"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "peazip-8.0.0.src/res/lang/pl.txt" (6 Jun 2021, 73146 Bytes) of package /linux/misc/peazip-8.0.0.src.zip:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested text file into HTML format (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file. See also the latest Fossies "Diffs" side-by-side code changes report for "pl.txt": 7.9.0_vs_8.0.0.

  1 === PeaZip language file ===
  2 Polski
  3 8.0
  4 Tłumaczenie: M. Trzebiatowski, M. Kacprzak, M. Kałużny
  5 Ostatnia wersja: M. Kałużny
  6 Data akt.: 26-08-2020
  7 
  8 === PeaZip text group ===
  9 
  10 txt_8_0_altcol: Alternate grid color
  11 txt_8_0_forcebrowse: Browse non-canonical archive types (containers, disk images, installers,...)
  12 txt_8_0_commonalgo: Common algorithms
  13 txt_8_0_forceconvert: Convert non-canonical archive types
  14 txt_8_0_defaultactionhint: Default action double-clicking a file associated with PeaZip from the system
  15 txt_8_0_defaultaction: Default action on start-up
  16 txt_8_0_enableextand: Enable "Extract and open with" submenu
  17 txt_8_0_forcetyping: Force typing passwords interactively
  18 txt_8_0_setpwopt: Set password / keyfile options
  19 txt_8_0_forcetypinghelp: Will run backend binaries in console, cannot browse archives with encrypted filenames. Allows to create scripts that will not run unattended but rather ask user interactively for password.
  20 txt_7_9_spacing: Spacing
  21 txt_7_9_zooming: Zooming
  22 txt_7_8_changelocalization: Change PeaZip language
  23 txt_7_8_custext: Custom extension
  24 txt_7_8_destexistfile: Destination already contains processed files. Replace files with same name?
  25 txt_7_8_dd: Drag and Drop
  26 txt_7_8_priorityhigh: High
  27 txt_7_8_priorityidle: Idle
  28 txt_7_8_rel: Interactive extraction
  29 txt_7_8_prioritynormal: Normal
  30 txt_7_8_priorityrealtime: Real time
  31 txt_7_8_requirerestart: [requires restarting PeaZip]
  32 txt_7_8_tpriority: Tasks priority
  33 txt_7_8_update: Update
  34 txt_7_7_noneall: None (no preview, no Drag And Drop extraction)
  35 txt_7_7_nonetemp: None, User's temp if necessary
  36 txt_7_7_outtemp: Output, preview in User's temp
  37 txt_7_7_sys7zreq: Requires p7zip-full or equivalent to be installed
  38 txt_7_7_tw: Temporary work folder for archive creation, editing, preview and Drag And Drop extraction.
  39 txt_7_7_sys7z: Use system 7z in Linux
  40 txt_7_6_zipenc: 7z/p7zip ZIP filenames encoding
  41 txt_7_6_color: Color
  42 txt_7_6_custenc: Custom code page
  43 txt_7_6_dark: Dark
  44 txt_7_6_tno: Do not sync archive tree
  45 txt_7_6_forcelocalenc: Force local
  46 txt_7_6_forceutf8enc: Force UTF-8
  47 txt_7_6_cpnote: If the chosen custom code page is unsupported, tasks will always end in error (most likely memory allocation error). In case that happens, change code page or reset the application.
  48 txt_7_6_defaultenc: Local, UTF-8 for extra symbols
  49 txt_7_6_dim: Low light
  50 txt_7_6_setcurdef: Set current path as default output path
  51 txt_7_6_setdef: Set default output path
  52 txt_7_6_tadvanced: Sync archive tree, keep visited nodes
  53 txt_7_6_tsimple: Sync archive tree, simple
  54 txt_7_6_tacolor: Text accent
  55 txt_7_5_always: Always
  56 txt_7_5_ask: Ask
  57 txt_7_5_autoclosesingle: Auto close after extraction if no browsing actions took place
  58 txt_7_5_cutlen: Cut name at specified length
  59 txt_7_5_cutlenw: Cut name at specified length (4..255) naming conflicts can be fixed manually later
  60 txt_7_5_dragnone: Do not lock target
  61 txt_7_5_specialbrowse: Do you want to extract everything in order to provide the file with the extra data it may need?
  62 txt_7_5_ee: Extract everything for special file types
  63 txt_7_5_draghide: Hide drop target
  64 txt_7_5_draglh: Lock and hide target
  65 txt_7_5_draglock: Lock drop target
  66 txt_7_5_never: Never
  67 txt_7_5_repnascii: Replace/remove non-ASCII characters
  68 txt_7_4_comment: Komentarz
  69 txt_7_4_7zfbrotlicomp: Najszybsza kompresja, 7Z Brotli
  70 txt_7_4_7zfzstandardcomp: Najszybsza kompresja, 7Z Zstandard
  71 txt_7_4_presetrar: Wysoka kompresja, RAR
  72 txt_7_4_tkeep: Zachowaj oryginalną sygnaturę czasową archiwum
  73 txt_7_4_lock: Zablokuj archiwum
  74 txt_7_4_locked: zablokowane
  75 txt_7_4_lockconfirm: Zablokowanych archiwów nie można później modyfikować. Kontynuować zablokowanie tego archiwum?
  76 txt_7_4_recover: Napraw archiwum
  77 txt_7_4_tcurr: Ustaw sygnaturę czasową archiwum na podstawie aktualnego czasu systemowego
  78 txt_7_4_setarc: Ustaw opcje archiwizacji
  79 txt_7_4_setext: Ustaw opcje wypakowywania
  80 txt_7_4_swzipx: Przełącz się na rozszerzenie zipx dla archiwów zip non-Deflate
  81 txt_7_3_archiveerrors: [archiwum może zawierać błędy]
  82 txt_7_3_archiveerrorshint: Archiwum może być nieprawidłowe (z powodu brakujących, uszkodzonych lub niestandardowych danych), można uruchomić Test, aby uzyskać szczegółowe informacje. Jeśli tabela archiwum jest zaszyfrowana, konieczne jest hasło przed jego przeglądaniem.
  83 txt_7_3_clickextall: Kliknij „Wyodrębnij wszystko”, aby aktywować
  84 txt_7_3_noconfdel: Nie pytaj o potwierdzenie usunięcia po zarchiwizowaniu / wypakowaniu
  85 txt_7_3_profile7zfastest: Szybka kompresja, 7Z fastest
  86 txt_7_3_maxbr: Maksymalizuj kompresję Brotli, używając więcej pamięci (może być niekompatybilna z niektórymi ekstraktorami)
  87 txt_7_3_maxzstd: Maksymalizuj kompresję Zstandard, używając więcej pamięci
  88 txt_7_3_profile7zfast: Średnia kompresja, 7Z fast
  89 txt_7_3_stl: Zastosuj znacznik czasu do archiwum z najnowszego pliku
  90 txt_7_2_altcomp: Wysoka kompresja, ARC
  91 txt_7_2_clearnoupdate: Wyczyść edytowane pliki
  92 txt_7_2_autoclosepeazip: Zamknij PeaZip po zakończeniu zadań
  93 txt_7_2_zpaqall: Wyodrębnij wszystkie wersje
  94 txt_7_2_extcomp: Ekstremalna kompresja, ZPAQ
  95 txt_7_2_extcompultra: Ekstremalna kompresja, ZPAQ ultra
  96 txt_7_2_fbrotlicomp: Najszybsza kompresja, Brotli
  97 txt_7_2_fzstandardcomp: Najszybsza kompresja, Zstandard
  98 txt_7_2_loadcompsettings: Wczytaj ustawienia kompresji
  99 txt_7_2_savecompsettings: Zapisz ustawienia kompresji
 100 txt_7_2_source: Źródło
 101 txt_7_2_updateclear: Zaktualizuj zmienione pliki w archiwum i wyczyść edytowane pliki
 102 txt_7_1_type_description_brotli: Brotli: szybki algorytm od Google, bardzo szybka dekompresja
 103 txt_7_1_new: Wyodrębnij wszystko tutaj, w nowym folderze
 104 txt_7_1_smart: Wyodrębnij wszystko tutaj, w nowym folderze (smart)
 105 txt_7_1_profileintermediate: Średnia kompresja, ZIP/BZip2 fast
 106 txt_7_1_renfilesonly: Zmień nazwy tylko plików
 107 txt_7_1_typetosearch: Wpisz, aby wyszukać w bieżącej ścieżce
 108 txt_7_1_type_description_zstd: Zstandard: szybki algorytm od Facebook'a, bardzo szybka dekompresja
 109 txt_7_0_af: Analizuj zawartość folderów
 110 txt_7_0_autoopentar: Automatyczne otwieranie pojedynczego archiwum tar wewnątrz plików tar. *
 111 txt_7_0_exttmppath: Zawartość zostanie wyodrębniona poza tymczasową ścieżką pracy, do: 
 112 txt_6_9_autou: Automatycznie aktualizuj zmodyfikowane pliki w archiwach
 113 txt_6_9_forceu: Zaktualizuj edytowane pliki w archiwum
 114 txt_6_9_opuns: Operacja nie jest obsługiwana dla bieżącego typu archiwum
 115 txt_6_9_overarch: Zastąpić pliki o tej samej nazwie, które już istnieją w archiwum?
 116 txt_6_9_uconf: Podgląd pliku został zmodyfikowany. Zaktualizować bieżące archiwum?
 117 txt_6_8_ndrop: Użyj natywnej funkcji Przeciągnij i Upuść w systemie Windows
 118 txt_6_7_nop: (brak podglądu)
 119 txt_6_6_pdupfound: znaleziono prawdopodobne dublikaty (przybliżony wynik szybkiego testu)
 120 txt_6_6_rsh: Zresetuj historię wyszukiwania
 121 txt_6_6_pdupfind: Zaproponuj możliwe duplikaty
 122 txt_6_6_forcemodify: Spróbuj edytować formaty plików, które nie są jawnie obsługiwane
 123 txt_6_5_mandatory: (obowiązkowe)
 124 txt_6_5_abort: Przerwij
 125 txt_6_5_askp: Poproś o ustawienie hasła przy uruchomieniu
 126 txt_6_5_chp: Zmień hasło
 127 txt_6_5_def: Definicja
 128 txt_6_5_nop: Nie pytaj o hasło podczas uruchamiania
 129 txt_6_5_error: Błąd
 130 txt_6_5_seqerr: Wykryto błąd/błędy, oryginalne pliki nie zostaną usunięte
 131 txt_6_5_sni: Dołącz informacje o bezpieczeństwie NT
 132 txt_6_5_sns: Dołącz alternatywny strumień danych NTFS
 133 txt_6_5_privacy: Prywatność
 134 txt_6_5_showvolatile: Pokaż, które opcje są zmienne / zależne od kontekstu
 135 txt_6_5_force: Spróbuj otworzyć archiwa zawierające błędy
 136 txt_6_5_warning: Ostrzeżenie
 137 txt_6_5_yes: Tak
 138 txt_6_5_yesall: Tak na wszystkie
 139 txt_6_5_np: Możesz teraz zmienić hasło przekonwertowanych archiwów na nowe lub usunąć hasło, aby pominąć szyfrowanie
 140 txt_6_4_absolute: Ścieżki absolutne
 141 txt_6_4_appdirn: Dołącz nazwę katalogu
 142 txt_6_4_closeallother: Zamknij wszystkie pozostałe zakładki
 143 txt_6_4_closeright: Zamknij zakładki po prawej stronie
 144 txt_6_4_collapse: Zwiń zakładki
 145 txt_6_4_expand: Rozwiń zakładki
 146 txt_6_4_full: Pełne ścieżki
 147 txt_6_4_new: Nowa zakładka
 148 txt_6_4_openintab: Otwórz w nowej zakładce
 149 txt_6_4_paths: Scieżki
 150 txt_6_4_prepdirn: Dodaj nazwę katalogu
 151 txt_6_4_relative: Ścieżki względne
 152 txt_6_4_tabbar: Pasek zakładek
 153 txt_6_3_autoadjust: Automatycznie dopasuj kolumny
 154 txt_6_3_cinfo: Informacje i komentarze
 155 txt_6_3_syn: Synchronizuj archiwum z dyskiem
 156 txt_6_3_uar: Aktualizuj tylko pliki obecne w archiwum
 157 txt_6_2_encext: Dodaj przyrostek ".enc" do szyfrowanych archiwów
 158 txt_6_2_archive: Typ archiwum
 159 txt_6_2_container: Typ kontenera
 160 txt_6_1_ec: Rozwiń / zwiń drzewo archiwum
 161 txt_6_0_msq: Sortuj według typu dla kompresji "bryły" plików
 162 txt_5_9_lff: Analizuj pliki i katalogi
 163 txt_5_9_pff: Analizuj, pokaż nagłówki/EOF plików
 164 txt_5_9_start: Zacznij od
 165 txt_5_8_l0: Dopuść każdy wspierany komponent/format
 166 txt_5_8_l1: Dopuść tylko komponenty Wolnego Oprogramowania
 167 txt_5_8_l2: Dopuść tylko otwarte formaty archiwów
 168 txt_5_8_ascii: Bezpieczne wzgl. ASCII, skrypty są bezpieczne w starszych środowiskach
 169 txt_5_8_cp: Bezpieczne wzgl. Strony Kodowej, skrypty mogą wywoływać problemy w starszych środowiskach z innymi Stronami Kodowymi
 170 txt_5_8_fs: Zgodność z Wolnym Oprogramowaniem
 171 txt_5_8_utf: Skrypty wymagają pełnego środowiska UTF-8 / Unicode
 172 txt_5_8_fsr: Ten format nie jest wspierany ze względu na ograniczenia w zgodności z Wolnym Oprogramowaniem (Opcje > Zaawansowane)
 173 txt_5_7_pinstalled: ZAINSTALOWANO
 174 txt_5_7_pmissing: NIE ZNALEZIONO
 175 txt_5_7_plugin: Nie znaleziono wtyczki, można zainstalować wybierając Pomoc > Sprawdź wtyczkę i dodatek
 176 txt_5_6_basic: Podstawowe
 177 txt_5_6_exarc: Wypakuj archiwum
 178 txt_5_6_tab: Otwórz w nowej zakładce
 179 txt_5_6_rc: Opcje pod prawym przyciskiem
 180 txt_5_6_layouts: Zapisane układy
 181 txt_5_6_upexisting: Aktualizuj istniejące archiwum
 182 txt_5_6_verbose: Rozszerzony
 183 txt_5_5_case: (uwzględniając wielkość)
 184 txt_5_5_add: Dodaj ciąg na wyznaczonej pozycji
 185 txt_5_5_addsel: Dodaj do bieżącego zaznaczenia
 186 txt_5_5_ext: Zmień rozszerzenie pliku
 187 txt_5_5_plugin: Sprawdź wtyczkę i dodatek
 188 txt_5_5_copypath: Kopiuj ścieżkę
 189 txt_5_5_delete: Usuń znaki na wyznaczonej pozycji
 190 txt_5_5_halt: Wstrzymaj system po zakończeniu zadania
 191 txt_5_5_positionw: Wskazówka: 1 dodaj przed pierwszym znakiem, 2 drugim, etc... "z" dla końca nazwy pliku
 192 txt_5_5_positionwd: Wskazówka: 1 usuń od pierwszego znaku, 2 drugiego, ... "z" dla końca nazwy pliku
 193 txt_5_5_replaceneww: Wskazówka: podaj pusty nowy ciąg, aby usunąć stary ciąg
 194 txt_5_5_lower: Małe litery
 195 txt_5_5_replaceoldw: Modyfikuj wszystkie wystąpienia ciągu lub znaku w nazwie pliku
 196 txt_5_5_newext: Nowe rozszerzenie
 197 txt_5_5_new: Nowy ciąg
 198 txt_5_5_n: Liczba znaków do usunięcia
 199 txt_5_5_old: Stary ciąg
 200 txt_5_5_position: Pozycja (liczba lub "z" dla końca)
 201 txt_5_5_intdir: Usuń powielony katalog podczas wypakowywania do nowego katalogu
 202 txt_5_5_replacestr: Zastąp/usuń ciąg
 203 txt_5_5_datesameday: Tego dnia co zaznaczony obiekt
 204 txt_5_5_datesamehour: Tej godziny co zaznaczony obiekt
 205 txt_5_5_datesamemonth: Tego miesiąca co zaznaczony obiekt
 206 txt_5_5_datesameweek: Tego tygodnia co zaznaczony obiekt
 207 txt_5_5_datesameyear: Tego roku co zaznaczony obiekt
 208 txt_5_5_scan: Skanuj
 209 txt_5_5_select: Zaznacz
 210 txt_5_5_similar: Podobne do zaznaczonego obiektu
 211 txt_5_5_starting: Zaczynające się od tej samej litery
 212 txt_5_5_string: Ciąg do dodania
 213 txt_5_5_subtractsel: Odejmij od bieżącego zaznaczenia
 214 txt_5_5_datehour: Z tej godziny
 215 txt_5_5_datemonth: Z tego miesiąca
 216 txt_5_5_dateweek: Z tego tygodnia
 217 txt_5_5_dateyear: Z tego roku
 218 txt_5_5_dateday: Z dzisiaj
 219 txt_5_5_upper: Wielkie litery
 220 txt_5_5_extw: Ostrzeżenie: po zmianie rozszerzenia plik może stać się nieużywalny
 221 txt_5_4_da: Data dodania
 222 txt_5_4_deletearchives: Usuń archiwa po wypakowaniu
 223 txt_5_4_deletefiles: Usuń pliki po archiwizacji
 224 txt_5_4_deleteoriginal: Procedura usuwania, ustawiona w ekranie głównym, zostanie dopisana do skryptu.
 225 txt_5_4_lv: Ostatnio używana
 226 txt_5_4_deletearchivesconfirm: Potwierdzasz usunięcie oryginalnych archiwów?
 227 txt_5_4_deletefilesconfirm: Potwierdzasz usunięcie oryginalnych plików?
 228 txt_5_4_used: Użycia
 229 txt_5_3_profilebest: Najlepsza kompresja, poziom Ultra formatu 7Z
 230 txt_5_3_profileadvanced: Zaawansowana kompresja, format 7Z
 231 txt_5_3_profilenormal: Normalna kompresja ZIP, kompatybilna z większością programów
 232 txt_5_3_profileveryfast: Bardzo szybka kompresja ZIP, zalecana do dużych plików multimedialnych
 233 txt_5_3_profilepassword: Zabezpiecz hasłem, format 7Z
 234 txt_5_3_profile10mb: Utrzymuj pliki wyjściowe poniżej 25 MB, z uwagi na limity załączników email
 235 txt_5_3_profilesfx: Samorozpakowujące, odbiorca nie będzie potrzebował dodatkowego oprogramowania
 236 txt_5_3_cml: Język w menu kontekstowym systemu
 237 txt_5_3_cmlmessage: Kliknij podwójnie na wybranym pliku językowym i potwierdź modyfikację rejestru. To ustawienie musi być zastosowane ponownie po każdej instalacji/aktualizacji programu lub po użyciu kreatora Integracji z systemem.
 238 txt_5_3_exc: Filtry wykluczające dominują nad filtrami dołączającymi
 239 txt_5_3_ia: Dołącz także
 240 txt_5_3_io: Dołącz tylko
 241 txt_5_3_rec: Obejmij podkatalogi
 242 txt_5_3_resetsi: Skonfigurować ponownie integrację z systemem (menu kontekstowe, Wyślij do, powiązania plików)?
 243 txt_5_2_oadd: Zapisz w oryginalnym katalogu
 244 txt_5_2_zerodelete: Usunąć i nadpisać zerami wybrany plik(i)? Tej operacji nie da się cofnąć, a plik(i) będzie nie do odzyskania
 245 txt_5_2_zfree: Nadpisać zerami wolną przestrzeń na tym dysku?
 246 txt_5_2_sdfree: Usunąć bezpiecznie wolną przestrzeń na tym dysku?
 247 txt_5_2_oext: Wypakuj do oryginalnego katalogu
 248 txt_5_2_securedeletefree: Usuń bezpiecznie wolną przestrzeń
 249 txt_5_2_free: Ta operacja może potrwać kilka minut, a wykonywana często może prowadzić do zużycia dysków flash.
 250 txt_5_2_zerofiles: Nadpisanie zerami
 251 txt_5_2_zerofree: Nadpisz zerami wolną przestrzeń
 252 txt_5_1_schedadd: Dodaj plan
 253 txt_5_1_schederr: Nie można utworzyć planu
 254 txt_5_1_daily: dzienny
 255 txt_5_1_day: Dzień
 256 txt_5_1_days: dni
 257 txt_5_1_enddate: Data końcowa
 258 txt_5_1_every: co
 259 txt_5_1_w6: Piątek
 260 txt_5_1_hourly: godzinny
 261 txt_5_1_hours: godzin
 262 txt_5_1_last: ostatni
 263 txt_5_1_schedmanage: Harmonogram Zadań, zarządzanie zadaniami zapisanymi w gałęzi programu PeaZip
 264 txt_5_1_scriptmanage: Zarządzaj zapisanymi, zaplanowanymi skryptami
 265 txt_5_1_w2: Poniedziałek
 266 txt_5_1_monthly: miesięczny
 267 txt_5_1_months: miesiące
 268 txt_5_1_onlogin: Przy logowaniu
 269 txt_5_1_onstart: Przy uruchamianiu
 270 txt_5_1_once: jednorazowy
 271 txt_5_1_w7: Sobota
 272 txt_5_1_schedule: Planer
 273 txt_5_1_schedexplain: Utwórz skrypt z definicji zadania w GUI i zaplanuj jego wykonanie. Skrypty zaplanowanych zadań są zapisane w katalogu "Zaplanowane skrypty". W celu modyfikacji lub usunięcia zaplanowanych zadań można użyć systemowego Harmonogramu Zadań. Wszystkie zaplanowane zadania utworzone przez program PeaZip zebrane są w gałęzi "PeaZip" biblioteki zadań.
 274 txt_5_1_schedok: Pomyślnie utworzono plan
 275 txt_5_1_schedscripts: Zapisane, zaplanowane skrypty
 276 txt_5_1_startdate: Data rozpoczęcia
 277 txt_5_1_starttime: Godzina rozpoczęcia
 278 txt_5_1_w1: Niedziela
 279 txt_5_1_schedname: Nazwa zadania, identyfikuje zarówno zapisany, zaplanowany skrypt i zaplanowane zadanie systemowe
 280 txt_5_1_ts: Harmonogram Zadań
 281 txt_5_1_w5: Czwartek
 282 txt_5_1_w3: Wtorek
 283 txt_5_1_w4: Środa
 284 txt_5_1_weekly: tygodniowy
 285 txt_5_1_weeks: tygodni
 286 txt_5_0_bc: Ścieżka okruszkowa
 287 txt_5_0_resetpm: Potwierdzasz reset menedżera haseł? Jeżeli potwierdzisz, wszystkie hasła zapisane przez menedżera haseł zostaną utracone.
 288 txt_5_0_enum: Wyliczanie zawartości katalogów
 289 txt_5_0_music: Muzyka
 290 txt_5_0_ps: Otwórz tutaj PowerShell
 291 txt_5_0_perf: Wydajność
 292 txt_5_0_pictures: Obrazy
 293 txt_5_0_removeall: Usuń wszystkie
 294 txt_5_0_resetbookmarks: Zresetować Zakładki do ust. domyślnych? (Zakładki można później dostosować przez Zakładki > Zarządzanie)
 295 txt_5_0_sh: Historia sesji
 296 txt_5_0_skip: Pomiń wyliczanie zawartości katalogów w układzie
 297 txt_5_0_videos: Wideo
 298 txt_4_9_frame: Ramka
 299 txt_4_9_listth: Lista i miniaturki
 300 txt_4_9_shadow: Cień
 301 txt_4_9_style: Styl
 302 txt_4_8_attach25: 25 MB (limit załącznika)
 303 txt_4_8_crop: Przytnij
 304 txt_4_8_detailsno: Szczegóły
 305 txt_4_8_details: Szczegóły i miniaturki
 306 txt_4_8_fit: Dopasuj do
 307 txt_4_8_fitl: Dopasuj do największego
 308 txt_4_8_flip: Odwróć
 309 txt_4_8_fullscreen: Pełny ekran
 310 txt_4_8_fun: Funkcje
 311 txt_4_8_h: Wysokość
 312 txt_4_8_keeparchive: Zachowaj archiwum
 313 txt_4_8_noresize: Zachowaj oryginalny rozmiar
 314 txt_4_8_iconl: Duże obrazy
 315 txt_4_8_iconm: Ikony i obrazy
 316 txt_4_8_imagemanager: Menedżer obrazów
 317 txt_4_8_immersive: Rozciągnięcie
 318 txt_4_8_listno: Minimalna lista
 319 txt_4_8_aspect: Zachowanie proporcji
 320 txt_4_8_mirror: Odbicie lustrzane
 321 txt_4_8_presets: Ustawienia standardowe
 322 txt_4_8_replace: Zastąpić oryginalny obraz(y)? "Nie" zastosuje przekształcenia w nowym pliku(ach).
 323 txt_4_8_resize: Zmień rozmiar
 324 txt_4_8_rl: Obróć w lewo
 325 txt_4_8_rr: Obróć w prawo
 326 txt_4_8_stop: Zatrzymaj
 327 txt_4_8_t: Przekształć
 328 txt_4_8_w: Szerokość
 329 txt_4_7_pk: Utwórz losowe hasło / plik klucza
 330 txt_4_7_spchar: Ogranicz znaki do liter i cyfr
 331 txt_4_7_recycleask: Przenieść wybrany plik(i) do kosza?
 332 txt_4_7_recycle: Przenieś do kosza
 333 txt_4_7_pcomp: Potencjalna kompresja
 334 txt_4_6_am: Menedżer archiwów
 335 txt_4_6_fm: Menedżer plików
 336 txt_4_6_users: Użytkownicy
 337 txt_4_5_goupdate: Dostępna nowa wersja. Otworzyć stronę programu PeaZip w celu pobrania aktualizacji?
 338 txt_4_5_b: Dół
 339 txt_4_5_koupdate: Nie można sprawdzić aktualizacji, brak połączenia z serwerem
 340 txt_4_5_update: Sprawdź aktualizacje
 341 txt_4_5_dock: Dokowanie
 342 txt_4_5_l: Lewo
 343 txt_4_5_noupdate: Używasz najnowszej wersji programu PeaZip
 344 txt_4_5_properties: Właściwości
 345 txt_4_5_r: Prawo
 346 txt_4_5_pj: Zapisane skrypty
 347 txt_4_5_shaddress: Pokaż pasek adresu
 348 txt_4_5_shnav: Pokaż pasek nawigacyjny
 349 txt_4_5_shstatus: Pokaż pasek stanu
 350 txt_4_5_shtool: Pokaż pasek narzędziowy
 351 txt_4_5_upxpj: Niestety, nie można wyeksportować definicji zadania, gdyż wymaga ono wykonania wielu różnych poleceń
 352 txt_4_5_t: Góra
 353 txt_4_4_confremoveall: Usunąć wszystkie pliki dostosowywania programu PeaZip (aplikacje, zakładki, menedżera haseł)?
 354 txt_4_4_confremove: Usunąć konfigurację programu PeaZip?
 355 txt_4_3_pwmanhint: Podwójne kliknięcie modyfikuje pozycje na liście haseł, prawe kliknięcie dla opcji, Ctrl+C aby skopiować hasła
 356 txt_4_3_exppl: Eksportuj listę haseł
 357 txt_4_3_expple: Zaszyfrowane (kopia zapasowa menedżera haseł)
 358 txt_4_3_keeppw: Zapamiętaj hasło/plik klucza dla bieżącej sesji
 359 txt_4_3_pwmanpwhint: Ustawienie hasła/pliku klucza (opcjonalnie), aby zaszyfrować listę haseł, jest zalecane. Dzięki temu, aby uzyskać dostęp do menedżera haseł będzie wymagana weryfikacja. Hasło/plik klucza mogą zostać zmienione w każdej chwili poprzez ten formularz.
 360 txt_4_3_pwmanmaster: Ustaw/zmień hasło główne
 361 txt_4_3_pwmanlist: Lista haseł
 362 txt_4_3_pwman: Menedżer haseł
 363 txt_4_3_pwmancorr: Menedżer haseł został zmodyfikowany lub uszkodzony. Czy mimo to zachować menedżera haseł i próbować odzyskać bieżące hasła? ("Nie" zresetuje menedżera haseł, zalecane)
 364 txt_4_3_expplp: Zwykły tekst (wszystkie zastosowania)
 365 txt_4_3_recsrc: Szukanie rekurencyjne jako domyślne
 366 txt_4_3_resetpm: Zresetować menedżera haseł? Wszystkie zapisane hasła zostaną usunięte
 367 txt_4_3_breadcrumb: Pokaż adres w formie okruszkowej
 368 txt_4_2_arcabspath: Używaj ścieżek bezwzględnych
 369 txt_4_1_duplicateshint: ciąg "rozmiar"/"suma kontrolna" jest dołączany w kolumnie CRC dla wszystkich potencjalnych duplikatów znalezionych w bieżącym katalogu lub filtrze wyszukiwania
 370 txt_4_1_adminhint: (WSKAZÓWKA: alternatywnie, można zażądać uchylenia zabezpieczeń UAC do pracy w chronionych ścieżkach, Alt+F10 lub Opcje > Uruchom jako administrator)
 371 txt_4_1_selected: (zaznaczone)
 372 txt_4_1_duplicatesfound: znaleziono duplikaty
 373 txt_4_1_duplicatesfind: Znajdź duplikaty
 374 txt_4_1_runasadmin: Uruchom jako administrator
 375 txt_4_1_simplesearch: Proste wyszukiwanie
 376 txt_4_0_thim: Pokaż miniaturki obrazów
 377 txt_3_8_type_description_wim: WIM: format obrazu dysku firmy Microsoft
 378 txt_3_8_type_description_xz: XZ: silna kompresja plików oparta na LZMA2
 379 txt_3_7_donations: Dotacja
 380 txt_3_7_nameasparent: Nazwij archiwum, tak jak folder zawierający wybrane pliki, jeżeli dodano kilka pozycji
 381 txt_3_7_tracker: Raportowanie problemów
 382 txt_3_7_sort: Sortuj według
 383 txt_3_7_swapbars: Zamień Pasek narzędziowy / Pasek adresu
 384 txt_3_7_themedbars: Motywy pasków
 385 txt_3_6_ignoredd: Zawsze ignoruj ścieżki przy rozpakowaniu przez przeciągnij i upuść
 386 txt_3_6_close: Zamknij
 387 txt_3_6_resetapps: Zresetować Aplikacje (konfigurowalną grupę programów i skryptów otwierających pliki, nadpisując powiązania plików)?
 388 txt_3_6_ethemes: Istniejące motywy
 389 txt_3_5_td: Pobierz motywy
 390 txt_3_5_managecustomthemes: Zarządzaj motywami
 391 txt_3_4_nopaths: Bez ścieżek
 392 txt_3_4_smallicons: Ikony
 393 txt_3_3_skipunits: (Windows) Pobierz informacje woluminu dla jednostek sieci, wolniejsze uruchamianie
 394 txt_3_3_stralt: Alternatywne polecenie, gdy nie podano parametru
 395 txt_3_3_apps: Aplikacje
 396 txt_3_3_multi: Zaznaczenie wielokrotne
 397 txt_3_3_runexp: Otwórz program, plik, katalog lub stronę internetową
 398 txt_3_3_apppath: Katalog programu PeaZip
 399 txt_3_3_run: Uruchom
 400 txt_3_2_7zutf8nonascii: 7z / p7zip -mcu użyj kodowania UTF-8 dla nazw plików zawierających znaki spoza ASCII wewnątrz plików .zip
 401 txt_3_2_alltasks: Wszystkie zadania
 402 txt_3_2_conf: Konfiguracja
 403 txt_3_2_donations: Dotacja na rzecz organizacji charytatywnych
 404 txt_3_1_sccenc: 7z / p7zip -scc kodowanie znaków
 405 txt_3_1_downloads: Pobrane
 406 txt_3_1_lib: Biblioteki
 407 txt_3_1_more: Więcej
 408 txt_3_1_openasarchive: Otwórz jako archiwum
 409 txt_3_1_sendto: Katalog użytkownika menu "Wyślij do"
 410 txt_3_1_pathexc: Ścieżka przekracza maksymalną dopuszczalną wielkość
 411 txt_3_1_recent: Ostatnie
 412 txt_3_1_plsmartmin: Uruchom zminimalizowany, pokaż/pozostaw otwarte tylko jeżeli potrzebne
 413 txt_3_1_src: Wyszukiwania
 414 txt_3_1_systmp: Tymczasowy systemu
 415 txt_3_1_languagetools: Przetłumacz
 416 txt_3_1_workingdir: Katalog roboczy
 417 txt_3_0_nonreadableorpw: Archiwum jest nieczytelne. Spróbować odczytu z hasłem?
 418 txt_3_0_readablepw: Archiwum prawdopodobnie chronione hasłem
 419 txt_3_0_configure: Integracja z systemem
 420 txt_3_0_resettmp: Resetuj peazip-tmp
 421 txt_2_9_address: Pasek adresu
 422 txt_2_9_adv: Zaawansowane filtry stosowane są przy zarządzaniu plików obsługiwanych przez moduły 7z lub FreeArc, zobacz w dokumentacji, zastępują podstawowe filtry (które używane są do funkcji wyszukiwań i wyświetlane w panelach Zakładek i Historii)
 423 txt_2_9_columns: Kolumny
 424 txt_2_9_copyhere: Kopiuj tutaj
 425 txt_2_9_noscan: Nie skanuj plików dołączanych do układu
 426 txt_2_9_extconsole: Konsola wypakowania dostępna jest tylko podczas przeglądania archiwów
 427 txt_2_9_thl: Podświetlenie przycisków
 428 txt_2_9_home: Kat. domowy
 429 txt_2_9_lt: Duży
 430 txt_2_9_mt: Średnie
 431 txt_2_9_movehere: Przenieś tutaj
 432 txt_2_9_nav: Nawigacja
 433 txt_2_9_navbar: Pasek nawigacji
 434 txt_2_9_none: Brak
 435 txt_2_9_organize: Widok
 436 txt_2_9_public: Publiczny
 437 txt_2_9_rec: Rekurencyjnie: szukaj w podkatalogach, może zająć trochę czasu
 438 txt_2_9_selected: Wybrane
 439 txt_2_9_setapps: Zarządzaj Aplikacjami
 440 txt_2_9_showmenu: Pokaż pasek menu
 441 txt_2_9_st: Mały
 442 txt_2_9_test_pw2G: Test szyfrowania archiwów <2GB
 443 txt_2_9_vst: Tylko tekst
 444 txt_2_9_toolbar: Pasek narzędziowy
 445 txt_2_9_tree: Drzewo
 446 txt_2_9_views: Widoki
 447 txt_2_8_experimental: (eksperymentalne)
 448 txt_2_8_zcopy: (Windows) Kopiuj pliki w trybie umożliwiającym wznowienie, wolniejsze kopiowanie
 449 txt_2_8_addvol: Dodanie całego woluminu(ów) do archiwum może potrwać dużo czasu, kontynuować mimo to?
 450 txt_2_8_uniterror: Nie ma dostępu do jednostki
 451 txt_2_8_cannotconvert: Nie można konwertować wybranych archiwów
 452 txt_2_8_convertbegin: Kontynuować w etapie kompresji do ukończenia konwersji?
 453 txt_2_8_convert: Konwertuj
 454 txt_2_8_convertexisting: Konwertuj istniejące archiwa
 455 txt_2_8_convertdelete: Usunąć pliki i katalogi utworzone tymczasowo do konwersji?
 456 txt_2_8_details: Szczegóły
 457 txt_2_8_parallel: Wykonywanie zadań równolegle, jeżeli to możliwe
 458 txt_2_8_convertnote: W żadnym wypadku oryginalne archiwa nie będą zmieniane, aby dać użytkownikowi kontrolę nad ich pozostawieniem lub usunięciem
 459 txt_2_8_custom: nie jest bezpośrednio obsługiwane przez program PeaZip, ale w etapie wypakowania można ustawić obsługę niestandardowych typów plików w karcie "Zaawansowane". Kontynuować otwieranie pliku?
 460 txt_2_8_unitrecommend: Zalecane jest, wypakowanie (prawy przycisk myszy > wypakowanie zaznaczonych) albo otworzenie systemów plików z katalogu głównego komputera (Narzędzia systemowe > Otwórz jednostkę jako archiwum)
 461 txt_2_8_viewasarchive: Otwórz jednostkę jako archiwum
 462 txt_2_8_nounit: Nie wybrano żadnej jednostki
 463 txt_2_8_rowselect: Zaznacz cały wiersz
 464 txt_2_8_statusbar: Pasek stanu
 465 txt_2_8_typeunit: Podaj nazwę logicznej lub fizycznej jednostki
 466 txt_2_8_usedefaultoutpath: Użyj domyślnej ścieżki wyjściowej
 467 txt_2_7_experimental: (eksperymentalne, zobacz w dokumentacji)
 468 txt_2_7_optional: (opcjonalne)
 469 txt_2_7_list_tryflatorpw: , możliwe rozwiązania: spróbuj widoku szczegółowego (F6), podaj hasło (F9), uzyskaj nową kopię archiwum
 470 txt_2_7_separate: Dodaj każdy obiekt do osobnego archiwum
 471 txt_2_7_pwsupported: archiwizacja z hasłem
 472 txt_2_7_cancel: Anuluj
 473 txt_2_7_encfn: Szyfruj również nazwy plików (jeżeli format to obsługuje)
 474 txt_2_7_setpw: Podaj hasło / plik klucza
 475 txt_2_7_ext: Wypakowywanie:
 476 txt_2_7_extfrom: Wypakowywanie z archiwum:
 477 txt_2_7_es: Wypakuj obsługiwane typy plików nie będące archiwami, np. wykonywalne, pliki MS Office i OOo
 478 txt_2_7_eu: Wypakuj nieobsługiwane typy plików, określając niestandardowe metody wypakowywania
 479 txt_2_7_clipboard: Schowek
 480 txt_2_7_goarclayout: Przejdź do układu archiwizacji
 481 txt_2_7_goextlayout: Przejdź do układu wypakowania
 482 txt_2_7_ok: Ok
 483 txt_2_7_drag_archive: otworzyć plik jako nowe archiwum? ("Nie", aby dodać plik do bieżącego układu archiwizacji)
 484 txt_2_7_oop: Otwórz ścieżkę wyjściową po zakończeniu zadania
 485 txt_2_7_validatefn: Operacja zatrzymana, wykryto nieprawidłową nazwę pliku:
 486 txt_2_7_validatecl: Operacja zatrzymana, wykryto potencjalnie niebezpieczne polecenie (np. w programie nie jest dozwolone łączenie poleceń):
 487 txt_2_7_output: Wyjście
 488 txt_2_7_pwnotset: Nie ustawiono hasła
 489 txt_2_7_pwarcset: Zabezpieczone hasłem
 490 txt_2_7_pwextset: Zabezpieczone hasłem, możliwe jest wypakowanie/podgląd/testowanie zaszyfrowanych archiwów
 491 txt_2_7_archivehint: Przeciągnij tutaj pliki lub katalogi do zarchiwizowania, lub kliknij prawym przyciskiem, aby zobaczyć więcej funkcji zaznaczania
 492 txt_2_7_exthint: Przeciągnij tutaj archiwa do wypakowania lub kliknij prawym przyciskiem, aby zobaczyć więcej funkcji zaznaczania
 493 txt_2_7_setadvf: Ustaw zaawansowane filtry
 494 txt_2_7_selpath: Ścieżka wybranego elementu
 495 txt_2_7_separateerror: Nie można zaimportować definicji zadania wiersza poleceń używając przełącznika "Dodaj każdy obiekt do osobnego archiwum", gdyż zadanie wykonywane jest w wielu odrębnych poleceniach
 496 txt_2_7_noinput: Układ jest pusty: użyj Dodaj plik(i) lub Załaduj układ, aby wypełnić listę archiwów do wypakowania
 497 txt_2_7_dirsize: Rozmiar zawartości katalogów nie jest sprawdzany do obliczania całkowitego rozmiaru
 498 txt_2_7_un7z_browse_flat: spróbuj widoku szczegółowego (F6)
 499 txt_2_7_updating: Aktualizowanie istniejącego archiwum
 500 txt_2_6_folders: (katalogi)
 501 txt_2_6_advanced: Zaawansowane
 502 txt_2_6_plalways: Zawsze utrzymuj otwarte do kontroli raportu zadania
 503 txt_2_6_plsmart: Utrzymuj otwarte tylko jeżeli potrzebne (błąd, raporty listy lub testu)
 504 txt_2_5_sessionio: (ta sesja)
 505 txt_2_5_advanced: Zaawansowana modyfikacja: wstaw odstępy pomiędzy ciągami parametru i nazwy pliku, jeżeli potrzebne
 506 txt_2_5_basic: Podstawowa modyfikacja: aplikacja i parametry przed nazwą wejścia
 507 txt_2_5_cannotrun: Nie można uruchomić
 508 txt_2_5_custeditors: Niestandardowe edytory, odtwarzacze, skanery antywirusowe itp... (nadpisuje systemowe skojarzenia plików)
 509 txt_2_5_delete: Usuń
 510 txt_2_5_delete_fromarchive: Usuń z archiwum
 511 txt_2_5_langflag: Wyświetlaj nazwę zarchiwizowanego obiektu jako tekst UTF-8; odznacz, aby zastąpić znaki rozszerzone znakiem "?"
 512 txt_2_5_encpj: Koduj definicję zadania jako tekst UTF-8
 513 txt_2_5_execommand: Plik wykonywalny lub polecenie
 514 txt_2_5_help: Pomoc
 515 txt_2_5_langhint: Wskazówka: zastępowanie znaków rozszerzonych znakiem "?" może poprawić składnię, jeżeli zestaw znaków archiwum nie może być pomyślnie odczytany na tym komputerze
 516 txt_2_5_mini_help: Samouczek
 517 txt_2_5_offline_help: Pomoc programu PeaZip
 518 txt_2_5_tray: Zmniejsz do zasobnika
 519 txt_2_5_remove: Usuń
 520 txt_2_5_hintpaths: Kliknij prawym przyciskiem, aby otworzyć ścieżki systemowe i użytkownika
 521 txt_2_5_selectapp: Wybierz aplikację
 522 txt_2_5_strafter: Ciąg po nazwie wejścia
 523 txt_2_5_strbefore: Ciąg przed nazwą wejścia
 524 txt_2_5_encoding: Kodowanie tekstu
 525 txt_2_5_nopw: ten typ archiwum nie obsługuje szyfrowania
 526 txt_2_4_draghint: [przeciągnij do Explorera z włączonym paskiem adresu]
 527 txt_2_4_tb: Dostosuj przyciski paska narzędziowego (ponownie uruchamia program PeaZip)
 528 txt_2_4_adding: Dodawanie
 529 txt_2_4_advclip: Schowek zawiera wiele zaznaczeń
 530 txt_2_4_yanswers: Odpowiada
 531 txt_2_4_itemsheight: Automatyczna wysokość elementów
 532 txt_2_4_clearclipboard: Wyczyść schowek (Esc)
 533 txt_2_4_wcommons: Współdzielone
 534 txt_2_4_copyfrom: Kopiuj z
 535 txt_2_4_deletebookmarks: Usunąć listę zakładek plików i katalogów?
 536 txt_2_4_documents: Dokumenty
 537 txt_2_4_wenc: Encyklopedia
 538 txt_2_4_extractfrom: Wypakuj z
 539 txt_2_4_hexp: Podgląd hex
 540 txt_2_4_operation: Operacja
 541 txt_2_4_path: ścieżka nie jest zapisywalna (tzn. tylko do odczytu). Chcesz wybrać zapisywalną ścieżkę wyjścia?
 542 txt_2_4_removefromclipboard: Usuń ze schowka
 543 txt_2_4_stdclip: Standardowo: zatrzymuje jedno zaznaczenie w schowku, czyści operacje wycinania po wklejeniu
 544 txt_2_4_totalmem: całkowita pamięć
 545 txt_2_4_gvideo: Wideo
 546 txt_2_4_wbook: Wikibook
 547 txt_2_4_wnews: Wikinews
 548 txt_2_4_wsrc: Wikiźródła
 549 txt_2_4_wdict: Wikisłownik
 550 txt_2_3_pw_errorchar: cudzysłów nie może być użyty przez interfejs graficzny programu PeaZip w hasłach pod kontrolą tego systemu, proszę zmienić hasło lub użyć trybu konsoli w Narzędzia > Ustawienia
 551 txt_2_3_envstr: Wyświetl zmienne środowiskowe
 552 txt_2_3_never_pw: Nie pytaj o hasło
 553 txt_2_3_home: Katalog domowy użytkownika
 554 txt_2_3_on_pw: Podczas operacji wypakowywania/podglądu/testowania z menu systemowego:
 555 txt_2_3_test_pw100: Test szyfrowania archiwów <100MB
 556 txt_2_3_test_pw: Test szyfrowania (może być powolny)
 557 txt_exclude_recourse: "wyklucz" obejmowanie podkatalogów
 558 txt_action_extopen: Akcja "Wypakuj i otwórz w skojarzonej aplikacji"
 559 txt_error_passwordnotmatch: Pola "Hasło" i "Potwierdź" nie zgadzają się, należy je poprawić
 560 txt_action_preview: Akcja "Podgląd w skojarzonej aplikacji"
 561 txt_preview_hint: Akcja "Podgląd" działa tak samo jak "Wypakuj i otwórz", ale wypakowane pliki są zapisywane w katalogu tymczasowym i automatycznie usuwane po zamknięciu archiwum.
 562 txt_better: (lepsze)
 563 txt_default2: (domyślne)
 564 txt_faster: (szybsze)
 565 txt_fastermem: (szybsze, mniejsze zużycie pamięci)
 566 txt_tempdir: (katalog tymczasowy programu PeaZip)
 567 txt_stream: (ustawione przez "Kontrola strumienia")
 568 txt_slowermem: (wolniejsze, większe zużycie pamięci)
 569 txt_store: (zachowaj, najszybsze)
 570 txt_newfolder: (w nowym katalogu)
 571 txt_7z_exitcodeunknown: : Nieznany błąd w zadaniu
 572 txt_list_isfolder: [katalog]
 573 txt_none: <brak>
 574 txt_fd: Dyskietka 1.44 MB
 575 txt_7z_exitcode1: 1: Ostrzeżenie: błąd (nie krytyczny); np. brakuje niektórych plików, lub są zablokowane
 576 txt_attach10: 10 MB (limit załącznika)
 577 txt_7z_exitcode2: 2: Wystąpił błąd krytyczny
 578 txt_7z_exitcode255: 255: Zadanie przerwane przez użytkownika
 579 txt_fat32: 4 GB (maksymalny rozmiar pliku FAT32)
 580 txt_dvd: 4.7 GB DVD
 581 txt_attach5: 5 MB (limit załącznika)
 582 txt_cd650: 650 MB CD
 583 txt_7z_exitcode7: 7: Błąd: otrzymano błędne polecenie
 584 txt_cd700: 700 MB CD
 585 txt_type_description_7z: 7Z: bogaty w opcje format archiwizacji z dużym współczynnikiem kompresji
 586 txt_dvddl: 8.5 GB DVD DL
 587 txt_7z_exitcode8: 8: Błąd: niewystarczająca ilość pamięci do wykonania żądanej operacji
 588 txt_abort: Przerwać zaplanowane operacje kopiowania/przenoszenia plików?
 589 txt_about: O programie
 590 txt_action: Akcja
 591 txt_action_hint: Akcja przy otwieraniu lub podglądzie w skojarzonej aplikacji
 592 txt_add: Dodaj
 593 txt_add_existing_archive: Dodaj (jeżeli archiwum istnieje)
 594 txt_add_archive: Dodaj archiwum
 595 txt_add_files: Dodaj plik(i)
 596 txt_add_folder: Dodaj katalog
 597 txt_add_path: Dodaj ścieżkę
 598 txt_add_tolayout: Dodaj zaznaczone pliki i katalogi do układu archiwum
 599 txt_add_toarchive: Dodaj do archiwum
 600 txt_add_tobookmarks: Dodaj do zakładek
 601 txt_address_hint: Filtr: akceptuje wieloznaczniki * oraz ?
 602 txt_adv_filters: Zaawansowane filtry
 603 txt_algo: Algorytm
 604 txt_all: wszystkie
 605 txt_all_default: Wszystkie (domyślne)
 606 txt_all_type: Tego samego typu
 607 txt_all_date: Data
 608 txt_all_psize: Rozmiar pliku paczki
 609 txt_all_attributes: Te same atrybuty
 610 txt_all_size: Rozmiar pliku
 611 txt_error_input_upx: dopuszcza pojedyńczy plik wykonywalny jako wyjście
 612 txt_always_pw: Zawsze pytaj o hasło
 613 txt_ignore_ext: Zawsze ignoruj ścieżki dla "Wypakuj i..."
 614 txt_ignore_disp: Zawsze ignoruj ścieżki dla "Wypakuj wyświetlone..."
 615 txt_ignore_sel: Zawsze ignoruj ścieżki dla "Wypakuj zaznaczone..."
 616 txt_key_hint: Dołącz hash pliku klucza do hasła; archiwum może być odszyfrowane przez program PeaZip i inne aplikacje używające tego samego standardu, lub wpisujące hash jako część hasła
 617 txt_timestamp: Dodaj czas do nazwy
 618 txt_appoptions: Opcje aplikacji
 619 txt_type_description_arc: ARC: eksperymentalny archiwizator, silny, efektywny i bogaty w opcje
 620 txt_archive: Archiwum
 621 txt_un7z_browse_ok: przegląd archiwum zakończony sukcesem
 622 txt_interface: Interfejs przeglądarki archiwów
 623 txt_archivecreation: Tworzenie archiwum
 624 txt_tarbefore_hint: Najpierw archiwizuj dane w formacie TAR, potem w określonym typie.
 625 txt_archive_hint: Archiwizuj, kompresuj, dziel i zatrzymaj prywatne pliki, katalogi i woluminy
 626 txt_compressionratio_hint: Współczynnik kompresji archiwum
 627 txt_archiving: Archiwizacja:
 628 txt_cl_long: Prawdopodobnie argumenty przekraczają maksymalną ilość przetwarzaną przez program PeaZip, zaznacz mniej plików wejścia (np. zaznacz katalogi zamiast pojedyńczych plików)
 629 txt_overwrite_askbefore: Pytaj przed nadpisaniem (w trybie konsoli)
 630 txt_associated: Skojarzona aplikacja
 631 txt_attributes: Atrybuty
 632 txt_author: Autor
 633 txt_ren_existing: Automatycznie zmienia nazwy istniejacych plików
 634 txt_ren_extracted: Automatycznie zmienia nazwy wypakowywanych plików
 635 txt_autofolder: Automatycznie storzyć nowy katalog i wypakować do niego?
 636 txt_back: Wstecz
 637 txt_backend: Interfejs użytkownika dla aplikacji pomocniczych
 638 txt_backupexe: Zachować plik wykonywalny? (zalecane)
 639 txt_bettercompression: lepsza kompresja
 640 txt_blogs: Blogi
 641 txt_blowfish: Blowfish448 (64-bitowe bloki)
 642 txt_bookmarks: Zakładki
 643 txt_browse: Przeglądaj
 644 txt_browser: Przeglądarka
 645 txt_aborted_error: Przeglądanie archiwum wstrzymane, gdyż zajęłoby zbyt wiele czasu. Możesz zawęzić wybór za pomocą wyszukiwania (F3) lub wyłączeniem trybu "Plaski widok" (F6); ten problem nie ma wpływu na operacje wypakowania/podglądu/testowania.
 646 txt_list_browsing: Przeglądanie:
 647 txt_archive_root: Przeglądanie: plik główny archiwum
 648 txt_type_description_bzip2: BZip2: dość silna kompresja, średnia szybkość
 649 txt_pw_empty: Proszę wprowadzić hasło (lub plik klucza)
 650 txt_add_error: Nie można dodać/zaktualizować lub usunąć obiektu(ów); prawdopodobnie ten typ archiwum obsługuje tylko przeglądanie/wypakowanie lub ta operacja nie jest obsługiwana (np. ma kilka wolumenów albo jest stały), lub program PeaZip nie może w pełni obsługużyć nazwy archiwum
 651 txt_un7z_browse_failure: nie można przejrzeć archiwum
 652 txt_list_error: Nie można przeglądać treści archiwum, należy sprawdzić, czy archiwum jest chronione hasłem lub uszkodzone.
 653 txt_conf_cannotsave: Nie można zapisać pliku konfiguracji, sprawdź, czy ścieżka jest zapisywalna i jest wolne miejsce
 654 txt_check_hint: Sprawdza uszkodzenie danych; algorytmy hashujące wykrywają nawet złośliwe manipulacje danych (zobacz w dokumentacji)
 655 txt_check: Suma kontrolna/hash pliku(ów)
 656 txt_check_select: Suma kontrolna/hash
 657 txt_clear: Wyczyść
 658 txt_clearlayout: Wyczyść układ
 659 txt_pj_hint: Kliknij, aby zaimportować zadanie, zresetować zmiany i załadować uaktualnione definicje z GUI
 660 txt_autoclose: Zamknij PeaLauncher po zakończeniu zadania
 661 txt_cl: wiersz poleceń:
 662 txt_compare: Porównaj pliki
 663 txt_compress: Kompresuj
 664 txt_compress_executable: Kompresuj wykonywalne
 665 txt_compress_openforwriting: Kompresuj pliki otwarte do zapisu
 666 txt_compression: Kompresja
 667 txt_compmanagement: Zarządzanie komputerem
 668 txt_pw_confirm: Potwierdź
 669 txt_console: Konsola
 670 txt_console_interface: Konsola: natywny interfejs
 671 txt_content: Zawartość
 672 txt_controlpanel: Panel sterowania
 673 txt_convert: Konwertuj dysk na NTFS
 674 txt_copy: Kopiuj
 675 txt_copyto: Kopiuj do...
 676 txt_create: Utwórz
 677 txt_create_archive: Utwórz nowe archiwum
 678 txt_title_create: Utwórz archiwum, kompresuj, szyfruj, dziel...
 679 txt_create_keyfile: Utwórz plik klucza
 680 txt_create_folder: Utwórz nowy katalog
 681 txt_create_theme: Utwórz Motyw z obecnych ustawień
 682 txt_rr: Utwórz archiwa odzyskiwania
 683 txt_create_sfx: Utwórz archiwum samorozpakowujące
 684 txt_cr_current: Współczynnik kompresji bieżącej ścieżki lub filtra
 685 txt_custom: Niestandardowy
 686 txt_type_description_custom: Niestandardowy (dla zaawansowanych użytkowników): wprowadź nazwę pliku wykonywalnego i parametry
 687 txt_customapp: Niestandardowa aplikacja
 688 txt_custom_parameters: Niestandardowe parametry
 689 txt_customsize: Niestandardowy rozmiar
 690 txt_cut: Wytnij
 691 txt_datetime: Data/czas
 692 txt_default: domyślne
 693 txt_default_compression: domyślna kompresja
 694 txt_default_format: Domyślny format
 695 txt_theme_default: Domyślny motyw
 696 txt_hard_reset_hint: Usuń plik zakładek
 697 txt_desktop: Pulpit
 698 txt_dictionary: Słownik
 699 txt_dirs: Katalog(i),
 700 txt_dis: Ujednoznacznienie:
 701 txt_disk_cleanup: Oczyszczanie dysku
 702 txt_disk_defrag: Defragmentacja dysku
 703 txt_disk_management: Zarządzanie dyskami
 704 txt_dispaly: Wyświetl wyniki jako
 705 txt_displayedmnu_obj: wyświetlone
 706 txt_displayedobjects: Wyświetlone obiekty
 707 txt_nocompress: nie kompresuj
 708 txt_delete: Usunąć zaznaczony plik(i)? Ta operacja jest nieodwracalna, plików nie będzie można odzyskać z kosza.
 709 txt_wipe: Usunąć bezpiecznie zaznaczony plik(i)? Ta operacja jest nieodwracalna, plików nie będzie można odzyskać.
 710 txt_done: Zatwierdź
 711 txt_edit: Edycja
 712 txt_elapsed: upłynęło:
 713 txt_error_emptycl: Pusty wiersz poleceń!
 714 txt_encrypt: Zakoduj
 715 txt_encrypted: kodowane
 716 txt_encryption: Kodowanie
 717 txt_note: Wpisz notatkę/opis
 718 txt_random_keys: Wciśnij dowolne klawisze
 719 txt_random_keys_hint: Wciśnij dowolne klawisze (nie musisz zapamiętywać)
 720 txt_ent: Obliczanie losowości
 721 txt_ent_tools: Narzędzia próbkowania losowego
 722 txt_eqorlarger: Równe lub większe od zaznaczonego
 723 txt_eqorrecent: Równe lub nowsze od zaznaczonego
 724 txt_eqorolder: Równe lub starsze od zaznaczonego
 725 txt_eqorsmaller: Równe lub mniejsze od zaznaczonego
 726 txt_equal: Równe z zaznaczonym
 727 txt_erase_hint: Bezpieczne usuwanie: nadpisz losowymi danymi, maskuj rozmiar, zmień nazwę, ostatecznie skasuj
 728 txt_extraction_error: Błąd podczas wypakowywania zaznaczonego obiektu. Jeżeli archiwum jest chronione hasłem, proszę je podać
 729 txt_exclude_hint: Wyklucz plik(i), jeden w linii; użyj wieloznaczników * i ?; ograniczniki " i ' nie są potrzebne
 730 txt_exclusion_recourse: Filtry wykluczające obejmują podkatalogi
 731 txt_exclusion: Wyklucz
 732 txt_exe: Plik wykonywalny
 733 txt_overwrite_qry: istnieje w ścieżce docelowej; nadpisać plikiem(ami) o tej samej nazwie ze ścieżki źródłowej? (Anuluj: pominie kopiowanie tych obiektów)
 734 txt_confirm_overwrite: istnieje; nadpisać? (nie, aby pominąć)
 735 txt_explore_outpath: Otwórz ścieżkę wyjścia
 736 txt_explore_path: Otwórz ścieżkę
 737 txt_ext: Wyp:
 738 txt_caption_extract: Wypakuj
 739 txt_ext_nopath: Wypakuj (bez ścieżki)
 740 txt_ext_all: Wypakuj wszystko
 741 txt_ext_allhere: Wypakuj wszystko tutaj
 742 txt_ext_allto: Wypakuj wszystko do
 743 txt_extopen_custom: Wypakuj i otwórz w innej aplikacji
 744 txt_extopen_with: Wypakuj i otwórz w...
 745 txt_ext_disp_here: Wypakuj wyświetlone tutaj
 746 txt_ext_disp: Wypakuj wyświetlony obiekt(y)
 747 txt_ext_disp_to: Wypakuj wyświetlony obiekt(y) do...
 748 txt_ext_here: Wypakuj tutaj
 749 txt_ext_sel_here: Wypakuj zaznaczone tutaj
 750 txt_ext_sel: Wypakuj zaznaczony obiekt(y)
 751 txt_ext_sel_to: Wypakuj zaznaczony obiekt(y) do...
 752 txt_extobj: Wypakuj obiekt
 753 txt_newfoldermenu: Wypakuj do nowego katalogu
 754 txt_extto: Wypakuj do...
 755 txt_level_fast: Szybko
 756 txt_fastcompr: szybka kompresja
 757 txt_fastopen: Procedura szybkiego otwierania, zamiast przeglądania bardzo dużych archiwów, używaj filtrów
 758 txt_level_fastest: Najszybciej
 759 txt_favformats: Ulubione formaty
 760 txt_file: Plik
 761 txt_filebrowser: Przeglądarka plików / przeglądarka archiwów
 762 txt_filetools: Narzędzia plikowe
 763 txt_files: plik(i),
 764 txt_nfiles: Pliki
 765 txt_fs: System plików
 766 txt_filters_recourse: filtr(y) obejmuje podkatalogi
 767 txt_filters: Filtry
 768 txt_flat: Szczegółowy (pokaż wszystko)
 769 txt_list_flat: Widok szczegółowy:
 770 txt_unit_floppy: Dyskietka
 771 txt_foldername: Nazwa katalogu
 772 txt_nfolders: Katalogi
 773 txt_error_input_multi: format na wyjściu tworzy pojedynczy plik; możesz użyć przełącznika "TARuj przed" do zapisu najpierw jako .TAR, w przeciwnym wypadku użyj innego formatu. WSKAZÓWKA: wybierz format archiwum po wybraniu danych wejściowych: przełącznik "TARuj przed" będzie ustawiony automatycznie
 774 txt_fwd: Dalej
 775 txt_list_found: Znaleziono:
 776 txt_free: Wolne
 777 txt_free2: wolne
 778 txt_name_full: Pełna nazwa
 779 txt_function: Funkcja
 780 txt_general: Główne
 781 txt_multithreading: ogólna wielowątkowość
 782 txt_go_browser: Przejdź do przeglądarki plików
 783 txt_go_path: Przeglądaj ścieżkę (PeaZip)
 784 txt_guicl: Interfejs graficzny + konsola
 785 txt_guipealauncher: Interfejs graficzny: zintegrowany z PeaLauncher
 786 txt_graphic: Katalog plików graficznych
 787 txt_gridaltcolor: Alternatywny kolor siatki
 788 txt_gridrowheight: Szerokość siatki
 789 txt_gui: Interfejs graficzny
 790 txt_type_description_gzip: GZip: szybka kompresja
 791 txt_here: tutaj
 792 txt_list_history: Historia
 793 txt_homeroot: Poziom główny komputera/archiwum
 794 txt_quickbrowse_hint: Jeżeli przeglądanie zostanie wstrzymane użytkownik może zawęzić zaznaczenie używając opcji wyszukiwania lub filtrów; nie ma to wpływu na operacje wypakuj/przeglądaj/testuj.
 795 txt_backupexe_hint: Jeżeli coś pójdzie źle, możesz odzyskać plik wykonywalny z automatycznie tworzonej kopii zapasowej
 796 txt_attach: Jeżeli klient poczty wspiera to polecenie, archiwum zostanie dodane do nowej wiadomości
 797 txt_images: Obrazy
 798 txt_include_hint: Dołącz plik(i), jeden w linii; użyj wieloznaczników * i ?; ograniczniki " i ' nie są potrzebne
 799 txt_filters_hint: Filtry dołączania i wykluczania dla plików 7z, należy uważnie przeczytać dokumentację 7-Zip, aby zrozumieć działanie tych filtrów
 800 txt_inclusion_recourse: Filtry dołączające obejmują podkatalogi
 801 txt_inclusion: Dołącz
 802 txt_error_function: Żądanie niepoprawnej funkcji
 803 txt_info: Informacje
 804 txt_infoall: Informacje o całości
 805 txt_infodisp: Informacje o wyświetlonym obiekcie(tach)
 806 txt_infosel: Informacje o zaznaczonym obiekcie(tach)
 807 txt_inputinfo: Informacje wejścia
 808 txt_input_list: Lista wejścia:
 809 txt_iop: wejście, wyjście, parametry
 810 txt_ipo: wejście, parametry, wyjście
 811 txt_input: wejście:
 812 txt_integrity: Sprawdzanie spójności
 813 txt_chunk_size: Nieprawidłowy rozmiar, wpisz wartość liczbową
 814 txt_invertsel: Odwróć zaznaczenie
 815 txt_type_exe: to plik wykonywalny Windows, chcesz go uruchomić? ("Nie" aby spróbować otworzyć jako archiwum) WSKAZÓWKA: niektóre pliki wykonywalne mogą nie uruchamiać się prawidłowo zanim całe archiwum nie zostało wypakowane
 816 txt_return_to_archive: jest aktualnie otwarty; chcesz go przeglądać?
 817 txt_not_accessible: jest niedostępny
 818 txt_type_unsupported: to niewspierany typ archiwum
 819 txt_checkname_failed: to niewłaściwa nazwa.
 820 txt_not_accessible_list: jest niedostępny, sprawdź czy lista plików jest poprawna i aktualna
 821 txt_theme_create_error: Nie udało się stworzenie motywu, spróbuj użyć poprawnej nazwy folderu jako nazwy motywu i wybierz zapisywalną ścieżkę
 822 txt_theme_exists: już istnieje, podaj inną ścieżkę
 823 txt_job_code: kod zadania:
 824 txt_job_definition_saved: Definicja zadania pomyślnie zapisana w
 825 txt_job_success: Zadanie zakończone sukcesem!
 826 txt_join: Połącz
 827 txt_joinfiles: Połącz pliki
 828 txt_keyfile: Plik klucza
 829 txt_keyfile_not_found: Nie można znaleźć lub odczytać pliku klucza. Wybierz inny plik klucza.
 830 txt_keyfile_notcreated: Nie utworzono pliku klucza
 831 txt_larger: Większe od zaznaczonego
 832 txt_lastused: Ostatnio użyty
 833 txt_launch: Uruchom zadanie
 834 txt_layout: Układ
 835 txt_filelist_savedas: Układ zapisany jako
 836 txt_level: Poziom
 837 txt_license: Licencja
 838 txt_caption_list: Przeglądaj
 839 txt_list_details: Przeglądaj (ze szczegółami)
 840 txt_list_all: Przeglądaj wszystko
 841 txt_list_disp: Przeglądaj wyświetlony obiekt(y)
 842 txt_list_sel: Przeglądaj zaznaczony obiekt(y)
 843 txt_toggle_warning: Tworzenie widoku szczegółowego zawartości ścieżki może zająć dużo czasu, kontynuować?
 844 txt_loadfile: Załaduj plik
 845 txt_loadlayout: Załaduj układ
 846 txt_unit_hd: Dysk lokalny
 847 txt_localization: Język aplikacji
 848 txt_lpaqver: wersja LPAQ
 849 txt_type_description_lpaq: LPAQ: szybsza wersja PAQ, bardzo dobra kompresja
 850 txt_maininterface: Główny interfejs
 851 txt_maxcomp: Tryb maksymalnej kompresji
 852 txt_level_maximum: Maksimum
 853 txt_restartrequired: Do zastosowania może wymagać ponownego uruchomienia aplikacji
 854 txt_required_memory: MB wymaganej pamięci
 855 txt_method: Metoda
 856 txt_misc: Inne
 857 txt_modify: Modyfikuj
 858 txt_morecontrols: Więcej kontrolek (historia, zakładki, ...)
 859 txt_morerecent: Nowsze od zaznaczonego
 860 txt_ent_hint: Przesuń kursor myszy lub użyj innych sposobów, żeby zebrać losowe wartości z systemu
 861 txt_moveto: Przenieś do...
 862 txt_mypc: Mój komputer
 863 txt_list_na: niedostępne
 864 txt_name: Nazwa
 865 txt_naming: Zasady nadawania nazwy
 866 txt_unit_remote: Dysk sieciowy
 867 txt_newarchive: Nowe archiwum
 868 txt_cnewfolder: Nowy katalog
 869 txt_news: Nowości
 870 txt_no: Nie
 871 txt_noinput: Nie otrzymano dostępnych danych wejścia
 872 txt_nocompress_hint: bez kompresji (szybciej)
 873 txt_split_noinput: Nie zaznaczono wejścia; zaznacz plik do podzielenia
 874 txt_open_noinput: Nie zaznaczono wejścia; zaznacz archiwum (pierwszy wolumen z wielowolumenowego archiwum)
 875 txt_list_nomatch: brak zgodności
 876 txt_singlethread: brak wielowątkowości
 877 txt_none2: żaden
 878 txt_nonsolid: Niestały
 879 txt_level_normal: Normalnie
 880 txt_copy_error: nie udało się przeniesienie lub kopiowanie, kod błędu:
 881 txt_description: Notatki
 882 txt_compare_second: Zaznacz plik odnośnik do porównania
 883 txt_peaobj: Kontrola obiektu
 884 txt_displayed_obj: obiekt(y)
 885 txt_olderthan: Starsze od zaznaczonego
 886 txt_on: na
 887 txt_ondblclick: Podwójne kliknięcie spowoduje:
 888 txt_opacity: Nieprzezroczystość
 889 txt_open: Otwórz
 890 txt_openarchive: Otwórz archiwum
 891 txt_title_open: Otwórz archiwum, rozszyfruj, połącz...
 892 txt_open_bookmark: Otwórz zakładkę
 893 txt_cphere: Otwórz tutaj wiersz poleceń
 894 txt_open_file: Otwórz plik
 895 txt_open_files: Otwórz plik(i)
 896 txt_open_path: Otwórz ścieżkę
 897 txt_opensource: Otwartoźródłowy, wieloplatformowy archiwizator
 898 txt_openwith: Otwórz w...
 899 txt_aborted: Operacja przerwana
 900 txt_unit_cd: Napęd optyczny
 901 txt_options: Opcje
 902 txt_other: Inne
 903 txt_otherparams: Inne parametry (wolna modyfikacja)
 904 txt_oip: wyjście, wejście, parametry
 905 txt_opi: wyjście, parametry, wejście
 906 txt_output: wyjście:
 907 txt_overwrite: Nadpisz istniejące pliki
 908 txt_compressed_size: Spakowane
 909 txt_paqver: wersja PAQ
 910 txt_type_description_paq: PAQ: wolny, ale bardzo silnie kompresuje
 911 txt_pio: parametry, wejście, wyjście
 912 txt_poi: parametry, wyjście, wejście
 913 txt_parameters: Parametry:
 914 txt_error_partial: Częściowe rozpakowywanie nie zaimplementowane w tym typie archiwów
 915 txt_passes: Przebiegi
 916 txt_pw: Hasło
 917 txt_pwlength: Ilość znaków w haśle (4..64)
 918 txt_un7z_browse_pw: hasło może być wymagane
 919 txt_un7z_browse_pw_other: hasło może być błędne
 920 txt_paste: Wklej
 921 txt_path: Ścieżka
 922 txt_pea_appcolor: Kolor aplikacji Pea
 923 txt_pea_textcolor: Kolor tekstu Pea
 924 txt_type_description_pea: PEA: zorientowany na bezpieczeństwo format archiwów z szybką kompresja
 925 txt_peazip_new: PeaZip (nowa instancja)
 926 txt_peazip_help: Wsparcie online
 927 txt_peazip_web: Strona projektu PeaZip
 928 txt_performall: Wykonuj wszystkie wspierane algorytmy
 929 txt_name_provide: znaki \ / : * ? ' " < > | nie są dozwolone w nazwie pliku
 930 txt_upxorstrip: Wybierz Strip i/lub UPX dla pliku binarnego
 931 txt_not_removable_file: Zamknij plik w użyciu, aby program PeaZip mógł go usunąć:
 932 txt_not_removable: Zamknij pliki w użyciu, aby program PeaZip mógł usunąć katalog:
 933 txt_custom_executable_missing: Podaj nazwę niestandardowego pliku wykonywalnego
 934 txt_type_unsupported_select: Zaznacz typ obsługiwanego archiwum:
 935 txt_no_theme_name: Wpisz nazwę motywu
 936 txt_please_wait: Proszę czekać
 937 txt_copy_wait: Proszę czekać do zakończenia aktualnie zaplanowanych operacji kopiowania/przenoszenia pliku przed planowaniem innych operacji tego samego typu
 938 txt_previewwith: Podgląd w...
 939 txt_projectadmin: Administrator projektu:
 940 txt_type_description_quad: BALZ/QUAD: wysoko wydajne kompresory bazujące na ROLZ
 941 txt_quickdelete: Szybkie usuwanie
 942 txt_quit: Zakończ
 943 txt_unit_ram: dysk RAM
 944 txt_read: Odczytuje:
 945 txt_recentarchives: Ostatnio używane archiwa
 946 txt_rr_hint: Zapisy odzyskiwania umożliwiają próbę naprawy archiwum w przypadku uszkodzenia
 947 txt_search_refine: Określ filtr wyszukiwania, akceptowane są wieloznaczniki ? i *
 948 txt_fefreshf5: Odśwież (F5)
 949 txt_release: wersja:
 950 txt_unit_removable: Przenośne urządzenie
 951 txt_remove_bookmark: Usuń zakładkę
 952 txt_remove_external_unit: Usuń zewnętrzne urządzenie(a)
 953 txt_removeselected: Usuń zaznaczony obiekt(y)
 954 txt_rename: Zmień nazwę
 955 txt_caption_repair: Napraw
 956 txt_restartrequired2: do zastosowania zmian wymagany restart aplikacji
 957 txt_reset: Zresetuj
 958 txt_reset_archivename: Zresetuj nazwę archiwum
 959 txt_hardreset: Zresetuj zakładki
 960 txt_reset_theme: Przywróć wbudowany motyw
 961 txt_restore_att: przywróć domyślne atrybuty
 962 txt_run_as: Uruchom jako (nie można przełączyć na użytkowników z pustym hasłem)
 963 txt_run_as2: Uruchom jako inny użytkownik
 964 txt_sample: Przykład:
 965 txt_saveas: Zapisz jako
 966 txt_savehistory: Zapisz dane historii
 967 txt_save_infolder: Zapisz w katalogu (automatycznie)
 968 txt_savejob: Zapisz definicję zadania
 969 txt_savejobdefinition: Zapisz definicję zadania
 970 txt_savejobdefinition_hint: Zapisz definicję zadania jako zwykły tekst; można użyć go ze skryptów
 971 txt_savelayout: Zapisz układ
 972 txt_save_winstate: Zapisz stan okna głównego
 973 txt_search: Szukaj (rekurencyjnie, może zająć trochę czasu)
 974 txt_searchanddrag: Wyszukaj i przenieś tutaj
 975 txt_searchfor: Szukaj
 976 txt_nrsearch: Szukaj tutaj (nie rekurencyjnie)
 977 txt_search_hint: Szukaj w podkatalogach archiwum zgodności z filtrem(ami)
 978 txt_search_web: Szukaj w sieci
 979 txt_list_searching: Szukanie...
 980 txt_securedelete: Bezpieczne usuwanie
 981 txt_default_description: Wybierz funkcję lub przeciągnij pliki tutaj
 982 txt_selectall: Zaznacz wszystko
 983 txt_selectdir: Zaznacz katalog
 984 txt_selected_obj: zaznaczone
 985 txt_selected_objects: Zaznaczone obiekty
 986 txt_sfx: Samorozpakowywujące
 987 txt_sendbymail: Wyślij mailem (jeżeli obsługiwane)
 988 txt_set_defaults: Ustaw domyślne parametry aplikacji
 989 txt_settings: Ustawienia
 990 txt_sfx_interface: Interfejs sfx
 991 txt_showhints: Pokaż podpowiedzi
 992 txt_show_messages: Pokaż wiadomości informacyjne
 993 txt_showpw: Pokaż zawartość pola hasła
 994 txt_singlevol: Pojedynczy wolumen, bez dzielenia
 995 txt_size: Rozmiar
 996 txt_sizeb: Rozmiar (B)
 997 txt_skip_existing: Pomiń istniejące pliki
 998 txt_slowercomp: wolniejsza kompresja, ale porównywalnie szybka dekompresja
 999 txt_smaller: Mniejsze od zaznaczonego
 1000 txt_solid: Stały
 1001 txt_solid_block: Rozmiar bloku
 1002 txt_solid_auto: Stały, automatyczna regulacja
 1003 txt_solid_extension: Stały, grupowanie według rozszerzeń
 1004 txt_listtest: przepraszam, operacja przeglądania/testowania nie jest jeszcze zaimplementowana dla tego formatu
 1005 txt_sortbysel: Sortuj według stanu zaznaczenia
 1006 txt_list_sorting: Sortowanie...
 1007 txt_speed: prędkość
 1008 txt_split: Dziel
 1009 txt_type_description_split: Podziel plik z opcjonalnym sprawdzaniem spójności
 1010 txt_split_file: Podziel plik
 1011 txt_list_nostats: statystyki niedostępne
 1012 txt_status: Stan
 1013 txt_level_store: Zachowaj
 1014 txt_stream_control: Kontrola strumienia
 1015 txt_strip: Strip przed UPX (zalecane)
 1016 txt_keyfile_created: Plik klucza utworzony jako:
 1017 txt_suggestpw: Utwórz losowe hasło
 1018 txt_noupx: Usunięte symbole, kompresja UPX pominięta
 1019 txt_syntax: Składnia:
 1020 txt_sysbenchmark: Ocena wydajności systemu
 1021 txt_benchmark: Ocena wydajności systemu potrwa kilka minut i zajmie całe zasoby procesora i pamięci. System może przez ten czas nie odpowiadać. Uruchomić?
 1022 txt_systools: Narzędzia systemowe
 1023 txt_tarbefore: TARuj przed
 1024 txt_type_description_tar: TAR: główny format archiwizacji w systemach UNIX
 1025 txt_taskman: Menedżer zadań
 1026 txt_caption_test: Testuj
 1027 txt_testall: Testuj wszystko
 1028 txt_testdisp: Testuj wyświetlony obiekt(y)
 1029 txt_testpw: Testuj hasło / plik klucza
 1030 txt_testsel: Testuj zaznaczony obiekt(y)
 1031 txt_col_hint: Wybrany kolor powinien pasować do kolorów ikon i innych elementów interfejsu
 1032 txt_bookmarks_hint: Pełna i modyfikowalna lista zakładek dostępna jest w interfejsie przeglądarki plików, klikając na ikonę "Więcej kontrolek" i na "Przełącz historię/zakładki"
 1033 txt_archive_noinput_tolist: Układ jest pusty: użyj Dodaj plik(i), Dodaj folder(y) lub Załaduj układ aby wypełnić układ archiwum
 1034 txt_theme: Motyw
 1035 txt_icons_found: Motyw załadowany pomyślnie.
 1036 txt_themename: Nazwa motywu
 1037 txt_icons_not_found: Motyw nie został załadowany prawidłowo. Przełącz na motyw domyślny lub inny działający.
 1038 txt_theme_create_success: motyw pomyślnie utworzony w
 1039 txt_theming: Motywy
 1040 txt_extand_error: Ta funkcja może być wykonywana na pojedyńczym obiekcie
 1041 txt_threads: Wątki
 1042 txt_titlescolor: Kolor tytułów
 1043 txt_to: do
 1044 txt_toggle_browseflat: Widok ogólny / szczegółowy (pokaż wszystko)
 1045 txt_toggle_historybookmarks: Przełącz historię/zakładki
 1046 txt_toolbarscolor: Kolor pasków
 1047 txt_tools: Narzędzia
 1048 txt_best: wypróbuj najlepsze ustawienia (powolne)
 1049 txt_type: Typ
 1050 txt_level_ultra: Ultra
 1051 txt_error_openfile: Nie można otworzyć wybranego pliku
 1052 txt_cl_hint: UNACE i UPX zawsze działają używając trybu konsoli; przeglądanie, testowanie i ocena wydajności zawsze używają trybu graficznego
 1053 txt_ace_missing: brakuje wtyczki UNACE; aby obsługiwać archiwa ACE należy pobrać wtyczkę ze strony programu PeaZip (wtyczka nie jest dołączona w pakiecie podstawowym)
 1054 txt_units: jednostki
 1055 txt_unit_unknown: Nieznany typ dysku
 1056 txt_un7z_pw_untested: Nietestowane
 1057 txt_up: Poziom w górę
 1058 txt_update: Aktualizuj (jeżeli archiwum istnieje)
 1059 txt_type_description_upx: UPX: kompresuje tylko pliki wykonywalne
 1060 txt_advfilters: Użyj zaawansowanych filtrów
 1061 txt_openfiles_hint: Użyj tej opcji do zawarcia w archiwum plików czytelnych dla innych aplikacji (przydatne w tworzeniu kopii zapasowych)
 1062 txt_usenet: Usenet
 1063 txt_user_name: Nazwa użytkownika; użyj formy użytkownik@DOMENA lub DOMENA\użytkownik jeżeli wymagane.
 1064 txt_using: Używa:
 1065 txt_volumepea: Kontrola wolumenu
 1066 txt_volume_size: Rozmiar wolumenu
 1067 txt_type_ext_uns: z powodzeniem rozpakowano
 1068 txt_websearch: Szukaj w sieci
 1069 txt_websites: Strony internetowe
 1070 txt_word: Słowo
 1071 txt_write: Zapisuje:
 1072 txt_ramdompw_hint: Możesz stąd skopiować losowo wygenerowane hasło
 1073 txt_exe_hint: Możesz wpisać dowolną nazwę pliku wykonywalnego i parametry dla niestandardowej kompresji oraz wybrać konstrukcję składni. Możesz również ręcznie zmieniać składnię poleceń w zakładce "Konsola".
 1074 txt_pj_hint2: Możesz importować wszystkie definicje zadań z interfejsu programu do okna poniżej. Potem możesz je modyfikować, uruchamiać i zapisywać nie zmieniając lub tracąc zadań zdefiniowanych dla interfejsu graficznego.
 1075 txt_type_description_zip: ZIP: szybki format archiwizacji/kompresji, podstawowy format dla systemów Windows
 1076 txt_zipcrypto_hint: ZipCrypto (przestarzałe)
 1077 
 1078 === end PeaZip text group ===
 1079 
 1080 === PeaLauncher text group ===
 1081 
 1082 txt_6_9_remaining: pozostało
 1083 txt_6_5_abort: Przerwij
 1084 txt_6_5_error: Błąd
 1085 txt_6_5_no: Nie
 1086 txt_6_5_warning: Ostrzeżenie
 1087 txt_6_5_yes: Tak
 1088 txt_6_5_yesall: Tak na wszystkie
 1089 txt_5_6_update: Sprawdź aktualizacje
 1090 txt_5_6_cml: Język menu kontekstowego systemu
 1091 txt_5_6_donations: Dotacja
 1092 txt_5_6_localization: Lokalizacja
 1093 txt_5_6_runasadmin: Uruchom jako administrator
 1094 txt_5_6_help: Wsparcie
 1095 txt_5_5_cancelall: Anuluj wszystko
 1096 txt_5_3_details: Szczegóły
 1097 txt_5_3_files: pliki
 1098 txt_5_3_folders: katalogi
 1099 txt_5_3_info: Info
 1100 txt_5_3_list: Lista
 1101 txt_5_3_os: Oryginalny rozmiar
 1102 txt_5_3_ps: Spakowany rozmiar
 1103 txt_5_3_test: Testuj
 1104 txt_5_0_extract: Wypakuj
 1105 txt_5_0_from: z
 1106 txt_5_0_in: w
 1107 txt_5_0_to: do
 1108 txt_4_5_search: Szukaj
 1109 txt_4_0_drag: Przenieś archiwum tutaj aby wypakować lub
 1110 txt_4_0_dragorselect: Przenieś tutaj albo wybierz plik
 1111 txt_4_0_select: zaznacz plik
 1112 txt_3_6_selectdir: Zaznacz katalog
 1113 txt_3_5_close: Zamknij
 1114 txt_3_0_details: Dla szczegółów trybu, "Raport" zawiera dziennik pracy zadania, a "Konsola" zawiera definicję zadania jako linię wiersza poleceń
 1115 txt_3_0_hints: Wskazówki na temat błędu
 1116 txt_3_0_arc: Niektórych plików wejścia nie można odczytać (mogą być zablokowane, niedostępne lub uszkodzone)
 1117 txt_3_0_ext: Archiwum może wymagać innego hasła dla bieżącej operacji
 1118 txt_2_8_oop: Otwórz ścieżkę wyjścia po zakończeniu zadania
 1119 txt_2_7_validatefn: Operacja zatrzymana, wykryto nieprawidłową nazwę pliku:
 1120 txt_2_7_validatecl: Operacja zatrzymana, wykryto potencjalnie niebezpieczne polecenie (np. w programie nie jest dozwolone łączenie poleceń):
 1121 txt_2_6_open: Otwórz archiwum
 1122 txt_2_5_ace_missing: Brakuje wtyczki UNACE; aby obsługiwać archiwa ACE należy pobrać wtyczkę ze strony programu PeaZip (wtyczka nie jest dołączona w pakiecie podstawowym)
 1123 txt_2_3_pw_errorchar_gwrap: cudzysłów nie może być użyty przez PeaLauncher w hasłach pod kontrolą tego systemu, proszę zmienić hasło lub użyć trybu konsoli w Narzędzia > Ustawienia
 1124 txt_2_3_renameexisting: Automatycznie zmień nazwy istniejących plików
 1125 txt_2_3_renameextracted: Automatycznie zmień nazwy wypakowywanych plików
 1126 txt_2_3_cancel: Anuluj
 1127 txt_2_3_encryption: Szyfrowanie
 1128 txt_2_3_extinnew: Wypakuj do nowego katalogu
 1129 txt_2_3_keyfile: Plik klucza
 1130 txt_2_3_kf_not_found_gwrap: Nie można znaleźć lub odczytać pliku klucza. Proszę wybrać inny plik klucza.
 1131 txt_2_3_moreoptions: Więcej opcji...
 1132 txt_2_3_nopaths: Bez ścieżek
 1133 txt_2_3_options: Opcje
 1134 txt_2_3_overexisting: Nadpisz istniejące pliki
 1135 txt_2_3_pw: Hasło
 1136 txt_2_3_skipexisting: Pomiń istniejące pliki
 1137 txt_job_unknown: : Napotkano nieznany błąd
 1138 txt_stdjob: [animacja zatrzyma się po zakończeniu zadania]
 1139 txt_benchmarkjob: [w trakcie oceny wydajności system będzie wolno reagował (kilka minut)]
 1140 txt_defragjob: [w trakcie defragmentacji nie odpowiada, możesz uruchomić w tle]
 1141 txt_consolejob: [komunikaty zadania i szczegółowy postęp dostępne w oknie konsoli]
 1142 txt_job1: 1: Ostrzeżenie: błąd (nie krytyczny); np. brakuje niektórych plików, lub są zablokowane
 1143 txt_job127: 127: Nie można wykonać żądaniej operacji
 1144 txt_job2: 2: Wystąpił błąd krytyczny
 1145 txt_job255: 255: Zadanie zatrzymane przez użytkownika
 1146 txt_job7: 7: Błąd: niewłaściwe polecenie
 1147 txt_job8: 8: Błąd: niewystarczająca ilość pamięci do wykonania żądaniej operacji
 1148 txt_autoclose: Zamknij to okno po zakończeniu zadania
 1149 txt_crscale: Współczynnik kompresji (niższy, lepszy):
 1150 txt_console: Konsola
 1151 txt_benchscale: Ocena Core 2 Duo 6600, co odpowiada prędkości MHz.
 1152 txt_create: Utwórz
 1153 txt_done: Zakończone:
 1154 txt_nocl: Pusta linia wiersza poleceń
 1155 txt_error: Błąd:
 1156 txt_explore: Przeglądaj
 1157 txt_extto: Wypakuj do
 1158 txt_halt: Wstrzymaj system po zakończeniu zadania
 1159 txt_halted: Zatrzymane:
 1160 txt_hardware: sprzęt
 1161 txt_high: wysoki priorytet
 1162 txt_idle: niski priorytet
 1163 txt_input: Wejście:
 1164 txt_jpaused: Zadanie wstrzymane
 1165 txt_jresumed: Zadanie wznowione
 1166 txt_job_started: Zadanie rozpoczęte
 1167 txt_jobstatus: Stan zadania:
 1168 txt_jstopped: Zadanie zatrzymane przez użytkownika
 1169 txt_jobstopped: Zadanie zatrzymane przez użytkownika; możesz sprawdzić częściowe wyniki pracy klikając przycisk "Przeglądaj" lub przeczytać dziennik pracy zadania
 1170 txt_job_success: Zadanie zakończone powodzeniem
 1171 txt_lt: Przeglądaj/testuj
 1172 txt_normal: normalny priorytet
 1173 txt_ok: Ok
 1174 txt_output: Wyjście:
 1175 txt_pause: Wstrzymaj
 1176 txt_paused: Wstrzymane,
 1177 txt_p_high: Priorytet ustawiony na wysoki
 1178 txt_p_idle: Priorytet ustawiony na niski
 1179 txt_p_normal: Priorytet ustawiony na normalny
 1180 txt_p_realtime: Priorytet ustawiony na czas rzeczywisty
 1181 txt_rating: Ocena:
 1182 txt_rt: w czasie rzeczywistym
 1183 txt_report: Raport
 1184 txt_resume: Wznów
 1185 txt_priority: Kliknij, aby ustawić priorytet zadania
 1186 txt_running: Uruchomione,
 1187 txt_isrunning: Uruchomiony...
 1188 txt_saveas: Zapisz jako
 1189 txt_savejob: Zapisz definicję zadania (może zawierać hasło!)
 1190 txt_savelog: Zapisz dziennik pracy zadania
 1191 txt_software: oprogramowanie
 1192 txt_speedscale: Szybkość, skala logarytmiczna (wyższa, lepszy):
 1193 txt_status: Stan
 1194 txt_stop: Stop
 1195 txt_bench: Ocena wydajności systemu
 1196 txt_threads: Wątki:
 1197 txt_time: Czas:
 1198 
 1199 === end PeaLauncher text group ===
 1200 
 1201 === about text group ===
 1202 
 1203 WYPAKOWANIE ARCHIWUM
 1204 Z systemu
 1205 - kliknij prawym przyciskiem na archiwum i wybierz "Wypakuj tutaj" lub "Wypakuj do nowego katalogu", aby wypakować bez dalszej interakcji
 1206 - lub "Wypakuj...", aby wybrać więcej opcji: ścieżka wyjścia, hasło, wypakowanie plików do nowego katalogu, wybór plików do pominięcia, zmiana nazwy lub zastąpienie istniejących plików itp.
 1207 
 1208 Otwórz archiwum w programie PeaZip, np. podwójnym kliknięciem lub przeciągnij archiwum w okno, lub na ikonę programu PeaZip
 1209 - kliknij "Wypakuj" w pasku narzędziowym lub w menu kontekstowym, aby wypakować tylko wybrane obiekty poprzez okno pozwalające na ustawienie wszystkich opcji (ścieżki wyjścia, hasła, zasad nazewnictwa, wypakowanie do nowego katalogu itp.)
 1210 - przeciągnij pliki i katalogi do pożądanego miejsca docelowego, tylko wybrana zawartość zostanie wypakowana (więcej informacji na ten temat w rozdziale przeciągnij i upuść w programie PeaZip)
 1211 - kliknij przycisk rozwijanego menu szybkiego wypakowania z prawej strony przycisku "Wypakuj" na pasku narzędziowym, to pozwala bezpośrednio wypakować całe archiwum do najczęściej używanych lokalizacji (pomijając okno potwierdzenia) i ustawić najważniejsze opcje; skróty klawiszowe: Ctrl+E (lub F12) wypakowuje całe archiwum, pyta o katalog wyjściowy; Ctrl+Alt+E wypakowuje archiwum w bieżącym katalogu, Ctrl+Shift+E wypakowuje na pulpit; Ctrl+Alt+Shift+E wypakuje do katalogu dokumentów; Ctrl+0 wypakowuje do poprzedniej ścieżki; Ctrl+1..8 wypakowuje do ścieżki z zakładki 1..8 (jeżeli ustawiona)
 1212 
 1213 Otwórz program PeaZip, wybierz jedno lub więcej archiwów i kliknij "Wypakuj" w pasku narzędziowym lub menu kontekstowym, lub użyj szybkiego wypakowania docelowego w sposób opisany w poprzednim punkcie.
 1214 
 1215 WYPAKOWANIE TYLKO WYBRANYCH OBIEKTÓW Z ARCHIWUM
 1216 Otwórz archiwum w programie PeaZip, np. podwójnym kliknięciem lub przeciągnij archiwum w okno, lub na ikonę programu PeaZip
 1217 - kliknij na "Wypakuj" w pasku narzędziowym: tylko wybrane elementy zostaną wypakowane
 1218 - przeciągnij pliki i katalogi do żądanego miejsca docelowego, tylko wybrane elementy zostaną wypakowane
 1219 - kliknij prawym przyciskiem i w grupie "Wypakuj" menu kontekstowego wybierz "Wypakuj wybrane" (aby wypakować tylko wybrane elementy) lub "Wypakuj wyświetlone" (aby wypakować zawartość bieżącego katalogu lub bieżącego filtru wyszukiwania)
 1220 
 1221 WPROWADZANIE HASŁA, ABY PRZEGLĄDAĆ LUB WYPAKOWAĆ ARCHIWUM
 1222 Kliknij na ikonę kłódki, aby wprowadzić hasło i ewentualnie plik klucza.
 1223 Ikona ta jest używana zarówno na pasku stanu przeglądarki plików programu PeaZip i w interfejsie wypakowania archiwum; gdy hasło jest ustawione, ikona zmieni kolor.
 1224 
 1225 TWORZENIE ARCHIWUM
 1226 Z systemu
 1227 - kliknij prawym przyciskiem na obiekty, które chcesz zarchiwizować i wybierz "Dodaj do archiwum" w menu kontekstowym lub w menu "Wyślij do". Otworzy się okno potwierdzenia tworzenia archiwum, dodatkowe opcje dostępne są w karcie "Zaawansowane"; kliknij Ok, aby utworzyć archiwum.
 1228 - alternatywnie, przeciągnij pliki/katalogi w okno lub na skrót programu PeaZip; pojawi się ten sam interfejs tworzenia archiwum.
 1229 
 1230 Z programu PeaZip
 1231 - zaznacz obiekty, które chcesz zarchiwizować i kliknij przycisk "Dodaj"; pojawi się ten sam interfejs tworzenia archiwum.
 1232 
 1233 DODAWANIE PLIKÓW/KATALOGÓW, ABY ZAKTUALIZOWAĆ ISTNIEJĄCE ARCHIWUM
 1234 Otwórz archiwum w programie PeaZip (np. podwójnym kliknięciem lub przeciągnij archiwum w okno lub na ikonę programu PeaZip), a następnie przeciągnij pliki i katalogi, które mają być dodane do archiwum (lub kliknij na "Dodaj" i użyj menu kontekstowego programu, aby dodać obiekty do archiwum).
 1235 Otworzy się okno potwierdzenia tworzenia archiwum, kliknij Ok, aby zaktualizować istniejące archiwum.
 1236 
 1237 TWORZENIE ARCHIWUM PODZIELONEGO NA MNIEJSZE PLIKI
 1238 Podczas tworzenia archiwum wyjaśnionego w poprzednich punktach, kliknij na rozwijane menu "Pojedyńczy plik", aby wybrać rozmiar plików wyjścia (wolumenów), na które zostanie podzielone archiwum.
 1239 Większość popularnych typów archiwów obsługuje tę opcję.
 1240 
 1241 TWORZENIE ZASZYFROWANEGO ARCHIWUM
 1242 Kliknij na ikonę kłódki, aby wprowadzić hasło i ewentualnie plik klucza; ikona ta jest używana zarówno w pasku stanu przeglądarki plików programu PeaZip, jak i w interfejsie tworzenia archiwum.
 1243 Aby ukryć nazwy plików i katalogów zawartych w archiwum zaznacz "Szyfruj również nazwy plików", zauważ, że będzie to zastosowane tylko wtedy, gdy format tworzonego archiwum obsługuje tę funkcję, np. 7Z lub ARC.
 1244 Zauważ, że w interfejsie tworzenia archiwum, obok ikony kłódki, pojawia się ostrzeżenie, które wizualnie informuje, czy jest ustawione szyfrowanie, i czy obecny format archiwum obsługuje szyfrowanie.
 1245 
 1246 TWORZENIE ODDZIELNYCH ARCHIWÓW
 1247 Dodaj obiekty do archiwizacji (przyciskiem "Dodaj" w programie PeaZip lub z menu kontekstowego systemu, albo z menu "Wyślij do") i przed potwierdzeniem przez "Ok" zaznacz "Dodaj każdy obiekt do osobnego archiwum".
 1248 
 1249 KONWERTOWANIE ARCHIWÓW
 1250 W programie PeaZip wybierz archiwa do konwersji i kliknij "Konwertuj" na pasku narzędziowym lub w menu kontekstowym, pliki i katalogi, które nie są archiwami również mogą być dodawane, różnice zawarte w archiwach zostaną wypakowane przed skompresowaniem.
 1251 Korzystanie z przełącznika "Konwertuj istniejące archiwa" w połączeniu z "Dodaj każdy obiekt do osobnego archiwum" (domyślne) wykonuje masową konwersję podanych archiwów, bez tego przełącznika konwersja archiwów połączy wejściowe archiwa w jedno archiwum, poprawiając efektywność kompresji, ponieważ pozwala na rekompresję oryginalnych danych z ich nieskompresowanego formatu.
 1252 
 1253 BEZPOŚREDNIE TWORZENIE ARCHIWÓW W OKREŚLONYM FORMACIE I Z WYBRANYM POZIOMEM KOMPRESJI
 1254 Korzystanie z procedury "Integracja z systemem" w menu Opcje pozwala dodać wpisy w menu kontekstowym umożliwiające bezpośrednie dodawanie wybranych plików/katalogów do archiwum ZIP, 7Z lub samorozpakowującego się archiwum.
 1255 Dla formatów ZIP i 7Z możliwe jest dodanie wpisu w menu kontekstowym umożliwiającego kompresję poziomu najszybszego, normalnego lub ultra, pomijając domyślny poziomu kompresji dla wybranego formatu.
 1256 
 1257 MENEDŻER HASEŁ
 1258 Menedżer haseł jest dostępny w głównewgo menu, Narzędzia > Menedżer haseł lub z formularza podawania hasła, w rozwijanym menu po lewej stronie pola Hasło.
 1259 Zapisane hasła mogą zostać wybrane z rozwijanego menu po lewej stronie pola Hasło w formularzu podawania hasła, lub mogą być skopiowane z menedżera haseł do użytku w innym programie.
 1260 Jeżeli w menedżerze haseł nie ustawiono hasła głównego, to lista haseł jest dostępna bez wymogu weryfikacji, w przeciwnym razie hasła nie zostaną wyświetlone dopóki użytkownik nie zostanie pozytywnie zweryfikowany.
 1261 
 1262 KONFIGUROWANIE APLIKACJI
 1263 Opcje > Lokalizacja (również Opcje > Ustawienia, pierwsza karta) umożliwia ustawienie języka programu.
 1264 Opcje > Ustawienia pozwala na zmianę ustawień programu
 1265 Opcje > Motyw pozwala na zmianę ikon i wyglądu programu
 1266 Opcje > Integracja z systemem rozpoczyna procedurę konfiguracji skojarzeń plików, wpisów menu kontekstowego i menu "Wyślij do" (w Windows)
 1267 Menu Widok zawiera pozycje pozwalające dostosować, włączyć lub wyłączyć funkcje przeglądarki, takie jak pasek narzędziowy, pasek adresu, pasek nawigacji, itp.
 1268 
 1269 F1 	pomoc
 1270 F2 	zmień nazwę pliku(ów) / Ctrl+F2 kopiuj zaznaczone do / Shift+F2 przenieś zaznaczone do
 1271 F3	szukaj (opcja rekurencyjna jest zapamiętana) / Ctrl+F3 szukanie nierekurencyjne (szukaj tutaj) / Shift+F3 rekurencyjnie / Alt+F3 szukaj w systemie
 1272 F4 	poziom w górę / Ctrl+F4 przeglądaj katalog główny komputera / Shift+F4 przeglądaj pulpit
 1273 F5 	odśwież
 1274 F6 	przełącz widok ogólny/szczegółowy
 1275 F7 	dodaj do zakładek / Ctrl+F7 otwórz w nowym oknie programu PeaZip / Shift+F7 otwórz wiersz poleceń z wybraną ścieżką / Alt+F7 przeglądaj wybraną ścieżkę
 1276 F8 	przeglądaj pierwszą pozycję listy zakładek (Ctrl, drugą, Shift, trzecią)
 1277 F9 	ustaw hasło/plik klucza / Shift+F9 menedżer haseł / Ctrl+F9 utwórz plik klucza lub losowe hasło / Ctrl+Shift+F9 ustaw zaawansowane filtry
 1278 F10 	menu / Ctrl+F10 uruchom jako inny użytkownik / Alt+F10 uruchom jako administrator (Windows Vista i nowsze)
 1279 F11 	przełącz tryb pełnoekranowy / Ctrl+F10 rozciągnij na cały ekran
 1280 F12 	wypakuj wszystko do...
 1281 
 1282 O PeaZip
 1283 
 1284 PeaZip jest otwartoźródłowym menedżerem plików i archiwów: międzyplatformowy, dostępny jako program przenośny i do zainstalowania dla 32 i 64 bitowych systemów Windows (9x, 2k, XP, Vista oraz nowszych) i Linuksa (PeaZip jest neutralną aplikacją pulpitową).
 1285 
 1286 PeaZip pozwala na skuteczne zastosowanie wielu filtrów wyszukiwania w zawartości archiwum; tworzenie i wypakowanie wielu archiwów na raz; tworzenie samorozpakowujących archiwów; eksportu definicji zadań jako linii wiersza poleceń; zapisywanie układu archiwizacji i wypakowania; tworzenie zakładek do archiwów i katalogów; skanowanie i otwieranie niestandardowymi aplikacjami skompresowanych i nieskompresowanych plików, itp...
 1287 
 1288 Inne funkcje: silne szyfrowanie, bezpieczne kopiowanie plików, dzielenie/łączenie plików (powiększanie pliku), bezpieczne usuwanie danych, porównywanie, suma kontrolna i hash plików, ocena wydajności systemu, generowanie losowych haseł i plików kluczy.
 1289 
 1290 Pobieranie: https://peazip.github.io
 1291 Dodatkowe informacje: https://peazip.github.io/peazip-free-archiver.html
 1292 Wsparcie: https://peazip.github.io/peazip-help.html
 1293 FAQ: https://peazip.github.io/peazip-help-faq.html
 1294 
 1295 Podziękowania dla wszystkich ludzi, którzy przyczynili się do rozwoju projektu PeaZip, oraz opracowali komponenty wolnego oprogramowania, które zostały wykorzystane w tym projekcie (na stronie internetowej dostępna jest pełna lista), oraz dla wszystkich użytkowników, którzy wspierali projekt opinią, doświadczeniem i poradą.