"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "recode-3.7.12/po/pl.po" (17 Feb 2022, 16931 Bytes) of package /linux/misc/recode-3.7.12.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) PO translation source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 # Polish translations for the GNU recode messages
  2 # Copyright (C) 1996 Free Software Foundation, Inc.
  3 # This file is distributed under the same license as the recode package.
  4 # Paweł Krawczyk <kravietz@ceti.pl>, 1996, 1997, 1998, 1999.
  5 # Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>, 2002-2019.
  6 #
  7 msgid ""
  8 msgstr ""
  9 "Project-Id-Version: recode 3.7.1\n"
  10 "Report-Msgid-Bugs-To: rrt@sc3d.org\n"
  11 "POT-Creation-Date: 2022-02-17 11:35+0000\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2019-05-23 20:15+0200\n"
  13 "Last-Translator: Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>\n"
  14 "Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
  15 "Language: pl\n"
  16 "MIME-Version: 1.0\n"
  17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  18 "Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
  19 "X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
  20 
  21 #: src/main.c:112
  22 msgid "No error"
  23 msgstr "Brak błędu"
  24 
  25 #: src/main.c:115
  26 msgid "Non canonical input"
  27 msgstr "Dane wejściowe nie są kanoniczne"
  28 
  29 #: src/main.c:118
  30 msgid "Ambiguous output"
  31 msgstr "Dane wyjściowe są dwuznaczne"
  32 
  33 #: src/main.c:121
  34 msgid "Untranslatable input"
  35 msgstr "Dane wejściowe nie mogą być przetłumaczone"
  36 
  37 #: src/main.c:124
  38 msgid "Invalid input"
  39 msgstr "Błędne dane wejściowe"
  40 
  41 #: src/main.c:127
  42 msgid "System detected problem"
  43 msgstr "System wykrył problem"
  44 
  45 #: src/main.c:130
  46 msgid "Misuse of recoding library"
  47 msgstr "Błędne użycie biblioteki przekodowującej"
  48 
  49 #: src/main.c:133
  50 msgid "Internal recoding bug"
  51 msgstr "Wystąpił wewnętrzny błąd przekodowania"
  52 
  53 #: src/main.c:175
  54 #, fuzzy
  55 msgid ""
  56 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
  57 "it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
  58 "the Free Software Foundation; either version 3, or (at your option)\n"
  59 "any later version.\n"
  60 "\n"
  61 "This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
  62 "but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
  63 "MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
  64 "GNU General Public License for more details.\n"
  65 "\n"
  66 "You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
  67 "along with this program; if not, see <https://www.gnu.org/licenses/>.\n"
  68 msgstr ""
  69 "Ten program jest wolnodostępny; można rozprowadzać go i/lub modyfikować\n"
  70 "zachowując warunki Powszechnej Licencji Publicznej GNU (General Public\n"
  71 "Licence), opublikowanej przez Free Software Foundation, w wersji 3 lub\n"
  72 "wyższej.\n"
  73 "\n"
  74 "Program ten jest rozprowadzany w nadziei, że będzie przydatny,\n"
  75 "ale BEZ ŻADNEJ GWARANCJI, nawet bez domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI\n"
  76 "DO KONKRETNEGO ZASTOSOWANIA lub SPRZEDAŻY. Szczegóły można znaleźć\n"
  77 "w Powszechnej Licencji Publicznej GNU.\n"
  78 "\n"
  79 "Kopia Powszechnej Licencji Publicznej GNU powinna być dołączona do\n"
  80 "tego programu. Jeśli nie, można napisać do Free Software Foundation,\n"
  81 "Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.\n"
  82 
  83 #: src/main.c:199
  84 #, c-format
  85 msgid "Try `%s %s' for more information.\n"
  86 msgstr "Polecenie `%s %s' wyświetli więcej informacji.\n"
  87 
  88 #: src/main.c:203
  89 msgid "Recode converts files between various character sets and surfaces.\n"
  90 msgstr ""
  91 "Recode konwertuje pliki pomiędzy różnymi zestawami znaków i sposobami "
  92 "kodowania.\n"
  93 
  94 # REQUEST tłumaczę wszędzie konsekwentnie jako POLECENIE, a nie 'żądanie' --pk
  95 #: src/main.c:207
  96 #, c-format
  97 msgid ""
  98 "\n"
  99 "Usage: %s [OPTION]... [ [CHARSET] | REQUEST [FILE]... ]\n"
 100 msgstr ""
 101 "\n"
 102 "Składnia: %s [OPCJA]... [ [ZESTAW_ZNAKÓW] | POLECENIE [PLIK]... ]\n"
 103 
 104 #: src/main.c:210
 105 msgid ""
 106 "\n"
 107 "If a long option shows an argument as mandatory, then it is mandatory\n"
 108 "for the equivalent short option also. Similarly for optional arguments.\n"
 109 msgstr ""
 110 "\n"
 111 "Jeśli argumenty są obowiązkowe dla długich wersji opcji, to są one również\n"
 112 "obowiązkowe dla krótkich wersji. Analogicznie dla argumentów opcjonalnych.\n"
 113 
 114 #: src/main.c:216
 115 msgid ""
 116 "\n"
 117 "Listings:\n"
 118 " -l, --list[=FORMAT]    list one or all known charsets and aliases\n"
 119 " -k, --known=PAIRS     restrict charsets according to known PAIRS "
 120 "list\n"
 121 " -h, --header[=[LN/]NAME]  write table NAME on stdout using LN, then exit\n"
 122 " -T, --find-subsets     report all charsets being subset of others\n"
 123 " -C, --copyright      display Copyright and copying conditions\n"
 124 "   --help         display this help and exit\n"
 125 "   --version       output version information and exit\n"
 126 msgstr ""
 127 "\n"
 128 "Listy:\n"
 129 " -l, --list[=FORMAT]    wyświetlenie jednego lub wszystkich znanych\n"
 130 "               zestawów znaków i aliasów\n"
 131 " -k, --known=PARY      ograniczenie listy zestawów do znanych PAR\n"
 132 " -h, --header[=[LN/]NAZWA] wyświetlenie tablicy NAZWA na standardowym "
 133 "wyjściu\n"
 134 "               z użyciem LN i zakończenie\n"
 135 " -T, --find-subsets     wyświetlenie wszystkich zestawów znaków\n"
 136 "               będących podzbiorami innych\n"
 137 " -C, --copyright      wyświetlenie informacji o prawach autorskich\n"
 138 "               oraz warunkach kopiowania\n"
 139 "   --help         wyświetlenie tego tekstu pomocy i zakończenie\n"
 140 "   --version       wyświetlenie informacji o wersji i zakończenie\n"
 141 
 142 #: src/main.c:228
 143 msgid ""
 144 "\n"
 145 "Operation modes:\n"
 146 " -v, --verbose      explain sequence of steps and report progress\n"
 147 " -q, --quiet, --silent  inhibit messages about irreversible recodings\n"
 148 " -f, --force       force recodings even when not reversible\n"
 149 " -t, --touch       touch the recoded files after replacement\n"
 150 " -i, -p, --sequence=STRATEGY ignored for backwards compatibility\n"
 151 msgstr ""
 152 "\n"
 153 "Tryby pracy:\n"
 154 "\n"
 155 " -v, --verbose      wyjaśnianie kolejnych kroków i postępów prac\n"
 156 " -q, --quiet, --silent  bez komunikatów o nieodwracalnych zapisach\n"
 157 " -f, --force       wymuszenie przekodowania, nawet jeśli jest ono\n"
 158 "             nieodwracalne\n"
 159 " -t, --touch       uaktualnienie czasu zastępowanych plików\n"
 160 " -i, -p, --sequence=STRATEGIA ignorowane dla zgodności wstecznej\n"
 161 
 162 #: src/main.c:238
 163 #, fuzzy
 164 msgid ""
 165 "\n"
 166 "Fine tuning:\n"
 167 " -s, --strict      use strict mappings; discard untranslatable "
 168 "characters\n"
 169 " -d, --diacritics    convert only diacritics and special characters for\n"
 170 "             HTML/LaTeX/BibTeX\n"
 171 " -S, --source[=LN]   limit recoding to strings and comments as for LN\n"
 172 " -c, --colons      use colons instead of double quotes for diaeresis\n"
 173 " -g, --graphics     approximate IBMPC rulers by ASCII graphics\n"
 174 " -x, --ignore=CHARSET  ignore CHARSET while choosing a recoding path\n"
 175 " -I, --prefer-iconv   use iconv if possible\n"
 176 msgstr ""
 177 "\n"
 178 "Modyfikacja parametrów pracy:\n"
 179 "\n"
 180 " -s, --strict      użycie ścisłego mapowania; pominięcie znaków\n"
 181 "             niemożliwych do przetłumaczenia\n"
 182 " -d, --diacritics    konwersja tylko znaków diakrytycznych itp. dla\n"
 183 "             HTML-a/LaTeXa/BibTeXa\n"
 184 " -c, --colons      użycie dwukropków zamiast podwójnych cudzysłowów\n"
 185 "             do oznaczenia przegłosu (umlaut)\n"
 186 " -g, --graphics     przybliżanie ramek IBMPC znakami ASCII\n"
 187 " -x, --ignore=ZESTAW  ignorowanie ZESTAWU znaków podczas określania "
 188 "drogi\n"
 189 "             przekodowania\n"
 190 
 191 #: src/main.c:251
 192 msgid ""
 193 "\n"
 194 "Option -l with no FORMAT nor CHARSET list available charsets and surfaces.\n"
 195 "FORMAT is `decimal', `octal', `hexadecimal' or `full' (or one of `dohf').\n"
 196 msgstr ""
 197 "\n"
 198 "Bez FORMATu lub ZESTAWu, opcja -l wyświetla dostępne zestawy i sposoby\n"
 199 "kodowania znaków. FORMAT to `decimal', `octal', `hexadecimal' lub `full',\n"
 200 "(lub jedna z liter `dohf').\n"
 201 
 202 #: src/main.c:257
 203 msgid ""
 204 "Unless DEFAULT_CHARSET is set in environment, CHARSET defaults to the "
 205 "locale\n"
 206 "dependent encoding, determined by LC_ALL, LC_CTYPE, LANG.\n"
 207 msgstr ""
 208 "Jeśli zmienna środowiskowa DEFAULT_CHARSET nie jest ustawiona, domyślnym\n"
 209 "zestawem znaków jest kodowanie zależne od lokalizacji, określonej przez\n"
 210 "zmienne LC_ALL, LC_CTYPE i LANG.\n"
 211 
 212 #: src/main.c:262
 213 msgid ""
 214 "With -k, possible before charsets are listed for the given after CHARSET,\n"
 215 "both being tabular charsets, with PAIRS of the form `BEF1:AFT1,BEF2:"
 216 "AFT2,...'\n"
 217 "and BEFs and AFTs being codes are given as decimal numbers.\n"
 218 msgstr ""
 219 "Jeśli podano opcję -k, program wyświetla zestawy znaków z których można\n"
 220 "dokonać konwersji do podanego ZESTAWu docelowego. Oba są stabelaryzowanymi\n"
 221 "zestawami znaków z PARAmi postaci `SKĄD1:DOKĄD1,SKĄD2:DOKĄD2...', gdzie\n"
 222 "SKĄD i DOKĄD są kodami podanymi jako liczby dziesiętne.\n"
 223 
 224 #: src/main.c:267
 225 msgid ""
 226 "LN is some language, it may be `c', `perl' or `po'; `c' is the default.\n"
 227 msgstr ""
 228 "LN jest językiem programowania, do wyboru `c', `perl' lub `po'.\n"
 229 "Domyślną wartością jest `c'.\n"
 230 
 231 #: src/main.c:270
 232 msgid ""
 233 "\n"
 234 "REQUEST is SUBREQUEST[,SUBREQUEST]...; SUBREQUEST is ENCODING[.."
 235 "ENCODING]...\n"
 236 "ENCODING is [CHARSET][/[SURFACE]]...; REQUEST often looks like BEFORE.."
 237 "AFTER,\n"
 238 "with BEFORE and AFTER being charsets. An omitted CHARSET implies the usual\n"
 239 "charset; an omitted [/SURFACE]... means the implied surfaces for CHARSET; "
 240 "a /\n"
 241 "with an empty surface name means no surfaces at all. See the manual.\n"
 242 msgstr ""
 243 "\n"
 244 "POLecenie to PODPOL[,PODPOL]...; PODPOLecenie to ENKOD[..ENKOD]...\n"
 245 "ENKOD to [ZESTAW][/[KODOWANIE]]...; POLecenie często ma postać SKĄD..DOKĄD,\n"
 246 "gdzie SKĄD i DOKĄD są zestawami znaków. W miejsce pominiętego zestawu\n"
 247 "przyjmowany jest zestaw domyślny; W miejsce pominiętego [/KODOWANIA]\n"
 248 "przyjmowany jest domyślny sposób kodowania dla danego ZESTawu; sam znak\n"
 249 "/ bez podanego KODOWANIA oznacza brak jakiegokolwiek kodowania. Szczegóły\n"
 250 "w dokumentacji.\n"
 251 
 252 #: src/main.c:278
 253 msgid ""
 254 "\n"
 255 "Each FILE is recoded over itself, destroying the original. If no\n"
 256 "FILE is specified, then act as a filter and recode stdin to stdout.\n"
 257 msgstr ""
 258 "\n"
 259 "Każdy PLIK jest nadpisywany nową wersją, a oryginał niszczony. Jeśli\n"
 260 "nie podano PLIKU, program działa jako filtr i przekodowuje ze\n"
 261 "standardowego wejścia na standardowe wyjście.\n"
 262 
 263 #: src/main.c:283
 264 msgid ""
 265 "\n"
 266 "Report bugs at https://github.com/rrthomas/recode\n"
 267 msgstr ""
 268 "\n"
 269 "Błędy prosimy zgłaszać pod adresem https://github.com/rrthomas/recode\n"
 270 
 271 #: src/main.c:358
 272 #, c-format
 273 msgid "Symbol `%s' is unknown"
 274 msgstr "Symbol `%s' jest nieznany"
 275 
 276 #: src/main.c:429
 277 #, c-format
 278 msgid "Sequence `%s' is ambiguous"
 279 msgstr "Sekwencja `%s' jest niejednoznaczna"
 280 
 281 #: src/main.c:434
 282 #, c-format
 283 msgid "Sequence `%s' is unknown"
 284 msgstr "Sekwencja `%s' jest nieznana"
 285 
 286 #: src/main.c:462 src/main.c:523
 287 #, c-format
 288 msgid "Language `%s' is ambiguous"
 289 msgstr "Język `%s' jest niejednoznaczny"
 290 
 291 #: src/main.c:467 src/main.c:528
 292 #, c-format
 293 msgid "Language `%s' is unknown"
 294 msgstr "Język `%s' jest nieznany"
 295 
 296 #: src/main.c:563
 297 #, c-format
 298 msgid "Format `%s' is ambiguous"
 299 msgstr "Format `%s' jest niejednoznaczny"
 300 
 301 #: src/main.c:568
 302 #, c-format
 303 msgid "Format `%s' is unknown"
 304 msgstr "Format `%s' jest nieznany"
 305 
 306 #: src/main.c:629
 307 msgid "Written by François Pinard <pinard@iro.umontreal.ca>.\n"
 308 msgstr "Autorem jest François Pinard <pinard@iro.umontreal.ca>.\n"
 309 
 310 #: src/main.c:632
 311 #, fuzzy
 312 msgid ""
 313 "\n"
 314 "Copyright (C) 1990-2022 Free Software Foundation, Inc.\n"
 315 msgstr ""
 316 "\n"
 317 "Copyright (C) 1990-2018 Free Software Foundation, Inc.\n"
 318 
 319 #: src/main.c:636
 320 msgid ""
 321 "This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
 322 "warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
 323 msgstr ""
 324 "Oprogramowanie darmowe; warunki jego kopiowania znajdują się w kodzie\n"
 325 "źródłowym. Nie podlega ŻADNEJ gwarancji, nawet gwarancji PRZYDATNOŚCI\n"
 326 "DO KONKRETNEGO ZASTOSOWANIA lub SPRZEDAŻY.\n"
 327 
 328 #: src/main.c:690 src/main.c:704
 329 #, c-format
 330 msgid "Charset `%s' is unknown or ambiguous"
 331 msgstr "Zestaw znaków `%s' jest nieznany lub niejednoznaczny"
 332 
 333 #: src/main.c:735
 334 #, c-format
 335 msgid "Required argument is missing"
 336 msgstr "Brak wymaganego parametru"
 337 
 338 #: src/main.c:744
 339 #, c-format
 340 msgid "Request `%s' is erroneous"
 341 msgstr "Polecenie `%s' jest błędne"
 342 
 343 #: src/main.c:841
 344 #, c-format
 345 msgid "Recoding %s..."
 346 msgstr "Przekodowywanie %s..."
 347 
 348 #: src/main.c:851
 349 #, c-format
 350 msgid " done\n"
 351 msgstr " skończone\n"
 352 
 353 #: src/main.c:889
 354 #, c-format
 355 msgid " failed: %s in step `%s..%s'\n"
 356 msgstr " nie powiodło się: %s w `%s..%s'\n"
 357 
 358 #: src/main.c:896
 359 #, c-format
 360 msgid "%s failed: %s in step `%s..%s'"
 361 msgstr "%s nie powiodło się: %s w `%s..%s'"
 362 
 363 #: src/main.c:915
 364 #, c-format
 365 msgid "%s in step `%s..%s'"
 366 msgstr "%s w `%s..%s'"
 367 
 368 #: src/names.c:353
 369 #, c-format
 370 msgid "Charset %s already exists and is not %s"
 371 msgstr "Zestaw %s już istnieje i nie jest %s"
 372 
 373 #: src/names.c:848
 374 #, c-format
 375 msgid "Cannot list `%s', no names available for this charset"
 376 msgstr "Nie mogę wylistować `%s', brak nazw dla tego zestawu znaków"
 377 
 378 #: src/names.c:1000 src/names.c:1046
 379 #, c-format
 380 msgid "Dec Oct Hex  UCS2 Mne %s\n"
 381 msgstr "Dec Okt Hex  UCS2 Mne %s\n"
 382 
 383 #: src/names.c:1065
 384 #, c-format
 385 msgid "Sorry, no names available for `%s'"
 386 msgstr "Brak nazw dla `%s'"
 387 
 388 #: src/outer.c:115
 389 #, c-format
 390 msgid "Resurfacer set more than once for `%s'"
 391 msgstr "Procedura rekodująca została ustawiona więcej niż raz dla `%s'"
 392 
 393 #: src/outer.c:122
 394 #, c-format
 395 msgid "Unsurfacer set more than once for `%s'"
 396 msgstr "Procedura dekodująca została ustawiona więcej niż raz dla `%s'"
 397 
 398 #: src/outer.c:470 src/recode.c:69 src/recode.c:81
 399 msgid "Virtual memory exhausted"
 400 msgstr "Pamięć wirtualna wyczerpana"
 401 
 402 #: src/recode.c:109
 403 #, c-format
 404 msgid "Codes %3d and %3u both recode to %3d"
 405 msgstr "Kody %3d i %3u oba tłumaczą się na %3d"
 406 
 407 #: src/recode.c:123
 408 #, c-format
 409 msgid "No character recodes to %3u"
 410 msgstr "Żaden znak nie koduje się na %3u"
 411 
 412 #: src/recode.c:124
 413 msgid "Cannot invert given one-to-one table"
 414 msgstr "Nie mogę odwrócić danej tablicy "
 415 
 416 #: src/recode.c:180 src/recode.c:192
 417 #, c-format
 418 msgid "Following diagnostics for `%s' to `%s'"
 419 msgstr "Diagnostyka dla `%s' do `%s'"
 420 
 421 #: src/recode.c:185 src/recode.c:197
 422 #, c-format
 423 msgid "Pair no. %u: <%3d, %3d> conflicts with <%3d, %3d>"
 424 msgstr "Para nr %u: <%3d, %3d> konflikt z <%3d, %3d>"
 425 
 426 #: src/recode.c:228
 427 msgid "Cannot complete table from set of known pairs"
 428 msgstr "Nie mogę utworzyć tablicy z zestawu znanych par"
 429 
 430 #: src/recode.c:485
 431 msgid "Identity recoding, not worth a table"
 432 msgstr "Przekodowanie jest proste, tablica nie jest potrzebna"
 433 
 434 #: src/recode.c:492
 435 msgid "Recoding is too complex for a mere table"
 436 msgstr "Przekodowanie jest zbyt skomplikowane na zwykłą tablicę"
 437 
 438 #: src/recode.c:524
 439 #, c-format
 440 msgid "%sConversion table generated mechanically by %s %s"
 441 msgstr "%sTablica przekodowań wygenerowana automatycznie przez %s %s."
 442 
 443 #: src/recode.c:526
 444 #, c-format
 445 msgid "%sfor sequence %s.%s"
 446 msgstr "%sdla sekwencji %s.%s"
 447 
 448 #: src/recode.c:748
 449 msgid "No table to print"
 450 msgstr "Brak tablicy do wypisania"
 451 
 452 #: src/request.c:35
 453 msgid "reversible"
 454 msgstr "odwracalna"
 455 
 456 #: src/request.c:37
 457 #, c-format
 458 msgid "%s to %s"
 459 msgstr "%s na %s"
 460 
 461 #: src/request.c:38 src/request.c:40
 462 msgid "byte"
 463 msgstr "bajt"
 464 
 465 #: src/request.c:39 src/request.c:41
 466 msgid "ucs2"
 467 msgstr "ucs2"
 468 
 469 #: src/request.c:39 src/request.c:41
 470 msgid "variable"
 471 msgstr "zmienne"
 472 
 473 #: src/request.c:109
 474 msgid "*Unachievable*"
 475 msgstr "*Nieosiągalne*"
 476 
 477 #: src/request.c:111
 478 msgid "*mere copy*"
 479 msgstr "*zwykła kopia*"
 480 
 481 #: src/request.c:228
 482 msgid "Virtual memory exhausted!"
 483 msgstr "Pamięć wirtualna wyczerpana!"
 484 
 485 #: src/request.c:252
 486 msgid "Step initialisation failed"
 487 msgstr "Inicjalizacja kroku nie powiodła się"
 488 
 489 #: src/request.c:259
 490 msgid "Step initialisation failed (unprocessed options)"
 491 msgstr "Inicjalizacja kroku nie powiodła się (nieprzetworzone opcje)"
 492 
 493 #: src/request.c:573
 494 #, c-format
 495 msgid "Request: %s\n"
 496 msgstr "Polecenie: %s\n"
 497 
 498 #: src/request.c:740
 499 #, c-format
 500 msgid "Shrunk to: %s\n"
 501 msgstr "Zmniejszony do: %s\n"
 502 
 503 #: src/request.c:847 src/request.c:956
 504 #, c-format
 505 msgid "Unrecognised surface name `%s'"
 506 msgstr "Nierozpoznana nazwa standardu kodowania `%s'"
 507 
 508 #: src/request.c:927
 509 #, c-format
 510 msgid "No way to recode from `%s' to `%s'"
 511 msgstr "Przekodowanie `%s' na `%s' jest niemożliwe"
 512 
 513 #: src/request.c:1037
 514 msgid "Expecting `..' in request"
 515 msgstr "Oczekiwano `..' w poleceniu"
 516 
 517 #: src/task.c:458
 518 #, c-format
 519 msgid "Child process wait status is 0x%0.2x"
 520 msgstr "Stan oczekiwania procesu potomnego wynosi 0x%0.2x"
 521 
 522 #: src/testdump.c:305
 523 msgid ""
 524 "UCS2  Mne  Description\n"
 525 "\n"
 526 msgstr ""
 527 "UCS2  Mne  Description\n"
 528 "\n"
 529 
 530 #~ msgid "Syntax is deprecated, please prefer `%s'"
 531 #~ msgstr "Odradza się stosowanie tej składni, proszę używać `%s'"