"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "sssd-2.4.2/po/pl.po" (19 Feb 2021, 120161 Bytes) of package /linux/misc/sssd-2.4.2.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) PO translation source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
  2 # Copyright (C) YEAR Red Hat, Inc.
  3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
  4 #
  5 # Translators:
  6 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2014, 2020.
  7 # sgallagh <sgallagh@redhat.com>, 2011
  8 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2015. #zanata, 2020.
  9 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2016. #zanata, 2020.
  10 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2017. #zanata, 2020.
  11 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2018. #zanata, 2020.
  12 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2019. #zanata, 2020.
  13 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2020. #zanata
  14 msgid ""
  15 msgstr ""
  16 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
  17 "Report-Msgid-Bugs-To: sssd-devel@lists.fedorahosted.org\n"
  18 "POT-Creation-Date: 2021-02-19 16:47+0100\n"
  19 "PO-Revision-Date: 2020-10-07 20:40+0000\n"
  20 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
  21 "Language-Team: Polish <https://translate.fedoraproject.org/projects/sssd/"
  22 "sssd-master/pl/>\n"
  23 "Language: pl\n"
  24 "MIME-Version: 1.0\n"
  25 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  26 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  27 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
  28 "|| n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
  29 "X-Generator: Weblate 4.2.2\n"
  30 
  31 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:20
  32 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:21
  33 msgid "Set the verbosity of the debug logging"
  34 msgstr "Ustawia liczbę komunikatów dziennika debugowania"
  35 
  36 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:22
  37 msgid "Include timestamps in debug logs"
  38 msgstr "Dołącza daty w dziennikach debugowania"
  39 
  40 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:23
  41 msgid "Include microseconds in timestamps in debug logs"
  42 msgstr "Dołączanie mikrosekund w datach w dziennikach debugowania"
  43 
  44 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:24
  45 msgid "Write debug messages to logfiles"
  46 msgstr "Zapisuje komunikaty debugowania do plików dziennika"
  47 
  48 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:25
  49 msgid "Watchdog timeout before restarting service"
  50 msgstr "Czas oczekiwania watchdoga przed ponownym uruchomieniem usługi"
  51 
  52 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:26
  53 msgid "Command to start service"
  54 msgstr "Polecenie do uruchomienia usługi"
  55 
  56 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:27
  57 msgid "Number of times to attempt connection to Data Providers"
  58 msgstr "Liczba prób połączenia do dostawców danych"
  59 
  60 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:28
  61 msgid "The number of file descriptors that may be opened by this responder"
  62 msgstr ""
  63 "Liczba deskryptorów plików, które mogą być otwarte przez ten program "
  64 "odpowiadający"
  65 
  66 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:29
  67 msgid "Idle time before automatic disconnection of a client"
  68 msgstr "Czas bezczynności przed automatycznym rozłączeniem klienta"
  69 
  70 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:30
  71 msgid "Idle time before automatic shutdown of the responder"
  72 msgstr ""
  73 "Czas bezczynności przed automatycznym wyłączeniem programu odpowiadającego"
  74 
  75 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:31
  76 msgid "Always query all the caches before querying the Data Providers"
  77 msgstr ""
  78 "Odpytywanie wszystkich pamięci podręcznych za każdym razem przed "
  79 "odpytywaniem dostawców danych"
  80 
  81 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:32
  82 msgid ""
  83 "When SSSD switches to offline mode the amount of time before it tries to go "
  84 "back online will increase based upon the time spent disconnected. This value "
  85 "is in seconds and calculated by the following: offline_timeout + "
  86 "random_offset."
  87 msgstr ""
  88 "Kiedy SSSD przechodzi do trybu offline, czas zanim spróbuje przejść "
  89 "z powrotem do trybu online zwiększy się o czas rozłączenia. Ta wartość jest "
  90 "w sekundach i jest obliczana według: offline_timeout + random_offset."
  91 
  92 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:38
  93 msgid ""
  94 "Indicates what is the syntax of the config file. SSSD 0.6.0 and later use "
  95 "version 2."
  96 msgstr ""
  97 "Wskazuje, jaka jest składnia pliku konfiguracji. SSSD 0.6.0 i późniejsze "
  98 "używają 2. wersji."
  99 
 100 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:39
 101 msgid "SSSD Services to start"
 102 msgstr "Usługi SSSD do uruchomienia"
 103 
 104 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:40
 105 msgid "SSSD Domains to start"
 106 msgstr "Domeny SSSD do uruchomienia"
 107 
 108 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:41
 109 msgid "Timeout for messages sent over the SBUS"
 110 msgstr "Czas oczekiwania na komunikaty wysyłane przez SBUS"
 111 
 112 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:42
 113 msgid "Regex to parse username and domain"
 114 msgstr "Wyrażenie regularne do przetworzenia nazwy użytkownika i domeny"
 115 
 116 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:43
 117 msgid "Printf-compatible format for displaying fully-qualified names"
 118 msgstr "Format zgodny z printf do wyświetlania w pełni kwalifikowanych nazw"
 119 
 120 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:44
 121 msgid ""
 122 "Directory on the filesystem where SSSD should store Kerberos replay cache "
 123 "files."
 124 msgstr ""
 125 "Katalog w systemie plików, w którym SSSD ma przechowywać pliki pamięci "
 126 "podręcznej odtwarzania Kerberosa."
 127 
 128 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:45
 129 msgid "Domain to add to names without a domain component."
 130 msgstr "Domeny do dodania do nazw bez składnika domeny."
 131 
 132 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:46
 133 msgid "The user to drop privileges to"
 134 msgstr "Użytkownik, któremu porzucić uprawnienia"
 135 
 136 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:47
 137 msgid "Tune certificate verification"
 138 msgstr "Dostraja sprawdzanie poprawności certyfikatów"
 139 
 140 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:48
 141 msgid "All spaces in group or user names will be replaced with this character"
 142 msgstr ""
 143 "Wszystkie spacji w nazwach grup i użytkowników zostaną zastąpione tym znakiem"
 144 
 145 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:49
 146 msgid "Tune sssd to honor or ignore netlink state changes"
 147 msgstr ""
 148 "Dostraja usługę SSSD, aby uwzględniała lub ignorowała zmiany stanu netlink"
 149 
 150 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:50
 151 msgid "Enable or disable the implicit files domain"
 152 msgstr "Włącza lub wyłącza bezpośrednią domenę plików"
 153 
 154 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:51
 155 msgid "A specific order of the domains to be looked up"
 156 msgstr "Konkretna kolejność domen do wyszukania"
 157 
 158 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:52
 159 msgid ""
 160 "Controls if SSSD should monitor the state of resolv.conf to identify when it "
 161 "needs to update its internal DNS resolver."
 162 msgstr ""
 163 "Steruje, czy SSSD ma monitorować stan pliku resolv.conf do identyfikacji, "
 164 "kiedy musi zaktualizować swój wewnętrzny program rozwiązujący DNS."
 165 
 166 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:54
 167 msgid ""
 168 "SSSD monitors the state of resolv.conf to identify when it needs to update "
 169 "its internal DNS resolver. By default, we will attempt to use inotify for "
 170 "this, and will fall back to polling resolv.conf every five seconds if "
 171 "inotify cannot be used."
 172 msgstr ""
 173 "SSSD monitoruje stan pliku resolv.conf do identyfikacji, kiedy musi "
 174 "zaktualizować swój wewnętrzny program rozwiązujący DNS. Domyślnie próbuje "
 175 "używać do tego inotify, i wróci do odpytywania pliku resolv.conf co pięć "
 176 "sekund, jeśli inotify nie może być używane."
 177 
 178 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:59
 179 msgid "Enumeration cache timeout length (seconds)"
 180 msgstr "Czas oczekiwania pamięci podręcznej wyliczania (sekundy)"
 181 
 182 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:60
 183 msgid "Entry cache background update timeout length (seconds)"
 184 msgstr "Czas oczekiwania aktualizacji tła pamięci podręcznej wpisów (sekundy)"
 185 
 186 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:61
 187 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:119
 188 msgid "Negative cache timeout length (seconds)"
 189 msgstr "Ujemny czas oczekiwania pamięci podręcznej (sekundy)"
 190 
 191 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:62
 192 msgid "Files negative cache timeout length (seconds)"
 193 msgstr "Ujemny czas oczekiwania pamięci podręcznej plików (sekundy)"
 194 
 195 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:63
 196 msgid "Users that SSSD should explicitly ignore"
 197 msgstr "Użytkownicy, którzy mają być bezpośrednio ignorowani przez SSSD"
 198 
 199 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:64
 200 msgid "Groups that SSSD should explicitly ignore"
 201 msgstr "Grupy, które mają być bezpośrednio ignorowane przez SSSD"
 202 
 203 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:65
 204 msgid "Should filtered users appear in groups"
 205 msgstr "Czy filtrowani użytkownicy mają pojawiać się w grupach"
 206 
 207 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:66
 208 msgid "The value of the password field the NSS provider should return"
 209 msgstr "Wartość pola hasła, jaką dostawca NSS ma zwrócić"
 210 
 211 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:67
 212 msgid "Override homedir value from the identity provider with this value"
 213 msgstr "Zastępuje wartość katalogu domowego z dostawcy tożsamości tą wartością"
 214 
 215 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:68
 216 msgid ""
 217 "Substitute empty homedir value from the identity provider with this value"
 218 msgstr ""
 219 "Zastępuje pustą wartość katalogu domowego z dostawcy tożsamości tą wartością"
 220 
 221 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:69
 222 msgid "Override shell value from the identity provider with this value"
 223 msgstr "Zastępuje wartość powłoki od dostawcy tożsamości tą wartością"
 224 
 225 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:70
 226 msgid "The list of shells users are allowed to log in with"
 227 msgstr "Lista powłok, za pomocą których użytkownicy mogą się logować"
 228 
 229 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:71
 230 msgid ""
 231 "The list of shells that will be vetoed, and replaced with the fallback shell"
 232 msgstr "Lista powłok, które zostaną zawetowane i zastąpione powłoką zastępczą"
 233 
 234 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:72
 235 msgid ""
 236 "If a shell stored in central directory is allowed but not available, use "
 237 "this fallback"
 238 msgstr ""
 239 "Jeśli powłoka przechowywana w katalogu centralnym jest dozwolona, ale nie "
 240 "jest dostępna, to zostanie użyta ta powłoka zastępcza"
 241 
 242 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:73
 243 msgid "Shell to use if the provider does not list one"
 244 msgstr "Powłoka do użycia, jeśli dostawca nie dostarcza żadnej"
 245 
 246 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:74
 247 msgid "How long will be in-memory cache records valid"
 248 msgstr "Jak długo wpisy pamięci podręcznej in-memory są prawidłowe"
 249 
 250 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:75
 251 msgid ""
 252 "Size (in megabytes) of the data table allocated inside fast in-memory cache "
 253 "for passwd requests"
 254 msgstr ""
 255 "Rozmiar (w megabajtach) tabeli danych przydzielonej w szybkiej pamięci "
 256 "podręcznej dla żądań passwd"
 257 
 258 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:76
 259 msgid ""
 260 "Size (in megabytes) of the data table allocated inside fast in-memory cache "
 261 "for group requests"
 262 msgstr ""
 263 "Rozmiar (w megabajtach) tabeli danych przydzielonej w szybkiej pamięci "
 264 "podręcznej dla żądań grup"
 265 
 266 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:77
 267 msgid ""
 268 "Size (in megabytes) of the data table allocated inside fast in-memory cache "
 269 "for initgroups requests"
 270 msgstr ""
 271 "Rozmiar (w megabajtach) tabeli danych przydzielonej w szybkiej pamięci "
 272 "podręcznej dla żądań grup inicjacji"
 273 
 274 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:78
 275 msgid ""
 276 "The value of this option will be used in the expansion of the "
 277 "override_homedir option if the template contains the format string %H."
 278 msgstr ""
 279 "Wartość tej opcji będzie używana podczas rozwijania opcji override_homedir, "
 280 "jeśli szablon zawiera ciąg formatowania %H."
 281 
 282 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:80
 283 msgid ""
 284 "Specifies time in seconds for which the list of subdomains will be "
 285 "considered valid."
 286 msgstr ""
 287 "Określa czas w sekundach, w którym lista poddomen będzie uważana za "
 288 "prawidłową."
 289 
 290 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:82
 291 msgid ""
 292 "The entry cache can be set to automatically update entries in the background "
 293 "if they are requested beyond a percentage of the entry_cache_timeout value "
 294 "for the domain."
 295 msgstr ""
 296 "Pamięć podręczną wpisów można ustawić na automatyczne aktualizowanie wpisów "
 297 "w tle, jeśli są żądane poza procentem wartości entry_cache_timeout dla "
 298 "domeny."
 299 
 300 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:87
 301 msgid "How long to allow cached logins between online logins (days)"
 302 msgstr ""
 303 "Jak długo umożliwiać logowania w pamięci podręcznej między logowaniami "
 304 "w trybie online (dni)"
 305 
 306 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:88
 307 msgid "How many failed logins attempts are allowed when offline"
 308 msgstr "Ile nieudanych prób zalogowania jest dozwolonych w trybie offline"
 309 
 310 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:90
 311 msgid ""
 312 "How long (minutes) to deny login after offline_failed_login_attempts has "
 313 "been reached"
 314 msgstr ""
 315 "Ile czasu (minut) nie pozwalać na zalogowanie po osiągnięciu "
 316 "offline_failed_login_attempts"
 317 
 318 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:91
 319 msgid "What kind of messages are displayed to the user during authentication"
 320 msgstr ""
 321 "Jaki rodzaj komunikatów wyświetlać użytkownikowi podczas uwierzytelniania"
 322 
 323 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:92
 324 msgid "Filter PAM responses sent to the pam_sss"
 325 msgstr "Filtruje odpowiedzi PAM wysłane do pam_sss"
 326 
 327 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:93
 328 msgid "How many seconds to keep identity information cached for PAM requests"
 329 msgstr ""
 330 "Ile sekund zatrzymać informacje o tożsamości w pamięci podręcznej dla żądań "
 331 "PAM"
 332 
 333 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:94
 334 msgid "How many days before password expiration a warning should be displayed"
 335 msgstr "Ile dni przed wygaśnięciem hasła wyświetlić ostrzeżenie"
 336 
 337 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:95
 338 msgid "List of trusted uids or user's name"
 339 msgstr "Lista zaufanych UID lub nazw użytkowników"
 340 
 341 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:96
 342 msgid "List of domains accessible even for untrusted users."
 343 msgstr "Lista domen dostępnych także dla niezaufanych użytkowników."
 344 
 345 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:97
 346 msgid "Message printed when user account is expired."
 347 msgstr "Komunikat wyświetlany po wygaśnięciu konta użytkownika."
 348 
 349 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:98
 350 msgid "Message printed when user account is locked."
 351 msgstr "Komunikat wyświetlany po zablokowaniu konta użytkownika."
 352 
 353 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:99
 354 msgid "Allow certificate based/Smartcard authentication."
 355 msgstr "Zezwala na uwierzytelnianie za pomocą certyfikatów/smartcard."
 356 
 357 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:100
 358 msgid "Path to certificate database with PKCS#11 modules."
 359 msgstr "Ścieżka do bazy danych certyfikatów z modułami PKCS#11."
 360 
 361 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:101
 362 msgid "How many seconds will pam_sss wait for p11_child to finish"
 363 msgstr "Ile sekund pam_sss ma oczekiwać na ukończenie p11_child"
 364 
 365 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:102
 366 msgid "Which PAM services are permitted to contact application domains"
 367 msgstr "Które usługi PAM mają zezwolenie na kontakt z domenami aplikacji"
 368 
 369 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:103
 370 msgid "Allowed services for using smartcards"
 371 msgstr "Usługi mogące używać kart smardcard"
 372 
 373 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:104
 374 msgid "Additional timeout to wait for a card if requested"
 375 msgstr "Dodatkowy czas oczekiwania na kartę, jeśli zażądano"
 376 
 377 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:105
 378 msgid ""
 379 "PKCS#11 URI to restrict the selection of devices for Smartcard authentication"
 380 msgstr ""
 381 "Adres URI PKCS#11 do ograniczenia wyboru urządzeń dla uwierzytelniania za "
 382 "pomocą kart smartcard"
 383 
 384 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:106
 385 msgid "When shall the PAM responder force an initgroups request"
 386 msgstr "Kiedy program odpowiadający PAM ma wymuszać żądanie grup inicjacji"
 387 
 388 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:107
 389 msgid "List of PAM services that are allowed to authenticate with GSSAPI."
 390 msgstr ""
 391 
 392 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:108
 393 msgid "Whether to match authenticated UPN with target user"
 394 msgstr ""
 395 
 396 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:109
 397 msgid ""
 398 "List of pairs <PAM service>:<authentication indicator> that must be enforced "
 399 "for PAM access with GSSAPI authentication"
 400 msgstr ""
 401 
 402 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:113
 403 msgid "Whether to evaluate the time-based attributes in sudo rules"
 404 msgstr "Czy sprawdzać atrybuty oparte na czasie w regułach sudo"
 405 
 406 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:114
 407 msgid "If true, SSSD will switch back to lower-wins ordering logic"
 408 msgstr ""
 409 "Jeśli jest włączone, usługa SSSD przełączy z powrotem do logiki kolejności "
 410 "„niższe wygrywa”"
 411 
 412 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:115
 413 msgid ""
 414 "Maximum number of rules that can be refreshed at once. If this is exceeded, "
 415 "full refresh is performed."
 416 msgstr ""
 417 "Maksymalna liczba reguł, jaką można odświeżyć jednocześnie. Jeśli zostanie "
 418 "przekroczona, wykonywane jest pełne odświeżenie."
 419 
 420 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:122
 421 msgid "Whether to hash host names and addresses in the known_hosts file"
 422 msgstr "Czy mieszać nazwy komputerów i adresy w pliku known_hosts"
 423 
 424 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:123
 425 msgid ""
 426 "How many seconds to keep a host in the known_hosts file after its host keys "
 427 "were requested"
 428 msgstr ""
 429 "Ile sekund przechowywać komputer w pliku known_hosts po zażądaniu jego kluczy"
 430 
 431 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:125
 432 msgid "Path to storage of trusted CA certificates"
 433 msgstr "Ścieżka do miejsca przechowywania zaufanych certyfikatów CA"
 434 
 435 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:126
 436 msgid "Allow to generate ssh-keys from certificates"
 437 msgstr "Zezwala na tworzenie kluczy SSH z certyfikatów"
 438 
 439 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:127
 440 msgid ""
 441 "Use the following matching rules to filter the certificates for ssh-key "
 442 "generation"
 443 msgstr ""
 444 "Używa poniższych reguł dopasowania do filtrowania certyfikatów do tworzenia "
 445 "kluczy SSH"
 446 
 447 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:131
 448 msgid "List of UIDs or user names allowed to access the PAC responder"
 449 msgstr ""
 450 "Lista UID lub nazw użytkowników mających dostęp do programu odpowiadającego "
 451 "PAC"
 452 
 453 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:132
 454 msgid "How long the PAC data is considered valid"
 455 msgstr "Jak długo dane PAC są uważane za prawidłowe"
 456 
 457 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:135
 458 msgid "List of user attributes the InfoPipe is allowed to publish"
 459 msgstr "Lista atrybutów użytkownika, które InfoPipe może publikować"
 460 
 461 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:138
 462 msgid "The provider where the secrets will be stored in"
 463 msgstr "Dostawca przechowujący hasła"
 464 
 465 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:139
 466 msgid "The maximum allowed number of nested containers"
 467 msgstr "Maksymalnie dozwolona liczba zagnieżdżonych kontenerów"
 468 
 469 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:140
 470 msgid "The maximum number of secrets that can be stored"
 471 msgstr "Maksymalna liczba przechowywanych haseł"
 472 
 473 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:141
 474 msgid "The maximum number of secrets that can be stored per UID"
 475 msgstr "Maksymalna liczba haseł przechowywanych na UID"
 476 
 477 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:142
 478 msgid "The maximum payload size of a secret in kilobytes"
 479 msgstr "Maksymalny rozmiar ładunku hasła w kilobajtach"
 480 
 481 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:144
 482 msgid "The URL Custodia server is listening on"
 483 msgstr "Adres URL Custodia, który serwer nasłuchuje"
 484 
 485 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:145
 486 msgid "The method to use when authenticating to a Custodia server"
 487 msgstr "Metoda używana podczas uwierzytelniania z serwerem Custodia"
 488 
 489 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:146
 490 msgid ""
 491 "The name of the headers that will be added into a HTTP request with the "
 492 "value defined in auth_header_value"
 493 msgstr ""
 494 "Nazwa nagłówków dodawanych do żądania HTTP z wartością określoną "
 495 "w auth_header_value"
 496 
 497 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:148
 498 msgid "The value sssd-secrets would use for auth_header_name"
 499 msgstr "Wartość, którą sssd-secrets używałoby dla auth_header_name"
 500 
 501 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:149
 502 msgid ""
 503 "The list of the headers to forward to the Custodia server together with the "
 504 "request"
 505 msgstr "Lista nagłówków do przekazania do serwera Custodia razem z żądaniem"
 506 
 507 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:150
 508 msgid ""
 509 "The username to use when authenticating to a Custodia server using basic_auth"
 510 msgstr ""
 511 "Nazwa użytkownika używana podczas uwierzytelniania z serwerem Custodia za "
 512 "pomocą basic_auth"
 513 
 514 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:151
 515 msgid ""
 516 "The password to use when authenticating to a Custodia server using basic_auth"
 517 msgstr ""
 518 "Hasło używane podczas uwierzytelniania z serwerem Custodia za pomocą "
 519 "basic_auth"
 520 
 521 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:152
 522 msgid "If true peer's certificate is verified if proxy_url uses https protocol"
 523 msgstr ""
 524 "Czy certyfikat prawdziwego partnera jest weryfikowany, jeśli proxy_url używa "
 525 "protokołu HTTPS"
 526 
 527 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:153
 528 msgid ""
 529 "If false peer's certificate may contain different hostname than proxy_url "
 530 "when https protocol is used"
 531 msgstr ""
 532 "Czy certyfikat fałszywego partnera może zawierać inną nazwę komputera niż "
 533 "proxy_url, kiedy używany jest protokół HTTPS"
 534 
 535 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:155
 536 msgid "Path to directory where certificate authority certificates are stored"
 537 msgstr "Ścieżka do katalogu z certyfikatami CA"
 538 
 539 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:156
 540 msgid "Path to file containing server's CA certificate"
 541 msgstr "Ścieżka do pliku zawierającego certyfikat CA serwera"
 542 
 543 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:157
 544 msgid "Path to file containing client's certificate"
 545 msgstr "Ścieżka do pliku zawierającego certyfikat klienta"
 546 
 547 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:158
 548 msgid "Path to file containing client's private key"
 549 msgstr "Ścieżka do pliku zawierającego klucz prywatny klienta"
 550 
 551 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:161
 552 msgid ""
 553 "One of the following strings specifying the scope of session recording: none "
 554 "- No users are recorded. some - Users/groups specified by users and groups "
 555 "options are recorded. all - All users are recorded."
 556 msgstr ""
 557 "Jeden z poniższych ciągów określających zakres nagrywania sesji: none — "
 558 "żadni użytkownicy nie są nagrywani. some — użytkownicy/grupy określone przez "
 559 "opcje użytkowników i grup są nagrywane. all — wszyscy użytkownicy są "
 560 "nagrywani."
 561 
 562 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:164
 563 msgid ""
 564 "A comma-separated list of users which should have session recording enabled. "
 565 "Matches user names as returned by NSS. I.e. after the possible space "
 566 "replacement, case changes, etc."
 567 msgstr ""
 568 "Lista użytkowników oddzielonych przecinkami, dla których włączyć nagrywanie "
 569 "sesji. Dopasowuje nazwy użytkowników zwracane przez NSS. Tzn. po możliwych "
 570 "zastąpieniach spacji, zmianach wielkości znaków itp."
 571 
 572 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:166
 573 msgid ""
 574 "A comma-separated list of groups, members of which should have session "
 575 "recording enabled. Matches group names as returned by NSS. I.e. after the "
 576 "possible space replacement, case changes, etc."
 577 msgstr ""
 578 "Lista grup oddzielonych przecinkami, dla których członków włączyć nagrywanie "
 579 "sesji. Dopasowuje nazwy grup zwracane przez NSS. Tzn. po możliwych "
 580 "zastąpieniach spacji, zmianach wielkości znaków itp."
 581 
 582 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:169
 583 msgid ""
 584 "A comma-separated list of users to be excluded from recording, only when "
 585 "scope=all"
 586 msgstr ""
 587 "Lista użytkowników oddzielonych przecinkami do wykluczenia z nagrywania, "
 588 "tylko kiedy scope=all"
 589 
 590 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:170
 591 msgid ""
 592 "A comma-separated list of groups, members of which should be excluded from "
 593 "recording, only when scope=all. "
 594 msgstr ""
 595 "Lista grup oddzielonych przecinkami, których członkowie mają być wykluczeni "
 596 "z nagrywania, tylko kiedy scope=all. "
 597 
 598 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:174
 599 msgid "Identity provider"
 600 msgstr "Dostawca tożsamości"
 601 
 602 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:175
 603 msgid "Authentication provider"
 604 msgstr "Dostawca uwierzytelniania"
 605 
 606 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:176
 607 msgid "Access control provider"
 608 msgstr "Dostawca kontroli dostępu"
 609 
 610 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:177
 611 msgid "Password change provider"
 612 msgstr "Dostawca zmiany hasła"
 613 
 614 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:178
 615 msgid "SUDO provider"
 616 msgstr "Dostawca SUDO"
 617 
 618 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:179
 619 msgid "Autofs provider"
 620 msgstr "Dostawca Autofs"
 621 
 622 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:180
 623 msgid "Host identity provider"
 624 msgstr "Dostawca tożsamości komputera"
 625 
 626 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:181
 627 msgid "SELinux provider"
 628 msgstr "Dostawca SELinuksa"
 629 
 630 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:182
 631 msgid "Session management provider"
 632 msgstr "Dostawca zarządzania sesją"
 633 
 634 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:183
 635 msgid "Resolver provider"
 636 msgstr "Dostawca programu rozwiązującego"
 637 
 638 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:186
 639 msgid "Whether the domain is usable by the OS or by applications"
 640 msgstr "Czy domena jest używalna przez system operacyjny lub aplikacje"
 641 
 642 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:187
 643 msgid "Enable or disable the domain"
 644 msgstr "Włącza lub wyłącza domenę"
 645 
 646 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:188
 647 msgid "Minimum user ID"
 648 msgstr "Minimalny identyfikator użytkownika"
 649 
 650 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:189
 651 msgid "Maximum user ID"
 652 msgstr "Maksymalny identyfikator użytkownika"
 653 
 654 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:190
 655 msgid "Enable enumerating all users/groups"
 656 msgstr "Włącza wyliczanie wszystkich użytkowników/grup"
 657 
 658 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:191
 659 msgid "Cache credentials for offline login"
 660 msgstr "Dane uwierzytelniające pamięci podręcznej dla logowań w trybie offline"
 661 
 662 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:192
 663 msgid "Display users/groups in fully-qualified form"
 664 msgstr "Wyświetla użytkowników/grupy w pełni kwalifikowanej formie"
 665 
 666 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:193
 667 msgid "Don't include group members in group lookups"
 668 msgstr "Bez dołączania członków grup w wyszukiwaniach grup"
 669 
 670 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:194
 671 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:204
 672 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:205
 673 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:206
 674 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:207
 675 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:208
 676 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:209
 677 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:210
 678 msgid "Entry cache timeout length (seconds)"
 679 msgstr "Czas oczekiwania pamięci podręcznej wpisów (sekundy)"
 680 
 681 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:195
 682 msgid ""
 683 "Restrict or prefer a specific address family when performing DNS lookups"
 684 msgstr ""
 685 "Ogranicza lub preferuje podaną rodzinę adresów podczas wykonywania "
 686 "wyszukiwań DNS"
 687 
 688 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:196
 689 msgid "How long to keep cached entries after last successful login (days)"
 690 msgstr ""
 691 "Jak długo utrzymywać wpisy logowania w pamięci podręcznej po ostatnim udanym "
 692 "zalogowaniu (dni)"
 693 
 694 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:197
 695 msgid ""
 696 "How long should SSSD talk to single DNS server before trying next server "
 697 "(miliseconds)"
 698 msgstr ""
 699 "Jak długo SSSD ma komunikować się z jednym serwerem DNS przed spróbowaniem "
 700 "następnego serwera (milisekundy)"
 701 
 702 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:199
 703 msgid "How long should keep trying to resolve single DNS query (seconds)"
 704 msgstr "Jak długo próbować rozwiązać jedno zapytanie DNS (sekundy)"
 705 
 706 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:200
 707 msgid "How long to wait for replies from DNS when resolving servers (seconds)"
 708 msgstr ""
 709 "Jak długo czekać na odpowiedzi od serwera DNS podczas rozwiązywania serwerów "
 710 "(sekundy)"
 711 
 712 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:201
 713 msgid "The domain part of service discovery DNS query"
 714 msgstr "Część domeny zapytania DNS wykrywania usługi"
 715 
 716 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:202
 717 msgid "Override GID value from the identity provider with this value"
 718 msgstr "Zastępuje wartość GID z dostawcy tożsamości tą wartością"
 719 
 720 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:203
 721 msgid "Treat usernames as case sensitive"
 722 msgstr "Rozróżnianie wielkości liter w nazwach użytkowników"
 723 
 724 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:211
 725 msgid "How often should expired entries be refreshed in background"
 726 msgstr "Jak często odświeżać w tle wygasłe wpisy"
 727 
 728 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:212
 729 msgid "Whether to automatically update the client's DNS entry"
 730 msgstr "Czy automatycznie aktualizować wpis DNS klienta"
 731 
 732 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:213
 733 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:243
 734 msgid "The TTL to apply to the client's DNS entry after updating it"
 735 msgstr "TTL do zastosowania do wpisu DNS klienta po jego zaktualizowaniu"
 736 
 737 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:214
 738 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:244
 739 msgid "The interface whose IP should be used for dynamic DNS updates"
 740 msgstr ""
 741 "Interfejs, którego adres IP ma być używany do dynamicznych aktualizacji DNS"
 742 
 743 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:215
 744 msgid "How often to periodically update the client's DNS entry"
 745 msgstr "Jak często okresowo aktualizować wpis DNS klienta"
 746 
 747 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:216
 748 msgid "Whether the provider should explicitly update the PTR record as well"
 749 msgstr "Czy dostawca ma bezpośrednio aktualizować także wpis PTR"
 750 
 751 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:217
 752 msgid "Whether the nsupdate utility should default to using TCP"
 753 msgstr "Czy narzędzie nsupdate ma domyślnie używać portu TCP"
 754 
 755 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:218
 756 msgid "What kind of authentication should be used to perform the DNS update"
 757 msgstr ""
 758 "Jakiego rodzaju uwierzytelnianie ma być używane do wykonywania aktualizacji "
 759 "DNS"
 760 
 761 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:219
 762 msgid "Override the DNS server used to perform the DNS update"
 763 msgstr "Zastępuje serwer DNS używany do wykonywania aktualizacji DNS"
 764 
 765 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:220
 766 msgid "Control enumeration of trusted domains"
 767 msgstr "Kontrola wyliczania zaufanych domen"
 768 
 769 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:221
 770 msgid "How often should subdomains list be refreshed"
 771 msgstr "Jak często odświeżać listę poddomen"
 772 
 773 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:222
 774 msgid "List of options that should be inherited into a subdomain"
 775 msgstr "Lista opcji dziedziczonych przez poddomenę"
 776 
 777 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:223
 778 msgid "Default subdomain homedir value"
 779 msgstr "Domyślna wartość katalogu domowego poddomeny"
 780 
 781 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:224
 782 msgid "How long can cached credentials be used for cached authentication"
 783 msgstr ""
 784 "Jak długo dane uwierzytelniania w pamięci podręcznej mogą być używane do "
 785 "uwierzytelniania w pamięci podręcznej"
 786 
 787 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:225
 788 msgid "Whether to automatically create private groups for users"
 789 msgstr "Czy automatycznie tworzyć prywatne grupy dla użytkowników"
 790 
 791 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:226
 792 msgid "Display a warning N days before the password expires."
 793 msgstr "Wyświetla ostrzeżenie N dni przed wygaśnięciem hasła."
 794 
 795 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:227
 796 msgid ""
 797 "Various tags stored by the realmd configuration service for this domain."
 798 msgstr ""
 799 "Różne etykiety przechowywane przez usługę konfiguracji realmd dla tej domeny."
 800 
 801 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:228
 802 msgid ""
 803 "The provider which should handle fetching of subdomains. This value should "
 804 "be always the same as id_provider."
 805 msgstr ""
 806 "Dostawca, który ma obsługiwać pobieranie poddomen. Ta wartość musi być "
 807 "zawsze taka sama co id_provider."
 808 
 809 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:230
 810 msgid ""
 811 "How many seconds to keep a host ssh key after refresh. IE how long to cache "
 812 "the host key for."
 813 msgstr ""
 814 "Ile sekund przechowywać klucz SSH komputera po odświeżeniu. Tzn. jak długo "
 815 "przechowywać klucz komputera w pamięci podręcznej."
 816 
 817 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:232
 818 msgid ""
 819 "If 2-Factor-Authentication (2FA) is used and credentials should be saved "
 820 "this value determines the minimal length the first authentication factor "
 821 "(long term password) must have to be saved as SHA512 hash into the cache."
 822 msgstr ""
 823 "Jeśli używane jest uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA), a dane "
 824 "uwierzytelniające mają być zapisane, ta wartość określa minimalną długość "
 825 "pierwszego składnika uwierzytelnienia (hasło długoterminowe), aby został "
 826 "zapisany jako suma kontrolna SHA512 w pamięci podręcznej."
 827 
 828 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:238
 829 msgid "IPA domain"
 830 msgstr "Domena IPA"
 831 
 832 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:239
 833 msgid "IPA server address"
 834 msgstr "Adres serwera IPA"
 835 
 836 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:240
 837 msgid "Address of backup IPA server"
 838 msgstr "Adres zapasowego serwera IPA"
 839 
 840 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:241
 841 msgid "IPA client hostname"
 842 msgstr "Nazwa komputera klienta IPA"
 843 
 844 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:242
 845 msgid "Whether to automatically update the client's DNS entry in FreeIPA"
 846 msgstr ""
 847 "Czy automatycznie aktualizować wpis DNS klienta w oprogramowaniu FreeIPA"
 848 
 849 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:245
 850 msgid "Search base for HBAC related objects"
 851 msgstr "Podstawa wyszukiwania pod kątem obiektów związanych z HBAC"
 852 
 853 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:246
 854 msgid ""
 855 "The amount of time between lookups of the HBAC rules against the IPA server"
 856 msgstr "Czas między wyszukiwaniami reguł HBAC w serwerze IPA"
 857 
 858 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:247
 859 msgid ""
 860 "The amount of time in seconds between lookups of the SELinux maps against "
 861 "the IPA server"
 862 msgstr "Czas w sekundach między wyszukiwaniami map SELinuksa w serwerze IPA"
 863 
 864 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:249
 865 msgid "If set to false, host argument given by PAM will be ignored"
 866 msgstr ""
 867 "Jeśli ustawiono na fałsz, to parametr komputera podany przez PAM zostanie "
 868 "zignorowany"
 869 
 870 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:250
 871 msgid "The automounter location this IPA client is using"
 872 msgstr "Położenie automountera, którego używa ten klient IPA"
 873 
 874 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:251
 875 msgid "Search base for object containing info about IPA domain"
 876 msgstr ""
 877 "Podstawa wyszukiwania dla obiektów zawierających informacje o domenie IPA"
 878 
 879 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:252
 880 msgid "Search base for objects containing info about ID ranges"
 881 msgstr ""
 882 "Podstawa wyszukiwania dla obiektów zawierających informacje o zakresach "
 883 "identyfikatorów"
 884 
 885 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:253
 886 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:307
 887 msgid "Enable DNS sites - location based service discovery"
 888 msgstr "Włącza witryny DNS — wykrywanie usług na podstawie położenia"
 889 
 890 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:254
 891 msgid "Search base for view containers"
 892 msgstr "Podstawa wyszukiwania dla widoku kontenerów"
 893 
 894 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:255
 895 msgid "Objectclass for view containers"
 896 msgstr "Klasa obiektu dla widoku kontenerów"
 897 
 898 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:256
 899 msgid "Attribute with the name of the view"
 900 msgstr "Atrybut z nazwą widoku"
 901 
 902 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:257
 903 msgid "Objectclass for override objects"
 904 msgstr "Klasa obiektu dla obiektów zastępowania"
 905 
 906 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:258
 907 msgid "Attribute with the reference to the original object"
 908 msgstr "Atrybut z odniesieniem do pierwotnego obiektu"
 909 
 910 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:259
 911 msgid "Objectclass for user override objects"
 912 msgstr "Klasa obiektu dla obiektów zastępowania użytkownika"
 913 
 914 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:260
 915 msgid "Objectclass for group override objects"
 916 msgstr "Klasa obiektów dla obiektów zastępowania grup"
 917 
 918 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:261
 919 msgid "Search base for Desktop Profile related objects"
 920 msgstr "Podstawa wyszukiwania pod kątem obiektów związanych z profilem pulpitu"
 921 
 922 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:262
 923 msgid ""
 924 "The amount of time in seconds between lookups of the Desktop Profile rules "
 925 "against the IPA server"
 926 msgstr ""
 927 "Czas w sekundach między wyszukiwaniami reguł profilu pulpitu w serwerze IPA"
 928 
 929 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:264
 930 msgid ""
 931 "The amount of time in minutes between lookups of Desktop Profiles rules "
 932 "against the IPA server when the last request did not find any rule"
 933 msgstr ""
 934 "Czas w minutach między wyszukiwaniami reguł profilów pulpitu w serwerze IPA, "
 935 "kiedy ostatnie żądanie nie odnalazło żadnej reguły"
 936 
 937 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:267
 938 msgid "The LDAP attribute that contains FQDN of the host."
 939 msgstr "Atrybut LDAP zawierający FQDN komputera."
 940 
 941 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:268
 942 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:291
 943 msgid "The object class of a host entry in LDAP."
 944 msgstr "Klasa obiektów wpisu komputera w LDAP."
 945 
 946 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:269
 947 msgid "Use the given string as search base for host objects."
 948 msgstr ""
 949 "Używa podanego ciągu jako podstawę wyszukiwania dla obiektów komputera."
 950 
 951 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:270
 952 msgid "The LDAP attribute that contains the host's SSH public keys."
 953 msgstr "Atrybut LDAP zawierający klucze publiczne SSH komputera."
 954 
 955 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:271
 956 msgid "The LDAP attribute that contains NIS domain name of the netgroup."
 957 msgstr "Atrybut LDAP zawierający nazwę domeny NIS grupy sieciowej."
 958 
 959 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:272
 960 msgid "The LDAP attribute that contains the names of the netgroup's members."
 961 msgstr "Atrybut LDAP zawierający nazwy członków grupy sieciowej."
 962 
 963 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:273
 964 msgid ""
 965 "The LDAP attribute that lists FQDNs of hosts and host groups that are "
 966 "members of the netgroup."
 967 msgstr ""
 968 "Atrybut LDAP zawierający listę FQDN komputerów i grup komputerów będących "
 969 "członkami grupy sieciowej."
 970 
 971 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:275
 972 msgid ""
 973 "The LDAP attribute that lists hosts and host groups that are direct members "
 974 "of the netgroup."
 975 msgstr ""
 976 "Atrybut LDAP zawierający listę komputerów i grup komputerów będących "
 977 "bezpośrednimi członkami grupy sieciowej."
 978 
 979 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:277
 980 msgid "The LDAP attribute that lists netgroup's memberships."
 981 msgstr "Atrybut LDAP zawierający listę członkostw grupy sieciowej."
 982 
 983 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:278
 984 msgid ""
 985 "The LDAP attribute that lists system users and groups that are direct "
 986 "members of the netgroup."
 987 msgstr ""
 988 "Atrybut LDAP zawierający listę użytkowników i grup systemowych będących "
 989 "bezpośrednimi członkami grupy sieciowej."
 990 
 991 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:280
 992 msgid "The LDAP attribute that corresponds to the netgroup name."
 993 msgstr "Atrybut LDAP odpowiadający nazwie grupy sieciowej."
 994 
 995 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:281
 996 msgid "The object class of a netgroup entry in LDAP."
 997 msgstr "Klasa obiektów wpisu grupy sieciowej w LDAP."
 998 
 999 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:282
 1000 msgid ""
 1001 "The LDAP attribute that contains the UUID/GUID of an LDAP netgroup object."
 1002 msgstr "Atrybut LDAP zawierający UUID/GUID obiektu grupy sieciowej LDAP."
 1003 
 1004 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:283
 1005 msgid ""
 1006 "The LDAP attribute that contains whether or not is user map enabled for "
 1007 "usage."
 1008 msgstr "Atrybut LDAP określający, czy mapowanie użytkownika jest włączone."
 1009 
 1010 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:285
 1011 msgid "The LDAP attribute that contains host category such as 'all'."
 1012 msgstr "Atrybut LDAP kategorię komputera, taką jak „all”."
 1013 
 1014 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:286
 1015 msgid ""
 1016 "The LDAP attribute that contains all hosts / hostgroups this rule match "
 1017 "against."
 1018 msgstr ""
 1019 "Atrybut LDAP zawierający wszystkie komputery/grupy komputerów, do których ta "
 1020 "reguła pasuje."
 1021 
 1022 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:288
 1023 msgid ""
 1024 "The LDAP attribute that contains all users / groups this rule match against."
 1025 msgstr ""
 1026 "Atrybut LDAP zawierający wszystkich użytkowników/grupy, do których ta reguła "
 1027 "pasuje."
 1028 
 1029 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:290
 1030 msgid "The LDAP attribute that contains the name of SELinux usermap."
 1031 msgstr "Atrybut LDAP zawierający nazwę mapy użytkownika SELinuksa."
 1032 
 1033 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:292
 1034 msgid ""
 1035 "The LDAP attribute that contains DN of HBAC rule which can be used for "
 1036 "matching instead of memberUser and memberHost."
 1037 msgstr ""
 1038 "Atrybut LDAP zawierający DN reguły HBAC, który można używać do dopasowywania "
 1039 "zamiast memberUser i memberHost."
 1040 
 1041 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:294
 1042 msgid "The LDAP attribute that contains SELinux user string itself."
 1043 msgstr "Atrybut LDAP zawierający sam ciąg użytkownika SELinuksa."
 1044 
 1045 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:295
 1046 msgid "The LDAP attribute that contains user category such as 'all'."
 1047 msgstr "Atrybut LDAP kategorię użytkownika, taką jak „all”."
 1048 
 1049 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:296
 1050 msgid "The LDAP attribute that contains unique ID of the user map."
 1051 msgstr "Atrybut LDAP unikalny identyfikator mapy użytkownika."
 1052 
 1053 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:297
 1054 msgid ""
 1055 "The option denotes that the SSSD is running on IPA server and should perform "
 1056 "lookups of users and groups from trusted domains differently."
 1057 msgstr ""
 1058 "Opcja wskazuje, że usługa SSSD działa na serwerze IPA i ma wykonywać "
 1059 "wyszukiwania użytkowników i grup z zaufanych domen w inny sposób."
 1060 
 1061 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:299
 1062 msgid "Use the given string as search base for trusted domains."
 1063 msgstr "Używa podanego ciągu jako podstawę wyszukiwania dla zaufanych domen."
 1064 
 1065 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:302
 1066 msgid "Active Directory domain"
 1067 msgstr "Domena Active Directory"
 1068 
 1069 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:303
 1070 msgid "Enabled Active Directory domains"
 1071 msgstr "Włączone domeny Active Directory"
 1072 
 1073 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:304
 1074 msgid "Active Directory server address"
 1075 msgstr "Adres serwera Active Directory"
 1076 
 1077 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:305
 1078 msgid "Active Directory backup server address"
 1079 msgstr "Adres zapasowego serwera Active Directory"
 1080 
 1081 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:306
 1082 msgid "Active Directory client hostname"
 1083 msgstr "Nazwa komputera klienta Active Directory"
 1084 
 1085 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:308
 1086 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:502
 1087 msgid "LDAP filter to determine access privileges"
 1088 msgstr "Filtr LDAP do określenia uprawnień dostępu"
 1089 
 1090 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:309
 1091 msgid "Whether to use the Global Catalog for lookups"
 1092 msgstr "Czy używać Global Catalog do wyszukiwań"
 1093 
 1094 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:310
 1095 msgid "Operation mode for GPO-based access control"
 1096 msgstr "Tryb działania dla kontroli dostępu opartej na GPO"
 1097 
 1098 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:311
 1099 msgid ""
 1100 "The amount of time between lookups of the GPO policy files against the AD "
 1101 "server"
 1102 msgstr "Czas między wyszukiwaniami plików polityki GPO w serwerze AD"
 1103 
 1104 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:312
 1105 msgid ""
 1106 "PAM service names that map to the GPO (Deny)InteractiveLogonRight policy "
 1107 "settings"
 1108 msgstr ""
 1109 "Nazwy usług PAM mapujących do ustawień polityki GPO "
 1110 "(Deny)InteractiveLogonRight"
 1111 
 1112 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:314
 1113 msgid ""
 1114 "PAM service names that map to the GPO (Deny)RemoteInteractiveLogonRight "
 1115 "policy settings"
 1116 msgstr ""
 1117 "Nazwy usług PAM mapujących do ustawień polityki GPO "
 1118 "(Deny)RemoteInteractiveLogonRight"
 1119 
 1120 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:316
 1121 msgid ""
 1122 "PAM service names that map to the GPO (Deny)NetworkLogonRight policy settings"
 1123 msgstr ""
 1124 "Nazwy usług PAM mapujących do ustawień polityki GPO (Deny)NetworkLogonRight"
 1125 
 1126 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:317
 1127 msgid ""
 1128 "PAM service names that map to the GPO (Deny)BatchLogonRight policy settings"
 1129 msgstr ""
 1130 "Nazwy usług PAM mapujących do ustawień polityki GPO (Deny)BatchLogonRight"
 1131 
 1132 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:318
 1133 msgid ""
 1134 "PAM service names that map to the GPO (Deny)ServiceLogonRight policy settings"
 1135 msgstr ""
 1136 "Nazwy usług PAM mapujących do ustawień polityki GPO (Deny)ServiceLogonRight"
 1137 
 1138 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:319
 1139 msgid "PAM service names for which GPO-based access is always granted"
 1140 msgstr ""
 1141 "Nazwy usług PAM, dla których zawsze udzielany jest dostęp oparty na GPO"
 1142 
 1143 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:320
 1144 msgid "PAM service names for which GPO-based access is always denied"
 1145 msgstr ""
 1146 "Nazwy usług PAM, dla których zawsze odmawiany jest dostęp oparty na GPO"
 1147 
 1148 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:321
 1149 msgid ""
 1150 "Default logon right (or permit/deny) to use for unmapped PAM service names"
 1151 msgstr ""
 1152 "Domyślne uprawnienie logowania (lub zezwolenie/odmowa) do użycia dla "
 1153 "niemapowanych nazw usług PAM"
 1154 
 1155 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:322
 1156 msgid "a particular site to be used by the client"
 1157 msgstr "konkretna strona używana przez klienta"
 1158 
 1159 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:323
 1160 msgid ""
 1161 "Maximum age in days before the machine account password should be renewed"
 1162 msgstr ""
 1163 "Maksymalny wiek w dniach przed wymaganiem odnowienia hasła konta komputera"
 1164 
 1165 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:325
 1166 msgid "Option for tuning the machine account renewal task"
 1167 msgstr "Opcja dostrajania zadania odnawiania konta komputera"
 1168 
 1169 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:326
 1170 msgid "Whether to update the machine account password in the Samba database"
 1171 msgstr "Czy aktualizować hasło konta komputera w bazie danych Samby"
 1172 
 1173 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:328
 1174 msgid "Use LDAPS port for LDAP and Global Catalog requests"
 1175 msgstr "Używa portu LDAPS dla żądań LDAP i Global Catalog"
 1176 
 1177 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:329
 1178 msgid "Do not filter domain local groups from other domains"
 1179 msgstr "Bez filtrowania grup lokalnej domeny z innych domen"
 1180 
 1181 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:332
 1182 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:333
 1183 msgid "Kerberos server address"
 1184 msgstr "Adres serwera Kerberos"
 1185 
 1186 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:334
 1187 msgid "Kerberos backup server address"
 1188 msgstr "Adres zapasowego serwera Kerberos"
 1189 
 1190 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:335
 1191 msgid "Kerberos realm"
 1192 msgstr "Obszar Kerberos"
 1193 
 1194 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:336
 1195 msgid "Authentication timeout"
 1196 msgstr "Czas oczekiwania na uwierzytelnienie"
 1197 
 1198 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:337
 1199 msgid "Whether to create kdcinfo files"
 1200 msgstr "Czy tworzyć pliki kdcinfo"
 1201 
 1202 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:338
 1203 msgid "Where to drop krb5 config snippets"
 1204 msgstr "Gdzie umieścić wstawki konfiguracji krb5"
 1205 
 1206 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:341
 1207 msgid "Directory to store credential caches"
 1208 msgstr ""
 1209 "Katalog do przechowywania pamięci podręcznych danych uwierzytelniających"
 1210 
 1211 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:342
 1212 msgid "Location of the user's credential cache"
 1213 msgstr "Położenie pamięci podręcznej danych uwierzytelniających użytkownika"
 1214 
 1215 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:343
 1216 msgid "Location of the keytab to validate credentials"
 1217 msgstr "Położenie tablicy kluczy do sprawdzania danych uwierzytelniających"
 1218 
 1219 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:344
 1220 msgid "Enable credential validation"
 1221 msgstr "Włącza sprawdzanie danych uwierzytelniających"
 1222 
 1223 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:345
 1224 msgid "Store password if offline for later online authentication"
 1225 msgstr ""
 1226 "Przechowuje hasło, jeśli w trybie offline do późniejszego uwierzytelnienia "
 1227 "w trybie online"
 1228 
 1229 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:346
 1230 msgid "Renewable lifetime of the TGT"
 1231 msgstr "Odnawialny czas trwania TGT"
 1232 
 1233 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:347
 1234 msgid "Lifetime of the TGT"
 1235 msgstr "Czas trwania TGT"
 1236 
 1237 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:348
 1238 msgid "Time between two checks for renewal"
 1239 msgstr "Czas między dwoma sprawdzaniami odnowy"
 1240 
 1241 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:349
 1242 msgid "Enables FAST"
 1243 msgstr "Włącza FAST"
 1244 
 1245 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:350
 1246 msgid "Selects the principal to use for FAST"
 1247 msgstr "Wybiera naczelnika do użycia dla FAST"
 1248 
 1249 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:351
 1250 msgid "Enables principal canonicalization"
 1251 msgstr "Włącza ujednolicanie naczelnika"
 1252 
 1253 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:352
 1254 msgid "Enables enterprise principals"
 1255 msgstr "Włącza naczelników enterprise"
 1256 
 1257 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:353
 1258 msgid "Enables using of subdomains realms for authentication"
 1259 msgstr ""
 1260 
 1261 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:354
 1262 msgid "A mapping from user names to Kerberos principal names"
 1263 msgstr "Mapa nazw użytkowników do nazw naczelników Kerberos"
 1264 
 1265 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:357
 1266 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:358
 1267 msgid "Server where the change password service is running if not on the KDC"
 1268 msgstr ""
 1269 "Serwer, w którym jest uruchomiona usługa zmiany haseł, jeśli nie znajduje "
 1270 "się w KDC"
 1271 
 1272 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:361
 1273 msgid "ldap_uri, The URI of the LDAP server"
 1274 msgstr "ldap_uri, adres URI serwera LDAP"
 1275 
 1276 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:362
 1277 msgid "ldap_backup_uri, The URI of the LDAP server"
 1278 msgstr "ldap_backup_uri, adres URI serwera LDAP"
 1279 
 1280 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:363
 1281 msgid "The default base DN"
 1282 msgstr "Domyślna podstawowa DN"
 1283 
 1284 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:364
 1285 msgid "The Schema Type in use on the LDAP server, rfc2307"
 1286 msgstr "Typ Schema do użycia na serwerze LDAP, RFC2307"
 1287 
 1288 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:365
 1289 msgid "Mode used to change user password"
 1290 msgstr "Tryb używany do zmiany hasła użytkownika"
 1291 
 1292 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:366
 1293 msgid "The default bind DN"
 1294 msgstr "Domyślne DN dowiązania"
 1295 
 1296 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:367
 1297 msgid "The type of the authentication token of the default bind DN"
 1298 msgstr "Typ tokenu uwierzytelniania domyślnego DN dowiązania"
 1299 
 1300 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:368
 1301 msgid "The authentication token of the default bind DN"
 1302 msgstr "Token uwierzytelniania domyślnego DN dowiązania"
 1303 
 1304 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:369
 1305 msgid "Length of time to attempt connection"
 1306 msgstr "Czas do próby połączenia"
 1307 
 1308 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:370
 1309 msgid "Length of time to attempt synchronous LDAP operations"
 1310 msgstr "Czas do próby synchronicznych działań LDAP"
 1311 
 1312 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:371
 1313 msgid "Length of time between attempts to reconnect while offline"
 1314 msgstr "Czas między próbami ponownego połączenia w trybie offline"
 1315 
 1316 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:372
 1317 msgid "Use only the upper case for realm names"
 1318 msgstr "Użycie tylko wielkich znaków w nazwach obszarów"
 1319 
 1320 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:373
 1321 msgid "File that contains CA certificates"
 1322 msgstr "Plik zawierający certyfikaty CA"
 1323 
 1324 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:374
 1325 msgid "Path to CA certificate directory"
 1326 msgstr "Ścieżka do katalogu certyfikatów CA"
 1327 
 1328 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:375
 1329 msgid "File that contains the client certificate"
 1330 msgstr "Plik zawierający certyfikat klienta"
 1331 
 1332 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:376
 1333 msgid "File that contains the client key"
 1334 msgstr "Plik zawierający klucz klienta"
 1335 
 1336 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:377
 1337 msgid "List of possible ciphers suites"
 1338 msgstr "Lista możliwych zestawów szyfrów"
 1339 
 1340 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:378
 1341 msgid "Require TLS certificate verification"
 1342 msgstr "Wymaga sprawdzenia certyfikatu TLS"
 1343 
 1344 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:379
 1345 msgid "Specify the sasl mechanism to use"
 1346 msgstr "Podaje używany mechanizm SASL"
 1347 
 1348 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:380
 1349 msgid "Specify the sasl authorization id to use"
 1350 msgstr "Podaje używany identyfikator upoważnienia SASL"
 1351 
 1352 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:381
 1353 msgid "Specify the sasl authorization realm to use"
 1354 msgstr "Podaje obszar upoważnienia SASL do użycia"
 1355 
 1356 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:382
 1357 msgid "Specify the minimal SSF for LDAP sasl authorization"
 1358 msgstr "Podaje minimalne SSF dla upoważnienia sasl LDAP"
 1359 
 1360 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:383
 1361 msgid "Specify the maximal SSF for LDAP sasl authorization"
 1362 msgstr "Podaje maksymalne SSF dla upoważnienia sasl LDAP"
 1363 
 1364 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:384
 1365 msgid "Kerberos service keytab"
 1366 msgstr "Tablica kluczy usługi Kerberos"
 1367 
 1368 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:385
 1369 msgid "Use Kerberos auth for LDAP connection"
 1370 msgstr "Używa uwierzytelniania Kerberos dla połączenia LDAP"
 1371 
 1372 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:386
 1373 msgid "Follow LDAP referrals"
 1374 msgstr "Podąża za odsyłaniami LDAP"
 1375 
 1376 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:387
 1377 msgid "Lifetime of TGT for LDAP connection"
 1378 msgstr "Czas trwania TGT dla połączenia LDAP"
 1379 
 1380 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:388
 1381 msgid "How to dereference aliases"
 1382 msgstr "Jak wskazywać aliasy"
 1383 
 1384 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:389
 1385 msgid "Service name for DNS service lookups"
 1386 msgstr "Nazwa usługi do wyszukiwań usługi DNS"
 1387 
 1388 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:390
 1389 msgid "The number of records to retrieve in a single LDAP query"
 1390 msgstr "Liczba wpisów do pobrania w jednym zapytaniu LDAP"
 1391 
 1392 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:391
 1393 msgid "The number of members that must be missing to trigger a full deref"
 1394 msgstr "Suma liczb, których musi brakować, aby wywołać pełne „deref”"
 1395 
 1396 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:392
 1397 msgid ""
 1398 "Whether the LDAP library should perform a reverse lookup to canonicalize the "
 1399 "host name during a SASL bind"
 1400 msgstr ""
 1401 "Czy biblioteka LDAP ma wykonywać odwrotne wyszukanie, aby ujednolicić nazwę "
 1402 "komputera podczas dowiązania SASL"
 1403 
 1404 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:394
 1405 msgid ""
 1406 "Allows to retain local users as members of an LDAP group for servers that "
 1407 "use the RFC2307 schema."
 1408 msgstr ""
 1409 "Zezwala na zachowywanie lokalnych użytkowników jako członków grupy LDAP dla "
 1410 "serwerów używających schematu RFC2307."
 1411 
 1412 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:397
 1413 msgid "entryUSN attribute"
 1414 msgstr "Atrybut entryUSN"
 1415 
 1416 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:398
 1417 msgid "lastUSN attribute"
 1418 msgstr "Atrybut lastUSN"
 1419 
 1420 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:400
 1421 msgid "How long to retain a connection to the LDAP server before disconnecting"
 1422 msgstr "Jak długo utrzymywać połączenie z serwerem LDAP przed rozłączeniem"
 1423 
 1424 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:403
 1425 msgid "Disable the LDAP paging control"
 1426 msgstr "Wyłącza kontrolę stronicowania LDAP"
 1427 
 1428 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:404
 1429 msgid "Disable Active Directory range retrieval"
 1430 msgstr "Wyłącza pobieranie zakresu Active Directory"
 1431 
 1432 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:407
 1433 msgid "Length of time to wait for a search request"
 1434 msgstr "Czas oczekiwania na żądanie wyszukiwania"
 1435 
 1436 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:408
 1437 msgid "Length of time to wait for a enumeration request"
 1438 msgstr "Czas oczekiwania na żądanie wyliczenia"
 1439 
 1440 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:409
 1441 msgid "Length of time between enumeration updates"
 1442 msgstr "Czas między aktualizacjami wyliczania"
 1443 
 1444 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:410
 1445 msgid "Length of time between cache cleanups"
 1446 msgstr "Czas między czyszczeniem pamięci podręcznej"
 1447 
 1448 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:411
 1449 msgid "Require TLS for ID lookups"
 1450 msgstr "Wymaga TLS dla wyszukiwania identyfikatorów"
 1451 
 1452 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:412
 1453 msgid "Use ID-mapping of objectSID instead of pre-set IDs"
 1454 msgstr ""
 1455 "Używa mapowania identyfikatorów objectSID zamiast uprzednio ustawionych "
 1456 "identyfikatorów"
 1457 
 1458 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:413
 1459 msgid "Base DN for user lookups"
 1460 msgstr "Podstawowe DN dla wyszukiwania użytkowników"
 1461 
 1462 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:414
 1463 msgid "Scope of user lookups"
 1464 msgstr "Zakres wyszukiwania użytkowników"
 1465 
 1466 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:415
 1467 msgid "Filter for user lookups"
 1468 msgstr "Filtruje wyszukiwania użytkowników"
 1469 
 1470 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:416
 1471 msgid "Objectclass for users"
 1472 msgstr "Klasa obiektów dla użytkowników"
 1473 
 1474 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:417
 1475 msgid "Username attribute"
 1476 msgstr "Atrybut nazwy użytkownika"
 1477 
 1478 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:418
 1479 msgid "UID attribute"
 1480 msgstr "Atrybut UID"
 1481 
 1482 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:419
 1483 msgid "Primary GID attribute"
 1484 msgstr "Pierwszy atrybut GID"
 1485 
 1486 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:420
 1487 msgid "GECOS attribute"
 1488 msgstr "Atrybut GECOS"
 1489 
 1490 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:421
 1491 msgid "Home directory attribute"
 1492 msgstr "Atrybut katalogu domowego"
 1493 
 1494 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:422
 1495 msgid "Shell attribute"
 1496 msgstr "Atrybut powłoki"
 1497 
 1498 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:423
 1499 msgid "UUID attribute"
 1500 msgstr "Atrybut UUID"
 1501 
 1502 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:424
 1503 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:462
 1504 msgid "objectSID attribute"
 1505 msgstr "Atrybut objectSID"
 1506 
 1507 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:425
 1508 msgid "Active Directory primary group attribute for ID-mapping"
 1509 msgstr "Atrybut głównej grupy Active Directory dla mapowania identyfikatorów"
 1510 
 1511 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:426
 1512 msgid "User principal attribute (for Kerberos)"
 1513 msgstr "Atrybut głównego użytkownika (dla Kerberos)"
 1514 
 1515 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:427
 1516 msgid "Full Name"
 1517 msgstr "Imię i nazwisko"
 1518 
 1519 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:428
 1520 msgid "memberOf attribute"
 1521 msgstr "Atrybut memberOf"
 1522 
 1523 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:429
 1524 msgid "Modification time attribute"
 1525 msgstr "Atrybut czasu modyfikacji"
 1526 
 1527 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:430
 1528 msgid "shadowLastChange attribute"
 1529 msgstr "Atrybut shadowLastChange"
 1530 
 1531 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:431
 1532 msgid "shadowMin attribute"
 1533 msgstr "Atrybut shadowMin"
 1534 
 1535 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:432
 1536 msgid "shadowMax attribute"
 1537 msgstr "Atrybut shadowMax"
 1538 
 1539 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:433
 1540 msgid "shadowWarning attribute"
 1541 msgstr "Atrybut shadowWarning"
 1542 
 1543 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:434
 1544 msgid "shadowInactive attribute"
 1545 msgstr "Atrybut shadowInactive"
 1546 
 1547 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:435
 1548 msgid "shadowExpire attribute"
 1549 msgstr "Atrybut shadowExpire"
 1550 
 1551 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:436
 1552 msgid "shadowFlag attribute"
 1553 msgstr "Atrybut shadowFlag"
 1554 
 1555 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:437
 1556 msgid "Attribute listing authorized PAM services"
 1557 msgstr "Atrybut zawierający listę upoważnionych usług PAM"
 1558 
 1559 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:438
 1560 msgid "Attribute listing authorized server hosts"
 1561 msgstr "Atrybut zawierający listę upoważnionych komputerów serwerowych"
 1562 
 1563 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:439
 1564 msgid "Attribute listing authorized server rhosts"
 1565 msgstr "Atrybut zawierający listę upoważnionych rhosts serwera"
 1566 
 1567 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:440
 1568 msgid "krbLastPwdChange attribute"
 1569 msgstr "Atrybut krbLastPwdChange"
 1570 
 1571 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:441
 1572 msgid "krbPasswordExpiration attribute"
 1573 msgstr "Atrybut krbPasswordExpiration"
 1574 
 1575 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:442
 1576 msgid "Attribute indicating that server side password policies are active"
 1577 msgstr "Atrybut wskazujący, czy polityki haseł po stronie serwera są aktywne"
 1578 
 1579 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:443
 1580 msgid "accountExpires attribute of AD"
 1581 msgstr "Atrybut accountExpires AD"
 1582 
 1583 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:444
 1584 msgid "userAccountControl attribute of AD"
 1585 msgstr "Atrybut userAccountControl AD"
 1586 
 1587 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:445
 1588 msgid "nsAccountLock attribute"
 1589 msgstr "Atrybut nsAccountLock"
 1590 
 1591 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:446
 1592 msgid "loginDisabled attribute of NDS"
 1593 msgstr "Atrybut loginDisabled NDS"
 1594 
 1595 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:447
 1596 msgid "loginExpirationTime attribute of NDS"
 1597 msgstr "Atrybut loginExpirationTime NDS"
 1598 
 1599 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:448
 1600 msgid "loginAllowedTimeMap attribute of NDS"
 1601 msgstr "Atrybut loginAllowedTimeMap NDS"
 1602 
 1603 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:449
 1604 msgid "SSH public key attribute"
 1605 msgstr "Atrybut klucza publicznego SSH"
 1606 
 1607 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:450
 1608 msgid "attribute listing allowed authentication types for a user"
 1609 msgstr ""
 1610 "atrybut zawierający listę dozwolonych typów uwierzytelniania dla użytkownika"
 1611 
 1612 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:451
 1613 msgid "attribute containing the X509 certificate of the user"
 1614 msgstr "atrybut zawierający certyfikat X509 użytkownika"
 1615 
 1616 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:452
 1617 msgid "attribute containing the email address of the user"
 1618 msgstr "atrybut zawierający adres e-mail użytkownika"
 1619 
 1620 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:453
 1621 msgid "A list of extra attributes to download along with the user entry"
 1622 msgstr "Lista dodatkowych atrybutów do pobrania razem z wpisem użytkownika"
 1623 
 1624 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:455
 1625 msgid "Base DN for group lookups"
 1626 msgstr "Podstawowe DN dla wyszukiwania grup"
 1627 
 1628 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:456
 1629 msgid "Objectclass for groups"
 1630 msgstr "Klasa obiektów dla grup"
 1631 
 1632 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:457
 1633 msgid "Group name"
 1634 msgstr "Nazwa grupy"
 1635 
 1636 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:458
 1637 msgid "Group password"
 1638 msgstr "Hasło grupy"
 1639 
 1640 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:459
 1641 msgid "GID attribute"
 1642 msgstr "Atrybut GID"
 1643 
 1644 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:460
 1645 msgid "Group member attribute"
 1646 msgstr "Atrybut elementu grupy"
 1647 
 1648 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:461
 1649 msgid "Group UUID attribute"
 1650 msgstr "Atrybut UUID grupy"
 1651 
 1652 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:463
 1653 msgid "Modification time attribute for groups"
 1654 msgstr "Atrybut czasu modyfikacji grup"
 1655 
 1656 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:464
 1657 msgid "Type of the group and other flags"
 1658 msgstr "Typ grupy i inne flagi"
 1659 
 1660 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:465
 1661 msgid "The LDAP group external member attribute"
 1662 msgstr "Atrybut zewnętrznego członka grupy LDAP"
 1663 
 1664 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:466
 1665 msgid "Maximum nesting level SSSD will follow"
 1666 msgstr "Maksymalny poziom zagnieżdżenia, jaki usługa SSSD będzie używała"
 1667 
 1668 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:467
 1669 msgid "Filter for group lookups"
 1670 msgstr "Filtruje wyszukiwania grup"
 1671 
 1672 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:468
 1673 msgid "Scope of group lookups"
 1674 msgstr "Zakres wyszukiwania grup"
 1675 
 1676 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:470
 1677 msgid "Base DN for netgroup lookups"
 1678 msgstr "Podstawowe DN dla wyszukiwania grupy sieciowej"
 1679 
 1680 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:471
 1681 msgid "Objectclass for netgroups"
 1682 msgstr "Klasa obiektów dla grup sieciowych"
 1683 
 1684 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:472
 1685 msgid "Netgroup name"
 1686 msgstr "Nazwa grupy sieciowej"
 1687 
 1688 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:473
 1689 msgid "Netgroups members attribute"
 1690 msgstr "Atrybut elementów grupy sieciowej"
 1691 
 1692 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:474
 1693 msgid "Netgroup triple attribute"
 1694 msgstr "Potrójny atrybut grupy sieciowej"
 1695 
 1696 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:475
 1697 msgid "Modification time attribute for netgroups"
 1698 msgstr "Atrybut czasu modyfikacji grup sieciowych"
 1699 
 1700 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:477
 1701 msgid "Base DN for service lookups"
 1702 msgstr "Podstawowe DN do wyszukiwania usług"
 1703 
 1704 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:478
 1705 msgid "Objectclass for services"
 1706 msgstr "Klasa obiektów dla usług"
 1707 
 1708 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:479
 1709 msgid "Service name attribute"
 1710 msgstr "Atrybut nazwy usługi"
 1711 
 1712 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:480
 1713 msgid "Service port attribute"
 1714 msgstr "Atrybut portu usługi"
 1715 
 1716 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:481
 1717 msgid "Service protocol attribute"
 1718 msgstr "Atrybut protokołu usługi"
 1719 
 1720 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:483
 1721 msgid "Lower bound for ID-mapping"
 1722 msgstr "Niższa granica dla mapowania identyfikatorów"
 1723 
 1724 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:484
 1725 msgid "Upper bound for ID-mapping"
 1726 msgstr "Wyższa granica dla mapowania identyfikatorów"
 1727 
 1728 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:485
 1729 msgid "Number of IDs for each slice when ID-mapping"
 1730 msgstr ""
 1731 "Liczba identyfikatorów dla każdego fragmentu podczas mapowania "
 1732 "identyfikatorów"
 1733 
 1734 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:486
 1735 msgid "Use autorid-compatible algorithm for ID-mapping"
 1736 msgstr "Używa algorytmu zgodnego z autorid do mapowania identyfikatorów"
 1737 
 1738 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:487
 1739 msgid "Name of the default domain for ID-mapping"
 1740 msgstr "Nazwa domyślnej domeny dla mapowania identyfikatorów"
 1741 
 1742 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:488
 1743 msgid "SID of the default domain for ID-mapping"
 1744 msgstr "SID domyślnej domeny dla mapowania identyfikatorów"
 1745 
 1746 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:489
 1747 msgid "Number of secondary slices"
 1748 msgstr "Liczba drugorzędnych fragmentów"
 1749 
 1750 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:491
 1751 msgid "Whether to use Token-Groups"
 1752 msgstr "Czy używać Token-Groups"
 1753 
 1754 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:492
 1755 msgid "Set lower boundary for allowed IDs from the LDAP server"
 1756 msgstr "Ustawia dolną granicę dla dozwolonych identyfikatorów z serwera LDAP"
 1757 
 1758 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:493
 1759 msgid "Set upper boundary for allowed IDs from the LDAP server"
 1760 msgstr "Ustawia górną granicę dla dozwolonych identyfikatorów z serwera LDAP"
 1761 
 1762 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:494
 1763 msgid "DN for ppolicy queries"
 1764 msgstr "DN dla zapytań polityki"
 1765 
 1766 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:495
 1767 msgid "How many maximum entries to fetch during a wildcard request"
 1768 msgstr "Ile maksymalnie wpisów pobierać podczas żądania z wieloznacznikiem"
 1769 
 1770 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:496
 1771 msgid "Set libldap debug level"
 1772 msgstr "Ustawia poziom debugowania biblioteki libldap"
 1773 
 1774 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:499
 1775 msgid "Policy to evaluate the password expiration"
 1776 msgstr "Polityka do sprawdzania wygaszenia hasła"
 1777 
 1778 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:503
 1779 msgid "Which attributes shall be used to evaluate if an account is expired"
 1780 msgstr "Które atrybuty mają być używane do sprawdzenia, czy konto wygasło"
 1781 
 1782 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:504
 1783 msgid "Which rules should be used to evaluate access control"
 1784 msgstr "Które reguły mają być używane do sprawdzania kontroli dostępu"
 1785 
 1786 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:507
 1787 msgid "URI of an LDAP server where password changes are allowed"
 1788 msgstr "Adres URI serwera LDAP, gdzie zmiany hasła są dozwolone"
 1789 
 1790 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:508
 1791 msgid "URI of a backup LDAP server where password changes are allowed"
 1792 msgstr "Adres URI zapasowego serwera LDAP, gdzie zmiany hasła są dozwolone"
 1793 
 1794 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:509
 1795 msgid "DNS service name for LDAP password change server"
 1796 msgstr "Nazwa usługi DNS serwera zmiany hasła LDAP"
 1797 
 1798 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:510
 1799 msgid ""
 1800 "Whether to update the ldap_user_shadow_last_change attribute after a "
 1801 "password change"
 1802 msgstr ""
 1803 "Czy zaktualizować atrybut ldap_user_shadow_last_change po zmianie hasła"
 1804 
 1805 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:514
 1806 msgid "Base DN for sudo rules lookups"
 1807 msgstr "Podstawowe DN dla wyszukiwań reguł sudo"
 1808 
 1809 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:515
 1810 msgid "Automatic full refresh period"
 1811 msgstr "Okres między automatycznymi pełnymi odświeżeniami"
 1812 
 1813 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:516
 1814 msgid "Automatic smart refresh period"
 1815 msgstr "Okres między automatycznymi inteligentnymi odświeżeniami"
 1816 
 1817 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:517
 1818 msgid "Whether to filter rules by hostname, IP addresses and network"
 1819 msgstr "Czy filtrować reguły według nazwy komputera, adresów IP i sieci"
 1820 
 1821 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:518
 1822 msgid ""
 1823 "Hostnames and/or fully qualified domain names of this machine to filter sudo "
 1824 "rules"
 1825 msgstr ""
 1826 "Nazwy komputerów lub w pełni kwalifikowane nazwy domen tego komputera do "
 1827 "filtrowania reguł sudo"
 1828 
 1829 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:519
 1830 msgid "IPv4 or IPv6 addresses or network of this machine to filter sudo rules"
 1831 msgstr ""
 1832 "Adresy lub sieci IPv4 lub IPv6 tego komputera do filtrowania reguł sudo"
 1833 
 1834 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:520
 1835 msgid "Whether to include rules that contains netgroup in host attribute"
 1836 msgstr "Czy zawierać reguły zawierające grupy sieciowe w atrybucie komputera"
 1837 
 1838 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:521
 1839 msgid ""
 1840 "Whether to include rules that contains regular expression in host attribute"
 1841 msgstr ""
 1842 "Czy zawierać reguły zawierające wyrażenia regularne w atrybucie komputera"
 1843 
 1844 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:522
 1845 msgid "Object class for sudo rules"
 1846 msgstr "Klasa obiektów dla reguł sudo"
 1847 
 1848 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:523
 1849 msgid "Name of attribute that is used as object class for sudo rules"
 1850 msgstr "Nazwa atrybutu używanego jako klasa obiektów dla reguł sudo"
 1851 
 1852 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:524
 1853 msgid "Sudo rule name"
 1854 msgstr "Nazwa reguły sudo"
 1855 
 1856 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:525
 1857 msgid "Sudo rule command attribute"
 1858 msgstr "Atrybut polecenia reguły sudo"
 1859 
 1860 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:526
 1861 msgid "Sudo rule host attribute"
 1862 msgstr "Atrybut komputera reguły sudo"
 1863 
 1864 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:527
 1865 msgid "Sudo rule user attribute"
 1866 msgstr "Atrybut użytkownika reguły sudo"
 1867 
 1868 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:528
 1869 msgid "Sudo rule option attribute"
 1870 msgstr "Atrybut opcji reguły sudo"
 1871 
 1872 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:529
 1873 msgid "Sudo rule runas attribute"
 1874 msgstr "Atrybut runas reguły sudo"
 1875 
 1876 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:530
 1877 msgid "Sudo rule runasuser attribute"
 1878 msgstr "Atrybut runasuser reguły sudo"
 1879 
 1880 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:531
 1881 msgid "Sudo rule runasgroup attribute"
 1882 msgstr "Atrybut runasgroup reguły sudo"
 1883 
 1884 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:532
 1885 msgid "Sudo rule notbefore attribute"
 1886 msgstr "Atrybut notbefore reguły sudo"
 1887 
 1888 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:533
 1889 msgid "Sudo rule notafter attribute"
 1890 msgstr "Atrybut notafter reguły sudo"
 1891 
 1892 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:534
 1893 msgid "Sudo rule order attribute"
 1894 msgstr "Atrybut kolejności reguły sudo"
 1895 
 1896 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:537
 1897 msgid "Object class for automounter maps"
 1898 msgstr "Klasa obiektów dla map automountera"
 1899 
 1900 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:538
 1901 msgid "Automounter map name attribute"
 1902 msgstr "Atrybut nazwy mapy automountera"
 1903 
 1904 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:539
 1905 msgid "Object class for automounter map entries"
 1906 msgstr "Klasa obiektów dla wpisów map automountera"
 1907 
 1908 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:540
 1909 msgid "Automounter map entry key attribute"
 1910 msgstr "Atrybut klucza wpisu mapy automountera"
 1911 
 1912 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:541
 1913 msgid "Automounter map entry value attribute"
 1914 msgstr "Atrybut wartości wpisu mapy automountera"
 1915 
 1916 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:542
 1917 msgid "Base DN for automounter map lookups"
 1918 msgstr "Podstawowe DN dla wyszukiwań map automountera"
 1919 
 1920 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:543
 1921 msgid "The name of the automount master map in LDAP."
 1922 msgstr "Nazwa głównej mapy automatycznego montowania w LDAP."
 1923 
 1924 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:546
 1925 msgid "Base DN for IP hosts lookups"
 1926 msgstr "Podstawowe DN dla wyszukiwania IP komputerów"
 1927 
 1928 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:547
 1929 msgid "Object class for IP hosts"
 1930 msgstr "Klasa obiektów dla IP komputerów"
 1931 
 1932 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:548
 1933 msgid "IP host name attribute"
 1934 msgstr "Atrybut nazwy IP komputera"
 1935 
 1936 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:549
 1937 msgid "IP host number (address) attribute"
 1938 msgstr "Atrybut numeru (adresu) IP komputera"
 1939 
 1940 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:550
 1941 msgid "IP host entryUSN attribute"
 1942 msgstr "Atrybut entryUSN IP komputera"
 1943 
 1944 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:551
 1945 msgid "Base DN for IP networks lookups"
 1946 msgstr "Podstawowe DN dla wyszukiwania IP sieci"
 1947 
 1948 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:552
 1949 msgid "Object class for IP networks"
 1950 msgstr "Klasa obiektów dla IP sieci"
 1951 
 1952 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:553
 1953 msgid "IP network name attribute"
 1954 msgstr "Atrybut nazwy IP sieci"
 1955 
 1956 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:554
 1957 msgid "IP network number (address) attribute"
 1958 msgstr "Atrybut numeru (adresu) IP sieci"
 1959 
 1960 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:555
 1961 msgid "IP network entryUSN attribute"
 1962 msgstr "Atrybut entryUSN IP sieci"
 1963 
 1964 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:558
 1965 msgid "Comma separated list of allowed users"
 1966 msgstr "Lista dozwolonych użytkowników oddzielonych przecinkami"
 1967 
 1968 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:559
 1969 msgid "Comma separated list of prohibited users"
 1970 msgstr "Lista zabronionych użytkowników oddzielonych przecinkami"
 1971 
 1972 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:560
 1973 msgid ""
 1974 "Comma separated list of groups that are allowed to log in. This applies only "
 1975 "to groups within this SSSD domain. Local groups are not evaluated."
 1976 msgstr ""
 1977 "Lista grup oddzielonych przecinkami, które mogą się logować. Ma to "
 1978 "zastosowanie tylko do grup w domenie SSSD. Lokalne grupy nie są sprawdzane."
 1979 
 1980 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:562
 1981 msgid ""
 1982 "Comma separated list of groups that are explicitly denied access. This "
 1983 "applies only to groups within this SSSD domain. Local groups are not "
 1984 "evaluated."
 1985 msgstr ""
 1986 "Lista grup oddzielonych przecinkami, które mają bezpośrednio zabroniony "
 1987 "dostęp. Ma to zastosowanie tylko do grup w domenie SSSD. Lokalne grupy nie "
 1988 "są sprawdzane."
 1989 
 1990 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:566
 1991 msgid "Base for home directories"
 1992 msgstr "Podstawa katalogów domowych"
 1993 
 1994 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:567
 1995 msgid "Indicate if a home directory should be created for new users."
 1996 msgstr "Wskazuje, czy katalog domowy ma być tworzony dla nowych użytkowników."
 1997 
 1998 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:568
 1999 msgid "Indicate if a home directory should be removed for deleted users."
 2000 msgstr ""
 2001 "Wskazuje, czy katalog domowy ma być usuwany dla usuniętych użytkowników."
 2002 
 2003 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:569
 2004 msgid "Specify the default permissions on a newly created home directory."
 2005 msgstr "Określa domyślne uprawnienia nowo utworzonego katalogu domowego."
 2006 
 2007 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:570
 2008 msgid "The skeleton directory."
 2009 msgstr "Katalog szkieletu."
 2010 
 2011 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:571
 2012 msgid "The mail spool directory."
 2013 msgstr "Katalog buforu poczty."
 2014 
 2015 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:572
 2016 msgid "The command that is run after a user is removed."
 2017 msgstr "Polecenie wykonywane po usunięciu użytkownika."
 2018 
 2019 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:575
 2020 msgid "The number of preforked proxy children."
 2021 msgstr "Liczba elementów potomnych pośrednika przed rozwidleniem."
 2022 
 2023 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:578
 2024 msgid "The name of the NSS library to use"
 2025 msgstr "Nazwa używanej biblioteki NSS"
 2026 
 2027 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:579
 2028 msgid "The name of the NSS library to use for hosts and networks lookups"
 2029 msgstr "Nazwa biblioteki NSS używanej do wyszukiwania komputerów i sieci"
 2030 
 2031 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:580
 2032 msgid "Whether to look up canonical group name from cache if possible"
 2033 msgstr ""
 2034 "Czy wyszukiwać kanoniczną nazwę grupy w pamięci podręcznej, jeśli to możliwe"
 2035 
 2036 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:583
 2037 msgid "PAM stack to use"
 2038 msgstr "Używany stos PAM"
 2039 
 2040 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:586
 2041 msgid "Path of passwd file sources."
 2042 msgstr "Ścieżka źródeł pliku „passwd”."
 2043 
 2044 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:587
 2045 msgid "Path of group file sources."
 2046 msgstr "Ścieżka źródeł pliku „group”."
 2047 
 2048 #: src/monitor/monitor.c:2381
 2049 msgid "Become a daemon (default)"
 2050 msgstr "Uruchamia jako usługa (domyślnie)"
 2051 
 2052 #: src/monitor/monitor.c:2383
 2053 msgid "Run interactive (not a daemon)"
 2054 msgstr "Uruchamia interaktywnie (nie jako usługa)"
 2055 
 2056 #: src/monitor/monitor.c:2386
 2057 msgid "Disable netlink interface"
 2058 msgstr "Wyłącza interfejs netlink"
 2059 
 2060 #: src/monitor/monitor.c:2388 src/tools/sssctl/sssctl_config.c:77
 2061 #: src/tools/sssctl/sssctl_logs.c:310
 2062 msgid "Specify a non-default config file"
 2063 msgstr "Podaje niedomyślny plik konfiguracji"
 2064 
 2065 #: src/monitor/monitor.c:2390
 2066 msgid "Refresh the configuration database, then exit"
 2067 msgstr "Odświeża bazę danych konfiguracji, a następnie kończy działanie"
 2068 
 2069 #: src/monitor/monitor.c:2393
 2070 msgid "Similar to --genconf, but only refreshes the given section"
 2071 msgstr "Podobne do --genconf, ale odświeża tylko podaną sekcję"
 2072 
 2073 #: src/monitor/monitor.c:2396
 2074 msgid "Print version number and exit"
 2075 msgstr "Wyświetla numer wersji i kończy działanie"
 2076 
 2077 #: src/monitor/monitor.c:2542
 2078 msgid "SSSD is already running\n"
 2079 msgstr "Usługa SSSD jest już uruchomiona\n"
 2080 
 2081 #: src/providers/krb5/krb5_child.c:3274 src/providers/ldap/ldap_child.c:638
 2082 msgid "Debug level"
 2083 msgstr "Poziom debugowania"
 2084 
 2085 #: src/providers/krb5/krb5_child.c:3276 src/providers/ldap/ldap_child.c:640
 2086 msgid "Add debug timestamps"
 2087 msgstr "Dodaje czasy debugowania"
 2088 
 2089 #: src/providers/krb5/krb5_child.c:3278 src/providers/ldap/ldap_child.c:642
 2090 msgid "Show timestamps with microseconds"
 2091 msgstr "Wyświetlanie dat z mikrosekundami"
 2092 
 2093 #: src/providers/krb5/krb5_child.c:3280 src/providers/ldap/ldap_child.c:644
 2094 msgid "An open file descriptor for the debug logs"
 2095 msgstr "Otwiera deskryptor pliku dla dzienników debugowania"
 2096 
 2097 #: src/providers/krb5/krb5_child.c:3283 src/providers/ldap/ldap_child.c:646
 2098 msgid "Send the debug output to stderr directly."
 2099 msgstr ""
 2100 "Wysyła wyjście debugowania bezpośrednio do standardowego wyjścia błędów."
 2101 
 2102 #: src/providers/krb5/krb5_child.c:3286
 2103 msgid "The user to create FAST ccache as"
 2104 msgstr "Użytkownik, jako który utworzyć ccache FAST"
 2105 
 2106 #: src/providers/krb5/krb5_child.c:3288
 2107 msgid "The group to create FAST ccache as"
 2108 msgstr "Grupa, jako którą utworzyć ccache FAST"
 2109 
 2110 #: src/providers/krb5/krb5_child.c:3290
 2111 msgid "Kerberos realm to use"
 2112 msgstr "Używany obszar Kerberosa"
 2113 
 2114 #: src/providers/krb5/krb5_child.c:3292
 2115 msgid "Requested lifetime of the ticket"
 2116 msgstr "Żądany czas trwania biletu"
 2117 
 2118 #: src/providers/krb5/krb5_child.c:3294
 2119 msgid "Requested renewable lifetime of the ticket"
 2120 msgstr "Żądany odnawialny czas trwania biletu"
 2121 
 2122 #: src/providers/krb5/krb5_child.c:3296
 2123 msgid "FAST options ('never', 'try', 'demand')"
 2124 msgstr "Opcje FAST („never”, „try”, „demand”)"
 2125 
 2126 #: src/providers/krb5/krb5_child.c:3299
 2127 msgid "Specifies the server principal to use for FAST"
 2128 msgstr "Podaje naczelnika serwera używanego dla FAST"
 2129 
 2130 #: src/providers/krb5/krb5_child.c:3301
 2131 msgid "Requests canonicalization of the principal name"
 2132 msgstr "Żąda ujednolicenie nazwy naczelnika"
 2133 
 2134 #: src/providers/krb5/krb5_child.c:3303
 2135 msgid "Use custom version of krb5_get_init_creds_password"
 2136 msgstr "Użycie niestandardowej wersji krb5_get_init_creds_password"
 2137 
 2138 #: src/providers/data_provider_be.c:711
 2139 msgid "Domain of the information provider (mandatory)"
 2140 msgstr "Domena dostawcy informacji (wymagane)"
 2141 
 2142 #: src/sss_client/common.c:1088
 2143 msgid "Privileged socket has wrong ownership or permissions."
 2144 msgstr "Uprawnione gniazdo ma błędnego właściciela lub uprawnienia."
 2145 
 2146 #: src/sss_client/common.c:1091
 2147 msgid "Public socket has wrong ownership or permissions."
 2148 msgstr "Publiczne gniazdo ma błędnego właściciela lub uprawnienia."
 2149 
 2150 #: src/sss_client/common.c:1094
 2151 msgid "Unexpected format of the server credential message."
 2152 msgstr "Nieoczekiwany format komunikatu uwierzytelniającego serwera."
 2153 
 2154 #: src/sss_client/common.c:1097
 2155 msgid "SSSD is not run by root."
 2156 msgstr "SSSD nie zostało uruchomione w trybie roota."
 2157 
 2158 #: src/sss_client/common.c:1100
 2159 msgid "SSSD socket does not exist."
 2160 msgstr "Gniazdo SSSD nie istnieje."
 2161 
 2162 #: src/sss_client/common.c:1103
 2163 msgid "Cannot get stat of SSSD socket."
 2164 msgstr "Nie można wykonać „stat” na gnieździe SSSD."
 2165 
 2166 #: src/sss_client/common.c:1108
 2167 msgid "An error occurred, but no description can be found."
 2168 msgstr "Wystąpił błąd, ale nie odnaleziono jego opisu."
 2169 
 2170 #: src/sss_client/common.c:1114
 2171 msgid "Unexpected error while looking for an error description"
 2172 msgstr "Nieoczekiwany błąd podczas wyszukiwania opisu błędu"
 2173 
 2174 #: src/sss_client/pam_sss.c:68
 2175 msgid "Permission denied. "
 2176 msgstr "Odmowa uprawnienia. "
 2177 
 2178 #: src/sss_client/pam_sss.c:69 src/sss_client/pam_sss.c:785
 2179 #: src/sss_client/pam_sss.c:796
 2180 msgid "Server message: "
 2181 msgstr "Komunikat serwera: "
 2182 
 2183 #: src/sss_client/pam_sss.c:303
 2184 msgid "Passwords do not match"
 2185 msgstr "Hasła się nie zgadzają"
 2186 
 2187 #: src/sss_client/pam_sss.c:491
 2188 msgid "Password reset by root is not supported."
 2189 msgstr "Przywrócenie hasła przez użytkownika root nie jest obsługiwane."
 2190 
 2191 #: src/sss_client/pam_sss.c:532
 2192 msgid "Authenticated with cached credentials"
 2193 msgstr "Uwierzytelniono za pomocą danych z pamięci podręcznej"
 2194 
 2195 #: src/sss_client/pam_sss.c:533
 2196 msgid ", your cached password will expire at: "
 2197 msgstr ", hasło w pamięci podręcznej wygaśnie za: "
 2198 
 2199 #: src/sss_client/pam_sss.c:563
 2200 #, c-format
 2201 msgid "Your password has expired. You have %1$d grace login(s) remaining."
 2202 msgstr "Hasło wygasło. Pozostało %1$d możliwych logowań."
 2203 
 2204 #: src/sss_client/pam_sss.c:609
 2205 #, c-format
 2206 msgid "Your password will expire in %1$d %2$s."
 2207 msgstr "Hasło wygaśnie za %1$d %2$s."
 2208 
 2209 #: src/sss_client/pam_sss.c:658
 2210 msgid "Authentication is denied until: "
 2211 msgstr "Uwierzytelnianie jest zabronione do: "
 2212 
 2213 #: src/sss_client/pam_sss.c:679
 2214 msgid "System is offline, password change not possible"
 2215 msgstr "System jest w trybie offline, zmiana hasła nie jest możliwa"
 2216 
 2217 #: src/sss_client/pam_sss.c:694
 2218 msgid ""
 2219 "After changing the OTP password, you need to log out and back in order to "
 2220 "acquire a ticket"
 2221 msgstr ""
 2222 "Po zmianie hasła OTP należy się wylogować i zalogować ponownie, aby uzyskać "
 2223 "bilet"
 2224 
 2225 #: src/sss_client/pam_sss.c:782 src/sss_client/pam_sss.c:795
 2226 msgid "Password change failed. "
 2227 msgstr "Zmiana hasła się nie powiodła. "
 2228 
 2229 #: src/sss_client/pam_sss.c:2044
 2230 msgid "New Password: "
 2231 msgstr "Nowe hasło: "
 2232 
 2233 #: src/sss_client/pam_sss.c:2045
 2234 msgid "Reenter new Password: "
 2235 msgstr "Proszę ponownie podać nowe hasło: "
 2236 
 2237 #: src/sss_client/pam_sss.c:2207 src/sss_client/pam_sss.c:2210
 2238 msgid "First Factor: "
 2239 msgstr "Pierwszy czynnik: "
 2240 
 2241 #: src/sss_client/pam_sss.c:2208 src/sss_client/pam_sss.c:2382
 2242 msgid "Second Factor (optional): "
 2243 msgstr "Drugi czynnik (opcjonalnie): "
 2244 
 2245 #: src/sss_client/pam_sss.c:2211 src/sss_client/pam_sss.c:2385
 2246 msgid "Second Factor: "
 2247 msgstr "Drugi czynnik: "
 2248 
 2249 #: src/sss_client/pam_sss.c:2229
 2250 msgid "Password: "
 2251 msgstr "Hasło: "
 2252 
 2253 #: src/sss_client/pam_sss.c:2381 src/sss_client/pam_sss.c:2384
 2254 msgid "First Factor (Current Password): "
 2255 msgstr "Pierwszy czynnik (obecne hasło): "
 2256 
 2257 #: src/sss_client/pam_sss.c:2388
 2258 msgid "Current Password: "
 2259 msgstr "Bieżące hasło: "
 2260 
 2261 #: src/sss_client/pam_sss.c:2745
 2262 msgid "Password expired. Change your password now."
 2263 msgstr "Hasło wygasło. Proszę je zmienić teraz."
 2264 
 2265 #: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:41
 2266 #: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:186 src/tools/sss_useradd.c:48
 2267 #: src/tools/sss_groupadd.c:41 src/tools/sss_groupdel.c:44
 2268 #: src/tools/sss_groupmod.c:42 src/tools/sss_groupshow.c:668
 2269 #: src/tools/sss_userdel.c:136 src/tools/sss_usermod.c:47
 2270 #: src/tools/sss_cache.c:719
 2271 msgid "The debug level to run with"
 2272 msgstr "Poziom debugowania, z jakim uruchomić"
 2273 
 2274 #: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:43
 2275 #: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:190
 2276 msgid "The SSSD domain to use"
 2277 msgstr "Używana domena SSSD"
 2278 
 2279 #: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:57 src/tools/sss_useradd.c:74
 2280 #: src/tools/sss_groupadd.c:59 src/tools/sss_groupdel.c:54
 2281 #: src/tools/sss_groupmod.c:66 src/tools/sss_groupshow.c:680
 2282 #: src/tools/sss_userdel.c:154 src/tools/sss_usermod.c:79
 2283 #: src/tools/sss_cache.c:765
 2284 msgid "Error setting the locale\n"
 2285 msgstr "Błąd podczas ustawiania lokalizacji\n"
 2286 
 2287 #: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:64
 2288 msgid "Not enough memory\n"
 2289 msgstr "Brak pamięci\n"
 2290 
 2291 #: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:83
 2292 msgid "User not specified\n"
 2293 msgstr "Nie podano użytkownika\n"
 2294 
 2295 #: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:97
 2296 msgid "Error looking up public keys\n"
 2297 msgstr "Błąd podczas wyszukiwania kluczy publicznych\n"
 2298 
 2299 #: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:188
 2300 msgid "The port to use to connect to the host"
 2301 msgstr "Port do użycia do połączenia z komputerem"
 2302 
 2303 #: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:192
 2304 msgid "Print the host ssh public keys"
 2305 msgstr "Wyświetla publiczne klucze SSH komputera"
 2306 
 2307 #: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:234
 2308 msgid "Invalid port\n"
 2309 msgstr "Nieprawidłowy port\n"
 2310 
 2311 #: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:239
 2312 msgid "Host not specified\n"
 2313 msgstr "Nie podano komputera\n"
 2314 
 2315 #: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:245
 2316 msgid "The path to the proxy command must be absolute\n"
 2317 msgstr "Ścieżka do polecenia pośrednika musi być bezwzględna\n"
 2318 
 2319 #: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:326
 2320 #, c-format
 2321 msgid "sss_ssh_knownhostsproxy: unable to proxy data: %s\n"
 2322 msgstr "sss_ssh_knownhostsproxy: nie można pośredniczyć danych: %s\n"
 2323 
 2324 #: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:330
 2325 #, c-format
 2326 msgid "sss_ssh_knownhostsproxy: connect to host %s port %d: %s\n"
 2327 msgstr "sss_ssh_knownhostsproxy: połączenie z komputerem %s na porcie %d: %s\n"
 2328 
 2329 #: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:334
 2330 #, c-format
 2331 msgid "sss_ssh_knownhostsproxy: Could not resolve hostname %s\n"
 2332 msgstr "sss_ssh_knownhostsproxy: nie można rozwiązać nazwy komputera %s\n"
 2333 
 2334 #: src/tools/sss_useradd.c:49 src/tools/sss_usermod.c:48
 2335 msgid "The UID of the user"
 2336 msgstr "UID użytkownika"
 2337 
 2338 #: src/tools/sss_useradd.c:50 src/tools/sss_usermod.c:50
 2339 msgid "The comment string"
 2340 msgstr "Ciąg komentarza"
 2341 
 2342 #: src/tools/sss_useradd.c:51 src/tools/sss_usermod.c:51
 2343 msgid "Home directory"
 2344 msgstr "Katalog domowy"
 2345 
 2346 #: src/tools/sss_useradd.c:52 src/tools/sss_usermod.c:52
 2347 msgid "Login shell"
 2348 msgstr "Powłoka logowania"
 2349 
 2350 #: src/tools/sss_useradd.c:53
 2351 msgid "Groups"
 2352 msgstr "Grupy"
 2353 
 2354 #: src/tools/sss_useradd.c:54
 2355 msgid "Create user's directory if it does not exist"
 2356 msgstr "Utworzy katalog użytkownika, jeśli nie istnieje"
 2357 
 2358 #: src/tools/sss_useradd.c:55
 2359 msgid "Never create user's directory, overrides config"
 2360 msgstr "Nigdy nie tworzy katalogu użytkownika, zastępuje konfigurację"
 2361 
 2362 #: src/tools/sss_useradd.c:56
 2363 msgid "Specify an alternative skeleton directory"
 2364 msgstr "Proszę podać alternatywny katalog szkieletu"
 2365 
 2366 #: src/tools/sss_useradd.c:57 src/tools/sss_usermod.c:60
 2367 msgid "The SELinux user for user's login"
 2368 msgstr "Użytkownik SELinuksa dla loginu użytkownika"
 2369 
 2370 #: src/tools/sss_useradd.c:87 src/tools/sss_groupmod.c:79
 2371 #: src/tools/sss_usermod.c:92
 2372 msgid "Specify group to add to\n"
 2373 msgstr "Proszę podać grupę, do której dodać\n"
 2374 
 2375 #: src/tools/sss_useradd.c:111
 2376 msgid "Specify user to add\n"
 2377 msgstr "Proszę podać użytkownika do dodania\n"
 2378 
 2379 #: src/tools/sss_useradd.c:121 src/tools/sss_groupadd.c:86
 2380 #: src/tools/sss_groupdel.c:80 src/tools/sss_groupmod.c:113
 2381 #: src/tools/sss_groupshow.c:714 src/tools/sss_userdel.c:200
 2382 #: src/tools/sss_usermod.c:162
 2383 msgid "Error initializing the tools - no local domain\n"
 2384 msgstr "Błąd podczas inicjowania narzędzi — brak lokalnej domeny\n"
 2385 
 2386 #: src/tools/sss_useradd.c:123 src/tools/sss_groupadd.c:88
 2387 #: src/tools/sss_groupdel.c:82 src/tools/sss_groupmod.c:115
 2388 #: src/tools/sss_groupshow.c:716 src/tools/sss_userdel.c:202
 2389 #: src/tools/sss_usermod.c:164
 2390 msgid "Error initializing the tools\n"
 2391 msgstr "Błąd podczas inicjowania narzędzi\n"
 2392 
 2393 #: src/tools/sss_useradd.c:132 src/tools/sss_groupadd.c:97
 2394 #: src/tools/sss_groupdel.c:91 src/tools/sss_groupmod.c:123
 2395 #: src/tools/sss_groupshow.c:725 src/tools/sss_userdel.c:211
 2396 #: src/tools/sss_usermod.c:173
 2397 msgid "Invalid domain specified in FQDN\n"
 2398 msgstr "Podano nieprawidłową domenę w FQDN\n"
 2399 
 2400 #: src/tools/sss_useradd.c:142 src/tools/sss_groupmod.c:144
 2401 #: src/tools/sss_groupmod.c:173 src/tools/sss_usermod.c:197
 2402 #: src/tools/sss_usermod.c:226
 2403 msgid "Internal error while parsing parameters\n"
 2404 msgstr "Wewnętrzny błąd podczas przetwarzania parametrów\n"
 2405 
 2406 #: src/tools/sss_useradd.c:151 src/tools/sss_usermod.c:206
 2407 #: src/tools/sss_usermod.c:235
 2408 msgid "Groups must be in the same domain as user\n"
 2409 msgstr "Grupy muszą być w tej samej domenie co użytkownik\n"
 2410 
 2411 #: src/tools/sss_useradd.c:159
 2412 #, c-format
 2413 msgid "Cannot find group %1$s in local domain\n"
 2414 msgstr "Nie można odnaleźć grupy %1$s w lokalnej domenie\n"
 2415 
 2416 #: src/tools/sss_useradd.c:174 src/tools/sss_userdel.c:221
 2417 msgid "Cannot set default values\n"
 2418 msgstr "Nie można ustawić domyślnych wartości\n"
 2419 
 2420 #: src/tools/sss_useradd.c:181 src/tools/sss_usermod.c:187
 2421 msgid "The selected UID is outside the allowed range\n"
 2422 msgstr "Wybrany UID jest spoza dozwolonego zakresu\n"
 2423 
 2424 #: src/tools/sss_useradd.c:210 src/tools/sss_usermod.c:305
 2425 msgid "Cannot set SELinux login context\n"
 2426 msgstr "Nie można ustawić kontekstu loginu SELinuksa\n"
 2427 
 2428 #: src/tools/sss_useradd.c:224
 2429 msgid "Cannot get info about the user\n"
 2430 msgstr "Nie można uzyskać informacji o użytkowniku\n"
 2431 
 2432 #: src/tools/sss_useradd.c:236
 2433 msgid "User's home directory already exists, not copying data from skeldir\n"
 2434 msgstr ""
 2435 "Katalog domowy użytkownika już istnieje, dane z katalogu szkieletu nie "
 2436 "zostaną skopiowane\n"
 2437 
 2438 #: src/tools/sss_useradd.c:239
 2439 #, c-format
 2440 msgid "Cannot create user's home directory: %1$s\n"
 2441 msgstr "Nie można utworzyć katalogu domowego użytkownika: %1$s\n"
 2442 
 2443 #: src/tools/sss_useradd.c:250
 2444 #, c-format
 2445 msgid "Cannot create user's mail spool: %1$s\n"
 2446 msgstr "Nie można utworzyć buforu poczty użytkownika: %1$s\n"
 2447 
 2448 #: src/tools/sss_useradd.c:270
 2449 msgid "Could not allocate ID for the user - domain full?\n"
 2450 msgstr ""
 2451 "Nie można przydzielić identyfikatora użytkownikowi — czy domena jest pełna?\n"
 2452 
 2453 #: src/tools/sss_useradd.c:274
 2454 msgid "A user or group with the same name or ID already exists\n"
 2455 msgstr ""
 2456 "Użytkownik lub grupa o tej samej nazwie lub identyfikatorze już istnieje\n"
 2457 
 2458 #: src/tools/sss_useradd.c:280
 2459 msgid "Transaction error. Could not add user.\n"
 2460 msgstr "Błąd transakcji. Nie można dodać użytkownika.\n"
 2461 
 2462 #: src/tools/sss_groupadd.c:43 src/tools/sss_groupmod.c:48
 2463 msgid "The GID of the group"
 2464 msgstr "GID grupy"
 2465 
 2466 #: src/tools/sss_groupadd.c:76
 2467 msgid "Specify group to add\n"
 2468 msgstr "Proszę podać grupę do dodania\n"
 2469 
 2470 #: src/tools/sss_groupadd.c:106 src/tools/sss_groupmod.c:198
 2471 msgid "The selected GID is outside the allowed range\n"
 2472 msgstr "Wybrany GID jest spoza dozwolonego zakresu\n"
 2473 
 2474 #: src/tools/sss_groupadd.c:143
 2475 msgid "Could not allocate ID for the group - domain full?\n"
 2476 msgstr "Nie można przydzielić identyfikatora grupie — czy domena jest pełna?\n"
 2477 
 2478 #: src/tools/sss_groupadd.c:147
 2479 msgid "A group with the same name or GID already exists\n"
 2480 msgstr "Grupa o tej samej nazwie lub GID już istnieje\n"
 2481 
 2482 #: src/tools/sss_groupadd.c:153
 2483 msgid "Transaction error. Could not add group.\n"
 2484 msgstr "Błąd transakcji. Nie można dodać grupy.\n"
 2485 
 2486 #: src/tools/sss_groupdel.c:70
 2487 msgid "Specify group to delete\n"
 2488 msgstr "Proszę podać grupę do usunięcia\n"
 2489 
 2490 #: src/tools/sss_groupdel.c:104
 2491 #, c-format
 2492 msgid "Group %1$s is outside the defined ID range for domain\n"
 2493 msgstr "Grupa %1$s jest poza określonym zakresem identyfikatorów dla domeny\n"
 2494 
 2495 #: src/tools/sss_groupdel.c:119 src/tools/sss_groupmod.c:225
 2496 #: src/tools/sss_groupmod.c:232 src/tools/sss_groupmod.c:239
 2497 #: src/tools/sss_userdel.c:297 src/tools/sss_usermod.c:282
 2498 #: src/tools/sss_usermod.c:289 src/tools/sss_usermod.c:296
 2499 #, c-format
 2500 msgid "NSS request failed (%1$d). Entry might remain in memory cache.\n"
 2501 msgstr ""
 2502 "Żądanie NSS się nie powiodło (%1$d). Wpis może zostać w pamięci podręcznej.\n"
 2503 
 2504 #: src/tools/sss_groupdel.c:132
 2505 msgid ""
 2506 "No such group in local domain. Removing groups only allowed in local "
 2507 "domain.\n"
 2508 msgstr ""
 2509 "Nie ma takiej grupy w lokalnej domenie. Usuwanie grup jest dozwolone tylko "
 2510 "w lokalnej domenie.\n"
 2511 
 2512 #: src/tools/sss_groupdel.c:137
 2513 msgid "Internal error. Could not remove group.\n"
 2514 msgstr "Wewnętrzny błąd. Nie można usunąć grupy.\n"
 2515 
 2516 #: src/tools/sss_groupmod.c:44
 2517 msgid "Groups to add this group to"
 2518 msgstr "Grupy, do których dodać tę grupę"
 2519 
 2520 #: src/tools/sss_groupmod.c:46
 2521 msgid "Groups to remove this group from"
 2522 msgstr "Grupy, z których usunąć tę grupę"
 2523 
 2524 #: src/tools/sss_groupmod.c:87 src/tools/sss_usermod.c:100
 2525 msgid "Specify group to remove from\n"
 2526 msgstr "Proszę podać grupę, z której usunąć\n"
 2527 
 2528 #: src/tools/sss_groupmod.c:101
 2529 msgid "Specify group to modify\n"
 2530 msgstr "Proszę podać grupę do zmodyfikowania\n"
 2531 
 2532 #: src/tools/sss_groupmod.c:130
 2533 msgid ""
 2534 "Cannot find group in local domain, modifying groups is allowed only in local "
 2535 "domain\n"
 2536 msgstr ""
 2537 "Nie można odnaleźć grupy w lokalnej domenie, modyfikowanie grup jest "
 2538 "dozwolone tylko w lokalnej domenie\n"
 2539 
 2540 #: src/tools/sss_groupmod.c:153 src/tools/sss_groupmod.c:182
 2541 msgid "Member groups must be in the same domain as parent group\n"
 2542 msgstr "Członkowie grupy muszą być w tej samej domenie co grupa nadrzędna\n"
 2543 
 2544 #: src/tools/sss_groupmod.c:161 src/tools/sss_groupmod.c:190
 2545 #: src/tools/sss_usermod.c:214 src/tools/sss_usermod.c:243
 2546 #, c-format
 2547 msgid ""
 2548 "Cannot find group %1$s in local domain, only groups in local domain are "
 2549 "allowed\n"
 2550 msgstr ""
 2551 "Nie można odnaleźć grupy %1$s w lokalnej domenie, tylko grupy w lokalnej "
 2552 "domenie są dozwolone\n"
 2553 
 2554 #: src/tools/sss_groupmod.c:257
 2555 msgid "Could not modify group - check if member group names are correct\n"
 2556 msgstr ""
 2557 "Nie można zmodyfikować grupy — proszę sprawdzić, czy nazwy członków grupy są "
 2558 "poprawne\n"
 2559 
 2560 #: src/tools/sss_groupmod.c:261
 2561 msgid "Could not modify group - check if groupname is correct\n"
 2562 msgstr ""
 2563 "Nie można zmodyfikować grupy — proszę sprawdzić, czy nazwa grupy jest "
 2564 "poprawna\n"
 2565 
 2566 #: src/tools/sss_groupmod.c:265
 2567 msgid "Transaction error. Could not modify group.\n"
 2568 msgstr "Błąd transakcji. Nie można zmodyfikować grupy.\n"
 2569 
 2570 #: src/tools/sss_groupshow.c:616
 2571 msgid "Magic Private "
 2572 msgstr "Prywatne magic "
 2573 
 2574 #: src/tools/sss_groupshow.c:615
 2575 #, c-format
 2576 msgid "%1$s%2$sGroup: %3$s\n"
 2577 msgstr "%1$s%2$sGrupa: %3$s\n"
 2578 
 2579 #: src/tools/sss_groupshow.c:618
 2580 #, c-format
 2581 msgid "%1$sGID number: %2$d\n"
 2582 msgstr "%1$sNumer GID: %2$d\n"
 2583 
 2584 #: src/tools/sss_groupshow.c:620
 2585 #, c-format
 2586 msgid "%1$sMember users: "
 2587 msgstr "%1$sUżytkownicy będący członkami: "
 2588 
 2589 #: src/tools/sss_groupshow.c:627
 2590 #, c-format
 2591 msgid ""
 2592 "\n"
 2593 "%1$sIs a member of: "
 2594 msgstr ""
 2595 "\n"
 2596 "%1$sJest członkiem: "
 2597 
 2598 #: src/tools/sss_groupshow.c:634
 2599 #, c-format
 2600 msgid ""
 2601 "\n"
 2602 "%1$sMember groups: "
 2603 msgstr ""
 2604 "\n"
 2605 "%1$sGrupy będące członkami: "
 2606 
 2607 #: src/tools/sss_groupshow.c:670
 2608 msgid "Print indirect group members recursively"
 2609 msgstr "Rekursywnie drukuje niebezpośrednich członków grupy"
 2610 
 2611 #: src/tools/sss_groupshow.c:704
 2612 msgid "Specify group to show\n"
 2613 msgstr "Proszę podać grupę do wyświetlenia\n"
 2614 
 2615 #: src/tools/sss_groupshow.c:744
 2616 msgid ""
 2617 "No such group in local domain. Printing groups only allowed in local "
 2618 "domain.\n"
 2619 msgstr ""
 2620 "Nie ma takiej grupy w lokalnej domenie. Drukowanie grup jest dozwolone tylko "
 2621 "w lokalnej domenie.\n"
 2622 
 2623 #: src/tools/sss_groupshow.c:749
 2624 msgid "Internal error. Could not print group.\n"
 2625 msgstr "Wewnętrzny błąd. Nie można wydrukować grupy.\n"
 2626 
 2627 #: src/tools/sss_userdel.c:138
 2628 msgid "Remove home directory and mail spool"
 2629 msgstr "Usuwa katalog domowy i bufor poczty"
 2630 
 2631 #: src/tools/sss_userdel.c:140
 2632 msgid "Do not remove home directory and mail spool"
 2633 msgstr "Nie usuwa katalogu domowego i bufora poczty"
 2634 
 2635 #: src/tools/sss_userdel.c:142
 2636 msgid "Force removal of files not owned by the user"
 2637 msgstr "Wymusza usunięcie plików, których właścicielem nie jest użytkownik"
 2638 
 2639 #: src/tools/sss_userdel.c:144
 2640 msgid "Kill users' processes before removing him"
 2641 msgstr "Usuwa procesy użytkownika przed jego usunięciem"
 2642 
 2643 #: src/tools/sss_userdel.c:190
 2644 msgid "Specify user to delete\n"
 2645 msgstr "Proszę podać użytkownika do usunięcia\n"
 2646 
 2647 #: src/tools/sss_userdel.c:236
 2648 #, c-format
 2649 msgid "User %1$s is outside the defined ID range for domain\n"
 2650 msgstr ""
 2651 "Użytkownik %1$s jest poza określonym zakresem identyfikatorów dla domeny\n"
 2652 
 2653 #: src/tools/sss_userdel.c:261
 2654 msgid "Cannot reset SELinux login context\n"
 2655 msgstr "Nie można przywrócić kontekstu loginu SELinuksa\n"
 2656 
 2657 #: src/tools/sss_userdel.c:273
 2658 #, c-format
 2659 msgid "WARNING: The user (uid %1$lu) was still logged in when deleted.\n"
 2660 msgstr ""
 2661 "OSTRZEŻENIE: użytkownik (UID %1$lu) był zalogowany podczas jego usunięcia.\n"
 2662 
 2663 #: src/tools/sss_userdel.c:278
 2664 msgid "Cannot determine if the user was logged in on this platform"
 2665 msgstr "Nie można określić, czy użytkownik był zalogowany na tej platformie"
 2666 
 2667 #: src/tools/sss_userdel.c:283
 2668 msgid "Error while checking if the user was logged in\n"
 2669 msgstr "Błąd podczas sprawdzania, czy użytkownik był zalogowany\n"
 2670 
 2671 #: src/tools/sss_userdel.c:290
 2672 #, c-format
 2673 msgid "The post-delete command failed: %1$s\n"
 2674 msgstr "Polecenie po usunięciu nie powiodło się: %1$s\n"
 2675 
 2676 #: src/tools/sss_userdel.c:310
 2677 msgid "Not removing home dir - not owned by user\n"
 2678 msgstr ""
 2679 "Katalog domowy nie zostanie usunięty — użytkownik nie jest właścicielem\n"
 2680 
 2681 #: src/tools/sss_userdel.c:312
 2682 #, c-format
 2683 msgid "Cannot remove homedir: %1$s\n"
 2684 msgstr "Nie można usunąć katalogu domowego: %1$s\n"
 2685 
 2686 #: src/tools/sss_userdel.c:326
 2687 msgid ""
 2688 "No such user in local domain. Removing users only allowed in local domain.\n"
 2689 msgstr ""
 2690 "Nie ma takiego użytkownika w lokalnej domenie. Usuwanie użytkowników jest "
 2691 "dozwolone tylko w lokalnej domenie.\n"
 2692 
 2693 #: src/tools/sss_userdel.c:331
 2694 msgid "Internal error. Could not remove user.\n"
 2695 msgstr "Wewnętrzny błąd. Nie można usunąć użytkownika.\n"
 2696 
 2697 #: src/tools/sss_usermod.c:49
 2698 msgid "The GID of the user"
 2699 msgstr "GID użytkownika"
 2700 
 2701 #: src/tools/sss_usermod.c:53
 2702 msgid "Groups to add this user to"
 2703 msgstr "Grupy, do których dodać tego użytkownika"
 2704 
 2705 #: src/tools/sss_usermod.c:54
 2706 msgid "Groups to remove this user from"
 2707 msgstr "Grupy, z których usunąć tego użytkownika"
 2708 
 2709 #: src/tools/sss_usermod.c:55
 2710 msgid "Lock the account"
 2711 msgstr "Zablokowanie konta"
 2712 
 2713 #: src/tools/sss_usermod.c:56
 2714 msgid "Unlock the account"
 2715 msgstr "Odblokowanie konta"
 2716 
 2717 #: src/tools/sss_usermod.c:57
 2718 msgid "Add an attribute/value pair. The format is attrname=value."
 2719 msgstr "Dodaje parę atrybut/wartość. Format to nazwaatrybutu=wartość."
 2720 
 2721 #: src/tools/sss_usermod.c:58
 2722 msgid "Delete an attribute/value pair. The format is attrname=value."
 2723 msgstr "Usuwa parę atrybut/wartość. Format to nazwaatrybutu=wartość."
 2724 
 2725 #: src/tools/sss_usermod.c:59
 2726 msgid ""
 2727 "Set an attribute to a name/value pair. The format is attrname=value. For "
 2728 "multi-valued attributes, the command replaces the values already present"
 2729 msgstr ""
 2730 "Ustawia atrybut pary nazwa/wartość. Format to nazwaatrybutu=wartość. "
 2731 "W przypadku atrybutów o wielu wartościach polecenie zastępuje obecne już "
 2732 "wartości"
 2733 
 2734 #: src/tools/sss_usermod.c:117 src/tools/sss_usermod.c:126
 2735 #: src/tools/sss_usermod.c:135
 2736 msgid "Specify the attribute name/value pair(s)\n"
 2737 msgstr "Podaje atrybuty parom nazwa/atrybut\n"
 2738 
 2739 #: src/tools/sss_usermod.c:152
 2740 msgid "Specify user to modify\n"
 2741 msgstr "Proszę podać użytkownika do zmodyfikowania\n"
 2742 
 2743 #: src/tools/sss_usermod.c:180
 2744 msgid ""
 2745 "Cannot find user in local domain, modifying users is allowed only in local "
 2746 "domain\n"
 2747 msgstr ""
 2748 "Nie można odnaleźć użytkownika w lokalnej domenie, modyfikowanie "
 2749 "użytkowników jest dozwolone tylko w lokalnej domenie\n"
 2750 
 2751 #: src/tools/sss_usermod.c:322
 2752 msgid "Could not modify user - check if group names are correct\n"
 2753 msgstr ""
 2754 "Nie można zmodyfikować użytkownika — proszę sprawdzić, czy nazwy grup są "
 2755 "poprawne\n"
 2756 
 2757 #: src/tools/sss_usermod.c:326
 2758 msgid "Could not modify user - user already member of groups?\n"
 2759 msgstr ""
 2760 "Nie można zmodyfikować użytkownika — czy użytkownik jest już członkiem "
 2761 "grup?\n"
 2762 
 2763 #: src/tools/sss_usermod.c:330
 2764 msgid "Transaction error. Could not modify user.\n"
 2765 msgstr "Błąd transakcji. Nie można zmodyfikować użytkownika.\n"
 2766 
 2767 #: src/tools/sss_cache.c:245
 2768 msgid "No cache object matched the specified search\n"
 2769 msgstr "Żaden obiekt pamięci podręcznej nie pasuje do podanego wyszukiwania\n"
 2770 
 2771 #: src/tools/sss_cache.c:536
 2772 #, c-format
 2773 msgid "Couldn't invalidate %1$s\n"
 2774 msgstr "Nie można unieważnić %1$s\n"
 2775 
 2776 #: src/tools/sss_cache.c:543
 2777 #, c-format
 2778 msgid "Couldn't invalidate %1$s %2$s\n"
 2779 msgstr "Nie można unieważnić %1$s %2$s\n"
 2780 
 2781 #: src/tools/sss_cache.c:721
 2782 msgid "Invalidate all cached entries"
 2783 msgstr "Unieważnia wszystkie wpisy w pamięci podręcznej"
 2784 
 2785 #: src/tools/sss_cache.c:723
 2786 msgid "Invalidate particular user"
 2787 msgstr "Unieważnia podanego użytkownika"
 2788 
 2789 #: src/tools/sss_cache.c:725
 2790 msgid "Invalidate all users"
 2791 msgstr "Unieważnia wszystkich użytkowników"
 2792 
 2793 #: src/tools/sss_cache.c:727
 2794 msgid "Invalidate particular group"
 2795 msgstr "Unieważnia podaną grupę"
 2796 
 2797 #: src/tools/sss_cache.c:729
 2798 msgid "Invalidate all groups"
 2799 msgstr "Unieważnia wszystkie grupy"
 2800 
 2801 #: src/tools/sss_cache.c:731
 2802 msgid "Invalidate particular netgroup"
 2803 msgstr "Unieważnia podaną grupę sieciową"
 2804 
 2805 #: src/tools/sss_cache.c:733
 2806 msgid "Invalidate all netgroups"
 2807 msgstr "Unieważnia wszystkie grupy sieciowe"
 2808 
 2809 #: src/tools/sss_cache.c:735
 2810 msgid "Invalidate particular service"
 2811 msgstr "Unieważnia podaną usługę"
 2812 
 2813 #: src/tools/sss_cache.c:737
 2814 msgid "Invalidate all services"
 2815 msgstr "Unieważnia wszystkie usługi"
 2816 
 2817 #: src/tools/sss_cache.c:740
 2818 msgid "Invalidate particular autofs map"
 2819 msgstr "Unieważnia podaną mapę autofs"
 2820 
 2821 #: src/tools/sss_cache.c:742
 2822 msgid "Invalidate all autofs maps"
 2823 msgstr "Unieważnia wszystkie mapy autofs"
 2824 
 2825 #: src/tools/sss_cache.c:746
 2826 msgid "Invalidate particular SSH host"
 2827 msgstr "Unieważnia konkretny komputer SSH"
 2828 
 2829 #: src/tools/sss_cache.c:748
 2830 msgid "Invalidate all SSH hosts"
 2831 msgstr "Unieważnia wszystkie komputery SSH"
 2832 
 2833 #: src/tools/sss_cache.c:752
 2834 msgid "Invalidate particular sudo rule"
 2835 msgstr "Unieważnia podaną regułę sudo"
 2836 
 2837 #: src/tools/sss_cache.c:754
 2838 msgid "Invalidate all cached sudo rules"
 2839 msgstr "Unieważnia wszystkie reguły sudo w pamięci podręcznej"
 2840 
 2841 #: src/tools/sss_cache.c:757
 2842 msgid "Only invalidate entries from a particular domain"
 2843 msgstr "Unieważnia wpisy tylko z podanej domeny"
 2844 
 2845 #: src/tools/sss_cache.c:811
 2846 msgid ""
 2847 "Unexpected argument(s) provided, options that invalidate a single object "
 2848 "only accept a single provided argument.\n"
 2849 msgstr ""
 2850 "Podano nieoczekiwane parametry, opcje unieważniające jeden obiekt przyjmują "
 2851 "tylko jeden podany parametr.\n"
 2852 
 2853 #: src/tools/sss_cache.c:821
 2854 msgid "Please select at least one object to invalidate\n"
 2855 msgstr "Proszę wybrać co najmniej jeden obiekt do unieważnienia\n"
 2856 
 2857 #: src/tools/sss_cache.c:904
 2858 #, c-format
 2859 msgid ""
 2860 "Could not open domain %1$s. If the domain is a subdomain (trusted domain), "
 2861 "use fully qualified name instead of --domain/-d parameter.\n"
 2862 msgstr ""
 2863 "Nie można otworzyć domeny %1$s. Jeśli domena jest poddomeną (zaufaną "
 2864 "domeną), należy użyć w pełni kwalifikowanej nazwy zamiast parametru --"
 2865 "domain/-d.\n"
 2866 
 2867 #: src/tools/sss_cache.c:909
 2868 msgid "Could not open available domains\n"
 2869 msgstr "Nie można otworzyć dostępnych domen\n"
 2870 
 2871 #: src/tools/tools_util.c:202
 2872 #, c-format
 2873 msgid "Name '%1$s' does not seem to be FQDN ('%2$s = TRUE' is set)\n"
 2874 msgstr "Nazwa „%1$s” nie jest FQDN (ustawione jest „%2$s = TRUE”)\n"
 2875 
 2876 #: src/tools/tools_util.c:309
 2877 msgid "Out of memory\n"
 2878 msgstr "Brak pamięci\n"
 2879 
 2880 #: src/tools/tools_util.h:40
 2881 #, c-format
 2882 msgid "%1$s must be run as root\n"
 2883 msgstr "%1$s musi zostać uruchomione jako root\n"
 2884 
 2885 #: src/tools/sssctl/sssctl.c:35
 2886 msgid "yes"
 2887 msgstr "tak"
 2888 
 2889 #: src/tools/sssctl/sssctl.c:37
 2890 msgid "no"
 2891 msgstr "nie"
 2892 
 2893 #: src/tools/sssctl/sssctl.c:39
 2894 msgid "error"
 2895 msgstr "błąd"
 2896 
 2897 #: src/tools/sssctl/sssctl.c:42
 2898 msgid "Invalid result."
 2899 msgstr "Nieprawidłowy wynik."
 2900 
 2901 #: src/tools/sssctl/sssctl.c:78
 2902 msgid "Unable to read user input\n"
 2903 msgstr "Nie można odczytać wejścia użytkownika\n"
 2904 
 2905 #: src/tools/sssctl/sssctl.c:91
 2906 #, c-format
 2907 msgid "Invalid input, please provide either '%s' or '%s'.\n"
 2908 msgstr "Nieprawidłowe wejście, proszę podać „%s” lub „%s”.\n"
 2909 
 2910 #: src/tools/sssctl/sssctl.c:109 src/tools/sssctl/sssctl.c:114
 2911 msgid "Error while executing external command\n"
 2912 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia zewnętrznego\n"
 2913 
 2914 #: src/tools/sssctl/sssctl.c:156
 2915 msgid "SSSD needs to be running. Start SSSD now?"
 2916 msgstr "Usługa SSSD musi być uruchomiona. Uruchomić ją teraz?"
 2917 
 2918 #: src/tools/sssctl/sssctl.c:195
 2919 msgid "SSSD must not be running. Stop SSSD now?"
 2920 msgstr "Usługa SSSD nie może być uruchomiona. Zatrzymać ją teraz?"
 2921 
 2922 #: src/tools/sssctl/sssctl.c:231
 2923 msgid "SSSD needs to be restarted. Restart SSSD now?"
 2924 msgstr "Usługa SSSD musi zostać ponownie uruchomiona. Zrobić to teraz?"
 2925 
 2926 #: src/tools/sssctl/sssctl_cache.c:31
 2927 #, c-format
 2928 msgid " %s is not present in cache.\n"
 2929 msgstr " %s nie jest w pamięci podręcznej.\n"
 2930 
 2931 #: src/tools/sssctl/sssctl_cache.c:33
 2932 msgid "Name"
 2933 msgstr "Nazwa"
 2934 
 2935 #: src/tools/sssctl/sssctl_cache.c:34
 2936 msgid "Cache entry creation date"
 2937 msgstr "Data utworzenia wpisu pamięci podręcznej"
 2938 
 2939 #: src/tools/sssctl/sssctl_cache.c:35
 2940 msgid "Cache entry last update time"
 2941 msgstr "Czas ostatniej aktualizacji wpisu pamięci podręcznej"
 2942 
 2943 #: src/tools/sssctl/sssctl_cache.c:36
 2944 msgid "Cache entry expiration time"
 2945 msgstr "Czas wygaśnięcia wpisu pamięci podręcznej"
 2946 
 2947 #: src/tools/sssctl/sssctl_cache.c:37
 2948 msgid "Cached in InfoPipe"
 2949 msgstr "Umieszczono w pamięci podręcznej w InfoPipe"
 2950 
 2951 #: src/tools/sssctl/sssctl_cache.c:522
 2952 #, c-format
 2953 msgid "Error: Unable to get object [%d]: %s\n"
 2954 msgstr "Błąd: nie można uzyskać obiektu [%d]: %s\n"
 2955 
 2956 #: src/tools/sssctl/sssctl_cache.c:538
 2957 #, c-format
 2958 msgid "%s: Unable to read value [%d]: %s\n"
 2959 msgstr "%s: nie można odczytać wartości [%d]: %s\n"
 2960 
 2961 #: src/tools/sssctl/sssctl_cache.c:566
 2962 msgid "Specify name."
 2963 msgstr "Należy podać nazwę."
 2964 
 2965 #: src/tools/sssctl/sssctl_cache.c:576
 2966 #, c-format
 2967 msgid "Unable to parse name %s.\n"
 2968 msgstr "Nie można przetworzyć nazwy %s.\n"
 2969 
 2970 #: src/tools/sssctl/sssctl_cache.c:602 src/tools/sssctl/sssctl_cache.c:649
 2971 msgid "Search by SID"
 2972 msgstr "Wyszukuje według SID"
 2973 
 2974 #: src/tools/sssctl/sssctl_cache.c:603
 2975 msgid "Search by user ID"
 2976 msgstr "Wyszukuje według identyfikatorów użytkowników"
 2977 
 2978 #: src/tools/sssctl/sssctl_cache.c:612
 2979 msgid "Initgroups expiration time"
 2980 msgstr "Czas wygaśnięcia grup inicjacji"
 2981 
 2982 #: src/tools/sssctl/sssctl_cache.c:650
 2983 msgid "Search by group ID"
 2984 msgstr "Wyszukuje według identyfikatorów grup"
 2985 
 2986 #: src/tools/sssctl/sssctl_config.c:79
 2987 msgid ""
 2988 "Specify a non-default snippet dir (The default is to look in the same place "
 2989 "where the main config file is located. For example if the config is set to "
 2990 "\"/my/path/sssd.conf\", the snippet dir \"/my/path/conf.d\" is used)"
 2991 msgstr ""
 2992 "Podaje niedomyślny katalog wstawek (domyślnie szuka w tym samym miejscu, co "
 2993 "główny plik konfiguracji. Na przykład, jeśli konfiguracja jest ustawiona na "
 2994 "„/moja/ścieżka/sssd.conf”, to używany jest katalog wstawek „/moja/ścieżka/"
 2995 "conf.d”)"
 2996 
 2997 #: src/tools/sssctl/sssctl_config.c:118
 2998 #, c-format
 2999 msgid "Failed to open %s\n"
 3000 msgstr "Otwarcie %s się nie powiodło\n"
 3001 
 3002 #: src/tools/sssctl/sssctl_config.c:123
 3003 #, c-format
 3004 msgid "File %1$s does not exist.\n"
 3005 msgstr "Plik %1$s nie istnieje.\n"
 3006 
 3007 #: src/tools/sssctl/sssctl_config.c:127
 3008 msgid ""
 3009 "File ownership and permissions check failed. Expected root:root and 0600.\n"
 3010 msgstr ""
 3011 "Sprawdzenie właściciela i uprawnień pliku się nie powiodło. Oczekiwano root:"
 3012 "root i 0600.\n"
 3013 
 3014 #: src/tools/sssctl/sssctl_config.c:133
 3015 #, c-format
 3016 msgid "Failed to load configuration from %s.\n"
 3017 msgstr "Wczytanie konfiguracji z %s się nie powiodło.\n"
 3018 
 3019 #: src/tools/sssctl/sssctl_config.c:139
 3020 msgid "Error while reading configuration directory.\n"
 3021 msgstr "Błąd podczas odczytywania katalogu konfiguracji.\n"
 3022 
 3023 #: src/tools/sssctl/sssctl_config.c:147
 3024 msgid ""
 3025 "There is no configuration. SSSD will use default configuration with files "
 3026 "provider.\n"
 3027 msgstr ""
 3028 "Nie ma konfiguracji. Usługa SSSD użyje domyślnej konfiguracji z dostawcą "
 3029 "plików.\n"
 3030 
 3031 #: src/tools/sssctl/sssctl_config.c:159
 3032 msgid "Failed to run validators"
 3033 msgstr "Uruchomienie programów sprawdzających poprawność się nie powiodło"
 3034 
 3035 #: src/tools/sssctl/sssctl_config.c:163
 3036 #, c-format
 3037 msgid "Issues identified by validators: %zu\n"
 3038 msgstr "Problemy zidentyfikowane przez programy sprawdzające poprawność: %zu\n"
 3039 
 3040 #: src/tools/sssctl/sssctl_config.c:174
 3041 #, c-format
 3042 msgid "Messages generated during configuration merging: %zu\n"
 3043 msgstr "Komunikaty utworzone podczas łączenia konfiguracji: %zu\n"
 3044 
 3045 #: src/tools/sssctl/sssctl_config.c:185
 3046 #, c-format
 3047 msgid "Used configuration snippet files: %zu\n"
 3048 msgstr "Użyte pliki wstawek konfiguracji: %zu\n"
 3049 
 3050 #: src/tools/sssctl/sssctl_data.c:89
 3051 #, c-format
 3052 msgid "Unable to create backup directory [%d]: %s"
 3053 msgstr "Nie można utworzyć katalogu kopii zapasowej [%d]: %s"
 3054 
 3055 #: src/tools/sssctl/sssctl_data.c:95
 3056 msgid "SSSD backup of local data already exists, override?"
 3057 msgstr "Kopia zapasowa SSSD lokalnych danych już istnieje, zastąpić?"
 3058 
 3059 #: src/tools/sssctl/sssctl_data.c:111
 3060 msgid "Unable to export user overrides\n"
 3061 msgstr "Nie można wyeksportować zastąpień użytkownika\n"
 3062 
 3063 #: src/tools/sssctl/sssctl_data.c:118
 3064 msgid "Unable to export group overrides\n"
 3065 msgstr "Nie można wyeksportować zastąpień grupy\n"
 3066 
 3067 #: src/tools/sssctl/sssctl_data.c:134 src/tools/sssctl/sssctl_data.c:217
 3068 msgid "Override existing backup"
 3069 msgstr "Zastępuje istniejącą kopię zapasową"
 3070 
 3071 #: src/tools/sssctl/sssctl_data.c:164
 3072 msgid "Unable to import user overrides\n"
 3073 msgstr "Nie można zaimportować zastąpień użytkownika\n"
 3074 
 3075 #: src/tools/sssctl/sssctl_data.c:173
 3076 msgid "Unable to import group overrides\n"
 3077 msgstr "Nie można zaimportować zastąpień grupy\n"
 3078 
 3079 #: src/tools/sssctl/sssctl_data.c:194 src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:82
 3080 #: src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:328
 3081 msgid "Start SSSD if it is not running"
 3082 msgstr "Uruchamia usługę SSSD, jeśli nie jest uruchomiona"
 3083 
 3084 #: src/tools/sssctl/sssctl_data.c:195
 3085 msgid "Restart SSSD after data import"
 3086 msgstr "Ponownie uruchamia usługę SSSD po imporcie danych"
 3087 
 3088 #: src/tools/sssctl/sssctl_data.c:218
 3089 msgid "Create clean cache files and import local data"
 3090 msgstr "Tworzy czyste pliki pamięci podręcznej i importuje lokalne dane"
 3091 
 3092 #: src/tools/sssctl/sssctl_data.c:219
 3093 msgid "Stop SSSD before removing the cache"
 3094 msgstr "Zatrzymuje usługę SSSD przed usunięciem pamięci podręcznej"
 3095 
 3096 #: src/tools/sssctl/sssctl_data.c:220
 3097 msgid "Start SSSD when the cache is removed"
 3098 msgstr "Uruchamia usługę SSSD po usunięciu pamięci podręcznej"
 3099 
 3100 #: src/tools/sssctl/sssctl_data.c:235
 3101 msgid "Creating backup of local data...\n"
 3102 msgstr "Tworzenie kopii zapasowej lokalnych danych…\n"
 3103 
 3104 #: src/tools/sssctl/sssctl_data.c:238
 3105 msgid "Unable to create backup of local data, can not remove the cache.\n"
 3106 msgstr ""
 3107 "Nie można utworzyć kopii zapasowej lokalnych danych, nie można usunąć "
 3108 "pamięci podręcznej.\n"
 3109 
 3110 #: src/tools/sssctl/sssctl_data.c:243
 3111 msgid "Removing cache files...\n"
 3112 msgstr "Usuwanie plików pamięci podręcznej…\n"
 3113 
 3114 #: src/tools/sssctl/sssctl_data.c:246
 3115 msgid "Unable to remove cache files\n"
 3116 msgstr "Nie można usunąć plików pamięci podręcznej\n"
 3117 
 3118 #: src/tools/sssctl/sssctl_data.c:251
 3119 msgid "Restoring local data...\n"
 3120 msgstr "Przywracanie lokalnych danych…\n"
 3121 
 3122 #: src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:83
 3123 msgid "Show domain list including primary or trusted domain type"
 3124 msgstr "Wyświetla listę domen, w tym główny i zaufany typ domeny"
 3125 
 3126 #: src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:105 src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:367
 3127 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:95
 3128 msgid "Unable to connect to system bus!\n"
 3129 msgstr "Nie można połączyć się z magistralą systemową.\n"
 3130 
 3131 #: src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:167
 3132 msgid "Online"
 3133 msgstr "Online"
 3134 
 3135 #: src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:167
 3136 msgid "Offline"
 3137 msgstr "Offline"
 3138 
 3139 #: src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:167
 3140 #, c-format
 3141 msgid "Online status: %s\n"
 3142 msgstr "Stan online: %s\n"
 3143 
 3144 #: src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:213
 3145 msgid "This domain has no active servers.\n"
 3146 msgstr "Ta domena nie ma aktywnych serwerów.\n"
 3147 
 3148 #: src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:218
 3149 msgid "Active servers:\n"
 3150 msgstr "Aktywne serwery:\n"
 3151 
 3152 #: src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:230
 3153 msgid "not connected"
 3154 msgstr "nie połączono"
 3155 
 3156 #: src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:267
 3157 msgid "No servers discovered.\n"
 3158 msgstr "Nie wykryto żadnych serwerów.\n"
 3159 
 3160 #: src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:273
 3161 #, c-format
 3162 msgid "Discovered %s servers:\n"
 3163 msgstr "Wykryte serwery (%s):\n"
 3164 
 3165 #: src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:285
 3166 msgid "None so far.\n"
 3167 msgstr "Jeszcze nic.\n"
 3168 
 3169 #: src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:325
 3170 msgid "Show online status"
 3171 msgstr "Wyświetla stan online"
 3172 
 3173 #: src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:326
 3174 msgid "Show information about active server"
 3175 msgstr "Wyświetla informacje o aktywnym serwerze"
 3176 
 3177 #: src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:327
 3178 msgid "Show list of discovered servers"
 3179 msgstr "Wyświetla listę wykrytych serwerów"
 3180 
 3181 #: src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:333
 3182 msgid "Specify domain name."
 3183 msgstr "Należy podać nazwę domeny."
 3184 
 3185 #: src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:355
 3186 msgid "Out of memory!\n"
 3187 msgstr "Brak pamięci.\n"
 3188 
 3189 #: src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:375 src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:385
 3190 msgid "Unable to get online status\n"
 3191 msgstr "Nie można uzyskać stanu online\n"
 3192 
 3193 #: src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:395
 3194 msgid "Unable to get server list\n"
 3195 msgstr "Nie można uzyskać listy serwerów\n"
 3196 
 3197 #: src/tools/sssctl/sssctl_logs.c:46
 3198 msgid "\n"
 3199 msgstr "\n"
 3200 
 3201 #: src/tools/sssctl/sssctl_logs.c:236
 3202 msgid "Delete log files instead of truncating"
 3203 msgstr "Usuwa pliki dziennika zamiast ich skracania"
 3204 
 3205 #: src/tools/sssctl/sssctl_logs.c:247
 3206 msgid "Deleting log files...\n"
 3207 msgstr "Usuwanie plików dziennika…\n"
 3208 
 3209 #: src/tools/sssctl/sssctl_logs.c:250
 3210 msgid "Unable to remove log files\n"
 3211 msgstr "Nie można usunąć plików dziennika\n"
 3212 
 3213 #: src/tools/sssctl/sssctl_logs.c:256
 3214 msgid "Truncating log files...\n"
 3215 msgstr "Skracanie plików dziennika…\n"
 3216 
 3217 #: src/tools/sssctl/sssctl_logs.c:259
 3218 msgid "Unable to truncate log files\n"
 3219 msgstr "Nie można skrócić plików dziennika\n"
 3220 
 3221 #: src/tools/sssctl/sssctl_logs.c:285
 3222 msgid "Out of memory!"
 3223 msgstr "Brak pamięci."
 3224 
 3225 #: src/tools/sssctl/sssctl_logs.c:288
 3226 #, c-format
 3227 msgid "Archiving log files into %s...\n"
 3228 msgstr "Archiwizowanie plików dziennika w %s\n"
 3229 
 3230 #: src/tools/sssctl/sssctl_logs.c:291
 3231 msgid "Unable to archive log files\n"
 3232 msgstr "Nie można zarchiwizować plików dziennika\n"
 3233 
 3234 #: src/tools/sssctl/sssctl_logs.c:316
 3235 msgid "Specify debug level you want to set"
 3236 msgstr "Podaje poziom debugowania do ustawienia"
 3237 
 3238 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:117
 3239 msgid "SSSD InfoPipe user lookup result:\n"
 3240 msgstr "Wynik wyszukiwania użytkownika InfoPipe usługi SSSD:\n"
 3241 
 3242 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:167
 3243 #, c-format
 3244 msgid "dlopen failed with [%s].\n"
 3245 msgstr "dlopen się nie powiodło z [%s].\n"
 3246 
 3247 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:174
 3248 #, c-format
 3249 msgid "dlsym failed with [%s].\n"
 3250 msgstr "dlsym się nie powiodło z [%s].\n"
 3251 
 3252 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:182
 3253 msgid "malloc failed.\n"
 3254 msgstr "malloc się nie powiodło.\n"
 3255 
 3256 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:189
 3257 #, c-format
 3258 msgid "sss_getpwnam_r failed with [%d].\n"
 3259 msgstr "sss_getpwnam_r się nie powiodło z [%d].\n"
 3260 
 3261 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:194
 3262 msgid "SSSD nss user lookup result:\n"
 3263 msgstr "Wynik wyszukiwania użytkownika NSS usługi SSSD:\n"
 3264 
 3265 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:195
 3266 #, c-format
 3267 msgid " - user name: %s\n"
 3268 msgstr " — nazwa użytkownika: %s\n"
 3269 
 3270 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:196
 3271 #, c-format
 3272 msgid " - user id: %d\n"
 3273 msgstr " — identyfikator użytkownika: %d\n"
 3274 
 3275 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:197
 3276 #, c-format
 3277 msgid " - group id: %d\n"
 3278 msgstr " — identyfikator grupy: %d\n"
 3279 
 3280 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:198
 3281 #, c-format
 3282 msgid " - gecos: %s\n"
 3283 msgstr " — GECOS: %s\n"
 3284 
 3285 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:199
 3286 #, c-format
 3287 msgid " - home directory: %s\n"
 3288 msgstr " — katalog domowy: %s\n"
 3289 
 3290 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:200
 3291 #, c-format
 3292 msgid ""
 3293 " - shell: %s\n"
 3294 "\n"
 3295 msgstr ""
 3296 " — powłoka: %s\n"
 3297 "\n"
 3298 
 3299 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:232
 3300 msgid "PAM action [auth|acct|setc|chau|open|clos], default: "
 3301 msgstr "Działanie PAM [auth|acct|setc|chau|open|clos], domyślnie: "
 3302 
 3303 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:235
 3304 msgid "PAM service, default: "
 3305 msgstr "Usługa PAM, domyślnie: "
 3306 
 3307 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:240
 3308 msgid "Specify user name."
 3309 msgstr "Należy podać nazwę użytkownika."
 3310 
 3311 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:247
 3312 #, c-format
 3313 msgid ""
 3314 "user: %s\n"
 3315 "action: %s\n"
 3316 "service: %s\n"
 3317 "\n"
 3318 msgstr ""
 3319 "użytkownik: %s\n"
 3320 "działanie: %s\n"
 3321 "usługa: %s\n"
 3322 "\n"
 3323 
 3324 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:252
 3325 #, c-format
 3326 msgid "User name lookup with [%s] failed.\n"
 3327 msgstr "Wyszukanie nazwy użytkownika [%s] się nie powiodło.\n"
 3328 
 3329 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:257
 3330 #, c-format
 3331 msgid "InfoPipe User lookup with [%s] failed.\n"
 3332 msgstr "InfoPipe Wyszukanie użytkownika z [%s] się nie powiodło.\n"
 3333 
 3334 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:263
 3335 #, c-format
 3336 msgid "pam_start failed: %s\n"
 3337 msgstr "pam_start się nie powiodło: %s\n"
 3338 
 3339 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:268
 3340 msgid ""
 3341 "testing pam_authenticate\n"
 3342 "\n"
 3343 msgstr ""
 3344 "testowanie pam_authenticate\n"
 3345 "\n"
 3346 
 3347 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:272
 3348 #, c-format
 3349 msgid "pam_get_item failed: %s\n"
 3350 msgstr "pam_get_item się nie powiodło: %s\n"
 3351 
 3352 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:275
 3353 #, c-format
 3354 msgid ""
 3355 "pam_authenticate for user [%s]: %s\n"
 3356 "\n"
 3357 msgstr ""
 3358 "pam_authenticate dla użytkownika [%s]: %s\n"
 3359 "\n"
 3360 
 3361 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:278
 3362 msgid ""
 3363 "testing pam_chauthtok\n"
 3364 "\n"
 3365 msgstr ""
 3366 "testowanie pam_chauthtok\n"
 3367 "\n"
 3368 
 3369 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:280
 3370 #, c-format
 3371 msgid ""
 3372 "pam_chauthtok: %s\n"
 3373 "\n"
 3374 msgstr ""
 3375 "pam_chauthtok: %s\n"
 3376 "\n"
 3377 
 3378 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:282
 3379 msgid ""
 3380 "testing pam_acct_mgmt\n"
 3381 "\n"
 3382 msgstr ""
 3383 "testowanie pam_acct_mgmt\n"
 3384 "\n"
 3385 
 3386 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:284
 3387 #, c-format
 3388 msgid ""
 3389 "pam_acct_mgmt: %s\n"
 3390 "\n"
 3391 msgstr ""
 3392 "pam_acct_mgmt: %s\n"
 3393 "\n"
 3394 
 3395 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:286
 3396 msgid ""
 3397 "testing pam_setcred\n"
 3398 "\n"
 3399 msgstr ""
 3400 "testowanie pam_setcred\n"
 3401 "\n"
 3402 
 3403 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:288
 3404 #, c-format
 3405 msgid ""
 3406 "pam_setcred: [%s]\n"
 3407 "\n"
 3408 msgstr ""
 3409 "pam_setcred: [%s]\n"
 3410 "\n"
 3411 
 3412 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:290
 3413 msgid ""
 3414 "testing pam_open_session\n"
 3415 "\n"
 3416 msgstr ""
 3417 "testowanie pam_open_session\n"
 3418 "\n"
 3419 
 3420 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:292
 3421 #, c-format
 3422 msgid ""
 3423 "pam_open_session: %s\n"
 3424 "\n"
 3425 msgstr ""
 3426 "pam_open_session: %s\n"
 3427 "\n"
 3428 
 3429 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:294
 3430 msgid ""
 3431 "testing pam_close_session\n"
 3432 "\n"
 3433 msgstr ""
 3434 "testowanie pam_close_session\n"
 3435 "\n"
 3436 
 3437 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:296
 3438 #, c-format
 3439 msgid ""
 3440 "pam_close_session: %s\n"
 3441 "\n"
 3442 msgstr ""
 3443 "pam_close_session: %s\n"
 3444 "\n"
 3445 
 3446 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:298
 3447 msgid "unknown action\n"
 3448 msgstr "nieznane działanie\n"
 3449 
 3450 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:301
 3451 msgid "PAM Environment:\n"
 3452 msgstr "Środowisko PAM:\n"
 3453 
 3454 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:309
 3455 msgid " - no env -\n"
 3456 msgstr " — brak środowiska —\n"
 3457 
 3458 #: src/util/util.h:86
 3459 msgid "The user ID to run the server as"
 3460 msgstr "Identyfikator użytkownika, jako który uruchomić serwer"
 3461 
 3462 #: src/util/util.h:88
 3463 msgid "The group ID to run the server as"
 3464 msgstr "Identyfikator grupy, jako którą uruchomić serwer"
 3465 
 3466 #: src/util/util.h:96
 3467 msgid "Informs that the responder has been socket-activated"
 3468 msgstr "Informuje, że program odpowiadający został aktywowany gniazdem"
 3469 
 3470 #: src/util/util.h:98
 3471 msgid "Informs that the responder has been dbus-activated"
 3472 msgstr "Informuje, że program odpowiadający został aktywowany magistralą D-Bus"