"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "gawk-5.1.0/po/vi.po" (14 Apr 2020, 130819 Bytes) of package /linux/misc/gawk-5.1.0.tar.xz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) PO translation source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 # Vietnamese translation for Gawk.
  2 # Bản dịch Tiếng Việt dành cho Gawk.
  3 # Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc.
  4 # This file is distributed under the same license as the gawk package.
  5 # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005-2010.
  6 # Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>, 2012-2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
  7 #
  8 msgid ""
  9 msgstr ""
  10 "Project-Id-Version: gawk 4.2.0e\n"
  11 "Report-Msgid-Bugs-To: bug-gawk@gnu.org\n"
  12 "POT-Creation-Date: 2020-04-14 14:48+0300\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2018-01-30 08:07+0700\n"
  14 "Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
  15 "Language-Team: Vietnamese <translation-team-vi@lists.sourceforge.net>\n"
  16 "Language: vi\n"
  17 "MIME-Version: 1.0\n"
  18 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  19 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  20 "X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
  21 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
  22 "X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
  23 
  24 #: array.c:248
  25 #, c-format
  26 msgid "from %s"
  27 msgstr "từ %s"
  28 
  29 #: array.c:349
  30 msgid "attempt to use a scalar value as array"
  31 msgstr "cố dùng giá trị vô hướng như là một mảng"
  32 
  33 #: array.c:351
  34 #, c-format
  35 msgid "attempt to use scalar parameter `%s' as an array"
  36 msgstr "cố dùng tham số vô hướng “%s” như là mảng"
  37 
  38 #: array.c:354
  39 #, c-format
  40 msgid "attempt to use scalar `%s' as an array"
  41 msgstr "cố dùng “%s” vô hướng như là mảng"
  42 
  43 #: array.c:401 array.c:568 builtin.c:89 builtin.c:1688 builtin.c:1734
  44 #: builtin.c:1747 builtin.c:2242 builtin.c:2269 eval.c:1151 eval.c:1155
  45 #: eval.c:1530
  46 #, c-format
  47 msgid "attempt to use array `%s' in a scalar context"
  48 msgstr "cố gắng dùng mảng “%s” trong một ngữ cảnh vô hướng"
  49 
  50 #: array.c:575
  51 #, c-format
  52 msgid "delete: index `%.*s' not in array `%s'"
  53 msgstr "delete: (xóa) chỉ số “%.*s” không nằm trong mảng “%s”"
  54 
  55 #: array.c:589
  56 #, c-format
  57 msgid "attempt to use scalar `%s[\"%.*s\"]' as an array"
  58 msgstr "cố dùng “%s[\"%.*s\"]” vô hướng như là mảng"
  59 
  60 #: array.c:783 array.c:831
  61 #, fuzzy, c-format
  62 msgid "%s: first argument is not an array"
  63 msgstr "asort: đối số thứ nhất không phải là một mảng"
  64 
  65 #: array.c:824
  66 #, fuzzy, c-format
  67 msgid "%s: second argument is not an array"
  68 msgstr "split: (chia tách) đối số thứ hai không phải là mảng"
  69 
  70 #: array.c:835
  71 #, fuzzy, c-format
  72 msgid "%s: first argument cannot be SYMTAB"
  73 msgstr "asort: đối số thứ nhất không phải là một mảng"
  74 
  75 #: array.c:838
  76 #, fuzzy, c-format
  77 msgid "%s: first argument cannot be FUNCTAB"
  78 msgstr "asort: đối số thứ nhất không phải là một mảng"
  79 
  80 #: array.c:844
  81 #, fuzzy, c-format
  82 msgid "%s: cannot use a subarray of first argument for second argument"
  83 msgstr ""
  84 "asort (một chương trình xắp xếp thứ tự): không thể sử dụng mảng con của tham "
  85 "số thứ nhất cho tham số thứ hai"
  86 
  87 #: array.c:849
  88 #, fuzzy, c-format
  89 msgid "%s: cannot use a subarray of second argument for first argument"
  90 msgstr ""
  91 "asort (một chương trình xắp xếp thứ tự): không thể sử dụng mảng con của tham "
  92 "số thứ hai cho tham số thứ nhất"
  93 
  94 #: array.c:1355
  95 #, c-format
  96 msgid "`%s' is invalid as a function name"
  97 msgstr "“%s” không phải là tên hàm hợp lệ"
  98 
  99 #: array.c:1359
 100 #, c-format
 101 msgid "sort comparison function `%s' is not defined"
 102 msgstr "chưa định nghĩa hàm so sánh xắp xếp “%s”"
 103 
 104 #: awkgram.y:275
 105 #, c-format
 106 msgid "%s blocks must have an action part"
 107 msgstr "Mọi khối %s phải có một phần kiểu hành động"
 108 
 109 #: awkgram.y:278
 110 msgid "each rule must have a pattern or an action part"
 111 msgstr "Mọi quy tắc phải có một mẫu hay phần kiểu hành động"
 112 
 113 #: awkgram.y:419 awkgram.y:431
 114 msgid "old awk does not support multiple `BEGIN' or `END' rules"
 115 msgstr ""
 116 "awk cũ không hỗ trợ nhiều quy tắc kiểu “BEGIN” (bắt đầu) hay “END” (kết thúc)"
 117 
 118 #: awkgram.y:484
 119 #, c-format
 120 msgid "`%s' is a built-in function, it cannot be redefined"
 121 msgstr "“%s” là một hàm có sẵn nên nó không thể được định nghĩa lại."
 122 
 123 #: awkgram.y:548
 124 msgid "regexp constant `//' looks like a C++ comment, but is not"
 125 msgstr ""
 126 "hằng biểu thức chính quy “//” trông giống như một chú thích C++, nhưng mà "
 127 "không phải"
 128 
 129 #: awkgram.y:552
 130 #, c-format
 131 msgid "regexp constant `/%s/' looks like a C comment, but is not"
 132 msgstr ""
 133 "hằng biểu thức chính quy “/%s/” trông giống như một chú thích C, nhưng mà "
 134 "không phải"
 135 
 136 #: awkgram.y:679
 137 #, c-format
 138 msgid "duplicate case values in switch body: %s"
 139 msgstr "gặp giá trị case bị trùng trong phần thân switch: %s"
 140 
 141 #: awkgram.y:700
 142 msgid "duplicate `default' detected in switch body"
 143 msgstr ""
 144 "đã phát hiện trùng “default” trong thân cấu trúc điều khiển chọn lựa (switch)"
 145 
 146 #: awkgram.y:1036 awkgram.y:4463
 147 msgid "`break' is not allowed outside a loop or switch"
 148 msgstr ""
 149 "không cho phép “break” (ngắt) nằm ở ngoại vòng lặp hay cấu trúc chọn lựa"
 150 
 151 #: awkgram.y:1046 awkgram.y:4455
 152 msgid "`continue' is not allowed outside a loop"
 153 msgstr "không cho phép “continue” (tiếp tục) ở ngoài một vòng lặp"
 154 
 155 #: awkgram.y:1057
 156 #, c-format
 157 msgid "`next' used in %s action"
 158 msgstr "“next” (kế tiếp) được dùng trong hành động %s"
 159 
 160 #: awkgram.y:1068
 161 #, c-format
 162 msgid "`nextfile' used in %s action"
 163 msgstr "“nextfile” (tập tin kế tiếp) được dùng trong hành động %s"
 164 
 165 #: awkgram.y:1096
 166 msgid "`return' used outside function context"
 167 msgstr "“return” (trở về) được dùng ở ngoại ngữ cảnh hàm"
 168 
 169 #: awkgram.y:1169
 170 msgid "plain `print' in BEGIN or END rule should probably be `print \"\"'"
 171 msgstr ""
 172 "“print” (in) thường trong quy tắc “BEGIN” (bắt đầu) hay “END” (kết thúc) gần "
 173 "như chắc chắn nên là “print”””"
 174 
 175 #: awkgram.y:1239 awkgram.y:1288
 176 msgid "`delete' is not allowed with SYMTAB"
 177 msgstr "“delete” không được phép với SYMTAB"
 178 
 179 #: awkgram.y:1241 awkgram.y:1290
 180 msgid "`delete' is not allowed with FUNCTAB"
 181 msgstr "“delete” không được phép với FUNCTAB"
 182 
 183 #: awkgram.y:1275 awkgram.y:1279
 184 msgid "`delete(array)' is a non-portable tawk extension"
 185 msgstr "“delete array” (xóa mảng) là phần mở rộng gawk không khả chuyển"
 186 
 187 #: awkgram.y:1415
 188 msgid "multistage two-way pipelines don't work"
 189 msgstr "đường ống dẫn hai chiếu đa giai đoạn không phải hoạt động được"
 190 
 191 #: awkgram.y:1417
 192 msgid "concatenation as I/O `>' redirection target is ambiguous"
 193 msgstr ""
 194 
 195 #: awkgram.y:1623
 196 msgid "regular expression on right of assignment"
 197 msgstr "biểu thức chính quy nằm bên phải phép gán"
 198 
 199 #: awkgram.y:1638 awkgram.y:1651
 200 msgid "regular expression on left of `~' or `!~' operator"
 201 msgstr "biểu thức chính quy nằm bên trái toán tử “~” hay “!~”"
 202 
 203 #: awkgram.y:1668 awkgram.y:1818
 204 msgid "old awk does not support the keyword `in' except after `for'"
 205 msgstr "awk cũ không hỗ trợ từ khóa “in”, trừ khi nằm sau “for”"
 206 
 207 #: awkgram.y:1678
 208 msgid "regular expression on right of comparison"
 209 msgstr "biểu thức chính quy nằm bên phải sự so sánh"
 210 
 211 #: awkgram.y:1797
 212 #, c-format
 213 msgid "non-redirected `getline' invalid inside `%s' rule"
 214 msgstr "“getline” không-chuyển-hướng không hợp lệ trong quy tắc “%s”"
 215 
 216 #: awkgram.y:1800
 217 msgid "non-redirected `getline' undefined inside END action"
 218 msgstr ""
 219 "trong hành động “END” (kết thúc) có “getline” (lấy dòng) không được chuyển "
 220 "hướng lại và chưa được định nghĩa."
 221 
 222 #: awkgram.y:1820
 223 msgid "old awk does not support multidimensional arrays"
 224 msgstr "awk cũ không hỗ trợ mảng đa chiều"
 225 
 226 #: awkgram.y:1923
 227 msgid "call of `length' without parentheses is not portable"
 228 msgstr ""
 229 "lời gọi “length” (độ dài) mà không có dấu ngoặc đơn là không tương thích "
 230 "trên các hệ thống khác"
 231 
 232 #: awkgram.y:1997
 233 msgid "indirect function calls are a gawk extension"
 234 msgstr "cuộc gọi hàm gián tiếp là một phần mở rộng gawk"
 235 
 236 #: awkgram.y:2010
 237 #, fuzzy, c-format
 238 msgid "cannot use special variable `%s' for indirect function call"
 239 msgstr "không thể dùng biến đặc biệt “%s” cho cú gọi hàm gián tiếp"
 240 
 241 #: awkgram.y:2043
 242 #, c-format
 243 msgid "attempt to use non-function `%s' in function call"
 244 msgstr "cố gắng dùng không-phải-hàm “%s” trong cú gọi hàm"
 245 
 246 #: awkgram.y:2108
 247 msgid "invalid subscript expression"
 248 msgstr "biểu thức in thấp không hợp lệ"
 249 
 250 #: awkgram.y:2481 awkgram.y:2501 gawkapi.c:273 gawkapi.c:290 msg.c:137
 251 msgid "warning: "
 252 msgstr "cảnh báo: "
 253 
 254 #: awkgram.y:2499 gawkapi.c:245 gawkapi.c:288 msg.c:169
 255 msgid "fatal: "
 256 msgstr "lỗi nghiêm trọng: "
 257 
 258 #: awkgram.y:2552
 259 msgid "unexpected newline or end of string"
 260 msgstr "gặp dòng mới hay kết thúc chuỗi bất ngờ"
 261 
 262 #: awkgram.y:2573
 263 msgid ""
 264 "source files / command-line arguments must contain complete functions or "
 265 "rules"
 266 msgstr ""
 267 
 268 #: awkgram.y:2855 awkgram.y:2933 awkgram.y:3171 debug.c:536 debug.c:552
 269 #: debug.c:2829 debug.c:5195
 270 #, fuzzy, c-format
 271 msgid "cannot open source file `%s' for reading: %s"
 272 msgstr "không thể mở tập tin nguồn “%s” để đọc (%s)"
 273 
 274 #: awkgram.y:2856 awkgram.y:2993
 275 #, fuzzy, c-format
 276 msgid "cannot open shared library `%s' for reading: %s"
 277 msgstr "không thể mở tập thư viện chia sẻ “%s” để đọc (%s)"
 278 
 279 #: awkgram.y:2858 awkgram.y:2934 awkgram.y:2994 builtin.c:150 debug.c:5346
 280 msgid "reason unknown"
 281 msgstr "không rõ lý do"
 282 
 283 #: awkgram.y:2867 awkgram.y:2891
 284 #, fuzzy, c-format
 285 msgid "cannot include `%s' and use it as a program file"
 286 msgstr "không thể bao gồm “%s” và dùng nó như là tập tin chương trình"
 287 
 288 #: awkgram.y:2880
 289 #, c-format
 290 msgid "already included source file `%s'"
 291 msgstr "đã sẵn bao gồm tập tin nguồn “%s”"
 292 
 293 #: awkgram.y:2881
 294 #, c-format
 295 msgid "already loaded shared library `%s'"
 296 msgstr "thư viện dùng chung “%s” đã được sẵn được tải rồi"
 297 
 298 #: awkgram.y:2918
 299 msgid "@include is a gawk extension"
 300 msgstr "@include là phần mở rộng của gawk"
 301 
 302 #: awkgram.y:2924
 303 msgid "empty filename after @include"
 304 msgstr "tập tin trống sau @include"
 305 
 306 #: awkgram.y:2973
 307 msgid "@load is a gawk extension"
 308 msgstr "@load là một phần mở rộng gawk"
 309 
 310 #: awkgram.y:2980
 311 msgid "empty filename after @load"
 312 msgstr "tên tập tin trống sau @load"
 313 
 314 #: awkgram.y:3123
 315 msgid "empty program text on command line"
 316 msgstr "gặp đoạn chữ chương trình rỗng nằm trên dòng lệnh"
 317 
 318 #: awkgram.y:3239 debug.c:461 debug.c:619
 319 #, fuzzy, c-format
 320 msgid "cannot read source file `%s': %s"
 321 msgstr "không thể đọc tập tin nguồn “%s” (%s)"
 322 
 323 #: awkgram.y:3250
 324 #, c-format
 325 msgid "source file `%s' is empty"
 326 msgstr "tập tin nguồn “%s” là rỗng"
 327 
 328 #: awkgram.y:3310
 329 #, fuzzy, c-format
 330 msgid "error: invalid character '\\%03o' in source code"
 331 msgstr "Lỗi PEBKAC: gặp ký tự không hợp lệ “\\%03o” trong mã nguồn"
 332 
 333 #: awkgram.y:3537
 334 msgid "source file does not end in newline"
 335 msgstr "tập tin nguồn không kết thúc bằng một dòng trống"
 336 
 337 #: awkgram.y:3658
 338 msgid "unterminated regexp ends with `\\' at end of file"
 339 msgstr ""
 340 "biểu thức chính quy chưa được chấm dứt kết thúc với “\\” tại kết thúc của "
 341 "tập tin"
 342 
 343 #: awkgram.y:3685
 344 #, c-format
 345 msgid "%s: %d: tawk regex modifier `/.../%c' doesn't work in gawk"
 346 msgstr ""
 347 "%s: %d: bộ sửa đổi biểu thức chính quy tawk “/…/%c” không hoạt động được "
 348 "trong gawk"
 349 
 350 #: awkgram.y:3689
 351 #, c-format
 352 msgid "tawk regex modifier `/.../%c' doesn't work in gawk"
 353 msgstr ""
 354 "bộ sửa đổi biểu thức chính quy tawk “/…/%c” không hoạt động được trong gawk"
 355 
 356 #: awkgram.y:3702
 357 msgid "unterminated regexp"
 358 msgstr "biểu thức chính quy chưa được chấm dứt"
 359 
 360 #: awkgram.y:3706
 361 msgid "unterminated regexp at end of file"
 362 msgstr "biểu thức chính quy chưa được chấm dứt nằm tại kết thúc của tập tin"
 363 
 364 #: awkgram.y:3795
 365 msgid "use of `\\ #...' line continuation is not portable"
 366 msgstr "không thể mang khả năng dùng “\\#…” để tiếp tục dòng"
 367 
 368 #: awkgram.y:3817
 369 msgid "backslash not last character on line"
 370 msgstr "dấu gạch ngược không phải là ký tự cuối cùng nằm trên dòng"
 371 
 372 #: awkgram.y:3864 awkgram.y:3866
 373 msgid "multidimensional arrays are a gawk extension"
 374 msgstr "mảng nhiều chiều là một phần mở rộng gawk"
 375 
 376 #: awkgram.y:3891 awkgram.y:3902
 377 #, fuzzy, c-format
 378 msgid "POSIX does not allow operator `%s'"
 379 msgstr "POSIX không cho phép toán tử “**”"
 380 
 381 #: awkgram.y:3893 awkgram.y:3904 awkgram.y:3939 awkgram.y:3947
 382 #, fuzzy, c-format
 383 msgid "operator `%s' is not supported in old awk"
 384 msgstr "awk cũ không hỗ trợ toán tử “^”"
 385 
 386 #: awkgram.y:4044 awkgram.y:4066 command.y:1187
 387 msgid "unterminated string"
 388 msgstr "chuỗi không được chấm dứt"
 389 
 390 #: awkgram.y:4054 main.c:1218
 391 #, fuzzy
 392 msgid "POSIX does not allow physical newlines in string values"
 393 msgstr "POSIX không cho phép thoát chuỗi “\\x”"
 394 
 395 #: awkgram.y:4056 node.c:453
 396 #, fuzzy
 397 msgid "backslash string continuation is not portable"
 398 msgstr "không thể mang khả năng dùng “\\#…” để tiếp tục dòng"
 399 
 400 #: awkgram.y:4294
 401 #, c-format
 402 msgid "invalid char '%c' in expression"
 403 msgstr "có ký tự không hợp lệ “%c” nằm trong biểu thức"
 404 
 405 #: awkgram.y:4389
 406 #, c-format
 407 msgid "`%s' is a gawk extension"
 408 msgstr "“%s” là một phần mở rộng gawk"
 409 
 410 #: awkgram.y:4394
 411 #, c-format
 412 msgid "POSIX does not allow `%s'"
 413 msgstr "POSIX không cho phép “%s”"
 414 
 415 #: awkgram.y:4402
 416 #, c-format
 417 msgid "`%s' is not supported in old awk"
 418 msgstr "awk kiểu cũ không hỗ trợ “%s”"
 419 
 420 #: awkgram.y:4500
 421 #, fuzzy
 422 msgid "`goto' considered harmful!"
 423 msgstr "“goto” được xem là có hại!\n"
 424 
 425 #: awkgram.y:4569
 426 #, c-format
 427 msgid "%d is invalid as number of arguments for %s"
 428 msgstr "“%d” không hợp lệ khi là số đối số cho “%s”"
 429 
 430 #: awkgram.y:4604
 431 #, fuzzy, c-format
 432 msgid "%s: string literal as last argument of substitute has no effect"
 433 msgstr ""
 434 "%s: khi đối số cuối cùng của sự thay thế, hằng mã nguồn chuỗi không có tác "
 435 "dụng"
 436 
 437 #: awkgram.y:4609
 438 #, c-format
 439 msgid "%s third parameter is not a changeable object"
 440 msgstr "tham số thứ ba %s không phải là một đối tượng có thể thay đổi"
 441 
 442 #: awkgram.y:4713 awkgram.y:4716
 443 msgid "match: third argument is a gawk extension"
 444 msgstr "match: (khớp) đối số thứ ba là phần mở rộng gawk"
 445 
 446 #: awkgram.y:4770 awkgram.y:4773
 447 msgid "close: second argument is a gawk extension"
 448 msgstr "close: (đóng) đối số thứ hai là phần mở rộng gawk"
 449 
 450 #: awkgram.y:4785
 451 msgid "use of dcgettext(_\"...\") is incorrect: remove leading underscore"
 452 msgstr "dùng “dcgettext(_\"\")” không đúng: hãy gỡ bỏ gạch dưới nằm trước"
 453 
 454 #: awkgram.y:4800
 455 msgid "use of dcngettext(_\"...\") is incorrect: remove leading underscore"
 456 msgstr "dùng “dcgettext(_\"\")” không đúng: hãy gỡ bỏ gạch dưới nằm trước"
 457 
 458 #: awkgram.y:4819
 459 msgid "index: regexp constant as second argument is not allowed"
 460 msgstr ""
 461 "index: (chỉ mục) không cho phép hằng biểu thức chính quy làm đối số thứ hai"
 462 
 463 #: awkgram.y:4872
 464 #, c-format
 465 msgid "function `%s': parameter `%s' shadows global variable"
 466 msgstr "hàm “%s”: tham số “%s” che biến toàn cục"
 467 
 468 #: awkgram.y:4921 debug.c:4179 debug.c:4222 debug.c:5344 profile.c:110
 469 #, c-format
 470 msgid "could not open `%s' for writing: %s"
 471 msgstr "không thể mở “%s” để ghi: %s"
 472 
 473 #: awkgram.y:4922
 474 msgid "sending variable list to standard error"
 475 msgstr "đang gởi danh sách biến tới thiết bị lỗi chuẩn"
 476 
 477 #: awkgram.y:4930
 478 #, fuzzy, c-format
 479 msgid "%s: close failed: %s"
 480 msgstr "%s: gặp lỗi khi đóng (%s)"
 481 
 482 #: awkgram.y:4955
 483 msgid "shadow_funcs() called twice!"
 484 msgstr "shadow_funcs() (hàm bóng) được gọi hai lần!"
 485 
 486 #: awkgram.y:4963
 487 msgid "there were shadowed variables."
 488 msgstr "có biến bị bóng."
 489 
 490 #: awkgram.y:5040
 491 #, c-format
 492 msgid "function name `%s' previously defined"
 493 msgstr "tên hàm “%s” trước đây đã được định nghĩa rồi"
 494 
 495 #: awkgram.y:5091
 496 #, fuzzy, c-format
 497 msgid "function `%s': cannot use function name as parameter name"
 498 msgstr "hàm “%s”: không thể dùng tên hàm như là tên tham số"
 499 
 500 #: awkgram.y:5094
 501 #, fuzzy, c-format
 502 msgid "function `%s': cannot use special variable `%s' as a function parameter"
 503 msgstr "hàm “%s”: không thể dùng biến đặc biệt “%s” như là tham số hàm"
 504 
 505 #: awkgram.y:5098
 506 #, fuzzy, c-format
 507 msgid "function `%s': parameter `%s' cannot contain a namespace"
 508 msgstr "hàm “%s”: tham số “%s” che biến toàn cục"
 509 
 510 #: awkgram.y:5105
 511 #, c-format
 512 msgid "function `%s': parameter #%d, `%s', duplicates parameter #%d"
 513 msgstr "hàm “%s”: tham số “#%d”, “%s”, nhân đôi tham số “#%d”"
 514 
 515 #: awkgram.y:5194
 516 #, c-format
 517 msgid "function `%s' called but never defined"
 518 msgstr "hàm “%s” được gọi nhưng mà chưa định nghĩa"
 519 
 520 #: awkgram.y:5198
 521 #, c-format
 522 msgid "function `%s' defined but never called directly"
 523 msgstr "hàm “%s” được định nghĩa nhưng mà chưa được gọi trực tiếp bao giờ"
 524 
 525 #: awkgram.y:5230
 526 #, c-format
 527 msgid "regexp constant for parameter #%d yields boolean value"
 528 msgstr "hằng biểu thức chính quy cho tham số “#%d” làm giá trị luận lý (bun)"
 529 
 530 #: awkgram.y:5245
 531 #, c-format
 532 msgid ""
 533 "function `%s' called with space between name and `(',\n"
 534 "or used as a variable or an array"
 535 msgstr ""
 536 "hàm “%s” được gọi với dấu cách nằm giữa tên và “(”\n"
 537 "hoặc được dùng như là biến hay mảng"
 538 
 539 #: awkgram.y:5454
 540 msgid "division by zero attempted"
 541 msgstr "gặp phép chia cho số không"
 542 
 543 #: awkgram.y:5463
 544 #, c-format
 545 msgid "division by zero attempted in `%%'"
 546 msgstr "gặp phép chia cho số không trong “%%”"
 547 
 548 #: awkgram.y:5802
 549 msgid ""
 550 "cannot assign a value to the result of a field post-increment expression"
 551 msgstr "không thể gán giá trị cho kết quả của biểu thức trường tăng-trước"
 552 
 553 #: awkgram.y:5805
 554 #, c-format
 555 msgid "invalid target of assignment (opcode %s)"
 556 msgstr "gán đich không hợp lệ (mã thi hành “%s”)"
 557 
 558 #: awkgram.y:6697
 559 #, c-format
 560 msgid "identifier %s: qualified names not allowed in traditional / POSIX mode"
 561 msgstr ""
 562 
 563 #: awkgram.y:6702
 564 #, c-format
 565 msgid "identifier %s: namespace separator is two colons, not one"
 566 msgstr ""
 567 
 568 #: awkgram.y:6708
 569 #, c-format
 570 msgid "qualified identifier `%s' is badly formed"
 571 msgstr ""
 572 
 573 #: awkgram.y:6715
 574 #, c-format
 575 msgid ""
 576 "identifier `%s': namespace separator can only appear once in a qualified name"
 577 msgstr ""
 578 
 579 #: awkgram.y:6764 awkgram.y:6815
 580 #, c-format
 581 msgid "using reserved identifier `%s' as a namespace is not allowed"
 582 msgstr ""
 583 
 584 #: awkgram.y:6771 awkgram.y:6781
 585 #, c-format
 586 msgid ""
 587 "using reserved identifier `%s' as second component of a qualified name is "
 588 "not allowed"
 589 msgstr ""
 590 
 591 #: awkgram.y:6799
 592 #, fuzzy
 593 msgid "@namespace is a gawk extension"
 594 msgstr "@include là phần mở rộng của gawk"
 595 
 596 #: awkgram.y:6806
 597 #, c-format
 598 msgid "namespace name `%s' must meet identifier naming rules"
 599 msgstr ""
 600 
 601 #: builtin.c:144
 602 #, fuzzy, c-format
 603 msgid "%s to \"%s\" failed: %s"
 604 msgstr "%s tới “%s” gặp lỗi (%s)"
 605 
 606 #: builtin.c:148
 607 msgid "standard output"
 608 msgstr "đầu ra tiêu chuẩn"
 609 
 610 #: builtin.c:149
 611 msgid "standard error"
 612 msgstr "lỗi tiêu chuẩn"
 613 
 614 #: builtin.c:163 builtin.c:493 builtin.c:583 builtin.c:1797 builtin.c:2519
 615 #: builtin.c:2535 builtin.c:2649 builtin.c:3606 mpfr.c:707
 616 #, c-format
 617 msgid "%s: received non-numeric argument"
 618 msgstr "%s: đã nhận đối số không phải thuộc số"
 619 
 620 #: builtin.c:169
 621 #, c-format
 622 msgid "exp: argument %g is out of range"
 623 msgstr "exp: đối số “%g” nằm ngoài phạm vi"
 624 
 625 #: builtin.c:246
 626 #, c-format
 627 msgid "fflush: cannot flush: pipe `%.*s' opened for reading, not writing"
 628 msgstr ""
 629 "fflush: không thể flush (đẩy dữ liệu lên đĩa): ống dẫn “%.*s” được mở để "
 630 "đọc, không phải để ghi"
 631 
 632 #: builtin.c:249
 633 #, c-format
 634 msgid "fflush: cannot flush: file `%.*s' opened for reading, not writing"
 635 msgstr ""
 636 "fflush: không thể flush (đẩy dữ liệu vào đĩa): tập tin “%.*s” được mở để "
 637 "đọc, không phải để ghi"
 638 
 639 #: builtin.c:260
 640 #, c-format
 641 msgid "fflush: cannot flush file `%.*s': %s"
 642 msgstr "fflush: không thể flush (đẩy dữ liệu vào đĩa) tập tin “%.*s”: %s"
 643 
 644 #: builtin.c:265
 645 #, c-format
 646 msgid "fflush: cannot flush: two-way pipe `%.*s' has closed write end"
 647 msgstr ""
 648 "fflush: không thể flush (đẩy dữ liệu lên đĩa): ống dẫn hai chiều “%.*s” đã "
 649 "đóng kết thúc ghi"
 650 
 651 #: builtin.c:271
 652 #, c-format
 653 msgid "fflush: `%.*s' is not an open file, pipe or co-process"
 654 msgstr ""
 655 "fflush: “%.*s” không phải là một tập tin, ống dẫn hay đồng tiến trình được mở"
 656 
 657 #: builtin.c:378 builtin.c:2034
 658 #, fuzzy, c-format
 659 msgid "%s: received non-string first argument"
 660 msgstr "index: (chỉ số) đã nhận đối số thứ nhất không phải là chuỗi"
 661 
 662 #: builtin.c:380
 663 #, fuzzy, c-format
 664 msgid "%s: received non-string second argument"
 665 msgstr "index: (chỉ số) đã nhận đối số thứ hai không phải là chuỗi"
 666 
 667 #: builtin.c:532
 668 msgid "length: received array argument"
 669 msgstr "length: (chiều dài) đã nhận mảng đối số"
 670 
 671 #: builtin.c:535
 672 msgid "`length(array)' is a gawk extension"
 673 msgstr "“length(array)” (độ dài mảng) là một phần mở rộng gawk"
 674 
 675 #: builtin.c:554 builtin.c:2124 builtin.c:2182 builtin.c:2434 builtin.c:2465
 676 #, fuzzy, c-format
 677 msgid "%s: received non-string argument"
 678 msgstr "system: (hệ thống) đã nhận đối số khác chuỗi"
 679 
 680 #: builtin.c:586 builtin.c:1801
 681 #, fuzzy, c-format
 682 msgid "%s: received negative argument %g"
 683 msgstr "log: (nhật ký) đã nhận đối số âm “%g”"
 684 
 685 #: builtin.c:786 builtin.c:791 builtin.c:944
 686 msgid "fatal: must use `count$' on all formats or none"
 687 msgstr "lỗi nghiêm trọng: phải dùng “count$” với mọi dạng thức hay không gì cả"
 688 
 689 #: builtin.c:863
 690 #, c-format
 691 msgid "field width is ignored for `%%' specifier"
 692 msgstr "chiều rộng trường bị bỏ qua đối với bộ chỉ định “%%”"
 693 
 694 #: builtin.c:865
 695 #, c-format
 696 msgid "precision is ignored for `%%' specifier"
 697 msgstr "độ chính xác bị bỏ qua đối với bộ chỉ định “%%”"
 698 
 699 #: builtin.c:867
 700 #, c-format
 701 msgid "field width and precision are ignored for `%%' specifier"
 702 msgstr "chiều rộng trường và độ chính xác bị bỏ qua đối với bộ chỉ định “%%”"
 703 
 704 #: builtin.c:918
 705 msgid "fatal: `$' is not permitted in awk formats"
 706 msgstr "lỗi nghiêm trọng: không cho phép “$” trong định dạng awk"
 707 
 708 #: builtin.c:927
 709 #, fuzzy
 710 msgid "fatal: argument index with `$' must be > 0"
 711 msgstr "lỗi nghiêm trọng: số lượng đối số với “$” phải >0"
 712 
 713 #: builtin.c:931
 714 #, fuzzy, c-format
 715 msgid ""
 716 "fatal: argument index %ld greater than total number of supplied arguments"
 717 msgstr ""
 718 "lỗi nghiêm trọng: số lượng đối số %ld lớn hơn tổng số đối số được cung cấp"
 719 
 720 #: builtin.c:935
 721 msgid "fatal: `$' not permitted after period in format"
 722 msgstr "lỗi nghiêm trọng: không cho phép “$” nằm sau dấu chấm trong định dạng"
 723 
 724 #: builtin.c:954
 725 msgid "fatal: no `$' supplied for positional field width or precision"
 726 msgstr ""
 727 "lỗi nghiêm trọng: chưa cung cấp “$” cho độ rộng trường thuộc vị trí hay cho "
 728 "độ chính xác"
 729 
 730 #: builtin.c:1024
 731 msgid "`l' is meaningless in awk formats; ignored"
 732 msgstr "chữ “l” không có nghĩa trong định dạng awk nên bị bỏ qua"
 733 
 734 #: builtin.c:1028
 735 msgid "fatal: `l' is not permitted in POSIX awk formats"
 736 msgstr "lỗi nghiêm trọng: không cho phép chữ “l” nằm trong định dạng awk POSIX"
 737 
 738 #: builtin.c:1041
 739 msgid "`L' is meaningless in awk formats; ignored"
 740 msgstr "chữ “L” không có nghĩa trong định dạng awk nên bị bỏ qua"
 741 
 742 #: builtin.c:1045
 743 msgid "fatal: `L' is not permitted in POSIX awk formats"
 744 msgstr "lỗi nghiêm trọng: không cho phép chữ “L” nằm trong định dạng awk POSIX"
 745 
 746 #: builtin.c:1058
 747 msgid "`h' is meaningless in awk formats; ignored"
 748 msgstr "chữ “h” không có nghĩa trong định dạng awk nên bị bỏ qua"
 749 
 750 #: builtin.c:1062
 751 msgid "fatal: `h' is not permitted in POSIX awk formats"
 752 msgstr "lỗi nghiêm trọng: không cho phép chữ “h” nằm trong định dạng awk POSIX"
 753 
 754 #: builtin.c:1092
 755 #, c-format
 756 msgid "[s]printf: value %g is too big for %%c format"
 757 msgstr "[s]printf: giá trị %g quá lớn cho định dạng “%%c”"
 758 
 759 #: builtin.c:1105
 760 #, c-format
 761 msgid "[s]printf: value %g is not a valid wide character"
 762 msgstr "[s]printf: giá trị %g phải là một ký tự rộng hợp lệ"
 763 
 764 #: builtin.c:1497
 765 #, c-format
 766 msgid "[s]printf: value %g is out of range for `%%%c' format"
 767 msgstr "[s]printf: giá trị %g ở ngoại phạm vi cho dạng thức “%%%c”"
 768 
 769 #: builtin.c:1505
 770 #, fuzzy, c-format
 771 msgid "[s]printf: value %s is out of range for `%%%c' format"
 772 msgstr "[s]printf: giá trị %g ở ngoại phạm vi cho dạng thức “%%%c”"
 773 
 774 #: builtin.c:1530
 775 #, c-format
 776 msgid "%%%c format is POSIX standard but not portable to other awks"
 777 msgstr ""
 778 
 779 #: builtin.c:1630
 780 #, c-format
 781 msgid "ignoring unknown format specifier character `%c': no argument converted"
 782 msgstr ""
 783 "đang bỏ qua ký tự ghi rõ định dạng không rõ “%c”: không có đối số được "
 784 "chuyển đổi"
 785 
 786 #: builtin.c:1635
 787 msgid "fatal: not enough arguments to satisfy format string"
 788 msgstr "lỗi nghiêm trọng: chưa có đủ đối số để đáp ứng chuỗi định dạng"
 789 
 790 #: builtin.c:1637
 791 msgid "^ ran out for this one"
 792 msgstr "bị hết “^” cho cái này"
 793 
 794 #: builtin.c:1644
 795 msgid "[s]printf: format specifier does not have control letter"
 796 msgstr "[s]printf: chỉ định định dạng không có ký hiệu điều khiển"
 797 
 798 #: builtin.c:1647
 799 msgid "too many arguments supplied for format string"
 800 msgstr "quá nhiều đối số được cung cấp cho chuỗi định dạng"
 801 
 802 #: builtin.c:1707
 803 msgid "sprintf: no arguments"
 804 msgstr "sprintf: không có đối số"
 805 
 806 #: builtin.c:1730 builtin.c:1741
 807 msgid "printf: no arguments"
 808 msgstr "printf: không có đối số"
 809 
 810 #: builtin.c:1756
 811 msgid "printf: attempt to write to closed write end of two-way pipe"
 812 msgstr "printf: cố ghi vào một đường ống hai chiều mà chiều ghi đã đóng"
 813 
 814 #: builtin.c:1832
 815 #, c-format
 816 msgid "substr: length %g is not >= 1"
 817 msgstr "substr: (chuỗi con) độ dài %g không ≥1"
 818 
 819 #: builtin.c:1834
 820 #, c-format
 821 msgid "substr: length %g is not >= 0"
 822 msgstr "substr: (chuỗi con) độ dài %g không ≥0"
 823 
 824 #: builtin.c:1848
 825 #, c-format
 826 msgid "substr: non-integer length %g will be truncated"
 827 msgstr "substr: (chuỗi con) sẽ cắt xén độ dài không phải số nguyên “%g”"
 828 
 829 #: builtin.c:1853
 830 #, c-format
 831 msgid "substr: length %g too big for string indexing, truncating to %g"
 832 msgstr ""
 833 "substr: (chuỗi con) độ dài %g là quá lớn cho chỉ số chuỗi, nên xén ngắn "
 834 "thành %g"
 835 
 836 #: builtin.c:1865
 837 #, c-format
 838 msgid "substr: start index %g is invalid, using 1"
 839 msgstr "substr: (chuỗi con) chỉ số đầu “%g” không hợp lệ nên dùng 1"
 840 
 841 #: builtin.c:1870
 842 #, c-format
 843 msgid "substr: non-integer start index %g will be truncated"
 844 msgstr ""
 845 "substr: (chuỗi con) chỉ số đầu không phải số nguyên “%g” sẽ bị cắt ngắn"
 846 
 847 #: builtin.c:1893
 848 msgid "substr: source string is zero length"
 849 msgstr "substr: (chuỗi con) chuỗi nguồn có độ dài số không"
 850 
 851 #: builtin.c:1907
 852 #, c-format
 853 msgid "substr: start index %g is past end of string"
 854 msgstr "substr: (chuỗi con) chỉ số đầu %g nằm sau kết thúc của chuỗi"
 855 
 856 #: builtin.c:1915
 857 #, c-format
 858 msgid ""
 859 "substr: length %g at start index %g exceeds length of first argument (%lu)"
 860 msgstr ""
 861 "substr: (chuỗi con) độ dài %g chỉ số đầu %g vượt quá độ dài của đối số đầu "
 862 "(%lu)"
 863 
 864 #: builtin.c:1988
 865 msgid "strftime: format value in PROCINFO[\"strftime\"] has numeric type"
 866 msgstr ""
 867 "strftime: giá trị định dạng trong PROCINFO[\"strftime\"] phải thuộc kiểu số"
 868 
 869 #: builtin.c:2008 builtin.c:2500 builtin.c:3438 builtin.c:3477 builtin.c:4032
 870 #, fuzzy, c-format
 871 msgid "%s: received non-numeric second argument"
 872 msgstr "or: (hoặc) đã nhận đối số thứ hai khác thuộc số"
 873 
 874 #: builtin.c:2018
 875 msgid "strftime: second argument less than 0 or too big for time_t"
 876 msgstr "strftime: tham số thứ hai nhỏ hơn 0 hay quá lớn dành cho time_t"
 877 
 878 #: builtin.c:2025
 879 msgid "strftime: second argument out of range for time_t"
 880 msgstr "strftime: tham số thứ hai nằm ngoài phạm vi cho phép của kiểu time_t"
 881 
 882 #: builtin.c:2041
 883 msgid "strftime: received empty format string"
 884 msgstr "strftime: đã nhận chuỗi định dạng rỗng"
 885 
 886 #: builtin.c:2141
 887 msgid "mktime: at least one of the values is out of the default range"
 888 msgstr "mktime: ít nhất một của những giá trị nằm ở ngoại phạm vi mặc định"
 889 
 890 #: builtin.c:2177
 891 msgid "'system' function not allowed in sandbox mode"
 892 msgstr "hàm “system” không cho phép ở chế độ khuôn đúc"
 893 
 894 #: builtin.c:2251 builtin.c:2326
 895 msgid "print: attempt to write to closed write end of two-way pipe"
 896 msgstr "print: cố ghi vào một đường ống hai chiều mà chiều ghi đã đóng"
 897 
 898 #: builtin.c:2349
 899 #, c-format
 900 msgid "reference to uninitialized field `$%d'"
 901 msgstr "gặp tham chiếu đến trường chưa được khởi tạo “$%d”"
 902 
 903 #: builtin.c:2498 builtin.c:3436 builtin.c:3475 builtin.c:4030
 904 #, fuzzy, c-format
 905 msgid "%s: received non-numeric first argument"
 906 msgstr "or: (hoặc) đã nhận đối số đầu không phải thuộc số"
 907 
 908 #: builtin.c:2680
 909 msgid "match: third argument is not an array"
 910 msgstr "match: (khớp) đối số thứ ba không phải là mảng"
 911 
 912 #: builtin.c:2923
 913 #, c-format
 914 msgid "gensub: third argument `%.*s' treated as 1"
 915 msgstr "gensub: đối số thứ ba “%.*s” được xử lý như 1"
 916 
 917 #: builtin.c:3246
 918 #, c-format
 919 msgid "%s: can be called indirectly only with two arguments"
 920 msgstr "%s: được gọi một cách gián tiếp với ít hơn hai đối số"
 921 
 922 #: builtin.c:3369
 923 #, c-format
 924 msgid "indirect call to %s requires at least two arguments"
 925 msgstr "cú gọi gián tiếp đến %s cần ít nhất hai đối số"
 926 
 927 #: builtin.c:3444
 928 #, c-format
 929 msgid "lshift(%f, %f): negative values are not allowed"
 930 msgstr "lshift(%f, %f): giá trị âm l không được phép"
 931 
 932 #: builtin.c:3448
 933 #, c-format
 934 msgid "lshift(%f, %f): fractional values will be truncated"
 935 msgstr "lshift(%f, %f): giá trị thuộc phân số sẽ bị cắt ngắn"
 936 
 937 #: builtin.c:3450
 938 #, c-format
 939 msgid "lshift(%f, %f): too large shift value will give strange results"
 940 msgstr ""
 941 "lshift(%f, %f): giá trị dịch quá lớn sẽ gây ra kết quả không như mong muốn"
 942 
 943 #: builtin.c:3483
 944 #, c-format
 945 msgid "rshift(%f, %f): negative values are not allowed"
 946 msgstr "rshift(%f, %f): giá trị âm là không được phép"
 947 
 948 #: builtin.c:3487
 949 #, c-format
 950 msgid "rshift(%f, %f): fractional values will be truncated"
 951 msgstr "rshift(%f, %f): giá trị thuộc kiểu phân số sẽ bị xén ngắn"
 952 
 953 #: builtin.c:3489
 954 #, c-format
 955 msgid "rshift(%f, %f): too large shift value will give strange results"
 956 msgstr ""
 957 "rshift(%f, %f): giá trị dịch quá lớn sẽ gây ra kết quả không như mong muốn"
 958 
 959 #: builtin.c:3513 builtin.c:3544 builtin.c:3574
 960 #, fuzzy, c-format
 961 msgid "%s: called with less than two arguments"
 962 msgstr "or: (hoặc) được gọi với ít hơn hai đối số"
 963 
 964 #: builtin.c:3518 builtin.c:3549 builtin.c:3580
 965 #, fuzzy, c-format
 966 msgid "%s: argument %d is non-numeric"
 967 msgstr "or: (hoặc) đối số %d không thuộc kiểu số"
 968 
 969 #: builtin.c:3522 builtin.c:3553 builtin.c:3584
 970 #, fuzzy, c-format
 971 msgid "%s: argument %d negative value %g is not allowed"
 972 msgstr "%s: đối số #%d giá trị âm %Rg là không được phép"
 973 
 974 #: builtin.c:3611
 975 #, c-format
 976 msgid "compl(%f): negative value is not allowed"
 977 msgstr "compl(%f): giá trị âm là không được phép"
 978 
 979 #: builtin.c:3614
 980 #, c-format
 981 msgid "compl(%f): fractional value will be truncated"
 982 msgstr "compl(%f): giá trị thuộc phân số sẽ bị cắt ngắn"
 983 
 984 #: builtin.c:3798
 985 #, c-format
 986 msgid "dcgettext: `%s' is not a valid locale category"
 987 msgstr "dcgettext: “%s” không phải là một phân loại miền địa phương hợp lệ"
 988 
 989 #: builtin.c:4022 mpfr.c:1203
 990 msgid "intdiv: third argument is not an array"
 991 msgstr "intdiv: đối số thứ ba không phải là mảng"
 992 
 993 #: builtin.c:4041 mpfr.c:1252
 994 msgid "intdiv: division by zero attempted"
 995 msgstr "intdiv: gặp phép chia cho số không"
 996 
 997 #: builtin.c:4080
 998 #, fuzzy
 999 msgid "typeof: second argument is not an array"
 1000 msgstr "split: (chia tách) đối số thứ hai không phải là mảng"
 1001 
 1002 #: builtin.c:4152
 1003 #, c-format
 1004 msgid ""
 1005 "typeof detected invalid flags combination `%s'; please file a bug report."
 1006 msgstr ""
 1007 "typeof dò tìm thấy tổ hợp các cờ không hợp lệ “%s”; vui lòng báo cáo lỗi này."
 1008 
 1009 #: builtin.c:4172
 1010 #, c-format
 1011 msgid "typeof: invalid argument type `%s'"
 1012 msgstr "typeof: tùy chọn không hợp lệ “%s”"
 1013 
 1014 #: builtin.c:4176
 1015 #, c-format
 1016 msgid "typeof: unknown argument type `%s'"
 1017 msgstr "typeof: không biết kiểu tham số “%s”"
 1018 
 1019 #: cint_array.c:1268 cint_array.c:1296
 1020 #, c-format
 1021 msgid "cannot add a new file (%.*s) to ARGV in sandbox mode"
 1022 msgstr ""
 1023 
 1024 #: command.y:227
 1025 #, fuzzy, c-format
 1026 msgid "Type (g)awk statement(s). End with the command `end'\n"
 1027 msgstr "Gõ các câu lệnh (g)awk. Kết thúc bằng lệnh “end”\n"
 1028 
 1029 #: command.y:291
 1030 #, c-format
 1031 msgid "invalid frame number: %d"
 1032 msgstr "số khung không hợp lệ: %d"
 1033 
 1034 #: command.y:297
 1035 #, fuzzy, c-format
 1036 msgid "info: invalid option - `%s'"
 1037 msgstr "info: tùy chọn không hợp lệ - “%s”"
 1038 
 1039 #: command.y:323
 1040 #, fuzzy, c-format
 1041 msgid "source: `%s': already sourced."
 1042 msgstr "nguồn “%s”: đã sẵn có trong nguồn rồi."
 1043 
 1044 #: command.y:328
 1045 #, fuzzy, c-format
 1046 msgid "save: `%s': command not permitted."
 1047 msgstr "ghi “%s”: lệnh không đủ thẩm quyền."
 1048 
 1049 #: command.y:341
 1050 #, fuzzy
 1051 msgid "cannot use command `commands' for breakpoint/watchpoint commands"
 1052 msgstr "Không thể dùng lệnh “commands” cho lệnh breakpoint/watchpoint"
 1053 
 1054 #: command.y:343
 1055 msgid "no breakpoint/watchpoint has been set yet"
 1056 msgstr "chưa có điểm ngắt hay điểm theo dõi nào được đặt cả"
 1057 
 1058 #: command.y:345
 1059 msgid "invalid breakpoint/watchpoint number"
 1060 msgstr "số điểm ngắt hay điểm theo dõi không hợp lệ"
 1061 
 1062 #: command.y:350
 1063 #, c-format
 1064 msgid "Type commands for when %s %d is hit, one per line.\n"
 1065 msgstr "Gõ lệnh cho %s khi %d được gợi ý, mỗi lệnh một dòng.\n"
 1066 
 1067 #: command.y:352
 1068 #, fuzzy, c-format
 1069 msgid "End with the command `end'\n"
 1070 msgstr "Kết thúc với lệnh “end”\n"
 1071 
 1072 #: command.y:359
 1073 msgid "`end' valid only in command `commands' or `eval'"
 1074 msgstr "“end” chỉ hợp lệ trong “commands” hay “eval”"
 1075 
 1076 #: command.y:369
 1077 msgid "`silent' valid only in command `commands'"
 1078 msgstr "“silent” chỉ hợp lệ với lệnh “commands”"
 1079 
 1080 #: command.y:375
 1081 #, fuzzy, c-format
 1082 msgid "trace: invalid option - `%s'"
 1083 msgstr "trace: tùy chọn không hợp lệ - “%s”"
 1084 
 1085 #: command.y:389
 1086 msgid "condition: invalid breakpoint/watchpoint number"
 1087 msgstr "condition: điều kiện: số hiệu điểm ngắt hay điểm theo dõi không hợp lệ"
 1088 
 1089 #: command.y:451
 1090 msgid "argument not a string"
 1091 msgstr "tham số không phải là một chuỗi"
 1092 
 1093 #: command.y:461 command.y:466
 1094 #, fuzzy, c-format
 1095 msgid "option: invalid parameter - `%s'"
 1096 msgstr "option: tùy chọn không hợp lệ - “%s”"
 1097 
 1098 #: command.y:476
 1099 #, fuzzy, c-format
 1100 msgid "no such function - `%s'"
 1101 msgstr "không có hàm nào như thế cả - “%s”"
 1102 
 1103 #: command.y:533
 1104 #, fuzzy, c-format
 1105 msgid "enable: invalid option - `%s'"
 1106 msgstr "enable: tùy chọn không hợp lệ - “%s”"
 1107 
 1108 #: command.y:599
 1109 #, c-format
 1110 msgid "invalid range specification: %d - %d"
 1111 msgstr "đặc tả vùng không hợp lệ: %d - %d"
 1112 
 1113 #: command.y:661
 1114 msgid "non-numeric value for field number"
 1115 msgstr "giá trị cho trường số mà không thuộc kiểu số"
 1116 
 1117 #: command.y:682 command.y:689
 1118 msgid "non-numeric value found, numeric expected"
 1119 msgstr "cần giá trị kiểu số nhưng lại nhận được giá trị không thuộc kiểu này"
 1120 
 1121 #: command.y:714 command.y:720
 1122 msgid "non-zero integer value"
 1123 msgstr "giá trị số nguyên khác không"
 1124 
 1125 #: command.y:819
 1126 msgid ""
 1127 "backtrace [N] - print trace of all or N innermost (outermost if N < 0) "
 1128 "frames."
 1129 msgstr ""
 1130 "backtrace [N] - in vết của tất cả hay N khung trong cùng nhất (ngoài cùng "
 1131 "nhất nếu N < 0)."
 1132 
 1133 #: command.y:821
 1134 msgid ""
 1135 "break [[filename:]N|function] - set breakpoint at the specified location."
 1136 msgstr "break [[tên_tập_tin:]N|hàm] - đặt điểm ngắt tại vị trí đã cho."
 1137 
 1138 #: command.y:823
 1139 msgid "clear [[filename:]N|function] - delete breakpoints previously set."
 1140 msgstr ""
 1141 "clear [[tên_tập_tin:]N|function] - xóa các điểm ngắt được đặt trước đây."
 1142 
 1143 #: command.y:825
 1144 msgid ""
 1145 "commands [num] - starts a list of commands to be executed at a "
 1146 "breakpoint(watchpoint) hit."
 1147 msgstr ""
 1148 "commands [số] - chạy một danh sách các câu lệnh được thực thi tại điểm ngắt "
 1149 "(hay điểm theo dõi) tìm được."
 1150 
 1151 #: command.y:827
 1152 msgid "condition num [expr] - set or clear breakpoint or watchpoint condition."
 1153 msgstr ""
 1154 "condition num [expr] - đặt hay xóa điểm ngắt hay điều kiện điểm theo dõi."
 1155 
 1156 #: command.y:829
 1157 msgid "continue [COUNT] - continue program being debugged."
 1158 msgstr "continue [SỐ_LƯỢNG] - tiếp tục chương trình đang được gỡ lỗi."
 1159 
 1160 #: command.y:831
 1161 msgid "delete [breakpoints] [range] - delete specified breakpoints."
 1162 msgstr "delete [điểm_ngắt] [vùng] - xóa các điểm ngắt đã chỉ ra."
 1163 
 1164 #: command.y:833
 1165 msgid "disable [breakpoints] [range] - disable specified breakpoints."
 1166 msgstr "disable [điểm_ngắt] [vùng] - tắt các điểm ngắt đã chỉ định."
 1167 
 1168 #: command.y:835
 1169 msgid "display [var] - print value of variable each time the program stops."
 1170 msgstr "display [var] - in giá trị của biến mỗi lần chương trình dừng."
 1171 
 1172 #: command.y:837
 1173 msgid "down [N] - move N frames down the stack."
 1174 msgstr "down [N] - chuyển xuống N khung stack."
 1175 
 1176 #: command.y:839
 1177 msgid "dump [filename] - dump instructions to file or stdout."
 1178 msgstr ""
 1179 "dump [tên_tập_tin] - dump các chỉ lệnh ra tập tin hay đầu ra tiêu chuẩn."
 1180 
 1181 #: command.y:841
 1182 msgid "enable [once|del] [breakpoints] [range] - enable specified breakpoints."
 1183 msgstr "enable [once|del] [điểm_ngắt] [range] - bật các điểm ngắt đã chỉ ra."
 1184 
 1185 #: command.y:843
 1186 msgid "end - end a list of commands or awk statements."
 1187 msgstr "end - kết thúc một danh sách các câu lệnh hay biểu thức awk"
 1188 
 1189 #: command.y:845
 1190 msgid "eval stmt|[p1, p2, ...] - evaluate awk statement(s)."
 1191 msgstr "eval stmt|[p1, p2, …] - định giá các câu lệnh awk."
 1192 
 1193 #: command.y:847
 1194 msgid "exit - (same as quit) exit debugger."
 1195 msgstr "exit - (giống với quit) thoát khỏi gỡ lỗi."
 1196 
 1197 #: command.y:849
 1198 msgid "finish - execute until selected stack frame returns."
 1199 msgstr "finish - thực thi cho đến khi khung stack đã chọn trả về."
 1200 
 1201 #: command.y:851
 1202 msgid "frame [N] - select and print stack frame number N."
 1203 msgstr "frame [N] - chọn và in khung stack số hiệu N."
 1204 
 1205 #: command.y:853
 1206 msgid "help [command] - print list of commands or explanation of command."
 1207 msgstr "help [lệnh] - hiển thị danh sách các lệnh hay giải thích câu lệnh."
 1208 
 1209 #: command.y:855
 1210 msgid "ignore N COUNT - set ignore-count of breakpoint number N to COUNT."
 1211 msgstr "ignore N SỐ-LƯỢNG - đặt số lượng điểm ngắt bị bỏ qua."
 1212 
 1213 #: command.y:857
 1214 msgid ""
 1215 "info topic - source|sources|variables|functions|break|frame|args|locals|"
 1216 "display|watch."
 1217 msgstr ""
 1218 "info chủ_đề - nguồn|nguồn|biến|hàm|break|frame|args|locals|display|watch."
 1219 
 1220 #: command.y:859
 1221 msgid "list [-|+|[filename:]lineno|function|range] - list specified line(s)."
 1222 msgstr "list [-|+|[tập_tin:]số_dòng|hàm|vùng] - liệt kê các dòng đã chỉ định."
 1223 
 1224 #: command.y:861
 1225 msgid "next [COUNT] - step program, proceeding through subroutine calls."
 1226 msgstr ""
 1227 "next [SỐ_LƯỢNG] - nhảy một chỉ lệnh, nhưng được xử lý thông qua gọi thủ tục "
 1228 "con."
 1229 
 1230 #: command.y:863
 1231 msgid ""
 1232 "nexti [COUNT] - step one instruction, but proceed through subroutine calls."
 1233 msgstr ""
 1234 "nexti [SỐ_LƯỢNG] - nhảy từng chỉ lệnh, nhưng được xử lý thông qua gọi thủ "
 1235 "tục con."
 1236 
 1237 #: command.y:865
 1238 msgid "option [name[=value]] - set or display debugger option(s)."
 1239 msgstr "option [tên[=giá trị]] - đặt hay hiển thị tùy chọn gỡ lỗi."
 1240 
 1241 #: command.y:867
 1242 msgid "print var [var] - print value of a variable or array."
 1243 msgstr "print var [var] - in giá trị của biến hay mảng."
 1244 
 1245 #: command.y:869
 1246 msgid "printf format, [arg], ... - formatted output."
 1247 msgstr "printf format, [arg], … - kết xuất có định dạng."
 1248 
 1249 #: command.y:871
 1250 msgid "quit - exit debugger."
 1251 msgstr "quit - thoát khỏi chương trình gỡ lỗi."
 1252 
 1253 #: command.y:873
 1254 msgid "return [value] - make selected stack frame return to its caller."
 1255 msgstr ""
 1256 "return [giá-trị] - làm cho khung stack đã chọn trả về giá trị này cho bộ gọi "
 1257 "nó."
 1258 
 1259 #: command.y:875
 1260 msgid "run - start or restart executing program."
 1261 msgstr "run - khởi chạy hay khởi động lại chương trình."
 1262 
 1263 #: command.y:878
 1264 msgid "save filename - save commands from the session to file."
 1265 msgstr "save tên_tập_tin - ghi các câu lệnh từ phiên làm việc vào tập tin."
 1266 
 1267 #: command.y:881
 1268 msgid "set var = value - assign value to a scalar variable."
 1269 msgstr "set biến = giá_trị - gán giá trị cho một biến vô hướng."
 1270 
 1271 #: command.y:883
 1272 msgid ""
 1273 "silent - suspends usual message when stopped at a breakpoint/watchpoint."
 1274 msgstr ""
 1275 "silent - chặn các lời nhắn thông thường khi dừng tại điểm ngăt hay điểm theo "
 1276 "dõi."
 1277 
 1278 #: command.y:885
 1279 msgid "source file - execute commands from file."
 1280 msgstr "source file - thực hiện các câu lệnh từ tập tin."
 1281 
 1282 #: command.y:887
 1283 msgid "step [COUNT] - step program until it reaches a different source line."
 1284 msgstr ""
 1285 "step [SỐ_LƯỢNG] - chạy từng bước chương trình cho đến khi nó gặp một dòng "
 1286 "nguồn khác."
 1287 
 1288 #: command.y:889
 1289 msgid "stepi [COUNT] - step one instruction exactly."
 1290 msgstr "stepi [SỐ_LƯỢNG] - chạy từng lệnh một."
 1291 
 1292 #: command.y:891
 1293 msgid "tbreak [[filename:]N|function] - set a temporary breakpoint."
 1294 msgstr "tbreak [[tên_tập_tin:]N|hàm] - đặt điểm ngắt tạm thời."
 1295 
 1296 #: command.y:893
 1297 msgid "trace on|off - print instruction before executing."
 1298 msgstr "trace on|off - hiển thị chỉ lệnh trước khi thực hiện."
 1299 
 1300 #: command.y:895
 1301 msgid "undisplay [N] - remove variable(s) from automatic display list."
 1302 msgstr "undisplay [N] - gỡ bỏ các biến từ danh sách hiển thị tự động."
 1303 
 1304 #: command.y:897
 1305 msgid ""
 1306 "until [[filename:]N|function] - execute until program reaches a different "
 1307 "line or line N within current frame."
 1308 msgstr ""
 1309 "until [[tên_tập_tin:]N|hàm] - thực hiện cho đến khi chương trình đạt đến "
 1310 "dòng khác hay dòng N trong khung hiện tại."
 1311 
 1312 #: command.y:899
 1313 msgid "unwatch [N] - remove variable(s) from watch list."
 1314 msgstr "unwatch [N] - gỡ bỏ các biến từ danh sách theo dõi."
 1315 
 1316 #: command.y:901
 1317 msgid "up [N] - move N frames up the stack."
 1318 msgstr "up [N] - chuyển xuống N khung stack."
 1319 
 1320 #: command.y:903
 1321 msgid "watch var - set a watchpoint for a variable."
 1322 msgstr "watch var - đặt điểm theo dõi cho một biến."
 1323 
 1324 #: command.y:905
 1325 msgid ""
 1326 "where [N] - (same as backtrace) print trace of all or N innermost (outermost "
 1327 "if N < 0) frames."
 1328 msgstr ""
 1329 "where [N] - (giống như backtrace) in vết của tất cả hay N khung trong cùng "
 1330 "nhất (ngoài cùng nhất nếu N < 0)."
 1331 
 1332 #: command.y:1016 debug.c:414 gawkapi.c:259 msg.c:146
 1333 #, c-format
 1334 msgid "error: "
 1335 msgstr "lỗi: "
 1336 
 1337 #: command.y:1060
 1338 #, fuzzy, c-format
 1339 msgid "cannot read command: %s\n"
 1340 msgstr "không thể đọc lệnh (%s)\n"
 1341 
 1342 #: command.y:1074
 1343 #, fuzzy, c-format
 1344 msgid "cannot read command: %s"
 1345 msgstr "không thể đọc lệnh (%s)"
 1346 
 1347 #: command.y:1125
 1348 msgid "invalid character in command"
 1349 msgstr "ký tự trong câu lệnh không hợp lệ"
 1350 
 1351 #: command.y:1161
 1352 #, fuzzy, c-format
 1353 msgid "unknown command - `%.*s', try help"
 1354 msgstr "không hiểu lệnh - “%.*s”, hãy gõ lệnh trợ giúp “help”"
 1355 
 1356 #: command.y:1231
 1357 #, c-format
 1358 msgid "%s"
 1359 msgstr "%s"
 1360 
 1361 #: command.y:1293
 1362 msgid "invalid character"
 1363 msgstr "ký tự không hợp lệ"
 1364 
 1365 #: command.y:1497
 1366 #, c-format
 1367 msgid "undefined command: %s\n"
 1368 msgstr "lệnh chưa định nghĩa: %s\n"
 1369 
 1370 #: debug.c:257
 1371 msgid "set or show the number of lines to keep in history file."
 1372 msgstr "đặt hay hiển thị số dòng được lưu giữ trong tập tin lịch sử."
 1373 
 1374 #: debug.c:259
 1375 msgid "set or show the list command window size."
 1376 msgstr "đặt hay hiển thị kích thước cửa sổ danh sách lệnh."
 1377 
 1378 #: debug.c:261
 1379 msgid "set or show gawk output file."
 1380 msgstr "đặt hay hiển thị tập tin kết xuất gawk."
 1381 
 1382 #: debug.c:263
 1383 msgid "set or show debugger prompt."
 1384 msgstr "đặt hay hiển thị dấu nhắc gỡ lỗi."
 1385 
 1386 #: debug.c:265
 1387 msgid "(un)set or show saving of command history (value=on|off)."
 1388 msgstr "(bỏ) đặt hay ghi lại lịch sử lệnh (giá trị=on|off)."
 1389 
 1390 #: debug.c:267
 1391 msgid "(un)set or show saving of options (value=on|off)."
 1392 msgstr "đặt/bỏ đặt hay hiển thị các tùy chọn được ghi lại (giá_trị=on|off)."
 1393 
 1394 #: debug.c:269
 1395 msgid "(un)set or show instruction tracing (value=on|off)."
 1396 msgstr "(bỏ) đặt hay hiển thị việc theo vết chỉ lệnh (giá trị=on|off)."
 1397 
 1398 #: debug.c:358
 1399 msgid "program not running."
 1400 msgstr "chương trình không chạy."
 1401 
 1402 #: debug.c:466
 1403 #, c-format
 1404 msgid "source file `%s' is empty.\n"
 1405 msgstr "tập tin nguồn “%s” bị trống rỗng.\n"
 1406 
 1407 #: debug.c:493
 1408 msgid "no current source file."
 1409 msgstr "không có tập tin nguồn hiện tại."
 1410 
 1411 #: debug.c:518
 1412 #, fuzzy, c-format
 1413 msgid "cannot find source file named `%s': %s"
 1414 msgstr "không thể tìm thấy tập tin nguồn có tên “%s” (%s)"
 1415 
 1416 #: debug.c:542
 1417 #, c-format
 1418 msgid "WARNING: source file `%s' modified since program compilation.\n"
 1419 msgstr "CẢNH BÁO: tập tin nguồn “%s” bị sửa đổi kể từ lúc nó được dịch.\n"
 1420 
 1421 #: debug.c:564
 1422 #, c-format
 1423 msgid "line number %d out of range; `%s' has %d lines"
 1424 msgstr "số dòng %d nằm ngoài phạm vi; “%s” có %d dòng"
 1425 
 1426 #: debug.c:624
 1427 #, c-format
 1428 msgid "unexpected eof while reading file `%s', line %d"
 1429 msgstr "gặp kết thúc tập tin bất ngờ khi đang đọc tập tin “%s”, dòng %d"
 1430 
 1431 #: debug.c:633
 1432 #, c-format
 1433 msgid "source file `%s' modified since start of program execution"
 1434 msgstr "tập tin nguồn “%s” đã bị sửa đổi kể từ lúc chưong trình được khởi chạy"
 1435 
 1436 #: debug.c:745
 1437 #, c-format
 1438 msgid "Current source file: %s\n"
 1439 msgstr "Tập tin nguồn hiện tại: %s\n"
 1440 
 1441 #: debug.c:746
 1442 #, c-format
 1443 msgid "Number of lines: %d\n"
 1444 msgstr "Số dòng: %d\n"
 1445 
 1446 #: debug.c:753
 1447 #, c-format
 1448 msgid "Source file (lines): %s (%d)\n"
 1449 msgstr "Tập tin nguồn (dòng): %s (%d)\n"
 1450 
 1451 #: debug.c:767
 1452 msgid ""
 1453 "Number Disp Enabled Location\n"
 1454 "\n"
 1455 msgstr ""
 1456 "Số   Hthị Bật   Vị trí\n"
 1457 "\n"
 1458 
 1459 #: debug.c:778
 1460 #, c-format
 1461 msgid "\tno of hits = %ld\n"
 1462 msgstr "\tkhông gợi ý = %ld\n"
 1463 
 1464 #: debug.c:780
 1465 #, c-format
 1466 msgid "\tignore next %ld hit(s)\n"
 1467 msgstr "\tbỏ qua %ld gợi ý tiếp\n"
 1468 
 1469 #: debug.c:782 debug.c:922
 1470 #, c-format
 1471 msgid "\tstop condition: %s\n"
 1472 msgstr "\tdừng điều kiện: %s\n"
 1473 
 1474 #: debug.c:784 debug.c:924
 1475 msgid "\tcommands:\n"
 1476 msgstr "\tlệnh:\n"
 1477 
 1478 #: debug.c:806
 1479 #, c-format
 1480 msgid "Current frame: "
 1481 msgstr "Khung hiện tại:"
 1482 
 1483 #: debug.c:809
 1484 #, c-format
 1485 msgid "Called by frame: "
 1486 msgstr "Được gọi bởi khung:"
 1487 
 1488 #: debug.c:813
 1489 #, c-format
 1490 msgid "Caller of frame: "
 1491 msgstr "Bộ gọi của khung:"
 1492 
 1493 #: debug.c:831
 1494 #, c-format
 1495 msgid "None in main().\n"
 1496 msgstr "Không có gì trong main().\n"
 1497 
 1498 #: debug.c:861
 1499 msgid "No arguments.\n"
 1500 msgstr "Không có đối số nào.\n"
 1501 
 1502 #: debug.c:862
 1503 msgid "No locals.\n"
 1504 msgstr "Không có nội bộ.\n"
 1505 
 1506 #: debug.c:870
 1507 msgid ""
 1508 "All defined variables:\n"
 1509 "\n"
 1510 msgstr ""
 1511 "Tất cả các biến đã định nghĩa:\n"
 1512 "\n"
 1513 
 1514 #: debug.c:880
 1515 msgid ""
 1516 "All defined functions:\n"
 1517 "\n"
 1518 msgstr ""
 1519 "Tất cả các hàm đã định nghĩa:\n"
 1520 "\n"
 1521 
 1522 #: debug.c:899
 1523 msgid ""
 1524 "Auto-display variables:\n"
 1525 "\n"
 1526 msgstr ""
 1527 "Các biến hiển thị tự động:\n"
 1528 "\n"
 1529 
 1530 #: debug.c:902
 1531 msgid ""
 1532 "Watch variables:\n"
 1533 "\n"
 1534 msgstr ""
 1535 "Các biến theo dõi:\n"
 1536 "\n"
 1537 
 1538 #: debug.c:1042
 1539 #, c-format
 1540 msgid "no symbol `%s' in current context\n"
 1541 msgstr "không có ký hiệu “%s” trong ngữ cảnh hiện tại\n"
 1542 
 1543 #: debug.c:1054 debug.c:1442
 1544 #, c-format
 1545 msgid "`%s' is not an array\n"
 1546 msgstr "“%s” không phải là một mảng\n"
 1547 
 1548 #: debug.c:1068
 1549 #, c-format
 1550 msgid "$%ld = uninitialized field\n"
 1551 msgstr "$%ld = trường chưa được khởi tạo\n"
 1552 
 1553 #: debug.c:1089
 1554 #, c-format
 1555 msgid "array `%s' is empty\n"
 1556 msgstr "mảng “%s” trống rỗng\n"
 1557 
 1558 #: debug.c:1132 debug.c:1184
 1559 #, c-format
 1560 msgid "[\"%.*s\"] not in array `%s'\n"
 1561 msgstr "[“%.*s”] không nằm trong mảng “%s\n"
 1562 
 1563 #: debug.c:1188
 1564 #, c-format
 1565 msgid "`%s[\"%.*s\"]' is not an array\n"
 1566 msgstr "“%s[\"%.*s\"]” không phải là một mảng\n"
 1567 
 1568 #: debug.c:1249 debug.c:5104
 1569 #, c-format
 1570 msgid "`%s' is not a scalar variable"
 1571 msgstr "“%s” không phải là biến scalar"
 1572 
 1573 #: debug.c:1272 debug.c:5134
 1574 #, c-format
 1575 msgid "attempt to use array `%s[\"%.*s\"]' in a scalar context"
 1576 msgstr "cố dùng mảng “%s[\"%.*s\"]” trong một ngữ cảnh vô hướng"
 1577 
 1578 #: debug.c:1295 debug.c:5145
 1579 #, c-format
 1580 msgid "attempt to use scalar `%s[\"%.*s\"]' as array"
 1581 msgstr "cố dùng kiểu vô hướng “%s[\"%.*s\"]” như là mảng"
 1582 
 1583 #: debug.c:1438
 1584 #, c-format
 1585 msgid "`%s' is a function"
 1586 msgstr "“%s” là một hàm"
 1587 
 1588 #: debug.c:1480
 1589 #, c-format
 1590 msgid "watchpoint %d is unconditional\n"
 1591 msgstr "điểm kiểm tra %d là vô điều kiện\n"
 1592 
 1593 #: debug.c:1514
 1594 #, c-format
 1595 msgid "No display item numbered %ld"
 1596 msgstr "Không có mục tin hiển thị nào đánh số %ld"
 1597 
 1598 #: debug.c:1517
 1599 #, c-format
 1600 msgid "No watch item numbered %ld"
 1601 msgstr "Không có mục tin theo dõi nào đánh số %ld"
 1602 
 1603 #: debug.c:1543
 1604 #, c-format
 1605 msgid "%d: [\"%.*s\"] not in array `%s'\n"
 1606 msgstr "%d: [\"%.*s\"] không trong mảng “%s\n"
 1607 
 1608 #: debug.c:1782
 1609 msgid "attempt to use scalar value as array"
 1610 msgstr "cố dùng biến vô hướng như là một mảng"
 1611 
 1612 #: debug.c:1873
 1613 #, c-format
 1614 msgid "Watchpoint %d deleted because parameter is out of scope.\n"
 1615 msgstr "Điểm theo dõi %d bị xóa bởi vì đối số nằm ngoài phạm vi\n"
 1616 
 1617 #: debug.c:1884
 1618 #, c-format
 1619 msgid "Display %d deleted because parameter is out of scope.\n"
 1620 msgstr "Trình bày %d bị xóa bởi vì đối số nằm ngoài phạm vi\n"
 1621 
 1622 #: debug.c:1917
 1623 #, c-format
 1624 msgid " in file `%s', line %d\n"
 1625 msgstr " tại tập tin “%s”, dòng %d\n"
 1626 
 1627 #: debug.c:1938
 1628 #, c-format
 1629 msgid " at `%s':%d"
 1630 msgstr " tại “%s”:%d"
 1631 
 1632 #: debug.c:1954 debug.c:2017
 1633 #, c-format
 1634 msgid "#%ld\tin "
 1635 msgstr "#%ld\ttrong "
 1636 
 1637 #: debug.c:1991
 1638 #, c-format
 1639 msgid "More stack frames follow ...\n"
 1640 msgstr "Nhiều khung ngăn xếp theo sau …\n"
 1641 
 1642 #: debug.c:2034
 1643 msgid "invalid frame number"
 1644 msgstr "số khung không hợp lệ"
 1645 
 1646 #: debug.c:2217
 1647 #, c-format
 1648 msgid "Note: breakpoint %d (enabled, ignore next %ld hits), also set at %s:%d"
 1649 msgstr ""
 1650 "Chú ý: điểm ngắt %d (được bật, bỏ qua %ld gợi ý tiếp), đồng thời được đặt "
 1651 "tại %s:%d"
 1652 
 1653 #: debug.c:2224
 1654 #, c-format
 1655 msgid "Note: breakpoint %d (enabled), also set at %s:%d"
 1656 msgstr "Chú ý: điểm ngắt %d (được bật), đồng thời được đặt tại %s:%d"
 1657 
 1658 #: debug.c:2231
 1659 #, c-format
 1660 msgid "Note: breakpoint %d (disabled, ignore next %ld hits), also set at %s:%d"
 1661 msgstr ""
 1662 "Chú ý: điểm ngắt %d (bị tắt, bỏ qua %ld gợi ý tiếp), đồng thời được đặt tại "
 1663 "%s:%d"
 1664 
 1665 #: debug.c:2238
 1666 #, c-format
 1667 msgid "Note: breakpoint %d (disabled), also set at %s:%d"
 1668 msgstr "Chú ý: điểm ngắt %d (bị tắt), đồng thời được đặt tại %s:%d"
 1669 
 1670 #: debug.c:2255
 1671 #, c-format
 1672 msgid "Breakpoint %d set at file `%s', line %d\n"
 1673 msgstr "Điểm ngắt %d đặt tại tập tin “%s”, dòng %d\n"
 1674 
 1675 #: debug.c:2357
 1676 #, fuzzy, c-format
 1677 msgid "cannot set breakpoint in file `%s'\n"
 1678 msgstr "Không thể đặt điểm ngắt trong tập tin “%s\n"
 1679 
 1680 #: debug.c:2386 debug.c:2509 debug.c:3367
 1681 #, c-format
 1682 msgid "line number %d in file `%s' out of range"
 1683 msgstr "số dòng %d trong tập tin “%s” nằm ngoài phạm vi"
 1684 
 1685 #: debug.c:2390
 1686 #, fuzzy, c-format
 1687 msgid "internal error: cannot find rule\n"
 1688 msgstr "lỗi nội bộ: %s với vname (tên biến?) vô giá trị"
 1689 
 1690 #: debug.c:2392
 1691 #, fuzzy, c-format
 1692 msgid "cannot set breakpoint at `%s':%d\n"
 1693 msgstr "Không thể đặt điểm ngắt tại “%s”:%d\n"
 1694 
 1695 #: debug.c:2404
 1696 #, fuzzy, c-format
 1697 msgid "cannot set breakpoint in function `%s'\n"
 1698 msgstr "Không thể đặt điểm ngắt trong hàm “%s\n"
 1699 
 1700 #: debug.c:2420
 1701 #, c-format
 1702 msgid "breakpoint %d set at file `%s', line %d is unconditional\n"
 1703 msgstr "điểm ngắt %d đặt tại tập tin “%s”, dòng %d là vô điều kiện\n"
 1704 
 1705 #: debug.c:2525 debug.c:2547
 1706 #, c-format
 1707 msgid "Deleted breakpoint %d"
 1708 msgstr "Xóa điểm dừng %d"
 1709 
 1710 #: debug.c:2531
 1711 #, c-format
 1712 msgid "No breakpoint(s) at entry to function `%s'\n"
 1713 msgstr "Không có điểm ngắt tại điểm vào của hàm “%s\n"
 1714 
 1715 #: debug.c:2558
 1716 #, c-format
 1717 msgid "No breakpoint at file `%s', line #%d\n"
 1718 msgstr "Không có điểm ngắt tại tập tin “%s”, dòng #%d\n"
 1719 
 1720 #: debug.c:2613 debug.c:2654 debug.c:2674 debug.c:2717
 1721 msgid "invalid breakpoint number"
 1722 msgstr "số điểm ngắt không hợp lệ"
 1723 
 1724 #: debug.c:2629
 1725 msgid "Delete all breakpoints? (y or n) "
 1726 msgstr "Xóa tất cả các điểm ngắt? (c hay k) "
 1727 
 1728 #: debug.c:2630 debug.c:2940 debug.c:2993
 1729 msgid "y"
 1730 msgstr "c"
 1731 
 1732 #: debug.c:2679
 1733 #, c-format
 1734 msgid "Will ignore next %ld crossing(s) of breakpoint %d.\n"
 1735 msgstr "Sẽ bỏ qua %ld điểm giao chéo của điểm ngắt %d.\n"
 1736 
 1737 #: debug.c:2683
 1738 #, c-format
 1739 msgid "Will stop next time breakpoint %d is reached.\n"
 1740 msgstr "Sẽ dừng lần gặp điểm ngắt %d tiếp theo.\n"
 1741 
 1742 #: debug.c:2800
 1743 #, c-format
 1744 msgid "Can only debug programs provided with the `-f' option.\n"
 1745 msgstr ""
 1746 "Chỉ có thể gỡ lỗi các chương trình được cung cấp cùng với tùy chọn “-f”.\n"
 1747 
 1748 #: debug.c:2925
 1749 #, c-format
 1750 msgid "Failed to restart debugger"
 1751 msgstr "Gặp lỗi khi khởi động lại bộ gỡ lỗi"
 1752 
 1753 #: debug.c:2939
 1754 msgid "Program already running. Restart from beginning (y/n)? "
 1755 msgstr "Chương trình đang chạy. Khởi động từ đầu (c/không)?"
 1756 
 1757 #: debug.c:2943
 1758 #, c-format
 1759 msgid "Program not restarted\n"
 1760 msgstr "Chương trình không khởi động lại\n"
 1761 
 1762 #: debug.c:2953
 1763 #, c-format
 1764 msgid "error: cannot restart, operation not allowed\n"
 1765 msgstr "lỗi: không thể khởi động lại, thao tác không được cho phép\n"
 1766 
 1767 #: debug.c:2959
 1768 #, c-format
 1769 msgid "error (%s): cannot restart, ignoring rest of the commands\n"
 1770 msgstr "lỗi (%s): không thể khởi động lại, bỏ qua các lệnh còn lại\n"
 1771 
 1772 #: debug.c:2967
 1773 #, c-format
 1774 msgid "Starting program: \n"
 1775 msgstr "Đang khởi động chương trình:\n"
 1776 
 1777 #: debug.c:2977
 1778 #, c-format
 1779 msgid "Program exited abnormally with exit value: %d\n"
 1780 msgstr "Chương trình đã thoát ra dị thường với mã thoát là: %d\n"
 1781 
 1782 #: debug.c:2978
 1783 #, c-format
 1784 msgid "Program exited normally with exit value: %d\n"
 1785 msgstr "Chương trình đã thoát bình thường với mã thoát là: %d\n"
 1786 
 1787 #: debug.c:2992
 1788 msgid "The program is running. Exit anyway (y/n)? "
 1789 msgstr "Chương trình này đang chạy. Vẫn thoát (c/k)?"
 1790 
 1791 #: debug.c:3027
 1792 #, c-format
 1793 msgid "Not stopped at any breakpoint; argument ignored.\n"
 1794 msgstr "Không dừng tại bất ký điểm ngắt nào; đối số bị bỏ qua.\n"
 1795 
 1796 #: debug.c:3032
 1797 #, c-format
 1798 msgid "invalid breakpoint number %d."
 1799 msgstr "số điểm ngắt không hợp lệ %d."
 1800 
 1801 #: debug.c:3037
 1802 #, c-format
 1803 msgid "Will ignore next %ld crossings of breakpoint %d.\n"
 1804 msgstr "Sẽ bỏ qua %ld điểm ngắt xuyên chéo %d kế tiếp.\n"
 1805 
 1806 #: debug.c:3224
 1807 #, c-format
 1808 msgid "'finish' not meaningful in the outermost frame main()\n"
 1809 msgstr "“finish” không có nghĩa trong khung ngoài cùng nhất main()\n"
 1810 
 1811 #: debug.c:3229
 1812 #, c-format
 1813 msgid "Run till return from "
 1814 msgstr "Chạy cho đến khi có trả về từ "
 1815 
 1816 #: debug.c:3272
 1817 #, c-format
 1818 msgid "'return' not meaningful in the outermost frame main()\n"
 1819 msgstr "“return” không có nghĩa trong khung ngoài cùng nhất main()\n"
 1820 
 1821 #: debug.c:3386
 1822 #, fuzzy, c-format
 1823 msgid "cannot find specified location in function `%s'\n"
 1824 msgstr "Không tìm thấy vị trí đã cho trong hàm “%s\n"
 1825 
 1826 #: debug.c:3394
 1827 #, c-format
 1828 msgid "invalid source line %d in file `%s'"
 1829 msgstr "dòng nguồn không hợp lệ %d trong tập tin “%s”"
 1830 
 1831 #: debug.c:3409
 1832 #, fuzzy, c-format
 1833 msgid "cannot find specified location %d in file `%s'\n"
 1834 msgstr "Không thể tìm thấy vị trí %d được chỉ ra trong tập tin “%s\n"
 1835 
 1836 #: debug.c:3441
 1837 #, c-format
 1838 msgid "element not in array\n"
 1839 msgstr "phần tử không trong mảng\n"
 1840 
 1841 #: debug.c:3441
 1842 #, c-format
 1843 msgid "untyped variable\n"
 1844 msgstr "biến chưa định kiểu\n"
 1845 
 1846 #: debug.c:3483
 1847 #, c-format
 1848 msgid "Stopping in %s ...\n"
 1849 msgstr "Dừng trong %s \n"
 1850 
 1851 #: debug.c:3560
 1852 #, c-format
 1853 msgid "'finish' not meaningful with non-local jump '%s'\n"
 1854 msgstr "“finish” không có nghĩa với lệnh nhảy non-local “%s\n"
 1855 
 1856 #: debug.c:3567
 1857 #, c-format
 1858 msgid "'until' not meaningful with non-local jump '%s'\n"
 1859 msgstr "“until” không có nghĩa với cú nhảy non-local “%s\n"
 1860 
 1861 #. TRANSLATORS: don't translate the 'q' inside the brackets.
 1862 #: debug.c:4324
 1863 #, fuzzy
 1864 msgid "\t------[Enter] to continue or [q] + [Enter] to quit------"
 1865 msgstr "\t------Nhấn [Enter] để tiếp tục hay t [Enter] để thoát------"
 1866 
 1867 #: debug.c:5141
 1868 #, c-format
 1869 msgid "[\"%.*s\"] not in array `%s'"
 1870 msgstr "[\"%.*s\"] không trong mảng “%s”"
 1871 
 1872 #: debug.c:5347
 1873 #, c-format
 1874 msgid "sending output to stdout\n"
 1875 msgstr "gửi kết xuất ra stdout\n"
 1876 
 1877 #: debug.c:5387
 1878 msgid "invalid number"
 1879 msgstr "số không hợp lệ"
 1880 
 1881 #: debug.c:5521
 1882 #, c-format
 1883 msgid "`%s' not allowed in current context; statement ignored"
 1884 msgstr "“%s” không được phép trong ngữ cảnh hiện hành; câu lệnh bị bỏ qua"
 1885 
 1886 #: debug.c:5529
 1887 msgid "`return' not allowed in current context; statement ignored"
 1888 msgstr "“return” không được phép trong ngữ cảnh hiện hành; câu lệnh bị bỏ qua"
 1889 
 1890 #: debug.c:5753
 1891 #, c-format
 1892 msgid "No symbol `%s' in current context"
 1893 msgstr "Không có ký hiệu “%s” trong ngữ cảnh hiện thời"
 1894 
 1895 #: eval.c:401
 1896 #, c-format
 1897 msgid "unknown nodetype %d"
 1898 msgstr "không biết kiểu nút %d"
 1899 
 1900 #: eval.c:412 eval.c:428
 1901 #, c-format
 1902 msgid "unknown opcode %d"
 1903 msgstr "gặp opcode (mã thao tác) không rõ %d"
 1904 
 1905 #: eval.c:425
 1906 #, c-format
 1907 msgid "opcode %s not an operator or keyword"
 1908 msgstr "mã lệnh %s không phải là một toán tử hoặc từ khóa"
 1909 
 1910 #: eval.c:483
 1911 msgid "buffer overflow in genflags2str"
 1912 msgstr "tràn bộ đệm trong “genflags2str” (tạo ra cờ đến chuỗi)"
 1913 
 1914 #: eval.c:685
 1915 #, c-format
 1916 msgid ""
 1917 "\n"
 1918 "\t# Function Call Stack:\n"
 1919 "\n"
 1920 msgstr ""
 1921 "\n"
 1922 "\t# Ngăn xếp gọi hàm:\n"
 1923 "\n"
 1924 
 1925 #: eval.c:711
 1926 msgid "`IGNORECASE' is a gawk extension"
 1927 msgstr "“IGNORECASE” (bỏ qua chữ HOA/thường) là phần mở rộng gawk"
 1928 
 1929 #: eval.c:732
 1930 msgid "`BINMODE' is a gawk extension"
 1931 msgstr "“BINMODE” (chế độ nhị phân) là phần mở rộng gawk"
 1932 
 1933 #: eval.c:789
 1934 #, c-format
 1935 msgid "BINMODE value `%s' is invalid, treated as 3"
 1936 msgstr "Giá trị BINMODE (chế độ nhị phân) “%s” không hợp lệ nên đã coi là 3"
 1937 
 1938 #: eval.c:912
 1939 #, c-format
 1940 msgid "bad `%sFMT' specification `%s'"
 1941 msgstr "đặc tả “%sFMT” sai “%s”"
 1942 
 1943 #: eval.c:982
 1944 msgid "turning off `--lint' due to assignment to `LINT'"
 1945 msgstr "đang tắt “--lint” do việc gán cho “LINT”"
 1946 
 1947 #: eval.c:1176
 1948 #, c-format
 1949 msgid "reference to uninitialized argument `%s'"
 1950 msgstr "gặp tham chiếu đến đối số chưa được khởi tạo “%s”"
 1951 
 1952 #: eval.c:1177
 1953 #, c-format
 1954 msgid "reference to uninitialized variable `%s'"
 1955 msgstr "gặp tham chiếu đến biến chưa được khởi tạo “%s”"
 1956 
 1957 #: eval.c:1195
 1958 msgid "attempt to field reference from non-numeric value"
 1959 msgstr "cố gắng tham chiếu trường từ giá trị khác thuộc số"
 1960 
 1961 #: eval.c:1197
 1962 msgid "attempt to field reference from null string"
 1963 msgstr "cố gắng tham chiếu trường từ chuỗi trống rỗng"
 1964 
 1965 #: eval.c:1205
 1966 #, c-format
 1967 msgid "attempt to access field %ld"
 1968 msgstr "cố gắng để truy cập trường %ld"
 1969 
 1970 #: eval.c:1214
 1971 #, c-format
 1972 msgid "reference to uninitialized field `$%ld'"
 1973 msgstr "tham chiếu đến trường chưa được khởi tạo “$%ld”"
 1974 
 1975 #: eval.c:1278
 1976 #, c-format
 1977 msgid "function `%s' called with more arguments than declared"
 1978 msgstr "hàm “%s” được gọi với nhiều số đối số hơn số được khai báo"
 1979 
 1980 #: eval.c:1475
 1981 #, c-format
 1982 msgid "unwind_stack: unexpected type `%s'"
 1983 msgstr "unwind_stack: không cần kiểu “%s”"
 1984 
 1985 #: eval.c:1568
 1986 msgid "division by zero attempted in `/='"
 1987 msgstr "gặp phép chia cho số không trong “/=”"
 1988 
 1989 #: eval.c:1575
 1990 #, c-format
 1991 msgid "division by zero attempted in `%%='"
 1992 msgstr "gặp phép chia cho số không trong “%%=”"
 1993 
 1994 #: ext.c:51
 1995 msgid "extensions are not allowed in sandbox mode"
 1996 msgstr "phần mở rộng không cho phép ở chế độ khuôn đúc"
 1997 
 1998 #: ext.c:54
 1999 msgid "-l / @load are gawk extensions"
 2000 msgstr "-l / @load là một phần mở rộng gawk"
 2001 
 2002 #: ext.c:57
 2003 msgid "load_ext: received NULL lib_name"
 2004 msgstr "load_ext: nhận được NULL lib_name"
 2005 
 2006 #: ext.c:60
 2007 #, fuzzy, c-format
 2008 msgid "load_ext: cannot open library `%s': %s"
 2009 msgstr "load_ext: không thể mở thư viện “%s” (%s)\n"
 2010 
 2011 #: ext.c:66
 2012 #, fuzzy, c-format
 2013 msgid "load_ext: library `%s': does not define `plugin_is_GPL_compatible': %s"
 2014 msgstr ""
 2015 "load_ext: thư viện “%s”: chưa định nghĩa “plugin_is_GPL_compatible” (%s)\n"
 2016 
 2017 #: ext.c:72
 2018 #, fuzzy, c-format
 2019 msgid "load_ext: library `%s': cannot call function `%s': %s"
 2020 msgstr "load_ext: thư viện “%s”: không thể gọi hàm “%s” (%s)\n"
 2021 
 2022 #: ext.c:76
 2023 #, fuzzy, c-format
 2024 msgid "load_ext: library `%s' initialization routine `%s' failed"
 2025 msgstr "load_ext: thư viện “%s” thủ tục khởi tạo “%s” gặp lỗi\n"
 2026 
 2027 #: ext.c:92
 2028 msgid "make_builtin: missing function name"
 2029 msgstr "make_builtin: thiếu tên hàm"
 2030 
 2031 #: ext.c:100 ext.c:111
 2032 #, fuzzy, c-format
 2033 msgid "make_builtin: cannot use gawk built-in `%s' as function name"
 2034 msgstr ""
 2035 "make_builtin: không thể sử dụng “%s” như là một hàm được xây dựng sẵn trong "
 2036 "gawk"
 2037 
 2038 #: ext.c:109
 2039 #, fuzzy, c-format
 2040 msgid "make_builtin: cannot use gawk built-in `%s' as namespace name"
 2041 msgstr ""
 2042 "make_builtin: không thể sử dụng “%s” như là một hàm được xây dựng sẵn trong "
 2043 "gawk"
 2044 
 2045 #: ext.c:126
 2046 #, fuzzy, c-format
 2047 msgid "make_builtin: cannot redefine function `%s'"
 2048 msgstr "make_builtin: không thể định nghĩa lại hàm “%s”"
 2049 
 2050 #: ext.c:130
 2051 #, c-format
 2052 msgid "make_builtin: function `%s' already defined"
 2053 msgstr "make_builtin: hàm “%s” đã được định nghĩa rồi"
 2054 
 2055 #: ext.c:134
 2056 #, c-format
 2057 msgid "make_builtin: function name `%s' previously defined"
 2058 msgstr "make_builtin: hàm “%s” đã được định nghĩa trước đây rồi"
 2059 
 2060 #: ext.c:138
 2061 #, c-format
 2062 msgid "make_builtin: negative argument count for function `%s'"
 2063 msgstr "make_builtin: đối số dành cho số đếm bị âm cho hàm “%s”"
 2064 
 2065 #: ext.c:214
 2066 #, c-format
 2067 msgid "function `%s': argument #%d: attempt to use scalar as an array"
 2068 msgstr "hàm “%s”: đối số thứ %d: cố gắng dùng kiểu vô hướng như là mảng"
 2069 
 2070 #: ext.c:218
 2071 #, c-format
 2072 msgid "function `%s': argument #%d: attempt to use array as a scalar"
 2073 msgstr "hàm “%s”: đối số thứ %d: cố gắng dùng mảng như là kiểu vô hướng"
 2074 
 2075 #: ext.c:232
 2076 #, fuzzy
 2077 msgid "dynamic loading of libraries is not supported"
 2078 msgstr "tải động của thư viện không được hỗ trợ"
 2079 
 2080 #: extension/filefuncs.c:442
 2081 #, c-format
 2082 msgid "stat: unable to read symbolic link `%s'"
 2083 msgstr "stat: không thể đọc liên kết mềm “%s”"
 2084 
 2085 #: extension/filefuncs.c:475
 2086 #, fuzzy
 2087 msgid "stat: first argument is not a string"
 2088 msgstr "do_writea: đối số 0 không phải là một chuỗi\n"
 2089 
 2090 #: extension/filefuncs.c:480
 2091 #, fuzzy
 2092 msgid "stat: second argument is not an array"
 2093 msgstr "split: (chia tách) đối số thứ hai không phải là mảng"
 2094 
 2095 #: extension/filefuncs.c:524
 2096 msgid "stat: bad parameters"
 2097 msgstr "stat: các đối số sai"
 2098 
 2099 #: extension/filefuncs.c:589
 2100 #, c-format
 2101 msgid "fts init: could not create variable %s"
 2102 msgstr "khởi tạo fts: không thể tạo biến %s"
 2103 
 2104 #: extension/filefuncs.c:610
 2105 msgid "fts is not supported on this system"
 2106 msgstr "fts không được hỗ trợ trên hệ thống này"
 2107 
 2108 #: extension/filefuncs.c:629
 2109 #, fuzzy
 2110 msgid "fill_stat_element: could not create array, out of memory"
 2111 msgstr "fill_stat_element: không thể tạo mảng"
 2112 
 2113 #: extension/filefuncs.c:638
 2114 msgid "fill_stat_element: could not set element"
 2115 msgstr "fill_stat_element: không thể đặt phần tử"
 2116 
 2117 #: extension/filefuncs.c:653
 2118 msgid "fill_path_element: could not set element"
 2119 msgstr "fill_path_element: không thể đặt phần tử"
 2120 
 2121 #: extension/filefuncs.c:669
 2122 msgid "fill_error_element: could not set element"
 2123 msgstr "fill_error_element: không thể đặt phần tử"
 2124 
 2125 #: extension/filefuncs.c:721 extension/filefuncs.c:768
 2126 msgid "fts-process: could not create array"
 2127 msgstr "fts-process: không thể tạo mảng"
 2128 
 2129 #: extension/filefuncs.c:731 extension/filefuncs.c:778
 2130 #: extension/filefuncs.c:796
 2131 msgid "fts-process: could not set element"
 2132 msgstr "fts-process: không thể đặt phần tử"
 2133 
 2134 #: extension/filefuncs.c:845
 2135 msgid "fts: called with incorrect number of arguments, expecting 3"
 2136 msgstr "fts: được gọi với số lượng đối số không đúng, cần 3"
 2137 
 2138 #: extension/filefuncs.c:848
 2139 #, fuzzy
 2140 msgid "fts: first argument is not an array"
 2141 msgstr "asort: đối số thứ nhất không phải là một mảng"
 2142 
 2143 #: extension/filefuncs.c:854
 2144 #, fuzzy
 2145 msgid "fts: second argument is not a number"
 2146 msgstr "split: (chia tách) đối số thứ hai không phải là mảng"
 2147 
 2148 #: extension/filefuncs.c:860
 2149 #, fuzzy
 2150 msgid "fts: third argument is not an array"
 2151 msgstr "match: (khớp) đối số thứ ba không phải là mảng"
 2152 
 2153 #: extension/filefuncs.c:867
 2154 msgid "fts: could not flatten array\n"
 2155 msgstr "fts: không thể làm phẳng mảng\n"
 2156 
 2157 #: extension/filefuncs.c:885
 2158 msgid "fts: ignoring sneaky FTS_NOSTAT flag. nyah, nyah, nyah."
 2159 msgstr "fts: bỏ qua cờ FTS_NOSTAT vụng trộm. nyah, nyah, nyah."
 2160 
 2161 #: extension/fnmatch.c:120
 2162 msgid "fnmatch: could not get first argument"
 2163 msgstr "fnmatch: không lấy được đối số đầu tiên"
 2164 
 2165 #: extension/fnmatch.c:125
 2166 msgid "fnmatch: could not get second argument"
 2167 msgstr "fnmatch: không lấy được đối số thứ hai"
 2168 
 2169 #: extension/fnmatch.c:130
 2170 msgid "fnmatch: could not get third argument"
 2171 msgstr "fnmatch: không thể lấy tham số thứ ba"
 2172 
 2173 #: extension/fnmatch.c:143
 2174 msgid "fnmatch is not implemented on this system\n"
 2175 msgstr "fnmatch không được hỗ trợ trên hệ thống này\n"
 2176 
 2177 #: extension/fnmatch.c:175
 2178 msgid "fnmatch init: could not add FNM_NOMATCH variable"
 2179 msgstr "khởi tạo fnmatch: không thể thêm biến FNM_NOMATCH"
 2180 
 2181 #: extension/fnmatch.c:185
 2182 #, c-format
 2183 msgid "fnmatch init: could not set array element %s"
 2184 msgstr "fnmatch init: không thể đặt phần tử mảng %s"
 2185 
 2186 #: extension/fnmatch.c:195
 2187 msgid "fnmatch init: could not install FNM array"
 2188 msgstr "khởi tạo fnmatch: không thể cài đặt mảng FNM"
 2189 
 2190 #: extension/fork.c:92
 2191 msgid "fork: PROCINFO is not an array!"
 2192 msgstr "fork: PROCINFO không phải là mảng!"
 2193 
 2194 #: extension/inplace.c:131
 2195 #, fuzzy
 2196 msgid "inplace::begin: in-place editing already active"
 2197 msgstr "inplace_begin: sửa in-place đã sẵn được kích hoạt rồi"
 2198 
 2199 #: extension/inplace.c:134
 2200 #, fuzzy, c-format
 2201 msgid "inplace::begin: expects 2 arguments but called with %d"
 2202 msgstr "inplace_begin: cần 2 đối số như lại được gọi với %d"
 2203 
 2204 #: extension/inplace.c:137
 2205 #, fuzzy
 2206 msgid "inplace::begin: cannot retrieve 1st argument as a string filename"
 2207 msgstr "inplace_begin: không thể lấy đối số thứ nhất như là tên tập tin"
 2208 
 2209 #: extension/inplace.c:145
 2210 #, fuzzy, c-format
 2211 msgid "inplace::begin: disabling in-place editing for invalid FILENAME `%s'"
 2212 msgstr "inplace_begin: tắt sửa chữa in-place cho TÊN_TẬP_TIN không hợp lệ “%s”"
 2213 
 2214 #: extension/inplace.c:152
 2215 #, fuzzy, c-format
 2216 msgid "inplace::begin: Cannot stat `%s' (%s)"
 2217 msgstr "inplace_begin: Không thể lấy thông tin thống kê của “%s” (%s)"
 2218 
 2219 #: extension/inplace.c:159
 2220 #, fuzzy, c-format
 2221 msgid "inplace::begin: `%s' is not a regular file"
 2222 msgstr "inplace_begin: “%s” không phải là tập tin thường"
 2223 
 2224 #: extension/inplace.c:170
 2225 #, fuzzy, c-format
 2226 msgid "inplace::begin: mkstemp(`%s') failed (%s)"
 2227 msgstr "inplace_begin: mkstemp(“%s”) gặp lỗi (%s)"
 2228 
 2229 #: extension/inplace.c:182
 2230 #, fuzzy, c-format
 2231 msgid "inplace::begin: chmod failed (%s)"
 2232 msgstr "inplace_begin: chmod gặp lỗi (%s)"
 2233 
 2234 #: extension/inplace.c:189
 2235 #, fuzzy, c-format
 2236 msgid "inplace::begin: dup(stdout) failed (%s)"
 2237 msgstr "inplace_begin: dup(stdout) gặp lỗi (%s)"
 2238 
 2239 #: extension/inplace.c:192
 2240 #, fuzzy, c-format
 2241 msgid "inplace::begin: dup2(%d, stdout) failed (%s)"
 2242 msgstr "inplace_begin: dup2(%d, stdout) gặp lỗi (%s)"
 2243 
 2244 #: extension/inplace.c:195
 2245 #, fuzzy, c-format
 2246 msgid "inplace::begin: close(%d) failed (%s)"
 2247 msgstr "inplace_begin: close(%d) gặp lỗi (%s)"
 2248 
 2249 #: extension/inplace.c:211
 2250 #, fuzzy, c-format
 2251 msgid "inplace::end: expects 2 arguments but called with %d"
 2252 msgstr "inplace_end: cần 2 đối số như lại được gọi với %d"
 2253 
 2254 #: extension/inplace.c:214
 2255 #, fuzzy
 2256 msgid "inplace::end: cannot retrieve 1st argument as a string filename"
 2257 msgstr "inplace_end: không thể lấy lại đối số thứ nhất như là một tên tập tin"
 2258 
 2259 #: extension/inplace.c:221
 2260 #, fuzzy
 2261 msgid "inplace::end: in-place editing not active"
 2262 msgstr "inplace_end: việc sửa in-place không được kích hoạt"
 2263 
 2264 #: extension/inplace.c:227
 2265 #, fuzzy, c-format
 2266 msgid "inplace::end: dup2(%d, stdout) failed (%s)"
 2267 msgstr "inplace_end: dup2(%d, stdout) gặp lỗi (%s)"
 2268 
 2269 #: extension/inplace.c:230
 2270 #, fuzzy, c-format
 2271 msgid "inplace::end: close(%d) failed (%s)"
 2272 msgstr "inplace_end: close(%d) gặp lỗi (%s)"
 2273 
 2274 #: extension/inplace.c:234
 2275 #, fuzzy, c-format
 2276 msgid "inplace::end: fsetpos(stdout) failed (%s)"
 2277 msgstr "inplace_end: fsetpos(stdout) gặp lỗi (%s)"
 2278 
 2279 #: extension/inplace.c:247
 2280 #, fuzzy, c-format
 2281 msgid "inplace::end: link(`%s', `%s') failed (%s)"
 2282 msgstr "inplace_end: link(“%s”, “%s”) gặp lỗi (%s)"
 2283 
 2284 #: extension/inplace.c:257
 2285 #, fuzzy, c-format
 2286 msgid "inplace::end: rename(`%s', `%s') failed (%s)"
 2287 msgstr "inplace_end: rename(“%s”, “%s”) gặp lỗi (%s)"
 2288 
 2289 #: extension/ordchr.c:72
 2290 #, fuzzy
 2291 msgid "ord: first argument is not a string"
 2292 msgstr "do_reada: đối số 0 không phải là một chuỗi\n"
 2293 
 2294 #: extension/ordchr.c:99
 2295 #, fuzzy
 2296 msgid "chr: first argument is not a number"
 2297 msgstr "asort: đối số thứ nhất không phải là một mảng"
 2298 
 2299 #: extension/readdir.c:273
 2300 #, c-format
 2301 msgid "dir_take_control_of: opendir/fdopendir failed: %s"
 2302 msgstr "dir_take_control_of: opendir/fdopendir gặp lỗi: %s"
 2303 
 2304 #: extension/readfile.c:131
 2305 msgid "readfile: called with wrong kind of argument"
 2306 msgstr "readfile: được gọi với tham số sai kiểu"
 2307 
 2308 #: extension/revoutput.c:127
 2309 msgid "revoutput: could not initialize REVOUT variable"
 2310 msgstr "revoutput: không thể khởi tạo biến REVOUT"
 2311 
 2312 #: extension/rwarray.c:119
 2313 #, fuzzy
 2314 msgid "do_writea: first argument is not a string"
 2315 msgstr "do_writea: đối số 0 không phải là một chuỗi\n"
 2316 
 2317 #: extension/rwarray.c:125
 2318 #, fuzzy
 2319 msgid "do_writea: second argument is not an array"
 2320 msgstr "do_writea: đối số 1 không phải là một mảng\n"
 2321 
 2322 #: extension/rwarray.c:172 extension/rwarray0.c:167
 2323 #, fuzzy
 2324 msgid "write_array: could not flatten array"
 2325 msgstr "write_array: không thể làm phẳng mảng\n"
 2326 
 2327 #: extension/rwarray.c:188 extension/rwarray0.c:181
 2328 #, fuzzy
 2329 msgid "write_array: could not release flattened array"
 2330 msgstr "write_array: không thể giải phóng mảng được làm phẳng\n"
 2331 
 2332 #: extension/rwarray.c:255
 2333 #, c-format
 2334 msgid "array value has unknown type %d"
 2335 msgstr "giá trị mảng có kiểu chưa biết %d"
 2336 
 2337 #: extension/rwarray.c:292
 2338 #, fuzzy
 2339 msgid "do_reada: first argument is not a string"
 2340 msgstr "do_reada: đối số 0 không phải là một chuỗi\n"
 2341 
 2342 #: extension/rwarray.c:298
 2343 #, fuzzy
 2344 msgid "do_reada: second argument is not an array"
 2345 msgstr "do_reada: đối số 1 không phải là một mảng\n"
 2346 
 2347 #: extension/rwarray.c:342 extension/rwarray0.c:317
 2348 #, fuzzy
 2349 msgid "do_reada: clear_array failed"
 2350 msgstr "do_reada: clear_array gặp lỗi\n"
 2351 
 2352 #: extension/rwarray.c:379 extension/rwarray0.c:353
 2353 #, fuzzy
 2354 msgid "read_array: set_array_element failed"
 2355 msgstr "read_array: set_array_element gặp lỗi\n"
 2356 
 2357 #: extension/rwarray.c:489
 2358 #, c-format
 2359 msgid "treating recovered value with unknown type code %d as a string"
 2360 msgstr "coi giá trị đã được phục hồi với kiểu chưa biết mã %d như là một chuỗi"
 2361 
 2362 #: extension/rwarray0.c:114
 2363 #, fuzzy
 2364 msgid "do_writea: argument 0 is not a string"
 2365 msgstr "do_writea: đối số 0 không phải là một chuỗi\n"
 2366 
 2367 #: extension/rwarray0.c:120
 2368 #, fuzzy
 2369 msgid "do_writea: argument 1 is not an array"
 2370 msgstr "do_writea: đối số 1 không phải là một mảng\n"
 2371 
 2372 #: extension/rwarray0.c:267
 2373 #, fuzzy
 2374 msgid "do_reada: argument 0 is not a string"
 2375 msgstr "do_reada: đối số 0 không phải là một chuỗi\n"
 2376 
 2377 #: extension/rwarray0.c:273
 2378 #, fuzzy
 2379 msgid "do_reada: argument 1 is not an array"
 2380 msgstr "do_reada: đối số 1 không phải là một mảng\n"
 2381 
 2382 #: extension/time.c:141
 2383 msgid "gettimeofday: not supported on this platform"
 2384 msgstr "gettimeofday: không được hỗ trợ trên nền tảng này"
 2385 
 2386 #: extension/time.c:162
 2387 msgid "sleep: missing required numeric argument"
 2388 msgstr "sleep: thiếu đối số dạng số cần thiết"
 2389 
 2390 #: extension/time.c:168
 2391 msgid "sleep: argument is negative"
 2392 msgstr "sleep: đối số âm"
 2393 
 2394 #: extension/time.c:202
 2395 msgid "sleep: not supported on this platform"
 2396 msgstr "sleep: không được hỗ trợ trên nền tảng này"
 2397 
 2398 #: field.c:284
 2399 msgid "input record too large"
 2400 msgstr "bản ghi đầu vào quá lớn"
 2401 
 2402 #: field.c:400
 2403 msgid "NF set to negative value"
 2404 msgstr "“NF” được đặt thành giá trị âm"
 2405 
 2406 #: field.c:405
 2407 msgid "decrementing NF is not portable to many awk versions"
 2408 msgstr ""
 2409 
 2410 #: field.c:853
 2411 msgid "accessing fields from an END rule may not be portable"
 2412 msgstr ""
 2413 
 2414 #: field.c:978 field.c:985
 2415 msgid "split: fourth argument is a gawk extension"
 2416 msgstr "split (chia tách): đối số thứ tư là phần mở rộng gawk"
 2417 
 2418 #: field.c:982
 2419 msgid "split: fourth argument is not an array"
 2420 msgstr "split (chia tách): đối số thứ tư không phải là mảng"
 2421 
 2422 #: field.c:992
 2423 msgid "split: second argument is not an array"
 2424 msgstr "split: (chia tách) đối số thứ hai không phải là mảng"
 2425 
 2426 #: field.c:996
 2427 msgid "split: cannot use the same array for second and fourth args"
 2428 msgstr ""
 2429 "split (chia tách): không thể sử dụng cùng một mảng có cả đối số thứ hai và "
 2430 "thứ tư"
 2431 
 2432 #: field.c:1001
 2433 msgid "split: cannot use a subarray of second arg for fourth arg"
 2434 msgstr ""
 2435 "split (phân tách): không thể sử dụng mảng con của tham số thứ hai cho tham "
 2436 "số thứ tư"
 2437 
 2438 #: field.c:1004
 2439 msgid "split: cannot use a subarray of fourth arg for second arg"
 2440 msgstr ""
 2441 "split (phân tách): không thể sử dụng mảng con của tham số thứ tư cho tham số "
 2442 "thứ hai"
 2443 
 2444 #: field.c:1038
 2445 #, fuzzy
 2446 msgid "split: null string for third arg is a non-standard extension"
 2447 msgstr ""
 2448 "split: (chia tách) chuỗi vô giá trị cho đối số thứ ba là phần mở rộng gawk"
 2449 
 2450 #: field.c:1075
 2451 msgid "patsplit: fourth argument is not an array"
 2452 msgstr "patsplit: đối số thứ tư không phải là mảng"
 2453 
 2454 #: field.c:1080
 2455 msgid "patsplit: second argument is not an array"
 2456 msgstr "patsplit: đối số thứ hai không phải là mảng"
 2457 
 2458 #: field.c:1089
 2459 msgid "patsplit: third argument must be non-null"
 2460 msgstr "patsplit: đối số thứ ba không phải không rỗng"
 2461 
 2462 #: field.c:1093
 2463 msgid "patsplit: cannot use the same array for second and fourth args"
 2464 msgstr ""
 2465 "patsplit (chương trình chia tách): không thể sử dụng cùng một mảng cho cả "
 2466 "hai đối số thứ hai và thứ tư"
 2467 
 2468 #: field.c:1098
 2469 msgid "patsplit: cannot use a subarray of second arg for fourth arg"
 2470 msgstr ""
 2471 "patsplit (chương trình phân tách): không thể sử dụng mảng con của tham số "
 2472 "thứ hai cho tham số thứ tư"
 2473 
 2474 #: field.c:1101
 2475 msgid "patsplit: cannot use a subarray of fourth arg for second arg"
 2476 msgstr ""
 2477 "patsplit (chương trình phân tách): không thể sử dụng mảng con của tham số "
 2478 "thứ tư cho tham số thứ hai"
 2479 
 2480 #: field.c:1151
 2481 msgid "`FIELDWIDTHS' is a gawk extension"
 2482 msgstr "“FIELDWIDTHS” (độ rộng trường) là phần mở rộng gawk"
 2483 
 2484 #: field.c:1220
 2485 msgid "`*' must be the last designator in FIELDWIDTHS"
 2486 msgstr "“*” phải là bộ định danh cuối cùng trong FIELDWIDTHS"
 2487 
 2488 #: field.c:1241
 2489 #, c-format
 2490 msgid "invalid FIELDWIDTHS value, for field %d, near `%s'"
 2491 msgstr ""
 2492 "giá trị FIELDWIDTHS (độ rộng trường) không hợp lệ, cho trường %d, gần “%s”"
 2493 
 2494 #: field.c:1314
 2495 msgid "null string for `FS' is a gawk extension"
 2496 msgstr "chuỗi vô giá trị cho “FS” là phần mở rộng gawk"
 2497 
 2498 #: field.c:1318
 2499 msgid "old awk does not support regexps as value of `FS'"
 2500 msgstr "awk cũ không hỗ trợ biểu thức chính quy làm giá trị của “FS”"
 2501 
 2502 #: field.c:1444
 2503 msgid "`FPAT' is a gawk extension"
 2504 msgstr "“FPAT” là phần mở rộng của gawk"
 2505 
 2506 #: gawkapi.c:161
 2507 msgid "awk_value_to_node: received null retval"
 2508 msgstr "awk_value_to_node: retval nhận được là null"
 2509 
 2510 #: gawkapi.c:178 gawkapi.c:189
 2511 msgid "awk_value_to_node: not in MPFR mode"
 2512 msgstr "awk_value_to_node: không trong chế độ MPFR"
 2513 
 2514 #: gawkapi.c:183 gawkapi.c:194
 2515 msgid "awk_value_to_node: MPFR not supported"
 2516 msgstr "awk_value_to_node: không hỗ trợ MPFR"
 2517 
 2518 #: gawkapi.c:198
 2519 #, c-format
 2520 msgid "awk_value_to_node: invalid number type `%d'"
 2521 msgstr "awk_value_to_node: kiểu số không hợp lệ “%d”"
 2522 
 2523 #: gawkapi.c:385
 2524 #, fuzzy
 2525 msgid "add_ext_func: received NULL name_space parameter"
 2526 msgstr "load_ext: nhận được NULL lib_name"
 2527 
 2528 #: gawkapi.c:523
 2529 #, c-format
 2530 msgid ""
 2531 "node_to_awk_value: detected invalid numeric flags combination `%s'; please "
 2532 "file a bug report."
 2533 msgstr ""
 2534 "node_to_awk_value: tìm thấy tổ hợp cờ dạng số không hợp lệ “%s”; vui lòng "
 2535 "báo cáo đây là lỗi."
 2536 
 2537 #: gawkapi.c:551
 2538 msgid "node_to_awk_value: received null node"
 2539 msgstr "node_to_awk_value: nút nhận được là null"
 2540 
 2541 #: gawkapi.c:554
 2542 msgid "node_to_awk_value: received null val"
 2543 msgstr "node_to_awk_value: biến nhận được là null"
 2544 
 2545 #: gawkapi.c:610 gawkapi.c:644 gawkapi.c:671 gawkapi.c:704
 2546 #, c-format
 2547 msgid ""
 2548 "node_to_awk_value detected invalid flags combination `%s'; please file a bug "
 2549 "report."
 2550 msgstr ""
 2551 "node_to_awk_value tìm thấy tổ hợp cờ dạng số không hợp lệ “%s”; vui lòng báo "
 2552 "cáo đây là lỗi."
 2553 
 2554 #: gawkapi.c:1082
 2555 msgid "remove_element: received null array"
 2556 msgstr "remove_element: mảng nhận được là null"
 2557 
 2558 #: gawkapi.c:1085
 2559 msgid "remove_element: received null subscript"
 2560 msgstr "remove_element: nhận được là null"
 2561 
 2562 #: gawkapi.c:1217
 2563 #, fuzzy, c-format
 2564 msgid "api_flatten_array_typed: could not convert index %d to %s"
 2565 msgstr "api_flatten_array_typed: không thể chuyển đổi chỉ số %d sang %s\n"
 2566 
 2567 #: gawkapi.c:1222
 2568 #, fuzzy, c-format
 2569 msgid "api_flatten_array_typed: could not convert value %d to %s"
 2570 msgstr "api_flatten_array_typed: không thể chuyển đổi giá trị %d sang %s\n"
 2571 
 2572 #: gawkapi.c:1318 gawkapi.c:1334
 2573 msgid "api_get_mpfr: MPFR not supported"
 2574 msgstr "api_get_mpfr: không hỗ trợ MPFR"
 2575 
 2576 #: gawkapi.c:1365
 2577 msgid "cannot find end of BEGINFILE rule"
 2578 msgstr "không thể tìm thấy điểm kết thúc của quy tắc BEGINFILE"
 2579 
 2580 #: gawkapi.c:1419
 2581 #, c-format
 2582 msgid "cannot open unrecognized file type `%s' for `%s'"
 2583 msgstr "không thể mở kiểu tập tin chưa biết “%s” cho “%s”"
 2584 
 2585 #: io.c:426
 2586 #, c-format
 2587 msgid "command line argument `%s' is a directory: skipped"
 2588 msgstr "tham số dòng lệnh “%s” là một thư mục: đã bị bỏ qua"
 2589 
 2590 #: io.c:429 io.c:546
 2591 #, fuzzy, c-format
 2592 msgid "cannot open file `%s' for reading: %s"
 2593 msgstr "không mở được tập tin “%s” để đọc (%s)"
 2594 
 2595 #: io.c:675
 2596 #, fuzzy, c-format
 2597 msgid "close of fd %d (`%s') failed: %s"
 2598 msgstr "lỗi đóng fd %d (“%s”) (%s)"
 2599 
 2600 #: io.c:753
 2601 msgid "redirection not allowed in sandbox mode"
 2602 msgstr "chuyển hướng không cho phép ở chế độ khuôn đúc"
 2603 
 2604 #: io.c:787
 2605 #, c-format
 2606 msgid "expression in `%s' redirection is a number"
 2607 msgstr "biểu thức trong điều chuyển hướng “%s” là một con số"
 2608 
 2609 #: io.c:791
 2610 #, c-format
 2611 msgid "expression for `%s' redirection has null string value"
 2612 msgstr "biểu thức cho điều chuyển hướng “%s” có giá trị chuỗi vô giá trị"
 2613 
 2614 #: io.c:796
 2615 #, c-format
 2616 msgid ""
 2617 "filename `%.*s' for `%s' redirection may be result of logical expression"
 2618 msgstr ""
 2619 "tên tập tin “%.*s” cho điều chuyển hướng “%s” có lẽ là kết quả của biểu thức "
 2620 "luận lý"
 2621 
 2622 #: io.c:844
 2623 #, c-format
 2624 msgid "unnecessary mixing of `>' and `>>' for file `%.*s'"
 2625 msgstr "không cần hợp “>” và “>>” cho tập tin “%.*s”"
 2626 
 2627 #: io.c:896 io.c:921
 2628 #, c-format
 2629 msgid "get_file cannot create pipe `%s' with fd %d"
 2630 msgstr "get_file không thể tạo đường ống “%s” với fd %d"
 2631 
 2632 #: io.c:911
 2633 #, fuzzy, c-format
 2634 msgid "cannot open pipe `%s' for output: %s"
 2635 msgstr "không thể mở ống dẫn “%s” để xuất (%s)"
 2636 
 2637 #: io.c:926
 2638 #, fuzzy, c-format
 2639 msgid "cannot open pipe `%s' for input: %s"
 2640 msgstr "không thể mở ống dẫn “%s” để nhập (%s)"
 2641 
 2642 #: io.c:950
 2643 #, c-format
 2644 msgid ""
 2645 "get_file socket creation not supported on this platform for `%s' with fd %d"
 2646 msgstr ""
 2647 "việc tạo ổ cắm mạng get_file không được hỗ trợ trên nền tảng này cho “%s” "
 2648 "với fd %d"
 2649 
 2650 #: io.c:961
 2651 #, fuzzy, c-format
 2652 msgid "cannot open two way pipe `%s' for input/output: %s"
 2653 msgstr "không thể mở ống dẫn hai chiều “%s” để nhập/xuất (%s)"
 2654 
 2655 #: io.c:1048
 2656 #, fuzzy, c-format
 2657 msgid "cannot redirect from `%s': %s"
 2658 msgstr "không thể chuyển hướng từ “%s” (%s)"
 2659 
 2660 #: io.c:1051
 2661 #, fuzzy, c-format
 2662 msgid "cannot redirect to `%s': %s"
 2663 msgstr "không thể chuyển hướng đến “%s” (%s)"
 2664 
 2665 #: io.c:1153
 2666 msgid ""
 2667 "reached system limit for open files: starting to multiplex file descriptors"
 2668 msgstr ""
 2669 "đã tới giới hạn hệ thống về tập tin được mở nên bắt đầu phối hợp nhiều dòng "
 2670 "điều mô tả tập tin"
 2671 
 2672 #: io.c:1169
 2673 #, fuzzy, c-format
 2674 msgid "close of `%s' failed: %s."
 2675 msgstr "lỗi đóng “%s” (%s)"
 2676 
 2677 #: io.c:1177
 2678 msgid "too many pipes or input files open"
 2679 msgstr "quá nhiều ống dẫn hay tập tin nhập được mở"
 2680 
 2681 #: io.c:1203
 2682 msgid "close: second argument must be `to' or `from'"
 2683 msgstr "close: (đóng) đối số thứ hai phải là “to” (đến) hay “from” (từ)"
 2684 
 2685 #: io.c:1221
 2686 #, c-format
 2687 msgid "close: `%.*s' is not an open file, pipe or co-process"
 2688 msgstr ""
 2689 "close: (đóng) “%.*s” không phải là tập tin, ống dẫn hay đồng tiến trình đã "
 2690 "được mở"
 2691 
 2692 #: io.c:1226
 2693 msgid "close of redirection that was never opened"
 2694 msgstr "đóng một chuyển hướng mà nó chưa từng được mở"
 2695 
 2696 #: io.c:1325
 2697 #, c-format
 2698 msgid "close: redirection `%s' not opened with `|&', second argument ignored"
 2699 msgstr ""
 2700 "close: chuyển hướng “%s” không được mở bởi “|&” nên đối số thứ hai bị bỏ qua"
 2701 
 2702 #: io.c:1342
 2703 #, fuzzy, c-format
 2704 msgid "failure status (%d) on pipe close of `%s': %s"
 2705 msgstr "trạng thái thất bại (%d) khi đóng ống dẫn “%s” (%s)"
 2706 
 2707 #: io.c:1345
 2708 #, fuzzy, c-format
 2709 msgid "failure status (%d) on file close of `%s': %s"
 2710 msgstr "trạng thái thất bại (%d) khi đóng tập tin “%s” (%s)"
 2711 
 2712 #: io.c:1365
 2713 #, c-format
 2714 msgid "no explicit close of socket `%s' provided"
 2715 msgstr "không cung cấp lệnh đóng ổ cắm “%s” rõ ràng"
 2716 
 2717 #: io.c:1368
 2718 #, c-format
 2719 msgid "no explicit close of co-process `%s' provided"
 2720 msgstr "không cung cấp lệnh đóng đồng tiến trình “%s” rõ ràng"
 2721 
 2722 #: io.c:1371
 2723 #, c-format
 2724 msgid "no explicit close of pipe `%s' provided"
 2725 msgstr "không cung cấp lệnh đóng đường ống dẫn lệnh “%s” rõ ràng"
 2726 
 2727 #: io.c:1374
 2728 #, c-format
 2729 msgid "no explicit close of file `%s' provided"
 2730 msgstr "không cung cấp lệnh đóng tập tin “%s” rõ ràng"
 2731 
 2732 #: io.c:1411
 2733 #, c-format
 2734 msgid "fflush: cannot flush standard output: %s"
 2735 msgstr "fflush: không thể đẩy dữ liệu lên đĩa đầu ra tiêu chuẩn: %s"
 2736 
 2737 #: io.c:1412
 2738 #, c-format
 2739 msgid "fflush: cannot flush standard error: %s"
 2740 msgstr "fflush: không thể đẩy dữ liệu lên đĩa đầu ra lỗi tiêu chuẩn: %s"
 2741 
 2742 #: io.c:1417 io.c:1508 main.c:662 main.c:709
 2743 #, fuzzy, c-format
 2744 msgid "error writing standard output: %s"
 2745 msgstr "gặp lỗi khi ghi đầu ra tiêu chuẩn (%s)"
 2746 
 2747 #: io.c:1418 io.c:1521 main.c:664
 2748 #, fuzzy, c-format
 2749 msgid "error writing standard error: %s"
 2750 msgstr "gặp lỗi khi ghi thiết bị lỗi chuẩn (%s)"
 2751 
 2752 #: io.c:1457
 2753 #, fuzzy, c-format
 2754 msgid "pipe flush of `%s' failed: %s."
 2755 msgstr "lỗi xóa sạch ống dẫn “%s” (%s)"
 2756 
 2757 #: io.c:1460
 2758 #, fuzzy, c-format
 2759 msgid "co-process flush of pipe to `%s' failed: %s."
 2760 msgstr "lỗi xóa sạch ống dẫn đồng tiến trình đến “%s” (%s)"
 2761 
 2762 #: io.c:1463
 2763 #, fuzzy, c-format
 2764 msgid "file flush of `%s' failed: %s."
 2765 msgstr "lỗi xóa sạch tập tin “%s” (%s)"
 2766 
 2767 #: io.c:1610
 2768 #, c-format
 2769 msgid "local port %s invalid in `/inet': %s"
 2770 msgstr "cổng cục bộ %s không hợp lệ trong “/inet”: %s"
 2771 
 2772 #: io.c:1613
 2773 #, c-format
 2774 msgid "local port %s invalid in `/inet'"
 2775 msgstr "cổng cục bộ %s không hợp lệ trong “/inet”"
 2776 
 2777 #: io.c:1636
 2778 #, c-format
 2779 msgid "remote host and port information (%s, %s) invalid: %s"
 2780 msgstr "thông tin về máy/cổng máy mạng (%s, %s) không hợp lệ: %s"
 2781 
 2782 #: io.c:1639
 2783 #, c-format
 2784 msgid "remote host and port information (%s, %s) invalid"
 2785 msgstr "thông tin về máy/cổng ở xa (%s, %s) không phải hợp lệ"
 2786 
 2787 #: io.c:1881
 2788 msgid "TCP/IP communications are not supported"
 2789 msgstr "truyền thông TCP/IP không được hỗ trợ"
 2790 
 2791 #: io.c:2009 io.c:2052
 2792 #, c-format
 2793 msgid "could not open `%s', mode `%s'"
 2794 msgstr "không mở được “%s”, chế độ “%s”"
 2795 
 2796 #: io.c:2017 io.c:2069
 2797 #, fuzzy, c-format
 2798 msgid "close of master pty failed: %s"
 2799 msgstr "gặp lỗi khi đóng thiết bị cuối giả (%s)"
 2800 
 2801 #: io.c:2019 io.c:2071 io.c:2418 io.c:2662
 2802 #, fuzzy, c-format
 2803 msgid "close of stdout in child failed: %s"
 2804 msgstr "lỗi đóng đầu ra tiêu chuẩn trong tiến trình con (%s)"
 2805 
 2806 #: io.c:2022 io.c:2074
 2807 #, c-format
 2808 msgid "moving slave pty to stdout in child failed (dup: %s)"
 2809 msgstr ""
 2810 "gặp lỗi khi di chuyển pty (thiết bị cuối giả) phụ thuộc đến thiết bị đầu ra "
 2811 "tiêu chuẩn trong con (trùng: %s)"
 2812 
 2813 #: io.c:2024 io.c:2076 io.c:2423
 2814 #, fuzzy, c-format
 2815 msgid "close of stdin in child failed: %s"
 2816 msgstr "lỗi đóng thiết bị nhập chuẩn trong tiến trình con (%s)"
 2817 
 2818 #: io.c:2027 io.c:2079
 2819 #, c-format
 2820 msgid "moving slave pty to stdin in child failed (dup: %s)"
 2821 msgstr ""
 2822 "lỗi di chuyển pty (thiết bị cuối giả) phụ tới thiết bị nhập chuẩn trong điều "
 2823 "con (nhân đôi: %s)"
 2824 
 2825 #: io.c:2029 io.c:2081 io.c:2103
 2826 #, fuzzy, c-format
 2827 msgid "close of slave pty failed: %s"
 2828 msgstr "đóng pty (thiết bị cuối giả) phụ thuộc gặp lỗi (%s)"
 2829 
 2830 #: io.c:2265
 2831 msgid "could not create child process or open pty"
 2832 msgstr "không thể tạo tiến trình con hoặc mở tpy"
 2833 
 2834 #: io.c:2353 io.c:2421 io.c:2633 io.c:2665
 2835 #, c-format
 2836 msgid "moving pipe to stdout in child failed (dup: %s)"
 2837 msgstr ""
 2838 "lỗi di chuyển ống dẫn đến thiết bị xuất chuẩn trong tiến trình con (trùng: "
 2839 "%s)"
 2840 
 2841 #: io.c:2360 io.c:2426
 2842 #, c-format
 2843 msgid "moving pipe to stdin in child failed (dup: %s)"
 2844 msgstr ""
 2845 "lỗi di chuyển ống dẫn đến thiết bị nhập chuẩn trong tiến trình con (trùng: "
 2846 "%s)"
 2847 
 2848 #: io.c:2386 io.c:2655
 2849 #, fuzzy
 2850 msgid "restoring stdout in parent process failed"
 2851 msgstr "phục hồi đầu ra tiêu chuẩn trong tiến trình mẹ gặp lỗi\n"
 2852 
 2853 #: io.c:2394
 2854 #, fuzzy
 2855 msgid "restoring stdin in parent process failed"
 2856 msgstr "phục hồi đầu vào tiêu chuẩn trong tiến trình mẹ gặp lỗi\n"
 2857 
 2858 #: io.c:2429 io.c:2667 io.c:2682
 2859 #, fuzzy, c-format
 2860 msgid "close of pipe failed: %s"
 2861 msgstr "đóng ống dẫn gặp lỗi (%s)"
 2862 
 2863 #: io.c:2488
 2864 msgid "`|&' not supported"
 2865 msgstr "“|&” không được hỗ trợ"
 2866 
 2867 #: io.c:2618
 2868 #, fuzzy, c-format
 2869 msgid "cannot open pipe `%s': %s"
 2870 msgstr "không thể mở ống dẫn “%s” (%s)"
 2871 
 2872 #: io.c:2676
 2873 #, c-format
 2874 msgid "cannot create child process for `%s' (fork: %s)"
 2875 msgstr "không thể tạo tiến trình con cho “%s” (fork: %s)"
 2876 
 2877 #: io.c:2814
 2878 msgid "getline: attempt to read from closed read end of two-way pipe"
 2879 msgstr "getline: cố ghi vào một đường ống hai chiều mà chiều ghi đã đóng"
 2880 
 2881 #: io.c:3138
 2882 msgid "register_input_parser: received NULL pointer"
 2883 msgstr "register_input_parser: nhận được con trỏ NULL"
 2884 
 2885 #: io.c:3166
 2886 #, c-format
 2887 msgid "input parser `%s' conflicts with previously installed input parser `%s'"
 2888 msgstr ""
 2889 "bộ phân tích đầu vào “%s” xung đột với bộ phân tích đầu vào được cài đặt "
 2890 "trước đó “%s”"
 2891 
 2892 #: io.c:3173
 2893 #, c-format
 2894 msgid "input parser `%s' failed to open `%s'"
 2895 msgstr "bộ phân tích đầu vào “%s” gặp lỗi khi mở “%s”"
 2896 
 2897 #: io.c:3193
 2898 msgid "register_output_wrapper: received NULL pointer"
 2899 msgstr "register_output_wrapper: nhận được con trỏ NULL"
 2900 
 2901 #: io.c:3221
 2902 #, c-format
 2903 msgid ""
 2904 "output wrapper `%s' conflicts with previously installed output wrapper `%s'"
 2905 msgstr ""
 2906 "bộ bao kết xuất “%s” xung đột với bộ bao kết xuất được cài đặt trước đó “%s”"
 2907 
 2908 #: io.c:3228
 2909 #, c-format
 2910 msgid "output wrapper `%s' failed to open `%s'"
 2911 msgstr "bộ bao kết xuất “%s” gặp lỗi khi mở “%s”"
 2912 
 2913 #: io.c:3249
 2914 msgid "register_output_processor: received NULL pointer"
 2915 msgstr "register_output_processor: nhận được con trỏ NULL"
 2916 
 2917 #: io.c:3278
 2918 #, c-format
 2919 msgid ""
 2920 "two-way processor `%s' conflicts with previously installed two-way processor "
 2921 "`%s'"
 2922 msgstr ""
 2923 "bộ xử lý hai hướng “%s” xung đột với bộ xử lý hai hướng đã được cài đặt "
 2924 "trước đó “%s”"
 2925 
 2926 #: io.c:3287
 2927 #, c-format
 2928 msgid "two way processor `%s' failed to open `%s'"
 2929 msgstr "bộ xử lý hai hướng “%s” gặp lỗi khi mở “%s”"
 2930 
 2931 #: io.c:3411
 2932 #, c-format
 2933 msgid "data file `%s' is empty"
 2934 msgstr "tập tin dữ liệu “%s” là rỗng"
 2935 
 2936 #: io.c:3453 io.c:3461
 2937 msgid "could not allocate more input memory"
 2938 msgstr "không thể cấp phát bộ nhớ nhập thêm nữa"
 2939 
 2940 #: io.c:4079
 2941 msgid "multicharacter value of `RS' is a gawk extension"
 2942 msgstr "giá trị đa ký tự của “RS” là phần mở rộng gawk"
 2943 
 2944 #: io.c:4233
 2945 msgid "IPv6 communication is not supported"
 2946 msgstr "Truyền thông trên IPv6 không được hỗ trợ"
 2947 
 2948 #: main.c:336
 2949 msgid "environment variable `POSIXLY_CORRECT' set: turning on `--posix'"
 2950 msgstr ""
 2951 "biến môi trường “POSIXLY_CORRECT” (đúng kiểu POSIX) đã được đặt; đang bật "
 2952 "tùy chọn “--posix”"
 2953 
 2954 #: main.c:343
 2955 msgid "`--posix' overrides `--traditional'"
 2956 msgstr "tùy chọn “--posix” có quyền cao hơn “--traditional” (truyền thống)"
 2957 
 2958 #: main.c:354
 2959 msgid "`--posix'/`--traditional' overrides `--non-decimal-data'"
 2960 msgstr ""
 2961 "“--posix”/“--traditional” (cổ điển) có quyền cao hơn “--non-decimal-"
 2962 "data” (dữ liệu khác thập phân)"
 2963 
 2964 #: main.c:359
 2965 msgid "`--posix' overrides `--characters-as-bytes'"
 2966 msgstr "“--posix” đè lên “--characters-as-bytes”"
 2967 
 2968 #: main.c:368
 2969 #, c-format
 2970 msgid "running %s setuid root may be a security problem"
 2971 msgstr "việc chạy %s với tư cách “setuid root” có thể rủi rỏ bảo mật"
 2972 
 2973 #: main.c:421
 2974 #, fuzzy, c-format
 2975 msgid "cannot set binary mode on stdin: %s"
 2976 msgstr "không thể đặt chế độ nhị phân trên đầu vào tiêu chuẩn (%s)"
 2977 
 2978 #: main.c:424
 2979 #, fuzzy, c-format
 2980 msgid "cannot set binary mode on stdout: %s"
 2981 msgstr "không thể đặt chế độ nhị phân trên đầu ra tiêu chuẩn (%s)"
 2982 
 2983 #: main.c:426
 2984 #, fuzzy, c-format
 2985 msgid "cannot set binary mode on stderr: %s"
 2986 msgstr "không thể đặt chế độ nhị phân trên đầu ra lỗi tiêu chuẩn (%s)"
 2987 
 2988 #: main.c:488
 2989 msgid "no program text at all!"
 2990 msgstr "không có đoạn chữ chương trình nào cả!"
 2991 
 2992 #: main.c:582
 2993 #, c-format
 2994 msgid "Usage: %s [POSIX or GNU style options] -f progfile [--] file ...\n"
 2995 msgstr ""
 2996 "Cách dùng: %s [tùy chọn kiểu POSIX hay GNU] -f tập_tin_chương_trình [--] "
 2997 "tập_tin …\n"
 2998 
 2999 #: main.c:584
 3000 #, c-format
 3001 msgid "Usage: %s [POSIX or GNU style options] [--] %cprogram%c file ...\n"
 3002 msgstr ""
 3003 "Cách dùng: %s [tùy chọn kiểu POSIX hay GNU] [--] %cchương_trình%c tập_tin …\n"
 3004 
 3005 #: main.c:589
 3006 msgid "POSIX options:\t\tGNU long options: (standard)\n"
 3007 msgstr "Tùy chọn POSIX:\t\t\tTùy chọn dài GNU: (tiêu chuẩn)\n"
 3008 
 3009 #: main.c:590
 3010 msgid "\t-f progfile\t\t--file=progfile\n"
 3011 msgstr "\t-f tập_tin_chương_trình\t--file=tập_tin_chương_trình\n"
 3012 
 3013 #: main.c:591
 3014 msgid "\t-F fs\t\t\t--field-separator=fs\n"
 3015 msgstr "\t-F fs\t\t\t--field-separator=ký_hiệu_phân_cách_trường\n"
 3016 
 3017 #: main.c:592
 3018 msgid "\t-v var=val\t\t--assign=var=val\n"
 3019 msgstr ""
 3020 "\t-v var=giá_trị\t\t--assign=biến=giá_trị\n"
 3021 "(assign: gán)\n"
 3022 
 3023 #: main.c:593
 3024 msgid "Short options:\t\tGNU long options: (extensions)\n"
 3025 msgstr "Tùy chọn ngắn:\t\t\tTùy chọn GNU dạng dài: (mở rộng)\n"
 3026 
 3027 #: main.c:594
 3028 msgid "\t-b\t\t\t--characters-as-bytes\n"
 3029 msgstr "\t-b\t\t\t--characters-as-bytes\n"
 3030 
 3031 #: main.c:595
 3032 msgid "\t-c\t\t\t--traditional\n"
 3033 msgstr "\t-c\t\t\t--traditional\n"
 3034 
 3035 #: main.c:596
 3036 msgid "\t-C\t\t\t--copyright\n"
 3037 msgstr "\t-C\t\t\t--copyright\n"
 3038 
 3039 #: main.c:597
 3040 msgid "\t-d[file]\t\t--dump-variables[=file]\n"
 3041 msgstr "\t-d[tập_tin]\t\t--dump-variables[=tập_tin]\n"
 3042 
 3043 #: main.c:598
 3044 msgid "\t-D[file]\t\t--debug[=file]\n"
 3045 msgstr "\t-D[tập_tin]\t\t--debug[=tập_tin]\n"
 3046 
 3047 #: main.c:599
 3048 msgid "\t-e 'program-text'\t--source='program-text'\n"
 3049 msgstr "\t-e “program-text”\t--source=“program-text”\n"
 3050 
 3051 #: main.c:600
 3052 msgid "\t-E file\t\t\t--exec=file\n"
 3053 msgstr "\t-E file\t\t\t--exec=tập_tin\n"
 3054 
 3055 #: main.c:601
 3056 msgid "\t-g\t\t\t--gen-pot\n"
 3057 msgstr "\t-g\t\t\t--gen-pot\n"
 3058 
 3059 #: main.c:602
 3060 msgid "\t-h\t\t\t--help\n"
 3061 msgstr "\t-h\t\t\t--help\n"
 3062 
 3063 #: main.c:603
 3064 msgid "\t-i includefile\t\t--include=includefile\n"
 3065 msgstr "\t-i includefile\t\t--include=tập-tin-bao-gồm\n"
 3066 
 3067 #: main.c:604
 3068 msgid "\t-l library\t\t--load=library\n"
 3069 msgstr "\t-l library\t\t--load=thư-viện\n"
 3070 
 3071 #. TRANSLATORS: the "fatal", "invalid" and "no-ext" here are literal
 3072 #. values, they should not be translated. Thanks.
 3073 #.
 3074 #: main.c:609
 3075 #, fuzzy
 3076 msgid "\t-L[fatal|invalid|no-ext]\t--lint[=fatal|invalid|no-ext]\n"
 3077 msgstr "\t-L [fatal|invalid]\t--lint[=fatal|invalid]\n"
 3078 
 3079 #: main.c:610
 3080 msgid "\t-M\t\t\t--bignum\n"
 3081 msgstr "\t-M\t\t\t--bignum\n"
 3082 
 3083 #: main.c:611
 3084 msgid "\t-N\t\t\t--use-lc-numeric\n"
 3085 msgstr "\t-N\t\t\t--use-lc-numeric\n"
 3086 
 3087 #: main.c:612
 3088 msgid "\t-n\t\t\t--non-decimal-data\n"
 3089 msgstr "\t-n\t\t\t--non-decimal-data\n"
 3090 
 3091 #: main.c:613
 3092 msgid "\t-o[file]\t\t--pretty-print[=file]\n"
 3093 msgstr "\t-o[tập_tin]\t\t--pretty-print[=tập_tin]\n"
 3094 
 3095 #: main.c:614
 3096 msgid "\t-O\t\t\t--optimize\n"
 3097 msgstr "\t-O\t\t\t--optimize (tối_ưu_hóa)\n"
 3098 
 3099 #: main.c:615
 3100 msgid "\t-p[file]\t\t--profile[=file]\n"
 3101 msgstr "\t-p[tập_tin]\t\t--profile[=tập_tin]\n"
 3102 
 3103 #: main.c:616
 3104 msgid "\t-P\t\t\t--posix\n"
 3105 msgstr "\t-P\t\t\t--posix\n"
 3106 
 3107 #: main.c:617
 3108 msgid "\t-r\t\t\t--re-interval\n"
 3109 msgstr "\t-r\t\t\t--re-interval\n"
 3110 
 3111 #: main.c:618
 3112 msgid "\t-s\t\t\t--no-optimize\n"
 3113 msgstr "\t-s\t\t\t--no-optimize\n"
 3114 
 3115 #: main.c:619
 3116 msgid "\t-S\t\t\t--sandbox\n"
 3117 msgstr "\t-S\t\t\t--sandbox\n"
 3118 
 3119 #: main.c:620
 3120 msgid "\t-t\t\t\t--lint-old\n"
 3121 msgstr "\t-t\t\t\t--lint-old\n"
 3122 
 3123 #: main.c:621
 3124 msgid "\t-V\t\t\t--version\n"
 3125 msgstr "\t-V\t\t\t--version\n"
 3126 
 3127 #: main.c:623
 3128 msgid "\t-W nostalgia\t\t--nostalgia\n"
 3129 msgstr ""
 3130 "\t-W nostalgia\t\t--nostalgia\n"
 3131 "(nỗi luyến tiếc quá khứ)\n"
 3132 
 3133 #: main.c:626
 3134 #, fuzzy
 3135 msgid "\t-Y\t\t\t--parsedebug\n"
 3136 msgstr "\t-Y\t\t--parsedebug\n"
 3137 
 3138 #: main.c:629
 3139 msgid "\t-Z locale-name\t\t--locale=locale-name\n"
 3140 msgstr ""
 3141 
 3142 #. TRANSLATORS: --help output (end)
 3143 #. no-wrap
 3144 #: main.c:635
 3145 #, fuzzy
 3146 msgid ""
 3147 "\n"
 3148 "To report bugs, see node `Bugs' in `gawk.info'\n"
 3149 "which is section `Reporting Problems and Bugs' in the\n"
 3150 "printed version. This same information may be found at\n"
 3151 "https://www.gnu.org/software/gawk/manual/html_node/Bugs.html.\n"
 3152 "PLEASE do NOT try to report bugs by posting in comp.lang.awk,\n"
 3153 "or by using a web forum such as Stack Overflow.\n"
 3154 "\n"
 3155 msgstr ""
 3156 "\n"
 3157 "Để thông báo lỗi, xem nút “Bugs” (lỗi) trong tập tin thông tin\n"
 3158 "“gawk.info”, cái mà nằm trong phần “Reporting Problems and Bugs”\n"
 3159 "(thông báo trục trặc và lỗi) trong bản in. Cùng thông tin đó có thể\n"
 3160 "tìm thấy ở\n"
 3161 "https://www.gnu.org/software/gawk/manual/html_node/Bugs.html.\n"
 3162 "VUI LÒNG ĐỪNG cố báo cáo lỗi bằng gửi trong comp.lang.awk.\n"
 3163 "\n"
 3164 "Thông báo lỗi dịch cho: <http://translationproject.org/team/vi.html>.\n"
 3165 "\n"
 3166 
 3167 #: main.c:643
 3168 msgid ""
 3169 "gawk is a pattern scanning and processing language.\n"
 3170 "By default it reads standard input and writes standard output.\n"
 3171 "\n"
 3172 msgstr ""
 3173 "gawk là ngôn ngữ quét và xử lý mẫu.\n"
 3174 "Mặc định, nó đọc từ đầu vào tiêu chuẩn và ghi ra đầu ra tiêu chuẩn.\n"
 3175 "\n"
 3176 
 3177 #: main.c:647
 3178 #, fuzzy, c-format
 3179 msgid ""
 3180 "Examples:\n"
 3181 "\t%s '{ sum += $1 }; END { print sum }' file\n"
 3182 "\t%s -F: '{ print $1 }' /etc/passwd\n"
 3183 msgstr ""
 3184 "Ví dụ:\n"
 3185 "\tgawk \"{ sum += $1 }; END { print sum }\" tập_tin\n"
 3186 "\tgawk -F: \"{ print $1 }\" /etc/passwd\n"
 3187 
 3188 #: main.c:679
 3189 #, c-format
 3190 msgid ""
 3191 "Copyright (C) 1989, 1991-%d Free Software Foundation.\n"
 3192 "\n"
 3193 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
 3194 "it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
 3195 "the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or\n"
 3196 "(at your option) any later version.\n"
 3197 "\n"
 3198 msgstr ""
 3199 "Tác quyền © năm 1989, 1991-%d của Tổ chức Phần mềm Tự do.\n"
 3200 "\n"
 3201 "Chương trình này là phần mềm tự do; bạn có thể phát hành lại nó\n"
 3202 "và/hoặc sửa đổi nó với các điều điều khoản của Giấy Phép Công Cộng GNU\n"
 3203 "được xuất bản bởi Tổ Chức Phần Mềm Tự Do; hoặc là phiên bản 3\n"
 3204 "của Giấy Phép này, hoặc là (tùy chọn) bất kỳ phiên bản mới hơn.\n"
 3205 "\n"
 3206 
 3207 #: main.c:687
 3208 msgid ""
 3209 "This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
 3210 "but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
 3211 "MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
 3212 "GNU General Public License for more details.\n"
 3213 "\n"
 3214 msgstr ""
 3215 "Chúng tôi phân phối chương trình này vì mong muốn nó hữu ích,\n"
 3216 "nhưng mà KHÔNG BẢO ĐẢM GÌ CẢ, không ngay cả khi nó ĐƯỢC BÁN\n"
 3217 "hoặc PHÙ HỢP VỚI CÁC MỤC ĐÍCH ĐẶC THÙ.\n"
 3218 "Hãy xem Giấy phép Công Chung GNU (GPL) để biết chi tiết.\n"
 3219 "\n"
 3220 
 3221 #: main.c:693
 3222 msgid ""
 3223 "You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
 3224 "along with this program. If not, see http://www.gnu.org/licenses/.\n"
 3225 msgstr ""
 3226 "Bạn nên nhận một bản sao của Giấy Phép Công Cộng GNU cùng với chương\n"
 3227 "trình này. Nếu chưa có, bạn xem tại <http://www.gnu.org/licenses/>.\n"
 3228 
 3229 #: main.c:734
 3230 msgid "-Ft does not set FS to tab in POSIX awk"
 3231 msgstr "-Ft không đặt FS (hệ thống tập tin?) vào tab trong awk POSIX"
 3232 
 3233 #: main.c:1149
 3234 #, c-format
 3235 msgid ""
 3236 "%s: `%s' argument to `-v' not in `var=value' form\n"
 3237 "\n"
 3238 msgstr ""
 3239 "%s: đối số “%s” cho “-v” không có dạng “biến=giá_trị”\n"
 3240 "\n"
 3241 
 3242 #: main.c:1175
 3243 #, c-format
 3244 msgid "`%s' is not a legal variable name"
 3245 msgstr "“%s” không phải là tên biến hợp lệ"
 3246 
 3247 #: main.c:1178
 3248 #, c-format
 3249 msgid "`%s' is not a variable name, looking for file `%s=%s'"
 3250 msgstr "“%s” không phải là tên biến; đang tìm tập tin “%s=%s”"
 3251 
 3252 #: main.c:1192
 3253 #, c-format
 3254 msgid "cannot use gawk builtin `%s' as variable name"
 3255 msgstr "không thể dùng builtin (dựng sẵn) của gawk “%s” như là tên biến"
 3256 
 3257 #: main.c:1197
 3258 #, c-format
 3259 msgid "cannot use function `%s' as variable name"
 3260 msgstr "không thể dùng hàm “%s” như là tên biến"
 3261 
 3262 #: main.c:1275
 3263 msgid "floating point exception"
 3264 msgstr "ngoại lệ số thực dấu chấm động"
 3265 
 3266 #: main.c:1285
 3267 msgid "fatal error: internal error"
 3268 msgstr "lỗi nghiêm trọng: lỗi nội bộ"
 3269 
 3270 #: main.c:1305
 3271 msgid "fatal error: internal error: segfault"
 3272 msgstr "lỗi nghiêm trọng: lỗi nội bộ: lỗi phân đoạn"
 3273 
 3274 #: main.c:1318
 3275 msgid "fatal error: internal error: stack overflow"
 3276 msgstr "lỗi nghiêm trọng: lỗi nội bộ: tràn ngăn xếp"
 3277 
 3278 #: main.c:1378
 3279 #, c-format
 3280 msgid "no pre-opened fd %d"
 3281 msgstr "không có fd (bộ mô tả tập tin) %d đã mở trước"
 3282 
 3283 #: main.c:1385
 3284 #, c-format
 3285 msgid "could not pre-open /dev/null for fd %d"
 3286 msgstr "không thể mở trước “/dev/null” cho fd %d"
 3287 
 3288 #: main.c:1599
 3289 msgid "empty argument to `-e/--source' ignored"
 3290 msgstr "đối số rỗng cho tùy chọn “-e/--source” bị bỏ qua"
 3291 
 3292 #: main.c:1660 main.c:1665
 3293 #, fuzzy
 3294 msgid "`--profile' overrides `--pretty-print'"
 3295 msgstr "tùy chọn “--posix” có quyền cao hơn “--traditional” (truyền thống)"
 3296 
 3297 #: main.c:1677
 3298 msgid "-M ignored: MPFR/GMP support not compiled in"
 3299 msgstr "-M bị bỏ qua: chưa biên dịch phần hỗ trợ MPFR/GMP"
 3300 
 3301 #: main.c:1702
 3302 #, c-format
 3303 msgid "%s: option `-W %s' unrecognized, ignored\n"
 3304 msgstr "%s: tùy chọn “-W %s” không được nhận diện nên bị bỏ qua\n"
 3305 
 3306 #: main.c:1755
 3307 #, c-format
 3308 msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
 3309 msgstr "%s: tùy chọn cần đến đối số “-- %c\n"
 3310 
 3311 #: mpfr.c:551
 3312 #, c-format
 3313 msgid "PREC value `%.*s' is invalid"
 3314 msgstr "giá trị PREC “%.*s” là không hợp lệ"
 3315 
 3316 #: mpfr.c:610
 3317 #, c-format
 3318 msgid "RNDMODE value `%.*s' is invalid"
 3319 msgstr "giá trị RNDMODE “%.*s” là không hợp lệ"
 3320 
 3321 #: mpfr.c:674
 3322 msgid "atan2: received non-numeric first argument"
 3323 msgstr "atan2: đã nhận đối số thứ nhất khác thuộc số"
 3324 
 3325 #: mpfr.c:676
 3326 msgid "atan2: received non-numeric second argument"
 3327 msgstr "atan2: đã nhận đối số thứ hai khác thuộc số"
 3328 
 3329 #: mpfr.c:774
 3330 msgid "int: received non-numeric argument"
 3331 msgstr "int: (số nguyên?) đã nhận đối số không phải thuộc số"
 3332 
 3333 #: mpfr.c:804
 3334 msgid "compl: received non-numeric argument"
 3335 msgstr "compl: (biên dịch) đã nhận được đối số không-phải-số"
 3336 
 3337 #: mpfr.c:816
 3338 msgid "compl(%Rg): negative value is not allowed"
 3339 msgstr "compl(%Rg): giá trị âm là không được phép"
 3340 
 3341 #: mpfr.c:821
 3342 msgid "comp(%Rg): fractional value will be truncated"
 3343 msgstr "compl(%Rg): giá trị thuộc phân số sẽ bị cắt ngắn"
 3344 
 3345 #: mpfr.c:832
 3346 #, c-format
 3347 msgid "compl(%Zd): negative values are not allowed"
 3348 msgstr "compl(%Zd): giá trị âm là không được phép"
 3349 
 3350 #: mpfr.c:850
 3351 #, c-format
 3352 msgid "%s: received non-numeric argument #%d"
 3353 msgstr "%s: đã nhận đối số không phải thuộc số #%d"
 3354 
 3355 #: mpfr.c:860
 3356 msgid "%s: argument #%d has invalid value %Rg, using 0"
 3357 msgstr "%s: đối số #%d có giá trị không hợp lệ %Rg, dùng 0"
 3358 
 3359 #: mpfr.c:871
 3360 msgid "%s: argument #%d negative value %Rg is not allowed"
 3361 msgstr "%s: đối số #%d giá trị âm %Rg là không được phép"
 3362 
 3363 #: mpfr.c:878
 3364 msgid "%s: argument #%d fractional value %Rg will be truncated"
 3365 msgstr "%s: đối số #%d giá trị phần phân số %Rg sẽ bị cắt cụt"
 3366 
 3367 #: mpfr.c:892
 3368 #, c-format
 3369 msgid "%s: argument #%d negative value %Zd is not allowed"
 3370 msgstr "%s: đối số #%d có giá trị âm %Zd là không được phép"
 3371 
 3372 #: mpfr.c:982
 3373 msgid "and: called with less than two arguments"
 3374 msgstr "and: được gọi với ít hơn hai đối số"
 3375 
 3376 #: mpfr.c:1014
 3377 msgid "or: called with less than two arguments"
 3378 msgstr "or: (hoặc) được gọi với ít hơn hai đối số"
 3379 
 3380 #: mpfr.c:1045
 3381 msgid "xor: called with less than two arguments"
 3382 msgstr "xor: được gọi với ít hơn hai đối số"
 3383 
 3384 #: mpfr.c:1169
 3385 msgid "srand: received non-numeric argument"
 3386 msgstr "srand: đã nhận đối số không thuộc kiểu số học"
 3387 
 3388 #: mpfr.c:1211
 3389 msgid "intdiv: received non-numeric first argument"
 3390 msgstr "intdiv: đã nhận đối số đầu không phải thuộc số"
 3391 
 3392 #: mpfr.c:1213
 3393 msgid "intdiv: received non-numeric second argument"
 3394 msgstr "intdiv: đã nhận đối số thứ hai không thuộc số"
 3395 
 3396 #: msg.c:75
 3397 #, c-format
 3398 msgid "cmd. line:"
 3399 msgstr "dòng lệnh:"
 3400 
 3401 #: node.c:481
 3402 msgid "could not make typed regex"
 3403 msgstr "không thể tạo biểu thức chính quy kiểu mẫu"
 3404 
 3405 #: node.c:555
 3406 #, c-format
 3407 msgid "old awk does not support the `\\%c' escape sequence"
 3408 msgstr "awk cũ không hỗ trợ thoát chuỗi “\\%c”"
 3409 
 3410 #: node.c:606
 3411 msgid "POSIX does not allow `\\x' escapes"
 3412 msgstr "POSIX không cho phép thoát chuỗi “\\x”"
 3413 
 3414 #: node.c:612
 3415 msgid "no hex digits in `\\x' escape sequence"
 3416 msgstr "không có số thập lúc nằm trong thoát chuỗi “\\x”"
 3417 
 3418 #: node.c:633
 3419 #, c-format
 3420 msgid ""
 3421 "hex escape \\x%.*s of %d characters probably not interpreted the way you "
 3422 "expect"
 3423 msgstr ""
 3424 "thoát chuỗi thập lục \\x%.*s chứa %d ký tự mà rất có thể không phải được đọc "
 3425 "bằng cách dự định"
 3426 
 3427 #: node.c:648
 3428 #, c-format
 3429 msgid "escape sequence `\\%c' treated as plain `%c'"
 3430 msgstr "thoát chuỗi “\\%c” được xử lý như là “%c” chuẩn"
 3431 
 3432 #: node.c:784
 3433 msgid ""
 3434 "Invalid multibyte data detected. There may be a mismatch between your data "
 3435 "and your locale."
 3436 msgstr ""
 3437 "Dữ liệu dạng đa byte (multibyte) không hợp lệ được tìm thấy. Tại đó có lẽ "
 3438 "không khớp giữa dữ liệu của bạn và nơi xảy ra."
 3439 
 3440 #: posix/gawkmisc.c:177
 3441 #, c-format
 3442 msgid "%s %s `%s': could not get fd flags: (fcntl F_GETFD: %s)"
 3443 msgstr "%s %s %s”: không thể lấy cờ mô tả (fd): (fcntl F_GETFD: %s)"
 3444 
 3445 #: posix/gawkmisc.c:189
 3446 #, c-format
 3447 msgid "%s %s `%s': could not set close-on-exec: (fcntl F_SETFD: %s)"
 3448 msgstr ""
 3449 "%s %s %s”: không thể đặt “close-on-exec” (đóng một khi thực hiện): (fcntl "
 3450 "F_SETFD: %s)"
 3451 
 3452 #: profile.c:73
 3453 msgid "Program indentation level too deep. Consider refactoring your code"
 3454 msgstr ""
 3455 
 3456 #: profile.c:112
 3457 msgid "sending profile to standard error"
 3458 msgstr "đang gửi hồ sơ cho thiết bị lỗi chuẩn"
 3459 
 3460 #: profile.c:275
 3461 #, c-format
 3462 msgid ""
 3463 "\t# %s rule(s)\n"
 3464 "\n"
 3465 msgstr ""
 3466 "\t# Quy tắc %s\n"
 3467 "\n"
 3468 
 3469 #: profile.c:283
 3470 #, c-format
 3471 msgid ""
 3472 "\t# Rule(s)\n"
 3473 "\n"
 3474 msgstr ""
 3475 "\t# Quy tắc\n"
 3476 "\n"
 3477 
 3478 #: profile.c:371
 3479 #, c-format
 3480 msgid "internal error: %s with null vname"
 3481 msgstr "lỗi nội bộ: %s với vname (tên biến?) vô giá trị"
 3482 
 3483 #: profile.c:662
 3484 msgid "internal error: builtin with null fname"
 3485 msgstr "lỗi nội bộ: phần dựng sẵn với fname là null"
 3486 
 3487 #: profile.c:1317
 3488 #, fuzzy, c-format
 3489 msgid ""
 3490 "%s# Loaded extensions (-l and/or @load)\n"
 3491 "\n"
 3492 msgstr ""
 3493 "\t# Các phần mở rộng được tải (-l và/hoặc @load)\n"
 3494 "\n"
 3495 
 3496 #: profile.c:1348
 3497 #, fuzzy, c-format
 3498 msgid ""
 3499 "\n"
 3500 "# Included files (-i and/or @include)\n"
 3501 "\n"
 3502 msgstr ""
 3503 "\t# Các phần mở rộng được tải (-l và/hoặc @load)\n"
 3504 "\n"
 3505 
 3506 #: profile.c:1412
 3507 #, c-format
 3508 msgid "\t# gawk profile, created %s\n"
 3509 msgstr "\t# hồ sơ gawk, được tạo %s\n"
 3510 
 3511 #: profile.c:1980
 3512 #, c-format
 3513 msgid ""
 3514 "\n"
 3515 "\t# Functions, listed alphabetically\n"
 3516 msgstr ""
 3517 "\n"
 3518 "\t# Danh sách các hàm theo thứ tự abc\n"
 3519 
 3520 #: profile.c:2041
 3521 #, c-format
 3522 msgid "redir2str: unknown redirection type %d"
 3523 msgstr "redir2str: không hiểu kiểu chuyển hướng %d"
 3524 
 3525 #: re.c:58 re.c:163
 3526 msgid ""
 3527 "behavior of matching a regexp containing NUL characters is not defined by "
 3528 "POSIX"
 3529 msgstr ""
 3530 
 3531 #: re.c:127
 3532 msgid "invalid NUL byte in dynamic regexp"
 3533 msgstr ""
 3534 
 3535 #: re.c:174
 3536 #, fuzzy, c-format
 3537 msgid "regexp escape sequence `\\%c' treated as plain `%c'"
 3538 msgstr "thoát chuỗi “\\%c” được xử lý như là “%c” chuẩn"
 3539 
 3540 #: re.c:193
 3541 #, c-format
 3542 msgid "regexp escape sequence `\\%c' is not a known regexp operator"
 3543 msgstr ""
 3544 
 3545 #: re.c:663
 3546 #, c-format
 3547 msgid "regexp component `%.*s' should probably be `[%.*s]'"
 3548 msgstr ""
 3549 "thành phần của biểu thức chính qui (regexp) “%.*s” gần như chắc chắn nên là "
 3550 "“[%.*s]”"
 3551 
 3552 #: support/dfa.c:950
 3553 msgid "unbalanced ["
 3554 msgstr "thiếu dấu ngoặc vuông mở ["
 3555 
 3556 #: support/dfa.c:1071
 3557 msgid "invalid character class"
 3558 msgstr "sai lớp ký tự"
 3559 
 3560 #: support/dfa.c:1197
 3561 msgid "character class syntax is [[:space:]], not [:space:]"
 3562 msgstr "cú pháp lớp ký tự là [[:dấu_cách:]], không phải [:dấu_cách:]"
 3563 
 3564 #: support/dfa.c:1264
 3565 msgid "unfinished \\ escape"
 3566 msgstr "chưa kết thúc dãy thoát \\"
 3567 
 3568 #: support/dfa.c:1425
 3569 msgid "invalid content of \\{\\}"
 3570 msgstr "nội dung của “\\{\\}” không hợp lệ"
 3571 
 3572 #: support/dfa.c:1428
 3573 msgid "regular expression too big"
 3574 msgstr "biểu thức chính quy quá lớn"
 3575 
 3576 #: support/dfa.c:1899
 3577 msgid "unbalanced ("
 3578 msgstr "thiếu dấu ("
 3579 
 3580 #: support/dfa.c:2016
 3581 msgid "no syntax specified"
 3582 msgstr "chưa chỉ rõ cú pháp"
 3583 
 3584 #: support/dfa.c:2027
 3585 msgid "unbalanced )"
 3586 msgstr "thiếu dấu )"
 3587 
 3588 #: support/getopt.c:605 support/getopt.c:634
 3589 #, c-format
 3590 msgid "%s: option '%s' is ambiguous; possibilities:"
 3591 msgstr "%s: tùy chọn “%s” chưa rõ ràng; khả năng là:"
 3592 
 3593 #: support/getopt.c:680 support/getopt.c:684
 3594 #, c-format
 3595 msgid "%s: option '--%s' doesn't allow an argument\n"
 3596 msgstr "%s: tùy chọn “--%s” không cho phép đối số\n"
 3597 
 3598 #: support/getopt.c:693 support/getopt.c:698
 3599 #, c-format
 3600 msgid "%s: option '%c%s' doesn't allow an argument\n"
 3601 msgstr "%s: tùy chọn “%c%s” không cho phép đối số\n"
 3602 
 3603 #: support/getopt.c:741 support/getopt.c:760
 3604 #, c-format
 3605 msgid "%s: option '--%s' requires an argument\n"
 3606 msgstr "%s: tùy chọn “--%s” yêu cầu một đối số\n"
 3607 
 3608 #: support/getopt.c:798 support/getopt.c:801
 3609 #, c-format
 3610 msgid "%s: unrecognized option '--%s'\n"
 3611 msgstr "%s: không nhận ra tùy chọn “--%s\n"
 3612 
 3613 #: support/getopt.c:809 support/getopt.c:812
 3614 #, c-format
 3615 msgid "%s: unrecognized option '%c%s'\n"
 3616 msgstr "%s: không nhận ra tùy chọn “%c%s\n"
 3617 
 3618 #: support/getopt.c:861 support/getopt.c:864
 3619 #, c-format
 3620 msgid "%s: invalid option -- '%c'\n"
 3621 msgstr "%s: tùy chọn không hợp lệ -- “%c\n"
 3622 
 3623 #: support/getopt.c:917 support/getopt.c:934 support/getopt.c:1144
 3624 #: support/getopt.c:1162
 3625 #, c-format
 3626 msgid "%s: option requires an argument -- '%c'\n"
 3627 msgstr "%s: tùy chọn yêu cầu một đối số -- “%c\n"
 3628 
 3629 #: support/getopt.c:990 support/getopt.c:1006
 3630 #, c-format
 3631 msgid "%s: option '-W %s' is ambiguous\n"
 3632 msgstr "%s: tùy chọn “-W %s” vẫn mơ hồ\n"
 3633 
 3634 #: support/getopt.c:1030 support/getopt.c:1048
 3635 #, c-format
 3636 msgid "%s: option '-W %s' doesn't allow an argument\n"
 3637 msgstr "%s: tùy chọn “-W %s” không cho phép đối số\n"
 3638 
 3639 #: support/getopt.c:1069 support/getopt.c:1087
 3640 #, c-format
 3641 msgid "%s: option '-W %s' requires an argument\n"
 3642 msgstr "%s: tùy chọn “-W %s” yêu cầu một đối số\n"
 3643 
 3644 #: support/regcomp.c:135
 3645 msgid "Success"
 3646 msgstr "Thành công"
 3647 
 3648 #: support/regcomp.c:138
 3649 msgid "No match"
 3650 msgstr "Không khớp"
 3651 
 3652 #: support/regcomp.c:141
 3653 msgid "Invalid regular expression"
 3654 msgstr "Biểu thức chính quy không hợp lệ"
 3655 
 3656 #: support/regcomp.c:144
 3657 msgid "Invalid collation character"
 3658 msgstr "Ký tự đối chiếu không hợp lệ"
 3659 
 3660 #: support/regcomp.c:147
 3661 msgid "Invalid character class name"
 3662 msgstr "Tên hạng ký tự không hợp lệ"
 3663 
 3664 #: support/regcomp.c:150
 3665 msgid "Trailing backslash"
 3666 msgstr "Gặp dấu gạch ngược thừa"
 3667 
 3668 #: support/regcomp.c:153
 3669 msgid "Invalid back reference"
 3670 msgstr "Tham chiếu ngược không hợp lệ"
 3671 
 3672 #: support/regcomp.c:156
 3673 msgid "Unmatched [, [^, [:, [., or [="
 3674 msgstr "Chưa khớp [, [^, [:, [., hay [="
 3675 
 3676 #: support/regcomp.c:159
 3677 msgid "Unmatched ( or \\("
 3678 msgstr "Chưa khớp “(” hay “\\(”"
 3679 
 3680 #: support/regcomp.c:162
 3681 msgid "Unmatched \\{"
 3682 msgstr "Chưa khớp “\\{”"
 3683 
 3684 #: support/regcomp.c:165
 3685 msgid "Invalid content of \\{\\}"
 3686 msgstr "Nội dung của “\\{\\}” không hợp lệ"
 3687 
 3688 #: support/regcomp.c:168
 3689 msgid "Invalid range end"
 3690 msgstr "Kết thúc phạm vi không hợp lệ"
 3691 
 3692 #: support/regcomp.c:171
 3693 msgid "Memory exhausted"
 3694 msgstr "Hết bộ nhớ"
 3695 
 3696 #: support/regcomp.c:174
 3697 msgid "Invalid preceding regular expression"
 3698 msgstr "Biểu thức chính quy nằm trước không hợp lệ"
 3699 
 3700 #: support/regcomp.c:177
 3701 msgid "Premature end of regular expression"
 3702 msgstr "Kết thúc quá sớm của biểu thức chính quy"
 3703 
 3704 #: support/regcomp.c:180
 3705 msgid "Regular expression too big"
 3706 msgstr "Biểu thức chính quy quá lớn"
 3707 
 3708 #: support/regcomp.c:183
 3709 msgid "Unmatched ) or \\)"
 3710 msgstr "Chưa khớp “)” hoặc “\\)”"
 3711 
 3712 #: support/regcomp.c:676
 3713 msgid "No previous regular expression"
 3714 msgstr "Không có biểu thức chính quy nằm trước"
 3715 
 3716 #: symbol.c:691
 3717 #, fuzzy, c-format
 3718 msgid "function `%s': cannot use function `%s' as a parameter name"
 3719 msgstr "hàm “%s”: không thể dùng hàm “%s” như là tên tham số"
 3720 
 3721 #: symbol.c:821
 3722 #, fuzzy
 3723 msgid "cannot pop main context"
 3724 msgstr "không thể pop (lấy ra) ngữ cảnh chính"
 3725 
 3726 #, fuzzy
 3727 #~ msgid "fts: first parameter is not an array"
 3728 #~ msgstr "asort: đối số thứ nhất không phải là một mảng"
 3729 
 3730 #, fuzzy
 3731 #~ msgid "fts: third parameter is not an array"
 3732 #~ msgstr "match: (khớp) đối số thứ ba không phải là mảng"
 3733 
 3734 #~ msgid "adump: first argument not an array"
 3735 #~ msgstr "adump: đối số thứ nhất không phải là một mảng"
 3736 
 3737 #~ msgid "asort: second argument not an array"
 3738 #~ msgstr "asort: đối số thứ hai không phải là một mảng"
 3739 
 3740 #~ msgid "asorti: second argument not an array"
 3741 #~ msgstr "asorti: đối số thứ hai không phải là một mảng"
 3742 
 3743 #~ msgid "asorti: first argument not an array"
 3744 #~ msgstr "asorti: đối số thứ nhất không phải là một mảng"
 3745 
 3746 #, fuzzy
 3747 #~ msgid "asorti: first argument cannot be SYMTAB"
 3748 #~ msgstr "asorti: đối số thứ nhất không phải là một mảng"
 3749 
 3750 #, fuzzy
 3751 #~ msgid "asorti: first argument cannot be FUNCTAB"
 3752 #~ msgstr "asorti: đối số thứ nhất không phải là một mảng"
 3753 
 3754 #~ msgid "asorti: cannot use a subarray of first arg for second arg"
 3755 #~ msgstr ""
 3756 #~ "asorti (một chương trình xắp xếp thứ tự): không thể sử dụng mảng con của "
 3757 #~ "tham số thứ nhất cho tham số thứ hai"
 3758 
 3759 #~ msgid "asorti: cannot use a subarray of second arg for first arg"
 3760 #~ msgstr ""
 3761 #~ "asorti (một chương trình xắp xếp thứ tự): không thể sử dụng mảng con của "
 3762 #~ "tham số thứ hai cho tham số thứ nhất"
 3763 
 3764 #~ msgid "can't read sourcefile `%s' (%s)"
 3765 #~ msgstr "không thể đọc tập tin nguồn “%s” (%s)"
 3766 
 3767 #~ msgid "POSIX does not allow operator `**='"
 3768 #~ msgstr "POSIX không cho phép toán tử “**=”"
 3769 
 3770 #~ msgid "old awk does not support operator `**='"
 3771 #~ msgstr "awk cũ không hỗ trợ toán tử “**=”"
 3772 
 3773 #~ msgid "old awk does not support operator `**'"
 3774 #~ msgstr "awk cũ không hỗ trợ toán tử “**”"
 3775 
 3776 #~ msgid "operator `^=' is not supported in old awk"
 3777 #~ msgstr "awk cũ không hỗ trợ toán tử “^=”"
 3778 
 3779 #~ msgid "could not open `%s' for writing (%s)"
 3780 #~ msgstr "không mở được “%s” để ghi (%s)"
 3781 
 3782 #~ msgid "exp: received non-numeric argument"
 3783 #~ msgstr "exp: đã nhận đối số không phải thuộc số"
 3784 
 3785 #~ msgid "length: received non-string argument"
 3786 #~ msgstr "length: (chiều dài) đã nhận đối số không phải chuỗi"
 3787 
 3788 #~ msgid "log: received non-numeric argument"
 3789 #~ msgstr "log: (nhật ký) đã nhận đối số không phải thuộc số"
 3790 
 3791 #~ msgid "sqrt: received non-numeric argument"
 3792 #~ msgstr "sqrt: (căn bậc hai) đã nhận đối số không phải thuộc số"
 3793 
 3794 #~ msgid "sqrt: called with negative argument %g"
 3795 #~ msgstr "sqrt: (căn bậc hai) đã gọi với đối số âm “%g”"
 3796 
 3797 #~ msgid "strftime: received non-numeric second argument"
 3798 #~ msgstr "strftime: đã nhận đối số thứ hai khác thuộc số"
 3799 
 3800 #~ msgid "strftime: received non-string first argument"
 3801 #~ msgstr "strftime: đã nhận đối số thứ nhất khác chuỗi"
 3802 
 3803 #~ msgid "mktime: received non-string argument"
 3804 #~ msgstr "mktime: đã nhận đối số khác chuỗi"
 3805 
 3806 #~ msgid "tolower: received non-string argument"
 3807 #~ msgstr "tolower: (thành chư thường) đã nhận đối số khác chuỗi"
 3808 
 3809 #~ msgid "toupper: received non-string argument"
 3810 #~ msgstr "toupper: (thành chữ HOA) đã nhận đối số khác chuỗi"
 3811 
 3812 #~ msgid "sin: received non-numeric argument"
 3813 #~ msgstr "sin: đã nhận đối số không thuộc kiểu số học"
 3814 
 3815 #~ msgid "cos: received non-numeric argument"
 3816 #~ msgstr "cos: đã nhận đối số không thuộc kiểu số học"
 3817 
 3818 #~ msgid "lshift: received non-numeric first argument"
 3819 #~ msgstr "lshift: đã nhận đối số đầu không phải thuộc số"
 3820 
 3821 #~ msgid "lshift: received non-numeric second argument"
 3822 #~ msgstr "lshift: (dịch bên trái) đã nhận đối số thứ hai khác thuộc số"
 3823 
 3824 #~ msgid "rshift: received non-numeric first argument"
 3825 #~ msgstr "rshift: đã nhận đối số thứ nhất khác thuộc số"
 3826 
 3827 #~ msgid "rshift: received non-numeric second argument"
 3828 #~ msgstr "rshift: (dịch phải) đã nhận đối số thứ hai khác thuộc số"
 3829 
 3830 #~ msgid "and: argument %d is non-numeric"
 3831 #~ msgstr "and: đối số %d không phải thuộc số"
 3832 
 3833 #~ msgid "and: argument %d negative value %g is not allowed"
 3834 #~ msgstr "and: (và) đối số %d giá trị âm %g là không được phép"
 3835 
 3836 #~ msgid "or: argument %d negative value %g is not allowed"
 3837 #~ msgstr "or: (hoặc) đối số %d giá trị âm %g là không được phép"
 3838 
 3839 #~ msgid "xor: argument %d is non-numeric"
 3840 #~ msgstr "xor: đối số %d không thuộc kiểu số"
 3841 
 3842 #~ msgid "xor: argument %d negative value %g is not allowed"
 3843 #~ msgstr "xor: đối số %d giá trị âm %g là không được phép"
 3844 
 3845 #~ msgid "Can't find rule!!!\n"
 3846 #~ msgstr "Không tìm thấy quy tắc!!!\n"
 3847 
 3848 #~ msgid "q"
 3849 #~ msgstr "t"
 3850 
 3851 #~ msgid "fts: bad first parameter"
 3852 #~ msgstr "fts: đối số đầu tiên sai"
 3853 
 3854 #~ msgid "fts: bad second parameter"
 3855 #~ msgstr "fts: đối số thứ hai sai"
 3856 
 3857 #~ msgid "fts: bad third parameter"
 3858 #~ msgstr "fts: đối số thứ ba sai"
 3859 
 3860 #~ msgid "fts: clear_array() failed\n"
 3861 #~ msgstr "fts: clear_array() gặp lỗi\n"
 3862 
 3863 #~ msgid "ord: called with inappropriate argument(s)"
 3864 #~ msgstr "ord: được gọi với đối số không thích hợp"
 3865 
 3866 #~ msgid "chr: called with inappropriate argument(s)"
 3867 #~ msgstr "chr: được gọi với đối số không thích hợp"
 3868 
 3869 #~ msgid "setenv(TZ, %s) failed (%s)"
 3870 #~ msgstr "setenv(TZ, %s) gặp lỗi (%s)"
 3871 
 3872 #~ msgid "setenv(TZ, %s) restoration failed (%s)"
 3873 #~ msgstr "setenv(TZ, %s) phục hồi gặp lỗi (%s)"
 3874 
 3875 #~ msgid "unsetenv(TZ) failed (%s)"
 3876 #~ msgstr "unsetenv(TZ) gặp lỗi (%s)"
 3877 
 3878 #~ msgid "backslash at end of string"
 3879 #~ msgstr "gặp dấu gạch ngược tại kết thúc của chuỗi"
 3880 
 3881 #~ msgid "`isarray' is deprecated. Use `typeof' instead"
 3882 #~ msgstr "“isarray” đã lạc hậu. Dùng “typeof” để thay thế"
 3883 
 3884 #~ msgid "attempt to use array `%s[\".*%s\"]' in a scalar context"
 3885 #~ msgstr "cố dùng mảng “%s[\".*%s\"]” trong một ngữ cảnh vô hướng"
 3886 
 3887 #~ msgid "attempt to use scalar `%s[\".*%s\"]' as array"
 3888 #~ msgstr "cố dùng kiểu vô hướng “%s[\".*%s\"]” như là mảng"
 3889 
 3890 #~ msgid "gensub: third argument %g treated as 1"
 3891 #~ msgstr "gensub: đối số thứ ba %g được xử lý như 1"
 3892 
 3893 #~ msgid "`extension' is a gawk extension"
 3894 #~ msgstr "“extension” là một phần mở rộng gawk"
 3895 
 3896 #~ msgid "extension: received NULL lib_name"
 3897 #~ msgstr "extension: nhận được tên_thư_viện NULL"
 3898 
 3899 #~ msgid "extension: cannot open library `%s' (%s)"
 3900 #~ msgstr "phần mở rộng: không thể mở thư viện “%s” (%s)"
 3901 
 3902 #~ msgid ""
 3903 #~ "extension: library `%s': does not define `plugin_is_GPL_compatible' (%s)"
 3904 #~ msgstr ""
 3905 #~ "phần mở rộng: thư viện “%s”: chưa định nghĩa "
 3906 #~ "“plugin_is_GPL_compatible” (%s)"
 3907 
 3908 #~ msgid "extension: library `%s': cannot call function `%s' (%s)"
 3909 #~ msgstr "phần mở rộng: thư viện “%s”: không thể gọi hàm “%s” (%s)"
 3910 
 3911 #~ msgid "extension: missing function name"
 3912 #~ msgstr "extension: (phần mở rộng) tên hàm còn thiếu"
 3913 
 3914 #~ msgid "extension: illegal character `%c' in function name `%s'"
 3915 #~ msgstr "extension: (phần mở rộng) gặp ký tự cấm “%c” nằm trong tên hàm “%s”"
 3916 
 3917 #~ msgid "extension: can't redefine function `%s'"
 3918 #~ msgstr "extension: (phần mở rộng) không thể định nghĩa lại hàm “%s”"
 3919 
 3920 #~ msgid "extension: function `%s' already defined"
 3921 #~ msgstr "extension: (phần mở rộng) hàm “%s” đã được định nghĩa"
 3922 
 3923 #~ msgid "extension: function name `%s' previously defined"
 3924 #~ msgstr "tên hàm “%s” đã được định nghĩa trước đó"
 3925 
 3926 #~ msgid "extension: can't use gawk built-in `%s' as function name"
 3927 #~ msgstr ""
 3928 #~ "extension: (phần mở rộng) không thể dùng điều có sẵn của gawk “%s” như là "
 3929 #~ "tên hàm"
 3930 
 3931 #~ msgid "chdir: called with incorrect number of arguments, expecting 1"
 3932 #~ msgstr "chdir: được gọi với số lượng đối số không đúng, cần 1"
 3933 
 3934 #~ msgid "stat: called with wrong number of arguments"
 3935 #~ msgstr "stat: được gọi với số lượng đối số không đúng"
 3936 
 3937 #~ msgid "statvfs: called with wrong number of arguments"
 3938 #~ msgstr "statvfs: được gọi với số lượng đối số không đúng"
 3939 
 3940 #~ msgid "fnmatch: called with less than three arguments"
 3941 #~ msgstr "fnmatch: được gọi với ít hơn ba đối số"
 3942 
 3943 #~ msgid "fnmatch: called with more than three arguments"
 3944 #~ msgstr "fnmatch: được gọi với nhiều hơn ba đối số"
 3945 
 3946 #~ msgid "fork: called with too many arguments"
 3947 #~ msgstr "fork: được gọi với quá nhiều đối số"
 3948 
 3949 #~ msgid "waitpid: called with too many arguments"
 3950 #~ msgstr "waitpid: được gọi với quá nhiều đối số"
 3951 
 3952 #~ msgid "wait: called with no arguments"
 3953 #~ msgstr "wait: được gọi mà không truyền đối số"
 3954 
 3955 #~ msgid "wait: called with too many arguments"
 3956 #~ msgstr "wait: được gọi với quá nhiều đối số"
 3957 
 3958 #~ msgid "ord: called with too many arguments"
 3959 #~ msgstr "ord: được gọi với quá nhiều đối số"
 3960 
 3961 #~ msgid "ord: called with no arguments"
 3962 #~ msgstr "ord: được gọi mà không có đối số"
 3963 
 3964 #~ msgid "chr: called with too many arguments"
 3965 #~ msgstr "chr: được gọi với quá nhiều đối số"
 3966 
 3967 #~ msgid "chr: called with no arguments"
 3968 #~ msgstr "chr: được gọi mà không có đối số"
 3969 
 3970 #~ msgid "readfile: called with too many arguments"
 3971 #~ msgstr "readfile: được gọi với quá nhiều đối số"
 3972 
 3973 #~ msgid "writea: called with too many arguments"
 3974 #~ msgstr "writea: được gọi với quá nhiều đối số"
 3975 
 3976 #~ msgid "reada: called with too many arguments"
 3977 #~ msgstr "reada: được gọi với quá nhiều đối số"
 3978 
 3979 #~ msgid "gettimeofday: ignoring arguments"
 3980 #~ msgstr "gettimeofday: đang lờ đi các đối số"
 3981 
 3982 #~ msgid "sleep: called with too many arguments"
 3983 #~ msgstr "sleep: được gọi với quá nhiều đối số"
 3984 
 3985 #~ msgid "unknown value for field spec: %d\n"
 3986 #~ msgstr "không hiểu giá trị dành cho đặc tả trường: %d\n"
 3987 
 3988 #~ msgid "function `%s' defined to take no more than %d argument(s)"
 3989 #~ msgstr "hàm “%s” được định nghĩa để chấp nhận tối đa %d đối số"
 3990 
 3991 #~ msgid "function `%s': missing argument #%d"
 3992 #~ msgstr "hàm “%s”: thiếu đối số #%d"
 3993 
 3994 #~ msgid "`getline var' invalid inside `%s' rule"
 3995 #~ msgstr "“getline var” không hợp lệ bên trong quy tắc “%s”"
 3996 
 3997 #~ msgid "no (known) protocol supplied in special filename `%s'"
 3998 #~ msgstr ""
 3999 #~ "trong tên tập tin đặc biệt “%s” không cung cấp giao thức (đã biết) nào"
 4000 
 4001 #~ msgid "special file name `%s' is incomplete"
 4002 #~ msgstr "tên tập tin đặc biệt “%s” chưa xong"
 4003 
 4004 #~ msgid "must supply a remote hostname to `/inet'"
 4005 #~ msgstr "phải cung cấp một tên máy chủ cho </inet>"
 4006 
 4007 #~ msgid "must supply a remote port to `/inet'"
 4008 #~ msgstr "phải cung cấp một cổng máy chủ cho </inet>"
 4009 
 4010 #~ msgid ""
 4011 #~ "\t# %s block(s)\n"
 4012 #~ "\n"
 4013 #~ msgstr ""
 4014 #~ "\t# %s khối\n"
 4015 #~ "\n"
 4016 
 4017 #~ msgid "range of the form `[%c-%c]' is locale dependent"
 4018 #~ msgstr "vùng của dạng thức “[%c-%c]” phụ thuộc vào vị trí"
 4019 
 4020 #~ msgid "reference to uninitialized element `%s[\"%.*s\"]'"
 4021 #~ msgstr "tham chiếu đến phần tử chưa khởi tạo “%s[”%.*s”]”"
 4022 
 4023 #~ msgid "subscript of array `%s' is null string"
 4024 #~ msgstr "chữ in dưới mảng “%s” là chuỗi rỗng"
 4025 
 4026 #~ msgid "%s: empty (null)\n"
 4027 #~ msgstr "%s: rỗng (vô giá trị)\n"
 4028 
 4029 #~ msgid "%s: empty (zero)\n"
 4030 #~ msgstr "%s: rỗng (số không)\n"
 4031 
 4032 #~ msgid "%s: table_size = %d, array_size = %d\n"
 4033 #~ msgstr "%s: cỡ_bảng = %d, cỡ_mảng = %d\n"
 4034 
 4035 #~ msgid "%s: array_ref to %s\n"
 4036 #~ msgstr "%s: “array_ref” (mảng tham chiếu) đến “%s”\n"
 4037 
 4038 #~ msgid "`nextfile' is a gawk extension"
 4039 #~ msgstr "“nextfile” (tập tin kế tiếp) là một phần mở rộng gawk"
 4040 
 4041 #~ msgid "`delete array' is a gawk extension"
 4042 #~ msgstr "“delete array” (xóa mảng) là một phần mở rộng gawk"
 4043 
 4044 #~ msgid "use of non-array as array"
 4045 #~ msgstr "việc dùng cái khác mảng như là mảng"
 4046 
 4047 #~ msgid "`%s' is a Bell Labs extension"
 4048 #~ msgstr "“%s” là một phần mở rộng của Bell Labs (Phòng thí nghiệm Bell)"
 4049 
 4050 #~ msgid "or(%lf, %lf): negative values will give strange results"
 4051 #~ msgstr "or(%lf, %lf): (hoặc) giá trị âm sẽ gây ra kết quả lạ"
 4052 
 4053 #~ msgid "or(%lf, %lf): fractional values will be truncated"
 4054 #~ msgstr "or(%lf, %lf): (hoặc) giá trị thuộc phân số sẽ bị xén ngắn"
 4055 
 4056 #~ msgid "xor: received non-numeric first argument"
 4057 #~ msgstr "xor: (không hoặc) đã nhận đối số thứ nhất khác thuộc số"
 4058 
 4059 #~ msgid "xor: received non-numeric second argument"
 4060 #~ msgstr "xor: đã nhận đối số thứ hai khác thuộc số"
 4061 
 4062 #~ msgid "xor(%lf, %lf): fractional values will be truncated"
 4063 #~ msgstr "xor(%lf, %lf): (không hoặc) giá trị thuộc phân số sẽ bị xén ngắn"
 4064 
 4065 #~ msgid "can't use function name `%s' as variable or array"
 4066 #~ msgstr "không thể dùng tên hàm “%s” như là biến hay mảng"
 4067 
 4068 #~ msgid "assignment used in conditional context"
 4069 #~ msgstr "điều gán được dùng trong ngữ cảnh điều kiện"
 4070 
 4071 #~ msgid "statement has no effect"
 4072 #~ msgstr "câu không có tác dụng"
 4073 
 4074 #~ msgid ""
 4075 #~ "for loop: array `%s' changed size from %ld to %ld during loop execution"
 4076 #~ msgstr ""
 4077 #~ "cho loop: (cho vòng lặp) mảng “%s” đã thay đổi kích thước từ %ld đến %ld "
 4078 #~ "trong khi thực hiện vòng lặp"
 4079 
 4080 #~ msgid "function called indirectly through `%s' does not exist"
 4081 #~ msgstr "hàm được gọi gián tiếp thông qua “%s” không tồn tại"
 4082 
 4083 #~ msgid "function `%s' not defined"
 4084 #~ msgstr "chưa định nghĩa hàm “%s”"