"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "sssd-2.2.3/src/man/sv/include/ad_modified_defaults.xml" (30 Nov 2019, 3322 Bytes) of package /linux/misc/sssd-2.2.3.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) XML source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file. See also the latest Fossies "Diffs" side-by-side code changes report for "ad_modified_defaults.xml": 2.2.2_vs_2.2.3.

  1 <refsect1 id='modified-default-options'>
  2   <title>ÄNDRADE STANDARDALTERNATIV</title>
  3   <para>
  4     Vissa alternativs standardvärde stämmer inte med deras respektive bakänders
  5 standardvärden, dessa alternativnamn och AD-leverantörspecifika
  6 standardvärden är uppräknade nedan:
  7   </para>
  8   <refsect2 id='krb5_modifications'>
  9     <title>KRB5-leverantör</title>
  10     <itemizedlist>
  11       <listitem>
  12         <para>
  13           krb5_validate = true
  14         </para>
  15       </listitem>
  16       <listitem>
  17         <para>
  18           krb5_use_enterprise_principal = true
  19         </para>
  20       </listitem>
  21     </itemizedlist>
  22   </refsect2>
  23   <refsect2 id='ldap_modifications'>
  24     <title>LDAP-leverantör</title>
  25     <itemizedlist>
  26       <listitem>
  27         <para>
  28           ldap_schema = ad
  29         </para>
  30       </listitem>
  31       <listitem>
  32         <para>
  33           ldap_force_upper_case_realm = true
  34         </para>
  35       </listitem>
  36       <listitem>
  37         <para>
  38           ldap_id_mapping = true
  39         </para>
  40       </listitem>
  41       <listitem>
  42         <para>
  43           ldap_sasl_mech = gssapi
  44         </para>
  45       </listitem>
  46       <listitem>
  47         <para>
  48           ldap_referrals = false
  49         </para>
  50       </listitem>
  51       <listitem>
  52         <para>
  53           ldap_account_expire_policy = ad
  54         </para>
  55       </listitem>
  56       <listitem>
  57         <para>
  58           ldap_use_tokengroups = true
  59         </para>
  60       </listitem>
  61       <listitem>
  62         <para>
  63           ldap_sasl_authid = sAMAccountName@RIKE (typiskt KORTNAMN$@RIKE)
  64         </para>
  65         <para>
  66           AD-leverantören letar efter en annan huvudman än LDAP-leverantören som
  67 standard, eftersom huvudmännen i en Active Directory-miljö är uppdelade i
  68 två grupper – användarhuvudmän och tjänstehuvudmän. Endast
  69 användarhuvudmannen kan användas för att hämta en TGT och som standard är
  70 datorobjekts huvudman konstruerade från dess sAMAccountName och AD-riket.
  71 Den välkända huvudmannen för värd/värdnamn@RIKE är en tjänstehuvudman och
  72 kan därmed inte användas för att hämta en TGT.
  73         </para>
  74       </listitem>
  75     </itemizedlist>
  76   </refsect2>
  77   <refsect2 id='nss_modifications'>
  78     <title>NSS-konfiguration</title>
  79     <itemizedlist>
  80       <listitem>
  81         <para>
  82           fallback_homedir = /home/%d/%u
  83         </para>
  84         <para>
  85           AD-leverantören sätter automatiskt ”fallback_homedir = /home/%d/%u” för att
  86 tillhandahålla personliga hemkataloger för användare utan attributet
  87 homeDirectory. Om ens AD-domän är vederbörligen populerad med
  88 Posix-attribut, och man vill undvika att falla tillbaka på detta beteende,
  89 kan man uttryckligen sätta ”fallback_homedir = %o”.
  90         </para>
  91       </listitem>
  92     </itemizedlist>
  93   </refsect2>
  94 </refsect1>