"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "recode-3.7.12/po/sk.po" (17 Feb 2022, 17186 Bytes) of package /linux/misc/recode-3.7.12.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) PO translation source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 # Slovak translation of recode
  2 # Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.
  3 # This file is distributed under the same license as the recode package.
  4 # Ivan Masár <helix84@centrum.sk>, 2008.
  5 #
  6 msgid ""
  7 msgstr ""
  8 "Project-Id-Version: recode 3.6\n"
  9 "Report-Msgid-Bugs-To: rrt@sc3d.org\n"
  10 "POT-Creation-Date: 2022-02-17 11:35+0000\n"
  11 "PO-Revision-Date: 2008-04-18 10:24+0100\n"
  12 "Last-Translator: Ivan Masár <helix84@centrum.sk>\n"
  13 "Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
  14 "Language: sk\n"
  15 "MIME-Version: 1.0\n"
  16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  18 "X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
  19 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=((n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2);\n"
  20 
  21 #: src/main.c:112
  22 msgid "No error"
  23 msgstr "Žiadna chyba"
  24 
  25 #: src/main.c:115
  26 msgid "Non canonical input"
  27 msgstr "Chýba kanonický vstup"
  28 
  29 #: src/main.c:118
  30 msgid "Ambiguous output"
  31 msgstr "Nejednoznačný výstup"
  32 
  33 #: src/main.c:121
  34 msgid "Untranslatable input"
  35 msgstr "Nepreložiteľný vstup"
  36 
  37 #: src/main.c:124
  38 msgid "Invalid input"
  39 msgstr "Neplatný vstup"
  40 
  41 #: src/main.c:127
  42 msgid "System detected problem"
  43 msgstr "Systém zistil problém"
  44 
  45 #: src/main.c:130
  46 msgid "Misuse of recoding library"
  47 msgstr "Chybné použitie knižnice na zmenu kódovania"
  48 
  49 #: src/main.c:133
  50 msgid "Internal recoding bug"
  51 msgstr "Vnútorná chyba zmeny kódovania"
  52 
  53 #: src/main.c:175
  54 #, fuzzy
  55 msgid ""
  56 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
  57 "it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
  58 "the Free Software Foundation; either version 3, or (at your option)\n"
  59 "any later version.\n"
  60 "\n"
  61 "This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
  62 "but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
  63 "MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
  64 "GNU General Public License for more details.\n"
  65 "\n"
  66 "You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
  67 "along with this program; if not, see <https://www.gnu.org/licenses/>.\n"
  68 msgstr ""
  69 "Tento program je slobodný softvér; môžete ho šíriť a modifikovať\n"
  70 "podľa podmienok GNU General Public License, ktorú publikovala\n"
  71 "Free Software Foundation; buď verzie 2 alebo (podľa vášho\n"
  72 "rozhodnutia) ktorejkoľvek neskoršej verzie.\n"
  73 "\n"
  74 "Tento program je rozširovaný v nádeji, že bude užitočný, avšak BEZ "
  75 "AKEJKOĽVEK\n"
  76 "ZÁRUKY; neposkytujú sa ani odvodené záruky PREDAJNOSTI alebo VHODNOSTI NA\n"
  77 "KONKRÉTNY ÚČEL. Ďalšie podrobnosti nájdete v GNU General Public License.\n"
  78 "\n"
  79 "Kópia GNU General Public License mala byť dodaná spolu s týmto\n"
  80 "programom; pokiaľ sa tak nestalo, napíšte do Free Software Foundation, "
  81 "Inc.,\n"
  82 "59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.\n"
  83 
  84 #: src/main.c:199
  85 #, c-format
  86 msgid "Try `%s %s' for more information.\n"
  87 msgstr "Skúste viac informácií pomocou „%s %s\n"
  88 
  89 #: src/main.c:203
  90 #, fuzzy
  91 msgid "Recode converts files between various character sets and surfaces.\n"
  92 msgstr "„recode“ prevádza súbory medzi rôznymi znakovými sadami a povrchmi.\n"
  93 
  94 #: src/main.c:207
  95 #, c-format
  96 msgid ""
  97 "\n"
  98 "Usage: %s [OPTION]... [ [CHARSET] | REQUEST [FILE]... ]\n"
  99 msgstr ""
 100 "\n"
 101 "Použitie: %s [VOĽBA]... [ [ZNAKSAD] | CIEĽ [SÚBOR]... ]\n"
 102 
 103 #: src/main.c:210
 104 msgid ""
 105 "\n"
 106 "If a long option shows an argument as mandatory, then it is mandatory\n"
 107 "for the equivalent short option also. Similarly for optional arguments.\n"
 108 msgstr ""
 109 "\n"
 110 "Ak je pri dlhej voľbe zobrazený argument ako povinný, je povinný aj\n"
 111 "pri zodpovedajúcej krátkej voľbe. Obdobne pre voliteľné argumenty.\n"
 112 
 113 #: src/main.c:216
 114 #, fuzzy
 115 msgid ""
 116 "\n"
 117 "Listings:\n"
 118 " -l, --list[=FORMAT]    list one or all known charsets and aliases\n"
 119 " -k, --known=PAIRS     restrict charsets according to known PAIRS "
 120 "list\n"
 121 " -h, --header[=[LN/]NAME]  write table NAME on stdout using LN, then exit\n"
 122 " -T, --find-subsets     report all charsets being subset of others\n"
 123 " -C, --copyright      display Copyright and copying conditions\n"
 124 "   --help         display this help and exit\n"
 125 "   --version       output version information and exit\n"
 126 msgstr ""
 127 "\n"
 128 "Výpisy:\n"
 129 " -l, --list[=FORMÁT]    vypísať jednu alebo všetky známe znakové sady a "
 130 "aliasy\n"
 131 " -k, --known=PÁRY      obmedziť znakové sady podľa známeho zoznamu "
 132 "PÁRov\n"
 133 " -h, --header[=[JA/]MENO]  zapísať na štand. výstup tabuľku MENO pomocou "
 134 "JA, potom skončiť\n"
 135 " -F, --freeze-tables    zapísať C modul obsahujúci všetky tabuľky\n"
 136 " -T, --find-subsets     oznamovať všetky znakové sady ako podmnožiny "
 137 "iných\n"
 138 " -C, --copyright      zobraziť autorské práva a podmienky šírenia\n"
 139 "   --help         zobraziť tohto pomocníka a skončiť\n"
 140 "   --version       zobraziť informácie o verzii a skončiť\n"
 141 
 142 #: src/main.c:228
 143 #, fuzzy
 144 msgid ""
 145 "\n"
 146 "Operation modes:\n"
 147 " -v, --verbose      explain sequence of steps and report progress\n"
 148 " -q, --quiet, --silent  inhibit messages about irreversible recodings\n"
 149 " -f, --force       force recodings even when not reversible\n"
 150 " -t, --touch       touch the recoded files after replacement\n"
 151 " -i, -p, --sequence=STRATEGY ignored for backwards compatibility\n"
 152 msgstr ""
 153 "\n"
 154 "Režimy prevádzky:\n"
 155 " -v, --verbose      vysvetliť postupnosť krokov a oznamovať priebeh\n"
 156 " -q, --quiet, --silent  potlačiť správy o nevratnej zmene kódovania\n"
 157 " -f, --force       vynútiť zmenu kódovania aj ak je nevratná\n"
 158 " -t, --touch       po zmene aktualizovať dátum súboru\n"
 159 " -i, --sequence=files  pri následných prechodoch použiť dočasné súbory\n"
 160 "   --sequence=memory  pri následných prechodoch použiť odkladanie v "
 161 "pamäti\n"
 162 
 163 #: src/main.c:238
 164 #, fuzzy
 165 msgid ""
 166 "\n"
 167 "Fine tuning:\n"
 168 " -s, --strict      use strict mappings; discard untranslatable "
 169 "characters\n"
 170 " -d, --diacritics    convert only diacritics and special characters for\n"
 171 "             HTML/LaTeX/BibTeX\n"
 172 " -S, --source[=LN]   limit recoding to strings and comments as for LN\n"
 173 " -c, --colons      use colons instead of double quotes for diaeresis\n"
 174 " -g, --graphics     approximate IBMPC rulers by ASCII graphics\n"
 175 " -x, --ignore=CHARSET  ignore CHARSET while choosing a recoding path\n"
 176 " -I, --prefer-iconv   use iconv if possible\n"
 177 msgstr ""
 178 "\n"
 179 "Dolaďovanie:\n"
 180 " -s, --strict      použiť prísne mapovanie, povoliť stratu znakov\n"
 181 " -d, --diacritics    previesť iba diakritiku alebo pod. pre HTML/LaTeX\n"
 182 " -S, --source[=JA]   obmedziť zmenu kódovania na reťazce a komentáre "
 183 "podľa JA\n"
 184 " -c, --colons      použiť na mieste úvodzoviek apostrofy namiesto "
 185 "dvojitých apostrofov\n"
 186 " -g, --graphics     aproximovať IBMPC okraje pomocou ASCII grafiky\n"
 187 " -x, --ignore=ZNAKSAD  ignorovať ZNAKSAD pri výbere cesty zmeny kódovania\n"
 188 
 189 #: src/main.c:251
 190 msgid ""
 191 "\n"
 192 "Option -l with no FORMAT nor CHARSET list available charsets and surfaces.\n"
 193 "FORMAT is `decimal', `octal', `hexadecimal' or `full' (or one of `dohf').\n"
 194 msgstr ""
 195 "\n"
 196 "Voľba -l bez FORMÁTu a ZNAKSAD zobrazí dostupné znakové sady a povrchy.\n"
 197 "FORMÁT je „decimal“, „octal“, „hexadecimal“ alebo „full“ (alebo jedno z "
 198 "„dohf“).\n"
 199 
 200 #: src/main.c:257
 201 msgid ""
 202 "Unless DEFAULT_CHARSET is set in environment, CHARSET defaults to the "
 203 "locale\n"
 204 "dependent encoding, determined by LC_ALL, LC_CTYPE, LANG.\n"
 205 msgstr ""
 206 "Ak nie je v prostredí nastavená premenná DEFAULT_CHARSET, ZNAKSAD bude\n"
 207 "štandardne kódovanie závislé na lokálnom nastavení, ktoré určujú LC_ALL, "
 208 "LC_CTYPE, LANG.\n"
 209 
 210 #: src/main.c:262
 211 msgid ""
 212 "With -k, possible before charsets are listed for the given after CHARSET,\n"
 213 "both being tabular charsets, with PAIRS of the form `BEF1:AFT1,BEF2:"
 214 "AFT2,...'\n"
 215 "and BEFs and AFTs being codes are given as decimal numbers.\n"
 216 msgstr ""
 217 "Voľba -k zobrazí pre danú ZNAKSAD možné znakové sady PRED kde obe sú,\n"
 218 "tabuľkové znakové sady s PÁRMIO v tvare „PRED1:PO1,PRED2:PO2,...“\n"
 219 "a PRED a PO sú kódy uvedené ako desiatkové čísla.\n"
 220 
 221 #: src/main.c:267
 222 msgid ""
 223 "LN is some language, it may be `c', `perl' or `po'; `c' is the default.\n"
 224 msgstr ""
 225 "JA je nejaký jazyk. Môže to byť „c“, „perl“ alebo „po“; štandardne je to "
 226 "„c“.\n"
 227 
 228 #: src/main.c:270
 229 msgid ""
 230 "\n"
 231 "REQUEST is SUBREQUEST[,SUBREQUEST]...; SUBREQUEST is ENCODING[.."
 232 "ENCODING]...\n"
 233 "ENCODING is [CHARSET][/[SURFACE]]...; REQUEST often looks like BEFORE.."
 234 "AFTER,\n"
 235 "with BEFORE and AFTER being charsets. An omitted CHARSET implies the usual\n"
 236 "charset; an omitted [/SURFACE]... means the implied surfaces for CHARSET; "
 237 "a /\n"
 238 "with an empty surface name means no surfaces at all. See the manual.\n"
 239 msgstr ""
 240 "\n"
 241 "POŽIADAVKA je PODPOŽIADAVKA[,PODPOŽIADAVKA]...; PODPOŽIADAVKA je KÓDOVANIE[.."
 242 "KÓDOVANIE]...\n"
 243 "KÓDOVANIE je [ZNAKSAD][/[POVRCH]]...; POŽIADAVKA často vyzerá nasledovne: "
 244 "PRED..PO,\n"
 245 "kde PRED a PO sú znakové sady. Vynechaná ZNAKSAD znamená zvyčajnú\n"
 246 "znakovú sadu; vynechaný [/POVRCH]... znamená zvyčajné povrchy ZNAKSAD;/\n"
 247 "prázdny názov povrchu znamená žiadny povrch. Pozri príručku.\n"
 248 
 249 #: src/main.c:278
 250 #, fuzzy
 251 msgid ""
 252 "\n"
 253 "Each FILE is recoded over itself, destroying the original. If no\n"
 254 "FILE is specified, then act as a filter and recode stdin to stdout.\n"
 255 msgstr ""
 256 "\n"
 257 "Ak nie je zadaná žiadna z volieb -i a -p, predpokladá sa -p ak nie je\n"
 258 "SÚBOR, inak -i. Kódovanie každého SÚBORu sa mení na mieste, čím sa\n"
 259 "prepíše originál. Ak nie je zadaný SÚBOR, funguje ako filter a mení\n"
 260 "kódovanie štandardného vstupu na štandardný výstup.\n"
 261 
 262 #: src/main.c:283
 263 msgid ""
 264 "\n"
 265 "Report bugs at https://github.com/rrthomas/recode\n"
 266 msgstr ""
 267 
 268 #: src/main.c:358
 269 #, c-format
 270 msgid "Symbol `%s' is unknown"
 271 msgstr "Symbol „%s“ je neznámy"
 272 
 273 #: src/main.c:429
 274 #, c-format
 275 msgid "Sequence `%s' is ambiguous"
 276 msgstr "Postupnosť „%s“ je nejednoznačná"
 277 
 278 #: src/main.c:434
 279 #, c-format
 280 msgid "Sequence `%s' is unknown"
 281 msgstr "Postupnosť „%s“ je neznáma"
 282 
 283 #: src/main.c:462 src/main.c:523
 284 #, c-format
 285 msgid "Language `%s' is ambiguous"
 286 msgstr "Jazyk „%s“ je nejednoznačný"
 287 
 288 #: src/main.c:467 src/main.c:528
 289 #, c-format
 290 msgid "Language `%s' is unknown"
 291 msgstr "Jazyk „%s“ je neznámy"
 292 
 293 #: src/main.c:563
 294 #, c-format
 295 msgid "Format `%s' is ambiguous"
 296 msgstr "Formát „%s“ je nejednoznačný"
 297 
 298 #: src/main.c:568
 299 #, c-format
 300 msgid "Format `%s' is unknown"
 301 msgstr "Formát „%s“ je neznámy"
 302 
 303 #: src/main.c:629
 304 #, fuzzy
 305 msgid "Written by François Pinard <pinard@iro.umontreal.ca>.\n"
 306 msgstr "Napísal Franc,ois Pinard <pinard@iro.umontreal.ca>.\n"
 307 
 308 #: src/main.c:632
 309 #, fuzzy
 310 msgid ""
 311 "\n"
 312 "Copyright (C) 1990-2022 Free Software Foundation, Inc.\n"
 313 msgstr ""
 314 "\n"
 315 "Copyright (C) 1990, 92, 93, 94, 96, 97, 99 Free Software Foundation, Inc.\n"
 316 
 317 #: src/main.c:636
 318 msgid ""
 319 "This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
 320 "warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
 321 msgstr ""
 322 "Tento program je slobodný softvér; podmienky šírenia nájdete v zdrojovom\n"
 323 "kóde. Neexistuje ŽIADNA ZÁRUKA; neposkytujú sa ani záruky PREDAJNOSTI\n"
 324 "alebo VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL.\n"
 325 
 326 #: src/main.c:690 src/main.c:704
 327 #, c-format
 328 msgid "Charset `%s' is unknown or ambiguous"
 329 msgstr "Znaková sada „%s“ je neznáma alebo nejednoznačná"
 330 
 331 #: src/main.c:735
 332 #, c-format
 333 msgid "Required argument is missing"
 334 msgstr "Chýba povinný argument"
 335 
 336 #: src/main.c:744
 337 #, c-format
 338 msgid "Request `%s' is erroneous"
 339 msgstr "Požiadavka „%s“ je chybná"
 340 
 341 #: src/main.c:841
 342 #, c-format
 343 msgid "Recoding %s..."
 344 msgstr "Mení sa kódovanie %s..."
 345 
 346 #: src/main.c:851
 347 #, c-format
 348 msgid " done\n"
 349 msgstr " hotovo\n"
 350 
 351 #: src/main.c:889
 352 #, c-format
 353 msgid " failed: %s in step `%s..%s'\n"
 354 msgstr " zlyhalo: %s v kroku „%s..%s\n"
 355 
 356 #: src/main.c:896
 357 #, c-format
 358 msgid "%s failed: %s in step `%s..%s'"
 359 msgstr "%s zlyhalo: %s v kroku „%s..%s“"
 360 
 361 #: src/main.c:915
 362 #, c-format
 363 msgid "%s in step `%s..%s'"
 364 msgstr "%s v kroku „%s..%s“"
 365 
 366 #: src/names.c:353
 367 #, c-format
 368 msgid "Charset %s already exists and is not %s"
 369 msgstr "Znaková sada %s už existuje a nie je %s"
 370 
 371 #: src/names.c:848
 372 #, c-format
 373 msgid "Cannot list `%s', no names available for this charset"
 374 msgstr "Nemožno vypísať „%s“, táto znaková sada nemá dostupné žiadne názvy"
 375 
 376 #: src/names.c:1000 src/names.c:1046
 377 #, c-format
 378 msgid "Dec Oct Hex  UCS2 Mne %s\n"
 379 msgstr "Dec Okt Hex  UCS2 Mne %s\n"
 380 
 381 #: src/names.c:1065
 382 #, c-format
 383 msgid "Sorry, no names available for `%s'"
 384 msgstr "Prepáčte, pre „%s“ nie sú dostupné žiadne názvy"
 385 
 386 #: src/outer.c:115
 387 #, c-format
 388 msgid "Resurfacer set more than once for `%s'"
 389 msgstr "Zmena povrchu nastavená viac než raz pre „%s“"
 390 
 391 #: src/outer.c:122
 392 #, c-format
 393 msgid "Unsurfacer set more than once for `%s'"
 394 msgstr "Odstránenie povrchu nastavené viac než raz pre „%s“"
 395 
 396 #: src/outer.c:470 src/recode.c:69 src/recode.c:81
 397 msgid "Virtual memory exhausted"
 398 msgstr "Virtuálna pamäť je vyčerpaná"
 399 
 400 #: src/recode.c:109
 401 #, fuzzy, c-format
 402 msgid "Codes %3d and %3u both recode to %3d"
 403 msgstr "Kódy %3d a %3d sa oba menia na kód %3d"
 404 
 405 #: src/recode.c:123
 406 #, fuzzy, c-format
 407 msgid "No character recodes to %3u"
 408 msgstr "Žiadny znak sa nemení na kód %3d"
 409 
 410 #: src/recode.c:124
 411 msgid "Cannot invert given one-to-one table"
 412 msgstr "Nie je možné invertovať danú tabuľku jedna k jednej"
 413 
 414 #: src/recode.c:180 src/recode.c:192
 415 #, c-format
 416 msgid "Following diagnostics for `%s' to `%s'"
 417 msgstr "Nasleduje diagnostika „%s“ na „%s“"
 418 
 419 #: src/recode.c:185 src/recode.c:197
 420 #, fuzzy, c-format
 421 msgid "Pair no. %u: <%3d, %3d> conflicts with <%3d, %3d>"
 422 msgstr "Č. páru %d: <%3d, %3d> je v konflikte s <%3d, %3d>"
 423 
 424 #: src/recode.c:228
 425 msgid "Cannot complete table from set of known pairs"
 426 msgstr "Nie je možné dokončiť tabuľku z množiny známych párov"
 427 
 428 #: src/recode.c:485
 429 msgid "Identity recoding, not worth a table"
 430 msgstr "Identická zmena kódovania, na to sa neoplatí používať tabuľku"
 431 
 432 #: src/recode.c:492
 433 msgid "Recoding is too complex for a mere table"
 434 msgstr ""
 435 "Zmena kódovanie je príliš zložitá než aby sa dala jednoducho použiť tabuľka"
 436 
 437 #: src/recode.c:524
 438 #, fuzzy, c-format
 439 msgid "%sConversion table generated mechanically by %s %s"
 440 msgstr "%sKonverznú tabuľku vytvoril automaticky program „%s %s"
 441 
 442 #: src/recode.c:526
 443 #, c-format
 444 msgid "%sfor sequence %s.%s"
 445 msgstr "%sza postupnosť %s.%s"
 446 
 447 #: src/recode.c:748
 448 msgid "No table to print"
 449 msgstr "Niet žiadnej tabuľky na výpis"
 450 
 451 #: src/request.c:35
 452 msgid "reversible"
 453 msgstr "vratná"
 454 
 455 #: src/request.c:37
 456 #, c-format
 457 msgid "%s to %s"
 458 msgstr "%s na %s"
 459 
 460 #: src/request.c:38 src/request.c:40
 461 msgid "byte"
 462 msgstr "bajt"
 463 
 464 #: src/request.c:39 src/request.c:41
 465 msgid "ucs2"
 466 msgstr "ucs2"
 467 
 468 #: src/request.c:39 src/request.c:41
 469 msgid "variable"
 470 msgstr "premenná"
 471 
 472 #: src/request.c:109
 473 msgid "*Unachievable*"
 474 msgstr "*Nedosiahnuteľné*"
 475 
 476 #: src/request.c:111
 477 msgid "*mere copy*"
 478 msgstr "*prosté kopírovanie*"
 479 
 480 #: src/request.c:228
 481 msgid "Virtual memory exhausted!"
 482 msgstr "Virtuálna pamäť je vyčerpaná!"
 483 
 484 #: src/request.c:252
 485 msgid "Step initialisation failed"
 486 msgstr "Inicializácia kroku zlyhala"
 487 
 488 #: src/request.c:259
 489 msgid "Step initialisation failed (unprocessed options)"
 490 msgstr "Inicializácia kroku zlyhala (nespracované voľby)"
 491 
 492 #: src/request.c:573
 493 #, c-format
 494 msgid "Request: %s\n"
 495 msgstr "Požiadavka: %s\n"
 496 
 497 #: src/request.c:740
 498 #, c-format
 499 msgid "Shrunk to: %s\n"
 500 msgstr "Zmrštené na: %s\n"
 501 
 502 #: src/request.c:847 src/request.c:956
 503 #, c-format
 504 msgid "Unrecognised surface name `%s'"
 505 msgstr "Nerozpoznaný názov povrchu „%s“"
 506 
 507 #: src/request.c:927
 508 #, c-format
 509 msgid "No way to recode from `%s' to `%s'"
 510 msgstr "Neexistuje spôsob zmeny kódovania z „%s“ na „%s“"
 511 
 512 #: src/request.c:1037
 513 msgid "Expecting `..' in request"
 514 msgstr "V požiadavke sa očakávalo „..“"
 515 
 516 #: src/task.c:458
 517 #, c-format
 518 msgid "Child process wait status is 0x%0.2x"
 519 msgstr "Stav čakania detského procesu je 0x%0.2x"
 520 
 521 #: src/testdump.c:305
 522 msgid ""
 523 "UCS2  Mne  Description\n"
 524 "\n"
 525 msgstr ""
 526 "UCS2  Mne  Popis\n"
 527 "\n"
 528 
 529 #~ msgid "Syntax is deprecated, please prefer `%s'"
 530 #~ msgstr "Neodporúča sa používať túto syntax, dajte prosím prednosť „%s“"
 531 
 532 #~ msgid " -p, --sequence=pipe   use pipe machinery for sequencing passes\n"
 533 #~ msgstr ""
 534 #~ " -p, --sequence=pipe   pri následných prechodoch použiť mechanizmus "
 535 #~ "rúr\n"
 536 
 537 #~ msgid " -p, --sequence=pipe   same as -i (on this system)\n"
 538 #~ msgstr " -p, --sequence=pipe   ekvivalent -i (na tomto systéme)\n"
 539 
 540 #~ msgid ""
 541 #~ "\n"
 542 #~ "Report bugs to <recode-bugs@iro.umontreal.ca>.\n"
 543 #~ msgstr ""
 544 #~ "\n"
 545 #~ "Chyby oznamujte na adresu <recode-bugs@iro.umontreal.ca>.\n"