"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "recode-3.7.12/po/ca.po" (17 Feb 2022, 20242 Bytes) of package /linux/misc/recode-3.7.12.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) PO translation source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 # Catalan translation of GNU recode.
  2 # Copyright © 2002, 2003 Free Software Foundation, Inc.
  3 # Jordi Mallach <jordi@gnu.org>, 2002, 2003.
  4 #
  5 msgid ""
  6 msgstr ""
  7 "Project-Id-Version: recode 3.6\n"
  8 "Report-Msgid-Bugs-To: rrt@sc3d.org\n"
  9 "POT-Creation-Date: 2022-02-17 11:35+0000\n"
  10 "PO-Revision-Date: 2003-08-30 16:48+0200\n"
  11 "Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@gnu.org>\n"
  12 "Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
  13 "Language: ca\n"
  14 "MIME-Version: 1.0\n"
  15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  17 "X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
  18 "X-Generator: KBabel 0.9.6\n"
  19 
  20 #: src/main.c:112
  21 msgid "No error"
  22 msgstr "No hi ha cap error"
  23 
  24 #: src/main.c:115
  25 msgid "Non canonical input"
  26 msgstr "L'entrada no és canònica"
  27 
  28 #: src/main.c:118
  29 msgid "Ambiguous output"
  30 msgstr "L'eixida és ambigua"
  31 
  32 #: src/main.c:121
  33 msgid "Untranslatable input"
  34 msgstr "L'entrada no és convertible"
  35 
  36 #: src/main.c:124
  37 msgid "Invalid input"
  38 msgstr "L'entrada és invàlida"
  39 
  40 #: src/main.c:127
  41 msgid "System detected problem"
  42 msgstr "El sistema ha detectat un problema"
  43 
  44 # El verb "to misuse" vol dir "desaprofitar" o també "fer mal ús". Crec 
  45 # que en aquest cas la traducció més correcta seria: "Mal ús de la 
  46 # biblioteca de recodificació" o, si es prefereix, "Ús incorrecte de 
  47 # la biblioteca de recodificació". mvs
  48 # Bé, les teues frases són en "indi", que diem Ivan i jo...
  49 # es a dir, no són frases completes. No veig massa diferència entre
  50 # «Ús incorrecte de la biblioteca de recodificació» i la forma que he
  51 # fet servir jo... jm
  52 #: src/main.c:130
  53 msgid "Misuse of recoding library"
  54 msgstr "L'ús de la biblioteca de recodificació és incorrecte"
  55 
  56 #: src/main.c:133
  57 msgid "Internal recoding bug"
  58 msgstr "S'ha produït un error intern de recodificació"
  59 
  60 #: src/main.c:175
  61 #, fuzzy
  62 msgid ""
  63 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
  64 "it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
  65 "the Free Software Foundation; either version 3, or (at your option)\n"
  66 "any later version.\n"
  67 "\n"
  68 "This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
  69 "but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
  70 "MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
  71 "GNU General Public License for more details.\n"
  72 "\n"
  73 "You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
  74 "along with this program; if not, see <https://www.gnu.org/licenses/>.\n"
  75 msgstr ""
  76 "Açò és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o modificar-lo\n"
  77 "sota els termes de la Llicència Pública General GNU tal i com ha estat\n"
  78 "publicada per la Free Software Foundation; bé sota la versió 2 de la\n"
  79 "Llicència o bé (si ho preferiu) sota qualsevol versió posterior.\n"
  80 "\n"
  81 "Aquest programa es distribueix amb l'expectativa de que serà útil,\n"
  82 "però SENSE CAP GARANTIA; ni tan sols la garantia implícita de\n"
  83 "COMERCIABILITAT o ADEQUACIÓ PER UN PROPÒSIT PARTICULAR. Vegeu la\n"
  84 "Llicència Pública General GNU per obtenir-ne més detalls.\n"
  85 "\n"
  86 "Hauríeu d'haver rebut una còpia de la Llicència Pública General GNU\n"
  87 "juntament amb aquest programa; en cas contrari, escriviu a la Free\n"
  88 "Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston,\n"
  89 "MA 02111, USA.\n"
  90 
  91 #: src/main.c:199
  92 #, c-format
  93 msgid "Try `%s %s' for more information.\n"
  94 msgstr "Proveu «%s %s» per a obtindre més informació.\n"
  95 
  96 # On posa "entre varios", açò no és un castellanisme?.
  97 # Em sembla que seria més correcte posar "diversos" en voltes de "varios". mvs
  98 # I tant... jm
  99 #: src/main.c:203
 100 #, fuzzy
 101 msgid "Recode converts files between various character sets and surfaces.\n"
 102 msgstr ""
 103 "El «recode» lliure converteix fitxers entre diversos jocs de caràcters i "
 104 "superfícies.\n"
 105 
 106 #: src/main.c:207
 107 #, c-format
 108 msgid ""
 109 "\n"
 110 "Usage: %s [OPTION]... [ [CHARSET] | REQUEST [FILE]... ]\n"
 111 msgstr ""
 112 "\n"
 113 "Forma d'ús: %s [OPCIÓ]... [ [JOC DE CARÀCTERS] | PETICIÓ [FITXER]... ]\n"
 114 
 115 # Aquest programa s'executa en terminal o en un
 116 # servidor x?. Si és per a una terminal potser caldria respectar
 117 # un salt de línia fins la columna núm. 70. S'edita el missatge
 118 # a un editor de textos que aplique salt de línia automàticament,
 119 # i el copiem al programa traductor (si feu servir kbabel, no
 120 # oblideu d'afegir "\n" al final de cada línia). mvs
 121 # Sí, és en mode text, i corregit. El kbabel us fa ficar el salt
 122 # de línia a ma? Què mal... :) jm
 123 #: src/main.c:210
 124 msgid ""
 125 "\n"
 126 "If a long option shows an argument as mandatory, then it is mandatory\n"
 127 "for the equivalent short option also. Similarly for optional arguments.\n"
 128 msgstr ""
 129 "\n"
 130 "Si una opció llarga mostra un argument com requerit, aleshores també és\n"
 131 "requerit per a l'opció curta equivalent, i de forma similar per als\n"
 132 "arguments opcionals.\n"
 133 
 134 # Que tal si traduim "copyright", per "drets reservats"?.
 135 # També on posa "copying conditions", ¿això no vol dir
 136 # "condicions de l'autor" en voltes de "condicions de còpia"? mvs
 137 # «copyright» != «drets reservats», això seria «all rights reserved»
 138 # o similar. Crec que «copying conditions» és l'evident: «condicions
 139 # de còpia». El tema de traduir o no «copyright» s'ha discutit alguna
 140 # vegada si no recorde mal, i sempre s'ha preferit no traduir-ho. jm
 141 #: src/main.c:216
 142 #, fuzzy
 143 msgid ""
 144 "\n"
 145 "Listings:\n"
 146 " -l, --list[=FORMAT]    list one or all known charsets and aliases\n"
 147 " -k, --known=PAIRS     restrict charsets according to known PAIRS "
 148 "list\n"
 149 " -h, --header[=[LN/]NAME]  write table NAME on stdout using LN, then exit\n"
 150 " -T, --find-subsets     report all charsets being subset of others\n"
 151 " -C, --copyright      display Copyright and copying conditions\n"
 152 "   --help         display this help and exit\n"
 153 "   --version       output version information and exit\n"
 154 msgstr ""
 155 "\n"
 156 "Llistats:\n"
 157 " -l, --list[=FORMAT]    llista un o tots els jocs de caràcters i àlies\n"
 158 "               coneguts\n"
 159 " -k, --known=PARELLES    limita els jocs de caràcters d'acord amb la\n"
 160 "               llista de PARELLES conegudes\n"
 161 " -h, --header=[={LN/}NOM}  mostra la taula NOM a l'eixida estàndard\n"
 162 "               utilitzant LN, i surt a continuació\n"
 163 " -F, --freeze-tables    mostra un mòdul de C contenint totes les "
 164 "taules\n"
 165 " -T, --find-subsets     informa de tots els jocs de caràcters que són\n"
 166 "               subconjunts d'altres\n"
 167 " -C, --copyright      mostra el Copyright i les condicions de còpia\n"
 168 "   --help         mostra aquesta ajuda i ix\n"
 169 "   --version       mostra la informació sobre la versió i ix\n"
 170 
 171 # Una "passa" no és un "pas". "Passa" es un sinònim de
 172 # epidèmia. Per tant, hauria de posar-se "passos" i no "passes".
 173 # Concretant:
 174 # "step" és "pas" ("passos") o "iteració"
 175 # "pass" és "passi" ("passis"), sinònim de permís
 176 # ("cinema session pass" = "passi de sessió de cinema"). mvs
 177 # Uff. Aquesta errada l'arrossegue en altres traduccions, aleshores.
 178 # Caldrà fer una bonica sessió de greps. jm
 179 #: src/main.c:228
 180 #, fuzzy
 181 msgid ""
 182 "\n"
 183 "Operation modes:\n"
 184 " -v, --verbose      explain sequence of steps and report progress\n"
 185 " -q, --quiet, --silent  inhibit messages about irreversible recodings\n"
 186 " -f, --force       force recodings even when not reversible\n"
 187 " -t, --touch       touch the recoded files after replacement\n"
 188 " -i, -p, --sequence=STRATEGY ignored for backwards compatibility\n"
 189 msgstr ""
 190 "\n"
 191 "Modes d'operació:\n"
 192 " -v, --verbose      explica la seqüència de passos i informa del "
 193 "progrés\n"
 194 " -q, --quiet, --silent  inhabilita els missatges sobre recodificacions\n"
 195 "             irreversibles\n"
 196 " -f, --force       força les recodificacions inclús si són "
 197 "irreversibles\n"
 198 " -t, --touch       toca els fitxers recodificats després del "
 199 "reemplaç\n"
 200 " -i, --sequence=files  utilitza fitxers intermedis per als passos\n"
 201 "   --sequence=memory  utilitza búfers de memòria per als passos\n"
 202 
 203 # A l'opció "-g" has obviat la paraula "rules", que
 204 # voldria dir "normes". Així, "IBMPC rulers" voldria dir
 205 # "normes IBMPC", encara que no estic del tot segur. mvs
 206 # No, he traduït «rules» per «gràfics». Es refereix als caràcters
 207 # amb els que es dibuixen les caixetes i tal. jm
 208 #: src/main.c:238
 209 #, fuzzy
 210 msgid ""
 211 "\n"
 212 "Fine tuning:\n"
 213 " -s, --strict      use strict mappings; discard untranslatable "
 214 "characters\n"
 215 " -d, --diacritics    convert only diacritics and special characters for\n"
 216 "             HTML/LaTeX/BibTeX\n"
 217 " -S, --source[=LN]   limit recoding to strings and comments as for LN\n"
 218 " -c, --colons      use colons instead of double quotes for diaeresis\n"
 219 " -g, --graphics     approximate IBMPC rulers by ASCII graphics\n"
 220 " -x, --ignore=CHARSET  ignore CHARSET while choosing a recoding path\n"
 221 " -I, --prefer-iconv   use iconv if possible\n"
 222 msgstr ""
 223 "\n"
 224 "Ajustament afinat:\n"
 225 " -s, --strict      utilitza coincidències estrictes, encara que es\n"
 226 "             perden caràcters\n"
 227 " -d, --diacritics    converteix només els accents o pareguts per a\n"
 228 "             HTML/LaTeX\n"
 229 " -S, --source[=LN]   limita la recodificació a cadenes i comentaris\n"
 230 "             segons LN\n"
 231 " -c, --colons      utilitza dos punts en comptes de cometes dobles\n"
 232 "             per a la dièresis\n"
 233 " -g, --graphics     aproxima els gràfics IBMPC amb gràfics ASCII\n"
 234 " -x, --ignore=JOC    descarta JOC al escollir un camí de recodificació\n"
 235 
 236 # "L'opció "-l" sense cap FORMAT ni JOC DE CARACTERS llista..." mvs
 237 # Fet. jm
 238 #: src/main.c:251
 239 msgid ""
 240 "\n"
 241 "Option -l with no FORMAT nor CHARSET list available charsets and surfaces.\n"
 242 "FORMAT is `decimal', `octal', `hexadecimal' or `full' (or one of `dohf').\n"
 243 msgstr ""
 244 "\n"
 245 "L'opció -l sense cap FORMAT o JOC DE CARÀCTERS llista els jocs de caràcters\n"
 246 "i facetes disponibles. FORMAT és «decimal», «octal», «hexadecimal» o «full»\n"
 247 "(o un de «dohf»).\n"
 248 
 249 # "... de la que depén...", això és un castellanisme.
 250 # El correcte és dir: "... de la qual depèn...", o
 251 # "... de què depèn...", (ull!: amb laccent tancat). mvs
 252 # Oops. Volia haver ficat «de la qual». jm
 253 #: src/main.c:257
 254 msgid ""
 255 "Unless DEFAULT_CHARSET is set in environment, CHARSET defaults to the "
 256 "locale\n"
 257 "dependent encoding, determined by LC_ALL, LC_CTYPE, LANG.\n"
 258 msgstr ""
 259 "A no ser que s'establisca DEFAULT_CHARSET a l'entorn, el valor\n"
 260 "predeterminat de CHARSET és la codificació de la qual depen el locale,\n"
 261 "determinat per LC_ALL, LC_CTYPE, LANG.\n"
 262 
 263 #: src/main.c:262
 264 msgid ""
 265 "With -k, possible before charsets are listed for the given after CHARSET,\n"
 266 "both being tabular charsets, with PAIRS of the form `BEF1:AFT1,BEF2:"
 267 "AFT2,...'\n"
 268 "and BEFs and AFTs being codes are given as decimal numbers.\n"
 269 msgstr ""
 270 "Amb -k, es mostren els possibles jocs de caràcters «abans» per al JOC\n"
 271 "«després» donat, sent ambdós jocs de caràcters tabulars, amb PARELLES de la\n"
 272 "forma «ABAN1:DESP1,ABAN2:DESP2,...» i sent els ABAN i DESP codis donats com\n"
 273 "números decimals.\n"
 274 
 275 #: src/main.c:267
 276 msgid ""
 277 "LN is some language, it may be `c', `perl' or `po'; `c' is the default.\n"
 278 msgstr ""
 279 "LN és un llenguatge, pot ser «c», «perl» o «po; «c» és el predeterminat.\n"
 280 
 281 #: src/main.c:270
 282 msgid ""
 283 "\n"
 284 "REQUEST is SUBREQUEST[,SUBREQUEST]...; SUBREQUEST is ENCODING[.."
 285 "ENCODING]...\n"
 286 "ENCODING is [CHARSET][/[SURFACE]]...; REQUEST often looks like BEFORE.."
 287 "AFTER,\n"
 288 "with BEFORE and AFTER being charsets. An omitted CHARSET implies the usual\n"
 289 "charset; an omitted [/SURFACE]... means the implied surfaces for CHARSET; "
 290 "a /\n"
 291 "with an empty surface name means no surfaces at all. See the manual.\n"
 292 msgstr ""
 293 "\n"
 294 "PETICIÓ és SUBPETICIÓ[,SUBPETICIÓ]...;\n"
 295 "SUBPETICIÓ és CODIFICACIÓ[..CODIFICACIÓ]...\n"
 296 "CODIFICACIÓ és [JOC DE CARÀCTERS[/[FACETA]]...;\n"
 297 "PETICIÓ sovint és ABANS..DESPRÉS,\n"
 298 "amb ABANS i DESPRÉS sent jocs de caràcters. Un JOC DE CARÀCTERS omés\n"
 299 "implica el joc de caràcters habitual; una [/FACETA] omesa vol dir la faceta\n"
 300 "implícita per al JOC DE CARÀCTERS; un / amb una faceta buida vol dir que no\n"
 301 "hi ha faceta. Vegeu el manual.\n"
 302 
 303 #: src/main.c:278
 304 #, fuzzy
 305 msgid ""
 306 "\n"
 307 "Each FILE is recoded over itself, destroying the original. If no\n"
 308 "FILE is specified, then act as a filter and recode stdin to stdout.\n"
 309 msgstr ""
 310 "\n"
 311 "Si no es dona cap de -i i -p, es suposa -p si no hi ha cap FITXER, si no, -"
 312 "i.\n"
 313 "Cada FITXER es recodifica damunt d'ell mateix, destruïnt l'original. Si no\n"
 314 "s'especifica cap FITXER, aleshores actua com un filtre i recodifica\n"
 315 "l'entrada estàndard a l'eixida estàndard.\n"
 316 
 317 #: src/main.c:283
 318 msgid ""
 319 "\n"
 320 "Report bugs at https://github.com/rrthomas/recode\n"
 321 msgstr ""
 322 
 323 #: src/main.c:358
 324 #, c-format
 325 msgid "Symbol `%s' is unknown"
 326 msgstr "El símbol «%s» és desconegut"
 327 
 328 #: src/main.c:429
 329 #, c-format
 330 msgid "Sequence `%s' is ambiguous"
 331 msgstr "La seqüència «%s» és ambígua"
 332 
 333 #: src/main.c:434
 334 #, c-format
 335 msgid "Sequence `%s' is unknown"
 336 msgstr "La seqüència «%s» és desconeguda"
 337 
 338 #: src/main.c:462 src/main.c:523
 339 #, c-format
 340 msgid "Language `%s' is ambiguous"
 341 msgstr "El llenguatge «%s» és ambigu"
 342 
 343 #: src/main.c:467 src/main.c:528
 344 #, c-format
 345 msgid "Language `%s' is unknown"
 346 msgstr "El llenguatge «%s» és desconegut"
 347 
 348 #: src/main.c:563
 349 #, c-format
 350 msgid "Format `%s' is ambiguous"
 351 msgstr "El format «%s» és ambigu"
 352 
 353 #: src/main.c:568
 354 #, c-format
 355 msgid "Format `%s' is unknown"
 356 msgstr "El format «%s» és desconegut"
 357 
 358 #: src/main.c:629
 359 #, fuzzy
 360 msgid "Written by François Pinard <pinard@iro.umontreal.ca>.\n"
 361 msgstr "Escrit per François Pinard <pinard@iro.umontreal.ca>.\n"
 362 
 363 #: src/main.c:632
 364 #, fuzzy
 365 msgid ""
 366 "\n"
 367 "Copyright (C) 1990-2022 Free Software Foundation, Inc.\n"
 368 msgstr ""
 369 "\n"
 370 "Copyright © 1990, 92, 93, 94, 96, 97, 99 Free Software Foundation, Inc.\n"
 371 
 372 #: src/main.c:636
 373 msgid ""
 374 "This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
 375 "warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
 376 msgstr ""
 377 "Açò és Programari Lliure; vegeu el codi font per les condicions de\n"
 378 "còpia. NO hi ha CAP garantia; ni tan sols de COMERCIABILITAT o ADEQUACIÓ\n"
 379 "PER UN PROPÒSIT DETERMINAT.\n"
 380 
 381 #: src/main.c:690 src/main.c:704
 382 #, c-format
 383 msgid "Charset `%s' is unknown or ambiguous"
 384 msgstr "El joc de caràcters «%s» és desconegut o ambigu"
 385 
 386 #: src/main.c:735
 387 #, c-format
 388 msgid "Required argument is missing"
 389 msgstr "Manca un argument requerit"
 390 
 391 #: src/main.c:744
 392 #, c-format
 393 msgid "Request `%s' is erroneous"
 394 msgstr "La petició «%s» és errònia"
 395 
 396 #: src/main.c:841
 397 #, c-format
 398 msgid "Recoding %s..."
 399 msgstr "S'està recodificant %s..."
 400 
 401 #: src/main.c:851
 402 #, c-format
 403 msgid " done\n"
 404 msgstr " fet\n"
 405 
 406 #: src/main.c:889
 407 #, c-format
 408 msgid " failed: %s in step `%s..%s'\n"
 409 msgstr " ha fallat: %s al pas «%s..%s»\n"
 410 
 411 #: src/main.c:896
 412 #, c-format
 413 msgid "%s failed: %s in step `%s..%s'"
 414 msgstr "%s ha fallat: %s al pas «%s..%s»"
 415 
 416 #: src/main.c:915
 417 #, c-format
 418 msgid "%s in step `%s..%s'"
 419 msgstr "%s al pas «%s..%s»"
 420 
 421 #: src/names.c:353
 422 #, c-format
 423 msgid "Charset %s already exists and is not %s"
 424 msgstr "El joc de caràcters %s ja existeix i no és %s"
 425 
 426 #: src/names.c:848
 427 #, c-format
 428 msgid "Cannot list `%s', no names available for this charset"
 429 msgstr ""
 430 "No es pot llistar «%s», no hi ha noms disponibles per a aquest\n"
 431 "joc de caràcters"
 432 
 433 #: src/names.c:1000 src/names.c:1046
 434 #, c-format
 435 msgid "Dec Oct Hex  UCS2 Mne %s\n"
 436 msgstr "Dec Oct Hex  UCS2 Mne %s\n"
 437 
 438 #: src/names.c:1065
 439 #, c-format
 440 msgid "Sorry, no names available for `%s'"
 441 msgstr "No hi ha noms disponibles per a «%s»"
 442 
 443 #: src/outer.c:115
 444 #, c-format
 445 msgid "Resurfacer set more than once for `%s'"
 446 msgstr "S'ha establert «resurfacer» més d'una vegada per a «%s»"
 447 
 448 #: src/outer.c:122
 449 #, c-format
 450 msgid "Unsurfacer set more than once for `%s'"
 451 msgstr "S'ha establert «unsurfacer» més d'una vegada per a «%s»"
 452 
 453 #: src/outer.c:470 src/recode.c:69 src/recode.c:81
 454 msgid "Virtual memory exhausted"
 455 msgstr "La memòria virtual s'ha exhaurit"
 456 
 457 #: src/recode.c:109
 458 #, fuzzy, c-format
 459 msgid "Codes %3d and %3u both recode to %3d"
 460 msgstr "Els codis %3d i %3d es recodifiquen ambdós a %3d"
 461 
 462 #: src/recode.c:123
 463 #, fuzzy, c-format
 464 msgid "No character recodes to %3u"
 465 msgstr "Cap caràcter es recodifica a %3d"
 466 
 467 #: src/recode.c:124
 468 msgid "Cannot invert given one-to-one table"
 469 msgstr "No es pot invertir la taula un-a-un donada"
 470 
 471 #: src/recode.c:180 src/recode.c:192
 472 #, c-format
 473 msgid "Following diagnostics for `%s' to `%s'"
 474 msgstr "S'estan seguint els diagnòstics per «%s» a «%s»"
 475 
 476 #: src/recode.c:185 src/recode.c:197
 477 #, fuzzy, c-format
 478 msgid "Pair no. %u: <%3d, %3d> conflicts with <%3d, %3d>"
 479 msgstr "La parella no. %d: <%3d, %3d> és conflictiu amb <%3d, %3d>"
 480 
 481 #: src/recode.c:228
 482 msgid "Cannot complete table from set of known pairs"
 483 msgstr "No es pot completar la taula des del joc de parelles conegudes"
 484 
 485 #: src/recode.c:485
 486 msgid "Identity recoding, not worth a table"
 487 msgstr "Recodificació identitat, no mereix una taula"
 488 
 489 #: src/recode.c:492
 490 msgid "Recoding is too complex for a mere table"
 491 msgstr "La recodificació és massa complexa per a una simple taula"
 492 
 493 #: src/recode.c:524
 494 #, fuzzy, c-format
 495 msgid "%sConversion table generated mechanically by %s %s"
 496 msgstr "%sTaula de conversió generada mecànicament per Free «%s» %s"
 497 
 498 #: src/recode.c:526
 499 #, c-format
 500 msgid "%sfor sequence %s.%s"
 501 msgstr "%sper la seqüència %s.%s"
 502 
 503 #: src/recode.c:748
 504 msgid "No table to print"
 505 msgstr "No hi ha cap taula a imprimir"
 506 
 507 #: src/request.c:35
 508 msgid "reversible"
 509 msgstr "reversible"
 510 
 511 #: src/request.c:37
 512 #, c-format
 513 msgid "%s to %s"
 514 msgstr "%s a %s"
 515 
 516 #: src/request.c:38 src/request.c:40
 517 msgid "byte"
 518 msgstr "byte"
 519 
 520 #: src/request.c:39 src/request.c:41
 521 msgid "ucs2"
 522 msgstr "ucs2"
 523 
 524 #: src/request.c:39 src/request.c:41
 525 msgid "variable"
 526 msgstr "variable"
 527 
 528 #: src/request.c:109
 529 msgid "*Unachievable*"
 530 msgstr "*Impossible*"
 531 
 532 #: src/request.c:111
 533 msgid "*mere copy*"
 534 msgstr "*simple còpia*"
 535 
 536 #: src/request.c:228
 537 msgid "Virtual memory exhausted!"
 538 msgstr "La memòria virtual s'ha exhaurit!"
 539 
 540 #: src/request.c:252
 541 msgid "Step initialisation failed"
 542 msgstr "L'inicialització del pas ha fallat"
 543 
 544 #: src/request.c:259
 545 msgid "Step initialisation failed (unprocessed options)"
 546 msgstr "L'inicialització del pas ha fallat (opcions no processades)"
 547 
 548 #: src/request.c:573
 549 #, c-format
 550 msgid "Request: %s\n"
 551 msgstr "Petició: %s\n"
 552 
 553 #: src/request.c:740
 554 #, c-format
 555 msgid "Shrunk to: %s\n"
 556 msgstr "Encogit a: %s\n"
 557 
 558 #: src/request.c:847 src/request.c:956
 559 #, c-format
 560 msgid "Unrecognised surface name `%s'"
 561 msgstr "El nom de faceta «%s» és desconegut"
 562 
 563 #: src/request.c:927
 564 #, c-format
 565 msgid "No way to recode from `%s' to `%s'"
 566 msgstr "No hi ha manera de recodificar de «%s» a «%s»"
 567 
 568 #: src/request.c:1037
 569 msgid "Expecting `..' in request"
 570 msgstr "S'esperava «..» a la petició"
 571 
 572 #: src/task.c:458
 573 #, c-format
 574 msgid "Child process wait status is 0x%0.2x"
 575 msgstr "L'estat d'espera del procés fill és 0x%0.2x"
 576 
 577 #: src/testdump.c:305
 578 msgid ""
 579 "UCS2  Mne  Description\n"
 580 "\n"
 581 msgstr "UCS2  Mne  Descripció\n"
 582 
 583 #~ msgid "Syntax is deprecated, please prefer `%s'"
 584 #~ msgstr "Aquesta sintaxi és desaconsellada, si us plau, utilitzeu «%s»"
 585 
 586 # Vegeu la mateixa observació que vaig fer al missatge núm 15. mvs
 587 #~ msgid " -p, --sequence=pipe   use pipe machinery for sequencing passes\n"
 588 #~ msgstr ""
 589 #~ " -p, --sequence=pipe   utilitza conductes per als passos de\n"
 590 #~ "             seqüències\n"
 591 
 592 #~ msgid " -p, --sequence=pipe   same as -i (on this system)\n"
 593 #~ msgstr " -p, --sequence=pipe   el mateix que -i (en aquest sistema)\n"
 594 
 595 #~ msgid ""
 596 #~ "\n"
 597 #~ "Report bugs to <recode-bugs@iro.umontreal.ca>.\n"
 598 #~ msgstr ""
 599 #~ "\n"
 600 #~ "Informeu dels errors a <recode-bugs@iro.umontreal.ca>.\n"