"
 898 
 899 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:262
 900 msgid ""
 901 "The amount of time in seconds between lookups of the Desktop Profile rules "
 902 "against the IPA server"
 903 msgstr ""
 904 "Tiden i sekunder mellan uppslagningar av skrivbordsprofilsregler mot IPA-"
 905 "servern"
 906 
 907 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:264
 908 msgid ""
 909 "The amount of time in minutes between lookups of Desktop Profiles rules "
 910 "against the IPA server when the last request did not find any rule"
 911 msgstr ""
 912 "Tiden i minuter mellan uppslagningar av skrivbordsprofilsregler mot IPA-"
 913 "servern när den senaste förfrågan inte hittade någon regel"
 914 
 915 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:267
 916 msgid "The LDAP attribute that contains FQDN of the host."
 917 msgstr "LDAP-attributet som innehåller värdens FQDN."
 918 
 919 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:268
 920 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:291
 921 msgid "The object class of a host entry in LDAP."
 922 msgstr "Objektklassen hos en värdpost i LDAP."
 923 
 924 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:269
 925 msgid "Use the given string as search base for host objects."
 926 msgstr "Använd den givna strängen som en sökbas för värdobjekt."
 927 
 928 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:270
 929 msgid "The LDAP attribute that contains the host's SSH public keys."
 930 msgstr "LDAP-attributet som innehåller värdens publika SSH-nycklar."
 931 
 932 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:271
 933 msgid "The LDAP attribute that contains NIS domain name of the netgroup."
 934 msgstr "LDAP-attributet som innehåller NIS-domännamnet på nätgruppen."
 935 
 936 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:272
 937 msgid "The LDAP attribute that contains the names of the netgroup's members."
 938 msgstr "LDAP-attributet som innehåller namnen på nätgruppens medlemmar."
 939 
 940 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:273
 941 msgid ""
 942 "The LDAP attribute that lists FQDNs of hosts and host groups that are "
 943 "members of the netgroup."
 944 msgstr ""
 945 "LDAP-attributet som räknar upp FQDN:er för värdar och värdgrupper som är "
 946 "medlemmar av nätgruppen."
 947 
 948 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:275
 949 msgid ""
 950 "The LDAP attribute that lists hosts and host groups that are direct members "
 951 "of the netgroup."
 952 msgstr ""
 953 "LDAP-attributet som räknar upp värdar och värdgrupper som är direkta "
 954 "medlemmar av nätgruppen."
 955 
 956 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:277
 957 msgid "The LDAP attribute that lists netgroup's memberships."
 958 msgstr "LDAP-attributet som räknar upp nätgruppens medlemskap."
 959 
 960 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:278
 961 msgid ""
 962 "The LDAP attribute that lists system users and groups that are direct "
 963 "members of the netgroup."
 964 msgstr ""
 965 "LDAP-attributet som räknar upp systemanvändare och grupper som är direkta "
 966 "medlemmar av nätgruppen."
 967 
 968 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:280
 969 msgid "The LDAP attribute that corresponds to the netgroup name."
 970 msgstr "LDAP-attributet som motsvarar nätgruppnamnet."
 971 
 972 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:281
 973 msgid "The object class of a netgroup entry in LDAP."
 974 msgstr "Objektklassen hos en nätgruppspost i LDAP."
 975 
 976 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:282
 977 msgid ""
 978 "The LDAP attribute that contains the UUID/GUID of an LDAP netgroup object."
 979 msgstr "LDAP-attributet som innehåller UUID/GUID för ett LDAP-nätgruppobjekt."
 980 
 981 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:283
 982 msgid ""
 983 "The LDAP attribute that contains whether or not is user map enabled for "
 984 "usage."
 985 msgstr ""
 986 "LDAP-attributet som innehåller huruvida användaravbildningar är aktiverade "
 987 "för användning eller inte."
 988 
 989 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:285
 990 msgid "The LDAP attribute that contains host category such as 'all'."
 991 msgstr "LDAP-attributet som innehåller värtkategorin såsom ”all”."
 992 
 993 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:286
 994 msgid ""
 995 "The LDAP attribute that contains all hosts / hostgroups this rule match "
 996 "against."
 997 msgstr ""
 998 "LDAP-attributet som innehåller alla värdar / värdgrupper denna regel matchar "
 999 "mot."
 1000 
 1001 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:288
 1002 msgid ""
 1003 "The LDAP attribute that contains all users / groups this rule match against."
 1004 msgstr ""
 1005 "LDAP-attributet som innehåller alla användare / grupper denna regel matchar "
 1006 "mot."
 1007 
 1008 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:290
 1009 msgid "The LDAP attribute that contains the name of SELinux usermap."
 1010 msgstr "LDAP-attributet som innehåller namnet på SELinux-användaravbildningen."
 1011 
 1012 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:292
 1013 msgid ""
 1014 "The LDAP attribute that contains DN of HBAC rule which can be used for "
 1015 "matching instead of memberUser and memberHost."
 1016 msgstr ""
 1017 "LDAP-attributet som innehåller DN för HBAC-regeln som kan användas för att "
 1018 "matcha istället för memberUser och memberHost."
 1019 
 1020 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:294
 1021 msgid "The LDAP attribute that contains SELinux user string itself."
 1022 msgstr "LDAP-attributet som innehåller själva SELinux-användarsträngen."
 1023 
 1024 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:295
 1025 msgid "The LDAP attribute that contains user category such as 'all'."
 1026 msgstr "LDAP-attributet som innehåller användarkategorin såsom ”all”."
 1027 
 1028 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:296
 1029 msgid "The LDAP attribute that contains unique ID of the user map."
 1030 msgstr "LDAP-attributet som innehåller ett unikt ID för användaravbildningen."
 1031 
 1032 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:297
 1033 msgid ""
 1034 "The option denotes that the SSSD is running on IPA server and should perform "
 1035 "lookups of users and groups from trusted domains differently."
 1036 msgstr ""
 1037 "Flaggan anger att SSSD:n kör på en IPA-server och skall utföra uppslagningar "
 1038 "av användare och grupper från betrodda domäner på ett annat sätt."
 1039 
 1040 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:299
 1041 msgid "Use the given string as search base for trusted domains."
 1042 msgstr "Använd den givna strängen som en sökbas för betrodda domäner."
 1043 
 1044 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:302
 1045 msgid "Active Directory domain"
 1046 msgstr "Active Directory-domän"
 1047 
 1048 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:303
 1049 msgid "Enabled Active Directory domains"
 1050 msgstr "Aktivera Active Directory-domäner"
 1051 
 1052 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:304
 1053 msgid "Active Directory server address"
 1054 msgstr "Adress till Active Directory-server"
 1055 
 1056 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:305
 1057 msgid "Active Directory backup server address"
 1058 msgstr "Adress till Active Directory-reservserver"
 1059 
 1060 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:306
 1061 msgid "Active Directory client hostname"
 1062 msgstr "Active Directory-klientvärdnamn"
 1063 
 1064 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:308
 1065 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:502
 1066 msgid "LDAP filter to determine access privileges"
 1067 msgstr "LDAP-filter för att bestämma åtkomstprivilegier"
 1068 
 1069 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:309
 1070 msgid "Whether to use the Global Catalog for lookups"
 1071 msgstr "Huruvida den globala katalogen skall användas för uppslagningar"
 1072 
 1073 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:310
 1074 msgid "Operation mode for GPO-based access control"
 1075 msgstr "Arbetsläge för GPO-baserad åtkomstkontroll"
 1076 
 1077 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:311
 1078 msgid ""
 1079 "The amount of time between lookups of the GPO policy files against the AD "
 1080 "server"
 1081 msgstr "Tidsåtgången mellan uppslagningar av GPO-policyfiler mot AD-servern"
 1082 
 1083 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:312
 1084 msgid ""
 1085 "PAM service names that map to the GPO (Deny)InteractiveLogonRight policy "
 1086 "settings"
 1087 msgstr ""
 1088 "PAM-tjänstenamn som översätts till GPO-policyinställningen "
 1089 "(Deny)InteractiveLogonRight"
 1090 
 1091 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:314
 1092 msgid ""
 1093 "PAM service names that map to the GPO (Deny)RemoteInteractiveLogonRight "
 1094 "policy settings"
 1095 msgstr ""
 1096 "PAM-tjänstenamn som översätts till GPO-policyinställningen "
 1097 "(Deny)RemoteInteractiveLogonRight"
 1098 
 1099 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:316
 1100 msgid ""
 1101 "PAM service names that map to the GPO (Deny)NetworkLogonRight policy settings"
 1102 msgstr ""
 1103 "PAM-tjänstenamn som översätts till GPO-policyinställningen "
 1104 "(Deny)NetworkLogonRight"
 1105 
 1106 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:317
 1107 msgid ""
 1108 "PAM service names that map to the GPO (Deny)BatchLogonRight policy settings"
 1109 msgstr ""
 1110 "PAM-tjänstenamn som översätts till GPO-policyinställningen "
 1111 "(Deny)BatchLogonRight"
 1112 
 1113 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:318
 1114 msgid ""
 1115 "PAM service names that map to the GPO (Deny)ServiceLogonRight policy settings"
 1116 msgstr ""
 1117 "PAM-tjänstenamn som översätts till GPO-policyinställningen "
 1118 "(Deny)ServiceLogonRight"
 1119 
 1120 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:319
 1121 msgid "PAM service names for which GPO-based access is always granted"
 1122 msgstr "PAM-tjänstenamn för vilka GPO-baserad åtkomst alltid tillåts"
 1123 
 1124 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:320
 1125 msgid "PAM service names for which GPO-based access is always denied"
 1126 msgstr "PAM-tjänstenamn för vilka GPO-baserad åtkomst alltid nekas"
 1127 
 1128 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:321
 1129 msgid ""
 1130 "Default logon right (or permit/deny) to use for unmapped PAM service names"
 1131 msgstr ""
 1132 "Standardinloggningsrättigheter (eller permit/deny) att använda för omappade "
 1133 "PAM-tjänstenamn"
 1134 
 1135 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:322
 1136 msgid "a particular site to be used by the client"
 1137 msgstr "en viss sajt att användas av klienten"
 1138 
 1139 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:323
 1140 msgid ""
 1141 "Maximum age in days before the machine account password should be renewed"
 1142 msgstr "Maximal ålder i dagar innan maskinkontots lösenord skall förnyas"
 1143 
 1144 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:325
 1145 msgid "Option for tuning the machine account renewal task"
 1146 msgstr "Flagga för att trimma maskinkontots förnyelseuppgift"
 1147 
 1148 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:326
 1149 msgid "Whether to update the machine account password in the Samba database"
 1150 msgstr "Huruvida lösenordet för maskinkontot i Sambadatabasen skall uppdateras"
 1151 
 1152 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:328
 1153 msgid "Use LDAPS port for LDAP and Global Catalog requests"
 1154 msgstr "Använd LDAPS-porten för LDAP och Global Catalog-begäranden"
 1155 
 1156 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:329
 1157 msgid "Do not filter domain local groups from other domains"
 1158 msgstr "Filtrera inte domänlokala grupper från andra domäner"
 1159 
 1160 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:332
 1161 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:333
 1162 msgid "Kerberos server address"
 1163 msgstr "Adress till Kerberosserver"
 1164 
 1165 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:334
 1166 msgid "Kerberos backup server address"
 1167 msgstr "Adress till reservserver för Kerberos"
 1168 
 1169 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:335
 1170 msgid "Kerberos realm"
 1171 msgstr "Kerberosrike"
 1172 
 1173 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:336
 1174 msgid "Authentication timeout"
 1175 msgstr "Autentiseringstidsgräns"
 1176 
 1177 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:337
 1178 msgid "Whether to create kdcinfo files"
 1179 msgstr "Huruvida kdcinfo-filer skall skapas"
 1180 
 1181 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:338
 1182 msgid "Where to drop krb5 config snippets"
 1183 msgstr "Var konfigurationssnuttar för krb5 skall läggas"
 1184 
 1185 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:341
 1186 msgid "Directory to store credential caches"
 1187 msgstr "Katalog att lagra kreditiv-cachar i"
 1188 
 1189 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:342
 1190 msgid "Location of the user's credential cache"
 1191 msgstr "Plats för användarens kreditiv-cache"
 1192 
 1193 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:343
 1194 msgid "Location of the keytab to validate credentials"
 1195 msgstr "Plats för nyckeltabellen för att validera kreditiv"
 1196 
 1197 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:344
 1198 msgid "Enable credential validation"
 1199 msgstr "Aktivera validering av kreditiv"
 1200 
 1201 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:345
 1202 msgid "Store password if offline for later online authentication"
 1203 msgstr "Lagra lösenord när ej ansluten för ansluten autentisering senare"
 1204 
 1205 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:346
 1206 msgid "Renewable lifetime of the TGT"
 1207 msgstr "Förnybar livstid för TGT:n"
 1208 
 1209 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:347
 1210 msgid "Lifetime of the TGT"
 1211 msgstr "Livstid för TGT:n"
 1212 
 1213 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:348
 1214 msgid "Time between two checks for renewal"
 1215 msgstr "Tid mellan två kontroller av förnyelse"
 1216 
 1217 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:349
 1218 msgid "Enables FAST"
 1219 msgstr "Aktiverar FAST"
 1220 
 1221 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:350
 1222 msgid "Selects the principal to use for FAST"
 1223 msgstr "Väljer huvudman att använda för FAST"
 1224 
 1225 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:351
 1226 msgid "Enables principal canonicalization"
 1227 msgstr "Aktivera kanonisk form av huvudman"
 1228 
 1229 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:352
 1230 msgid "Enables enterprise principals"
 1231 msgstr "Aktiverar företagshuvudmän"
 1232 
 1233 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:353
 1234 msgid "Enables using of subdomains realms for authentication"
 1235 msgstr ""
 1236 
 1237 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:354
 1238 msgid "A mapping from user names to Kerberos principal names"
 1239 msgstr "En översättning från användarnamn till Kerberos huvudmansnamn"
 1240 
 1241 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:357
 1242 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:358
 1243 msgid "Server where the change password service is running if not on the KDC"
 1244 msgstr "Server där ändringstjänsten för lösenord kör om inte på KDC:n"
 1245 
 1246 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:361
 1247 msgid "ldap_uri, The URI of the LDAP server"
 1248 msgstr "ldap_uri, URI:n för LDAP-servern"
 1249 
 1250 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:362
 1251 msgid "ldap_backup_uri, The URI of the LDAP server"
 1252 msgstr "ldap_backup_uri, URI:n för LDAP-servern"
 1253 
 1254 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:363
 1255 msgid "The default base DN"
 1256 msgstr "Standard bas-DN"
 1257 
 1258 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:364
 1259 msgid "The Schema Type in use on the LDAP server, rfc2307"
 1260 msgstr "Schematypen som används i LDAP-servern, rfc2307"
 1261 
 1262 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:365
 1263 msgid "Mode used to change user password"
 1264 msgstr "Läge som används för att ändra användares lösenord"
 1265 
 1266 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:366
 1267 msgid "The default bind DN"
 1268 msgstr "Standard bindnings-DN"
 1269 
 1270 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:367
 1271 msgid "The type of the authentication token of the default bind DN"
 1272 msgstr "Typen på autentiserings-token för standard bindnings-DN"
 1273 
 1274 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:368
 1275 msgid "The authentication token of the default bind DN"
 1276 msgstr "Autentiserings-token för standard bindnings-DN"
 1277 
 1278 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:369
 1279 msgid "Length of time to attempt connection"
 1280 msgstr "Tidslängd att försöka ansluta"
 1281 
 1282 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:370
 1283 msgid "Length of time to attempt synchronous LDAP operations"
 1284 msgstr "Tidslängd att försöka synkrona LDAP-operationer"
 1285 
 1286 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:371
 1287 msgid "Length of time between attempts to reconnect while offline"
 1288 msgstr "Tidslängd mellan försök att återansluta vid frånkoppling"
 1289 
 1290 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:372
 1291 msgid "Use only the upper case for realm names"
 1292 msgstr "Använd endast versaler för namn på riken"
 1293 
 1294 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:373
 1295 msgid "File that contains CA certificates"
 1296 msgstr "Fil som innehåller CA-certifikat"
 1297 
 1298 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:374
 1299 msgid "Path to CA certificate directory"
 1300 msgstr "Sökväg till katalogen med CA-certifikat"
 1301 
 1302 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:375
 1303 msgid "File that contains the client certificate"
 1304 msgstr "Fil som innehåller klientcertifikatet"
 1305 
 1306 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:376
 1307 msgid "File that contains the client key"
 1308 msgstr "Fil som innehåller klientnyckeln"
 1309 
 1310 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:377
 1311 msgid "List of possible ciphers suites"
 1312 msgstr "Lista över möjliga chiffersviter"
 1313 
 1314 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:378
 1315 msgid "Require TLS certificate verification"
 1316 msgstr "Kräv TLS-certifikatverifiering"
 1317 
 1318 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:379
 1319 msgid "Specify the sasl mechanism to use"
 1320 msgstr "Ange sasl-mekanismen att använda"
 1321 
 1322 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:380
 1323 msgid "Specify the sasl authorization id to use"
 1324 msgstr "Ange sasl-auktorisering-id att använda"
 1325 
 1326 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:381
 1327 msgid "Specify the sasl authorization realm to use"
 1328 msgstr "Ange sasl-auktoriseringsrike att använda"
 1329 
 1330 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:382
 1331 msgid "Specify the minimal SSF for LDAP sasl authorization"
 1332 msgstr "Ange minsta SSF för LDAP-sasl-auktorisering"
 1333 
 1334 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:383
 1335 msgid "Specify the maximal SSF for LDAP sasl authorization"
 1336 msgstr "Ange största SSF för LDAP-sasl-auktorisering"
 1337 
 1338 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:384
 1339 msgid "Kerberos service keytab"
 1340 msgstr "Kerberostjänstens nyckeltabell"
 1341 
 1342 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:385
 1343 msgid "Use Kerberos auth for LDAP connection"
 1344 msgstr "Använd Kerberosautentisering för LDAP-anslutningar"
 1345 
 1346 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:386
 1347 msgid "Follow LDAP referrals"
 1348 msgstr "Följer LDAP-hänvisningar"
 1349 
 1350 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:387
 1351 msgid "Lifetime of TGT for LDAP connection"
 1352 msgstr "Livslängd på TGT för LDAP-anslutning"
 1353 
 1354 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:388
 1355 msgid "How to dereference aliases"
 1356 msgstr "Hur alias skall derefereras"
 1357 
 1358 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:389
 1359 msgid "Service name for DNS service lookups"
 1360 msgstr "Tjänstenamn för uppslagning av DNS-tjänster"
 1361 
 1362 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:390
 1363 msgid "The number of records to retrieve in a single LDAP query"
 1364 msgstr "Antalet poster som skall hämtas i en enda LDAP-fråga"
 1365 
 1366 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:391
 1367 msgid "The number of members that must be missing to trigger a full deref"
 1368 msgstr ""
 1369 "Antalet medlemmar som måste saknas för att orsaka en fullständig dereferering"
 1370 
 1371 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:392
 1372 msgid ""
 1373 "Whether the LDAP library should perform a reverse lookup to canonicalize the "
 1374 "host name during a SASL bind"
 1375 msgstr ""
 1376 "Huruvida LDAP-biblioteket skall utföra en omvänd uppslagning för att ta fram "
 1377 "värdnamnets kanoniska form under en SASL-bindning"
 1378 
 1379 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:394
 1380 msgid ""
 1381 "Allows to retain local users as members of an LDAP group for servers that "
 1382 "use the RFC2307 schema."
 1383 msgstr ""
 1384 "Tillåter att behålla lokala användare som medlemmar i en LDAP-grupp för "
 1385 "servrar som använder schemat RFC2307."
 1386 
 1387 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:397
 1388 msgid "entryUSN attribute"
 1389 msgstr "entryUSN-attribut"
 1390 
 1391 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:398
 1392 msgid "lastUSN attribute"
 1393 msgstr "lastUSN-attribut"
 1394 
 1395 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:400
 1396 msgid "How long to retain a connection to the LDAP server before disconnecting"
 1397 msgstr ""
 1398 "Hur länge en anslutning till LDAP-servern skall behållas före den kopplas ner"
 1399 
 1400 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:403
 1401 msgid "Disable the LDAP paging control"
 1402 msgstr "Avaktivera flödesstyrningen (paging) av LDAP"
 1403 
 1404 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:404
 1405 msgid "Disable Active Directory range retrieval"
 1406 msgstr "Avaktivera Active Directorys intervallhämtande"
 1407 
 1408 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:407
 1409 msgid "Length of time to wait for a search request"
 1410 msgstr "Tidslängd att vänta på en sökbegäran"
 1411 
 1412 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:408
 1413 msgid "Length of time to wait for a enumeration request"
 1414 msgstr "Tidslängd att vänta på en uppräkningsbegäran"
 1415 
 1416 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:409
 1417 msgid "Length of time between enumeration updates"
 1418 msgstr "Tidslängd mellan uppräkningsuppdateringar"
 1419 
 1420 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:410
 1421 msgid "Length of time between cache cleanups"
 1422 msgstr "Tidslängd mellan cache-tömningar"
 1423 
 1424 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:411
 1425 msgid "Require TLS for ID lookups"
 1426 msgstr "Kräv TLS för ID-uppslagningar"
 1427 
 1428 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:412
 1429 msgid "Use ID-mapping of objectSID instead of pre-set IDs"
 1430 msgstr "Använd ID-översättning av objectSID istället för förhandssatta ID:n"
 1431 
 1432 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:413
 1433 msgid "Base DN for user lookups"
 1434 msgstr "Bas-DN för användaruppslagningar"
 1435 
 1436 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:414
 1437 msgid "Scope of user lookups"
 1438 msgstr "Omfång av användaruppslagningar"
 1439 
 1440 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:415
 1441 msgid "Filter for user lookups"
 1442 msgstr "Filter för användaruppslagningar"
 1443 
 1444 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:416
 1445 msgid "Objectclass for users"
 1446 msgstr "Objektklass för användare"
 1447 
 1448 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:417
 1449 msgid "Username attribute"
 1450 msgstr "Användarnamnsattribut"
 1451 
 1452 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:418
 1453 msgid "UID attribute"
 1454 msgstr "UID-attribut"
 1455 
 1456 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:419
 1457 msgid "Primary GID attribute"
 1458 msgstr "Primärt GID-attribut"
 1459 
 1460 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:420
 1461 msgid "GECOS attribute"
 1462 msgstr "GECOS-attribut"
 1463 
 1464 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:421
 1465 msgid "Home directory attribute"
 1466 msgstr "Hemkatalogattribut"
 1467 
 1468 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:422
 1469 msgid "Shell attribute"
 1470 msgstr "Skalattribut"
 1471 
 1472 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:423
 1473 msgid "UUID attribute"
 1474 msgstr "UUID-attribut"
 1475 
 1476 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:424
 1477 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:462
 1478 msgid "objectSID attribute"
 1479 msgstr "objectSID-attribut"
 1480 
 1481 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:425
 1482 msgid "Active Directory primary group attribute for ID-mapping"
 1483 msgstr "Primärt gruppattribut i Active Directory för ID-mappning"
 1484 
 1485 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:426
 1486 msgid "User principal attribute (for Kerberos)"
 1487 msgstr "Användarens huvudmansattribut (för Kerberos)"
 1488 
 1489 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:427
 1490 msgid "Full Name"
 1491 msgstr "Fullständigt namn"
 1492 
 1493 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:428
 1494 msgid "memberOf attribute"
 1495 msgstr "medlemAv-attribut"
 1496 
 1497 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:429
 1498 msgid "Modification time attribute"
 1499 msgstr "Modifieringstidsattribut"
 1500 
 1501 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:430
 1502 msgid "shadowLastChange attribute"
 1503 msgstr "attributet shadowLastChange"
 1504 
 1505 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:431
 1506 msgid "shadowMin attribute"
 1507 msgstr "shadowMin-attribut"
 1508 
 1509 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:432
 1510 msgid "shadowMax attribute"
 1511 msgstr "shadowMax-attribut"
 1512 
 1513 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:433
 1514 msgid "shadowWarning attribute"
 1515 msgstr "shadowWarning-attribut"
 1516 
 1517 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:434
 1518 msgid "shadowInactive attribute"
 1519 msgstr "shadowInactive-attribut"
 1520 
 1521 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:435
 1522 msgid "shadowExpire attribute"
 1523 msgstr "shadowExpire-attribut"
 1524 
 1525 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:436
 1526 msgid "shadowFlag attribute"
 1527 msgstr "shadowFlag-attribut"
 1528 
 1529 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:437
 1530 msgid "Attribute listing authorized PAM services"
 1531 msgstr "Attribut för listning av auktoriserade PAM-tjänster"
 1532 
 1533 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:438
 1534 msgid "Attribute listing authorized server hosts"
 1535 msgstr "Attribut för listning av auktoriserade servervärdar"
 1536 
 1537 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:439
 1538 msgid "Attribute listing authorized server rhosts"
 1539 msgstr "Attribut för listning av auktoriserade server-rhosts"
 1540 
 1541 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:440
 1542 msgid "krbLastPwdChange attribute"
 1543 msgstr "attributet krbLastPwdChange"
 1544 
 1545 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:441
 1546 msgid "krbPasswordExpiration attribute"
 1547 msgstr "krbPasswordExpiration-attribut"
 1548 
 1549 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:442
 1550 msgid "Attribute indicating that server side password policies are active"
 1551 msgstr "Attribut som indikerar att serversidans lösenordspolicyer är aktiva"
 1552 
 1553 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:443
 1554 msgid "accountExpires attribute of AD"
 1555 msgstr "AD:s attribut accountExpires"
 1556 
 1557 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:444
 1558 msgid "userAccountControl attribute of AD"
 1559 msgstr "AD:s attribut userAccountControl"
 1560 
 1561 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:445
 1562 msgid "nsAccountLock attribute"
 1563 msgstr "attributet nsAccountLock"
 1564 
 1565 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:446
 1566 msgid "loginDisabled attribute of NDS"
 1567 msgstr "NDS attribut loginDisabled"
 1568 
 1569 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:447
 1570 msgid "loginExpirationTime attribute of NDS"
 1571 msgstr "NDS attribut loginExpirationTime"
 1572 
 1573 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:448
 1574 msgid "loginAllowedTimeMap attribute of NDS"
 1575 msgstr "NDS attribut loginAllowedTimeMap"
 1576 
 1577 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:449
 1578 msgid "SSH public key attribute"
 1579 msgstr "Attribut för publik SSH-nyckel"
 1580 
 1581 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:450
 1582 msgid "attribute listing allowed authentication types for a user"
 1583 msgstr "attribut för listning av tillåtna autentiseringstyper för en användare"
 1584 
 1585 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:451
 1586 msgid "attribute containing the X509 certificate of the user"
 1587 msgstr "attribut som innehåller användarens X509-certifikat"
 1588 
 1589 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:452
 1590 msgid "attribute containing the email address of the user"
 1591 msgstr "attribut som innehåller e-postadresser till användaren"
 1592 
 1593 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:453
 1594 msgid "A list of extra attributes to download along with the user entry"
 1595 msgstr "En lista över extra attribut att hämta tillsammans med användarposten"
 1596 
 1597 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:455
 1598 msgid "Base DN for group lookups"
 1599 msgstr "Bas-DN för gruppuppslagningar"
 1600 
 1601 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:456
 1602 msgid "Objectclass for groups"
 1603 msgstr "Objektklass för grupper"
 1604 
 1605 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:457
 1606 msgid "Group name"
 1607 msgstr "Gruppnamn"
 1608 
 1609 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:458
 1610 msgid "Group password"
 1611 msgstr "Grupplösenord"
 1612 
 1613 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:459
 1614 msgid "GID attribute"
 1615 msgstr "GID-attribut"
 1616 
 1617 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:460
 1618 msgid "Group member attribute"
 1619 msgstr "Gruppmedlemsattribut"
 1620 
 1621 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:461
 1622 msgid "Group UUID attribute"
 1623 msgstr "Grupp-UUID-attribut"
 1624 
 1625 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:463
 1626 msgid "Modification time attribute for groups"
 1627 msgstr "Modifieringstidsattribut för grupper"
 1628 
 1629 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:464
 1630 msgid "Type of the group and other flags"
 1631 msgstr "Typen av grupp och andra flaggor"
 1632 
 1633 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:465
 1634 msgid "The LDAP group external member attribute"
 1635 msgstr "LDAP-gruppens externa medlemsattribut"
 1636 
 1637 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:466
 1638 msgid "Maximum nesting level SSSD will follow"
 1639 msgstr "Maximal nästlingsnivå SSSD kommer följa"
 1640 
 1641 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:467
 1642 msgid "Filter for group lookups"
 1643 msgstr "Filter för gruppuppslagningar"
 1644 
 1645 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:468
 1646 msgid "Scope of group lookups"
 1647 msgstr "Omfång av gruppuppslagningar"
 1648 
 1649 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:470
 1650 msgid "Base DN for netgroup lookups"
 1651 msgstr "Bas-DN för nätgruppuppslagningar"
 1652 
 1653 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:471
 1654 msgid "Objectclass for netgroups"
 1655 msgstr "Objektklass för nätgrupper"
 1656 
 1657 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:472
 1658 msgid "Netgroup name"
 1659 msgstr "Nätgruppnamn"
 1660 
 1661 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:473
 1662 msgid "Netgroups members attribute"
 1663 msgstr "Attribut på nätgruppmedlemmar"
 1664 
 1665 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:474
 1666 msgid "Netgroup triple attribute"
 1667 msgstr "Attribut på nätgruppstripplar"
 1668 
 1669 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:475
 1670 msgid "Modification time attribute for netgroups"
 1671 msgstr "Modifieringstidsattribut för nätgrupper"
 1672 
 1673 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:477
 1674 msgid "Base DN for service lookups"
 1675 msgstr "Bas-DN för tjänsteuppslagningar"
 1676 
 1677 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:478
 1678 msgid "Objectclass for services"
 1679 msgstr "Objektklass för tjänster"
 1680 
 1681 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:479
 1682 msgid "Service name attribute"
 1683 msgstr "Tjänstenamnsattribut"
 1684 
 1685 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:480
 1686 msgid "Service port attribute"
 1687 msgstr "Tjänsteportsattribut"
 1688 
 1689 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:481
 1690 msgid "Service protocol attribute"
 1691 msgstr "Tjänsteprotokollsattribut"
 1692 
 1693 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:483
 1694 msgid "Lower bound for ID-mapping"
 1695 msgstr "Undre gräns för ID-mappning"
 1696 
 1697 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:484
 1698 msgid "Upper bound for ID-mapping"
 1699 msgstr "Övre gräns för ID-mappning"
 1700 
 1701 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:485
 1702 msgid "Number of IDs for each slice when ID-mapping"
 1703 msgstr "Antal ID:n till varje skiva vid ID-mappning"
 1704 
 1705 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:486
 1706 msgid "Use autorid-compatible algorithm for ID-mapping"
 1707 msgstr "Använd en autorid-kompatibel algoritm för ID-mappning"
 1708 
 1709 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:487
 1710 msgid "Name of the default domain for ID-mapping"
 1711 msgstr "Standarddomänens namn för ID-mappning"
 1712 
 1713 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:488
 1714 msgid "SID of the default domain for ID-mapping"
 1715 msgstr "Standarddomänens SID för ID-mappning"
 1716 
 1717 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:489
 1718 msgid "Number of secondary slices"
 1719 msgstr "Antal sekundära skivor"
 1720 
 1721 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:491
 1722 msgid "Whether to use Token-Groups"
 1723 msgstr "Huruvida Token-Groups skall användas"
 1724 
 1725 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:492
 1726 msgid "Set lower boundary for allowed IDs from the LDAP server"
 1727 msgstr "Sätt undre gräns för tillåtna ID:n från LDAP-servern"
 1728 
 1729 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:493
 1730 msgid "Set upper boundary for allowed IDs from the LDAP server"
 1731 msgstr "Sätt övre gräns för tillåtna ID:n från LDAP-servern"
 1732 
 1733 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:494
 1734 msgid "DN for ppolicy queries"
 1735 msgstr "DN för ppolicy-frågor"
 1736 
 1737 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:495
 1738 msgid "How many maximum entries to fetch during a wildcard request"
 1739 msgstr "Hur många poster att maximalt hämta i en joker-begäran"
 1740 
 1741 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:496
 1742 msgid "Set libldap debug level"
 1743 msgstr "Sätt felsökningsnivå för libldap"
 1744 
 1745 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:499
 1746 msgid "Policy to evaluate the password expiration"
 1747 msgstr "Policy för att utvärdera utgång av lösenord"
 1748 
 1749 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:503
 1750 msgid "Which attributes shall be used to evaluate if an account is expired"
 1751 msgstr "Vilka attribut skall användas för att avgöra om ett konto gått ut"
 1752 
 1753 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:504
 1754 msgid "Which rules should be used to evaluate access control"
 1755 msgstr "Vilka regler skall användas för att avgöra åtkomstkontroll"
 1756 
 1757 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:507
 1758 msgid "URI of an LDAP server where password changes are allowed"
 1759 msgstr "URI till en LDAP-server där lösenordsändringar är tillåtna"
 1760 
 1761 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:508
 1762 msgid "URI of a backup LDAP server where password changes are allowed"
 1763 msgstr "URI till en reserv-LDAP-server där lösenordsändringar är tillåtna"
 1764 
 1765 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:509
 1766 msgid "DNS service name for LDAP password change server"
 1767 msgstr "DNS-tjänstenamn för LDAP-lösenordsändringsservern"
 1768 
 1769 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:510
 1770 msgid ""
 1771 "Whether to update the ldap_user_shadow_last_change attribute after a "
 1772 "password change"
 1773 msgstr ""
 1774 "Huruvida attributet ldap_user_shadow_last_change skall uppdateras efter en "
 1775 "ändring av lösenord"
 1776 
 1777 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:514
 1778 msgid "Base DN for sudo rules lookups"
 1779 msgstr "Bas-DN för regeluppslagningar"
 1780 
 1781 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:515
 1782 msgid "Automatic full refresh period"
 1783 msgstr "Intervall mellan automatisk fullständig omläsning"
 1784 
 1785 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:516
 1786 msgid "Automatic smart refresh period"
 1787 msgstr "Intervall mellan automatisk smart omläsning"
 1788 
 1789 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:517
 1790 msgid "Whether to filter rules by hostname, IP addresses and network"
 1791 msgstr ""
 1792 "Huruvida regler skall filtreras efter värdnamn, IP-adresser och nätverk"
 1793 
 1794 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:518
 1795 msgid ""
 1796 "Hostnames and/or fully qualified domain names of this machine to filter sudo "
 1797 "rules"
 1798 msgstr ""
 1799 "Värdnamn och/eller fullständigt kvalificerade domännamn på denna maskin för "
 1800 "att filtrera sudo-regler"
 1801 
 1802 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:519
 1803 msgid "IPv4 or IPv6 addresses or network of this machine to filter sudo rules"
 1804 msgstr ""
 1805 "IPv4- eller IPv6-adresser eller -nätverk för denna maskin för att filtrera "
 1806 "sudo-regler"
 1807 
 1808 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:520
 1809 msgid "Whether to include rules that contains netgroup in host attribute"
 1810 msgstr ""
 1811 "Huruvida regler som innehåller nätgrupper i värdattribut skall inkluderas"
 1812 
 1813 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:521
 1814 msgid ""
 1815 "Whether to include rules that contains regular expression in host attribute"
 1816 msgstr ""
 1817 "Huruvida regler som innehåller reguljära uttryck i värdattribut skall "
 1818 "inkluderas"
 1819 
 1820 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:522
 1821 msgid "Object class for sudo rules"
 1822 msgstr "Objektklass för sudo-regler"
 1823 
 1824 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:523
 1825 msgid "Name of attribute that is used as object class for sudo rules"
 1826 msgstr "Namn på attributet som används som objektklass för sudo-regler"
 1827 
 1828 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:524
 1829 msgid "Sudo rule name"
 1830 msgstr "Sudo-regelnamn"
 1831 
 1832 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:525
 1833 msgid "Sudo rule command attribute"
 1834 msgstr "Attribut för sudo-regelkommandon"
 1835 
 1836 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:526
 1837 msgid "Sudo rule host attribute"
 1838 msgstr "Attribut för sudo-regelvärd"
 1839 
 1840 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:527
 1841 msgid "Sudo rule user attribute"
 1842 msgstr "Attribut för sudo-regelanvändare"
 1843 
 1844 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:528
 1845 msgid "Sudo rule option attribute"
 1846 msgstr "Attribut för sudo-regelflaggor"
 1847 
 1848 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:529
 1849 msgid "Sudo rule runas attribute"
 1850 msgstr "Sudo-regel-runas-attribut"
 1851 
 1852 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:530
 1853 msgid "Sudo rule runasuser attribute"
 1854 msgstr "Attribut för sudo-runasuser"
 1855 
 1856 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:531
 1857 msgid "Sudo rule runasgroup attribute"
 1858 msgstr "Attribut på runasgroup i sudo-regel"
 1859 
 1860 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:532
 1861 msgid "Sudo rule notbefore attribute"
 1862 msgstr "Attribut för sudo-notbefore-regler"
 1863 
 1864 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:533
 1865 msgid "Sudo rule notafter attribute"
 1866 msgstr "Attribut för sudo-notafter-regler"
 1867 
 1868 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:534
 1869 msgid "Sudo rule order attribute"
 1870 msgstr "Attribut för sudo-order-regler"
 1871 
 1872 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:537
 1873 msgid "Object class for automounter maps"
 1874 msgstr "Objektklass för avbildningar för automatmonterare"
 1875 
 1876 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:538
 1877 msgid "Automounter map name attribute"
 1878 msgstr "Attribut för namn i avbildningar för automatmonterare"
 1879 
 1880 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:539
 1881 msgid "Object class for automounter map entries"
 1882 msgstr "Objektklass för poster i avbildningar för automatmonterare"
 1883 
 1884 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:540
 1885 msgid "Automounter map entry key attribute"
 1886 msgstr "Attribut för postnycklar i avbildningar för automatmonterare"
 1887 
 1888 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:541
 1889 msgid "Automounter map entry value attribute"
 1890 msgstr "Attribut på postvärde i avbildning för automatmonteraren"
 1891 
 1892 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:542
 1893 msgid "Base DN for automounter map lookups"
 1894 msgstr "Bas-DN för uppslagningar i avbildningar för automatmonterare"
 1895 
 1896 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:543
 1897 msgid "The name of the automount master map in LDAP."
 1898 msgstr "Namnet på automount master-kartan i LDAP."
 1899 
 1900 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:546
 1901 msgid "Base DN for IP hosts lookups"
 1902 msgstr "Bas-DN för IP-värd-uppslagningar"
 1903 
 1904 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:547
 1905 msgid "Object class for IP hosts"
 1906 msgstr "Objektklass för IP-värdar"
 1907 
 1908 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:548
 1909 msgid "IP host name attribute"
 1910 msgstr "IP-värdnamnsattribut"
 1911 
 1912 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:549
 1913 msgid "IP host number (address) attribute"
 1914 msgstr "IP-värdnummer- (adress-)attribut"
 1915 
 1916 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:550
 1917 msgid "IP host entryUSN attribute"
 1918 msgstr "IP-värd-entryUSN-attribut"
 1919 
 1920 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:551
 1921 msgid "Base DN for IP networks lookups"
 1922 msgstr "Bas-DN för IP-nätverks-uppslagningar"
 1923 
 1924 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:552
 1925 msgid "Object class for IP networks"
 1926 msgstr "Objektklass för IP-nätverk"
 1927 
 1928 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:553
 1929 msgid "IP network name attribute"
 1930 msgstr "IP-nätverksnamnsattribut"
 1931 
 1932 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:554
 1933 msgid "IP network number (address) attribute"
 1934 msgstr "IP-nätverksnummer- (adress-)attribut"
 1935 
 1936 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:555
 1937 msgid "IP network entryUSN attribute"
 1938 msgstr "IP-nätverks-entryUSN-attribut"
 1939 
 1940 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:558
 1941 msgid "Comma separated list of allowed users"
 1942 msgstr "Kommaseparerad lista över tillåtna användare"
 1943 
 1944 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:559
 1945 msgid "Comma separated list of prohibited users"
 1946 msgstr "Kommaseparerad lista över förbjudna användare"
 1947 
 1948 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:560
 1949 msgid ""
 1950 "Comma separated list of groups that are allowed to log in. This applies only "
 1951 "to groups within this SSSD domain. Local groups are not evaluated."
 1952 msgstr ""
 1953 "Kommaseparerad lista över grupper som tillåts logga in. Detta är endast "
 1954 "tillämpligt på grupper i denna SSSD-domän. Lokala grupper utvärderas inte."
 1955 
 1956 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:562
 1957 msgid ""
 1958 "Comma separated list of groups that are explicitly denied access. This "
 1959 "applies only to groups within this SSSD domain. Local groups are not "
 1960 "evaluated."
 1961 msgstr ""
 1962 "Kommaseparerad lista över grupper som nekas åtkomst. Detta är endast "
 1963 "tillämpligt på grupper i denna SSSD-domän. Lokala grupper utvärderas inte."
 1964 
 1965 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:566
 1966 msgid "Base for home directories"
 1967 msgstr "Bas för hemkataloger"
 1968 
 1969 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:567
 1970 msgid "Indicate if a home directory should be created for new users."
 1971 msgstr "Indikera om en hemkatalog skall skapas för nya användare."
 1972 
 1973 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:568
 1974 msgid "Indicate if a home directory should be removed for deleted users."
 1975 msgstr "Indikera om en hemkatalog skall tas bort för raderade användare."
 1976 
 1977 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:569
 1978 msgid "Specify the default permissions on a newly created home directory."
 1979 msgstr "Ange standardrättigheter på en nyskapad hemkatalog."
 1980 
 1981 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:570
 1982 msgid "The skeleton directory."
 1983 msgstr "Skelettbiblioteket."
 1984 
 1985 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:571
 1986 msgid "The mail spool directory."
 1987 msgstr "Brevlådekatalogen."
 1988 
 1989 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:572
 1990 msgid "The command that is run after a user is removed."
 1991 msgstr "Kommandot som körs efter att en användare tagits bort."
 1992 
 1993 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:575
 1994 msgid "The number of preforked proxy children."
 1995 msgstr "Antal ombudsbarn före grening."
 1996 
 1997 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:578
 1998 msgid "The name of the NSS library to use"
 1999 msgstr "Namnet på NSS-biblioteket att använda"
 2000 
 2001 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:579
 2002 msgid "The name of the NSS library to use for hosts and networks lookups"
 2003 msgstr ""
 2004 "Namnet på NSS-biblioteket som används för värd- och nätverksuppslagningar"
 2005 
 2006 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:580
 2007 msgid "Whether to look up canonical group name from cache if possible"
 2008 msgstr "Huruvida kanoniska gruppnamn skall slås upp från cachen om möjligt"
 2009 
 2010 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:583
 2011 msgid "PAM stack to use"
 2012 msgstr "PAM-stack att använda"
 2013 
 2014 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:586
 2015 msgid "Path of passwd file sources."
 2016 msgstr "Sökväg till lösenordsfilkällor."
 2017 
 2018 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:587
 2019 msgid "Path of group file sources."
 2020 msgstr "Sökväg till gruppfilkällor."
 2021 
 2022 #: src/monitor/monitor.c:2381
 2023 msgid "Become a daemon (default)"
 2024 msgstr "Bli en demon (standard)"
 2025 
 2026 #: src/monitor/monitor.c:2383
 2027 msgid "Run interactive (not a daemon)"
 2028 msgstr "Kör interaktivt (inte en demon)"
 2029 
 2030 #: src/monitor/monitor.c:2386
 2031 msgid "Disable netlink interface"
 2032 msgstr "Avaktivera netlink-gränssnittet"
 2033 
 2034 #: src/monitor/monitor.c:2388 src/tools/sssctl/sssctl_config.c:77
 2035 #: src/tools/sssctl/sssctl_logs.c:310
 2036 msgid "Specify a non-default config file"
 2037 msgstr "Ange en konfigurationsfil annan än standard"
 2038 
 2039 #: src/monitor/monitor.c:2390
 2040 msgid "Refresh the configuration database, then exit"
 2041 msgstr "Uppdatera konfigurationsdatabasen, avsluta sedan"
 2042 
 2043 #: src/monitor/monitor.c:2393
 2044 msgid "Similar to --genconf, but only refreshes the given section"
 2045 msgstr "Liknande --genconf, men uppdaterar endast den angivna sektionen"
 2046 
 2047 #: src/monitor/monitor.c:2396
 2048 msgid "Print version number and exit"
 2049 msgstr "Skriv ut versionsnumret och avsluta"
 2050 
 2051 #: src/monitor/monitor.c:2542
 2052 msgid "SSSD is already running\n"
 2053 msgstr "SSSD kör redan\n"
 2054 
 2055 #: src/providers/krb5/krb5_child.c:3274 src/providers/ldap/ldap_child.c:638
 2056 msgid "Debug level"
 2057 msgstr "Felsökningsnivå"
 2058 
 2059 #: src/providers/krb5/krb5_child.c:3276 src/providers/ldap/ldap_child.c:640
 2060 msgid "Add debug timestamps"
 2061 msgstr "Lägg till felsökningstidstämplar"
 2062 
 2063 #: src/providers/krb5/krb5_child.c:3278 src/providers/ldap/ldap_child.c:642
 2064 msgid "Show timestamps with microseconds"
 2065 msgstr "Visa tidsstämplar med mikrosekunder"
 2066 
 2067 #: src/providers/krb5/krb5_child.c:3280 src/providers/ldap/ldap_child.c:644
 2068 msgid "An open file descriptor for the debug logs"
 2069 msgstr "En öppen fildeskriptor för felsökningsloggarna"
 2070 
 2071 #: src/providers/krb5/krb5_child.c:3283 src/providers/ldap/ldap_child.c:646
 2072 msgid "Send the debug output to stderr directly."
 2073 msgstr "Skicka felsökningsutdata direkt till standard fel."
 2074 
 2075 #: src/providers/krb5/krb5_child.c:3286
 2076 msgid "The user to create FAST ccache as"
 2077 msgstr "Användaren att skapa en FAST-ccache som"
 2078 
 2079 #: src/providers/krb5/krb5_child.c:3288
 2080 msgid "The group to create FAST ccache as"
 2081 msgstr "Gruppen att skapa en FAST-ccache som"
 2082 
 2083 #: src/providers/krb5/krb5_child.c:3290
 2084 msgid "Kerberos realm to use"
 2085 msgstr "Kerberosrike att använda"
 2086 
 2087 #: src/providers/krb5/krb5_child.c:3292
 2088 msgid "Requested lifetime of the ticket"
 2089 msgstr "Begärd livslängd på biljetten"
 2090 
 2091 #: src/providers/krb5/krb5_child.c:3294
 2092 msgid "Requested renewable lifetime of the ticket"
 2093 msgstr "Begärd förnybar livslängd på biljetten"
 2094 
 2095 #: src/providers/krb5/krb5_child.c:3296
 2096 msgid "FAST options ('never', 'try', 'demand')"
 2097 msgstr "FAST-flaggor (”never”, ”try”, ”demand”)"
 2098 
 2099 #: src/providers/krb5/krb5_child.c:3299
 2100 msgid "Specifies the server principal to use for FAST"
 2101 msgstr "Anger serverhuvudmannen att använda för FAST"
 2102 
 2103 #: src/providers/krb5/krb5_child.c:3301
 2104 msgid "Requests canonicalization of the principal name"
 2105 msgstr "Begär kanonisering av huvudmannanamnet"
 2106 
 2107 #: src/providers/krb5/krb5_child.c:3303
 2108 msgid "Use custom version of krb5_get_init_creds_password"
 2109 msgstr "Använd en anpassad version av krb5_get_init_creds_password"
 2110 
 2111 #: src/providers/data_provider_be.c:711
 2112 msgid "Domain of the information provider (mandatory)"
 2113 msgstr "Domän för informationsleverantören (obligatoriskt)"
 2114 
 2115 #: src/sss_client/common.c:1088
 2116 msgid "Privileged socket has wrong ownership or permissions."
 2117 msgstr "Privilegierat uttag (socket) har fel ägarskap eller rättigheter."
 2118 
 2119 #: src/sss_client/common.c:1091
 2120 msgid "Public socket has wrong ownership or permissions."
 2121 msgstr "Publikt uttag (socket) har fel ägarskap eller rättigheter."
 2122 
 2123 #: src/sss_client/common.c:1094
 2124 msgid "Unexpected format of the server credential message."
 2125 msgstr "Oväntat format på serverns kreditivmeddelande."
 2126 
 2127 #: src/sss_client/common.c:1097
 2128 msgid "SSSD is not run by root."
 2129 msgstr "SSSD körs inte av root."
 2130 
 2131 #: src/sss_client/common.c:1100
 2132 msgid "SSSD socket does not exist."
 2133 msgstr "SSSD-uttaget finns inte."
 2134 
 2135 #: src/sss_client/common.c:1103
 2136 msgid "Cannot get stat of SSSD socket."
 2137 msgstr "Kan inte ta status på SSSD-uttaget."
 2138 
 2139 #: src/sss_client/common.c:1108
 2140 msgid "An error occurred, but no description can be found."
 2141 msgstr "Ett fel uppstod, men ingen beskrivning kan hittas."
 2142 
 2143 #: src/sss_client/common.c:1114
 2144 msgid "Unexpected error while looking for an error description"
 2145 msgstr "Oväntat fel vid sökning efter ett felmeddelande"
 2146 
 2147 #: src/sss_client/pam_sss.c:68
 2148 msgid "Permission denied. "
 2149 msgstr "Åtkomst nekas. "
 2150 
 2151 #: src/sss_client/pam_sss.c:69 src/sss_client/pam_sss.c:785
 2152 #: src/sss_client/pam_sss.c:796
 2153 msgid "Server message: "
 2154 msgstr "Servermeddelande: "
 2155 
 2156 #: src/sss_client/pam_sss.c:303
 2157 msgid "Passwords do not match"
 2158 msgstr "Lösenorden stämmer inte överens"
 2159 
 2160 #: src/sss_client/pam_sss.c:491
 2161 msgid "Password reset by root is not supported."
 2162 msgstr "Återställning av lösenord av root stöds inte."
 2163 
 2164 #: src/sss_client/pam_sss.c:532
 2165 msgid "Authenticated with cached credentials"
 2166 msgstr "Autentiserad med cachade kreditiv"
 2167 
 2168 #: src/sss_client/pam_sss.c:533
 2169 msgid ", your cached password will expire at: "
 2170 msgstr ", ditt cache-lösenord kommer gå ut: "
 2171 
 2172 #: src/sss_client/pam_sss.c:563
 2173 #, c-format
 2174 msgid "Your password has expired. You have %1$d grace login(s) remaining."
 2175 msgstr "Ditt lösenord har gått ut. Du har en frist på %1$d inloggningar kvar."
 2176 
 2177 #: src/sss_client/pam_sss.c:609
 2178 #, c-format
 2179 msgid "Your password will expire in %1$d %2$s."
 2180 msgstr "Ditt lösenordet kommer gå ut om %1$d %2$s."
 2181 
 2182 #: src/sss_client/pam_sss.c:658
 2183 msgid "Authentication is denied until: "
 2184 msgstr "Autentisering nekas till: "
 2185 
 2186 #: src/sss_client/pam_sss.c:679
 2187 msgid "System is offline, password change not possible"
 2188 msgstr "Systemet är frånkopplat, ändring av lösenord är inte möjligt"
 2189 
 2190 #: src/sss_client/pam_sss.c:694
 2191 msgid ""
 2192 "After changing the OTP password, you need to log out and back in order to "
 2193 "acquire a ticket"
 2194 msgstr ""
 2195 "Efter att ha ändrat OTP-lösenordet behöver du logga ut och tillbaka in för "
 2196 "att få en biljett"
 2197 
 2198 #: src/sss_client/pam_sss.c:782 src/sss_client/pam_sss.c:795
 2199 msgid "Password change failed. "
 2200 msgstr "Lösenordsändringen misslyckades. "
 2201 
 2202 #: src/sss_client/pam_sss.c:2044
 2203 msgid "New Password: "
 2204 msgstr "Nytt lösenord: "
 2205 
 2206 #: src/sss_client/pam_sss.c:2045
 2207 msgid "Reenter new Password: "
 2208 msgstr "Skriv det nya lösenordet igen: "
 2209 
 2210 #: src/sss_client/pam_sss.c:2207 src/sss_client/pam_sss.c:2210
 2211 msgid "First Factor: "
 2212 msgstr "Första faktorn: "
 2213 
 2214 #: src/sss_client/pam_sss.c:2208 src/sss_client/pam_sss.c:2382
 2215 msgid "Second Factor (optional): "
 2216 msgstr "Andra faktorn (frivillig): "
 2217 
 2218 #: src/sss_client/pam_sss.c:2211 src/sss_client/pam_sss.c:2385
 2219 msgid "Second Factor: "
 2220 msgstr "Andra faktorn: "
 2221 
 2222 #: src/sss_client/pam_sss.c:2229
 2223 msgid "Password: "
 2224 msgstr "Lösenord: "
 2225 
 2226 #: src/sss_client/pam_sss.c:2381 src/sss_client/pam_sss.c:2384
 2227 msgid "First Factor (Current Password): "
 2228 msgstr "Första faktorn (nuvarande lösenord): "
 2229 
 2230 #: src/sss_client/pam_sss.c:2388
 2231 msgid "Current Password: "
 2232 msgstr "Nuvarande lösenord: "
 2233 
 2234 #: src/sss_client/pam_sss.c:2745
 2235 msgid "Password expired. Change your password now."
 2236 msgstr "Lösenordet har gått ut. Ändra ditt lösenord nu."
 2237 
 2238 #: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:41
 2239 #: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:186 src/tools/sss_useradd.c:48
 2240 #: src/tools/sss_groupadd.c:41 src/tools/sss_groupdel.c:44
 2241 #: src/tools/sss_groupmod.c:42 src/tools/sss_groupshow.c:668
 2242 #: src/tools/sss_userdel.c:136 src/tools/sss_usermod.c:47
 2243 #: src/tools/sss_cache.c:719
 2244 msgid "The debug level to run with"
 2245 msgstr "Felsökningsnivån att köra med"
 2246 
 2247 #: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:43
 2248 #: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:190
 2249 msgid "The SSSD domain to use"
 2250 msgstr "SSSD-domäner att använda"
 2251 
 2252 #: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:57 src/tools/sss_useradd.c:74
 2253 #: src/tools/sss_groupadd.c:59 src/tools/sss_groupdel.c:54
 2254 #: src/tools/sss_groupmod.c:66 src/tools/sss_groupshow.c:680
 2255 #: src/tools/sss_userdel.c:154 src/tools/sss_usermod.c:79
 2256 #: src/tools/sss_cache.c:765
 2257 msgid "Error setting the locale\n"
 2258 msgstr "Fel när lokalen sattes\n"
 2259 
 2260 #: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:64
 2261 msgid "Not enough memory\n"
 2262 msgstr "Inte tillräckligt med minne\n"
 2263 
 2264 #: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:83
 2265 msgid "User not specified\n"
 2266 msgstr "Ingen användare angiven\n"
 2267 
 2268 #: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:97
 2269 msgid "Error looking up public keys\n"
 2270 msgstr "Fel vid uppslagning av publika nycklar\n"
 2271 
 2272 #: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:188
 2273 msgid "The port to use to connect to the host"
 2274 msgstr "Porten att använda för att ansluta till värden"
 2275 
 2276 #: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:192
 2277 msgid "Print the host ssh public keys"
 2278 msgstr "Skriv ut värdens publika ssh-nycklar"
 2279 
 2280 #: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:234
 2281 msgid "Invalid port\n"
 2282 msgstr "Felaktig port\n"
 2283 
 2284 #: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:239
 2285 msgid "Host not specified\n"
 2286 msgstr "Värden inte angiven\n"
 2287 
 2288 #: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:245
 2289 msgid "The path to the proxy command must be absolute\n"
 2290 msgstr "Sökvägen till proxy-kommandot måste vara absolut\n"
 2291 
 2292 #: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:326
 2293 #, c-format
 2294 msgid "sss_ssh_knownhostsproxy: unable to proxy data: %s\n"
 2295 msgstr "sss_ssh_knownhostsproxy: det går inte att hämta data via ombud: %s\n"
 2296 
 2297 #: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:330
 2298 #, c-format
 2299 msgid "sss_ssh_knownhostsproxy: connect to host %s port %d: %s\n"
 2300 msgstr "sss_ssh_knownhostsproxy: anslutning till värden %s port %d: %s\n"
 2301 
 2302 #: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:334
 2303 #, c-format
 2304 msgid "sss_ssh_knownhostsproxy: Could not resolve hostname %s\n"
 2305 msgstr "sss_ssh_knownhostsproxy: Det gick inte att slå upp värdnamnet %s\n"
 2306 
 2307 #: src/tools/sss_useradd.c:49 src/tools/sss_usermod.c:48
 2308 msgid "The UID of the user"
 2309 msgstr "Användarens UID"
 2310 
 2311 #: src/tools/sss_useradd.c:50 src/tools/sss_usermod.c:50
 2312 msgid "The comment string"
 2313 msgstr "Kommentarsträngen"
 2314 
 2315 #: src/tools/sss_useradd.c:51 src/tools/sss_usermod.c:51
 2316 msgid "Home directory"
 2317 msgstr "Hemkatalogen"
 2318 
 2319 #: src/tools/sss_useradd.c:52 src/tools/sss_usermod.c:52
 2320 msgid "Login shell"
 2321 msgstr "Inloggningsskalet"
 2322 
 2323 #: src/tools/sss_useradd.c:53
 2324 msgid "Groups"
 2325 msgstr "Grupper"
 2326 
 2327 #: src/tools/sss_useradd.c:54
 2328 msgid "Create user's directory if it does not exist"
 2329 msgstr "Skapa användarens katalog om den inte redan finns"
 2330 
 2331 #: src/tools/sss_useradd.c:55
 2332 msgid "Never create user's directory, overrides config"
 2333 msgstr "Skapa aldrig användarens katalog, åsidosätter konfigurationen"
 2334 
 2335 #: src/tools/sss_useradd.c:56
 2336 msgid "Specify an alternative skeleton directory"
 2337 msgstr "Ange en alternativ skelettkatalog"
 2338 
 2339 #: src/tools/sss_useradd.c:57 src/tools/sss_usermod.c:60
 2340 msgid "The SELinux user for user's login"
 2341 msgstr "SELinux-användaren för användarens inloggning"
 2342 
 2343 #: src/tools/sss_useradd.c:87 src/tools/sss_groupmod.c:79
 2344 #: src/tools/sss_usermod.c:92
 2345 msgid "Specify group to add to\n"
 2346 msgstr "Ange en grupp att lägga till till\n"
 2347 
 2348 #: src/tools/sss_useradd.c:111
 2349 msgid "Specify user to add\n"
 2350 msgstr "Ange en användare att lägga till\n"
 2351 
 2352 #: src/tools/sss_useradd.c:121 src/tools/sss_groupadd.c:86
 2353 #: src/tools/sss_groupdel.c:80 src/tools/sss_groupmod.c:113
 2354 #: src/tools/sss_groupshow.c:714 src/tools/sss_userdel.c:200
 2355 #: src/tools/sss_usermod.c:162
 2356 msgid "Error initializing the tools - no local domain\n"
 2357 msgstr "Fel vid initiering av verktygen — ingen lokal domän\n"
 2358 
 2359 #: src/tools/sss_useradd.c:123 src/tools/sss_groupadd.c:88
 2360 #: src/tools/sss_groupdel.c:82 src/tools/sss_groupmod.c:115
 2361 #: src/tools/sss_groupshow.c:716 src/tools/sss_userdel.c:202
 2362 #: src/tools/sss_usermod.c:164
 2363 msgid "Error initializing the tools\n"
 2364 msgstr "Fel vid initiering av verktygen\n"
 2365 
 2366 #: src/tools/sss_useradd.c:132 src/tools/sss_groupadd.c:97
 2367 #: src/tools/sss_groupdel.c:91 src/tools/sss_groupmod.c:123
 2368 #: src/tools/sss_groupshow.c:725 src/tools/sss_userdel.c:211
 2369 #: src/tools/sss_usermod.c:173
 2370 msgid "Invalid domain specified in FQDN\n"
 2371 msgstr "Ogiltig domän angiven i FQDN\n"
 2372 
 2373 #: src/tools/sss_useradd.c:142 src/tools/sss_groupmod.c:144
 2374 #: src/tools/sss_groupmod.c:173 src/tools/sss_usermod.c:197
 2375 #: src/tools/sss_usermod.c:226
 2376 msgid "Internal error while parsing parameters\n"
 2377 msgstr "Internt fel vid tolkning av parametrar\n"
 2378 
 2379 #: src/tools/sss_useradd.c:151 src/tools/sss_usermod.c:206
 2380 #: src/tools/sss_usermod.c:235
 2381 msgid "Groups must be in the same domain as user\n"
 2382 msgstr "Grupper måste finnas i samma domän som användaren\n"
 2383 
 2384 #: src/tools/sss_useradd.c:159
 2385 #, c-format
 2386 msgid "Cannot find group %1$s in local domain\n"
 2387 msgstr "Hittar inte gruppen %1$s i den lokala domänen\n"
 2388 
 2389 #: src/tools/sss_useradd.c:174 src/tools/sss_userdel.c:221
 2390 msgid "Cannot set default values\n"
 2391 msgstr "Kan inte sätta standardvärden\n"
 2392 
 2393 #: src/tools/sss_useradd.c:181 src/tools/sss_usermod.c:187
 2394 msgid "The selected UID is outside the allowed range\n"
 2395 msgstr "Den valda UID:n är utanför det tillåtna intervallet\n"
 2396 
 2397 #: src/tools/sss_useradd.c:210 src/tools/sss_usermod.c:305
 2398 msgid "Cannot set SELinux login context\n"
 2399 msgstr "Kan inte sätta SELinux-inloggningskontext\n"
 2400 
 2401 #: src/tools/sss_useradd.c:224
 2402 msgid "Cannot get info about the user\n"
 2403 msgstr "Kan inte få information om användaren\n"
 2404 
 2405 #: src/tools/sss_useradd.c:236
 2406 msgid "User's home directory already exists, not copying data from skeldir\n"
 2407 msgstr ""
 2408 "Användarens hemkatalog finns redan, kopierar inte data från "
 2409 "skelettkatalogen\n"
 2410 
 2411 #: src/tools/sss_useradd.c:239
 2412 #, c-format
 2413 msgid "Cannot create user's home directory: %1$s\n"
 2414 msgstr "Kan inte skapa användarens hemkatalog: %1$s\n"
 2415 
 2416 #: src/tools/sss_useradd.c:250
 2417 #, c-format
 2418 msgid "Cannot create user's mail spool: %1$s\n"
 2419 msgstr "Kan inte skapa användarens brevlåda: %1$s\n"
 2420 
 2421 #: src/tools/sss_useradd.c:270
 2422 msgid "Could not allocate ID for the user - domain full?\n"
 2423 msgstr "Det gick inte att allokera ID för användaren - full domän?\n"
 2424 
 2425 #: src/tools/sss_useradd.c:274
 2426 msgid "A user or group with the same name or ID already exists\n"
 2427 msgstr "En användare eller grupp med samma namn eller ID finns redan\n"
 2428 
 2429 #: src/tools/sss_useradd.c:280
 2430 msgid "Transaction error. Could not add user.\n"
 2431 msgstr "Transaktionsfel. Det gick inte att lägga till användaren.\n"
 2432 
 2433 #: src/tools/sss_groupadd.c:43 src/tools/sss_groupmod.c:48
 2434 msgid "The GID of the group"
 2435 msgstr "GID:t för gruppen"
 2436 
 2437 #: src/tools/sss_groupadd.c:76
 2438 msgid "Specify group to add\n"
 2439 msgstr "Ange en grupp att lägga till\n"
 2440 
 2441 #: src/tools/sss_groupadd.c:106 src/tools/sss_groupmod.c:198
 2442 msgid "The selected GID is outside the allowed range\n"
 2443 msgstr "Den valda GID:n är utanför det tillåtna intervallet\n"
 2444 
 2445 #: src/tools/sss_groupadd.c:143
 2446 msgid "Could not allocate ID for the group - domain full?\n"
 2447 msgstr "Det gick inte att allokera ID för gruppen - full domän?\n"
 2448 
 2449 #: src/tools/sss_groupadd.c:147
 2450 msgid "A group with the same name or GID already exists\n"
 2451 msgstr "En grupp med samma namn eller GID finns redan\n"
 2452 
 2453 #: src/tools/sss_groupadd.c:153
 2454 msgid "Transaction error. Could not add group.\n"
 2455 msgstr "Transaktionsfel. Det gick inte att lägga till gruppen.\n"
 2456 
 2457 #: src/tools/sss_groupdel.c:70
 2458 msgid "Specify group to delete\n"
 2459 msgstr "Ange grupp att ta bort\n"
 2460 
 2461 #: src/tools/sss_groupdel.c:104
 2462 #, c-format
 2463 msgid "Group %1$s is outside the defined ID range for domain\n"
 2464 msgstr "Gruppen %1$s är utanför det definierade ID-intervallet för domänen\n"
 2465 
 2466 #: src/tools/sss_groupdel.c:119 src/tools/sss_groupmod.c:225
 2467 #: src/tools/sss_groupmod.c:232 src/tools/sss_groupmod.c:239
 2468 #: src/tools/sss_userdel.c:297 src/tools/sss_usermod.c:282
 2469 #: src/tools/sss_usermod.c:289 src/tools/sss_usermod.c:296
 2470 #, c-format
 2471 msgid "NSS request failed (%1$d). Entry might remain in memory cache.\n"
 2472 msgstr ""
 2473 "NSS-begäran misslyckades (%1$d). Posten kan finnas kvar i en minnes-cache.\n"
 2474 
 2475 #: src/tools/sss_groupdel.c:132
 2476 msgid ""
 2477 "No such group in local domain. Removing groups only allowed in local "
 2478 "domain.\n"
 2479 msgstr ""
 2480 "Ingen sådan grupp i den lokala domänen. Att ta bort grupper är endast "
 2481 "tillåtet i den lokala domänen.\n"
 2482 
 2483 #: src/tools/sss_groupdel.c:137
 2484 msgid "Internal error. Could not remove group.\n"
 2485 msgstr "Internt fel. Det gick inte att ta bort gruppen.\n"
 2486 
 2487 #: src/tools/sss_groupmod.c:44
 2488 msgid "Groups to add this group to"
 2489 msgstr "Grupper att lägga till denna grupp till"
 2490 
 2491 #: src/tools/sss_groupmod.c:46
 2492 msgid "Groups to remove this group from"
 2493 msgstr "Grupper att ta bort denna grupp från"
 2494 
 2495 #: src/tools/sss_groupmod.c:87 src/tools/sss_usermod.c:100
 2496 msgid "Specify group to remove from\n"
 2497 msgstr "Ange grupp att ta bort ifrån\n"
 2498 
 2499 #: src/tools/sss_groupmod.c:101
 2500 msgid "Specify group to modify\n"
 2501 msgstr "Ange grupp att ändra\n"
 2502 
 2503 #: src/tools/sss_groupmod.c:130
 2504 msgid ""
 2505 "Cannot find group in local domain, modifying groups is allowed only in local "
 2506 "domain\n"
 2507 msgstr ""
 2508 "Kan inte hitta gruppen i den lokala domänen, att ändra grupper är endast "
 2509 "tillåtet i den lokala domänen\n"
 2510 
 2511 #: src/tools/sss_groupmod.c:153 src/tools/sss_groupmod.c:182
 2512 msgid "Member groups must be in the same domain as parent group\n"
 2513 msgstr "Medlemsgrupper måste ligga i samma domän som föräldragrupper\n"
 2514 
 2515 #: src/tools/sss_groupmod.c:161 src/tools/sss_groupmod.c:190
 2516 #: src/tools/sss_usermod.c:214 src/tools/sss_usermod.c:243
 2517 #, c-format
 2518 msgid ""
 2519 "Cannot find group %1$s in local domain, only groups in local domain are "
 2520 "allowed\n"
 2521 msgstr ""
 2522 "Kan inte hitta grupp %1$s i den lokala domänen, endast grupper i den lokala "
 2523 "domänen är tillåtna\n"
 2524 
 2525 #: src/tools/sss_groupmod.c:257
 2526 msgid "Could not modify group - check if member group names are correct\n"
 2527 msgstr ""
 2528 "Det gick inte att ändra gruppen - kontrollera om medlemsgruppsnamnen är "
 2529 "riktiga\n"
 2530 
 2531 #: src/tools/sss_groupmod.c:261
 2532 msgid "Could not modify group - check if groupname is correct\n"
 2533 msgstr ""
 2534 "Det gick inte att ändra gruppen - kontrollera om gruppnamnet är riktigt\n"
 2535 
 2536 #: src/tools/sss_groupmod.c:265
 2537 msgid "Transaction error. Could not modify group.\n"
 2538 msgstr "Transaktionsfel. Det gick inte att ändra gruppen.\n"
 2539 
 2540 #: src/tools/sss_groupshow.c:616
 2541 msgid "Magic Private "
 2542 msgstr "Magiskt privat "
 2543 
 2544 #: src/tools/sss_groupshow.c:615
 2545 #, c-format
 2546 msgid "%1$s%2$sGroup: %3$s\n"
 2547 msgstr "%1$s%2$sGrupp: %3$s\n"
 2548 
 2549 #: src/tools/sss_groupshow.c:618
 2550 #, c-format
 2551 msgid "%1$sGID number: %2$d\n"
 2552 msgstr "%1$sGID-nummer: %2$d\n"
 2553 
 2554 #: src/tools/sss_groupshow.c:620
 2555 #, c-format
 2556 msgid "%1$sMember users: "
 2557 msgstr "%1$sMedlemsanvändare: "
 2558 
 2559 #: src/tools/sss_groupshow.c:627
 2560 #, c-format
 2561 msgid ""
 2562 "\n"
 2563 "%1$sIs a member of: "
 2564 msgstr ""
 2565 "\n"
 2566 "%1$sÄr en medlem i: "
 2567 
 2568 #: src/tools/sss_groupshow.c:634
 2569 #, c-format
 2570 msgid ""
 2571 "\n"
 2572 "%1$sMember groups: "
 2573 msgstr ""
 2574 "\n"
 2575 "%1$sMedlemsgrupper: "
 2576 
 2577 #: src/tools/sss_groupshow.c:670
 2578 msgid "Print indirect group members recursively"
 2579 msgstr "Skriv ut indirekta gruppmedlemmar rekursivt"
 2580 
 2581 #: src/tools/sss_groupshow.c:704
 2582 msgid "Specify group to show\n"
 2583 msgstr "Ange en grupp att visa\n"
 2584 
 2585 #: src/tools/sss_groupshow.c:744
 2586 msgid ""
 2587 "No such group in local domain. Printing groups only allowed in local "
 2588 "domain.\n"
 2589 msgstr ""
 2590 "Ingen sådan grupp i den lokala domänen. Att skriva ut grupper är endast "
 2591 "tillåtet i den lokala domänen.\n"
 2592 
 2593 #: src/tools/sss_groupshow.c:749
 2594 msgid "Internal error. Could not print group.\n"
 2595 msgstr "Internt fel. Det gick inte att skriva ut gruppen.\n"
 2596 
 2597 #: src/tools/sss_userdel.c:138
 2598 msgid "Remove home directory and mail spool"
 2599 msgstr "Ta bort hemkatalog och brevlåda"
 2600 
 2601 #: src/tools/sss_userdel.c:140
 2602 msgid "Do not remove home directory and mail spool"
 2603 msgstr "Ta inte bort hemkatalog och brevlåda"
 2604 
 2605 #: src/tools/sss_userdel.c:142
 2606 msgid "Force removal of files not owned by the user"
 2607 msgstr "Framtvinga borttagning av filer som inte ägs av användaren"
 2608 
 2609 #: src/tools/sss_userdel.c:144
 2610 msgid "Kill users' processes before removing him"
 2611 msgstr "Döda användares processer före de tas bort"
 2612 
 2613 #: src/tools/sss_userdel.c:190
 2614 msgid "Specify user to delete\n"
 2615 msgstr "Ange användare att ta bort\n"
 2616 
 2617 #: src/tools/sss_userdel.c:236
 2618 #, c-format
 2619 msgid "User %1$s is outside the defined ID range for domain\n"
 2620 msgstr ""
 2621 "Användaren %1$s är utanför det definierade ID-intervallet för domänen\n"
 2622 
 2623 #: src/tools/sss_userdel.c:261
 2624 msgid "Cannot reset SELinux login context\n"
 2625 msgstr "Kan inte återställa SELinux-inloggningskontext\n"
 2626 
 2627 #: src/tools/sss_userdel.c:273
 2628 #, c-format
 2629 msgid "WARNING: The user (uid %1$lu) was still logged in when deleted.\n"
 2630 msgstr ""
 2631 "VARNING: Användaren (uid %1$lu) var fortfarande inloggad när han togs bort.\n"
 2632 
 2633 #: src/tools/sss_userdel.c:278
 2634 msgid "Cannot determine if the user was logged in on this platform"
 2635 msgstr "Det går inte att avgöra om användaren var inloggad på denna plattform"
 2636 
 2637 #: src/tools/sss_userdel.c:283
 2638 msgid "Error while checking if the user was logged in\n"
 2639 msgstr "Fel vid kontroll om användaren var inloggad\n"
 2640 
 2641 #: src/tools/sss_userdel.c:290
 2642 #, c-format
 2643 msgid "The post-delete command failed: %1$s\n"
 2644 msgstr "Kommandot efter borttagandet misslyckades: %1$s\n"
 2645 
 2646 #: src/tools/sss_userdel.c:310
 2647 msgid "Not removing home dir - not owned by user\n"
 2648 msgstr "Tar inte bort hemkatalogen - ägs inte av användaren\n"
 2649 
 2650 #: src/tools/sss_userdel.c:312
 2651 #, c-format
 2652 msgid "Cannot remove homedir: %1$s\n"
 2653 msgstr "Kan inte ta bort hemkatalogen: %1$s\n"
 2654 
 2655 #: src/tools/sss_userdel.c:326
 2656 msgid ""
 2657 "No such user in local domain. Removing users only allowed in local domain.\n"
 2658 msgstr ""
 2659 "Ingen sådan användare i den lokala domänen. Det går endast att ta bort "
 2660 "användare i den lokala domänen.\n"
 2661 
 2662 #: src/tools/sss_userdel.c:331
 2663 msgid "Internal error. Could not remove user.\n"
 2664 msgstr "Internt fel. Det gick inte att ta bort användaren.\n"
 2665 
 2666 #: src/tools/sss_usermod.c:49
 2667 msgid "The GID of the user"
 2668 msgstr "Användarens GID"
 2669 
 2670 #: src/tools/sss_usermod.c:53
 2671 msgid "Groups to add this user to"
 2672 msgstr "Grupper att lägga till denna användare till"
 2673 
 2674 #: src/tools/sss_usermod.c:54
 2675 msgid "Groups to remove this user from"
 2676 msgstr "Grupper att ta bort denna användare ifrån"
 2677 
 2678 #: src/tools/sss_usermod.c:55
 2679 msgid "Lock the account"
 2680 msgstr "Lås kontot"
 2681 
 2682 #: src/tools/sss_usermod.c:56
 2683 msgid "Unlock the account"
 2684 msgstr "Lås upp kontot"
 2685 
 2686 #: src/tools/sss_usermod.c:57
 2687 msgid "Add an attribute/value pair. The format is attrname=value."
 2688 msgstr "Lägg till ett attribut/värde-par. Formatet är attrnamn=värde."
 2689 
 2690 #: src/tools/sss_usermod.c:58
 2691 msgid "Delete an attribute/value pair. The format is attrname=value."
 2692 msgstr "Ta bort ett attribut/värde-par. Formatet är attrnamn=värde."
 2693 
 2694 #: src/tools/sss_usermod.c:59
 2695 msgid ""
 2696 "Set an attribute to a name/value pair. The format is attrname=value. For "
 2697 "multi-valued attributes, the command replaces the values already present"
 2698 msgstr ""
 2699 "Sätt ett attribut till ett namn/värde-par. Formatet är attrnamn=värde. För "
 2700 "flervärda attribut ersätter kommandot de värden som redan finns"
 2701 
 2702 #: src/tools/sss_usermod.c:117 src/tools/sss_usermod.c:126
 2703 #: src/tools/sss_usermod.c:135
 2704 msgid "Specify the attribute name/value pair(s)\n"
 2705 msgstr "Ange attributets namn/värde-par\n"
 2706 
 2707 #: src/tools/sss_usermod.c:152
 2708 msgid "Specify user to modify\n"
 2709 msgstr "Ange användare att ändra\n"
 2710 
 2711 #: src/tools/sss_usermod.c:180
 2712 msgid ""
 2713 "Cannot find user in local domain, modifying users is allowed only in local "
 2714 "domain\n"
 2715 msgstr ""
 2716 "Det gick inte att hitta användaren i den lokala domänen, det går bara att "
 2717 "ändra användare i den lokala domänen\n"
 2718 
 2719 #: src/tools/sss_usermod.c:322
 2720 msgid "Could not modify user - check if group names are correct\n"
 2721 msgstr ""
 2722 "Det gick inte att ändra användaren - kontrollera att gruppnamnen är riktiga\n"
 2723 
 2724 #: src/tools/sss_usermod.c:326
 2725 msgid "Could not modify user - user already member of groups?\n"
 2726 msgstr ""
 2727 "Det gick inte att ändra användaren - är användaren redan medlem i grupper?\n"
 2728 
 2729 #: src/tools/sss_usermod.c:330
 2730 msgid "Transaction error. Could not modify user.\n"
 2731 msgstr "Transaktionsfel. Det gick inte att ändra användaren.\n"
 2732 
 2733 #: src/tools/sss_cache.c:245
 2734 msgid "No cache object matched the specified search\n"
 2735 msgstr "Inga cache-objekt matchade den angivna sökningen\n"
 2736 
 2737 #: src/tools/sss_cache.c:536
 2738 #, c-format
 2739 msgid "Couldn't invalidate %1$s\n"
 2740 msgstr "Kunde inte invalidera %1$s\n"
 2741 
 2742 #: src/tools/sss_cache.c:543
 2743 #, c-format
 2744 msgid "Couldn't invalidate %1$s %2$s\n"
 2745 msgstr "Kunde inte invalidera %1$s %2$s\n"
 2746 
 2747 #: src/tools/sss_cache.c:721
 2748 msgid "Invalidate all cached entries"
 2749 msgstr "Invalidera alla cachade poster"
 2750 
 2751 #: src/tools/sss_cache.c:723
 2752 msgid "Invalidate particular user"
 2753 msgstr "Invalidera en viss användare"
 2754 
 2755 #: src/tools/sss_cache.c:725
 2756 msgid "Invalidate all users"
 2757 msgstr "Invalidera alla användare"
 2758 
 2759 #: src/tools/sss_cache.c:727
 2760 msgid "Invalidate particular group"
 2761 msgstr "Invalidera en viss grupp"
 2762 
 2763 #: src/tools/sss_cache.c:729
 2764 msgid "Invalidate all groups"
 2765 msgstr "Invalidera alla grupper"
 2766 
 2767 #: src/tools/sss_cache.c:731
 2768 msgid "Invalidate particular netgroup"
 2769 msgstr "Invalidera en viss nätgrupp"
 2770 
 2771 #: src/tools/sss_cache.c:733
 2772 msgid "Invalidate all netgroups"
 2773 msgstr "Invalidera alla nätgrupper"
 2774 
 2775 #: src/tools/sss_cache.c:735
 2776 msgid "Invalidate particular service"
 2777 msgstr "Invalidera en viss tjänst"
 2778 
 2779 #: src/tools/sss_cache.c:737
 2780 msgid "Invalidate all services"
 2781 msgstr "Invalidera alla tjänster"
 2782 
 2783 #: src/tools/sss_cache.c:740
 2784 msgid "Invalidate particular autofs map"
 2785 msgstr "Invalidera en viss autofs-mapp"
 2786 
 2787 #: src/tools/sss_cache.c:742
 2788 msgid "Invalidate all autofs maps"
 2789 msgstr "Invalidera alla autofs-mappar"
 2790 
 2791 #: src/tools/sss_cache.c:746
 2792 msgid "Invalidate particular SSH host"
 2793 msgstr "Invalidera en viss SSH-värd"
 2794 
 2795 #: src/tools/sss_cache.c:748
 2796 msgid "Invalidate all SSH hosts"
 2797 msgstr "Invalidera alla SSH-värdar"
 2798 
 2799 #: src/tools/sss_cache.c:752
 2800 msgid "Invalidate particular sudo rule"
 2801 msgstr "Invalidera en viss sudo-regel"
 2802 
 2803 #: src/tools/sss_cache.c:754
 2804 msgid "Invalidate all cached sudo rules"
 2805 msgstr "Invalidera alla cachade sudo-regler"
 2806 
 2807 #: src/tools/sss_cache.c:757
 2808 msgid "Only invalidate entries from a particular domain"
 2809 msgstr "Invalidera endast poster från en viss domän"
 2810 
 2811 #: src/tools/sss_cache.c:811
 2812 msgid ""
 2813 "Unexpected argument(s) provided, options that invalidate a single object "
 2814 "only accept a single provided argument.\n"
 2815 msgstr ""
 2816 "Oväntat argument angivet, flaggor som invaliderar ett ensamt objekt tar bara "
 2817 "ett ensamt angivet argument.\n"
 2818 
 2819 #: src/tools/sss_cache.c:821
 2820 msgid "Please select at least one object to invalidate\n"
 2821 msgstr "Välj åtminstone ett objekt att invalidera\n"
 2822 
 2823 #: src/tools/sss_cache.c:904
 2824 #, c-format
 2825 msgid ""
 2826 "Could not open domain %1$s. If the domain is a subdomain (trusted domain), "
 2827 "use fully qualified name instead of --domain/-d parameter.\n"
 2828 msgstr ""
 2829 "Kunde inte öppna domänen %1$s. Om domänen är en underdomän (betrodd domän), "
 2830 "använd fullt kvalificerat namn istället för parametrarna --domain/-d.\n"
 2831 
 2832 #: src/tools/sss_cache.c:909
 2833 msgid "Could not open available domains\n"
 2834 msgstr "Kunde inte öppna tillgängliga domäner\n"
 2835 
 2836 #: src/tools/tools_util.c:202
 2837 #, c-format
 2838 msgid "Name '%1$s' does not seem to be FQDN ('%2$s = TRUE' is set)\n"
 2839 msgstr ""
 2840 "Namnet ”%1$s” verkar inte vara ett fullt kvalificerad domännamn (”%2$s = "
 2841 "TRUE” är satt)\n"
 2842 
 2843 #: src/tools/tools_util.c:309
 2844 msgid "Out of memory\n"
 2845 msgstr "Slut på minne\n"
 2846 
 2847 #: src/tools/tools_util.h:40
 2848 #, c-format
 2849 msgid "%1$s must be run as root\n"
 2850 msgstr "%1$s måste köras som root\n"
 2851 
 2852 #: src/tools/sssctl/sssctl.c:35
 2853 msgid "yes"
 2854 msgstr "ja"
 2855 
 2856 #: src/tools/sssctl/sssctl.c:37
 2857 msgid "no"
 2858 msgstr "nej"
 2859 
 2860 #: src/tools/sssctl/sssctl.c:39
 2861 msgid "error"
 2862 msgstr "fel"
 2863 
 2864 #: src/tools/sssctl/sssctl.c:42
 2865 msgid "Invalid result."
 2866 msgstr "Felaktigt resultat."
 2867 
 2868 #: src/tools/sssctl/sssctl.c:78
 2869 msgid "Unable to read user input\n"
 2870 msgstr "Kan inte läsa användarens indata\n"
 2871 
 2872 #: src/tools/sssctl/sssctl.c:91
 2873 #, c-format
 2874 msgid "Invalid input, please provide either '%s' or '%s'.\n"
 2875 msgstr "Felaktig indata, ange antingen ”%s” eller ”%s”.\n"
 2876 
 2877 #: src/tools/sssctl/sssctl.c:109 src/tools/sssctl/sssctl.c:114
 2878 msgid "Error while executing external command\n"
 2879 msgstr "Fel när externt kommando kördes\n"
 2880 
 2881 #: src/tools/sssctl/sssctl.c:156
 2882 msgid "SSSD needs to be running. Start SSSD now?"
 2883 msgstr "SSSD behöver köras. Starta SSSD nu?"
 2884 
 2885 #: src/tools/sssctl/sssctl.c:195
 2886 msgid "SSSD must not be running. Stop SSSD now?"
 2887 msgstr "SSSD får inte köra. Stoppa SSSD nu?"
 2888 
 2889 #: src/tools/sssctl/sssctl.c:231
 2890 msgid "SSSD needs to be restarted. Restart SSSD now?"
 2891 msgstr "SSSD behöver startas om. Starta om SSSD nu?"
 2892 
 2893 #: src/tools/sssctl/sssctl_cache.c:31
 2894 #, c-format
 2895 msgid " %s is not present in cache.\n"
 2896 msgstr " %s finns inte i cachen.\n"
 2897 
 2898 #: src/tools/sssctl/sssctl_cache.c:33
 2899 msgid "Name"
 2900 msgstr "Namn"
 2901 
 2902 #: src/tools/sssctl/sssctl_cache.c:34
 2903 msgid "Cache entry creation date"
 2904 msgstr "Datum då cache-posten skapades"
 2905 
 2906 #: src/tools/sssctl/sssctl_cache.c:35
 2907 msgid "Cache entry last update time"
 2908 msgstr "Tidpunkt då cache-posten senast uppdaterades"
 2909 
 2910 #: src/tools/sssctl/sssctl_cache.c:36
 2911 msgid "Cache entry expiration time"
 2912 msgstr "Tidpunkt då cache-posten går ut"
 2913 
 2914 #: src/tools/sssctl/sssctl_cache.c:37
 2915 msgid "Cached in InfoPipe"
 2916 msgstr "Cachad i InfoPipe"
 2917 
 2918 #: src/tools/sssctl/sssctl_cache.c:522
 2919 #, c-format
 2920 msgid "Error: Unable to get object [%d]: %s\n"
 2921 msgstr "Fel: kan inte hämta objektet [%d]: %s\n"
 2922 
 2923 #: src/tools/sssctl/sssctl_cache.c:538
 2924 #, c-format
 2925 msgid "%s: Unable to read value [%d]: %s\n"
 2926 msgstr "%s: Kan inte läsa värdet [%d]: %s\n"
 2927 
 2928 #: src/tools/sssctl/sssctl_cache.c:566
 2929 msgid "Specify name."
 2930 msgstr "Ange namn."
 2931 
 2932 #: src/tools/sssctl/sssctl_cache.c:576
 2933 #, c-format
 2934 msgid "Unable to parse name %s.\n"
 2935 msgstr "Kan inte tolka namnet %s.\n"
 2936 
 2937 #: src/tools/sssctl/sssctl_cache.c:602 src/tools/sssctl/sssctl_cache.c:649
 2938 msgid "Search by SID"
 2939 msgstr "Sök via SID"
 2940 
 2941 #: src/tools/sssctl/sssctl_cache.c:603
 2942 msgid "Search by user ID"
 2943 msgstr "Sök via användar-ID"
 2944 
 2945 #: src/tools/sssctl/sssctl_cache.c:612
 2946 msgid "Initgroups expiration time"
 2947 msgstr "Init-gruppers utgångstid"
 2948 
 2949 #: src/tools/sssctl/sssctl_cache.c:650
 2950 msgid "Search by group ID"
 2951 msgstr "Sök via grupp-ID"
 2952 
 2953 #: src/tools/sssctl/sssctl_config.c:79
 2954 msgid ""
 2955 "Specify a non-default snippet dir (The default is to look in the same place "
 2956 "where the main config file is located. For example if the config is set to "
 2957 "\"/my/path/sssd.conf\", the snippet dir \"/my/path/conf.d\" is used)"
 2958 msgstr ""
 2959 "Ange en icke-standardkatalog för snuttar (Standard är att leta på samma "
 2960 "plats som huvudkonfigurationsfilen finns. Till exempel om konfigurationen är "
 2961 "satt till ”/min/sökväg/sssd.conf” används snuttkatalogen ”/min/sökväg/conf."
 2962 "d”)"
 2963 
 2964 #: src/tools/sssctl/sssctl_config.c:118
 2965 #, c-format
 2966 msgid "Failed to open %s\n"
 2967 msgstr "Misslyckades med att öppna %s\n"
 2968 
 2969 #: src/tools/sssctl/sssctl_config.c:123
 2970 #, c-format
 2971 msgid "File %1$s does not exist.\n"
 2972 msgstr "Filen %1$s finns inte.\n"
 2973 
 2974 #: src/tools/sssctl/sssctl_config.c:127
 2975 msgid ""
 2976 "File ownership and permissions check failed. Expected root:root and 0600.\n"
 2977 msgstr ""
 2978 "Kontrollen av filens ägarskap och rättigheter misslyckades. root:root och "
 2979 "0600 förväntades.\n"
 2980 
 2981 #: src/tools/sssctl/sssctl_config.c:133
 2982 #, c-format
 2983 msgid "Failed to load configuration from %s.\n"
 2984 msgstr "Misslyckades att läsa konfigurationen från %s.\n"
 2985 
 2986 #: src/tools/sssctl/sssctl_config.c:139
 2987 msgid "Error while reading configuration directory.\n"
 2988 msgstr "Fel när konfigurationskatalogen lästes.\n"
 2989 
 2990 #: src/tools/sssctl/sssctl_config.c:147
 2991 msgid ""
 2992 "There is no configuration. SSSD will use default configuration with files "
 2993 "provider.\n"
 2994 msgstr ""
 2995 "Det finns ingen konfiguration. SSSD kommer använda standardkonfigurationen "
 2996 "med filleverantör.\n"
 2997 
 2998 #: src/tools/sssctl/sssctl_config.c:159
 2999 msgid "Failed to run validators"
 3000 msgstr "Misslyckades att köra validerare"
 3001 
 3002 #: src/tools/sssctl/sssctl_config.c:163
 3003 #, c-format
 3004 msgid "Issues identified by validators: %zu\n"
 3005 msgstr "Problem identifierade av validerare: %zu\n"
 3006 
 3007 #: src/tools/sssctl/sssctl_config.c:174
 3008 #, c-format
 3009 msgid "Messages generated during configuration merging: %zu\n"
 3010 msgstr "Meddelanden genererade under sammanslagning av konfigurationen: %zu\n"
 3011 
 3012 #: src/tools/sssctl/sssctl_config.c:185
 3013 #, c-format
 3014 msgid "Used configuration snippet files: %zu\n"
 3015 msgstr "Använd konfigurationssnuttfiler: %zu\n"
 3016 
 3017 #: src/tools/sssctl/sssctl_data.c:89
 3018 #, c-format
 3019 msgid "Unable to create backup directory [%d]: %s"
 3020 msgstr "Kan inte skapa en katalog för säkerhetskopia [%d]: %s"
 3021 
 3022 #: src/tools/sssctl/sssctl_data.c:95
 3023 msgid "SSSD backup of local data already exists, override?"
 3024 msgstr "En SSSD-säkerhetskopia av lokala data finns redan, åsidosätt?"
 3025 
 3026 #: src/tools/sssctl/sssctl_data.c:111
 3027 msgid "Unable to export user overrides\n"
 3028 msgstr "Kan inte exportera användaråsidosättanden\n"
 3029 
 3030 #: src/tools/sssctl/sssctl_data.c:118
 3031 msgid "Unable to export group overrides\n"
 3032 msgstr "Kan inte exportera gruppåsidosättanden\n"
 3033 
 3034 #: src/tools/sssctl/sssctl_data.c:134 src/tools/sssctl/sssctl_data.c:217
 3035 msgid "Override existing backup"
 3036 msgstr "Åsidosätt befintlig säkerhetskopia"
 3037 
 3038 #: src/tools/sssctl/sssctl_data.c:164
 3039 msgid "Unable to import user overrides\n"
 3040 msgstr "Kan inte importera användaråsidosättanden\n"
 3041 
 3042 #: src/tools/sssctl/sssctl_data.c:173
 3043 msgid "Unable to import group overrides\n"
 3044 msgstr "Kan inte importera gruppåsidosättanden\n"
 3045 
 3046 #: src/tools/sssctl/sssctl_data.c:194 src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:82
 3047 #: src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:328
 3048 msgid "Start SSSD if it is not running"
 3049 msgstr "Starta SSSD om den inte kör"
 3050 
 3051 #: src/tools/sssctl/sssctl_data.c:195
 3052 msgid "Restart SSSD after data import"
 3053 msgstr "Starta om SSSD efter import av data"
 3054 
 3055 #: src/tools/sssctl/sssctl_data.c:218
 3056 msgid "Create clean cache files and import local data"
 3057 msgstr "Skapa rena cachefiler och importera lokala data"
 3058 
 3059 #: src/tools/sssctl/sssctl_data.c:219
 3060 msgid "Stop SSSD before removing the cache"
 3061 msgstr "Stoppa SSSD före cachen tas bort"
 3062 
 3063 #: src/tools/sssctl/sssctl_data.c:220
 3064 msgid "Start SSSD when the cache is removed"
 3065 msgstr "Starta SSSD när cachen är borttagen"
 3066 
 3067 #: src/tools/sssctl/sssctl_data.c:235
 3068 msgid "Creating backup of local data...\n"
 3069 msgstr "Skapa säkerhetskopia av lokala data …\n"
 3070 
 3071 #: src/tools/sssctl/sssctl_data.c:238
 3072 msgid "Unable to create backup of local data, can not remove the cache.\n"
 3073 msgstr ""
 3074 "Kan inte skapa säkerhetskopia av lokala data, kan inte ta bort cachen.\n"
 3075 
 3076 #: src/tools/sssctl/sssctl_data.c:243
 3077 msgid "Removing cache files...\n"
 3078 msgstr "Tar bort cache-filer …\n"
 3079 
 3080 #: src/tools/sssctl/sssctl_data.c:246
 3081 msgid "Unable to remove cache files\n"
 3082 msgstr "Kan inte ta bort cache-filer\n"
 3083 
 3084 #: src/tools/sssctl/sssctl_data.c:251
 3085 msgid "Restoring local data...\n"
 3086 msgstr "Återställer lokala data …\n"
 3087 
 3088 #: src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:83
 3089 msgid "Show domain list including primary or trusted domain type"
 3090 msgstr "Visa domänlistan inklusive primär eller betrodd domäntyp"
 3091 
 3092 #: src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:105 src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:367
 3093 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:95
 3094 msgid "Unable to connect to system bus!\n"
 3095 msgstr "Det går inte att ansluta till systembussen!\n"
 3096 
 3097 #: src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:167
 3098 msgid "Online"
 3099 msgstr "Uppkopplad"
 3100 
 3101 #: src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:167
 3102 msgid "Offline"
 3103 msgstr "Frånkopplad"
 3104 
 3105 #: src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:167
 3106 #, c-format
 3107 msgid "Online status: %s\n"
 3108 msgstr "Uppkopplingsstatus: %s\n"
 3109 
 3110 #: src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:213
 3111 msgid "This domain has no active servers.\n"
 3112 msgstr "Denna domän har inga aktiva servrar.\n"
 3113 
 3114 #: src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:218
 3115 msgid "Active servers:\n"
 3116 msgstr "Aktiva servrar:\n"
 3117 
 3118 #: src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:230
 3119 msgid "not connected"
 3120 msgstr "inte ansluten"
 3121 
 3122 #: src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:267
 3123 msgid "No servers discovered.\n"
 3124 msgstr "Inga servrar upptäcktes.\n"
 3125 
 3126 #: src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:273
 3127 #, c-format
 3128 msgid "Discovered %s servers:\n"
 3129 msgstr "Upptäckte %s servrar:\n"
 3130 
 3131 #: src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:285
 3132 msgid "None so far.\n"
 3133 msgstr "Ingen än så länge.\n"
 3134 
 3135 #: src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:325
 3136 msgid "Show online status"
 3137 msgstr "Visa uppkopplingsstatus"
 3138 
 3139 #: src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:326
 3140 msgid "Show information about active server"
 3141 msgstr "Visa information om aktiv server"
 3142 
 3143 #: src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:327
 3144 msgid "Show list of discovered servers"
 3145 msgstr "Visa lista över upptäckta servrar"
 3146 
 3147 #: src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:333
 3148 msgid "Specify domain name."
 3149 msgstr "Ange domännamn."
 3150 
 3151 #: src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:355
 3152 msgid "Out of memory!\n"
 3153 msgstr "Slut på minne!\n"
 3154 
 3155 #: src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:375 src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:385
 3156 msgid "Unable to get online status\n"
 3157 msgstr "Kan inte ta reda på uppkopplingsstatus\n"
 3158 
 3159 #: src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:395
 3160 msgid "Unable to get server list\n"
 3161 msgstr "Kan inte ta reda på serverlistan\n"
 3162 
 3163 #: src/tools/sssctl/sssctl_logs.c:46
 3164 msgid "\n"
 3165 msgstr "\n"
 3166 
 3167 #: src/tools/sssctl/sssctl_logs.c:236
 3168 msgid "Delete log files instead of truncating"
 3169 msgstr "Radera loggfiler istället för att hugga av"
 3170 
 3171 #: src/tools/sssctl/sssctl_logs.c:247
 3172 msgid "Deleting log files...\n"
 3173 msgstr "Raderar loggfiler …\n"
 3174 
 3175 #: src/tools/sssctl/sssctl_logs.c:250
 3176 msgid "Unable to remove log files\n"
 3177 msgstr "Kan inte ta bort loggfiler\n"
 3178 
 3179 #: src/tools/sssctl/sssctl_logs.c:256
 3180 msgid "Truncating log files...\n"
 3181 msgstr "Hugger av loggfiler …\n"
 3182 
 3183 #: src/tools/sssctl/sssctl_logs.c:259
 3184 msgid "Unable to truncate log files\n"
 3185 msgstr "Kan inte hugga av loggfiler\n"
 3186 
 3187 #: src/tools/sssctl/sssctl_logs.c:285
 3188 msgid "Out of memory!"
 3189 msgstr "Slut på minne!"
 3190 
 3191 #: src/tools/sssctl/sssctl_logs.c:288
 3192 #, c-format
 3193 msgid "Archiving log files into %s...\n"
 3194 msgstr "Arkiverar loggfiler in i %s \n"
 3195 
 3196 #: src/tools/sssctl/sssctl_logs.c:291
 3197 msgid "Unable to archive log files\n"
 3198 msgstr "Kan inte arkivera loggfiler\n"
 3199 
 3200 #: src/tools/sssctl/sssctl_logs.c:316
 3201 msgid "Specify debug level you want to set"
 3202 msgstr "Ange felsökningsnivå du vill sätta"
 3203 
 3204 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:117
 3205 msgid "SSSD InfoPipe user lookup result:\n"
 3206 msgstr "Resultat av SSSD InfoPipe-användaruppslagning:\n"
 3207 
 3208 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:167
 3209 #, c-format
 3210 msgid "dlopen failed with [%s].\n"
 3211 msgstr "dlopen misslyckades med [%s].\n"
 3212 
 3213 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:174
 3214 #, c-format
 3215 msgid "dlsym failed with [%s].\n"
 3216 msgstr "dlsym misslyckades med [%s].\n"
 3217 
 3218 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:182
 3219 msgid "malloc failed.\n"
 3220 msgstr "malloc misslyckades.\n"
 3221 
 3222 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:189
 3223 #, c-format
 3224 msgid "sss_getpwnam_r failed with [%d].\n"
 3225 msgstr "sss_getpwnam_r misslyckades med [%d].\n"
 3226 
 3227 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:194
 3228 msgid "SSSD nss user lookup result:\n"
 3229 msgstr "Resultat av SSSD nss-användaruppslagning:\n"
 3230 
 3231 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:195
 3232 #, c-format
 3233 msgid " - user name: %s\n"
 3234 msgstr " - användarnamn: %s\n"
 3235 
 3236 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:196
 3237 #, c-format
 3238 msgid " - user id: %d\n"
 3239 msgstr " - användar-id: %d\n"
 3240 
 3241 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:197
 3242 #, c-format
 3243 msgid " - group id: %d\n"
 3244 msgstr " - grupp-id: %d\n"
 3245 
 3246 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:198
 3247 #, c-format
 3248 msgid " - gecos: %s\n"
 3249 msgstr " - gecos: %s\n"
 3250 
 3251 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:199
 3252 #, c-format
 3253 msgid " - home directory: %s\n"
 3254 msgstr " - hemkatalog: %s\n"
 3255 
 3256 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:200
 3257 #, c-format
 3258 msgid ""
 3259 " - shell: %s\n"
 3260 "\n"
 3261 msgstr ""
 3262 " - skal: %s\n"
 3263 "\n"
 3264 
 3265 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:232
 3266 msgid "PAM action [auth|acct|setc|chau|open|clos], default: "
 3267 msgstr "PAM-åtgärd [auth|acct|setc|chau|open|clos], standard: "
 3268 
 3269 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:235
 3270 msgid "PAM service, default: "
 3271 msgstr "PAM-tjänst, standard: "
 3272 
 3273 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:240
 3274 msgid "Specify user name."
 3275 msgstr "Ange användarnamn."
 3276 
 3277 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:247
 3278 #, c-format
 3279 msgid ""
 3280 "user: %s\n"
 3281 "action: %s\n"
 3282 "service: %s\n"
 3283 "\n"
 3284 msgstr ""
 3285 "användare: %s\n"
 3286 "åtgärd: %s\n"
 3287 "tjänst: %s\n"
 3288 "\n"
 3289 
 3290 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:252
 3291 #, c-format
 3292 msgid "User name lookup with [%s] failed.\n"
 3293 msgstr "Användarnamnsuppslagning med [%s] misslyckades.\n"
 3294 
 3295 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:257
 3296 #, c-format
 3297 msgid "InfoPipe User lookup with [%s] failed.\n"
 3298 msgstr "InfoPipe-användaruppslagning med [%s] misslyckades.\n"
 3299 
 3300 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:263
 3301 #, c-format
 3302 msgid "pam_start failed: %s\n"
 3303 msgstr "pam_start misslyckades: %s\n"
 3304 
 3305 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:268
 3306 msgid ""
 3307 "testing pam_authenticate\n"
 3308 "\n"
 3309 msgstr ""
 3310 "testar pam_authenticate\n"
 3311 "\n"
 3312 
 3313 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:272
 3314 #, c-format
 3315 msgid "pam_get_item failed: %s\n"
 3316 msgstr "pam_get_item misslyckades: %s\n"
 3317 
 3318 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:275
 3319 #, c-format
 3320 msgid ""
 3321 "pam_authenticate for user [%s]: %s\n"
 3322 "\n"
 3323 msgstr ""
 3324 "pam_authenticate för användaren [%s]: %s\n"
 3325 "\n"
 3326 
 3327 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:278
 3328 msgid ""
 3329 "testing pam_chauthtok\n"
 3330 "\n"
 3331 msgstr ""
 3332 "testar pam_chauthtok\n"
 3333 "\n"
 3334 
 3335 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:280
 3336 #, c-format
 3337 msgid ""
 3338 "pam_chauthtok: %s\n"
 3339 "\n"
 3340 msgstr ""
 3341 "pam_chauthtok: %s\n"
 3342 "\n"
 3343 
 3344 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:282
 3345 msgid ""
 3346 "testing pam_acct_mgmt\n"
 3347 "\n"
 3348 msgstr ""
 3349 "testar pam_acct_mgmt\n"
 3350 "\n"
 3351 
 3352 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:284
 3353 #, c-format
 3354 msgid ""
 3355 "pam_acct_mgmt: %s\n"
 3356 "\n"
 3357 msgstr ""
 3358 "pam_acct_mgmt: %s\n"
 3359 "\n"
 3360 
 3361 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:286
 3362 msgid ""
 3363 "testing pam_setcred\n"
 3364 "\n"
 3365 msgstr ""
 3366 "testar pam_setcred\n"
 3367 "\n"
 3368 
 3369 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:288
 3370 #, c-format
 3371 msgid ""
 3372 "pam_setcred: [%s]\n"
 3373 "\n"
 3374 msgstr ""
 3375 "pam_setcred: [%s]\n"
 3376 "\n"
 3377 
 3378 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:290
 3379 msgid ""
 3380 "testing pam_open_session\n"
 3381 "\n"
 3382 msgstr ""
 3383 "testar pam_open_session\n"
 3384 "\n"
 3385 
 3386 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:292
 3387 #, c-format
 3388 msgid ""
 3389 "pam_open_session: %s\n"
 3390 "\n"
 3391 msgstr ""
 3392 "pam_open_session: %s\n"
 3393 "\n"
 3394 
 3395 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:294
 3396 msgid ""
 3397 "testing pam_close_session\n"
 3398 "\n"
 3399 msgstr ""
 3400 "testar pam_close_session\n"
 3401 "\n"
 3402 
 3403 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:296
 3404 #, c-format
 3405 msgid ""
 3406 "pam_close_session: %s\n"
 3407 "\n"
 3408 msgstr ""
 3409 "pam_close_session: %s\n"
 3410 "\n"
 3411 
 3412 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:298
 3413 msgid "unknown action\n"
 3414 msgstr "okänd åtgärd\n"
 3415 
 3416 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:301
 3417 msgid "PAM Environment:\n"
 3418 msgstr "PAM-miljö:\n"
 3419 
 3420 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:309
 3421 msgid " - no env -\n"
 3422 msgstr " - ingen miljö -\n"
 3423 
 3424 #: src/util/util.h:86
 3425 msgid "The user ID to run the server as"
 3426 msgstr "Användar-ID:t att köra servern som"
 3427 
 3428 #: src/util/util.h:88
 3429 msgid "The group ID to run the server as"
 3430 msgstr "Grupp-ID:t att köra servern som"
 3431 
 3432 #: src/util/util.h:96
 3433 msgid "Informs that the responder has been socket-activated"
 3434 msgstr "Informerar att respondenten har blivit uttagsaktiverad"
 3435 
 3436 #: src/util/util.h:98
 3437 msgid "Informs that the responder has been dbus-activated"
 3438 msgstr "Informerar att respondenten har blivit dbus-aktiverad"