"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "recode-3.7.12/po/cs.po" (17 Feb 2022, 17164 Bytes) of package /linux/misc/recode-3.7.12.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) PO translation source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 # Czech translation of recode.
  2 # This file is distributed under the same license as the recode package.
  3 # Copyright (C) 2009 Free Software Foundation, Inc.
  4 # Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>, 2009, 2019.
  5 #
  6 # surface → povrch
  7 #
  8 msgid ""
  9 msgstr ""
  10 "Project-Id-Version: recode 3.7.1\n"
  11 "Report-Msgid-Bugs-To: rrt@sc3d.org\n"
  12 "POT-Creation-Date: 2022-02-17 11:35+0000\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2019-05-21 21:28+02:00\n"
  14 "Last-Translator: Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>\n"
  15 "Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
  16 "Language: cs\n"
  17 "MIME-Version: 1.0\n"
  18 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  19 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  20 "X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
  21 
  22 #: src/main.c:112
  23 msgid "No error"
  24 msgstr "Žádná chyba"
  25 
  26 #: src/main.c:115
  27 msgid "Non canonical input"
  28 msgstr "Nekanonický vstup"
  29 
  30 #: src/main.c:118
  31 msgid "Ambiguous output"
  32 msgstr "Nejednoznačný výstup"
  33 
  34 #: src/main.c:121
  35 msgid "Untranslatable input"
  36 msgstr "Nepřeložitelný vstup"
  37 
  38 #: src/main.c:124
  39 msgid "Invalid input"
  40 msgstr "Neplatný vstup"
  41 
  42 #: src/main.c:127
  43 msgid "System detected problem"
  44 msgstr "Problém nalezený systémem"
  45 
  46 #: src/main.c:130
  47 msgid "Misuse of recoding library"
  48 msgstr "Nesprávné použití převodní knihovny"
  49 
  50 #: src/main.c:133
  51 msgid "Internal recoding bug"
  52 msgstr "Vnitřní chyba převodu"
  53 
  54 #: src/main.c:175
  55 #, fuzzy
  56 msgid ""
  57 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
  58 "it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
  59 "the Free Software Foundation; either version 3, or (at your option)\n"
  60 "any later version.\n"
  61 "\n"
  62 "This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
  63 "but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
  64 "MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
  65 "GNU General Public License for more details.\n"
  66 "\n"
  67 "You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
  68 "along with this program; if not, see <https://www.gnu.org/licenses/>.\n"
  69 msgstr ""
  70 "Tento program je svobodné programové vybavení. Můžete jej šířit a/nebo\n"
  71 "upravovat podle podmínek Obecné veřejné licence GNU (GPL), která byla\n"
  72 "vydána Free Software Foundation, a to buď podle verze 3, nebo (podle vašeho\n"
  73 "uvážení) jakékoliv pozdější verze.\n"
  74 "\n"
  75 "Tento program je šířen v naději, že bude užitečný, avšak BEZ JAKÉKOLIV\n"
  76 "ZÁRUKY, a to dokonce bez odvozené záruky OBCHODOVATELNOSTI nebo VHODNOSTI\n"
  77 "PRO DANÝ ÚČEL. Podrobnosti naleznete v Obecné veřejné licenci GNU (GPL).\n"
  78 "\n"
  79 "Spolu s tímto program byste měli obdržet kopii Obecné veřejné licence GNU\n"
  80 "(GPL). Není-li tomu tak, napište na adresu Free Software Foundation,\n"
  81 "Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.\n"
  82 
  83 #: src/main.c:199
  84 #, c-format
  85 msgid "Try `%s %s' for more information.\n"
  86 msgstr "Podrobnosti získáte pomocí „%s %s“.\n"
  87 
  88 #: src/main.c:203
  89 msgid "Recode converts files between various character sets and surfaces.\n"
  90 msgstr "Recode převádí soubory mezi rozličnými znakovými sadami a povrchy.\n"
  91 
  92 #: src/main.c:207
  93 #, c-format
  94 msgid ""
  95 "\n"
  96 "Usage: %s [OPTION]... [ [CHARSET] | REQUEST [FILE]... ]\n"
  97 msgstr ""
  98 "\n"
  99 "Použití: %s [PŘEPÍNAČE…] [ [ZNAKOVÁ_SADA] | POŽADAVEK [SOUBOR…] ]\n"
 100 
 101 #: src/main.c:210
 102 msgid ""
 103 "\n"
 104 "If a long option shows an argument as mandatory, then it is mandatory\n"
 105 "for the equivalent short option also. Similarly for optional arguments.\n"
 106 msgstr ""
 107 "\n"
 108 "Pokud dlouhý přepínač označuje argument za povinný, pak je povinný i pro\n"
 109 "odpovídající krátký přepínač. Obdobné pravidlo platí pro volitelné "
 110 "argumenty.\n"
 111 
 112 #: src/main.c:216
 113 msgid ""
 114 "\n"
 115 "Listings:\n"
 116 " -l, --list[=FORMAT]    list one or all known charsets and aliases\n"
 117 " -k, --known=PAIRS     restrict charsets according to known PAIRS "
 118 "list\n"
 119 " -h, --header[=[LN/]NAME]  write table NAME on stdout using LN, then exit\n"
 120 " -T, --find-subsets     report all charsets being subset of others\n"
 121 " -C, --copyright      display Copyright and copying conditions\n"
 122 "   --help         display this help and exit\n"
 123 "   --version       output version information and exit\n"
 124 msgstr ""
 125 "\n"
 126 "Výpisy:\n"
 127 " -l, --list[=FORMÁT]    vypíše jednu nebo všechny známé znakové sady\n"
 128 "               a aliasy\n"
 129 " -k, --known=PÁRY      omezí znakové sady na seznam známých PÁRŮ\n"
 130 " -h, --header[=[JZ/]NÁZEV] vypíše tabulku NÁZEV pomocí JZ, pak skončí\n"
 131 " -T, --find-subsets     nahlásí všechny znakové sady, které jsou\n"
 132 "               podmnožinou jiných sad\n"
 133 " -C, --copyright      zobrazí Copyright a podmínky užití\n"
 134 "   --help         zobrazí tuto nápovědu a skončí\n"
 135 "   --version       vypíše informace o verzi a skončí\n"
 136 
 137 #: src/main.c:228
 138 msgid ""
 139 "\n"
 140 "Operation modes:\n"
 141 " -v, --verbose      explain sequence of steps and report progress\n"
 142 " -q, --quiet, --silent  inhibit messages about irreversible recodings\n"
 143 " -f, --force       force recodings even when not reversible\n"
 144 " -t, --touch       touch the recoded files after replacement\n"
 145 " -i, -p, --sequence=STRATEGY ignored for backwards compatibility\n"
 146 msgstr ""
 147 "\n"
 148 "Režimy běhu:\n"
 149 " -v, --verbose      vysvětlí posloupnost kroků a vyznačí postup běhu\n"
 150 " -q, --quiet, --silent  potlačí zprávy o nevratných převodech\n"
 151 " -f, --force       vynutí převody, i když budou nevratné\n"
 152 " -t, --touch       po nahrazení převedených souborů změní i jejich "
 153 "časy\n"
 154 " -i, -p, --sequence=STRATEGIE ignoruje se, pro zpětnou kompatibilitu\n"
 155 
 156 #: src/main.c:238
 157 #, fuzzy
 158 msgid ""
 159 "\n"
 160 "Fine tuning:\n"
 161 " -s, --strict      use strict mappings; discard untranslatable "
 162 "characters\n"
 163 " -d, --diacritics    convert only diacritics and special characters for\n"
 164 "             HTML/LaTeX/BibTeX\n"
 165 " -S, --source[=LN]   limit recoding to strings and comments as for LN\n"
 166 " -c, --colons      use colons instead of double quotes for diaeresis\n"
 167 " -g, --graphics     approximate IBMPC rulers by ASCII graphics\n"
 168 " -x, --ignore=CHARSET  ignore CHARSET while choosing a recoding path\n"
 169 " -I, --prefer-iconv   use iconv if possible\n"
 170 msgstr ""
 171 "\n"
 172 "Drobná nastavení\n"
 173 " -s, --strict      použije přísné mapování, nepřeložitelné znaky "
 174 "zahodí\n"
 175 " -d, --diacritics    převádí jen diakritiku a podobné znaky u HTML,\n"
 176 "             LaTeXu a BibTeXu\n"
 177 " -S, --source[=JZ]   omezí převod na řetězce a komentáře jazyka JZ\n"
 178 " -c, --colons      pro apostrofy použije dvojtečky namísto dvojitých\n"
 179 "             uvozovek\n"
 180 " -g, --graphics     aproximuje čáry IBMPC pomocí ASCII grafiky\n"
 181 " -x, --ignore=SADA   ignoruje znakovou SADU při výběru cesty převodu\n"
 182 
 183 #: src/main.c:251
 184 msgid ""
 185 "\n"
 186 "Option -l with no FORMAT nor CHARSET list available charsets and surfaces.\n"
 187 "FORMAT is `decimal', `octal', `hexadecimal' or `full' (or one of `dohf').\n"
 188 msgstr ""
 189 "\n"
 190 "Přepínač -l bez FORMÁTU a bez SADY vypíše dostupné znakové sady a povrchy.\n"
 191 "FORMÁT je „decimal“ (desítkový), „octal“ (osmičkový), „hexadecimal“\n"
 192 "(šestnáctkový) nebo „full“ (plný) nebo jeden ze znaků „dohf“.\n"
 193 
 194 #: src/main.c:257
 195 msgid ""
 196 "Unless DEFAULT_CHARSET is set in environment, CHARSET defaults to the "
 197 "locale\n"
 198 "dependent encoding, determined by LC_ALL, LC_CTYPE, LANG.\n"
 199 msgstr ""
 200 "Není-li nastavena proměnná prostředí DEFAULT_CHARSET, jako implicitní\n"
 201 "kódování SADY se použije kódování národního prostředí určené podle LC_ALL,\n"
 202 "LC_CTYPE, LANG.\n"
 203 
 204 #: src/main.c:262
 205 msgid ""
 206 "With -k, possible before charsets are listed for the given after CHARSET,\n"
 207 "both being tabular charsets, with PAIRS of the form `BEF1:AFT1,BEF2:"
 208 "AFT2,...'\n"
 209 "and BEFs and AFTs being codes are given as decimal numbers.\n"
 210 msgstr ""
 211 "Pomocí -k lze určit možné sady před pro zadanou ZNAKOVOU_SADU po, obě "
 212 "jsouce\n"
 213 "tabulkovými znakovými sadami, PÁRY jsouce tvaru „PŘED1:PO1,PŘED2:PO2,…“.\n"
 214 "PŘED a PO jsou kódy zadané jako desítkové číslo.\n"
 215 
 216 #: src/main.c:267
 217 msgid ""
 218 "LN is some language, it may be `c', `perl' or `po'; `c' is the default.\n"
 219 msgstr ""
 220 "JZ představuje jazyk, nabývá hodnot „c“, „perl“ nebo „po“, implicitní je "
 221 "„c“.\n"
 222 
 223 #: src/main.c:270
 224 msgid ""
 225 "\n"
 226 "REQUEST is SUBREQUEST[,SUBREQUEST]...; SUBREQUEST is ENCODING[.."
 227 "ENCODING]...\n"
 228 "ENCODING is [CHARSET][/[SURFACE]]...; REQUEST often looks like BEFORE.."
 229 "AFTER,\n"
 230 "with BEFORE and AFTER being charsets. An omitted CHARSET implies the usual\n"
 231 "charset; an omitted [/SURFACE]... means the implied surfaces for CHARSET; "
 232 "a /\n"
 233 "with an empty surface name means no surfaces at all. See the manual.\n"
 234 msgstr ""
 235 "\n"
 236 "POŽADAVEK je PODPOŽADAVEK[,PODPOŽADAVEK…]; PODPOŽADAVEK je\n"
 237 "KÓDOVÁNÍ[..KÓDOVÁNÍ…]. KÓDOVÁNÍ je [ZNAKOVÁ_SADA][/[POVRCH]…]; POŽADAVEK "
 238 "často\n"
 239 "vypadá jako PŘED..POTOM, kde PŘED a POTOM jsou znakové sady. Vynechaná\n"
 240 "ZNAKOVÁ_SADA implikuje obvyklou znakovou sadu, vynechaný [/POVRCH…] znamená\n"
 241 "implicitní povrch dané ZNAKOVÉ_SADY, „/“ s prázdným názvem povrchu značí "
 242 "žádný\n"
 243 "povrch. Vizte manuál.\n"
 244 
 245 #: src/main.c:278
 246 msgid ""
 247 "\n"
 248 "Each FILE is recoded over itself, destroying the original. If no\n"
 249 "FILE is specified, then act as a filter and recode stdin to stdout.\n"
 250 msgstr ""
 251 "\n"
 252 "Každý SOUBOR se převádí sám do sebe, takže zničí originál. Není-li zadán\n"
 253 "žádný SOUBOR, pak se recode chová jako filtr a převádí standardní vstup\n"
 254 "na standardní výstup.\n"
 255 
 256 #: src/main.c:283
 257 msgid ""
 258 "\n"
 259 "Report bugs at https://github.com/rrthomas/recode\n"
 260 msgstr ""
 261 "\n"
 262 "Chyby v programu hlaste anglicky na <https://github.com/rrthomas/recode>.\n"
 263 "Chyby v překladu hlaste česky na <translation-team-cs@lists.sourceforge."
 264 "net>.\n"
 265 
 266 #: src/main.c:358
 267 #, c-format
 268 msgid "Symbol `%s' is unknown"
 269 msgstr "Symbol „%s“ není znám"
 270 
 271 #: src/main.c:429
 272 #, c-format
 273 msgid "Sequence `%s' is ambiguous"
 274 msgstr "Posloupnost „%s“ není jednoznačná"
 275 
 276 #: src/main.c:434
 277 #, c-format
 278 msgid "Sequence `%s' is unknown"
 279 msgstr "Posloupnost „%s“ není známa"
 280 
 281 #: src/main.c:462 src/main.c:523
 282 #, c-format
 283 msgid "Language `%s' is ambiguous"
 284 msgstr "Jazyk „%s“ není jednoznačný"
 285 
 286 #: src/main.c:467 src/main.c:528
 287 #, c-format
 288 msgid "Language `%s' is unknown"
 289 msgstr "Jazyk „%s“ není znám"
 290 
 291 #: src/main.c:563
 292 #, c-format
 293 msgid "Format `%s' is ambiguous"
 294 msgstr "Formát „%s“ není jednoznačný"
 295 
 296 #: src/main.c:568
 297 #, c-format
 298 msgid "Format `%s' is unknown"
 299 msgstr "Formát „%s“ není znám"
 300 
 301 #: src/main.c:629
 302 msgid "Written by François Pinard <pinard@iro.umontreal.ca>.\n"
 303 msgstr "Napsal François Pinard <pinard@iro.umontreal.ca>.\n"
 304 
 305 #: src/main.c:632
 306 #, fuzzy
 307 msgid ""
 308 "\n"
 309 "Copyright (C) 1990-2022 Free Software Foundation, Inc.\n"
 310 msgstr ""
 311 "\n"
 312 "Copyright © 1990–2018 Free Software Foundation, Inc.\n"
 313 
 314 #: src/main.c:636
 315 msgid ""
 316 "This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
 317 "warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
 318 msgstr ""
 319 "Toto je svobodné programové vybavení, pro podmínky rozmnožování vizte "
 320 "zdrojové\n"
 321 "kódy. Není zde ŽÁDNÁ záruka, ani na OBCHODOVATELNOST, ani na VHODNOST PRO\n"
 322 "URČITÝ ÚČEL.\n"
 323 
 324 #: src/main.c:690 src/main.c:704
 325 #, c-format
 326 msgid "Charset `%s' is unknown or ambiguous"
 327 msgstr "Znaková sada „%s“ není známa nebo není jednoznačná"
 328 
 329 #: src/main.c:735
 330 #, c-format
 331 msgid "Required argument is missing"
 332 msgstr "Požadovaný argument chybí"
 333 
 334 #: src/main.c:744
 335 #, c-format
 336 msgid "Request `%s' is erroneous"
 337 msgstr "Požadavek „%s“ chybný"
 338 
 339 #: src/main.c:841
 340 #, c-format
 341 msgid "Recoding %s..."
 342 msgstr "%s se převádí…"
 343 
 344 #: src/main.c:851
 345 #, c-format
 346 msgid " done\n"
 347 msgstr " hotovo\n"
 348 
 349 #: src/main.c:889
 350 #, c-format
 351 msgid " failed: %s in step `%s..%s'\n"
 352 msgstr " chyba: %s v kroku „%s..%s\n"
 353 
 354 #: src/main.c:896
 355 #, c-format
 356 msgid "%s failed: %s in step `%s..%s'"
 357 msgstr "%s selhalo: %s v kroku „%s..%s“"
 358 
 359 #: src/main.c:915
 360 #, c-format
 361 msgid "%s in step `%s..%s'"
 362 msgstr "%s v kroku „%s..%s“"
 363 
 364 #: src/names.c:353
 365 #, c-format
 366 msgid "Charset %s already exists and is not %s"
 367 msgstr "Znaková sada %s již existuje a není %s"
 368 
 369 #: src/names.c:848
 370 #, c-format
 371 msgid "Cannot list `%s', no names available for this charset"
 372 msgstr "„%s“ nelze vypsat, pro tuto sadu neexistují žádná jména"
 373 
 374 #: src/names.c:1000 src/names.c:1046
 375 #, c-format
 376 msgid "Dec Oct Hex  UCS2 Mne %s\n"
 377 msgstr "Des Osm Šest UCS2 Mne %s\n"
 378 
 379 #: src/names.c:1065
 380 #, c-format
 381 msgid "Sorry, no names available for `%s'"
 382 msgstr "Je nám líto, ale pro „%s“ není žádný název"
 383 
 384 #: src/outer.c:115
 385 #, c-format
 386 msgid "Resurfacer set more than once for `%s'"
 387 msgstr "Změna povrchu u %s“ nastavena více než jednou"
 388 
 389 #: src/outer.c:122
 390 #, c-format
 391 msgid "Unsurfacer set more than once for `%s'"
 392 msgstr "Odstranění povrchu u „%s“ nastaveno více než jednou"
 393 
 394 #: src/outer.c:470 src/recode.c:69 src/recode.c:81
 395 msgid "Virtual memory exhausted"
 396 msgstr "Virtuální paměť vyčerpána"
 397 
 398 #: src/recode.c:109
 399 #, c-format
 400 msgid "Codes %3d and %3u both recode to %3d"
 401 msgstr "Oba kódy %3d a %3u vedou na %3d"
 402 
 403 #: src/recode.c:123
 404 #, c-format
 405 msgid "No character recodes to %3u"
 406 msgstr "Žádný znak nevede na %3u"
 407 
 408 #: src/recode.c:124
 409 msgid "Cannot invert given one-to-one table"
 410 msgstr "Zadanou tabulku 1:1 nelze invertovat"
 411 
 412 #: src/recode.c:180 src/recode.c:192
 413 #, c-format
 414 msgid "Following diagnostics for `%s' to `%s'"
 415 msgstr "Následuje diagnostika pro „%s“ do „%s“"
 416 
 417 #: src/recode.c:185 src/recode.c:197
 418 #, c-format
 419 msgid "Pair no. %u: <%3d, %3d> conflicts with <%3d, %3d>"
 420 msgstr "Pár č. %u: <%3d, %3d> je v rozporu s <%3d, %3d>"
 421 
 422 #: src/recode.c:228
 423 msgid "Cannot complete table from set of known pairs"
 424 msgstr "Z množiny známých párů nelze sestavit tabulku"
 425 
 426 #: src/recode.c:485
 427 msgid "Identity recoding, not worth a table"
 428 msgstr "Tabulka identity, ne příliš užitečná tabulka"
 429 
 430 #: src/recode.c:492
 431 msgid "Recoding is too complex for a mere table"
 432 msgstr "Převod je na pouhou tabulku příliš složitý"
 433 
 434 #: src/recode.c:524
 435 #, c-format
 436 msgid "%sConversion table generated mechanically by %s %s"
 437 msgstr "%sPřevodní tabulka mechanicky vytvořena pomocí %s %s"
 438 
 439 #: src/recode.c:526
 440 #, c-format
 441 msgid "%sfor sequence %s.%s"
 442 msgstr "%spro posloupnost %s.%s"
 443 
 444 #: src/recode.c:748
 445 msgid "No table to print"
 446 msgstr "Žádná tabulka na vytištění"
 447 
 448 #: src/request.c:35
 449 msgid "reversible"
 450 msgstr "vratný"
 451 
 452 #: src/request.c:37
 453 #, c-format
 454 msgid "%s to %s"
 455 msgstr "%s do %s"
 456 
 457 #: src/request.c:38 src/request.c:40
 458 msgid "byte"
 459 msgstr "bajt"
 460 
 461 #: src/request.c:39 src/request.c:41
 462 msgid "ucs2"
 463 msgstr "UCS2"
 464 
 465 #: src/request.c:39 src/request.c:41
 466 msgid "variable"
 467 msgstr "proměnná"
 468 
 469 #: src/request.c:109
 470 msgid "*Unachievable*"
 471 msgstr "*Nedosažitelný*"
 472 
 473 #: src/request.c:111
 474 msgid "*mere copy*"
 475 msgstr "čistá kopie"
 476 
 477 #: src/request.c:228
 478 msgid "Virtual memory exhausted!"
 479 msgstr "Virtuální paměť vyčerpána!"
 480 
 481 #: src/request.c:252
 482 msgid "Step initialisation failed"
 483 msgstr "Inicializace kroku selhala"
 484 
 485 #: src/request.c:259
 486 msgid "Step initialisation failed (unprocessed options)"
 487 msgstr "Inicializace kroku selhala (nezpracované přepínače)"
 488 
 489 #: src/request.c:573
 490 #, c-format
 491 msgid "Request: %s\n"
 492 msgstr "Požadavek: %s\n"
 493 
 494 #: src/request.c:740
 495 #, c-format
 496 msgid "Shrunk to: %s\n"
 497 msgstr "Zkráceno na: %s\n"
 498 
 499 #: src/request.c:847 src/request.c:956
 500 #, c-format
 501 msgid "Unrecognised surface name `%s'"
 502 msgstr "Nerozpoznaný název povrchu „%s“"
 503 
 504 #: src/request.c:927
 505 #, c-format
 506 msgid "No way to recode from `%s' to `%s'"
 507 msgstr "Neexistuje způsob, jak převést „%s“ na „%s“"
 508 
 509 #: src/request.c:1037
 510 msgid "Expecting `..' in request"
 511 msgstr "V požadavku očekáváno „..“"
 512 
 513 #: src/task.c:458
 514 #, c-format
 515 msgid "Child process wait status is 0x%0.2x"
 516 msgstr "Proces potomka zakončen ve stavu 0x%0.2x"
 517 
 518 #: src/testdump.c:305
 519 msgid ""
 520 "UCS2  Mne  Description\n"
 521 "\n"
 522 msgstr ""
 523 "UCS2  Mne  Popis\n"
 524 "\n"
 525 
 526 #~ msgid "Syntax is deprecated, please prefer `%s'"
 527 #~ msgstr "Syntaxe je zastaralá, prosím, používejte „%s“"
 528 
 529 #~ msgid " -p, --sequence=pipe   use pipe machinery for sequencing passes\n"
 530 #~ msgstr " -p, --sequence=pipe   data mezi průchody propojí pomocí rour\n"
 531 
 532 #~ msgid " -p, --sequence=pipe   same as -i (on this system)\n"
 533 #~ msgstr " -p, --sequence=pipe   stejné jako -i (na tomto systému)\n"
 534 
 535 #~ msgid ""
 536 #~ "\n"
 537 #~ "Report bugs to <recode-bugs@iro.umontreal.ca>.\n"
 538 #~ msgstr ""
 539 #~ "\n"
 540 #~ "Chyby programu hlaste anglicky na <recode-bugs@iro.umontreal.ca>, chyby\n"
 541 #~ "v překladu česky na <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"