"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "recode-3.7.12/po/vi.po" (17 Feb 2022, 18256 Bytes) of package /linux/misc/recode-3.7.12.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) PO translation source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 # Vietnamese translation for recode-3.6.
  2 # Copyright (C) 2005 Free Software Foundation, Inc.
  3 # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005.
  4 #
  5 msgid ""
  6 msgstr ""
  7 "Project-Id-Version: recode 3.6\n"
  8 "Report-Msgid-Bugs-To: rrt@sc3d.org\n"
  9 "POT-Creation-Date: 2022-02-17 11:35+0000\n"
  10 "PO-Revision-Date: 2005-02-20 18:44+0950\n"
  11 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
  12 "Language-Team: Vietnamese <gnomevi-list@lists.sourceforge.net> \n"
  13 "Language: vi\n"
  14 "MIME-Version: 1.0\n"
  15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  17 "X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
  18 
  19 #: src/main.c:112
  20 msgid "No error"
  21 msgstr "Không có lỗi"
  22 
  23 #: src/main.c:115
  24 msgid "Non canonical input"
  25 msgstr "Dữ liệụ gõ không đúng tiêu chuẩn"
  26 
  27 #: src/main.c:118
  28 msgid "Ambiguous output"
  29 msgstr "Dữ liệu xuất là mơ hồ"
  30 
  31 #: src/main.c:121
  32 msgid "Untranslatable input"
  33 msgstr "Dữ liệu gõ không dịch được"
  34 
  35 #: src/main.c:124
  36 msgid "Invalid input"
  37 msgstr "Dữ liệu gõ không hợp lệ"
  38 
  39 #: src/main.c:127
  40 msgid "System detected problem"
  41 msgstr "Hệ thống mới gặp lỗi"
  42 
  43 #: src/main.c:130
  44 msgid "Misuse of recoding library"
  45 msgstr "Không sử dụng thư viện mã hóa lại cho đúng"
  46 
  47 #: src/main.c:133
  48 msgid "Internal recoding bug"
  49 msgstr "Lỗi mã hóa lại nội bộ"
  50 
  51 #: src/main.c:175
  52 #, fuzzy
  53 msgid ""
  54 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
  55 "it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
  56 "the Free Software Foundation; either version 3, or (at your option)\n"
  57 "any later version.\n"
  58 "\n"
  59 "This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
  60 "but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
  61 "MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
  62 "GNU General Public License for more details.\n"
  63 "\n"
  64 "You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
  65 "along with this program; if not, see <https://www.gnu.org/licenses/>.\n"
  66 msgstr ""
  67 "Chương trình này là phần mềm tự do; bạn có thể phân phối và/hay sửa đổí\n"
  68 "nó với điều kiện cua Quyền Công Chung Gnu (GPL) như được xuất do\n"
  69 "Free Software Foundation; hoặc phiên bản 2, hoặc (tùy chọn)\n"
  70 "bất cứ phiên bản sau nào.\n"
  71 "\n"
  72 "Chúng tôi phân phối chương trình này vì mong nó có ích, nhưng\n"
  73 "không bảo đảm gì cả, không bảo đảm một cách ngụ ý\n"
  74 "khả năng bán hay khả năng làm việc dứt khoát. Hãy xem\n"
  75 "Quyền Công Chung Gnu để tim thấy chi tiết thêm.\n"
  76 "\n"
  77 "Bạn nên được nhận một bản Quyền Công Chung Gnu với\n"
  78 "chương trình này; nếu không thì hãy viết thư cho Free Software Foundation,\n"
  79 "Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA (Mỹ).\n"
  80 
  81 #: src/main.c:199
  82 #, c-format
  83 msgid "Try `%s %s' for more information.\n"
  84 msgstr "Thử lệnh `%s %s' để tìm thấy thông tin thêm.\n"
  85 
  86 #: src/main.c:203
  87 #, fuzzy
  88 msgid "Recode converts files between various character sets and surfaces.\n"
  89 msgstr ""
  90 "Chương trình `recode' (mã hóa lại) tự do thì chuyển đổi tập tin giữa nhiều "
  91 "bộ ký tự và mặt khác nhau.\n"
  92 
  93 #: src/main.c:207
  94 #, c-format
  95 msgid ""
  96 "\n"
  97 "Usage: %s [OPTION]... [ [CHARSET] | REQUEST [FILE]... ]\n"
  98 msgstr ""
  99 "\n"
 100 "Cách sử dụng: %s [TÙY_CHỌN]... [ [BỘ_KÝ_TỰ] | LỜI_YÊU_CẦU [TẬP_TIN]... ]\n"
 101 
 102 #: src/main.c:210
 103 msgid ""
 104 "\n"
 105 "If a long option shows an argument as mandatory, then it is mandatory\n"
 106 "for the equivalent short option also. Similarly for optional arguments.\n"
 107 msgstr ""
 108 "\n"
 109 "Nếu tùy chọn dài phải có đối số thì tùy chọn ngắn thích hợp cũng vậy.\n"
 110 "Đối với đối số tùy chọn thì cách giống nhau.\n"
 111 
 112 #: src/main.c:216
 113 #, fuzzy
 114 msgid ""
 115 "\n"
 116 "Listings:\n"
 117 " -l, --list[=FORMAT]    list one or all known charsets and aliases\n"
 118 " -k, --known=PAIRS     restrict charsets according to known PAIRS "
 119 "list\n"
 120 " -h, --header[=[LN/]NAME]  write table NAME on stdout using LN, then exit\n"
 121 " -T, --find-subsets     report all charsets being subset of others\n"
 122 " -C, --copyright      display Copyright and copying conditions\n"
 123 "   --help         display this help and exit\n"
 124 "   --version       output version information and exit\n"
 125 msgstr ""
 126 "\n"
 127 "Danh sách:\n"
 128 " -l, --list[=DẠNG]    _ghi danh sach_ một hay tất cả bộ ký tự và biệt "
 129 "hiệu được biết\n"
 130 " -k, --known=CẶP     hạn chế bộ ký tự theo danh sách CẶP _được biết_\n"
 131 " -h, --header[=[NGÔN_NGỮ/]TÊN]  ghi TÊN bảng ra thiết bị xuất chuẩn bằng "
 132 "sử dụng ngôn ngữ ấy rồi thoát (_đầu đề_)\n"
 133 " -F, --freeze-tables    ghi ra mô-đun C chứa tất cả _bảng_ (_làm đông "
 134 "đặc_)\n"
 135 " -T, --find-subsets     thông báo tât cả bộ ký tự là _nhóm phụ_ của bộ "
 136 "khác (_tìm_)\n"
 137 " -C, --copyright      hiển thị các điều kiện _bản quyền_ và sao chép\n"
 138 "   --help         hiển thị _trợ giúp_ này rồi thoát\n"
 139 "   --version       xuất thông tin _phiên bản_ rồi thoát\n"
 140 
 141 #: src/main.c:228
 142 #, fuzzy
 143 msgid ""
 144 "\n"
 145 "Operation modes:\n"
 146 " -v, --verbose      explain sequence of steps and report progress\n"
 147 " -q, --quiet, --silent  inhibit messages about irreversible recodings\n"
 148 " -f, --force       force recodings even when not reversible\n"
 149 " -t, --touch       touch the recoded files after replacement\n"
 150 " -i, -p, --sequence=STRATEGY ignored for backwards compatibility\n"
 151 msgstr ""
 152 "\n"
 153 "Chế độ thi hành:\n"
 154 " -v, --verbose      giải thích dãy bước và thông báo tiến trình (_chi "
 155 "tiết_)\n"
 156 " -q, --quiet, --silent  thu hồi các thông điệp về việc mã hóa lại không "
 157 "hoàn tác (_im_)\n"
 158 " -f, --force       _buộc_ tất cả việc mã hóa lại ngay cả khi không "
 159 "thể hoàn tác\n"
 160 " -t, --touch       _sờ_ mọi tập tin được mã hóa lại sau khi thay thế\n"
 161 " -i, --sequence=files  sử dụng _tâp tin_ trung cấp cho việc _sắp xếp_ \n"
 162 "   --sequence=memory  sử dụng bộ đệm _nhớ_ cho việc _sắp xếp_\n"
 163 
 164 #: src/main.c:238
 165 #, fuzzy
 166 msgid ""
 167 "\n"
 168 "Fine tuning:\n"
 169 " -s, --strict      use strict mappings; discard untranslatable "
 170 "characters\n"
 171 " -d, --diacritics    convert only diacritics and special characters for\n"
 172 "             HTML/LaTeX/BibTeX\n"
 173 " -S, --source[=LN]   limit recoding to strings and comments as for LN\n"
 174 " -c, --colons      use colons instead of double quotes for diaeresis\n"
 175 " -g, --graphics     approximate IBMPC rulers by ASCII graphics\n"
 176 " -x, --ignore=CHARSET  ignore CHARSET while choosing a recoding path\n"
 177 " -I, --prefer-iconv   use iconv if possible\n"
 178 msgstr ""
 179 "\n"
 180 "Điều hưởng tinh:\n"
 181 " -s, --strict      sử dụng ánh xạ _chặt chẽ_, ngay cả ký tự phóng\n"
 182 " -d, --diacritics    chuyển đổi chỉ _dấu phụ_ hay điều như nhau đối với "
 183 "HTML/LaTeX\n"
 184 " -S, --source[=NGÔN_NGỮ]  hạn chế việc ma hóa lại nên chỉ xử lý chuỗi và "
 185 "chú thích như ngôn ngữ ấy (_nguồn_)\n"
 186 " -c, --colons      sử dụng _dấu hai chấm_ thay thế dấu nháy kép cho "
 187 "dấu tách đôi\n"
 188 " -g, --graphics     ước các thước đo IBMPC bằng _đồ họa_ ASCII\n"
 189 " -x, --ignore=BÔ_KÝ_TỰ  _bỏ qua_ bộ ký tự ấy khi chọn đường dẫn mã hóa "
 190 "lại\n"
 191 
 192 #: src/main.c:251
 193 msgid ""
 194 "\n"
 195 "Option -l with no FORMAT nor CHARSET list available charsets and surfaces.\n"
 196 "FORMAT is `decimal', `octal', `hexadecimal' or `full' (or one of `dohf').\n"
 197 msgstr ""
 198 "\n"
 199 "Khi tùy chọn -l không có DẠNG hay BỘ KÝ TỰ thi ghi danh sách tất cả bộ ký tự "
 200 "và mặt sẵn sàng.\n"
 201 "DẠNG là `decimal' (thập phân), `octal' (bát phân), `hexadecimal' (thập lục "
 202 "phân) hay `full' (toàn) (hay một của chữ đầu `dohf').\n"
 203 
 204 #: src/main.c:257
 205 msgid ""
 206 "Unless DEFAULT_CHARSET is set in environment, CHARSET defaults to the "
 207 "locale\n"
 208 "dependent encoding, determined by LC_ALL, LC_CTYPE, LANG.\n"
 209 msgstr ""
 210 "Nếu chưa lập BỘ_KÝ_TỰ_MẶC_ĐỊNH trong môi trường thì LC_ALL, LC_CTYPE, LANG\n"
 211 "quyết định biên mã phụ thuộc vào miền địa phương, là BỘ_KÝ_TỰ mặc định\n"
 212 
 213 #: src/main.c:262
 214 msgid ""
 215 "With -k, possible before charsets are listed for the given after CHARSET,\n"
 216 "both being tabular charsets, with PAIRS of the form `BEF1:AFT1,BEF2:"
 217 "AFT2,...'\n"
 218 "and BEFs and AFTs being codes are given as decimal numbers.\n"
 219 msgstr ""
 220 "Có thể sử dụng tùy chọn -k trước khi ghi danh sách bộ ký tự sau BỘ_KÝ_TỰ,\n"
 221 "cả hai bộ ký tự ấy có dạng bảng, có mọi đôi dạng `BEF1:AFT1,BEF2:AFT2,...'\n"
 222 "và cả hai BEF và AFT là mã dạng số thập phân.\n"
 223 
 224 #: src/main.c:267
 225 msgid ""
 226 "LN is some language, it may be `c', `perl' or `po'; `c' is the default.\n"
 227 msgstr ""
 228 "LN hay NGÔN_NGỮ là một ngôn ngữ, có thể `c', `perl' hay `po'; còn `c' là mặc "
 229 "định.\n"
 230 
 231 #: src/main.c:270
 232 msgid ""
 233 "\n"
 234 "REQUEST is SUBREQUEST[,SUBREQUEST]...; SUBREQUEST is ENCODING[.."
 235 "ENCODING]...\n"
 236 "ENCODING is [CHARSET][/[SURFACE]]...; REQUEST often looks like BEFORE.."
 237 "AFTER,\n"
 238 "with BEFORE and AFTER being charsets. An omitted CHARSET implies the usual\n"
 239 "charset; an omitted [/SURFACE]... means the implied surfaces for CHARSET; "
 240 "a /\n"
 241 "with an empty surface name means no surfaces at all. See the manual.\n"
 242 msgstr ""
 243 "\n"
 244 "LỜI_YÊU_CẦU là PHỤ_LỜI_YÊU_CẦU[,PHỤ_LỜI_YÊU_CẦU]...;\n"
 245 "PHỤ_LỜI_YÊU_CẦU là BIÊN_MÃ [..BIÊN_MÃ]... BIÊN_MÃ là [BỘ_KÝ_TỰ][/[MẶT]]...;\n"
 246 "LỜI_YÊU_CẦU thường hình như TRƯỚC..SAU, mà cả hai TRƯỚC và SAU là bô ký tự.\n"
 247 "Khi không nhập BỘ_KÝ_TỰ nên sử dụng bộ ký tự thường; khi không nhập [/"
 248 "MẶT]...\n"
 249 "nên sử dụng những mặt ngụ ý cho BỘ_KÝ_TỰ; ký tự / có tên mặt trống có nghĩa "
 250 "là\n"
 251 "không có mặt nào. Hãy xem sổ hướng dẫn.\n"
 252 
 253 #: src/main.c:278
 254 #, fuzzy
 255 msgid ""
 256 "\n"
 257 "Each FILE is recoded over itself, destroying the original. If no\n"
 258 "FILE is specified, then act as a filter and recode stdin to stdout.\n"
 259 msgstr ""
 260 "\n"
 261 "Nếu chưa nhận -i và -p thì giả sử -p nếu không có TẬP_TIN, nếu có thì -i.\n"
 262 "Sẽ mã hóa lại mỗi TẬP_TIN trên mình nên xóa bỏ điều trước. Nếu chưa ghi rõ "
 263 "TẬP_TIN\n"
 264 "thì thay quyền trình lọc và mã hóa lại dữ liệu gõ chuẩn ra thiết bị xuất "
 265 "chuẩn.\n"
 266 
 267 #: src/main.c:283
 268 msgid ""
 269 "\n"
 270 "Report bugs at https://github.com/rrthomas/recode\n"
 271 msgstr ""
 272 
 273 #: src/main.c:358
 274 #, c-format
 275 msgid "Symbol `%s' is unknown"
 276 msgstr "Chưa biết ký hiệu `%s' "
 277 
 278 #: src/main.c:429
 279 #, c-format
 280 msgid "Sequence `%s' is ambiguous"
 281 msgstr "Dãy `%s' mơ hồ"
 282 
 283 #: src/main.c:434
 284 #, c-format
 285 msgid "Sequence `%s' is unknown"
 286 msgstr "Chưa biết dãy `%s' "
 287 
 288 #: src/main.c:462 src/main.c:523
 289 #, c-format
 290 msgid "Language `%s' is ambiguous"
 291 msgstr "Ngôn ngữ `%s' mơ hồ"
 292 
 293 #: src/main.c:467 src/main.c:528
 294 #, c-format
 295 msgid "Language `%s' is unknown"
 296 msgstr "Chưa biết ngôn ngữ `%s'"
 297 
 298 #: src/main.c:563
 299 #, c-format
 300 msgid "Format `%s' is ambiguous"
 301 msgstr "Dạng `%s' mơ hồ"
 302 
 303 #: src/main.c:568
 304 #, c-format
 305 msgid "Format `%s' is unknown"
 306 msgstr "Chưa biết dạng `%s' "
 307 
 308 #: src/main.c:629
 309 #, fuzzy
 310 msgid "Written by François Pinard <pinard@iro.umontreal.ca>.\n"
 311 msgstr "Tác giả: François Pinard <pinard@iro.umontreal.ca>.\n"
 312 
 313 #: src/main.c:632
 314 #, fuzzy
 315 msgid ""
 316 "\n"
 317 "Copyright (C) 1990-2022 Free Software Foundation, Inc.\n"
 318 msgstr ""
 319 "\n"
 320 "Bản quyền (C) năm 1990, 92, 93, 94, 96, 97, 99 Free Software Foundation, "
 321 "Inc.\n"
 322 
 323 #: src/main.c:636
 324 msgid ""
 325 "This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
 326 "warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
 327 msgstr ""
 328 "Đây là phần mềm tự do; hãy xem mã nguồn để thấy điều kiện sao chép.\n"
 329 "Không bảo đảm gì cả, dù khả năng bán hay khả năng làm việc dứt khoát.\n"
 330 
 331 #: src/main.c:690 src/main.c:704
 332 #, c-format
 333 msgid "Charset `%s' is unknown or ambiguous"
 334 msgstr "Bộ ký tự `%s' là chưa được biệt hoặc mơ hồ"
 335 
 336 #: src/main.c:735
 337 #, c-format
 338 msgid "Required argument is missing"
 339 msgstr "Thiếu đốí số bắt buộc"
 340 
 341 #: src/main.c:744
 342 #, c-format
 343 msgid "Request `%s' is erroneous"
 344 msgstr "Lời yêu cầu `%s' không đúng"
 345 
 346 #: src/main.c:841
 347 #, c-format
 348 msgid "Recoding %s..."
 349 msgstr "Đang mã hóa lại %s..."
 350 
 351 #: src/main.c:851
 352 #, c-format
 353 msgid " done\n"
 354 msgstr " xong rồi\n"
 355 
 356 #: src/main.c:889
 357 #, c-format
 358 msgid " failed: %s in step `%s..%s'\n"
 359 msgstr " không xong được: %s trong bước `%s..%s'\n"
 360 
 361 #: src/main.c:896
 362 #, c-format
 363 msgid "%s failed: %s in step `%s..%s'"
 364 msgstr "%s không xong được: %s trong bước `%s..%s'"
 365 
 366 #: src/main.c:915
 367 #, c-format
 368 msgid "%s in step `%s..%s'"
 369 msgstr "%s trong bước `%s..%s'"
 370 
 371 #: src/names.c:353
 372 #, c-format
 373 msgid "Charset %s already exists and is not %s"
 374 msgstr "Bộ ký tự %s tồn tại rồi, không là %s"
 375 
 376 #: src/names.c:848
 377 #, c-format
 378 msgid "Cannot list `%s', no names available for this charset"
 379 msgstr "Không ghi `%s' được vì không có tên nào cho bộ ký tự này"
 380 
 381 #: src/names.c:1000 src/names.c:1046
 382 #, c-format
 383 msgid "Dec Oct Hex  UCS2 Mne %s\n"
 384 msgstr "Hệ2 Hệ8 Hệ16  UCS2 Nhớ %s\n"
 385 
 386 #: src/names.c:1065
 387 #, c-format
 388 msgid "Sorry, no names available for `%s'"
 389 msgstr "Tiếc là không có tên nào cho `%s'"
 390 
 391 #: src/outer.c:115
 392 #, c-format
 393 msgid "Resurfacer set more than once for `%s'"
 394 msgstr "Đã lập việc tạo mặt lại hơn một lần cho `%s'"
 395 
 396 #: src/outer.c:122
 397 #, c-format
 398 msgid "Unsurfacer set more than once for `%s'"
 399 msgstr "Đã lập việc bỏ mặt hơn một lần cho `%s'"
 400 
 401 #: src/outer.c:470 src/recode.c:69 src/recode.c:81
 402 msgid "Virtual memory exhausted"
 403 msgstr "Hết bộ nhớ ảo rồì"
 404 
 405 #: src/recode.c:109
 406 #, fuzzy, c-format
 407 msgid "Codes %3d and %3u both recode to %3d"
 408 msgstr "Có mã hóa lại cả hai mã %3d và %3d thành %3d"
 409 
 410 #: src/recode.c:123
 411 #, fuzzy, c-format
 412 msgid "No character recodes to %3u"
 413 msgstr "Không mã hóa lại ký tự nào thành %3d"
 414 
 415 #: src/recode.c:124
 416 msgid "Cannot invert given one-to-one table"
 417 msgstr "Không đảo được bảng một-đối-một đã cho"
 418 
 419 #: src/recode.c:180 src/recode.c:192
 420 #, c-format
 421 msgid "Following diagnostics for `%s' to `%s'"
 422 msgstr "Đang theo phương pháp chẩn đoán cho `%s' đến `%s'"
 423 
 424 #: src/recode.c:185 src/recode.c:197
 425 #, fuzzy, c-format
 426 msgid "Pair no. %u: <%3d, %3d> conflicts with <%3d, %3d>"
 427 msgstr "Số cặp %d: <%3d, %3d> xung đột với <%3d, %3d>"
 428 
 429 #: src/recode.c:228
 430 msgid "Cannot complete table from set of known pairs"
 431 msgstr "Không thể xong tạo bảng từ bộ cặp được biết"
 432 
 433 #: src/recode.c:485
 434 msgid "Identity recoding, not worth a table"
 435 msgstr "Việc mã hóa lại chỉ giống hệt, không cần bảng toàn"
 436 
 437 #: src/recode.c:492
 438 msgid "Recoding is too complex for a mere table"
 439 msgstr "Việc mã hóa lại quá phức tạp đối với bảng"
 440 
 441 #: src/recode.c:524
 442 #, fuzzy, c-format
 443 msgid "%sConversion table generated mechanically by %s %s"
 444 msgstr "%sBảng chuyển đổi được tạo ra tự động do Free (Tự do) `%s' %s"
 445 
 446 #: src/recode.c:526
 447 #, c-format
 448 msgid "%sfor sequence %s.%s"
 449 msgstr "%sđối với dãy %s.%s"
 450 
 451 #: src/recode.c:748
 452 msgid "No table to print"
 453 msgstr "Không có bảng nào để in"
 454 
 455 #: src/request.c:35
 456 msgid "reversible"
 457 msgstr "có thể hoàn tác"
 458 
 459 #: src/request.c:37
 460 #, c-format
 461 msgid "%s to %s"
 462 msgstr "%s thành %s"
 463 
 464 #: src/request.c:38 src/request.c:40
 465 msgid "byte"
 466 msgstr "byte"
 467 
 468 #: src/request.c:39 src/request.c:41
 469 msgid "ucs2"
 470 msgstr "ucs2"
 471 
 472 #: src/request.c:39 src/request.c:41
 473 msgid "variable"
 474 msgstr "biến đổi"
 475 
 476 #: src/request.c:109
 477 msgid "*Unachievable*"
 478 msgstr "*Không xong đươc*"
 479 
 480 #: src/request.c:111
 481 msgid "*mere copy*"
 482 msgstr "*chỉ bản sao*"
 483 
 484 #: src/request.c:228
 485 msgid "Virtual memory exhausted!"
 486 msgstr "Hết bộ nhớ ảo rồi."
 487 
 488 #: src/request.c:252
 489 msgid "Step initialisation failed"
 490 msgstr "Không khởi động bước được"
 491 
 492 #: src/request.c:259
 493 msgid "Step initialisation failed (unprocessed options)"
 494 msgstr "Không khởi động bước được (chưa xử lý tùy chọn)"
 495 
 496 #: src/request.c:573
 497 #, c-format
 498 msgid "Request: %s\n"
 499 msgstr "Lời yêu cầu: %s\n"
 500 
 501 #: src/request.c:740
 502 #, c-format
 503 msgid "Shrunk to: %s\n"
 504 msgstr "Đã co lại cho: %s\n"
 505 
 506 #: src/request.c:847 src/request.c:956
 507 #, c-format
 508 msgid "Unrecognised surface name `%s'"
 509 msgstr "Chưa chấp nhận tên mặt `%s'"
 510 
 511 #: src/request.c:927
 512 #, c-format
 513 msgid "No way to recode from `%s' to `%s'"
 514 msgstr "Không có cách mã hóa lại tư `%s' sang `%s'"
 515 
 516 #: src/request.c:1037
 517 msgid "Expecting `..' in request"
 518 msgstr "Đang ngờ `..' trong lời yêu cầu"
 519 
 520 #: src/task.c:458
 521 #, c-format
 522 msgid "Child process wait status is 0x%0.2x"
 523 msgstr "Trạng thái đời của xử lý con là 0x%0.2x"
 524 
 525 #: src/testdump.c:305
 526 msgid ""
 527 "UCS2  Mne  Description\n"
 528 "\n"
 529 msgstr ""
 530 "UCS2  Nhớ  Mô tả\n"
 531 "\n"
 532 
 533 #~ msgid "Syntax is deprecated, please prefer `%s'"
 534 #~ msgstr "Phản đối cú pháp ấy, hãy sử dụng `%s' thay thế"
 535 
 536 #~ msgid " -p, --sequence=pipe   use pipe machinery for sequencing passes\n"
 537 #~ msgstr ""
 538 #~ " -p, --sequence=pipe   sử dụng thiết bị _ống_ cho việc _sắp xếp_\n"
 539 
 540 #~ msgid " -p, --sequence=pipe   same as -i (on this system)\n"
 541 #~ msgstr " -p, --sequence=pipe   bằng cờ -i (trên hệ điều hành này)\n"
 542 
 543 #~ msgid ""
 544 #~ "\n"
 545 #~ "Report bugs to <recode-bugs@iro.umontreal.ca>.\n"
 546 #~ msgstr ""
 547 #~ "\n"
 548 #~ "Hãy thông báo lỗi cho <recode-bugs@iro.umontreal.ca>.\n"