"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "recode-3.7.12/po/sl.po" (17 Feb 2022, 26099 Bytes) of package /linux/misc/recode-3.7.12.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) PO translation source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 # -*- mode: po; coding: iso-latin-2; -*- Slovenian msg. catalog for GNU recode.
  2 # Copyright (C) 1996 Free Software Foundation, Inc.
  3 # Primoz Peterlin <primoz.peterlin@biofiz.mf.uni-lj.si>, 1996.
  4 #
  5 # $Id: recode-3.6.sl.po,v 1.2 2001/06/08 10:41:42 peterlin Exp $
  6 #
  7 msgid ""
  8 msgstr ""
  9 "Project-Id-Version: recode 3.6\n"
  10 "Report-Msgid-Bugs-To: rrt@sc3d.org\n"
  11 "POT-Creation-Date: 2022-02-17 11:35+0000\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2001-06-08 12:41+02:00\n"
  13 "Last-Translator: Primoz Peterlin <primoz.peterlin@biofiz.mf.uni-lj.si>\n"
  14 "Language-Team: Slovenian <sl@li.org>\n"
  15 "Language: sl\n"
  16 "MIME-Version: 1.0\n"
  17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  18 "Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
  19 "X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
  20 
  21 #: src/main.c:112
  22 msgid "No error"
  23 msgstr "Brez napak"
  24 
  25 #: src/main.c:115
  26 msgid "Non canonical input"
  27 msgstr "Nekanoničen vhod"
  28 
  29 #: src/main.c:118
  30 msgid "Ambiguous output"
  31 msgstr "Dvoumen izhod"
  32 
  33 #: src/main.c:121
  34 msgid "Untranslatable input"
  35 msgstr "Neprevedljiv vhod"
  36 
  37 #: src/main.c:124
  38 msgid "Invalid input"
  39 msgstr "Neveljaven vhod"
  40 
  41 #: src/main.c:127
  42 msgid "System detected problem"
  43 msgstr "Težave v sistemu"
  44 
  45 #: src/main.c:130
  46 msgid "Misuse of recoding library"
  47 msgstr "Zloraba pretvorne knjižnice"
  48 
  49 #: src/main.c:133
  50 msgid "Internal recoding bug"
  51 msgstr "Notranja napaki pri pretvorbi"
  52 
  53 # POZOR!!!
  54 # Tole bi nujno moral dobiti v roke pravnik...
  55 #: src/main.c:175
  56 #, fuzzy
  57 msgid ""
  58 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
  59 "it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
  60 "the Free Software Foundation; either version 3, or (at your option)\n"
  61 "any later version.\n"
  62 "\n"
  63 "This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
  64 "but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
  65 "MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
  66 "GNU General Public License for more details.\n"
  67 "\n"
  68 "You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
  69 "along with this program; if not, see <https://www.gnu.org/licenses/>.\n"
  70 msgstr ""
  71 "Ta program je prosta programska oprema; lahko ga redistribuirate in/ali\n"
  72 "spreminjate po pogojih, določenih v ,,GNU General Public License``, izdani\n"
  73 "pri Free Software Foundation; 2. izdaja (ali novejša, če razpolagate z "
  74 "njo).\n"
  75 "\n"
  76 "Ta program se distribuira v upanju, da je uporaben, vendar BREZ "
  77 "KAKRŠNEGAKOLI\n"
  78 "JAMSTVA; vključno z impliciranim jamstvom prodajnosti ali uporabnosti za\n"
  79 "izbrani namen. Za podrobnosti si oglejte ,,GNU General Public License``.\n"
  80 "\n"
  81 "Izvod ,,GNU General Public License`` bi moral biti priložen temu programu;\n"
  82 "če ni, pišite Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,\n"
  83 "Boston, MA 02111-1307, USA.\n"
  84 
  85 #: src/main.c:199
  86 #, c-format
  87 msgid "Try `%s %s' for more information.\n"
  88 msgstr "Poskusite ,%s %s` za dodatne informacije.\n"
  89 
  90 #: src/main.c:203
  91 #, fuzzy
  92 msgid "Recode converts files between various character sets and surfaces.\n"
  93 msgstr ""
  94 "Prosti ,recode` pretvarja datoteke med različnimi kodnimi nabori in "
  95 "prečrkovanji.\n"
  96 
  97 #: src/main.c:207
  98 #, c-format
  99 msgid ""
 100 "\n"
 101 "Usage: %s [OPTION]... [ [CHARSET] | REQUEST [FILE]... ]\n"
 102 msgstr ""
 103 "\n"
 104 "Uporaba: %s [IZBIRA]... [ [NABOR] | ZAHTEVA [DATOTEKA]... ]\n"
 105 
 106 #: src/main.c:210
 107 msgid ""
 108 "\n"
 109 "If a long option shows an argument as mandatory, then it is mandatory\n"
 110 "for the equivalent short option also. Similarly for optional arguments.\n"
 111 msgstr ""
 112 "\n"
 113 "Če je pri dolgi obliki izbire argument naveden kot obvezen, velja\n"
 114 "obveza tudi za kratko obliko. Podobno tudi za neobvezne argumente.\n"
 115 
 116 #: src/main.c:216
 117 #, fuzzy
 118 msgid ""
 119 "\n"
 120 "Listings:\n"
 121 " -l, --list[=FORMAT]    list one or all known charsets and aliases\n"
 122 " -k, --known=PAIRS     restrict charsets according to known PAIRS "
 123 "list\n"
 124 " -h, --header[=[LN/]NAME]  write table NAME on stdout using LN, then exit\n"
 125 " -T, --find-subsets     report all charsets being subset of others\n"
 126 " -C, --copyright      display Copyright and copying conditions\n"
 127 "   --help         display this help and exit\n"
 128 "   --version       output version information and exit\n"
 129 msgstr ""
 130 "\n"
 131 "Seznami:\n"
 132 " -l, --list[=OBLIKA]    izpiši enega ali vse kodirane nabore znakov\n"
 133 " -k, --known=PARI      izpiši nabore, ki ustrezajo podanim PAROM "
 134 "pretvorb\n"
 135 " -h, --header[=[JEZIK/]IME] izpiši pretvorno tabelo z danim IMENOM v prog. "
 136 "JEZIKU\n"
 137 " -F, --freeze-tables    izpiši modul v C z vsemi pretvornimi tabelami\n"
 138 " -T, --find-subsets     poročaj o vseh naborih, ki so podmnožica "
 139 "drugih\n"
 140 " -C, --copyright      izpiši dovoljenje za uporabo in razširjanje\n"
 141 "   --help         ta navodila\n"
 142 "   --version       različica programa\n"
 143 
 144 #: src/main.c:228
 145 #, fuzzy
 146 msgid ""
 147 "\n"
 148 "Operation modes:\n"
 149 " -v, --verbose      explain sequence of steps and report progress\n"
 150 " -q, --quiet, --silent  inhibit messages about irreversible recodings\n"
 151 " -f, --force       force recodings even when not reversible\n"
 152 " -t, --touch       touch the recoded files after replacement\n"
 153 " -i, -p, --sequence=STRATEGY ignored for backwards compatibility\n"
 154 msgstr ""
 155 "\n"
 156 "Načini dela:\n"
 157 " -v, --verbose      med potekom razlagaj korake in komentiraj "
 158 "napredek\n"
 159 " -q, --quiet, --silent  brez opozoril o neobrnljivih pretvorbah\n"
 160 " -f, --force       pretvorbo izvedi, četudi ni obrnljiva\n"
 161 " -t, --touch       pretvorjena datoteka naj nosi datum pretvorbe,\n"
 162 "             ne nastanka\n"
 163 " -i, --sequence=files  uporabi vmesne datoteke za zaporedne prehode\n"
 164 "   --sequence=memory  med prehodi hrani besedilo v pomnilniku\n"
 165 
 166 #: src/main.c:238
 167 #, fuzzy
 168 msgid ""
 169 "\n"
 170 "Fine tuning:\n"
 171 " -s, --strict      use strict mappings; discard untranslatable "
 172 "characters\n"
 173 " -d, --diacritics    convert only diacritics and special characters for\n"
 174 "             HTML/LaTeX/BibTeX\n"
 175 " -S, --source[=LN]   limit recoding to strings and comments as for LN\n"
 176 " -c, --colons      use colons instead of double quotes for diaeresis\n"
 177 " -g, --graphics     approximate IBMPC rulers by ASCII graphics\n"
 178 " -x, --ignore=CHARSET  ignore CHARSET while choosing a recoding path\n"
 179 " -I, --prefer-iconv   use iconv if possible\n"
 180 msgstr ""
 181 "\n"
 182 "Natančnejše nastavljanje:\n"
 183 " -s, --strict      uporabi strogo pretvorbo, celo na račun izgube "
 184 "znakov\n"
 185 " -d, --diacritics    pretvori samo preglašene in podobne znake za HTML/"
 186 "LaTeX\n"
 187 " -S, --source[=JEZIK]  omeji pretvorbe na nize in komentarje, kot v "
 188 "JEZIKU\n"
 189 " -c, --colons      nadomesti dierezo z dvopičjem, ne z dvojnim "
 190 "narekovajem\n"
 191 " -g, --graphics     semigrafične znake s PC pribl. nadomestimo z znaki "
 192 "ASCII\n"
 193 " -x, --ignore=NABOR   pri pretvorbi se izogni navedenemu vmesnemu NABORU\n"
 194 
 195 #: src/main.c:251
 196 msgid ""
 197 "\n"
 198 "Option -l with no FORMAT nor CHARSET list available charsets and surfaces.\n"
 199 "FORMAT is `decimal', `octal', `hexadecimal' or `full' (or one of `dohf').\n"
 200 msgstr ""
 201 "\n"
 202 "Izbira -l brez podane OBLIKE ali NABORA izpiše seznam vseh znanih kodnih "
 203 "naborov\n"
 204 "in prečrkovalnih shem. OBLIKA je lahko ,decimal` (desetiška), ,octal` "
 205 "(osmiška),\n"
 206 ",hexadecimal` (šestnajstiška) ali ,full` (polna), ali ena od črk ,dohf`.\n"
 207 
 208 #: src/main.c:257
 209 msgid ""
 210 "Unless DEFAULT_CHARSET is set in environment, CHARSET defaults to the "
 211 "locale\n"
 212 "dependent encoding, determined by LC_ALL, LC_CTYPE, LANG.\n"
 213 msgstr ""
 214 "Če ni določena spremenljivka DEFAULT_CHARSET, se privzame NABOR,\n"
 215 "določen s spremenljivkami LC_ALL, LC_CTYPE ali LANG.\n"
 216 
 217 #: src/main.c:262
 218 msgid ""
 219 "With -k, possible before charsets are listed for the given after CHARSET,\n"
 220 "both being tabular charsets, with PAIRS of the form `BEF1:AFT1,BEF2:"
 221 "AFT2,...'\n"
 222 "and BEFs and AFTs being codes are given as decimal numbers.\n"
 223 msgstr ""
 224 "Pri izbiri -k se izpišejo vsi možni startni nabori za podani ciljni nabor.\n"
 225 "Startni in ciljni nabor sta kodirana nabora znakov. PARI naj imajo obliko\n"
 226 ",,START1:CILJ1,START2:CILJ2...``, kjer so STARTn in CILJn desetiške kode \n"
 227 "znakov v startnem in ciljnem kodnem naboru.\n"
 228 
 229 #: src/main.c:267
 230 msgid ""
 231 "LN is some language, it may be `c', `perl' or `po'; `c' is the default.\n"
 232 msgstr "JEZIK je lahko ,c`, ,perl` ali ,po`; privzeto je ,c`.\n"
 233 
 234 #: src/main.c:270
 235 msgid ""
 236 "\n"
 237 "REQUEST is SUBREQUEST[,SUBREQUEST]...; SUBREQUEST is ENCODING[.."
 238 "ENCODING]...\n"
 239 "ENCODING is [CHARSET][/[SURFACE]]...; REQUEST often looks like BEFORE.."
 240 "AFTER,\n"
 241 "with BEFORE and AFTER being charsets. An omitted CHARSET implies the usual\n"
 242 "charset; an omitted [/SURFACE]... means the implied surfaces for CHARSET; "
 243 "a /\n"
 244 "with an empty surface name means no surfaces at all. See the manual.\n"
 245 msgstr ""
 246 "\n"
 247 "ZAHTEVEK ima obliko PODZAHTEVEK[,PODZAHTEVEK]...; PODZAHTEVEK ima obliko\n"
 248 "KODIRANJE[,KODIRANJE]...; KODIRANJE ima obliko [NABOR][/[SHEMA]]. ZAHTEVEK\n"
 249 "ima pogosto obliko PREJ..POTEM, kjer sta PREJ in POTEM kodirana nabora "
 250 "znakov.\n"
 251 "Izpuščeni NABOR pomeni privzetega; izpuščena [/SHEMA] pomeni privzeto\n"
 252 "prečrkovalno shemo za dani NABOR. Poševnica / brez sheme pomeni brez "
 253 "prečrkovalne\n"
 254 "sheme. Podrobnosti so v priročniku.\n"
 255 
 256 #: src/main.c:278
 257 #, fuzzy
 258 msgid ""
 259 "\n"
 260 "Each FILE is recoded over itself, destroying the original. If no\n"
 261 "FILE is specified, then act as a filter and recode stdin to stdout.\n"
 262 msgstr ""
 263 "\n"
 264 "Če nista podana niti -i niti -p, se uporabi -p, kadar ni podana DATOTEKA, \n"
 265 "sicer pa -i. Pretvorba vsake DATOTEKE se zapiše prek izvorne različice. Če\n"
 266 "DATOTEKA ni podana, recode deluje kot filter med standardnim vhodom in "
 267 "izhodom.\n"
 268 
 269 #: src/main.c:283
 270 msgid ""
 271 "\n"
 272 "Report bugs at https://github.com/rrthomas/recode\n"
 273 msgstr ""
 274 
 275 #: src/main.c:358
 276 #, c-format
 277 msgid "Symbol `%s' is unknown"
 278 msgstr "Znak ,%s` je neznan"
 279 
 280 #: src/main.c:429
 281 #, c-format
 282 msgid "Sequence `%s' is ambiguous"
 283 msgstr "Zaporedje ,%s` je dvoumno"
 284 
 285 #: src/main.c:434
 286 #, c-format
 287 msgid "Sequence `%s' is unknown"
 288 msgstr "Zaporedje ,%s` je neznano"
 289 
 290 #: src/main.c:462 src/main.c:523
 291 #, c-format
 292 msgid "Language `%s' is ambiguous"
 293 msgstr "Jezik ,%s` je dvoumen"
 294 
 295 #: src/main.c:467 src/main.c:528
 296 #, c-format
 297 msgid "Language `%s' is unknown"
 298 msgstr "Jezik ,%s` je neznan"
 299 
 300 #: src/main.c:563
 301 #, c-format
 302 msgid "Format `%s' is ambiguous"
 303 msgstr "Oblika ,%s` je dvoumna"
 304 
 305 #: src/main.c:568
 306 #, c-format
 307 msgid "Format `%s' is unknown"
 308 msgstr "Oblika ,%s` je neznana"
 309 
 310 #: src/main.c:629
 311 #, fuzzy
 312 msgid "Written by François Pinard <pinard@iro.umontreal.ca>.\n"
 313 msgstr "Avtor Franc,ois Pinard <pinard@iro.umontreal.ca>.\n"
 314 
 315 #: src/main.c:632
 316 #, fuzzy
 317 msgid ""
 318 "\n"
 319 "Copyright (C) 1990-2022 Free Software Foundation, Inc.\n"
 320 msgstr ""
 321 "\n"
 322 "Copyright (C) 1990, 92, 93, 94, 96, 97, 99 Free Software Foundation, Inc.\n"
 323 
 324 #: src/main.c:636
 325 msgid ""
 326 "This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
 327 "warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
 328 msgstr ""
 329 "To je prost program; pogoji, pod katerimi ga lahko uporabljate, "
 330 "razmnožujete\n"
 331 "in razširjate so navedeni v izvorni kodi. Za program ni NOBENEGA jamstva,\n"
 332 "niti jamstev USTREZNOSTI ZA PRODAJO ali PRIMERNOSTI ZA UPORABO.\n"
 333 
 334 #: src/main.c:690 src/main.c:704
 335 #, c-format
 336 msgid "Charset `%s' is unknown or ambiguous"
 337 msgstr "Nabor znakov ,%s` je neznan ali dvoumen"
 338 
 339 #: src/main.c:735
 340 #, c-format
 341 msgid "Required argument is missing"
 342 msgstr "Zahtevani argument manjka"
 343 
 344 #: src/main.c:744
 345 #, c-format
 346 msgid "Request `%s' is erroneous"
 347 msgstr "Zahteva ,%s` je napačna"
 348 
 349 #: src/main.c:841
 350 #, c-format
 351 msgid "Recoding %s..."
 352 msgstr "Pretvarjamo %s..."
 353 
 354 #: src/main.c:851
 355 #, c-format
 356 msgid " done\n"
 357 msgstr " opravljeno\n"
 358 
 359 #: src/main.c:889
 360 #, c-format
 361 msgid " failed: %s in step `%s..%s'\n"
 362 msgstr " neuspešno: %s v koraku ,%s..%s`\n"
 363 
 364 #: src/main.c:896
 365 #, c-format
 366 msgid "%s failed: %s in step `%s..%s'"
 367 msgstr "%s neuspešno: %s v koraku ,%s..%s`"
 368 
 369 #: src/main.c:915
 370 #, c-format
 371 msgid "%s in step `%s..%s'"
 372 msgstr "%s v koraku ,%s..%s`"
 373 
 374 #: src/names.c:353
 375 #, c-format
 376 msgid "Charset %s already exists and is not %s"
 377 msgstr "Nabor %s že obstaja in ni %s"
 378 
 379 #: src/names.c:848
 380 #, c-format
 381 msgid "Cannot list `%s', no names available for this charset"
 382 msgstr "Izpis ,%s' ni mogoč, imen za ta nabor ni na voljo"
 383 
 384 #: src/names.c:1000 src/names.c:1046
 385 #, c-format
 386 msgid "Dec Oct Hex  UCS2 Mne %s\n"
 387 msgstr "des osm Hex  UCS2 Mne %s\n"
 388 
 389 #: src/names.c:1065
 390 #, c-format
 391 msgid "Sorry, no names available for `%s'"
 392 msgstr "Imena za ,%s` niso na voljo"
 393 
 394 #: src/outer.c:115
 395 #, c-format
 396 msgid "Resurfacer set more than once for `%s'"
 397 msgstr "Več kot ena prečrkovalna shema uvedena za ,%s`"
 398 
 399 #: src/outer.c:122
 400 #, c-format
 401 msgid "Unsurfacer set more than once for `%s'"
 402 msgstr "Več kot ena prečrkovalna shema preklicana za ,%s`"
 403 
 404 #: src/outer.c:470 src/recode.c:69 src/recode.c:81
 405 msgid "Virtual memory exhausted"
 406 msgstr "Virtualni pomnilnik porabljen"
 407 
 408 #: src/recode.c:109
 409 #, fuzzy, c-format
 410 msgid "Codes %3d and %3u both recode to %3d"
 411 msgstr "Kodi %3d in %3d se obe preslikata v %3d"
 412 
 413 #: src/recode.c:123
 414 #, fuzzy, c-format
 415 msgid "No character recodes to %3u"
 416 msgstr "Noben znak se ne preslika v %3d"
 417 
 418 #: src/recode.c:124
 419 msgid "Cannot invert given one-to-one table"
 420 msgstr "Dana tabela eden-v-enega ni obrnljiva"
 421 
 422 #: src/recode.c:180 src/recode.c:192
 423 #, c-format
 424 msgid "Following diagnostics for `%s' to `%s'"
 425 msgstr "Sledi diagnostika za pretvorbo iz ,%s' v ,%s'"
 426 
 427 #: src/recode.c:185 src/recode.c:197
 428 #, fuzzy, c-format
 429 msgid "Pair no. %u: <%3d, %3d> conflicts with <%3d, %3d>"
 430 msgstr "Par št. %d: <%3d, %3d> je v nesoglasju z <%3d, %3d>"
 431 
 432 #: src/recode.c:228
 433 msgid "Cannot complete table from set of known pairs"
 434 msgstr "Iz množice znanih parov ni mogoče dokončati tabele"
 435 
 436 #: src/recode.c:485
 437 msgid "Identity recoding, not worth a table"
 438 msgstr "Pretvorba je trivialna, nevredna tabele"
 439 
 440 #: src/recode.c:492
 441 msgid "Recoding is too complex for a mere table"
 442 msgstr "Pretvorba je prezapletena za tabelo"
 443 
 444 #: src/recode.c:524
 445 #, fuzzy, c-format
 446 msgid "%sConversion table generated mechanically by %s %s"
 447 msgstr "%sPretvorna tabela mehanično generirana s prostim ,%s` %s"
 448 
 449 #: src/recode.c:526
 450 #, c-format
 451 msgid "%sfor sequence %s.%s"
 452 msgstr "%sza zaporedje %s.%s"
 453 
 454 #: src/recode.c:748
 455 msgid "No table to print"
 456 msgstr "Tabele ni"
 457 
 458 #: src/request.c:35
 459 msgid "reversible"
 460 msgstr "obrnljivo"
 461 
 462 #: src/request.c:37
 463 #, c-format
 464 msgid "%s to %s"
 465 msgstr "%s v %s"
 466 
 467 #: src/request.c:38 src/request.c:40
 468 msgid "byte"
 469 msgstr "bajt"
 470 
 471 #: src/request.c:39 src/request.c:41
 472 msgid "ucs2"
 473 msgstr "UCS2"
 474 
 475 #: src/request.c:39 src/request.c:41
 476 msgid "variable"
 477 msgstr "spremenljivo"
 478 
 479 #: src/request.c:109
 480 msgid "*Unachievable*"
 481 msgstr "*Nedosegljivo*"
 482 
 483 #: src/request.c:111
 484 msgid "*mere copy*"
 485 msgstr "*zgolj prepis*"
 486 
 487 #: src/request.c:228
 488 msgid "Virtual memory exhausted!"
 489 msgstr "Virtualni pomnilnik porabljen!"
 490 
 491 #: src/request.c:252
 492 msgid "Step initialisation failed"
 493 msgstr "Inicializacija koraka neuspešna"
 494 
 495 #: src/request.c:259
 496 msgid "Step initialisation failed (unprocessed options)"
 497 msgstr "Inicializacija koraka neuspešna (nepredelane izbire)"
 498 
 499 #: src/request.c:573
 500 #, c-format
 501 msgid "Request: %s\n"
 502 msgstr "Zahtevek: %s\n"
 503 
 504 #: src/request.c:740
 505 #, c-format
 506 msgid "Shrunk to: %s\n"
 507 msgstr "Skrčeno v: %s\n"
 508 
 509 #: src/request.c:847 src/request.c:956
 510 #, c-format
 511 msgid "Unrecognised surface name `%s'"
 512 msgstr "Neprepoznano ime prečrkovalne sheme ,%s`"
 513 
 514 #: src/request.c:927
 515 #, c-format
 516 msgid "No way to recode from `%s' to `%s'"
 517 msgstr "Pretvorba iz ,%s` v ,%s` ni izvedljiva"
 518 
 519 #: src/request.c:1037
 520 msgid "Expecting `..' in request"
 521 msgstr "V zahtevku pričakujemo ,..`"
 522 
 523 #: src/task.c:458
 524 #, c-format
 525 msgid "Child process wait status is 0x%0.2x"
 526 msgstr "Čakalni status procesa potomca je 0x%0.2x"
 527 
 528 #: src/testdump.c:305
 529 msgid ""
 530 "UCS2  Mne  Description\n"
 531 "\n"
 532 msgstr ""
 533 "UCS2  Mne  Opis\n"
 534 "\n"
 535 
 536 #~ msgid "Syntax is deprecated, please prefer `%s'"
 537 #~ msgstr "Neodobravana skladnja; prosimo, uporabljajte ,%s`"
 538 
 539 #~ msgid " -p, --sequence=pipe   use pipe machinery for sequencing passes\n"
 540 #~ msgstr " -p, --sequence=pipe   uporabi cevovode za nizanje prehodov\n"
 541 
 542 #~ msgid " -p, --sequence=pipe   same as -i (on this system)\n"
 543 #~ msgstr " -p, --sequence=pipe   isto kot -i (na tem sistemu)\n"
 544 
 545 #~ msgid ""
 546 #~ "\n"
 547 #~ "Report bugs to <recode-bugs@iro.umontreal.ca>.\n"
 548 #~ msgstr ""
 549 #~ "\n"
 550 #~ "Sporočila o napakah javite na <recode-bugs@iro.umontreal.ca>.\n"
 551 
 552 #~ msgid "CHARSET has no default, define DEFAULT_CHARSET in the environment.\n"
 553 #~ msgstr ""
 554 #~ "NABOR nima privzete vrednosti; določite spremenljivko okolja "
 555 #~ "DEFAULT_CHARSET.\n"
 556 
 557 #~ msgid "Ambiguous sequence `%s'"
 558 #~ msgstr "Dvoumno zaporedje ,%s`"
 559 
 560 #~ msgid "Unknown sequence `%s'"
 561 #~ msgstr "Neznano zaporedje ,%s`"
 562 
 563 #~ msgid "Ambiguous language `%s'"
 564 #~ msgstr "Dvoumen jezik ,%s`"
 565 
 566 #~ msgid "Unknown language `%s'"
 567 #~ msgstr "Neznan jezik ,%s`"
 568 
 569 #~ msgid "Ambiguous format `%s'"
 570 #~ msgstr "Dvoumen format ,%s`"
 571 
 572 #~ msgid "Unknown format `%s'"
 573 #~ msgstr "Neznan format ,%s`"
 574 
 575 #~ msgid "Erroneous request `%s'"
 576 #~ msgstr "Napačen zahtevek ,%s`"
 577 
 578 #~ msgid "  Each input char transforms into an output string,\n"
 579 #~ msgstr "  Vsak vhodni znak se preslika v niz znakov,\n"
 580 
 581 #~ msgid "  Each input char transforms into an output string.\n"
 582 #~ msgstr "  Vsak vhodni znak se preslika v niz znakov.\n"
 583 
 584 #~ msgid "  Programming is needed to handle multichar input.\n"
 585 #~ msgstr "  Nabori z več kot 8 biti zahtevajo programiranje.\n"
 586 
 587 #~ msgid "  The recoding might not be reversible.\n"
 588 #~ msgstr "  Pretvorba morda ni obrnjiva.\n"
 589 
 590 #~ msgid "  The recoding should be reversible.\n"
 591 #~ msgstr "  Pretvorba bi morala biti obrnljiva.\n"
 592 
 593 #~ msgid "  programming is needed to handle multichar input.\n"
 594 #~ msgstr "  nabori z več kot 8 biti zahtevajo programiranje.\n"
 595 
 596 #~ msgid " UNACHIEVABLE\n"
 597 #~ msgstr " NEIZVEDLJIVO\n"
 598 
 599 #~ msgid "%s: Recoding is not reversible"
 600 #~ msgstr "%s: Pretvorba ni obrnljiva"
 601 
 602 #~ msgid ", %d saved by merging"
 603 #~ msgstr ", %d znakov prihranjenih pri združevanju"
 604 
 605 #~ msgid "/* Conversion table from `%s' charset to `%s' charset.\n"
 606 #~ msgstr "/* Tabela za pretvorbo iz nabora ,%s' v nabor ,%s'.\n"
 607 
 608 #~ msgid "Cannot auto check on %s"
 609 #~ msgstr "Nabora %s ni mogoče avtomatično preveriti"
 610 
 611 #~ msgid "Cannot auto check the ignored charset"
 612 #~ msgstr "Izpuščenega nabora ni mogoče avtomatično preveriti"
 613 
 614 #~ msgid "Currently, -s is ignored when -g is selected"
 615 #~ msgstr "Za zdaj je izbira -s ignorirana, kadar je izbrano -g"
 616 
 617 #~ msgid "Hash stats: %d names using %d buckets out of %d\n"
 618 #~ msgstr ""
 619 #~ "Statistika za razpršitveno tabelo: %d imen porabilo %d od %d košev\n"
 620 
 621 #~ msgid "Internal error - strategy undecided"
 622 #~ msgstr "Interna napaka - neodločen o strategiji"
 623 
 624 #~ msgid "MAX_CHARSETS is too small"
 625 #~ msgstr "MAX_CHARSETS premajhno"
 626 
 627 #~ msgid "MAX_SEQUENCE is too small"
 628 #~ msgstr "MAX_SEQUENCE premajhno"
 629 
 630 #~ msgid "MAX_SINGLE_STEPS is too small"
 631 #~ msgstr "MAX_SINGLE_STEPS premajhno"
 632 
 633 #~ msgid "Mere copy for the trivial recoding\n"
 634 #~ msgstr "Zgolj kopija za trivialno pretvorbo\n"
 635 
 636 #~ msgid "ONE to SAME"
 637 #~ msgstr "EDEN v ISTEGA"
 638 
 639 #~ msgid "Recoding is not reversible"
 640 #~ msgstr "Pretvorba ni obrnljiva"
 641 
 642 #~ msgid "Simplified to: "
 643 #~ msgstr "Poenostavljeno: "
 644 
 645 #~ msgid "UNACHIEVABLE recoding!\n"
 646 #~ msgstr "NEIZVEDLJIVA pretvorba!\n"
 647 
 648 #~ msgid "You may not explicitly recode from RFC 1345"
 649 #~ msgstr "Eksplicitna pretvorba iz RFC 1345 ni izvedljiva"
 650 
 651 #~ msgid " -o, --sequence=popen  same as -i (on this system)\n"
 652 #~ msgstr " -o, --sequence=popen  isto kot -I (na tem sistemu)\n"
 653 
 654 #~ msgid ""
 655 #~ " -o, --sequence=popen  use popen machinery for sequencing passes\n"
 656 #~ msgstr " -o, --sequence=popen  uporabi mehanizem ,popen'\n"
 657 
 658 #~ msgid ""
 659 #~ " -q, --quiet, --silent  inhibit messages about irreversible recodings\n"
 660 #~ " -s, --strict      use strict mappings, even loose characters\n"
 661 #~ " -t, --touch       touch the recoded files after replacement\n"
 662 #~ " -v, --verbose      explain sequence of steps and report progress\n"
 663 #~ " -x, --ignore=CHARSET  ignore CHARSET while choosing a recoding path\n"
 664 #~ "\n"
 665 #~ "If none of -i, -o and -p are given, presume -p if no FILE, else -i.\n"
 666 #~ "Each FILE is recoded over itself, destroying the original. If no\n"
 667 #~ "FILE is specified, then act as a filter and recode stdin to stdout.\n"
 668 #~ msgstr ""
 669 #~ " -q, --quiet, --silent  brez sporočil o neobrnljivih pretvorbah\n"
 670 #~ " -s, --strict      striktna pretvorba, tudi na škodo izgubljenih "
 671 #~ "znakov\n"
 672 #~ " -t, --touch       končna datoteka naj nosi datum pretvorbe, ne "
 673 #~ "nastanka\n"
 674 #~ " -v, --verbose      z razlago poteka pretvorbe\n"
 675 #~ " -x, --ignore=NABOR   izpusti NABOR pri izbiri poti pretvorbe\n"
 676 #~ "\n"
 677 #~ "Če ni podan -i, -o, ali -p, se privzame -p, kadar ni podana DATOTEKA, "
 678 #~ "sicer -i.\n"
 679 #~ "Vsaka DATOTEKA se pretvori čez samo sebe in uniči izvirnik. Če DATOTEKA\n"
 680 #~ "ni podana, deluje kot filter in pretvarja podatke z vhoda na izhod.\n"
 681 
 682 #~ msgid "BEFORE and AFTER both default to `%s' when needed.\n"
 683 #~ msgstr "Če nabor PREJ ali POTEM ni podan, se nadomesti z ,%s'\n"
 684 
 685 # POZOR
 686 #~ msgid ""
 687 #~ "Mandatory or optional arguments to long options are mandatory or "
 688 #~ "optional\n"
 689 #~ "for short options too.\n"
 690 #~ "\n"
 691 #~ " -C, --copyright    display Copyright and copying conditions\n"
 692 #~ " -a, --auto-check   report about some or all recoding paths, then "
 693 #~ "exit\n"
 694 #~ " -l, --list[=FORMAT]  list one or all known charsets\n"
 695 #~ " -k, --known=PAIRS   restrict charsets according to known PAIRS list\n"
 696 #~ "   --help      display this help and exit\n"
 697 #~ "   --version     output version information and exit\n"
 698 #~ "\n"
 699 #~ "FORMAT is a word among decimal, octal, hexadecimal or full (which may be\n"
 700 #~ "abbreviated to one of `dohf'), it defaults to just the canonical name.\n"
 701 #~ "With -k, possible before charsets are listed for the given after "
 702 #~ "CHARSET,\n"
 703 #~ "both being RFC1345 charsets, with PAIRS of the form `BEF1:AFT1,BEF2:"
 704 #~ "AFT2,...\n"
 705 #~ "and BEFs and AFTs being codes. All codes are given as decimal numbers.\n"
 706 #~ msgstr ""
 707 #~ "Argumenti, ki so obvezni za dolge oblike izbir so obvezni tudi za kratke "
 708 #~ "oblike,\n"
 709 #~ "in enako velja za neobvezne argumente.\n"
 710 #~ "\n"
 711 #~ " -C, --copyright    obvestilo avtorskih pravicah\n"
 712 #~ " -a, --auto-check   poročilo o možnih pretvorbah\n"
 713 #~ " -l, --list[=FORMAT]  seznam znanih naborov, ali izpis nabora znakov\n"
 714 #~ " -k, --known=PARI   omejitev naborov na seznam znanih PAROV\n"
 715 #~ "   --help      ta navodila\n"
 716 #~ "   --version     verzija programa\n"
 717 #~ "\n"
 718 #~ "FORMAT izpisa je eden od naslednjih: decimal, octal, hexadecimal ali full "
 719 #~ "(možna\n"
 720 #~ "je okrajšava na prvo črko: dohf), privzeta izbira je samo kanonično ime "
 721 #~ "nabora.\n"
 722 #~ "With -k, possible before charsets are listed for the given after "
 723 #~ "CHARSET,\n"
 724 #~ "both being RFC1345 charsets, with PAIRS of the form `BEF1:AFT1,BEF2:"
 725 #~ "AFT2,...\n"
 726 #~ "and BEFs and AFTs being codes. All codes are given as decimal numbers.\n"
 727 
 728 #~ msgid ""
 729 #~ "Option -l with no FORMAT nor CHARSET list all charsets, also see the "
 730 #~ "Texinfo\n"
 731 #~ "documentation. My preferred charsets are (each user has preferences):\n"
 732 #~ "\n"
 733 #~ " ascii-bs  ASCII (7-bit), using backspace to apply diacritics\n"
 734 #~ " ibmpc   IBM-PC 8-bit characters, with proper newlines\n"
 735 #~ " latex   LaTeX coding of foreign and diacriticized characters\n"
 736 #~ " latin1   ISO Latin-1 8-bit extension of ASCII\n"
 737 #~ " texte   Easy French convention for transmitting email messages\n"
 738 #~ msgstr ""
 739 #~ "Izbira -l brez podanih FORMAT ali NABOR dá seznam vseh naborov, oglejte "
 740 #~ "si še\n"
 741 #~ "dokumentacijo v Texinfo. Moji priljubljeni nabori (vsak uporabnik ima "
 742 #~ "svoje):\n"
 743 #~ "\n"
 744 #~ " ascii-bs  7-bitni ASCII, z uporabo Backspace za tisk diakritičnih "
 745 #~ "znakov\n"
 746 #~ " ibmpc   8-bitni nabor IBM-PC, zaključek vrstice CR LF\n"
 747 #~ " latex   LaTeX-ov zapis diakritičnih znakov\n"
 748 #~ " latin1   ISO Latin-1 8-bitna razširitev ASCII\n"
 749 #~ " texte   enostavna francoska konvencija za prenos elektronske pošte\n"
 750 
 751 #~ msgid ""
 752 #~ "\n"
 753 #~ " -c, --colons      use colons instead of double quotes for "
 754 #~ "diaeresis\n"
 755 #~ " -d, --diacritics    limit conversion to diacritics or alike for "
 756 #~ "LaTeX\n"
 757 #~ " -f, --force       force recodings even if they are not "
 758 #~ "reversible\n"
 759 #~ "             (BEWARE: in this version, -f is always "
 760 #~ "selected)\n"
 761 #~ " -g, --graphics     approximate IBMPC rulers by ASCII graphics\n"
 762 #~ " -h, --header[=NAME]   write C code with table NAME on stdout, then "
 763 #~ "exit\n"
 764 #~ " -i, --sequence=files  use intermediate files for sequencing passes\n"
 765 #~ msgstr ""
 766 #~ "\n"
 767 #~ " -c, --colons      dvopičje namesto narekovajev za preglas\n"
 768 #~ " -d, --diacritics    limit conversion to diacritics or alike for "
 769 #~ "LaTeX\n"
 770 #~ " -f, --force       force recodings even if they are not "
 771 #~ "reversible\n"
 772 #~ "             (BEWARE: in this version, -f is always "
 773 #~ "selected)\n"
 774 #~ " -g, --graphics     grafične znake IBMPC aproksimiraj z ASCII\n"
 775 #~ " -h, --header[=NAME]   write C code with table NAME on stdout, then "
 776 #~ "exit\n"
 777 #~ " -i, --sequence=files  use intermediate files for sequencing passes\n"
 778 
 779 #~ msgid ""
 780 #~ "\n"
 781 #~ "Usage: %s [OPTION]... [BEFORE]:[AFTER] [FILE]...\n"
 782 #~ msgstr ""
 783 #~ "\n"
 784 #~ "Uporaba: %s [IZBIRA]... [PREJ]:[POTEM] [DATOTEKA]...\n"
 785 
 786 #~ msgid "many to many"
 787 #~ msgstr "več v več"
 788 
 789 #~ msgid "many to one"
 790 #~ msgstr "več v enega"
 791 
 792 #~ msgid "one to many"
 793 #~ msgstr "eden v več"
 794 
 795 #~ msgid "one to one"
 796 #~ msgstr "eden v enega"
 797 
 798 #~ msgid "steps: %d"
 799 #~ msgstr "korakov: %d"