"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "gawk-5.1.0/po/pl.po" (14 Apr 2020, 119477 Bytes) of package /linux/misc/gawk-5.1.0.tar.xz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) PO translation source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 # Polish translations for GNU AWK package.
  2 # Copyright (C) 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 Free Software Foundation, Inc.
  3 # This file is distributed under the same license as the gawk package.
  4 #
  5 # Wojciech Polak <polak@gnu.org>, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
  6 # additional help by Sergey Poznyakoff <gray@gnu.org>, 2003.
  7 #
  8 msgid ""
  9 msgstr ""
  10 "Project-Id-Version: gawk 4.1.0b\n"
  11 "Report-Msgid-Bugs-To: bug-gawk@gnu.org\n"
  12 "POT-Creation-Date: 2020-04-14 14:48+0300\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2014-03-22 17:49+0100\n"
  14 "Last-Translator: Wojciech Polak <polak@gnu.org>\n"
  15 "Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
  16 "Language: pl\n"
  17 "MIME-Version: 1.0\n"
  18 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  19 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  20 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
  21 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
  22 
  23 #: array.c:248
  24 #, c-format
  25 msgid "from %s"
  26 msgstr "od %s"
  27 
  28 #: array.c:349
  29 msgid "attempt to use a scalar value as array"
  30 msgstr "próba użycia wartości skalarnej jako tablicy"
  31 
  32 #: array.c:351
  33 #, c-format
  34 msgid "attempt to use scalar parameter `%s' as an array"
  35 msgstr "próba użycia parametru `%s' skalaru jako tablicy"
  36 
  37 #: array.c:354
  38 #, c-format
  39 msgid "attempt to use scalar `%s' as an array"
  40 msgstr "próba użycia skalaru `%s' jako tablicy"
  41 
  42 #: array.c:401 array.c:568 builtin.c:89 builtin.c:1688 builtin.c:1734
  43 #: builtin.c:1747 builtin.c:2242 builtin.c:2269 eval.c:1151 eval.c:1155
  44 #: eval.c:1530
  45 #, c-format
  46 msgid "attempt to use array `%s' in a scalar context"
  47 msgstr "próba użycia tablicy `%s' w kontekście skalaru"
  48 
  49 #: array.c:575
  50 #, fuzzy, c-format
  51 msgid "delete: index `%.*s' not in array `%s'"
  52 msgstr "delete: indeks `%s' nie jest w tablicy `%s'"
  53 
  54 #: array.c:589
  55 #, c-format
  56 msgid "attempt to use scalar `%s[\"%.*s\"]' as an array"
  57 msgstr "próba użycia skalaru `%s[\"%.*s\"]' jako tablicy"
  58 
  59 #: array.c:783 array.c:831
  60 #, fuzzy, c-format
  61 msgid "%s: first argument is not an array"
  62 msgstr "asort: pierwszy argument nie jest tablicą"
  63 
  64 #: array.c:824
  65 #, fuzzy, c-format
  66 msgid "%s: second argument is not an array"
  67 msgstr "split: drugi argument nie jest tablicą"
  68 
  69 #: array.c:835
  70 #, fuzzy, c-format
  71 msgid "%s: first argument cannot be SYMTAB"
  72 msgstr "asort: pierwszy argument nie jest tablicą"
  73 
  74 #: array.c:838
  75 #, fuzzy, c-format
  76 msgid "%s: first argument cannot be FUNCTAB"
  77 msgstr "asort: pierwszy argument nie jest tablicą"
  78 
  79 #: array.c:844
  80 #, fuzzy, c-format
  81 msgid "%s: cannot use a subarray of first argument for second argument"
  82 msgstr ""
  83 "asort: nie można użyć podtablicy pierwszego argumentu dla drugiego argumentu"
  84 
  85 #: array.c:849
  86 #, fuzzy, c-format
  87 msgid "%s: cannot use a subarray of second argument for first argument"
  88 msgstr ""
  89 "asort: nie można użyć podtablicy drugiego argumentu dla pierwszego argumentu"
  90 
  91 #: array.c:1355
  92 #, c-format
  93 msgid "`%s' is invalid as a function name"
  94 msgstr "nieprawidłowa nazwa funkcji `%s'"
  95 
  96 #: array.c:1359
  97 #, c-format
  98 msgid "sort comparison function `%s' is not defined"
  99 msgstr "funkcja porównująca w sortowaniu `%s' nie została zdefiniowna"
 100 
 101 #: awkgram.y:275
 102 #, c-format
 103 msgid "%s blocks must have an action part"
 104 msgstr "%s bloków musi posiadać część dotyczącą akcji"
 105 
 106 #: awkgram.y:278
 107 msgid "each rule must have a pattern or an action part"
 108 msgstr "każda reguła musi posiadać wzorzec lub część dotyczącą akcji"
 109 
 110 #: awkgram.y:419 awkgram.y:431
 111 msgid "old awk does not support multiple `BEGIN' or `END' rules"
 112 msgstr "stary awk nie wspiera wielokrotnych reguł `BEGIN' lub `END'"
 113 
 114 #: awkgram.y:484
 115 #, c-format
 116 msgid "`%s' is a built-in function, it cannot be redefined"
 117 msgstr ""
 118 "`%s' jest funkcją wbudowaną, więc nie może zostać ponownie zdefiniowana"
 119 
 120 #: awkgram.y:548
 121 msgid "regexp constant `//' looks like a C++ comment, but is not"
 122 msgstr ""
 123 "stałe wyrażenie regularne `//' wygląda jak komentarz C++, ale nim nie jest"
 124 
 125 #: awkgram.y:552
 126 #, c-format
 127 msgid "regexp constant `/%s/' looks like a C comment, but is not"
 128 msgstr ""
 129 "stałe wyrażenie regularne `/%s/' wygląda jak komentarz C, ale nim nie jest"
 130 
 131 #: awkgram.y:679
 132 #, c-format
 133 msgid "duplicate case values in switch body: %s"
 134 msgstr "powielone wartości case w ciele switch: %s"
 135 
 136 #: awkgram.y:700
 137 msgid "duplicate `default' detected in switch body"
 138 msgstr "wykryto powielony `default' w ciele switch"
 139 
 140 #: awkgram.y:1036 awkgram.y:4463
 141 msgid "`break' is not allowed outside a loop or switch"
 142 msgstr "instrukcja `break' poza pętlą lub switch'em jest niedozwolona"
 143 
 144 #: awkgram.y:1046 awkgram.y:4455
 145 msgid "`continue' is not allowed outside a loop"
 146 msgstr "instrukcja `continue' poza pętlą jest niedozwolona"
 147 
 148 #: awkgram.y:1057
 149 #, c-format
 150 msgid "`next' used in %s action"
 151 msgstr "`next' użyty w akcji %s"
 152 
 153 #: awkgram.y:1068
 154 #, c-format
 155 msgid "`nextfile' used in %s action"
 156 msgstr "`nextfile' użyty w akcji %s"
 157 
 158 #: awkgram.y:1096
 159 msgid "`return' used outside function context"
 160 msgstr "`return' użyty poza kontekstem funkcji"
 161 
 162 #: awkgram.y:1169
 163 msgid "plain `print' in BEGIN or END rule should probably be `print \"\"'"
 164 msgstr ""
 165 "zwykły `print' w regułach BEGIN lub END powinien prawdopodobnie być jako "
 166 "`print \"\"'"
 167 
 168 #: awkgram.y:1239 awkgram.y:1288
 169 msgid "`delete' is not allowed with SYMTAB"
 170 msgstr "`delete' nie jest dozwolony z SYMTAB"
 171 
 172 #: awkgram.y:1241 awkgram.y:1290
 173 msgid "`delete' is not allowed with FUNCTAB"
 174 msgstr "`delete' nie jest dozwolony z FUNCTAB"
 175 
 176 #: awkgram.y:1275 awkgram.y:1279
 177 msgid "`delete(array)' is a non-portable tawk extension"
 178 msgstr "`delete(tablica)' jest nieprzenośnym rozszerzeniem tawk"
 179 
 180 #: awkgram.y:1415
 181 msgid "multistage two-way pipelines don't work"
 182 msgstr "wieloetapowe dwukierunkowe linie potokowe nie działają"
 183 
 184 #: awkgram.y:1417
 185 msgid "concatenation as I/O `>' redirection target is ambiguous"
 186 msgstr ""
 187 
 188 #: awkgram.y:1623
 189 msgid "regular expression on right of assignment"
 190 msgstr "wyrażanie regularne po prawej stronie przypisania"
 191 
 192 #: awkgram.y:1638 awkgram.y:1651
 193 msgid "regular expression on left of `~' or `!~' operator"
 194 msgstr "wyrażenie regularne po lewej stronie operatora `~' lub `!~'"
 195 
 196 #: awkgram.y:1668 awkgram.y:1818
 197 msgid "old awk does not support the keyword `in' except after `for'"
 198 msgstr ""
 199 "stary awk nie wspiera słowa kluczowego `in', z wyjątkiem po słowie `for'"
 200 
 201 #: awkgram.y:1678
 202 msgid "regular expression on right of comparison"
 203 msgstr "wyrażenie regularne po prawej stronie porównania"
 204 
 205 #: awkgram.y:1797
 206 #, c-format
 207 msgid "non-redirected `getline' invalid inside `%s' rule"
 208 msgstr ""
 209 "komenda `getline' bez przekierowania jest nieprawidłowa wewnątrz reguły `%s'"
 210 
 211 #: awkgram.y:1800
 212 msgid "non-redirected `getline' undefined inside END action"
 213 msgstr ""
 214 "komenda `getline' bez przekierowania nie jest zdefiniowana wewnątrz akcji END"
 215 
 216 #: awkgram.y:1820
 217 msgid "old awk does not support multidimensional arrays"
 218 msgstr "stary awk nie wspiera wielowymiarowych tablic"
 219 
 220 #: awkgram.y:1923
 221 msgid "call of `length' without parentheses is not portable"
 222 msgstr "wywołanie `length' bez nawiasów jest nieprzenośne"
 223 
 224 #: awkgram.y:1997
 225 msgid "indirect function calls are a gawk extension"
 226 msgstr "pośrednie wywołania funkcji są rozszerzeniem gawk"
 227 
 228 #: awkgram.y:2010
 229 #, fuzzy, c-format
 230 msgid "cannot use special variable `%s' for indirect function call"
 231 msgstr ""
 232 "nie można użyć specjalnej zmiennej `%s' do pośredniego wywołania funkcji"
 233 
 234 #: awkgram.y:2043
 235 #, fuzzy, c-format
 236 msgid "attempt to use non-function `%s' in function call"
 237 msgstr "próba użycia funkcji `%s' jako tablicy"
 238 
 239 #: awkgram.y:2108
 240 msgid "invalid subscript expression"
 241 msgstr "nieprawidłowe wyrażenie indeksowe"
 242 
 243 #: awkgram.y:2481 awkgram.y:2501 gawkapi.c:273 gawkapi.c:290 msg.c:137
 244 msgid "warning: "
 245 msgstr "ostrzeżenie: "
 246 
 247 #: awkgram.y:2499 gawkapi.c:245 gawkapi.c:288 msg.c:169
 248 msgid "fatal: "
 249 msgstr "fatalny błąd: "
 250 
 251 #: awkgram.y:2552
 252 msgid "unexpected newline or end of string"
 253 msgstr "niespodziewany znak nowego wiersza lub końca łańcucha"
 254 
 255 #: awkgram.y:2573
 256 msgid ""
 257 "source files / command-line arguments must contain complete functions or "
 258 "rules"
 259 msgstr ""
 260 
 261 #: awkgram.y:2855 awkgram.y:2933 awkgram.y:3171 debug.c:536 debug.c:552
 262 #: debug.c:2829 debug.c:5195
 263 #, fuzzy, c-format
 264 msgid "cannot open source file `%s' for reading: %s"
 265 msgstr "nie można otworzyć pliku źródłowego `%s' do czytania (%s)"
 266 
 267 #: awkgram.y:2856 awkgram.y:2993
 268 #, fuzzy, c-format
 269 msgid "cannot open shared library `%s' for reading: %s"
 270 msgstr "nie można otworzyć współdzielonej biblioteki `%s' do czytania (%s)"
 271 
 272 #: awkgram.y:2858 awkgram.y:2934 awkgram.y:2994 builtin.c:150 debug.c:5346
 273 msgid "reason unknown"
 274 msgstr "nieznany powód"
 275 
 276 #: awkgram.y:2867 awkgram.y:2891
 277 #, fuzzy, c-format
 278 msgid "cannot include `%s' and use it as a program file"
 279 msgstr "nie można dołączyć `%s' i używać go jako pliku programu"
 280 
 281 #: awkgram.y:2880
 282 #, c-format
 283 msgid "already included source file `%s'"
 284 msgstr "plik źródłowy `%s' jest już załączony"
 285 
 286 #: awkgram.y:2881
 287 #, c-format
 288 msgid "already loaded shared library `%s'"
 289 msgstr "biblioteka współdzielona jest już załadowana `%s'"
 290 
 291 #: awkgram.y:2918
 292 msgid "@include is a gawk extension"
 293 msgstr "@include jest rozszerzeniem gawk"
 294 
 295 #: awkgram.y:2924
 296 msgid "empty filename after @include"
 297 msgstr "pusta nazwa pliku po @include"
 298 
 299 #: awkgram.y:2973
 300 msgid "@load is a gawk extension"
 301 msgstr "@load jest rozszerzeniem gawk"
 302 
 303 #: awkgram.y:2980
 304 msgid "empty filename after @load"
 305 msgstr "pusta nazwa pliku po @load"
 306 
 307 #: awkgram.y:3123
 308 msgid "empty program text on command line"
 309 msgstr "pusty tekst programu w linii poleceń"
 310 
 311 #: awkgram.y:3239 debug.c:461 debug.c:619
 312 #, fuzzy, c-format
 313 msgid "cannot read source file `%s': %s"
 314 msgstr "nie można odczytać pliku źródłowego `%s' (%s)"
 315 
 316 #: awkgram.y:3250
 317 #, c-format
 318 msgid "source file `%s' is empty"
 319 msgstr "plik źródłowy `%s' jest pusty"
 320 
 321 #: awkgram.y:3310
 322 #, fuzzy, c-format
 323 msgid "error: invalid character '\\%03o' in source code"
 324 msgstr "nieprawidłowy znak w komendzie"
 325 
 326 #: awkgram.y:3537
 327 msgid "source file does not end in newline"
 328 msgstr "plik źródłowy nie posiada na końcu znaku nowego wiersza"
 329 
 330 #: awkgram.y:3658
 331 msgid "unterminated regexp ends with `\\' at end of file"
 332 msgstr ""
 333 "niezakończone prawidłowo wyrażenie regularne kończy się znakiem `\\' na "
 334 "końcu pliku"
 335 
 336 #: awkgram.y:3685
 337 #, c-format
 338 msgid "%s: %d: tawk regex modifier `/.../%c' doesn't work in gawk"
 339 msgstr ""
 340 "%s: %d: modyfikator wyrażenia regularnego `/.../%c' tawk nie działa w gawk"
 341 
 342 #: awkgram.y:3689
 343 #, c-format
 344 msgid "tawk regex modifier `/.../%c' doesn't work in gawk"
 345 msgstr "modyfikator wyrażenia regularnego `/.../%c' tawk nie działa w gawk"
 346 
 347 #: awkgram.y:3702
 348 msgid "unterminated regexp"
 349 msgstr "niezakończone wyrażenie regularne"
 350 
 351 #: awkgram.y:3706
 352 msgid "unterminated regexp at end of file"
 353 msgstr "niezakończone wyrażenie regularne na końcu pliku"
 354 
 355 #: awkgram.y:3795
 356 msgid "use of `\\ #...' line continuation is not portable"
 357 msgstr "użycie `\\ #...' kontynuacji linii nie jest przenośne"
 358 
 359 #: awkgram.y:3817
 360 msgid "backslash not last character on line"
 361 msgstr "backslash nie jest ostatnim znakiem w wierszu"
 362 
 363 #: awkgram.y:3864 awkgram.y:3866
 364 #, fuzzy
 365 msgid "multidimensional arrays are a gawk extension"
 366 msgstr "pośrednie wywołania funkcji są rozszerzeniem gawk"
 367 
 368 #: awkgram.y:3891 awkgram.y:3902
 369 #, fuzzy, c-format
 370 msgid "POSIX does not allow operator `%s'"
 371 msgstr "POSIX nie zezwala na operator `**'"
 372 
 373 #: awkgram.y:3893 awkgram.y:3904 awkgram.y:3939 awkgram.y:3947
 374 #, fuzzy, c-format
 375 msgid "operator `%s' is not supported in old awk"
 376 msgstr "operator `^' nie jest wspierany w starym awk"
 377 
 378 #: awkgram.y:4044 awkgram.y:4066 command.y:1187
 379 msgid "unterminated string"
 380 msgstr "niezakończony łańcuch"
 381 
 382 #: awkgram.y:4054 main.c:1218
 383 #, fuzzy
 384 msgid "POSIX does not allow physical newlines in string values"
 385 msgstr "POSIX nie zezwala na sekwencję ucieczki `\\x'"
 386 
 387 #: awkgram.y:4056 node.c:453
 388 #, fuzzy
 389 msgid "backslash string continuation is not portable"
 390 msgstr "użycie `\\ #...' kontynuacji linii nie jest przenośne"
 391 
 392 #: awkgram.y:4294
 393 #, c-format
 394 msgid "invalid char '%c' in expression"
 395 msgstr "nieprawidłowy znak '%c' w wyrażeniu"
 396 
 397 #: awkgram.y:4389
 398 #, c-format
 399 msgid "`%s' is a gawk extension"
 400 msgstr "`%s' jest rozszerzeniem gawk"
 401 
 402 #: awkgram.y:4394
 403 #, c-format
 404 msgid "POSIX does not allow `%s'"
 405 msgstr "POSIX nie zezwala na `%s'"
 406 
 407 #: awkgram.y:4402
 408 #, c-format
 409 msgid "`%s' is not supported in old awk"
 410 msgstr "`%s' nie jest wspierany w starym awk"
 411 
 412 #: awkgram.y:4500
 413 #, fuzzy
 414 msgid "`goto' considered harmful!"
 415 msgstr "`goto' uważane za szkodliwe!\n"
 416 
 417 #: awkgram.y:4569
 418 #, c-format
 419 msgid "%d is invalid as number of arguments for %s"
 420 msgstr "%d jest nieprawidłowe jako liczba argumentów dla %s"
 421 
 422 #: awkgram.y:4604
 423 #, fuzzy, c-format
 424 msgid "%s: string literal as last argument of substitute has no effect"
 425 msgstr ""
 426 "%s: literał łańcuchowy jako ostatni argument podstawienia nie ma żadnego "
 427 "efektu"
 428 
 429 #: awkgram.y:4609
 430 #, c-format
 431 msgid "%s third parameter is not a changeable object"
 432 msgstr "%s trzeci parametr nie jest zmiennym obiektem"
 433 
 434 #: awkgram.y:4713 awkgram.y:4716
 435 msgid "match: third argument is a gawk extension"
 436 msgstr "match: trzeci argument jest rozszerzeniem gawk"
 437 
 438 #: awkgram.y:4770 awkgram.y:4773
 439 msgid "close: second argument is a gawk extension"
 440 msgstr "close: drugi argument jest rozszerzeniem gawk"
 441 
 442 #: awkgram.y:4785
 443 msgid "use of dcgettext(_\"...\") is incorrect: remove leading underscore"
 444 msgstr "nieprawidłowe użycie dcgettext(_\"...\"): usuń znak podkreślenia"
 445 
 446 #: awkgram.y:4800
 447 msgid "use of dcngettext(_\"...\") is incorrect: remove leading underscore"
 448 msgstr "nieprawidłowe użycie dcngettext(_\"...\"): usuń znak podkreślenia"
 449 
 450 #: awkgram.y:4819
 451 msgid "index: regexp constant as second argument is not allowed"
 452 msgstr "index: stały regexp jako drugi argument nie jest dozwolony"
 453 
 454 #: awkgram.y:4872
 455 #, c-format
 456 msgid "function `%s': parameter `%s' shadows global variable"
 457 msgstr "funkcja `%s': parametr `%s' zasłania globalną zmienną"
 458 
 459 #: awkgram.y:4921 debug.c:4179 debug.c:4222 debug.c:5344 profile.c:110
 460 #, c-format
 461 msgid "could not open `%s' for writing: %s"
 462 msgstr "nie można otworzyć `%s' do zapisu: %s"
 463 
 464 #: awkgram.y:4922
 465 msgid "sending variable list to standard error"
 466 msgstr "wysyłanie listy zmiennych na standardowe wyjście diagnostyczne"
 467 
 468 #: awkgram.y:4930
 469 #, fuzzy, c-format
 470 msgid "%s: close failed: %s"
 471 msgstr "%s: zamknięcie nie powiodło się (%s)"
 472 
 473 #: awkgram.y:4955
 474 msgid "shadow_funcs() called twice!"
 475 msgstr "shadow_funcs() wywołana podwójnie!"
 476 
 477 #: awkgram.y:4963
 478 msgid "there were shadowed variables."
 479 msgstr "wystąpiły przykryte zmienne."
 480 
 481 #: awkgram.y:5040
 482 #, c-format
 483 msgid "function name `%s' previously defined"
 484 msgstr "nazwa funkcji `%s' została zdefiniowana poprzednio"
 485 
 486 #: awkgram.y:5091
 487 #, fuzzy, c-format
 488 msgid "function `%s': cannot use function name as parameter name"
 489 msgstr "funkcja `%s': nie można użyć nazwy funkcji jako nazwy parametru"
 490 
 491 #: awkgram.y:5094
 492 #, fuzzy, c-format
 493 msgid "function `%s': cannot use special variable `%s' as a function parameter"
 494 msgstr ""
 495 "funkcja `%s': nie można użyć specjalnej zmiennej `%s' jako parametru funkcji"
 496 
 497 #: awkgram.y:5098
 498 #, fuzzy, c-format
 499 msgid "function `%s': parameter `%s' cannot contain a namespace"
 500 msgstr "funkcja `%s': parametr `%s' zasłania globalną zmienną"
 501 
 502 #: awkgram.y:5105
 503 #, c-format
 504 msgid "function `%s': parameter #%d, `%s', duplicates parameter #%d"
 505 msgstr "funkcja `%s': parametr #%d, `%s', powiela parametr #%d"
 506 
 507 #: awkgram.y:5194
 508 #, c-format
 509 msgid "function `%s' called but never defined"
 510 msgstr "funkcja `%s' została wywołana, ale nigdy nie została zdefiniowana"
 511 
 512 #: awkgram.y:5198
 513 #, c-format
 514 msgid "function `%s' defined but never called directly"
 515 msgstr ""
 516 "funkcja `%s' została zdefiniowana, ale nigdy nie została wywołana "
 517 "bezpośrednio"
 518 
 519 #: awkgram.y:5230
 520 #, c-format
 521 msgid "regexp constant for parameter #%d yields boolean value"
 522 msgstr "stałe wyrażenie regularne dla parametru #%d daje wartość logiczną"
 523 
 524 #: awkgram.y:5245
 525 #, c-format
 526 msgid ""
 527 "function `%s' called with space between name and `(',\n"
 528 "or used as a variable or an array"
 529 msgstr ""
 530 "funkcja `%s' została wywołana z białymi znakami pomiędzy jej nazwą a znakiem "
 531 "`(',\n"
 532 "lub użyta jako zmienna lub jako tablica"
 533 
 534 #: awkgram.y:5454
 535 msgid "division by zero attempted"
 536 msgstr "próba dzielenia przez zero"
 537 
 538 #: awkgram.y:5463
 539 #, c-format
 540 msgid "division by zero attempted in `%%'"
 541 msgstr "próba dzielenia przez zero w `%%'"
 542 
 543 #: awkgram.y:5802
 544 msgid ""
 545 "cannot assign a value to the result of a field post-increment expression"
 546 msgstr "nie można przypisać wartości do wyniku tego wyrażenia"
 547 
 548 #: awkgram.y:5805
 549 #, c-format
 550 msgid "invalid target of assignment (opcode %s)"
 551 msgstr "nieprawidłowy cel przypisania (opcode %s)"
 552 
 553 #: awkgram.y:6697
 554 #, c-format
 555 msgid "identifier %s: qualified names not allowed in traditional / POSIX mode"
 556 msgstr ""
 557 
 558 #: awkgram.y:6702
 559 #, c-format
 560 msgid "identifier %s: namespace separator is two colons, not one"
 561 msgstr ""
 562 
 563 #: awkgram.y:6708
 564 #, c-format
 565 msgid "qualified identifier `%s' is badly formed"
 566 msgstr ""
 567 
 568 #: awkgram.y:6715
 569 #, c-format
 570 msgid ""
 571 "identifier `%s': namespace separator can only appear once in a qualified name"
 572 msgstr ""
 573 
 574 #: awkgram.y:6764 awkgram.y:6815
 575 #, c-format
 576 msgid "using reserved identifier `%s' as a namespace is not allowed"
 577 msgstr ""
 578 
 579 #: awkgram.y:6771 awkgram.y:6781
 580 #, c-format
 581 msgid ""
 582 "using reserved identifier `%s' as second component of a qualified name is "
 583 "not allowed"
 584 msgstr ""
 585 
 586 #: awkgram.y:6799
 587 #, fuzzy
 588 msgid "@namespace is a gawk extension"
 589 msgstr "@include jest rozszerzeniem gawk"
 590 
 591 #: awkgram.y:6806
 592 #, c-format
 593 msgid "namespace name `%s' must meet identifier naming rules"
 594 msgstr ""
 595 
 596 #: builtin.c:144
 597 #, fuzzy, c-format
 598 msgid "%s to \"%s\" failed: %s"
 599 msgstr "%s do \"%s\" nie powiódł się (%s)"
 600 
 601 #: builtin.c:148
 602 msgid "standard output"
 603 msgstr "standardowe wyjście"
 604 
 605 #: builtin.c:149
 606 #, fuzzy
 607 msgid "standard error"
 608 msgstr "standardowe wyjście"
 609 
 610 #: builtin.c:163 builtin.c:493 builtin.c:583 builtin.c:1797 builtin.c:2519
 611 #: builtin.c:2535 builtin.c:2649 builtin.c:3606 mpfr.c:707
 612 #, c-format
 613 msgid "%s: received non-numeric argument"
 614 msgstr "%s: otrzymano argument, który nie jest liczbą"
 615 
 616 #: builtin.c:169
 617 #, c-format
 618 msgid "exp: argument %g is out of range"
 619 msgstr "exp: argument %g jest poza zasięgiem"
 620 
 621 #: builtin.c:246
 622 #, fuzzy, c-format
 623 msgid "fflush: cannot flush: pipe `%.*s' opened for reading, not writing"
 624 msgstr ""
 625 "fflush: nie można opróżnić: potok `%s' otwarty do czytania, a nie do zapisu"
 626 
 627 #: builtin.c:249
 628 #, fuzzy, c-format
 629 msgid "fflush: cannot flush: file `%.*s' opened for reading, not writing"
 630 msgstr ""
 631 "fflush: nie można opróżnić: plik `%s' otwarty do czytania, a nie do zapisu"
 632 
 633 #: builtin.c:260
 634 #, fuzzy, c-format
 635 msgid "fflush: cannot flush file `%.*s': %s"
 636 msgstr ""
 637 "fflush: nie można opróżnić: plik `%s' otwarty do czytania, a nie do zapisu"
 638 
 639 #: builtin.c:265
 640 #, fuzzy, c-format
 641 msgid "fflush: cannot flush: two-way pipe `%.*s' has closed write end"
 642 msgstr ""
 643 "fflush: nie można opróżnić: potok `%s' otwarty do czytania, a nie do zapisu"
 644 
 645 #: builtin.c:271
 646 #, fuzzy, c-format
 647 msgid "fflush: `%.*s' is not an open file, pipe or co-process"
 648 msgstr "fflush: `%s' nie jest ani otwartym plikiem, ani potokiem, ani procesem"
 649 
 650 #: builtin.c:378 builtin.c:2034
 651 #, fuzzy, c-format
 652 msgid "%s: received non-string first argument"
 653 msgstr "index: otrzymano pierwszy argument, który nie jest łańcuchem"
 654 
 655 #: builtin.c:380
 656 #, fuzzy, c-format
 657 msgid "%s: received non-string second argument"
 658 msgstr "index: otrzymano drugi argument, który nie jest łańcuchem"
 659 
 660 #: builtin.c:532
 661 msgid "length: received array argument"
 662 msgstr "length: otrzymano argument, który jest tablicą"
 663 
 664 #: builtin.c:535
 665 msgid "`length(array)' is a gawk extension"
 666 msgstr "`length(tablica)' jest rozszerzeniem gawk"
 667 
 668 #: builtin.c:554 builtin.c:2124 builtin.c:2182 builtin.c:2434 builtin.c:2465
 669 #, fuzzy, c-format
 670 msgid "%s: received non-string argument"
 671 msgstr "system: otrzymano argument, który nie jest łańcuchem"
 672 
 673 #: builtin.c:586 builtin.c:1801
 674 #, fuzzy, c-format
 675 msgid "%s: received negative argument %g"
 676 msgstr "log: otrzymano ujemny argument %g"
 677 
 678 #: builtin.c:786 builtin.c:791 builtin.c:944
 679 msgid "fatal: must use `count$' on all formats or none"
 680 msgstr "fatal: należy użyć `count$' we wszystkich formatach lub nic"
 681 
 682 #: builtin.c:863
 683 #, c-format
 684 msgid "field width is ignored for `%%' specifier"
 685 msgstr "szerokość pola jest ignorowana dla specyfikatora `%%'"
 686 
 687 #: builtin.c:865
 688 #, c-format
 689 msgid "precision is ignored for `%%' specifier"
 690 msgstr "precyzja jest ignorowana dla specyfikatora `%%'"
 691 
 692 #: builtin.c:867
 693 #, c-format
 694 msgid "field width and precision are ignored for `%%' specifier"
 695 msgstr "szerokość pola i precyzja są ignorowane dla specyfikatora `%%'"
 696 
 697 #: builtin.c:918
 698 msgid "fatal: `$' is not permitted in awk formats"
 699 msgstr "fatal: `$' jest niedozwolony w formatach awk"
 700 
 701 #: builtin.c:927
 702 #, fuzzy
 703 msgid "fatal: argument index with `$' must be > 0"
 704 msgstr "fatal: argument count z `$' musi być > 0"
 705 
 706 #: builtin.c:931
 707 #, fuzzy, c-format
 708 msgid ""
 709 "fatal: argument index %ld greater than total number of supplied arguments"
 710 msgstr ""
 711 "fatal: argument count %ld większy niż całkowita suma argumentów dostarczonych"
 712 
 713 #: builtin.c:935
 714 msgid "fatal: `$' not permitted after period in format"
 715 msgstr "fatal: `$' jest niedozwolony po kropce w formacie"
 716 
 717 #: builtin.c:954
 718 msgid "fatal: no `$' supplied for positional field width or precision"
 719 msgstr "fatal: brak `$' dla pozycyjnej szerokości pola lub precyzji"
 720 
 721 #: builtin.c:1024
 722 msgid "`l' is meaningless in awk formats; ignored"
 723 msgstr "`l' jest bezsensowny w formatach awk; zignorowany"
 724 
 725 #: builtin.c:1028
 726 msgid "fatal: `l' is not permitted in POSIX awk formats"
 727 msgstr "fatal: `l' jest niedozwolony w formatach POSIX awk"
 728 
 729 #: builtin.c:1041
 730 msgid "`L' is meaningless in awk formats; ignored"
 731 msgstr "`L' jest bezsensowny w formatach awk; zignorowany"
 732 
 733 #: builtin.c:1045
 734 msgid "fatal: `L' is not permitted in POSIX awk formats"
 735 msgstr "fatal: `L' jest niedozwolony w formatach POSIX awk"
 736 
 737 #: builtin.c:1058
 738 msgid "`h' is meaningless in awk formats; ignored"
 739 msgstr "`h' jest bezsensowny w formatach awk; zignorowany"
 740 
 741 #: builtin.c:1062
 742 msgid "fatal: `h' is not permitted in POSIX awk formats"
 743 msgstr "fatal: `h' jest niedozwolony w formatach POSIX awk"
 744 
 745 #: builtin.c:1092
 746 #, fuzzy, c-format
 747 msgid "[s]printf: value %g is too big for %%c format"
 748 msgstr "[s]printf: wartość %g jest poza zasięgiem dla formatu `%%%c'"
 749 
 750 #: builtin.c:1105
 751 #, fuzzy, c-format
 752 msgid "[s]printf: value %g is not a valid wide character"
 753 msgstr "[s]printf: wartość %g jest poza zasięgiem dla formatu `%%%c'"
 754 
 755 #: builtin.c:1497
 756 #, c-format
 757 msgid "[s]printf: value %g is out of range for `%%%c' format"
 758 msgstr "[s]printf: wartość %g jest poza zasięgiem dla formatu `%%%c'"
 759 
 760 #: builtin.c:1505
 761 #, fuzzy, c-format
 762 msgid "[s]printf: value %s is out of range for `%%%c' format"
 763 msgstr "[s]printf: wartość %g jest poza zasięgiem dla formatu `%%%c'"
 764 
 765 #: builtin.c:1530
 766 #, c-format
 767 msgid "%%%c format is POSIX standard but not portable to other awks"
 768 msgstr ""
 769 
 770 #: builtin.c:1630
 771 #, c-format
 772 msgid "ignoring unknown format specifier character `%c': no argument converted"
 773 msgstr ""
 774 "pominięcie nieznanego formatu specyfikatora znaku `%c': nie skonwertowano "
 775 "argumentu"
 776 
 777 #: builtin.c:1635
 778 msgid "fatal: not enough arguments to satisfy format string"
 779 msgstr ""
 780 "fatal: brak wystarczającej liczby argumentów, aby zaspokoić łańcuch "
 781 "formatujący"
 782 
 783 #: builtin.c:1637
 784 msgid "^ ran out for this one"
 785 msgstr "zabrakło ^"
 786 
 787 #: builtin.c:1644
 788 msgid "[s]printf: format specifier does not have control letter"
 789 msgstr "[s]printf: specyfikator formatu nie posiada kontrolnej litery"
 790 
 791 #: builtin.c:1647
 792 msgid "too many arguments supplied for format string"
 793 msgstr "zbyt dużo podanych argumentów w łańcuchu formatującym"
 794 
 795 #: builtin.c:1707
 796 msgid "sprintf: no arguments"
 797 msgstr "sprintf: brak argumentów"
 798 
 799 #: builtin.c:1730 builtin.c:1741
 800 msgid "printf: no arguments"
 801 msgstr "printf: brak argumentów"
 802 
 803 #: builtin.c:1756
 804 msgid "printf: attempt to write to closed write end of two-way pipe"
 805 msgstr ""
 806 
 807 #: builtin.c:1832
 808 #, c-format
 809 msgid "substr: length %g is not >= 1"
 810 msgstr "substr: długość %g nie jest >= 1"
 811 
 812 #: builtin.c:1834
 813 #, c-format
 814 msgid "substr: length %g is not >= 0"
 815 msgstr "substr: długość %g nie jest >= 0"
 816 
 817 #: builtin.c:1848
 818 #, c-format
 819 msgid "substr: non-integer length %g will be truncated"
 820 msgstr "substr: długość %g, która nie jest liczbą całkowitą, zostanie obcięta"
 821 
 822 #: builtin.c:1853
 823 #, c-format
 824 msgid "substr: length %g too big for string indexing, truncating to %g"
 825 msgstr "substr: długość %g zbyt duża dla indeksu łańcucha, obcinanie do %g"
 826 
 827 #: builtin.c:1865
 828 #, c-format
 829 msgid "substr: start index %g is invalid, using 1"
 830 msgstr "substr: początkowy indeks %g jest nieprawidłowy, nastąpi użycie 1"
 831 
 832 #: builtin.c:1870
 833 #, c-format
 834 msgid "substr: non-integer start index %g will be truncated"
 835 msgstr ""
 836 "substr: początkowy indeks %g, który nie jest liczbą całkowitą, zostanie "
 837 "obcięty"
 838 
 839 #: builtin.c:1893
 840 msgid "substr: source string is zero length"
 841 msgstr "substr: łańcuch źródłowy ma zerową długość"
 842 
 843 #: builtin.c:1907
 844 #, c-format
 845 msgid "substr: start index %g is past end of string"
 846 msgstr "substr: początkowy indeks %g leży poza końcem łańcucha"
 847 
 848 #: builtin.c:1915
 849 #, c-format
 850 msgid ""
 851 "substr: length %g at start index %g exceeds length of first argument (%lu)"
 852 msgstr ""
 853 "substr: długość %g zaczynając od %g przekracza długość pierwszego argumentu "
 854 "(%lu)"
 855 
 856 #: builtin.c:1988
 857 msgid "strftime: format value in PROCINFO[\"strftime\"] has numeric type"
 858 msgstr ""
 859 "strftime: wartość formatu w PROCINFO[\"strftime\"] posiada typ numeryczny"
 860 
 861 #: builtin.c:2008 builtin.c:2500 builtin.c:3438 builtin.c:3477 builtin.c:4032
 862 #, fuzzy, c-format
 863 msgid "%s: received non-numeric second argument"
 864 msgstr "or: otrzymano drugi argument, który nie jest liczbą"
 865 
 866 #: builtin.c:2018
 867 msgid "strftime: second argument less than 0 or too big for time_t"
 868 msgstr "strftime: drugi argument mniejszy od 0 lub zbyt duży dla time_t"
 869 
 870 #: builtin.c:2025
 871 #, fuzzy
 872 msgid "strftime: second argument out of range for time_t"
 873 msgstr "strftime: drugi argument mniejszy od 0 lub zbyt duży dla time_t"
 874 
 875 #: builtin.c:2041
 876 msgid "strftime: received empty format string"
 877 msgstr "strftime: otrzymano pusty łańcuch formatujący"
 878 
 879 #: builtin.c:2141
 880 msgid "mktime: at least one of the values is out of the default range"
 881 msgstr "mktime: przynajmniej jedna z wartości jest poza domyślnym zakresem"
 882 
 883 #: builtin.c:2177
 884 msgid "'system' function not allowed in sandbox mode"
 885 msgstr "funkcja 'system' nie jest dozwolona w trybie piaskownicy"
 886 
 887 #: builtin.c:2251 builtin.c:2326
 888 msgid "print: attempt to write to closed write end of two-way pipe"
 889 msgstr ""
 890 
 891 #: builtin.c:2349
 892 #, c-format
 893 msgid "reference to uninitialized field `$%d'"
 894 msgstr "odwołanie do niezainicjowanego pola `$%d'"
 895 
 896 #: builtin.c:2498 builtin.c:3436 builtin.c:3475 builtin.c:4030
 897 #, fuzzy, c-format
 898 msgid "%s: received non-numeric first argument"
 899 msgstr "or: otrzymano pierwszy argument, który nie jest liczbą"
 900 
 901 #: builtin.c:2680
 902 msgid "match: third argument is not an array"
 903 msgstr "match: otrzymano trzeci argument, który nie jest tablicą"
 904 
 905 #: builtin.c:2923
 906 #, fuzzy, c-format
 907 msgid "gensub: third argument `%.*s' treated as 1"
 908 msgstr "gensub: trzeci argument 0 potraktowany jako 1"
 909 
 910 #: builtin.c:3246
 911 #, fuzzy, c-format
 912 msgid "%s: can be called indirectly only with two arguments"
 913 msgstr "and: wywołano z mniej niż dwoma argumentami"
 914 
 915 #: builtin.c:3369
 916 #, fuzzy, c-format
 917 msgid "indirect call to %s requires at least two arguments"
 918 msgstr "and: wywołano z mniej niż dwoma argumentami"
 919 
 920 #: builtin.c:3444
 921 #, fuzzy, c-format
 922 msgid "lshift(%f, %f): negative values are not allowed"
 923 msgstr "lshift(%f, %f): ujemne wartości spowodują dziwne wyniki"
 924 
 925 #: builtin.c:3448
 926 #, c-format
 927 msgid "lshift(%f, %f): fractional values will be truncated"
 928 msgstr "lshift(%f, %f): ułamkowe wartości zostaną obcięte"
 929 
 930 #: builtin.c:3450
 931 #, c-format
 932 msgid "lshift(%f, %f): too large shift value will give strange results"
 933 msgstr "lshift(%f, %f): zbyt duża wartość przesunięcia spowoduje dziwne wyniki"
 934 
 935 #: builtin.c:3483
 936 #, fuzzy, c-format
 937 msgid "rshift(%f, %f): negative values are not allowed"
 938 msgstr "rshift(%f, %f): ujemne wartości spowodują dziwne wyniki"
 939 
 940 #: builtin.c:3487
 941 #, c-format
 942 msgid "rshift(%f, %f): fractional values will be truncated"
 943 msgstr "rshift(%f, %f): ułamkowe wartości zostaną obcięte"
 944 
 945 #: builtin.c:3489
 946 #, c-format
 947 msgid "rshift(%f, %f): too large shift value will give strange results"
 948 msgstr "rshift(%f, %f): zbyt duża wartość przesunięcia spowoduje dziwne wyniki"
 949 
 950 #: builtin.c:3513 builtin.c:3544 builtin.c:3574
 951 #, fuzzy, c-format
 952 msgid "%s: called with less than two arguments"
 953 msgstr "or: wywołano z mniej niż dwoma argumentami"
 954 
 955 #: builtin.c:3518 builtin.c:3549 builtin.c:3580
 956 #, fuzzy, c-format
 957 msgid "%s: argument %d is non-numeric"
 958 msgstr "or: argument %d nie jest liczbą"
 959 
 960 #: builtin.c:3522 builtin.c:3553 builtin.c:3584
 961 #, fuzzy, c-format
 962 msgid "%s: argument %d negative value %g is not allowed"
 963 msgstr "%s: argument #%d ujemna wartość %Rg spowoduje dziwne wyniki"
 964 
 965 #: builtin.c:3611
 966 #, fuzzy, c-format
 967 msgid "compl(%f): negative value is not allowed"
 968 msgstr "compl(%f): ujemne wartości spowodują dziwne wyniki"
 969 
 970 #: builtin.c:3614
 971 #, c-format
 972 msgid "compl(%f): fractional value will be truncated"
 973 msgstr "compl(%f): ułamkowe wartości zostaną obcięte"
 974 
 975 #: builtin.c:3798
 976 #, c-format
 977 msgid "dcgettext: `%s' is not a valid locale category"
 978 msgstr "dcgettext: `%s' nie jest prawidłową kategorią lokalizacji"
 979 
 980 #: builtin.c:4022 mpfr.c:1203
 981 #, fuzzy
 982 msgid "intdiv: third argument is not an array"
 983 msgstr "match: otrzymano trzeci argument, który nie jest tablicą"
 984 
 985 #: builtin.c:4041 mpfr.c:1252
 986 #, fuzzy
 987 msgid "intdiv: division by zero attempted"
 988 msgstr "próba dzielenia przez zero"
 989 
 990 #: builtin.c:4080
 991 #, fuzzy
 992 msgid "typeof: second argument is not an array"
 993 msgstr "split: drugi argument nie jest tablicą"
 994 
 995 #: builtin.c:4152
 996 #, c-format
 997 msgid ""
 998 "typeof detected invalid flags combination `%s'; please file a bug report."
 999 msgstr ""
 1000 
 1001 #: builtin.c:4172
 1002 #, fuzzy, c-format
 1003 msgid "typeof: invalid argument type `%s'"
 1004 msgstr "option: nieprawidłowy parametr - \"%s\""
 1005 
 1006 #: builtin.c:4176
 1007 #, c-format
 1008 msgid "typeof: unknown argument type `%s'"
 1009 msgstr ""
 1010 
 1011 #: cint_array.c:1268 cint_array.c:1296
 1012 #, c-format
 1013 msgid "cannot add a new file (%.*s) to ARGV in sandbox mode"
 1014 msgstr ""
 1015 
 1016 #: command.y:227
 1017 #, fuzzy, c-format
 1018 msgid "Type (g)awk statement(s). End with the command `end'\n"
 1019 msgstr "Podaj komendy (g)awk. Zakończ poleceniem \"end\"\n"
 1020 
 1021 #: command.y:291
 1022 #, c-format
 1023 msgid "invalid frame number: %d"
 1024 msgstr "nieprawidłowy numer ramki: %d"
 1025 
 1026 #: command.y:297
 1027 #, fuzzy, c-format
 1028 msgid "info: invalid option - `%s'"
 1029 msgstr "info: nieprawidłowa opcja - \"%s\""
 1030 
 1031 #: command.y:323
 1032 #, fuzzy, c-format
 1033 msgid "source: `%s': already sourced."
 1034 msgstr "source \"%s\": stanowi już źródło."
 1035 
 1036 #: command.y:328
 1037 #, fuzzy, c-format
 1038 msgid "save: `%s': command not permitted."
 1039 msgstr "save \"%s\": niedozwolona komenda."
 1040 
 1041 #: command.y:341
 1042 #, fuzzy
 1043 msgid "cannot use command `commands' for breakpoint/watchpoint commands"
 1044 msgstr "Nie można użyć polecenia `commands' dla komend breakpoint/watchpoint."
 1045 
 1046 #: command.y:343
 1047 msgid "no breakpoint/watchpoint has been set yet"
 1048 msgstr "nie ustawiono jeszcze breakpoint/watchpoint"
 1049 
 1050 #: command.y:345
 1051 msgid "invalid breakpoint/watchpoint number"
 1052 msgstr "nieprawidłowy numer breakpoint/watchpoint"
 1053 
 1054 #: command.y:350
 1055 #, c-format
 1056 msgid "Type commands for when %s %d is hit, one per line.\n"
 1057 msgstr ""
 1058 
 1059 #: command.y:352
 1060 #, fuzzy, c-format
 1061 msgid "End with the command `end'\n"
 1062 msgstr "Zakończ komendą \"end\"\n"
 1063 
 1064 #: command.y:359
 1065 msgid "`end' valid only in command `commands' or `eval'"
 1066 msgstr "`end' dozwolony jedynie dla komendy `commands' lub `eval'"
 1067 
 1068 #: command.y:369
 1069 msgid "`silent' valid only in command `commands'"
 1070 msgstr "polecenie `silent' dozwolone jedynie w komendzie `commands'"
 1071 
 1072 #: command.y:375
 1073 #, fuzzy, c-format
 1074 msgid "trace: invalid option - `%s'"
 1075 msgstr "trace: nieprawidłowa opcja - \"%s\""
 1076 
 1077 #: command.y:389
 1078 msgid "condition: invalid breakpoint/watchpoint number"
 1079 msgstr "condition: nieprawidłowy numer breakpoint/watchpoint"
 1080 
 1081 #: command.y:451
 1082 msgid "argument not a string"
 1083 msgstr "argument nie jest łańcuchem tekstowym"
 1084 
 1085 #: command.y:461 command.y:466
 1086 #, fuzzy, c-format
 1087 msgid "option: invalid parameter - `%s'"
 1088 msgstr "option: nieprawidłowy parametr - \"%s\""
 1089 
 1090 #: command.y:476
 1091 #, fuzzy, c-format
 1092 msgid "no such function - `%s'"
 1093 msgstr "brak takiej funkcji - \"%s\""
 1094 
 1095 #: command.y:533
 1096 #, fuzzy, c-format
 1097 msgid "enable: invalid option - `%s'"
 1098 msgstr "enable: nieprawidłowa opcja - \"%s\""
 1099 
 1100 #: command.y:599
 1101 #, c-format
 1102 msgid "invalid range specification: %d - %d"
 1103 msgstr "nieprawidłowy zakres specyfikacji: %d - %d"
 1104 
 1105 #: command.y:661
 1106 msgid "non-numeric value for field number"
 1107 msgstr "nienumeryczna wartość dla numeru pola"
 1108 
 1109 #: command.y:682 command.y:689
 1110 msgid "non-numeric value found, numeric expected"
 1111 msgstr "znaleziono nienumeryczną wartość, spodziewano się numerycznej"
 1112 
 1113 #: command.y:714 command.y:720
 1114 msgid "non-zero integer value"
 1115 msgstr "niezerowa wartość"
 1116 
 1117 #: command.y:819
 1118 msgid ""
 1119 "backtrace [N] - print trace of all or N innermost (outermost if N < 0) "
 1120 "frames."
 1121 msgstr ""
 1122 
 1123 #: command.y:821
 1124 msgid ""
 1125 "break [[filename:]N|function] - set breakpoint at the specified location."
 1126 msgstr ""
 1127 
 1128 #: command.y:823
 1129 msgid "clear [[filename:]N|function] - delete breakpoints previously set."
 1130 msgstr ""
 1131 
 1132 #: command.y:825
 1133 msgid ""
 1134 "commands [num] - starts a list of commands to be executed at a "
 1135 "breakpoint(watchpoint) hit."
 1136 msgstr ""
 1137 
 1138 #: command.y:827
 1139 msgid "condition num [expr] - set or clear breakpoint or watchpoint condition."
 1140 msgstr ""
 1141 
 1142 #: command.y:829
 1143 msgid "continue [COUNT] - continue program being debugged."
 1144 msgstr ""
 1145 
 1146 #: command.y:831
 1147 msgid "delete [breakpoints] [range] - delete specified breakpoints."
 1148 msgstr ""
 1149 
 1150 #: command.y:833
 1151 msgid "disable [breakpoints] [range] - disable specified breakpoints."
 1152 msgstr ""
 1153 
 1154 #: command.y:835
 1155 msgid "display [var] - print value of variable each time the program stops."
 1156 msgstr ""
 1157 
 1158 #: command.y:837
 1159 msgid "down [N] - move N frames down the stack."
 1160 msgstr ""
 1161 
 1162 #: command.y:839
 1163 msgid "dump [filename] - dump instructions to file or stdout."
 1164 msgstr ""
 1165 
 1166 #: command.y:841
 1167 msgid "enable [once|del] [breakpoints] [range] - enable specified breakpoints."
 1168 msgstr ""
 1169 
 1170 #: command.y:843
 1171 msgid "end - end a list of commands or awk statements."
 1172 msgstr ""
 1173 
 1174 #: command.y:845
 1175 msgid "eval stmt|[p1, p2, ...] - evaluate awk statement(s)."
 1176 msgstr ""
 1177 
 1178 #: command.y:847
 1179 msgid "exit - (same as quit) exit debugger."
 1180 msgstr ""
 1181 
 1182 #: command.y:849
 1183 msgid "finish - execute until selected stack frame returns."
 1184 msgstr ""
 1185 
 1186 #: command.y:851
 1187 msgid "frame [N] - select and print stack frame number N."
 1188 msgstr ""
 1189 
 1190 #: command.y:853
 1191 msgid "help [command] - print list of commands or explanation of command."
 1192 msgstr ""
 1193 
 1194 #: command.y:855
 1195 msgid "ignore N COUNT - set ignore-count of breakpoint number N to COUNT."
 1196 msgstr ""
 1197 
 1198 #: command.y:857
 1199 msgid ""
 1200 "info topic - source|sources|variables|functions|break|frame|args|locals|"
 1201 "display|watch."
 1202 msgstr ""
 1203 
 1204 #: command.y:859
 1205 msgid "list [-|+|[filename:]lineno|function|range] - list specified line(s)."
 1206 msgstr ""
 1207 
 1208 #: command.y:861
 1209 msgid "next [COUNT] - step program, proceeding through subroutine calls."
 1210 msgstr ""
 1211 
 1212 #: command.y:863
 1213 msgid ""
 1214 "nexti [COUNT] - step one instruction, but proceed through subroutine calls."
 1215 msgstr ""
 1216 
 1217 #: command.y:865
 1218 msgid "option [name[=value]] - set or display debugger option(s)."
 1219 msgstr ""
 1220 
 1221 #: command.y:867
 1222 msgid "print var [var] - print value of a variable or array."
 1223 msgstr ""
 1224 
 1225 #: command.y:869
 1226 msgid "printf format, [arg], ... - formatted output."
 1227 msgstr ""
 1228 
 1229 #: command.y:871
 1230 msgid "quit - exit debugger."
 1231 msgstr ""
 1232 
 1233 #: command.y:873
 1234 msgid "return [value] - make selected stack frame return to its caller."
 1235 msgstr ""
 1236 
 1237 #: command.y:875
 1238 msgid "run - start or restart executing program."
 1239 msgstr ""
 1240 
 1241 #: command.y:878
 1242 msgid "save filename - save commands from the session to file."
 1243 msgstr ""
 1244 
 1245 #: command.y:881
 1246 msgid "set var = value - assign value to a scalar variable."
 1247 msgstr ""
 1248 
 1249 #: command.y:883
 1250 msgid ""
 1251 "silent - suspends usual message when stopped at a breakpoint/watchpoint."
 1252 msgstr ""
 1253 
 1254 #: command.y:885
 1255 msgid "source file - execute commands from file."
 1256 msgstr ""
 1257 
 1258 #: command.y:887
 1259 msgid "step [COUNT] - step program until it reaches a different source line."
 1260 msgstr ""
 1261 
 1262 #: command.y:889
 1263 msgid "stepi [COUNT] - step one instruction exactly."
 1264 msgstr ""
 1265 
 1266 #: command.y:891
 1267 msgid "tbreak [[filename:]N|function] - set a temporary breakpoint."
 1268 msgstr ""
 1269 
 1270 #: command.y:893
 1271 msgid "trace on|off - print instruction before executing."
 1272 msgstr ""
 1273 
 1274 #: command.y:895
 1275 msgid "undisplay [N] - remove variable(s) from automatic display list."
 1276 msgstr ""
 1277 
 1278 #: command.y:897
 1279 msgid ""
 1280 "until [[filename:]N|function] - execute until program reaches a different "
 1281 "line or line N within current frame."
 1282 msgstr ""
 1283 
 1284 #: command.y:899
 1285 msgid "unwatch [N] - remove variable(s) from watch list."
 1286 msgstr ""
 1287 
 1288 #: command.y:901
 1289 msgid "up [N] - move N frames up the stack."
 1290 msgstr ""
 1291 
 1292 #: command.y:903
 1293 msgid "watch var - set a watchpoint for a variable."
 1294 msgstr ""
 1295 
 1296 #: command.y:905
 1297 msgid ""
 1298 "where [N] - (same as backtrace) print trace of all or N innermost (outermost "
 1299 "if N < 0) frames."
 1300 msgstr ""
 1301 
 1302 #: command.y:1016 debug.c:414 gawkapi.c:259 msg.c:146
 1303 #, c-format
 1304 msgid "error: "
 1305 msgstr "błąd: "
 1306 
 1307 #: command.y:1060
 1308 #, fuzzy, c-format
 1309 msgid "cannot read command: %s\n"
 1310 msgstr "nie można odczytać komendy (%s)\n"
 1311 
 1312 #: command.y:1074
 1313 #, fuzzy, c-format
 1314 msgid "cannot read command: %s"
 1315 msgstr "nie można odczytać komendy (%s)"
 1316 
 1317 #: command.y:1125
 1318 msgid "invalid character in command"
 1319 msgstr "nieprawidłowy znak w komendzie"
 1320 
 1321 #: command.y:1161
 1322 #, fuzzy, c-format
 1323 msgid "unknown command - `%.*s', try help"
 1324 msgstr "nieznana komenda - \"%.*s\", spróbuj pomoc"
 1325 
 1326 #: command.y:1231
 1327 #, c-format
 1328 msgid "%s"
 1329 msgstr "%s"
 1330 
 1331 #: command.y:1293
 1332 msgid "invalid character"
 1333 msgstr "nieprawidłowy znak"
 1334 
 1335 #: command.y:1497
 1336 #, c-format
 1337 msgid "undefined command: %s\n"
 1338 msgstr "niezdefiniowana komenda: %s\n"
 1339 
 1340 #: debug.c:257
 1341 msgid "set or show the number of lines to keep in history file."
 1342 msgstr ""
 1343 
 1344 #: debug.c:259
 1345 msgid "set or show the list command window size."
 1346 msgstr ""
 1347 
 1348 #: debug.c:261
 1349 msgid "set or show gawk output file."
 1350 msgstr ""
 1351 
 1352 #: debug.c:263
 1353 msgid "set or show debugger prompt."
 1354 msgstr ""
 1355 
 1356 #: debug.c:265
 1357 msgid "(un)set or show saving of command history (value=on|off)."
 1358 msgstr ""
 1359 
 1360 #: debug.c:267
 1361 msgid "(un)set or show saving of options (value=on|off)."
 1362 msgstr ""
 1363 
 1364 #: debug.c:269
 1365 msgid "(un)set or show instruction tracing (value=on|off)."
 1366 msgstr ""
 1367 
 1368 #: debug.c:358
 1369 msgid "program not running."
 1370 msgstr ""
 1371 
 1372 #: debug.c:466
 1373 #, c-format
 1374 msgid "source file `%s' is empty.\n"
 1375 msgstr "plik źródłowy `%s' jest pusty.\n"
 1376 
 1377 #: debug.c:493
 1378 msgid "no current source file."
 1379 msgstr "brak aktualnego pliku źródłowego."
 1380 
 1381 #: debug.c:518
 1382 #, fuzzy, c-format
 1383 msgid "cannot find source file named `%s': %s"
 1384 msgstr "nie można znaleźć pliku źródłowego `%s' (%s)"
 1385 
 1386 #: debug.c:542
 1387 #, c-format
 1388 msgid "WARNING: source file `%s' modified since program compilation.\n"
 1389 msgstr "UWAGA: plik źródłowy `%s' uległ zmianie od kompilacji programu.\n"
 1390 
 1391 #: debug.c:564
 1392 #, c-format
 1393 msgid "line number %d out of range; `%s' has %d lines"
 1394 msgstr ""
 1395 
 1396 #: debug.c:624
 1397 #, c-format
 1398 msgid "unexpected eof while reading file `%s', line %d"
 1399 msgstr "niespodziewany koniec pliku podczas czytania `%s', linia %d"
 1400 
 1401 #: debug.c:633
 1402 #, c-format
 1403 msgid "source file `%s' modified since start of program execution"
 1404 msgstr "plik źródłowy `%s' uległ zmianie od rozpoczęcia działania programu"
 1405 
 1406 #: debug.c:745
 1407 #, c-format
 1408 msgid "Current source file: %s\n"
 1409 msgstr "Aktualny plik źródłowy: %s\n"
 1410 
 1411 #: debug.c:746
 1412 #, c-format
 1413 msgid "Number of lines: %d\n"
 1414 msgstr "Ilość linii: %d\n"
 1415 
 1416 #: debug.c:753
 1417 #, c-format
 1418 msgid "Source file (lines): %s (%d)\n"
 1419 msgstr "Plik źródłowy (linie): %s (%d)\n"
 1420 
 1421 #: debug.c:767
 1422 msgid ""
 1423 "Number Disp Enabled Location\n"
 1424 "\n"
 1425 msgstr ""
 1426 "Numer Disp Enabled Lokacja\n"
 1427 "\n"
 1428 
 1429 #: debug.c:778
 1430 #, c-format
 1431 msgid "\tno of hits = %ld\n"
 1432 msgstr ""
 1433 
 1434 #: debug.c:780
 1435 #, c-format
 1436 msgid "\tignore next %ld hit(s)\n"
 1437 msgstr ""
 1438 
 1439 #: debug.c:782 debug.c:922
 1440 #, c-format
 1441 msgid "\tstop condition: %s\n"
 1442 msgstr "\tkoniec warunku: %s\n"
 1443 
 1444 #: debug.c:784 debug.c:924
 1445 msgid "\tcommands:\n"
 1446 msgstr "\tkomendy:\n"
 1447 
 1448 #: debug.c:806
 1449 #, c-format
 1450 msgid "Current frame: "
 1451 msgstr "Aktualna ramka: "
 1452 
 1453 #: debug.c:809
 1454 #, c-format
 1455 msgid "Called by frame: "
 1456 msgstr ""
 1457 
 1458 #: debug.c:813
 1459 #, c-format
 1460 msgid "Caller of frame: "
 1461 msgstr ""
 1462 
 1463 #: debug.c:831
 1464 #, c-format
 1465 msgid "None in main().\n"
 1466 msgstr ""
 1467 
 1468 #: debug.c:861
 1469 msgid "No arguments.\n"
 1470 msgstr "Brak argumentów.\n"
 1471 
 1472 #: debug.c:862
 1473 msgid "No locals.\n"
 1474 msgstr ""
 1475 
 1476 #: debug.c:870
 1477 msgid ""
 1478 "All defined variables:\n"
 1479 "\n"
 1480 msgstr ""
 1481 "Wszystkie zdefiniowane zmienne:\n"
 1482 "\n"
 1483 
 1484 #: debug.c:880
 1485 msgid ""
 1486 "All defined functions:\n"
 1487 "\n"
 1488 msgstr ""
 1489 "Wszystkie zdefiniowane funkcje:\n"
 1490 "\n"
 1491 
 1492 #: debug.c:899
 1493 msgid ""
 1494 "Auto-display variables:\n"
 1495 "\n"
 1496 msgstr ""
 1497 
 1498 #: debug.c:902
 1499 msgid ""
 1500 "Watch variables:\n"
 1501 "\n"
 1502 msgstr ""
 1503 "Obserwowane zmienne:\n"
 1504 "\n"
 1505 
 1506 #: debug.c:1042
 1507 #, c-format
 1508 msgid "no symbol `%s' in current context\n"
 1509 msgstr "brak symbolu `%s' w bieżącym kontekście\n"
 1510 
 1511 #: debug.c:1054 debug.c:1442
 1512 #, c-format
 1513 msgid "`%s' is not an array\n"
 1514 msgstr "`%s' nie jest tablicą\n"
 1515 
 1516 #: debug.c:1068
 1517 #, c-format
 1518 msgid "$%ld = uninitialized field\n"
 1519 msgstr "$%ld = niezainicjowane pole\n"
 1520 
 1521 #: debug.c:1089
 1522 #, c-format
 1523 msgid "array `%s' is empty\n"
 1524 msgstr "tablica `%s' jest pusta\n"
 1525 
 1526 #: debug.c:1132 debug.c:1184
 1527 #, fuzzy, c-format
 1528 msgid "[\"%.*s\"] not in array `%s'\n"
 1529 msgstr "[\"%s\"] nie ma w tablicy `%s'\n"
 1530 
 1531 #: debug.c:1188
 1532 #, fuzzy, c-format
 1533 msgid "`%s[\"%.*s\"]' is not an array\n"
 1534 msgstr "`%s[\"%s\"]' nie jest tablicą\n"
 1535 
 1536 #: debug.c:1249 debug.c:5104
 1537 #, c-format
 1538 msgid "`%s' is not a scalar variable"
 1539 msgstr "`%s' nie jest zmienną skalarną"
 1540 
 1541 #: debug.c:1272 debug.c:5134
 1542 #, fuzzy, c-format
 1543 msgid "attempt to use array `%s[\"%.*s\"]' in a scalar context"
 1544 msgstr "próba użycia tablicy `%s[\"%s\"]' w kontekście skalaru"
 1545 
 1546 #: debug.c:1295 debug.c:5145
 1547 #, fuzzy, c-format
 1548 msgid "attempt to use scalar `%s[\"%.*s\"]' as array"
 1549 msgstr "próba użycia skalaru `%s[\"%s\"]' jako tablicy"
 1550 
 1551 #: debug.c:1438
 1552 #, c-format
 1553 msgid "`%s' is a function"
 1554 msgstr "`%s' jest funkcją"
 1555 
 1556 #: debug.c:1480
 1557 #, c-format
 1558 msgid "watchpoint %d is unconditional\n"
 1559 msgstr ""
 1560 
 1561 #: debug.c:1514
 1562 #, c-format
 1563 msgid "No display item numbered %ld"
 1564 msgstr ""
 1565 
 1566 #: debug.c:1517
 1567 #, c-format
 1568 msgid "No watch item numbered %ld"
 1569 msgstr ""
 1570 
 1571 #: debug.c:1543
 1572 #, fuzzy, c-format
 1573 msgid "%d: [\"%.*s\"] not in array `%s'\n"
 1574 msgstr "%d: [\"%s\"] nie ma w tablicy `%s'\n"
 1575 
 1576 #: debug.c:1782
 1577 msgid "attempt to use scalar value as array"
 1578 msgstr "próba użycia wartości skalarnej jako tablicy"
 1579 
 1580 #: debug.c:1873
 1581 #, c-format
 1582 msgid "Watchpoint %d deleted because parameter is out of scope.\n"
 1583 msgstr ""
 1584 
 1585 #: debug.c:1884
 1586 #, c-format
 1587 msgid "Display %d deleted because parameter is out of scope.\n"
 1588 msgstr ""
 1589 
 1590 #: debug.c:1917
 1591 #, c-format
 1592 msgid " in file `%s', line %d\n"
 1593 msgstr " w pliku `%s', linia %d\n"
 1594 
 1595 #: debug.c:1938
 1596 #, c-format
 1597 msgid " at `%s':%d"
 1598 msgstr " w `%s':%d"
 1599 
 1600 #: debug.c:1954 debug.c:2017
 1601 #, c-format
 1602 msgid "#%ld\tin "
 1603 msgstr "#%ld\tw "
 1604 
 1605 #: debug.c:1991
 1606 #, c-format
 1607 msgid "More stack frames follow ...\n"
 1608 msgstr ""
 1609 
 1610 #: debug.c:2034
 1611 msgid "invalid frame number"
 1612 msgstr "nieprawidłowy numer ramki"
 1613 
 1614 #: debug.c:2217
 1615 #, c-format
 1616 msgid "Note: breakpoint %d (enabled, ignore next %ld hits), also set at %s:%d"
 1617 msgstr ""
 1618 
 1619 #: debug.c:2224
 1620 #, c-format
 1621 msgid "Note: breakpoint %d (enabled), also set at %s:%d"
 1622 msgstr ""
 1623 
 1624 #: debug.c:2231
 1625 #, c-format
 1626 msgid "Note: breakpoint %d (disabled, ignore next %ld hits), also set at %s:%d"
 1627 msgstr ""
 1628 
 1629 #: debug.c:2238
 1630 #, c-format
 1631 msgid "Note: breakpoint %d (disabled), also set at %s:%d"
 1632 msgstr ""
 1633 
 1634 #: debug.c:2255
 1635 #, c-format
 1636 msgid "Breakpoint %d set at file `%s', line %d\n"
 1637 msgstr "Breakpoint %d ustawiony w pliku `%s', linia %d\n"
 1638 
 1639 #: debug.c:2357
 1640 #, fuzzy, c-format
 1641 msgid "cannot set breakpoint in file `%s'\n"
 1642 msgstr "Brak breakpointa w pliku `%s', linii #%d\n"
 1643 
 1644 #: debug.c:2386 debug.c:2509 debug.c:3367
 1645 #, c-format
 1646 msgid "line number %d in file `%s' out of range"
 1647 msgstr "numer linii %d w pliku `%s' jest poza zasięgiem"
 1648 
 1649 #: debug.c:2390
 1650 #, fuzzy, c-format
 1651 msgid "internal error: cannot find rule\n"
 1652 msgstr "wewnętrzny błąd: %s z zerowym vname"
 1653 
 1654 #: debug.c:2392
 1655 #, fuzzy, c-format
 1656 msgid "cannot set breakpoint at `%s':%d\n"
 1657 msgstr "Brak breakpointa w pliku `%s', linii #%d\n"
 1658 
 1659 #: debug.c:2404
 1660 #, c-format
 1661 msgid "cannot set breakpoint in function `%s'\n"
 1662 msgstr ""
 1663 
 1664 #: debug.c:2420
 1665 #, c-format
 1666 msgid "breakpoint %d set at file `%s', line %d is unconditional\n"
 1667 msgstr ""
 1668 
 1669 #: debug.c:2525 debug.c:2547
 1670 #, c-format
 1671 msgid "Deleted breakpoint %d"
 1672 msgstr "Skasowany breakpoint %d"
 1673 
 1674 #: debug.c:2531
 1675 #, c-format
 1676 msgid "No breakpoint(s) at entry to function `%s'\n"
 1677 msgstr ""
 1678 
 1679 #: debug.c:2558
 1680 #, c-format
 1681 msgid "No breakpoint at file `%s', line #%d\n"
 1682 msgstr "Brak breakpointa w pliku `%s', linii #%d\n"
 1683 
 1684 #: debug.c:2613 debug.c:2654 debug.c:2674 debug.c:2717
 1685 msgid "invalid breakpoint number"
 1686 msgstr ""
 1687 
 1688 #: debug.c:2629
 1689 msgid "Delete all breakpoints? (y or n) "
 1690 msgstr "Czy skasować wszystkie breakpointy? (y lub n) "
 1691 
 1692 #: debug.c:2630 debug.c:2940 debug.c:2993
 1693 msgid "y"
 1694 msgstr "t"
 1695 
 1696 #: debug.c:2679
 1697 #, c-format
 1698 msgid "Will ignore next %ld crossing(s) of breakpoint %d.\n"
 1699 msgstr ""
 1700 
 1701 #: debug.c:2683
 1702 #, c-format
 1703 msgid "Will stop next time breakpoint %d is reached.\n"
 1704 msgstr ""
 1705 
 1706 #: debug.c:2800
 1707 #, c-format
 1708 msgid "Can only debug programs provided with the `-f' option.\n"
 1709 msgstr ""
 1710 
 1711 #: debug.c:2925
 1712 #, c-format
 1713 msgid "Failed to restart debugger"
 1714 msgstr ""
 1715 
 1716 #: debug.c:2939
 1717 msgid "Program already running. Restart from beginning (y/n)? "
 1718 msgstr ""
 1719 
 1720 #: debug.c:2943
 1721 #, c-format
 1722 msgid "Program not restarted\n"
 1723 msgstr ""
 1724 
 1725 #: debug.c:2953
 1726 #, c-format
 1727 msgid "error: cannot restart, operation not allowed\n"
 1728 msgstr ""
 1729 
 1730 #: debug.c:2959
 1731 #, c-format
 1732 msgid "error (%s): cannot restart, ignoring rest of the commands\n"
 1733 msgstr ""
 1734 
 1735 #: debug.c:2967
 1736 #, c-format
 1737 msgid "Starting program: \n"
 1738 msgstr "Uruchamianie programu: \n"
 1739 
 1740 #: debug.c:2977
 1741 #, c-format
 1742 msgid "Program exited abnormally with exit value: %d\n"
 1743 msgstr ""
 1744 
 1745 #: debug.c:2978
 1746 #, c-format
 1747 msgid "Program exited normally with exit value: %d\n"
 1748 msgstr ""
 1749 
 1750 #: debug.c:2992
 1751 msgid "The program is running. Exit anyway (y/n)? "
 1752 msgstr ""
 1753 
 1754 #: debug.c:3027
 1755 #, c-format
 1756 msgid "Not stopped at any breakpoint; argument ignored.\n"
 1757 msgstr ""
 1758 
 1759 #: debug.c:3032
 1760 #, c-format
 1761 msgid "invalid breakpoint number %d."
 1762 msgstr ""
 1763 
 1764 #: debug.c:3037
 1765 #, c-format
 1766 msgid "Will ignore next %ld crossings of breakpoint %d.\n"
 1767 msgstr ""
 1768 
 1769 #: debug.c:3224
 1770 #, c-format
 1771 msgid "'finish' not meaningful in the outermost frame main()\n"
 1772 msgstr ""
 1773 
 1774 #: debug.c:3229
 1775 #, c-format
 1776 msgid "Run till return from "
 1777 msgstr ""
 1778 
 1779 #: debug.c:3272
 1780 #, c-format
 1781 msgid "'return' not meaningful in the outermost frame main()\n"
 1782 msgstr ""
 1783 
 1784 #: debug.c:3386
 1785 #, c-format
 1786 msgid "cannot find specified location in function `%s'\n"
 1787 msgstr ""
 1788 
 1789 #: debug.c:3394
 1790 #, c-format
 1791 msgid "invalid source line %d in file `%s'"
 1792 msgstr "nieprawidłowa linia źródłowa %d w pliku `%s'"
 1793 
 1794 #: debug.c:3409
 1795 #, fuzzy, c-format
 1796 msgid "cannot find specified location %d in file `%s'\n"
 1797 msgstr "nieprawidłowa linia źródłowa %d w pliku `%s'"
 1798 
 1799 #: debug.c:3441
 1800 #, c-format
 1801 msgid "element not in array\n"
 1802 msgstr "brak elementu w tablicy\n"
 1803 
 1804 #: debug.c:3441
 1805 #, c-format
 1806 msgid "untyped variable\n"
 1807 msgstr "zmienna bez typu\n"
 1808 
 1809 #: debug.c:3483
 1810 #, c-format
 1811 msgid "Stopping in %s ...\n"
 1812 msgstr ""
 1813 
 1814 #: debug.c:3560
 1815 #, c-format
 1816 msgid "'finish' not meaningful with non-local jump '%s'\n"
 1817 msgstr ""
 1818 
 1819 #: debug.c:3567
 1820 #, c-format
 1821 msgid "'until' not meaningful with non-local jump '%s'\n"
 1822 msgstr ""
 1823 
 1824 #. TRANSLATORS: don't translate the 'q' inside the brackets.
 1825 #: debug.c:4324
 1826 msgid "\t------[Enter] to continue or [q] + [Enter] to quit------"
 1827 msgstr ""
 1828 
 1829 #: debug.c:5141
 1830 #, fuzzy, c-format
 1831 msgid "[\"%.*s\"] not in array `%s'"
 1832 msgstr "[\"%s\"] nie ma w tablicy `%s'"
 1833 
 1834 #: debug.c:5347
 1835 #, c-format
 1836 msgid "sending output to stdout\n"
 1837 msgstr "wysyłanie wyjścia na stdout\n"
 1838 
 1839 #: debug.c:5387
 1840 msgid "invalid number"
 1841 msgstr "nieprawidłowa liczba"
 1842 
 1843 #: debug.c:5521
 1844 #, c-format
 1845 msgid "`%s' not allowed in current context; statement ignored"
 1846 msgstr "polecenie `%s' nie może być wywołane w tym kontekście; zignorowano"
 1847 
 1848 #: debug.c:5529
 1849 msgid "`return' not allowed in current context; statement ignored"
 1850 msgstr ""
 1851 "instrukcja `return' nie może być wywołana w tym kontekście; zignorowano"
 1852 
 1853 #: debug.c:5753
 1854 #, c-format
 1855 msgid "No symbol `%s' in current context"
 1856 msgstr "Brak symbolu `%s' w bieżącym kontekście"
 1857 
 1858 #: eval.c:401
 1859 #, c-format
 1860 msgid "unknown nodetype %d"
 1861 msgstr "nieznany typ węzła %d"
 1862 
 1863 #: eval.c:412 eval.c:428
 1864 #, c-format
 1865 msgid "unknown opcode %d"
 1866 msgstr "nieznany opcode %d"
 1867 
 1868 #: eval.c:425
 1869 #, c-format
 1870 msgid "opcode %s not an operator or keyword"
 1871 msgstr "opcode %s nie jest operatorem ani słowem kluczowym"
 1872 
 1873 #: eval.c:483
 1874 msgid "buffer overflow in genflags2str"
 1875 msgstr "przepełnienie bufora w genflags2str"
 1876 
 1877 #: eval.c:685
 1878 #, c-format
 1879 msgid ""
 1880 "\n"
 1881 "\t# Function Call Stack:\n"
 1882 "\n"
 1883 msgstr ""
 1884 "\n"
 1885 "\t# Stos Wywoławczy Funkcji:\n"
 1886 "\n"
 1887 
 1888 #: eval.c:711
 1889 msgid "`IGNORECASE' is a gawk extension"
 1890 msgstr "`IGNORECASE' jest rozszerzeniem gawk"
 1891 
 1892 #: eval.c:732
 1893 msgid "`BINMODE' is a gawk extension"
 1894 msgstr "`BINMODE' jest rozszerzeniem gawk"
 1895 
 1896 #: eval.c:789
 1897 #, c-format
 1898 msgid "BINMODE value `%s' is invalid, treated as 3"
 1899 msgstr "wartość BINMODE `%s' jest nieprawidłowa, przyjęto ją jako 3"
 1900 
 1901 #: eval.c:912
 1902 #, c-format
 1903 msgid "bad `%sFMT' specification `%s'"
 1904 msgstr "zła specyfikacja `%sFMT' `%s'"
 1905 
 1906 #: eval.c:982
 1907 msgid "turning off `--lint' due to assignment to `LINT'"
 1908 msgstr "wyłączenie `--lint' z powodu przypisania do `LINT'"
 1909 
 1910 #: eval.c:1176
 1911 #, c-format
 1912 msgid "reference to uninitialized argument `%s'"
 1913 msgstr "odwołanie do niezainicjowanego argumentu `%s'"
 1914 
 1915 #: eval.c:1177
 1916 #, c-format
 1917 msgid "reference to uninitialized variable `%s'"
 1918 msgstr "odwołanie do niezainicjowanej zmiennej `%s'"
 1919 
 1920 #: eval.c:1195
 1921 msgid "attempt to field reference from non-numeric value"
 1922 msgstr "próba odwołania do pola poprzez nienumeryczną wartość"
 1923 
 1924 #: eval.c:1197
 1925 msgid "attempt to field reference from null string"
 1926 msgstr "próba odwołania z zerowego łańcucha"
 1927 
 1928 #: eval.c:1205
 1929 #, c-format
 1930 msgid "attempt to access field %ld"
 1931 msgstr "próba dostępu do pola %ld"
 1932 
 1933 #: eval.c:1214
 1934 #, c-format
 1935 msgid "reference to uninitialized field `$%ld'"
 1936 msgstr "odwołanie do niezainicjowanego pola `$%ld'"
 1937 
 1938 #: eval.c:1278
 1939 #, c-format
 1940 msgid "function `%s' called with more arguments than declared"
 1941 msgstr ""
 1942 "funkcja `%s' została wywołana z większą ilością argumentów niż zostało to "
 1943 "zadeklarowane"
 1944 
 1945 #: eval.c:1475
 1946 #, c-format
 1947 msgid "unwind_stack: unexpected type `%s'"
 1948 msgstr "unwind_stack: niespodziewany typ `%s'"
 1949 
 1950 #: eval.c:1568
 1951 msgid "division by zero attempted in `/='"
 1952 msgstr "próba dzielenia przez zero w `/='"
 1953 
 1954 #: eval.c:1575
 1955 #, c-format
 1956 msgid "division by zero attempted in `%%='"
 1957 msgstr "próba dzielenia przez zero w `%%='"
 1958 
 1959 #: ext.c:51
 1960 msgid "extensions are not allowed in sandbox mode"
 1961 msgstr "rozszerzenia nie są dozwolone w trybie piaskownicy"
 1962 
 1963 #: ext.c:54
 1964 msgid "-l / @load are gawk extensions"
 1965 msgstr "-l / @load są rozszerzeniami gawk"
 1966 
 1967 #: ext.c:57
 1968 msgid "load_ext: received NULL lib_name"
 1969 msgstr "load_ext: otrzymano NULL lib_name"
 1970 
 1971 #: ext.c:60
 1972 #, fuzzy, c-format
 1973 msgid "load_ext: cannot open library `%s': %s"
 1974 msgstr "load_ext: nie można otworzyć biblioteki `%s' (%s)\n"
 1975 
 1976 #: ext.c:66
 1977 #, fuzzy, c-format
 1978 msgid "load_ext: library `%s': does not define `plugin_is_GPL_compatible': %s"
 1979 msgstr ""
 1980 "load_ext: biblioteka `%s': nie definiuje `plugin_is_GPL_compatible' (%s)\n"
 1981 
 1982 #: ext.c:72
 1983 #, fuzzy, c-format
 1984 msgid "load_ext: library `%s': cannot call function `%s': %s"
 1985 msgstr "load_ext: biblioteka `%s': nie można wywołać funkcji `%s' (%s)\n"
 1986 
 1987 #: ext.c:76
 1988 #, fuzzy, c-format
 1989 msgid "load_ext: library `%s' initialization routine `%s' failed"
 1990 msgstr ""
 1991 "load_ext: funkcja inicjalizująca `%s' biblioteki `%s' nie powiodła się\n"
 1992 
 1993 #: ext.c:92
 1994 msgid "make_builtin: missing function name"
 1995 msgstr "make_builtin: brakująca nazwa funkcji"
 1996 
 1997 #: ext.c:100 ext.c:111
 1998 #, fuzzy, c-format
 1999 msgid "make_builtin: cannot use gawk built-in `%s' as function name"
 2000 msgstr "make_builtin: nie można użyć wbudowanej w gawk `%s' jako nazwy funkcji"
 2001 
 2002 #: ext.c:109
 2003 #, fuzzy, c-format
 2004 msgid "make_builtin: cannot use gawk built-in `%s' as namespace name"
 2005 msgstr "make_builtin: nie można użyć wbudowanej w gawk `%s' jako nazwy funkcji"
 2006 
 2007 #: ext.c:126
 2008 #, fuzzy, c-format
 2009 msgid "make_builtin: cannot redefine function `%s'"
 2010 msgstr "make_builtin: nie można zredefiniować funkcji `%s'"
 2011 
 2012 #: ext.c:130
 2013 #, c-format
 2014 msgid "make_builtin: function `%s' already defined"
 2015 msgstr "make_builtin: funkcja `%s' została już zdefiniowana"
 2016 
 2017 #: ext.c:134
 2018 #, c-format
 2019 msgid "make_builtin: function name `%s' previously defined"
 2020 msgstr "make_builtin: nazwa funkcji `%s' została zdefiniowana wcześniej"
 2021 
 2022 #: ext.c:138
 2023 #, c-format
 2024 msgid "make_builtin: negative argument count for function `%s'"
 2025 msgstr "make_builtin: ujemny licznik argumentów dla funkcji `%s'"
 2026 
 2027 #: ext.c:214
 2028 #, c-format
 2029 msgid "function `%s': argument #%d: attempt to use scalar as an array"
 2030 msgstr "funkcja `%s': argument #%d: próba użycia skalaru jako tablicy"
 2031 
 2032 #: ext.c:218
 2033 #, c-format
 2034 msgid "function `%s': argument #%d: attempt to use array as a scalar"
 2035 msgstr "funkcja `%s': argument #%d: próba użycia tablicy jako skalaru"
 2036 
 2037 #: ext.c:232
 2038 #, fuzzy
 2039 msgid "dynamic loading of libraries is not supported"
 2040 msgstr "dynamiczne ładowanie biblioteki nie jest wspierane"
 2041 
 2042 #: extension/filefuncs.c:442
 2043 #, c-format
 2044 msgid "stat: unable to read symbolic link `%s'"
 2045 msgstr "stat: nie można odczytać dowiązania symbolicznego `%s'"
 2046 
 2047 #: extension/filefuncs.c:475
 2048 #, fuzzy
 2049 msgid "stat: first argument is not a string"
 2050 msgstr "do_writea: argument 0 nie jest tekstem\n"
 2051 
 2052 #: extension/filefuncs.c:480
 2053 #, fuzzy
 2054 msgid "stat: second argument is not an array"
 2055 msgstr "split: drugi argument nie jest tablicą"
 2056 
 2057 #: extension/filefuncs.c:524
 2058 msgid "stat: bad parameters"
 2059 msgstr "stat: złe parametry"
 2060 
 2061 #: extension/filefuncs.c:589
 2062 #, c-format
 2063 msgid "fts init: could not create variable %s"
 2064 msgstr "fts init: nie można utworzyć zmiennej %s"
 2065 
 2066 #: extension/filefuncs.c:610
 2067 msgid "fts is not supported on this system"
 2068 msgstr "funkcja fts nie jest wspierana w tym systemie"
 2069 
 2070 #: extension/filefuncs.c:629
 2071 #, fuzzy
 2072 msgid "fill_stat_element: could not create array, out of memory"
 2073 msgstr "fill_stat_element: nie można utworzyć tablicy"
 2074 
 2075 #: extension/filefuncs.c:638
 2076 msgid "fill_stat_element: could not set element"
 2077 msgstr "fill_stat_element: nie można ustawić elementu"
 2078 
 2079 #: extension/filefuncs.c:653
 2080 msgid "fill_path_element: could not set element"
 2081 msgstr "fill_path_element: nie można ustawić elementu"
 2082 
 2083 #: extension/filefuncs.c:669
 2084 msgid "fill_error_element: could not set element"
 2085 msgstr "fill_error_element: nie można ustawić elementu"
 2086 
 2087 #: extension/filefuncs.c:721 extension/filefuncs.c:768
 2088 msgid "fts-process: could not create array"
 2089 msgstr "fts-process: nie można utworzyć tablicy"
 2090 
 2091 #: extension/filefuncs.c:731 extension/filefuncs.c:778
 2092 #: extension/filefuncs.c:796
 2093 msgid "fts-process: could not set element"
 2094 msgstr "fts-process: nie można ustawić elementu"
 2095 
 2096 #: extension/filefuncs.c:845
 2097 msgid "fts: called with incorrect number of arguments, expecting 3"
 2098 msgstr "fts: wywołano z nieprawidłową ilością argumentów, powinny być 3"
 2099 
 2100 #: extension/filefuncs.c:848
 2101 #, fuzzy
 2102 msgid "fts: first argument is not an array"
 2103 msgstr "asort: pierwszy argument nie jest tablicą"
 2104 
 2105 #: extension/filefuncs.c:854
 2106 #, fuzzy
 2107 msgid "fts: second argument is not a number"
 2108 msgstr "split: drugi argument nie jest tablicą"
 2109 
 2110 #: extension/filefuncs.c:860
 2111 #, fuzzy
 2112 msgid "fts: third argument is not an array"
 2113 msgstr "match: otrzymano trzeci argument, który nie jest tablicą"
 2114 
 2115 #: extension/filefuncs.c:867
 2116 msgid "fts: could not flatten array\n"
 2117 msgstr "fts: nie można spłaszczyć tablicy\n"
 2118 
 2119 #: extension/filefuncs.c:885
 2120 msgid "fts: ignoring sneaky FTS_NOSTAT flag. nyah, nyah, nyah."
 2121 msgstr "fts: zignorowano flagę FTS_NOSTAT. nyah, nyah, nyah."
 2122 
 2123 #: extension/fnmatch.c:120
 2124 msgid "fnmatch: could not get first argument"
 2125 msgstr "fnmatch: nie można pobrać pierwszego argumentu"
 2126 
 2127 #: extension/fnmatch.c:125
 2128 msgid "fnmatch: could not get second argument"
 2129 msgstr "fnmatch: nie można pobrać drugiego argumentu"
 2130 
 2131 #: extension/fnmatch.c:130
 2132 msgid "fnmatch: could not get third argument"
 2133 msgstr "fnmatch: nie można pobrać trzeciego argumentu"
 2134 
 2135 #: extension/fnmatch.c:143
 2136 msgid "fnmatch is not implemented on this system\n"
 2137 msgstr "funkcja fnmatch nie została zaimplementowana w tym systemie\n"
 2138 
 2139 #: extension/fnmatch.c:175
 2140 msgid "fnmatch init: could not add FNM_NOMATCH variable"
 2141 msgstr "fnmatch init: nie można było dodać zmiennej FNM_NOMATCH"
 2142 
 2143 #: extension/fnmatch.c:185
 2144 #, c-format
 2145 msgid "fnmatch init: could not set array element %s"
 2146 msgstr "fnmatch init: nie można było ustawić elementu tablicy %s"
 2147 
 2148 #: extension/fnmatch.c:195
 2149 msgid "fnmatch init: could not install FNM array"
 2150 msgstr "fnmatch init: nie można było zainstalować tablicy FNM"
 2151 
 2152 #: extension/fork.c:92
 2153 msgid "fork: PROCINFO is not an array!"
 2154 msgstr "fork: PROCINFO nie jest tablicą!"
 2155 
 2156 #: extension/inplace.c:131
 2157 #, fuzzy
 2158 msgid "inplace::begin: in-place editing already active"
 2159 msgstr "inplace_begin: edycja w miejscu jest już aktywna"
 2160 
 2161 #: extension/inplace.c:134
 2162 #, fuzzy, c-format
 2163 msgid "inplace::begin: expects 2 arguments but called with %d"
 2164 msgstr "inplace_begin: spodziewano się 2 argumentów, a otrzymano %d"
 2165 
 2166 #: extension/inplace.c:137
 2167 #, fuzzy
 2168 msgid "inplace::begin: cannot retrieve 1st argument as a string filename"
 2169 msgstr "inplace_begin: nie można pobrać pierwszego argumentu jako nazwy pliku"
 2170 
 2171 #: extension/inplace.c:145
 2172 #, fuzzy, c-format
 2173 msgid "inplace::begin: disabling in-place editing for invalid FILENAME `%s'"
 2174 msgstr ""
 2175 "inplace_begin: wyłączenie edycji w miejscu dla nieprawidłowej nazwy pliku `"
 2176 "%s'"
 2177 
 2178 #: extension/inplace.c:152
 2179 #, fuzzy, c-format
 2180 msgid "inplace::begin: Cannot stat `%s' (%s)"
 2181 msgstr "inplace_begin: nie można sprawdzić `%s' (%s)"
 2182 
 2183 #: extension/inplace.c:159
 2184 #, fuzzy, c-format
 2185 msgid "inplace::begin: `%s' is not a regular file"
 2186 msgstr "inplace_begin: `%s' nie jest zwykłym plikiem"
 2187 
 2188 #: extension/inplace.c:170
 2189 #, fuzzy, c-format
 2190 msgid "inplace::begin: mkstemp(`%s') failed (%s)"
 2191 msgstr "inplace_begin: wywołanie mkstemp(`%s') nie powiodło się (%s)"
 2192 
 2193 #: extension/inplace.c:182
 2194 #, fuzzy, c-format
 2195 msgid "inplace::begin: chmod failed (%s)"
 2196 msgstr "inplace_begin: funkcja chmod nie powiodła się (%s)"
 2197 
 2198 #: extension/inplace.c:189
 2199 #, fuzzy, c-format
 2200 msgid "inplace::begin: dup(stdout) failed (%s)"
 2201 msgstr "inplace_begin: wywołanie dup(stdout) nie powiodło się (%s)"
 2202 
 2203 #: extension/inplace.c:192
 2204 #, fuzzy, c-format
 2205 msgid "inplace::begin: dup2(%d, stdout) failed (%s)"
 2206 msgstr "inplace_begin: wywołanie dup2(%d, stdout) nie powiodło się (%s)"
 2207 
 2208 #: extension/inplace.c:195
 2209 #, fuzzy, c-format
 2210 msgid "inplace::begin: close(%d) failed (%s)"
 2211 msgstr "inplace_begin: wywołanie close(%d) nie powiodło się (%s)"
 2212 
 2213 #: extension/inplace.c:211
 2214 #, fuzzy, c-format
 2215 msgid "inplace::end: expects 2 arguments but called with %d"
 2216 msgstr "inplace_begin: spodziewano się 2 argumentów, a otrzymano %d"
 2217 
 2218 #: extension/inplace.c:214
 2219 #, fuzzy
 2220 msgid "inplace::end: cannot retrieve 1st argument as a string filename"
 2221 msgstr "inplace_end: nie można pobrać pierwszego argumentu jako nazwy pliku"
 2222 
 2223 #: extension/inplace.c:221
 2224 #, fuzzy
 2225 msgid "inplace::end: in-place editing not active"
 2226 msgstr "inplace_end: edycja w miejscu nie jest aktywna"
 2227 
 2228 #: extension/inplace.c:227
 2229 #, fuzzy, c-format
 2230 msgid "inplace::end: dup2(%d, stdout) failed (%s)"
 2231 msgstr "inplace_end: wywołanie dup2(%d, stdout) nie powiodło się (%s)"
 2232 
 2233 #: extension/inplace.c:230
 2234 #, fuzzy, c-format
 2235 msgid "inplace::end: close(%d) failed (%s)"
 2236 msgstr "inplace_end: wywołanie close(%d) nie powiodło się (%s)"
 2237 
 2238 #: extension/inplace.c:234
 2239 #, fuzzy, c-format
 2240 msgid "inplace::end: fsetpos(stdout) failed (%s)"
 2241 msgstr "inplace_end: wywołanie fsetpos(stdout) nie powiodło się (%s)"
 2242 
 2243 #: extension/inplace.c:247
 2244 #, fuzzy, c-format
 2245 msgid "inplace::end: link(`%s', `%s') failed (%s)"
 2246 msgstr "inplace_end: wywołanie link(`%s', `%s') nie powiodło się (%s)"
 2247 
 2248 #: extension/inplace.c:257
 2249 #, fuzzy, c-format
 2250 msgid "inplace::end: rename(`%s', `%s') failed (%s)"
 2251 msgstr "inplace_end: wywołanie rename(`%s', `%s') nie powiodło się (%s)"
 2252 
 2253 #: extension/ordchr.c:72
 2254 #, fuzzy
 2255 msgid "ord: first argument is not a string"
 2256 msgstr "do_reada: argument 0 nie jest tekstem\n"
 2257 
 2258 #: extension/ordchr.c:99
 2259 #, fuzzy
 2260 msgid "chr: first argument is not a number"
 2261 msgstr "asort: pierwszy argument nie jest tablicą"
 2262 
 2263 #: extension/readdir.c:273
 2264 #, c-format
 2265 msgid "dir_take_control_of: opendir/fdopendir failed: %s"
 2266 msgstr "dir_take_control_of: wywołanie opendir/fdopendir nie powiodło się: %s"
 2267 
 2268 #: extension/readfile.c:131
 2269 #, fuzzy
 2270 msgid "readfile: called with wrong kind of argument"
 2271 msgstr "readfile: wywołano bez argumentów"
 2272 
 2273 #: extension/revoutput.c:127
 2274 msgid "revoutput: could not initialize REVOUT variable"
 2275 msgstr ""
 2276 
 2277 #: extension/rwarray.c:119
 2278 #, fuzzy
 2279 msgid "do_writea: first argument is not a string"
 2280 msgstr "do_writea: argument 0 nie jest tekstem\n"
 2281 
 2282 #: extension/rwarray.c:125
 2283 #, fuzzy
 2284 msgid "do_writea: second argument is not an array"
 2285 msgstr "do_writea: argument 1 nie jest tablicą\n"
 2286 
 2287 #: extension/rwarray.c:172 extension/rwarray0.c:167
 2288 #, fuzzy
 2289 msgid "write_array: could not flatten array"
 2290 msgstr "write_array: nie można spłaszczyć tablicy\n"
 2291 
 2292 #: extension/rwarray.c:188 extension/rwarray0.c:181
 2293 #, fuzzy
 2294 msgid "write_array: could not release flattened array"
 2295 msgstr "write_array: nie można było zwolnić spłaszczonej tablicy\n"
 2296 
 2297 #: extension/rwarray.c:255
 2298 #, fuzzy, c-format
 2299 msgid "array value has unknown type %d"
 2300 msgstr "nieznany typ węzła %d"
 2301 
 2302 #: extension/rwarray.c:292
 2303 #, fuzzy
 2304 msgid "do_reada: first argument is not a string"
 2305 msgstr "do_reada: argument 0 nie jest tekstem\n"
 2306 
 2307 #: extension/rwarray.c:298
 2308 #, fuzzy
 2309 msgid "do_reada: second argument is not an array"
 2310 msgstr "do_reada: argument 1 nie jest tablicą\n"
 2311 
 2312 #: extension/rwarray.c:342 extension/rwarray0.c:317
 2313 #, fuzzy
 2314 msgid "do_reada: clear_array failed"
 2315 msgstr "do_reada: clear_array nie powiodła się\n"
 2316 
 2317 #: extension/rwarray.c:379 extension/rwarray0.c:353
 2318 #, fuzzy
 2319 msgid "read_array: set_array_element failed"
 2320 msgstr "read_array: set_array_element nie powiodła się\n"
 2321 
 2322 #: extension/rwarray.c:489
 2323 #, c-format
 2324 msgid "treating recovered value with unknown type code %d as a string"
 2325 msgstr ""
 2326 
 2327 #: extension/rwarray0.c:114
 2328 #, fuzzy
 2329 msgid "do_writea: argument 0 is not a string"
 2330 msgstr "do_writea: argument 0 nie jest tekstem\n"
 2331 
 2332 #: extension/rwarray0.c:120
 2333 #, fuzzy
 2334 msgid "do_writea: argument 1 is not an array"
 2335 msgstr "do_writea: argument 1 nie jest tablicą\n"
 2336 
 2337 #: extension/rwarray0.c:267
 2338 #, fuzzy
 2339 msgid "do_reada: argument 0 is not a string"
 2340 msgstr "do_reada: argument 0 nie jest tekstem\n"
 2341 
 2342 #: extension/rwarray0.c:273
 2343 #, fuzzy
 2344 msgid "do_reada: argument 1 is not an array"
 2345 msgstr "do_reada: argument 1 nie jest tablicą\n"
 2346 
 2347 #: extension/time.c:141
 2348 msgid "gettimeofday: not supported on this platform"
 2349 msgstr "gettimeofday: funkcja nie jest wspierana na tej platformie"
 2350 
 2351 #: extension/time.c:162
 2352 msgid "sleep: missing required numeric argument"
 2353 msgstr "sleep: brakuje wymaganego argumentu numerycznego"
 2354 
 2355 #: extension/time.c:168
 2356 msgid "sleep: argument is negative"
 2357 msgstr "sleep: argument jest ujemny"
 2358 
 2359 #: extension/time.c:202
 2360 msgid "sleep: not supported on this platform"
 2361 msgstr "sleep: funkcja nie jest wspierana na tej platformie"
 2362 
 2363 #: field.c:284
 2364 msgid "input record too large"
 2365 msgstr ""
 2366 
 2367 #: field.c:400
 2368 msgid "NF set to negative value"
 2369 msgstr "NF ustawiony na wartość ujemną"
 2370 
 2371 #: field.c:405
 2372 msgid "decrementing NF is not portable to many awk versions"
 2373 msgstr ""
 2374 
 2375 #: field.c:853
 2376 msgid "accessing fields from an END rule may not be portable"
 2377 msgstr ""
 2378 
 2379 #: field.c:978 field.c:985
 2380 msgid "split: fourth argument is a gawk extension"
 2381 msgstr "split: czwarty argument jest rozszerzeniem gawk"
 2382 
 2383 #: field.c:982
 2384 msgid "split: fourth argument is not an array"
 2385 msgstr "split: czwarty argument nie jest tablicą"
 2386 
 2387 #: field.c:992
 2388 msgid "split: second argument is not an array"
 2389 msgstr "split: drugi argument nie jest tablicą"
 2390 
 2391 #: field.c:996
 2392 msgid "split: cannot use the same array for second and fourth args"
 2393 msgstr ""
 2394 "split: nie można użyć tej samej tablicy dla drugiego i czwartego argumentu"
 2395 
 2396 #: field.c:1001
 2397 msgid "split: cannot use a subarray of second arg for fourth arg"
 2398 msgstr ""
 2399 "split: nie można użyć podtablicy drugiego argumentu dla czwartego argumentu"
 2400 
 2401 #: field.c:1004
 2402 msgid "split: cannot use a subarray of fourth arg for second arg"
 2403 msgstr ""
 2404 "split: nie można użyć podtablicy czwartego argumentu dla drugiego argumentu"
 2405 
 2406 #: field.c:1038
 2407 #, fuzzy
 2408 msgid "split: null string for third arg is a non-standard extension"
 2409 msgstr "split: zerowy łańcuch dla trzeciego argumentu jest rozszerzeniem gawk"
 2410 
 2411 #: field.c:1075
 2412 msgid "patsplit: fourth argument is not an array"
 2413 msgstr "patsplit: czwarty argument nie jest tablicą"
 2414 
 2415 #: field.c:1080
 2416 msgid "patsplit: second argument is not an array"
 2417 msgstr "patsplit: drugi argument nie jest tablicą"
 2418 
 2419 #: field.c:1089
 2420 msgid "patsplit: third argument must be non-null"
 2421 msgstr "patsplit: trzeci argument nie może być pusty"
 2422 
 2423 #: field.c:1093
 2424 msgid "patsplit: cannot use the same array for second and fourth args"
 2425 msgstr ""
 2426 "patsplit: nie można użyć tej samej tablicy dla drugiego i czwartego argumentu"
 2427 
 2428 #: field.c:1098
 2429 msgid "patsplit: cannot use a subarray of second arg for fourth arg"
 2430 msgstr ""
 2431 "patsplit: nie można użyć podtablicy drugiego argumentu dla czwartego "
 2432 "argumentu"
 2433 
 2434 #: field.c:1101
 2435 msgid "patsplit: cannot use a subarray of fourth arg for second arg"
 2436 msgstr ""
 2437 "patsplit: nie można użyć podtablicy czwartego argumentu dla drugiego "
 2438 "argumentu"
 2439 
 2440 #: field.c:1151
 2441 msgid "`FIELDWIDTHS' is a gawk extension"
 2442 msgstr "`FIELDWIDTHS' jest rozszerzeniem gawk"
 2443 
 2444 #: field.c:1220
 2445 msgid "`*' must be the last designator in FIELDWIDTHS"
 2446 msgstr ""
 2447 
 2448 #: field.c:1241
 2449 #, fuzzy, c-format
 2450 msgid "invalid FIELDWIDTHS value, for field %d, near `%s'"
 2451 msgstr "nieprawidłowa wartość FIELDWIDTHS, w pobliżu `%s'"
 2452 
 2453 #: field.c:1314
 2454 msgid "null string for `FS' is a gawk extension"
 2455 msgstr "zerowy łańcuch dla `FS' jest rozszerzeniem gawk"
 2456 
 2457 #: field.c:1318
 2458 msgid "old awk does not support regexps as value of `FS'"
 2459 msgstr "stary awk nie wspiera wyrażeń regularnych jako wartości `FS'"
 2460 
 2461 #: field.c:1444
 2462 msgid "`FPAT' is a gawk extension"
 2463 msgstr "`FPAT' jest rozszerzeniem gawk"
 2464 
 2465 #: gawkapi.c:161
 2466 msgid "awk_value_to_node: received null retval"
 2467 msgstr "awk_value_to_node: otrzymano null retval"
 2468 
 2469 #: gawkapi.c:178 gawkapi.c:189
 2470 #, fuzzy
 2471 msgid "awk_value_to_node: not in MPFR mode"
 2472 msgstr "awk_value_to_node: otrzymano null retval"
 2473 
 2474 #: gawkapi.c:183 gawkapi.c:194
 2475 #, fuzzy
 2476 msgid "awk_value_to_node: MPFR not supported"
 2477 msgstr "awk_value_to_node: otrzymano null retval"
 2478 
 2479 #: gawkapi.c:198
 2480 #, fuzzy, c-format
 2481 msgid "awk_value_to_node: invalid number type `%d'"
 2482 msgstr "awk_value_to_node: otrzymano null retval"
 2483 
 2484 #: gawkapi.c:385
 2485 #, fuzzy
 2486 msgid "add_ext_func: received NULL name_space parameter"
 2487 msgstr "load_ext: otrzymano NULL lib_name"
 2488 
 2489 #: gawkapi.c:523
 2490 #, c-format
 2491 msgid ""
 2492 "node_to_awk_value: detected invalid numeric flags combination `%s'; please "
 2493 "file a bug report."
 2494 msgstr ""
 2495 
 2496 #: gawkapi.c:551
 2497 msgid "node_to_awk_value: received null node"
 2498 msgstr "node_to_awk_value: otrzymano null node"
 2499 
 2500 #: gawkapi.c:554
 2501 msgid "node_to_awk_value: received null val"
 2502 msgstr "node_to_awk_value: otrzymano null val"
 2503 
 2504 #: gawkapi.c:610 gawkapi.c:644 gawkapi.c:671 gawkapi.c:704
 2505 #, c-format
 2506 msgid ""
 2507 "node_to_awk_value detected invalid flags combination `%s'; please file a bug "
 2508 "report."
 2509 msgstr ""
 2510 
 2511 #: gawkapi.c:1082
 2512 msgid "remove_element: received null array"
 2513 msgstr "remove_element: otrzymano tablicę null"
 2514 
 2515 #: gawkapi.c:1085
 2516 msgid "remove_element: received null subscript"
 2517 msgstr "remove_element: otrzymano null subscript"
 2518 
 2519 #: gawkapi.c:1217
 2520 #, fuzzy, c-format
 2521 msgid "api_flatten_array_typed: could not convert index %d to %s"
 2522 msgstr "api_flatten_array: nie można było skonwertować indeksu %d\n"
 2523 
 2524 #: gawkapi.c:1222
 2525 #, fuzzy, c-format
 2526 msgid "api_flatten_array_typed: could not convert value %d to %s"
 2527 msgstr "api_flatten_array: nie można było skonwertować wartości %d\n"
 2528 
 2529 #: gawkapi.c:1318 gawkapi.c:1334
 2530 msgid "api_get_mpfr: MPFR not supported"
 2531 msgstr ""
 2532 
 2533 #: gawkapi.c:1365
 2534 #, fuzzy
 2535 msgid "cannot find end of BEGINFILE rule"
 2536 msgstr "instrukcja `next' nie może być wywołana z wnętrza reguły BEGIN"
 2537 
 2538 #: gawkapi.c:1419
 2539 #, fuzzy, c-format
 2540 msgid "cannot open unrecognized file type `%s' for `%s'"
 2541 msgstr "nie można otworzyć pliku źródłowego `%s' do czytania (%s)"
 2542 
 2543 #: io.c:426
 2544 #, c-format
 2545 msgid "command line argument `%s' is a directory: skipped"
 2546 msgstr "argument linii poleceń `%s' jest katalogiem: pominięto"
 2547 
 2548 #: io.c:429 io.c:546
 2549 #, fuzzy, c-format
 2550 msgid "cannot open file `%s' for reading: %s"
 2551 msgstr "nie można otworzyć pliku `%s' do czytania (%s)"
 2552 
 2553 #: io.c:675
 2554 #, fuzzy, c-format
 2555 msgid "close of fd %d (`%s') failed: %s"
 2556 msgstr "zamknięcie fd %d (`%s') nie powiodło się (%s)"
 2557 
 2558 #: io.c:753
 2559 msgid "redirection not allowed in sandbox mode"
 2560 msgstr "przekierowanie nie jest dozwolone w trybie piaskownicy"
 2561 
 2562 #: io.c:787
 2563 #, fuzzy, c-format
 2564 msgid "expression in `%s' redirection is a number"
 2565 msgstr "wyrażenie w przekierowaniu `%s' ma tylko wartość numeryczną"
 2566 
 2567 #: io.c:791
 2568 #, c-format
 2569 msgid "expression for `%s' redirection has null string value"
 2570 msgstr "wyrażenie dla przekierowania `%s' ma zerową wartość łańcucha"
 2571 
 2572 #: io.c:796
 2573 #, fuzzy, c-format
 2574 msgid ""
 2575 "filename `%.*s' for `%s' redirection may be result of logical expression"
 2576 msgstr ""
 2577 "nazwa pliku `%s' dla przekierowania `%s' może być rezultatem logicznego "
 2578 "wyrażenia"
 2579 
 2580 #: io.c:844
 2581 #, c-format
 2582 msgid "unnecessary mixing of `>' and `>>' for file `%.*s'"
 2583 msgstr "niepotrzebne mieszanie `>' i `>>' dla pliku `%.*s'"
 2584 
 2585 #: io.c:896 io.c:921
 2586 #, c-format
 2587 msgid "get_file cannot create pipe `%s' with fd %d"
 2588 msgstr ""
 2589 
 2590 #: io.c:911
 2591 #, fuzzy, c-format
 2592 msgid "cannot open pipe `%s' for output: %s"
 2593 msgstr "nie można otworzyć potoku `%s' jako wyjścia (%s)"
 2594 
 2595 #: io.c:926
 2596 #, fuzzy, c-format
 2597 msgid "cannot open pipe `%s' for input: %s"
 2598 msgstr "nie można otworzyć potoku `%s' jako wejścia (%s)"
 2599 
 2600 #: io.c:950
 2601 #, fuzzy, c-format
 2602 msgid ""
 2603 "get_file socket creation not supported on this platform for `%s' with fd %d"
 2604 msgstr "gettimeofday: funkcja nie jest wspierana na tej platformie"
 2605 
 2606 #: io.c:961
 2607 #, fuzzy, c-format
 2608 msgid "cannot open two way pipe `%s' for input/output: %s"
 2609 msgstr ""
 2610 "nie można otworzyć dwukierunkowego potoku `%s' jako wejścia/wyjścia (%s)"
 2611 
 2612 #: io.c:1048
 2613 #, fuzzy, c-format
 2614 msgid "cannot redirect from `%s': %s"
 2615 msgstr "nie można przekierować z `%s' (%s)"
 2616 
 2617 #: io.c:1051
 2618 #, fuzzy, c-format
 2619 msgid "cannot redirect to `%s': %s"
 2620 msgstr "nie można przekierować do `%s' (%s)"
 2621 
 2622 #: io.c:1153
 2623 msgid ""
 2624 "reached system limit for open files: starting to multiplex file descriptors"
 2625 msgstr ""
 2626 "osiągnięto systemowy limit otwartych plików: rozpoczęcie multipleksowania "
 2627 "deskryptorów plików"
 2628 
 2629 #: io.c:1169
 2630 #, fuzzy, c-format
 2631 msgid "close of `%s' failed: %s."
 2632 msgstr "zamknięcie `%s' nie powiodło się (%s)."
 2633 
 2634 #: io.c:1177
 2635 msgid "too many pipes or input files open"
 2636 msgstr "zbyt dużo otwartych potoków lub plików wejściowych"
 2637 
 2638 #: io.c:1203
 2639 msgid "close: second argument must be `to' or `from'"
 2640 msgstr "close: drugim argumentem musi być `to' lub `from'"
 2641 
 2642 #: io.c:1221
 2643 #, c-format
 2644 msgid "close: `%.*s' is not an open file, pipe or co-process"
 2645 msgstr ""
 2646 "close: `%.*s' nie jest ani otwartym plikiem, ani potokiem, ani procesem"
 2647 
 2648 #: io.c:1226
 2649 msgid "close of redirection that was never opened"
 2650 msgstr "zamknięcie przekierowania, które nigdy nie zostało otwarte"
 2651 
 2652 #: io.c:1325
 2653 #, c-format
 2654 msgid "close: redirection `%s' not opened with `|&', second argument ignored"
 2655 msgstr ""
 2656 "close: przekierowanie `%s' nie zostało otwarte z `|&', drugi argument "
 2657 "zignorowany"
 2658 
 2659 #: io.c:1342
 2660 #, fuzzy, c-format
 2661 msgid "failure status (%d) on pipe close of `%s': %s"
 2662 msgstr "status awarii (%d) podczas zamykania potoku `%s' (%s)"
 2663 
 2664 #: io.c:1345
 2665 #, fuzzy, c-format
 2666 msgid "failure status (%d) on file close of `%s': %s"
 2667 msgstr "status awarii (%d) podczas zamykania pliku `%s' (%s)"
 2668 
 2669 #: io.c:1365
 2670 #, c-format
 2671 msgid "no explicit close of socket `%s' provided"
 2672 msgstr "brak jawnego zamknięcia gniazdka `%s'"
 2673 
 2674 #: io.c:1368
 2675 #, c-format
 2676 msgid "no explicit close of co-process `%s' provided"
 2677 msgstr "brak jawnego zamknięcia procesu pomocniczego `%s'"
 2678 
 2679 #: io.c:1371
 2680 #, c-format
 2681 msgid "no explicit close of pipe `%s' provided"
 2682 msgstr "brak jawnego zamknięcia potoku `%s'"
 2683 
 2684 #: io.c:1374
 2685 #, c-format
 2686 msgid "no explicit close of file `%s' provided"
 2687 msgstr "brak jawnego zamknięcia pliku `%s'"
 2688 
 2689 #: io.c:1411
 2690 #, c-format
 2691 msgid "fflush: cannot flush standard output: %s"
 2692 msgstr ""
 2693 
 2694 #: io.c:1412
 2695 #, c-format
 2696 msgid "fflush: cannot flush standard error: %s"
 2697 msgstr ""
 2698 
 2699 #: io.c:1417 io.c:1508 main.c:662 main.c:709
 2700 #, fuzzy, c-format
 2701 msgid "error writing standard output: %s"
 2702 msgstr "błąd podczas zapisu na standardowe wyjście (%s)"
 2703 
 2704 #: io.c:1418 io.c:1521 main.c:664
 2705 #, fuzzy, c-format
 2706 msgid "error writing standard error: %s"
 2707 msgstr "błąd podczas zapisu na standardowe wyjście diagnostyczne (%s)"
 2708 
 2709 #: io.c:1457
 2710 #, fuzzy, c-format
 2711 msgid "pipe flush of `%s' failed: %s."
 2712 msgstr "opróżnienie potoku `%s' nie powiodło się (%s)."
 2713 
 2714 #: io.c:1460
 2715 #, fuzzy, c-format
 2716 msgid "co-process flush of pipe to `%s' failed: %s."
 2717 msgstr ""
 2718 "opróżnienie potoku do `%s' przez proces pomocniczy nie powiodło się (%s)."
 2719 
 2720 #: io.c:1463
 2721 #, fuzzy, c-format
 2722 msgid "file flush of `%s' failed: %s."
 2723 msgstr "opróżnienie pliku `%s' nie powiodło się (%s)."
 2724 
 2725 #: io.c:1610
 2726 #, fuzzy, c-format
 2727 msgid "local port %s invalid in `/inet': %s"
 2728 msgstr "nieprawidłowy lokalny port %s w `/inet'"
 2729 
 2730 #: io.c:1613
 2731 #, c-format
 2732 msgid "local port %s invalid in `/inet'"
 2733 msgstr "nieprawidłowy lokalny port %s w `/inet'"
 2734 
 2735 #: io.c:1636
 2736 #, fuzzy, c-format
 2737 msgid "remote host and port information (%s, %s) invalid: %s"
 2738 msgstr "informacje o zdalnym hoście i porcie są nieprawidłowe (%s, %s)"
 2739 
 2740 #: io.c:1639
 2741 #, c-format
 2742 msgid "remote host and port information (%s, %s) invalid"
 2743 msgstr "informacje o zdalnym hoście i porcie są nieprawidłowe (%s, %s)"
 2744 
 2745 #: io.c:1881
 2746 msgid "TCP/IP communications are not supported"
 2747 msgstr "Komunikacja TCP/IP nie jest wspierana"
 2748 
 2749 #: io.c:2009 io.c:2052
 2750 #, c-format
 2751 msgid "could not open `%s', mode `%s'"
 2752 msgstr "nie można otworzyć `%s', tryb `%s'"
 2753 
 2754 #: io.c:2017 io.c:2069
 2755 #, fuzzy, c-format
 2756 msgid "close of master pty failed: %s"
 2757 msgstr "zamknięcie nadrzędnego pty nie powiodło się (%s)"
 2758 
 2759 #: io.c:2019 io.c:2071 io.c:2418 io.c:2662
 2760 #, fuzzy, c-format
 2761 msgid "close of stdout in child failed: %s"
 2762 msgstr ""
 2763 "zamknięcie standardowego wyjścia w procesie potomnym nie powiodło się (%s)"
 2764 
 2765 #: io.c:2022 io.c:2074
 2766 #, c-format
 2767 msgid "moving slave pty to stdout in child failed (dup: %s)"
 2768 msgstr ""
 2769 "przesunięcie podległego pty na standardowe wyjście w procesie potomnym nie "
 2770 "powiodło się (dup: %s)"
 2771 
 2772 #: io.c:2024 io.c:2076 io.c:2423
 2773 #, fuzzy, c-format
 2774 msgid "close of stdin in child failed: %s"
 2775 msgstr ""
 2776 "zamknięcie standardowego wejścia w procesie potomnym nie powiodło się (%s)"
 2777 
 2778 #: io.c:2027 io.c:2079
 2779 #, c-format
 2780 msgid "moving slave pty to stdin in child failed (dup: %s)"
 2781 msgstr ""
 2782 "przesunięcie podległego pty na standardowe wejście w procesie potomnym nie "
 2783 "powiodło się (dup: %s)"
 2784 
 2785 #: io.c:2029 io.c:2081 io.c:2103
 2786 #, fuzzy, c-format
 2787 msgid "close of slave pty failed: %s"
 2788 msgstr "zamknięcie podległego pty nie powiodło się (%s)"
 2789 
 2790 #: io.c:2265
 2791 #, fuzzy
 2792 msgid "could not create child process or open pty"
 2793 msgstr "nie można utworzyć procesu potomnego dla `%s' (fork: %s)"
 2794 
 2795 #: io.c:2353 io.c:2421 io.c:2633 io.c:2665
 2796 #, c-format
 2797 msgid "moving pipe to stdout in child failed (dup: %s)"
 2798 msgstr ""
 2799 "przesunięcie potoku na standardowe wyjście w procesie potomnym nie powiodło "
 2800 "się (dup: %s)"
 2801 
 2802 #: io.c:2360 io.c:2426
 2803 #, c-format
 2804 msgid "moving pipe to stdin in child failed (dup: %s)"
 2805 msgstr ""
 2806 "przesunięcie potoku na standardowe wejście w procesie potomnym nie powiodło "
 2807 "się (dup: %s)"
 2808 
 2809 #: io.c:2386 io.c:2655
 2810 #, fuzzy
 2811 msgid "restoring stdout in parent process failed"
 2812 msgstr ""
 2813 "odzyskanie standardowego wyjścia w procesie potomnym nie powiodło się\n"
 2814 
 2815 #: io.c:2394
 2816 #, fuzzy
 2817 msgid "restoring stdin in parent process failed"
 2818 msgstr ""
 2819 "odzyskanie standardowego wejścia w procesie potomnym nie powiodło się\n"
 2820 
 2821 #: io.c:2429 io.c:2667 io.c:2682
 2822 #, fuzzy, c-format
 2823 msgid "close of pipe failed: %s"
 2824 msgstr "zamknięcie potoku nie powiodło się (%s)"
 2825 
 2826 #: io.c:2488
 2827 msgid "`|&' not supported"
 2828 msgstr "`|&' nie jest wspierany"
 2829 
 2830 #: io.c:2618
 2831 #, fuzzy, c-format
 2832 msgid "cannot open pipe `%s': %s"
 2833 msgstr "nie można otworzyć potoku `%s' (%s)"
 2834 
 2835 #: io.c:2676
 2836 #, c-format
 2837 msgid "cannot create child process for `%s' (fork: %s)"
 2838 msgstr "nie można utworzyć procesu potomnego dla `%s' (fork: %s)"
 2839 
 2840 #: io.c:2814
 2841 msgid "getline: attempt to read from closed read end of two-way pipe"
 2842 msgstr ""
 2843 
 2844 #: io.c:3138
 2845 msgid "register_input_parser: received NULL pointer"
 2846 msgstr "register_input_parser: otrzymano wskaźnik NULL"
 2847 
 2848 #: io.c:3166
 2849 #, c-format
 2850 msgid "input parser `%s' conflicts with previously installed input parser `%s'"
 2851 msgstr ""
 2852 "parser wejścia `%s' konfliktuje z poprzednio zainstalowanym parserem `%s'"
 2853 
 2854 #: io.c:3173
 2855 #, c-format
 2856 msgid "input parser `%s' failed to open `%s'"
 2857 msgstr "parser wejścia `%s': nie powiodło się otwarcie `%s'"
 2858 
 2859 #: io.c:3193
 2860 msgid "register_output_wrapper: received NULL pointer"
 2861 msgstr "register_output_wrapper: otrzymano wskaźnik NULL"
 2862 
 2863 #: io.c:3221
 2864 #, c-format
 2865 msgid ""
 2866 "output wrapper `%s' conflicts with previously installed output wrapper `%s'"
 2867 msgstr ""
 2868 "otoczka wyjścia `%s' konfliktuje z poprzednio zainstalowaną otoczką `%s'"
 2869 
 2870 #: io.c:3228
 2871 #, c-format
 2872 msgid "output wrapper `%s' failed to open `%s'"
 2873 msgstr "otoczka wyjścia `%s': nie powiodło się otwarcie `%s'"
 2874 
 2875 #: io.c:3249
 2876 msgid "register_output_processor: received NULL pointer"
 2877 msgstr "register_output_processor: otrzymano wskaźnik NULL"
 2878 
 2879 #: io.c:3278
 2880 #, c-format
 2881 msgid ""
 2882 "two-way processor `%s' conflicts with previously installed two-way processor "
 2883 "`%s'"
 2884 msgstr ""
 2885 "dwukierunkowy procesor `%s' konfliktuje z poprzednio zainstalowanym "
 2886 "procesorem `%s'"
 2887 
 2888 #: io.c:3287
 2889 #, c-format
 2890 msgid "two way processor `%s' failed to open `%s'"
 2891 msgstr "dwukierunkowy procesor `%s' zawiódł w otwarciu `%s'"
 2892 
 2893 #: io.c:3411
 2894 #, c-format
 2895 msgid "data file `%s' is empty"
 2896 msgstr "plik danych `%s' jest pusty"
 2897 
 2898 #: io.c:3453 io.c:3461
 2899 msgid "could not allocate more input memory"
 2900 msgstr "nie można zarezerwować więcej pamięci wejściowej"
 2901 
 2902 #: io.c:4079
 2903 msgid "multicharacter value of `RS' is a gawk extension"
 2904 msgstr "wieloznakowa wartość `RS' jest rozszerzeniem gawk"
 2905 
 2906 #: io.c:4233
 2907 msgid "IPv6 communication is not supported"
 2908 msgstr "Komunikacja IPv6 nie jest wspierana"
 2909 
 2910 #: main.c:336
 2911 msgid "environment variable `POSIXLY_CORRECT' set: turning on `--posix'"
 2912 msgstr ""
 2913 "zmienna środowiskowa `POSIXLY_CORRECT' ustawiona: `--posix' został włączony"
 2914 
 2915 #: main.c:343
 2916 msgid "`--posix' overrides `--traditional'"
 2917 msgstr "opcja `--posix' zostanie użyta nad `--traditional'"
 2918 
 2919 #: main.c:354
 2920 msgid "`--posix'/`--traditional' overrides `--non-decimal-data'"
 2921 msgstr "`--posix'/`--traditional' użyte nad opcją `--non-decimal-data'"
 2922 
 2923 #: main.c:359
 2924 msgid "`--posix' overrides `--characters-as-bytes'"
 2925 msgstr "opcja `--posix' zostanie użyta nad `--characters-as-bytes'"
 2926 
 2927 #: main.c:368
 2928 #, c-format
 2929 msgid "running %s setuid root may be a security problem"
 2930 msgstr ""
 2931 "uruchamianie %s setuid root może być problemem pod względem bezpieczeństwa"
 2932 
 2933 #: main.c:421
 2934 #, fuzzy, c-format
 2935 msgid "cannot set binary mode on stdin: %s"
 2936 msgstr "nie można ustawić trybu binarnego na standardowym wejściu (%s)"
 2937 
 2938 #: main.c:424
 2939 #, fuzzy, c-format
 2940 msgid "cannot set binary mode on stdout: %s"
 2941 msgstr "nie można ustawić trybu binarnego na standardowym wyjściu (%s)"
 2942 
 2943 #: main.c:426
 2944 #, fuzzy, c-format
 2945 msgid "cannot set binary mode on stderr: %s"
 2946 msgstr "nie można ustawić trybu binarnego na wyjściu diagnostycznym (%s)"
 2947 
 2948 #: main.c:488
 2949 msgid "no program text at all!"
 2950 msgstr "brak tekstu programu!"
 2951 
 2952 #: main.c:582
 2953 #, c-format
 2954 msgid "Usage: %s [POSIX or GNU style options] -f progfile [--] file ...\n"
 2955 msgstr ""
 2956 "Użycie: %s [styl opcji POSIX lub GNU] -f plik_z_programem [--] plik ...\n"
 2957 
 2958 #: main.c:584
 2959 #, c-format
 2960 msgid "Usage: %s [POSIX or GNU style options] [--] %cprogram%c file ...\n"
 2961 msgstr "Użycie: %s [styl opcji POSIX lub GNU] [--] %cprogram%c plik ...\n"
 2962 
 2963 #: main.c:589
 2964 msgid "POSIX options:\t\tGNU long options: (standard)\n"
 2965 msgstr "Opcje POSIX:\t\tDługie opcje GNU (standard):\n"
 2966 
 2967 #: main.c:590
 2968 msgid "\t-f progfile\t\t--file=progfile\n"
 2969 msgstr "\t-f program\t\t--file=program\n"
 2970 
 2971 #: main.c:591
 2972 msgid "\t-F fs\t\t\t--field-separator=fs\n"
 2973 msgstr "\t-F fs\t\t\t--field-separator=fs\n"
 2974 
 2975 #: main.c:592
 2976 msgid "\t-v var=val\t\t--assign=var=val\n"
 2977 msgstr "\t-v zmienna=wartość\t--assign=zmienna=wartość\n"
 2978 
 2979 #: main.c:593
 2980 msgid "Short options:\t\tGNU long options: (extensions)\n"
 2981 msgstr "Krótkie opcje:\t\tDługie opcje GNU: (rozszerzenia)\n"
 2982 
 2983 #: main.c:594
 2984 msgid "\t-b\t\t\t--characters-as-bytes\n"
 2985 msgstr "\t-b\t\t\t--characters-as-bytes\n"
 2986 
 2987 #: main.c:595
 2988 msgid "\t-c\t\t\t--traditional\n"
 2989 msgstr "\t-c\t\t\t--traditional\n"
 2990 
 2991 #: main.c:596
 2992 msgid "\t-C\t\t\t--copyright\n"
 2993 msgstr "\t-C\t\t\t--copyright\n"
 2994 
 2995 #: main.c:597
 2996 msgid "\t-d[file]\t\t--dump-variables[=file]\n"
 2997 msgstr "\t-d[plik]\t\t--dump-variables[=plik]\n"
 2998 
 2999 #: main.c:598
 3000 msgid "\t-D[file]\t\t--debug[=file]\n"
 3001 msgstr "\t-D[plik]\t\t--debug[=plik]\n"
 3002 
 3003 #: main.c:599
 3004 msgid "\t-e 'program-text'\t--source='program-text'\n"
 3005 msgstr "\t-e 'tekst-programu'\t--source='tekst-programu'\n"
 3006 
 3007 #: main.c:600
 3008 msgid "\t-E file\t\t\t--exec=file\n"
 3009 msgstr "\t-E plik\t\t\t--exec=plik\n"
 3010 
 3011 #: main.c:601
 3012 msgid "\t-g\t\t\t--gen-pot\n"
 3013 msgstr "\t-g\t\t\t--gen-pot\n"
 3014 
 3015 #: main.c:602
 3016 msgid "\t-h\t\t\t--help\n"
 3017 msgstr "\t-h\t\t\t--help\n"
 3018 
 3019 #: main.c:603
 3020 msgid "\t-i includefile\t\t--include=includefile\n"
 3021 msgstr "\t-i plikinclude\t\t--include=plikinclude\n"
 3022 
 3023 #: main.c:604
 3024 msgid "\t-l library\t\t--load=library\n"
 3025 msgstr "\t-l biblioteka\t\t--load=biblioteka\n"
 3026 
 3027 #. TRANSLATORS: the "fatal", "invalid" and "no-ext" here are literal
 3028 #. values, they should not be translated. Thanks.
 3029 #.
 3030 #: main.c:609
 3031 #, fuzzy
 3032 msgid "\t-L[fatal|invalid|no-ext]\t--lint[=fatal|invalid|no-ext]\n"
 3033 msgstr "\t-L [fatal]\t\t--lint[=fatal]\n"
 3034 
 3035 #: main.c:610
 3036 msgid "\t-M\t\t\t--bignum\n"
 3037 msgstr "\t-M\t\t\t--bignum\n"
 3038 
 3039 #: main.c:611
 3040 msgid "\t-N\t\t\t--use-lc-numeric\n"
 3041 msgstr "\t-N\t\t\t--use-lc-numeric\n"
 3042 
 3043 #: main.c:612
 3044 msgid "\t-n\t\t\t--non-decimal-data\n"
 3045 msgstr "\t-n\t\t\t--non-decimal-data\n"
 3046 
 3047 #: main.c:613
 3048 msgid "\t-o[file]\t\t--pretty-print[=file]\n"
 3049 msgstr "\t-o[plik]\t\t--pretty-print[=plik]\n"
 3050 
 3051 #: main.c:614
 3052 msgid "\t-O\t\t\t--optimize\n"
 3053 msgstr "\t-O\t\t\t--optimize\n"
 3054 
 3055 #: main.c:615
 3056 msgid "\t-p[file]\t\t--profile[=file]\n"
 3057 msgstr "\t-p[plik]\t\t--profile[=plik]\n"
 3058 
 3059 #: main.c:616
 3060 msgid "\t-P\t\t\t--posix\n"
 3061 msgstr "\t-P\t\t\t--posix\n"
 3062 
 3063 #: main.c:617
 3064 msgid "\t-r\t\t\t--re-interval\n"
 3065 msgstr "\t-r\t\t\t--re-interval\n"
 3066 
 3067 #: main.c:618
 3068 #, fuzzy
 3069 msgid "\t-s\t\t\t--no-optimize\n"
 3070 msgstr "\t-O\t\t\t--optimize\n"
 3071 
 3072 #: main.c:619
 3073 msgid "\t-S\t\t\t--sandbox\n"
 3074 msgstr "\t-S\t\t\t--sandbox\n"
 3075 
 3076 #: main.c:620
 3077 msgid "\t-t\t\t\t--lint-old\n"
 3078 msgstr "\t-t\t\t\t--lint-old\n"
 3079 
 3080 #: main.c:621
 3081 msgid "\t-V\t\t\t--version\n"
 3082 msgstr "\t-V\t\t\t--version\n"
 3083 
 3084 #: main.c:623
 3085 msgid "\t-W nostalgia\t\t--nostalgia\n"
 3086 msgstr "\t-W nostalgia\t\t--nostalgia\n"
 3087 
 3088 #: main.c:626
 3089 #, fuzzy
 3090 msgid "\t-Y\t\t\t--parsedebug\n"
 3091 msgstr "\t-Y\t\t--parsedebug\n"
 3092 
 3093 #: main.c:629
 3094 msgid "\t-Z locale-name\t\t--locale=locale-name\n"
 3095 msgstr ""
 3096 
 3097 #. TRANSLATORS: --help output (end)
 3098 #. no-wrap
 3099 #: main.c:635
 3100 #, fuzzy
 3101 msgid ""
 3102 "\n"
 3103 "To report bugs, see node `Bugs' in `gawk.info'\n"
 3104 "which is section `Reporting Problems and Bugs' in the\n"
 3105 "printed version. This same information may be found at\n"
 3106 "https://www.gnu.org/software/gawk/manual/html_node/Bugs.html.\n"
 3107 "PLEASE do NOT try to report bugs by posting in comp.lang.awk,\n"
 3108 "or by using a web forum such as Stack Overflow.\n"
 3109 "\n"
 3110 msgstr ""
 3111 "\n"
 3112 "Aby zgłosić błąd, prosimy zobaczyć węzeł `Bugs' w `gawk.info'\n"
 3113 "lub rozdział p.t. `Reporting Problems and Bugs' w wydrukowanej\n"
 3114 "dokumentacji.\n"
 3115 "\n"
 3116 
 3117 #: main.c:643
 3118 msgid ""
 3119 "gawk is a pattern scanning and processing language.\n"
 3120 "By default it reads standard input and writes standard output.\n"
 3121 "\n"
 3122 msgstr ""
 3123 "gawk jest językiem skanowania i przetwarzania wzorców.\n"
 3124 "Program domyślnie czyta standardowe wejście i zapisuje standardowe wyjście.\n"
 3125 "\n"
 3126 
 3127 #: main.c:647
 3128 #, fuzzy, c-format
 3129 msgid ""
 3130 "Examples:\n"
 3131 "\t%s '{ sum += $1 }; END { print sum }' file\n"
 3132 "\t%s -F: '{ print $1 }' /etc/passwd\n"
 3133 msgstr ""
 3134 "Przykłady:\n"
 3135 "\tgawk '{ suma += $1 }; END { print suma }' plik\n"
 3136 "\tgawk -F: '{ print $1 }' /etc/passwd\n"
 3137 
 3138 #: main.c:679
 3139 #, c-format
 3140 msgid ""
 3141 "Copyright (C) 1989, 1991-%d Free Software Foundation.\n"
 3142 "\n"
 3143 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
 3144 "it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
 3145 "the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or\n"
 3146 "(at your option) any later version.\n"
 3147 "\n"
 3148 msgstr ""
 3149 "Copyright (C) 1989, 1991-%d Free Software Foundation.\n"
 3150 "\n"
 3151 "Ten program jest wolnym oprogramowaniem; możesz go rozprowadzać dalej\n"
 3152 "i/lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU,\n"
 3153 "wydanej przez Fundację Wolnego Oprogramowania - według wersji 3-ciej\n"
 3154 "tej Licencji lub którejś z późniejszych wersji.\n"
 3155 "\n"
 3156 
 3157 #: main.c:687
 3158 msgid ""
 3159 "This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
 3160 "but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
 3161 "MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
 3162 "GNU General Public License for more details.\n"
 3163 "\n"
 3164 msgstr ""
 3165 "Ten program rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on\n"
 3166 "użyteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej\n"
 3167 "gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH\n"
 3168 "ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania bliższych informacji przeczytaj\n"
 3169 "Powszechną Licencję Publiczną GNU.\n"
 3170 "\n"
 3171 
 3172 #: main.c:693
 3173 msgid ""
 3174 "You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
 3175 "along with this program. If not, see http://www.gnu.org/licenses/.\n"
 3176 msgstr ""
 3177 "Z pewnością wraz z niniejszym programem otrzymałeś też egzemplarz\n"
 3178 "Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License);\n"
 3179 "jeśli zaś nie - odwiedź stronę http://www.gnu.org/licenses/.\n"
 3180 
 3181 #: main.c:734
 3182 msgid "-Ft does not set FS to tab in POSIX awk"
 3183 msgstr "-Ft nie ustawia FS na znak tabulatora w POSIX awk"
 3184 
 3185 #: main.c:1149
 3186 #, c-format
 3187 msgid ""
 3188 "%s: `%s' argument to `-v' not in `var=value' form\n"
 3189 "\n"
 3190 msgstr ""
 3191 "%s: argument `%s' dla `-v' nie jest zgodny ze składnią `zmienna=wartość'\n"
 3192 "\n"
 3193 
 3194 #: main.c:1175
 3195 #, c-format
 3196 msgid "`%s' is not a legal variable name"
 3197 msgstr "`%s' nie jest dozwoloną nazwą zmiennej"
 3198 
 3199 #: main.c:1178
 3200 #, c-format
 3201 msgid "`%s' is not a variable name, looking for file `%s=%s'"
 3202 msgstr "`%s' nie jest nazwą zmiennej, szukanie pliku `%s=%s'"
 3203 
 3204 #: main.c:1192
 3205 #, c-format
 3206 msgid "cannot use gawk builtin `%s' as variable name"
 3207 msgstr "nie można użyć wbudowanej w gawk `%s' jako nazwy zmiennej"
 3208 
 3209 #: main.c:1197
 3210 #, c-format
 3211 msgid "cannot use function `%s' as variable name"
 3212 msgstr "nie można użyć funkcji `%s' jako nazwy zmiennej"
 3213 
 3214 #: main.c:1275
 3215 msgid "floating point exception"
 3216 msgstr "wyjątek zmiennopozycyjny"
 3217 
 3218 #: main.c:1285
 3219 msgid "fatal error: internal error"
 3220 msgstr "fatalny błąd: wewnętrzny błąd"
 3221 
 3222 #: main.c:1305
 3223 msgid "fatal error: internal error: segfault"
 3224 msgstr "fatalny błąd: wewnętrzny błąd: błąd segmentacji"
 3225 
 3226 #: main.c:1318
 3227 msgid "fatal error: internal error: stack overflow"
 3228 msgstr "fatalny błąd: wewnętrzny błąd: przepełnienie stosu"
 3229 
 3230 #: main.c:1378
 3231 #, c-format
 3232 msgid "no pre-opened fd %d"
 3233 msgstr "brak już otwartego fd %d"
 3234 
 3235 #: main.c:1385
 3236 #, c-format
 3237 msgid "could not pre-open /dev/null for fd %d"
 3238 msgstr "nie można otworzyć zawczasu /dev/null dla fd %d"
 3239 
 3240 #: main.c:1599
 3241 msgid "empty argument to `-e/--source' ignored"
 3242 msgstr "pusty argument dla opcji `-e/--source' został zignorowany"
 3243 
 3244 #: main.c:1660 main.c:1665
 3245 #, fuzzy
 3246 msgid "`--profile' overrides `--pretty-print'"
 3247 msgstr "opcja `--posix' zostanie użyta nad `--traditional'"
 3248 
 3249 #: main.c:1677
 3250 msgid "-M ignored: MPFR/GMP support not compiled in"
 3251 msgstr ""
 3252 
 3253 #: main.c:1702
 3254 #, c-format
 3255 msgid "%s: option `-W %s' unrecognized, ignored\n"
 3256 msgstr "%s: opcja `-W %s' nierozpoznana i zignorowana\n"
 3257 
 3258 #: main.c:1755
 3259 #, c-format
 3260 msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
 3261 msgstr "%s: opcja musi mieć argument -- %c\n"
 3262 
 3263 #: mpfr.c:551
 3264 #, c-format
 3265 msgid "PREC value `%.*s' is invalid"
 3266 msgstr "wartość PREC `%.*s' jest nieprawidłowa"
 3267 
 3268 #: mpfr.c:610
 3269 #, c-format
 3270 msgid "RNDMODE value `%.*s' is invalid"
 3271 msgstr "wartość RNDMODE `%.*s' jest nieprawidłowa"
 3272 
 3273 #: mpfr.c:674
 3274 msgid "atan2: received non-numeric first argument"
 3275 msgstr "atan2: otrzymano pierwszy argument, który nie jest liczbą"
 3276 
 3277 #: mpfr.c:676
 3278 msgid "atan2: received non-numeric second argument"
 3279 msgstr "atan2: otrzymano drugi argument, który nie jest liczbą"
 3280 
 3281 #: mpfr.c:774
 3282 msgid "int: received non-numeric argument"
 3283 msgstr "int: otrzymano argument, który nie jest liczbą"
 3284 
 3285 #: mpfr.c:804
 3286 msgid "compl: received non-numeric argument"
 3287 msgstr "compl: otrzymano argument, który nie jest liczbą"
 3288 
 3289 #: mpfr.c:816
 3290 #, fuzzy
 3291 msgid "compl(%Rg): negative value is not allowed"
 3292 msgstr "compl(%Rg): ujemne wartości spowodują dziwne wyniki"
 3293 
 3294 #: mpfr.c:821
 3295 msgid "comp(%Rg): fractional value will be truncated"
 3296 msgstr "compl(%Rg): ułamkowe wartości zostaną obcięte"
 3297 
 3298 #: mpfr.c:832
 3299 #, fuzzy, c-format
 3300 msgid "compl(%Zd): negative values are not allowed"
 3301 msgstr "cmpl(%Zd): ujemne wartości spowodują dziwne wyniki"
 3302 
 3303 #: mpfr.c:850
 3304 #, c-format
 3305 msgid "%s: received non-numeric argument #%d"
 3306 msgstr "%s: otrzymano argument #%d, który nie jest liczbą"
 3307 
 3308 #: mpfr.c:860
 3309 msgid "%s: argument #%d has invalid value %Rg, using 0"
 3310 msgstr "%s: argument #%d ma nieprawidłową wartość %Rg, użyto 0"
 3311 
 3312 #: mpfr.c:871
 3313 #, fuzzy
 3314 msgid "%s: argument #%d negative value %Rg is not allowed"
 3315 msgstr "%s: argument #%d ujemna wartość %Rg spowoduje dziwne wyniki"
 3316 
 3317 #: mpfr.c:878
 3318 msgid "%s: argument #%d fractional value %Rg will be truncated"
 3319 msgstr "%s: argument #%d ułamkowa wartość %Rg zostanie obcięta"
 3320 
 3321 #: mpfr.c:892
 3322 #, fuzzy, c-format
 3323 msgid "%s: argument #%d negative value %Zd is not allowed"
 3324 msgstr "%s: argument #%d ujemna wartość %Zd spowoduje dziwne wyniki"
 3325 
 3326 #: mpfr.c:982
 3327 msgid "and: called with less than two arguments"
 3328 msgstr "and: wywołano z mniej niż dwoma argumentami"
 3329 
 3330 #: mpfr.c:1014
 3331 msgid "or: called with less than two arguments"
 3332 msgstr "or: wywołano z mniej niż dwoma argumentami"
 3333 
 3334 #: mpfr.c:1045
 3335 msgid "xor: called with less than two arguments"
 3336 msgstr "xor: wywołano z mniej niż dwoma argumentami"
 3337 
 3338 #: mpfr.c:1169
 3339 msgid "srand: received non-numeric argument"
 3340 msgstr "srand: otrzymano argument, który nie jest liczbą"
 3341 
 3342 #: mpfr.c:1211
 3343 #, fuzzy
 3344 msgid "intdiv: received non-numeric first argument"
 3345 msgstr "and: otrzymano pierwszy argument, który nie jest liczbą"
 3346 
 3347 #: mpfr.c:1213
 3348 #, fuzzy
 3349 msgid "intdiv: received non-numeric second argument"
 3350 msgstr "and: otrzymano drugi argument, który nie jest liczbą"
 3351 
 3352 #: msg.c:75
 3353 #, c-format
 3354 msgid "cmd. line:"
 3355 msgstr "linia poleceń:"
 3356 
 3357 #: node.c:481
 3358 #, fuzzy
 3359 msgid "could not make typed regex"
 3360 msgstr "niezakończone wyrażenie regularne"
 3361 
 3362 #: node.c:555
 3363 #, c-format
 3364 msgid "old awk does not support the `\\%c' escape sequence"
 3365 msgstr "stary awk nie wspiera sekwencji ucieczki `\\%c'"
 3366 
 3367 #: node.c:606
 3368 msgid "POSIX does not allow `\\x' escapes"
 3369 msgstr "POSIX nie zezwala na sekwencję ucieczki `\\x'"
 3370 
 3371 #: node.c:612
 3372 msgid "no hex digits in `\\x' escape sequence"
 3373 msgstr "brak liczb szesnastkowych w sekwencji ucieczki `\\x'"
 3374 
 3375 #: node.c:633
 3376 #, c-format
 3377 msgid ""
 3378 "hex escape \\x%.*s of %d characters probably not interpreted the way you "
 3379 "expect"
 3380 msgstr ""
 3381 "szesnastkowa sekwencja ucieczki \\x%.*s %d znaków prawdopodobnie nie została "
 3382 "zinterpretowana jak tego oczekujesz"
 3383 
 3384 #: node.c:648
 3385 #, c-format
 3386 msgid "escape sequence `\\%c' treated as plain `%c'"
 3387 msgstr "sekwencja ucieczki `\\%c' potraktowana jako zwykłe `%c'"
 3388 
 3389 #: node.c:784
 3390 msgid ""
 3391 "Invalid multibyte data detected. There may be a mismatch between your data "
 3392 "and your locale."
 3393 msgstr ""
 3394 "Wykryto nieprawidłowe dane. Możliwe jest niedopasowanie pomiędzy Twoimi "
 3395 "danymi a ustawieniami regionalnymi."
 3396 
 3397 #: posix/gawkmisc.c:177
 3398 #, c-format
 3399 msgid "%s %s `%s': could not get fd flags: (fcntl F_GETFD: %s)"
 3400 msgstr "%s %s `%s': nie można uzyskać flag fd: (fcntl F_GETFD: %s)"
 3401 
 3402 #: posix/gawkmisc.c:189
 3403 #, c-format
 3404 msgid "%s %s `%s': could not set close-on-exec: (fcntl F_SETFD: %s)"
 3405 msgstr "%s %s `%s': nie można ustawić close-on-exec: (fcntl F_SETFD: %s)"
 3406 
 3407 #: profile.c:73
 3408 msgid "Program indentation level too deep. Consider refactoring your code"
 3409 msgstr ""
 3410 
 3411 #: profile.c:112
 3412 msgid "sending profile to standard error"
 3413 msgstr "wysyłanie profilu na standardowe wyjście diagnostyczne"
 3414 
 3415 #: profile.c:275
 3416 #, fuzzy, c-format
 3417 msgid ""
 3418 "\t# %s rule(s)\n"
 3419 "\n"
 3420 msgstr ""
 3421 "\t# Reguła(i)\n"
 3422 "\n"
 3423 
 3424 #: profile.c:283
 3425 #, c-format
 3426 msgid ""
 3427 "\t# Rule(s)\n"
 3428 "\n"
 3429 msgstr ""
 3430 "\t# Reguła(i)\n"
 3431 "\n"
 3432 
 3433 #: profile.c:371
 3434 #, c-format
 3435 msgid "internal error: %s with null vname"
 3436 msgstr "wewnętrzny błąd: %s z zerowym vname"
 3437 
 3438 #: profile.c:662
 3439 msgid "internal error: builtin with null fname"
 3440 msgstr "wewnętrzny błąd: builtin z fname null"
 3441 
 3442 #: profile.c:1317
 3443 #, fuzzy, c-format
 3444 msgid ""
 3445 "%s# Loaded extensions (-l and/or @load)\n"
 3446 "\n"
 3447 msgstr ""
 3448 "\t# Załadowane rozszerzenia (-l i/lub @load)\n"
 3449 "\n"
 3450 
 3451 #: profile.c:1348
 3452 #, fuzzy, c-format
 3453 msgid ""
 3454 "\n"
 3455 "# Included files (-i and/or @include)\n"
 3456 "\n"
 3457 msgstr ""
 3458 "\t# Załadowane rozszerzenia (-l i/lub @load)\n"
 3459 "\n"
 3460 
 3461 #: profile.c:1412
 3462 #, c-format
 3463 msgid "\t# gawk profile, created %s\n"
 3464 msgstr "\t# profil programu gawk, utworzony %s\n"
 3465 
 3466 #: profile.c:1980
 3467 #, c-format
 3468 msgid ""
 3469 "\n"
 3470 "\t# Functions, listed alphabetically\n"
 3471 msgstr ""
 3472 "\n"
 3473 "\t# Funkcje, spis alfabetyczny\n"
 3474 
 3475 #: profile.c:2041
 3476 #, c-format
 3477 msgid "redir2str: unknown redirection type %d"
 3478 msgstr "redir2str: nieznany typ przekierowania %d"
 3479 
 3480 #: re.c:58 re.c:163
 3481 msgid ""
 3482 "behavior of matching a regexp containing NUL characters is not defined by "
 3483 "POSIX"
 3484 msgstr ""
 3485 
 3486 #: re.c:127
 3487 msgid "invalid NUL byte in dynamic regexp"
 3488 msgstr ""
 3489 
 3490 #: re.c:174
 3491 #, fuzzy, c-format
 3492 msgid "regexp escape sequence `\\%c' treated as plain `%c'"
 3493 msgstr "sekwencja ucieczki `\\%c' potraktowana jako zwykłe `%c'"
 3494 
 3495 #: re.c:193
 3496 #, c-format
 3497 msgid "regexp escape sequence `\\%c' is not a known regexp operator"
 3498 msgstr ""
 3499 
 3500 #: re.c:663
 3501 #, c-format
 3502 msgid "regexp component `%.*s' should probably be `[%.*s]'"
 3503 msgstr "komponent regexp `%.*s' powinien być prawdopodobnie `[%.*s]'"
 3504 
 3505 #: support/dfa.c:950
 3506 msgid "unbalanced ["
 3507 msgstr "[ nie do pary"
 3508 
 3509 #: support/dfa.c:1071
 3510 msgid "invalid character class"
 3511 msgstr "nieprawidłowa klasa znaku"
 3512 
 3513 #: support/dfa.c:1197
 3514 msgid "character class syntax is [[:space:]], not [:space:]"
 3515 msgstr "składnia klasy znaku to [[:space:]], a nie [:space:]"
 3516 
 3517 #: support/dfa.c:1264
 3518 msgid "unfinished \\ escape"
 3519 msgstr "niedokończona sekwencja ucieczki \\"
 3520 
 3521 #: support/dfa.c:1425
 3522 #, fuzzy
 3523 msgid "invalid content of \\{\\}"
 3524 msgstr "Nieprawidłowa zawartość \\{\\}"
 3525 
 3526 #: support/dfa.c:1428
 3527 #, fuzzy
 3528 msgid "regular expression too big"
 3529 msgstr "Wyrażenie regularne jest zbyt duże"
 3530 
 3531 #: support/dfa.c:1899
 3532 msgid "unbalanced ("
 3533 msgstr "( nie do pary"
 3534 
 3535 #: support/dfa.c:2016
 3536 msgid "no syntax specified"
 3537 msgstr "nie podano składni"
 3538 
 3539 #: support/dfa.c:2027
 3540 msgid "unbalanced )"
 3541 msgstr ") nie do pary"
 3542 
 3543 #: support/getopt.c:605 support/getopt.c:634
 3544 #, c-format
 3545 msgid "%s: option '%s' is ambiguous; possibilities:"
 3546 msgstr "%s: opcja '%s' jest niejednoznaczna; możliwości:"
 3547 
 3548 #: support/getopt.c:680 support/getopt.c:684
 3549 #, c-format
 3550 msgid "%s: option '--%s' doesn't allow an argument\n"
 3551 msgstr "%s: opcja '--%s' nie może mieć argumentów\n"
 3552 
 3553 #: support/getopt.c:693 support/getopt.c:698
 3554 #, c-format
 3555 msgid "%s: option '%c%s' doesn't allow an argument\n"
 3556 msgstr "%s: opcja '%c%s' nie może mieć argumentów\n"
 3557 
 3558 #: support/getopt.c:741 support/getopt.c:760
 3559 #, c-format
 3560 msgid "%s: option '--%s' requires an argument\n"
 3561 msgstr "%s: opcja '--%s' wymaga argumentu\n"
 3562 
 3563 #: support/getopt.c:798 support/getopt.c:801
 3564 #, c-format
 3565 msgid "%s: unrecognized option '--%s'\n"
 3566 msgstr "%s: nieznana opcja '--%s'\n"
 3567 
 3568 #: support/getopt.c:809 support/getopt.c:812
 3569 #, c-format
 3570 msgid "%s: unrecognized option '%c%s'\n"
 3571 msgstr "%s: nieznana opcja '%c%s'\n"
 3572 
 3573 #: support/getopt.c:861 support/getopt.c:864
 3574 #, c-format
 3575 msgid "%s: invalid option -- '%c'\n"
 3576 msgstr "%s: błędna opcja -- '%c'\n"
 3577 
 3578 #: support/getopt.c:917 support/getopt.c:934 support/getopt.c:1144
 3579 #: support/getopt.c:1162
 3580 #, c-format
 3581 msgid "%s: option requires an argument -- '%c'\n"
 3582 msgstr "%s: opcja wymaga argumentu -- '%c'\n"
 3583 
 3584 #: support/getopt.c:990 support/getopt.c:1006
 3585 #, c-format
 3586 msgid "%s: option '-W %s' is ambiguous\n"
 3587 msgstr "%s: opcja '-W %s' jest niejednoznaczna\n"
 3588 
 3589 #: support/getopt.c:1030 support/getopt.c:1048
 3590 #, c-format
 3591 msgid "%s: option '-W %s' doesn't allow an argument\n"
 3592 msgstr "%s: opcja '-W %s' nie może mieć argumentów\n"
 3593 
 3594 #: support/getopt.c:1069 support/getopt.c:1087
 3595 #, c-format
 3596 msgid "%s: option '-W %s' requires an argument\n"
 3597 msgstr "%s: opcja '-W %s' wymaga argumentu\n"
 3598 
 3599 #: support/regcomp.c:135
 3600 msgid "Success"
 3601 msgstr "Sukces"
 3602 
 3603 #: support/regcomp.c:138
 3604 msgid "No match"
 3605 msgstr "Brak dopasowania"
 3606 
 3607 #: support/regcomp.c:141
 3608 msgid "Invalid regular expression"
 3609 msgstr "Nieprawidłowe wyrażenie regularne"
 3610 
 3611 #: support/regcomp.c:144
 3612 msgid "Invalid collation character"
 3613 msgstr "Nieprawidłowy znak porównania"
 3614 
 3615 #: support/regcomp.c:147
 3616 msgid "Invalid character class name"
 3617 msgstr "Nieprawidłowa nazwa klasy znaku"
 3618 
 3619 #: support/regcomp.c:150
 3620 msgid "Trailing backslash"
 3621 msgstr "Końcowy znak backslash"
 3622 
 3623 #: support/regcomp.c:153
 3624 msgid "Invalid back reference"
 3625 msgstr "Nieprawidłowe odwołanie wsteczne"
 3626 
 3627 #: support/regcomp.c:156
 3628 #, fuzzy
 3629 msgid "Unmatched [, [^, [:, [., or [="
 3630 msgstr "Niedopasowany znak [ lub [^"
 3631 
 3632 #: support/regcomp.c:159
 3633 msgid "Unmatched ( or \\("
 3634 msgstr "Niedopasowany znak ( lub \\("
 3635 
 3636 #: support/regcomp.c:162
 3637 msgid "Unmatched \\{"
 3638 msgstr "Niedopasowany znak \\{"
 3639 
 3640 #: support/regcomp.c:165
 3641 msgid "Invalid content of \\{\\}"
 3642 msgstr "Nieprawidłowa zawartość \\{\\}"
 3643 
 3644 #: support/regcomp.c:168
 3645 msgid "Invalid range end"
 3646 msgstr "Nieprawidłowy koniec zakresu"
 3647 
 3648 #: support/regcomp.c:171
 3649 msgid "Memory exhausted"
 3650 msgstr "Pamięć wyczerpana"
 3651 
 3652 #: support/regcomp.c:174
 3653 msgid "Invalid preceding regular expression"
 3654 msgstr "Nieprawidłowe poprzedzające wyrażenie regularne"
 3655 
 3656 #: support/regcomp.c:177
 3657 msgid "Premature end of regular expression"
 3658 msgstr "Przedwczesny koniec wyrażenia regularnego"
 3659 
 3660 #: support/regcomp.c:180
 3661 msgid "Regular expression too big"
 3662 msgstr "Wyrażenie regularne jest zbyt duże"
 3663 
 3664 #: support/regcomp.c:183
 3665 msgid "Unmatched ) or \\)"
 3666 msgstr "Niedopasowany znak ) lub \\)"
 3667 
 3668 #: support/regcomp.c:676
 3669 msgid "No previous regular expression"
 3670 msgstr "Brak poprzedniego wyrażenia regularnego"
 3671 
 3672 #: symbol.c:691
 3673 #, fuzzy, c-format
 3674 msgid "function `%s': cannot use function `%s' as a parameter name"
 3675 msgstr "funkcja `%s': nie można użyć nazwy funkcji jako nazwy parametru"
 3676 
 3677 #: symbol.c:821
 3678 #, fuzzy
 3679 msgid "cannot pop main context"
 3680 msgstr "nie można zdjąć głównego kontekstu"
 3681 
 3682 #, fuzzy
 3683 #~ msgid "fts: first parameter is not an array"
 3684 #~ msgstr "asort: pierwszy argument nie jest tablicą"
 3685 
 3686 #, fuzzy
 3687 #~ msgid "fts: third parameter is not an array"
 3688 #~ msgstr "match: otrzymano trzeci argument, który nie jest tablicą"
 3689 
 3690 #~ msgid "adump: first argument not an array"
 3691 #~ msgstr "adump: pierwszy argument nie jest tablicą"
 3692 
 3693 #~ msgid "asort: second argument not an array"
 3694 #~ msgstr "asort: drugi argument nie jest tablicą"
 3695 
 3696 #~ msgid "asorti: second argument not an array"
 3697 #~ msgstr "asorti: drugi argument nie jest tablicą"
 3698 
 3699 #~ msgid "asorti: first argument not an array"
 3700 #~ msgstr "asorti: pierwszy argument nie jest tablicą"
 3701 
 3702 #, fuzzy
 3703 #~ msgid "asorti: first argument cannot be SYMTAB"
 3704 #~ msgstr "asorti: pierwszy argument nie jest tablicą"
 3705 
 3706 #, fuzzy
 3707 #~ msgid "asorti: first argument cannot be FUNCTAB"
 3708 #~ msgstr "asorti: pierwszy argument nie jest tablicą"
 3709 
 3710 #~ msgid "asorti: cannot use a subarray of first arg for second arg"
 3711 #~ msgstr ""
 3712 #~ "asorti: nie można użyć podtablicy pierwszego argumentu dla drugiego "
 3713 #~ "argumentu"
 3714 
 3715 #~ msgid "asorti: cannot use a subarray of second arg for first arg"
 3716 #~ msgstr ""
 3717 #~ "asorti: nie można użyć podtablicy drugiego argumentu dla pierwszego "
 3718 #~ "argumentu"
 3719 
 3720 #~ msgid "can't read sourcefile `%s' (%s)"
 3721 #~ msgstr "nie można otworzyć pliku źródłowego `%s' (%s)"
 3722 
 3723 #~ msgid "POSIX does not allow operator `**='"
 3724 #~ msgstr "POSIX nie zezwala na operator `**='"
 3725 
 3726 #~ msgid "old awk does not support operator `**='"
 3727 #~ msgstr "stary awk nie wspiera operatora `**='"
 3728 
 3729 #~ msgid "old awk does not support operator `**'"
 3730 #~ msgstr "stary awk nie wspiera operatora `**'"
 3731 
 3732 #~ msgid "operator `^=' is not supported in old awk"
 3733 #~ msgstr "operator `^=' nie jest wspierany w starym awk"
 3734 
 3735 #~ msgid "could not open `%s' for writing (%s)"
 3736 #~ msgstr "nie można otworzyć `%s' do zapisu (%s)"
 3737 
 3738 #~ msgid "exp: received non-numeric argument"
 3739 #~ msgstr "exp: otrzymano argument nie będący liczbą"
 3740 
 3741 #~ msgid "length: received non-string argument"
 3742 #~ msgstr "length: otrzymano argument, który nie jest łańcuchem"
 3743 
 3744 #~ msgid "log: received non-numeric argument"
 3745 #~ msgstr "log: otrzymano argument, który nie jest liczbą"
 3746 
 3747 #~ msgid "sqrt: received non-numeric argument"
 3748 #~ msgstr "sqrt: otrzymano argument, który nie jest liczbą"
 3749 
 3750 #~ msgid "sqrt: called with negative argument %g"
 3751 #~ msgstr "sqrt: wywołana z ujemnym argumentem %g"
 3752 
 3753 #~ msgid "strftime: received non-numeric second argument"
 3754 #~ msgstr "strftime: otrzymano drugi argument, który nie jest liczbą"
 3755 
 3756 #~ msgid "strftime: received non-string first argument"
 3757 #~ msgstr "strftime: otrzymano pierwszy argument, który nie jest łańcuchem"
 3758 
 3759 #~ msgid "mktime: received non-string argument"
 3760 #~ msgstr "mktime: otrzymano argument, który nie jest łańcuchem"
 3761 
 3762 #~ msgid "tolower: received non-string argument"
 3763 #~ msgstr "tolower: otrzymano argument, który nie jest łańcuchem"
 3764 
 3765 #~ msgid "toupper: received non-string argument"
 3766 #~ msgstr "toupper: otrzymano argument, który nie jest łańcuchem"
 3767 
 3768 #~ msgid "sin: received non-numeric argument"
 3769 #~ msgstr "sin: otrzymano argument, który nie jest liczbą"
 3770 
 3771 #~ msgid "cos: received non-numeric argument"
 3772 #~ msgstr "cos: otrzymano argument, który nie jest liczbą"
 3773 
 3774 #~ msgid "lshift: received non-numeric first argument"
 3775 #~ msgstr "lshift: otrzymano pierwszy argument, który nie jest liczbą"
 3776 
 3777 #~ msgid "lshift: received non-numeric second argument"
 3778 #~ msgstr "lshift: otrzymano drugi argument, który nie jest liczbą"
 3779 
 3780 #~ msgid "rshift: received non-numeric first argument"
 3781 #~ msgstr "rshift: otrzymano pierwszy argument, który nie jest liczbą"
 3782 
 3783 #~ msgid "rshift: received non-numeric second argument"
 3784 #~ msgstr "rshift: otrzymano drugi argument, który nie jest liczbą"
 3785 
 3786 #~ msgid "and: argument %d is non-numeric"
 3787 #~ msgstr "and: argument %d nie jest liczbą"
 3788 
 3789 #, fuzzy
 3790 #~ msgid "and: argument %d negative value %g is not allowed"
 3791 #~ msgstr "and: argument %d ujemna wartość %g spowoduje dziwne wyniki"
 3792 
 3793 #, fuzzy
 3794 #~ msgid "or: argument %d negative value %g is not allowed"
 3795 #~ msgstr "or: argument %d ujemna wartość %g spowoduje dziwne wyniki"
 3796 
 3797 #~ msgid "xor: argument %d is non-numeric"
 3798 #~ msgstr "xor: argument %d nie jest liczbą"
 3799 
 3800 #, fuzzy
 3801 #~ msgid "xor: argument %d negative value %g is not allowed"
 3802 #~ msgstr "xor: argument %d ujemna wartość %g spowoduje dziwne wyniki"
 3803 
 3804 #~ msgid "Can't find rule!!!\n"
 3805 #~ msgstr "Nie można znaleźć reguły!!!\n"
 3806 
 3807 #~ msgid "q"
 3808 #~ msgstr "q"
 3809 
 3810 #~ msgid "fts: bad first parameter"
 3811 #~ msgstr "fts: nieprawidłowy pierwszy parametr"
 3812 
 3813 #~ msgid "fts: bad second parameter"
 3814 #~ msgstr "fts: nieprawidłowy drugi parametr"
 3815 
 3816 #~ msgid "fts: bad third parameter"
 3817 #~ msgstr "fts: nieprawidłowy trzeci parametr"
 3818 
 3819 #~ msgid "fts: clear_array() failed\n"
 3820 #~ msgstr "fts: clear_array() nie powiodła się\n"
 3821 
 3822 #~ msgid "ord: called with inappropriate argument(s)"
 3823 #~ msgstr "ord: wywołano z nieprawidłowymi argumentami"
 3824 
 3825 #~ msgid "chr: called with inappropriate argument(s)"
 3826 #~ msgstr "chr: wywołano z nieprawidłowymi argumentami"
 3827 
 3828 #, fuzzy
 3829 #~ msgid "setenv(TZ, %s) failed (%s)"
 3830 #~ msgstr "%s do \"%s\" nie powiódł się (%s)"
 3831 
 3832 #, fuzzy
 3833 #~ msgid "unsetenv(TZ) failed (%s)"
 3834 #~ msgstr "%s: zamknięcie nie powiodło się (%s)"
 3835 
 3836 #~ msgid "backslash at end of string"
 3837 #~ msgstr "backslash na końcu łańcucha"
 3838 
 3839 #, fuzzy
 3840 #~ msgid "attempt to use array `%s[\".*%s\"]' in a scalar context"
 3841 #~ msgstr "próba użycia tablicy `%s[\"%s\"]' w kontekście skalaru"
 3842 
 3843 #, fuzzy
 3844 #~ msgid "attempt to use scalar `%s[\".*%s\"]' as array"
 3845 #~ msgstr "próba użycia skalaru `%s[\"%s\"]' jako tablicy"
 3846 
 3847 #, fuzzy
 3848 #~ msgid "gensub: third argument %g treated as 1"
 3849 #~ msgstr "gensub: trzeci argument 0 potraktowany jako 1"
 3850 
 3851 #~ msgid "`extension' is a gawk extension"
 3852 #~ msgstr "`extension' jest rozszerzeniem gawk"
 3853 
 3854 #~ msgid "extension: received NULL lib_name"
 3855 #~ msgstr "extension: otrzymano NULL lib_name"
 3856 
 3857 #~ msgid "extension: cannot open library `%s' (%s)"
 3858 #~ msgstr "extension: nie można otworzyć biblioteki `%s' (%s)"
 3859 
 3860 #~ msgid ""
 3861 #~ "extension: library `%s': does not define `plugin_is_GPL_compatible' (%s)"
 3862 #~ msgstr ""
 3863 #~ "extension: biblioteka `%s': nie definiuje `plugin_is_GPL_compatible' (%s)"
 3864 
 3865 #~ msgid "extension: library `%s': cannot call function `%s' (%s)"
 3866 #~ msgstr "extension: biblioteka `%s': nie można wywołać funkcji `%s' (%s)"
 3867 
 3868 #~ msgid "extension: missing function name"
 3869 #~ msgstr "extension: brakująca nazwa funkcji"
 3870 
 3871 #~ msgid "extension: illegal character `%c' in function name `%s'"
 3872 #~ msgstr "extension: nieprawidłowy znak `%c' w nazwie funkcji `%s'"
 3873 
 3874 #~ msgid "extension: can't redefine function `%s'"
 3875 #~ msgstr "extension: nie można zredefiniować funkcji `%s'"
 3876 
 3877 #~ msgid "extension: function `%s' already defined"
 3878 #~ msgstr "extension: funkcja `%s' została już zdefiniowana"
 3879 
 3880 #~ msgid "extension: function name `%s' previously defined"
 3881 #~ msgstr "extension: nazwa funkcji `%s' została zdefiniowana wcześniej"
 3882 
 3883 #~ msgid "extension: can't use gawk built-in `%s' as function name"
 3884 #~ msgstr "extension: nie można użyć wbudowanej w gawk `%s' jako nazwy funkcji"
 3885 
 3886 #~ msgid "chdir: called with incorrect number of arguments, expecting 1"
 3887 #~ msgstr ""
 3888 #~ "chdir: wywołano z nieprawidłową ilością argumentów, spodziewano się 1"
 3889 
 3890 #~ msgid "stat: called with wrong number of arguments"
 3891 #~ msgstr "stat: wywołano z nieprawidłową ilością argumentów"
 3892 
 3893 #, fuzzy
 3894 #~ msgid "statvfs: called with wrong number of arguments"
 3895 #~ msgstr "stat: wywołano z nieprawidłową ilością argumentów"
 3896 
 3897 #~ msgid "fnmatch: called with less than three arguments"
 3898 #~ msgstr "fnmatch: wywołano z mniej niż trzema argumentami"
 3899 
 3900 #~ msgid "fnmatch: called with more than three arguments"
 3901 #~ msgstr "fnmatch: wywołano z więcej niż trzema argumentami"
 3902 
 3903 #~ msgid "fork: called with too many arguments"
 3904 #~ msgstr "fork: wywołana ze zbyt dużą ilością argumentów"
 3905 
 3906 #~ msgid "waitpid: called with too many arguments"
 3907 #~ msgstr "waitpid: wywołana ze zbyt dużą ilością argumentów"
 3908 
 3909 #~ msgid "wait: called with no arguments"
 3910 #~ msgstr "wait: wywołano bez argumentów"
 3911 
 3912 #~ msgid "wait: called with too many arguments"
 3913 #~ msgstr "wait: wywołana ze zbyt dużą ilością argumentów"
 3914 
 3915 #~ msgid "ord: called with too many arguments"
 3916 #~ msgstr "ord: wywołana ze zbyt dużą ilością argumentów"
 3917 
 3918 #~ msgid "ord: called with no arguments"
 3919 #~ msgstr "ord: wywołano bez argumentów"
 3920 
 3921 #~ msgid "chr: called with too many arguments"
 3922 #~ msgstr "chr: wywołana ze zbyt dużą ilością argumentów"
 3923 
 3924 #~ msgid "chr: called with no arguments"
 3925 #~ msgstr "chr: wywołano bez argumentów"
 3926 
 3927 #~ msgid "readfile: called with too many arguments"
 3928 #~ msgstr "readfile: wywołana ze zbyt dużą ilością argumentów"
 3929 
 3930 #~ msgid "writea: called with too many arguments"
 3931 #~ msgstr "writea: wywołana ze zbyt dużą ilością argumentów"
 3932 
 3933 #~ msgid "reada: called with too many arguments"
 3934 #~ msgstr "reada: wywołana ze zbyt dużą ilością argumentów"
 3935 
 3936 #~ msgid "gettimeofday: ignoring arguments"
 3937 #~ msgstr "gettimeofday: zignorowano argumenty"
 3938 
 3939 #~ msgid "sleep: called with too many arguments"
 3940 #~ msgstr "sleep: wywołana ze zbyt dużą ilością argumentów"
 3941 
 3942 #~ msgid "unknown value for field spec: %d\n"
 3943 #~ msgstr "nieznana wartość dla specyfikacji pola: %d\n"
 3944 
 3945 #~ msgid "function `%s' defined to take no more than %d argument(s)"
 3946 #~ msgstr "funkcja `%s' zdefiniowana aby pobrać nie więcej niż %d argument(ów)"
 3947 
 3948 #~ msgid "function `%s': missing argument #%d"
 3949 #~ msgstr "funkcja `%s': brakuje #%d argumentu"
 3950 
 3951 #~ msgid "`getline var' invalid inside `%s' rule"
 3952 #~ msgstr "nieprawidłowy `getline var' wewnątrz reguły `%s'"
 3953 
 3954 #~ msgid "`getline' invalid inside `%s' rule"
 3955 #~ msgstr "nieprawidłowy `getline' wewnątrz reguły `%s'"
 3956 
 3957 #~ msgid "no (known) protocol supplied in special filename `%s'"
 3958 #~ msgstr "nie dostarczono (znanego) protokołu w specjalnym pliku `%s'"
 3959 
 3960 #~ msgid "special file name `%s' is incomplete"
 3961 #~ msgstr "specjalna nazwa pliku `%s' jest niekompletna"
 3962 
 3963 #~ msgid "must supply a remote hostname to `/inet'"
 3964 #~ msgstr "należy dostarczyć nazwę zdalnego hosta do `/inet'"
 3965 
 3966 #~ msgid "must supply a remote port to `/inet'"
 3967 #~ msgstr "należy dostarczyć numer zdalnego portu do `/inet'"
 3968 
 3969 #~ msgid ""
 3970 #~ "\t# %s block(s)\n"
 3971 #~ "\n"
 3972 #~ msgstr ""
 3973 #~ "\t# %s blok(i)\n"
 3974 #~ "\n"
 3975 
 3976 #~ msgid "range of the form `[%c-%c]' is locale dependent"
 3977 #~ msgstr "zasięg formy `[%c-%c]' jest zależny od lokalizacji"
 3978 
 3979 #~ msgid "reference to uninitialized element `%s[\"%.*s\"]'"
 3980 #~ msgstr "odwołanie do niezainicjowanego elementu `%s[\"%.*s\"]'"
 3981 
 3982 #~ msgid "subscript of array `%s' is null string"
 3983 #~ msgstr "indeks tablicy `%s' jest zerowym łańcuchem"
 3984 
 3985 #~ msgid "%s: empty (null)\n"
 3986 #~ msgstr "%s: pusty (null)\n"
 3987 
 3988 #~ msgid "%s: empty (zero)\n"
 3989 #~ msgstr "%s: pusty (zero)\n"
 3990 
 3991 #~ msgid "%s: table_size = %d, array_size = %d\n"
 3992 #~ msgstr "%s: table_size = %d, array_size = %d\n"
 3993 
 3994 #~ msgid "%s: array_ref to %s\n"
 3995 #~ msgstr "%s: array_ref do %s\n"
 3996 
 3997 #~ msgid "`nextfile' is a gawk extension"
 3998 #~ msgstr "`nextfile' jest rozszerzeniem gawk"
 3999 
 4000 #~ msgid "`delete array' is a gawk extension"
 4001 #~ msgstr "`delete tablica' jest rozszerzeniem gawk"
 4002 
 4003 #~ msgid "use of non-array as array"
 4004 #~ msgstr "użycie nie-tablicy jako tablicy"
 4005 
 4006 #~ msgid "`%s' is a Bell Labs extension"
 4007 #~ msgstr "`%s' jest rozszerzeniem Bell Labs"
 4008 
 4009 #~ msgid "or(%lf, %lf): negative values will give strange results"
 4010 #~ msgstr "or(%lf, %lf): ujemne wartości spowodują dziwne wyniki"
 4011 
 4012 #~ msgid "or(%lf, %lf): fractional values will be truncated"
 4013 #~ msgstr "or(%lf, %lf): ułamkowe wartości zostaną obcięte"
 4014 
 4015 #~ msgid "xor: received non-numeric first argument"
 4016 #~ msgstr "xor: otrzymano pierwszy argument, który nie jest liczbą"
 4017 
 4018 #~ msgid "xor: received non-numeric second argument"
 4019 #~ msgstr "xor: otrzymano drugi argument, który nie jest liczbą"
 4020 
 4021 #~ msgid "xor(%lf, %lf): fractional values will be truncated"
 4022 #~ msgstr "xor(%lf, %lf): ułamkowe wartości zostaną obcięte"
 4023 
 4024 #~ msgid "can't use function name `%s' as variable or array"
 4025 #~ msgstr "nie można użyć nazwy funkcji `%s' jako zmiennej lub tablicy"
 4026 
 4027 #~ msgid "assignment used in conditional context"
 4028 #~ msgstr "przypisanie użyte w kontekście warunkowym"
 4029 
 4030 #~ msgid "statement has no effect"
 4031 #~ msgstr "instrukcja nie ma żadnego efektu"
 4032 
 4033 #~ msgid ""
 4034 #~ "for loop: array `%s' changed size from %ld to %ld during loop execution"
 4035 #~ msgstr ""
 4036 #~ "pętla for: tablica `%s' zmieniła rozmiar z %ld do %ld podczas wykonywania "
 4037 #~ "pętli"
 4038 
 4039 #~ msgid "function called indirectly through `%s' does not exist"
 4040 #~ msgstr "pośrednio wywołana funkcja poprzez `%s' nie istnieje"
 4041 
 4042 #~ msgid "function `%s' not defined"
 4043 #~ msgstr "funkcja `%s' nie została zdefiniowana"
 4044 
 4045 #~ msgid "error reading input file `%s': %s"
 4046 #~ msgstr "błąd podczas czytania z pliku `%s': %s"
 4047 
 4048 #~ msgid "`nextfile' cannot be called from a `%s' rule"
 4049 #~ msgstr "instrukcja `nextfile' nie może być wywołana z wnętrza reguły `%s'"
 4050 
 4051 #~ msgid "`next' cannot be called from a `%s' rule"
 4052 #~ msgstr "instrukcja `next' nie może być wywołana z wnętrza reguły `%s'"
 4053 
 4054 #~ msgid "Sorry, don't know how to interpret `%s'"
 4055 #~ msgstr "Niestety nie wiem jak zinterpretować `%s'"
 4056 
 4057 #~ msgid "Operation Not Supported"
 4058 #~ msgstr "Operacja nie jest wspierana"
 4059 
 4060 #~ msgid "`-m[fr]' option irrelevant in gawk"
 4061 #~ msgstr "nieistotna opcja `-m[fr]' w gawk"
 4062 
 4063 #~ msgid "-m option usage: `-m[fr] nnn'"
 4064 #~ msgstr "użycie opcji -m: `-m[fr] nnn'"
 4065 
 4066 #~ msgid "\t-R file\t\t\t--command=file\n"
 4067 #~ msgstr "\t-R plik\t\t\t--command=plik\n"
 4068 
 4069 #~ msgid "could not find groups: %s"
 4070 #~ msgstr "nie można znaleźć grup: %s"
 4071 
 4072 #~ msgid "assignment is not allowed to result of builtin function"
 4073 #~ msgstr "przypisanie do wyniku wbudowanej funkcji nie jest dozwolone"
 4074 
 4075 #~ msgid "attempt to use array in a scalar context"
 4076 #~ msgstr "próba użycia tablicy w kontekście skalaru"
 4077 
 4078 #~ msgid "statement may have no effect"
 4079 #~ msgstr "instrukcja może nie mieć żadnego efektu"
 4080 
 4081 #~ msgid "out of memory"
 4082 #~ msgstr "brak pamięci"
 4083 
 4084 #~ msgid "attempt to use scalar `%s' as array"
 4085 #~ msgstr "próba użycia skalaru `%s' jako tablicy"
 4086 
 4087 #~ msgid "call of `length' without parentheses is deprecated by POSIX"
 4088 #~ msgstr ""
 4089 #~ "wywołanie `length' bez podania nawiasów jest niezalecane przez POSIX"
 4090 
 4091 #~ msgid "division by zero attempted in `/'"
 4092 #~ msgstr "próba dzielenia przez zero w `/'"
 4093 
 4094 #~ msgid "length: untyped parameter argument will be forced to scalar"
 4095 #~ msgstr "length: argument bez określonego typu zostanie uznany za skalar"
 4096 
 4097 #~ msgid "length: untyped argument will be forced to scalar"
 4098 #~ msgstr "length: argument bez określonego typu zostanie uznany za skalar"
 4099 
 4100 #~ msgid "`break' outside a loop is not portable"
 4101 #~ msgstr "instrukcja `break' poza pętlą jest nieprzenośna"
 4102 
 4103 #~ msgid "`continue' outside a loop is not portable"
 4104 #~ msgstr "instrukcja `continue' poza pętlą jest nieprzenośna"
 4105 
 4106 #~ msgid "`nextfile' cannot be called from a BEGIN rule"
 4107 #~ msgstr "instrukcja `nextfile' nie może być wywołana z wnętrza reguły BEGIN"
 4108 
 4109 #~ msgid ""
 4110 #~ "concatenation: side effects in one expression have changed the length of "
 4111 #~ "another!"
 4112 #~ msgstr ""
 4113 #~ "konkatenacja: skutki uboczne w jednym wyrażeniu spowodowały zmianę "
 4114 #~ "długości innego wyrażenia!"
 4115 
 4116 #~ msgid "illegal type (%s) in tree_eval"
 4117 #~ msgstr "nieprawidłowy typ (%s) w tree_eval"
 4118 
 4119 #~ msgid "\t# -- main --\n"
 4120 #~ msgstr "\t# -- główne --\n"
 4121 
 4122 #~ msgid "invalid tree type %s in redirect()"
 4123 #~ msgstr "nieprawidłowy typ drzewa %s w funkcji redirect()"
 4124 
 4125 #~ msgid "/inet/raw client not ready yet, sorry"
 4126 #~ msgstr "klient /inet/raw nie jest jeszcze gotowy, przykro mi"
 4127 
 4128 #~ msgid "only root may use `/inet/raw'."
 4129 #~ msgstr "tylko superużytkownik (root) może użyć `/inet/raw'."
 4130 
 4131 #~ msgid "/inet/raw server not ready yet, sorry"
 4132 #~ msgstr "serwer /inet/raw nie jest jeszcze gotowy, przykro mi"
 4133 
 4134 #~ msgid "file `%s' is a directory"
 4135 #~ msgstr "plik `%s' jest katalogiem"
 4136 
 4137 #~ msgid "use `PROCINFO[\"%s\"]' instead of `%s'"
 4138 #~ msgstr "użyj `PROCINFO[\"%s\"]' zamiast `%s'"
 4139 
 4140 #~ msgid "use `PROCINFO[...]' instead of `/dev/user'"
 4141 #~ msgstr "użyj `PROCINFO[...]' zamiast `/dev/user'"
 4142 
 4143 #~ msgid "\t-m[fr] val\n"
 4144 #~ msgstr "\t-m[fr] wartość\n"
 4145 
 4146 #~ msgid "\t-W compat\t\t--compat\n"
 4147 #~ msgstr "\t-W compat\t\t--compat\n"
 4148 
 4149 #~ msgid "\t-W copyleft\t\t--copyleft\n"
 4150 #~ msgstr "\t-W copyleft\t\t--copyleft\n"
 4151 
 4152 #~ msgid "\t-W usage\t\t--usage\n"
 4153 #~ msgstr "\t-W usage\t\t--usage\n"
 4154 
 4155 #~ msgid "can't convert string to float"
 4156 #~ msgstr "nie można zamienić łańcucha do liczby zmiennopozycyjnej"
 4157 
 4158 #~ msgid "# treated internally as `delete'"
 4159 #~ msgstr "# potraktowany wewnętrznie jako `delete'"
 4160 
 4161 #~ msgid "# this is a dynamically loaded extension function"
 4162 #~ msgstr "# to jest dynamicznie ładowana funkcja rozszerzenie"
 4163 
 4164 #~ msgid ""
 4165 #~ "\t# BEGIN block(s)\n"
 4166 #~ "\n"
 4167 #~ msgstr ""
 4168 #~ "\t# blok(i) BEGIN\n"
 4169 #~ "\n"
 4170 
 4171 #~ msgid "unexpected type %s in prec_level"
 4172 #~ msgstr "niespodziewany typ %s w prec_level"
 4173 
 4174 #~ msgid "Unknown node type %s in pp_var"
 4175 #~ msgstr "Nieznany typ węzła %s w pp_var"
 4176 
 4177 #~ msgid "can't open two way socket `%s' for input/output (%s)"
 4178 #~ msgstr ""
 4179 #~ "nie można otworzyć dwukierunkowego gniazda `%s' jako wejścia/wyjścia (%s)"
 4180 
 4181 #~ msgid "%s: illegal option -- %c\n"
 4182 #~ msgstr "%s: niewłaściwa opcja -- %c\n"
 4183 
 4184 #~ msgid "function %s called\n"
 4185 #~ msgstr "wywołano funkcję %s\n"
 4186 
 4187 #~ msgid "field %d in FIELDWIDTHS, must be > 0"
 4188 #~ msgstr "pole nr %d w FIELDWIDTHS musi być większe od zera"
 4189 
 4190 #~ msgid "delete: illegal use of variable `%s' as array"
 4191 #~ msgstr "delete: nieprawidłowe użycie zmiennej `%s' jako tablicy"
 4192 
 4193 #~ msgid ""
 4194 #~ "\n"
 4195 #~ "To report bugs, see node `Bugs' in `gawk.info', which is\n"
 4196 #~ msgstr ""
 4197 #~ "\n"
 4198 #~ "Aby zgłosić błędy, prosimy zobaczyć węzeł `Bugs' w `gawk.info', który "
 4199 #~ "jest\n"
 4200 
 4201 #~ msgid "invalid syntax in name `%s' for variable assignment"
 4202 #~ msgstr "błąd składni w nazwie `%s' dla przypisania zmiennej"
 4203 
 4204 #~ msgid "internal error: Node_var_array with null vname"
 4205 #~ msgstr "wewnętrzny błąd: Node_var_array z zerowym vname"
 4206 
 4207 #~ msgid "or used in other expression context"
 4208 #~ msgstr "lub użyty w innym kontekście wyrażenia"
 4209 
 4210 #~ msgid "`%s' is a function, assignment is not allowed"
 4211 #~ msgstr "`%s' jest funkcją, zatem przypisanie nie jest dozwolone"
 4212 
 4213 #~ msgid "BEGIN blocks must have an action part"
 4214 #~ msgstr "Blok BEGIN musi posiadać część dotyczącą akcji"
 4215 
 4216 #~ msgid "`nextfile' used in BEGIN or END action"
 4217 #~ msgstr "`nextfile' użyty w akcji BEGIN lub END"
 4218 
 4219 #~ msgid "non-redirected `getline' undefined inside BEGIN or END action"
 4220 #~ msgstr ""
 4221 #~ "komenda `getline' bez przekierowania nie jest zdefiniowana wewnątrz akcji "
 4222 #~ "BEGIN lub END"
 4223 
 4224 #~ msgid "fptr %x not in tokentab\n"
 4225 #~ msgstr "brak fptr %x w tokentab\n"
 4226 
 4227 #~ msgid "gsub third parameter is not a changeable object"
 4228 #~ msgstr "trzeci parametr gsub nie jest zmiennym obiektem"
 4229 
 4230 #~ msgid "unfinished repeat count"
 4231 #~ msgstr "niedokończona liczba powtórzeń"
 4232 
 4233 #~ msgid "malformed repeat count"
 4234 #~ msgstr "źle sformatowana liczba powtórzeń"