"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "gambas-3.16.3/app/src/gambas3/tips/tips.sv.txt" (7 Sep 2021, 12056 Bytes) of package /linux/misc/gambas-3.16.3.tar.bz2:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested text file into HTML format (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 [WELCOME]
  2 
  3 <p>Välkommen till <b>Gambas</b> !</p>
  4 
  5 <p><b>Gambas</b> är en grafiskt utvecklingsmiljö
  6 grundad på en avancerad <i>Basic</i> interpretator.</p>
  7 
  8 <p><b>Gambas</b> mål är att få dig att göra
  9 kraftfulla program, enkelt och snabbt. Men rena strukturerade
  10 program är ditt <i>eget</i> ansvar...</p>
  11 
  12 <p>Lycka till!</p>
  13 
  14 <p align=right>Beno&icirc;t Minisini<br>
  15 <u>g4mba5@gmail.com</u></p>
  16 
  17 
  18 [STARTUP]
  19 
  20 <p>Varje projekt måste ha en <i>startup class</i>. Denna
  21 startup-class måste definiera en statisk publik metod kallad <i>Main</i>
  22 utan argument, som kommer att fungera som uppstartmetod för
  23 ditt program.</p>
  24 
  25 <p>Du kan definiera startup-classen genom att klicka på den med
  26 höger musknapp i projektträdet och genom att välja 
  27 <i>Startup class</i> i popup-menyn.</p>
  28 
  29 <p>Det är inte nödvändigt att definiera en <i>Main</i>-metod i ett startupp-
  30 formulär, ty det har redan en fördefinierad sådan.</p>
  31 
  32 <p>Denna fördefinierade uppstartmetod instansierar formuläret och visar det,
  33 som i <i>Visual Basic&trade;</i>.</p>
  34 
  35 
  36 [OPEN]
  37 
  38 <p><b>OPEN</b>-instruktionen i <b>Gambas</b> fungerar inte på
  39 samma sätt som den i <i>Visual Basic</i>. Den lämnar inte filen,
  40 som ett heltal, utan som ett <i>File</i>-objekt.</p>
  41 
  42 <p>Så i stället för att skriva:</p>
  43 
  44 <pre>DIM handle AS Integer
  45 ...
  46 OPEN "myfile" FOR READ AS #handle</pre>
  47 
  48 <p>måste du skriva:</p>
  49 
  50 <pre>DIM handle AS File
  51 ...
  52 handle = OPEN "myfile" FOR READ</pre>
  53 
  54 
  55 [CATDIR]
  56 
  57 <p>Vet du att du kan slå ihop mappnamn och
  58 filnamn med <b><tt>&/</tt></b>-operatorn? Denna operator
  59 tar hand om avslutande snedstreck "/" så att den resulterande sökvägen
  60 blir perfekt.</p>
  61 
  62 <p>Till exempel:</p>
  63 
  64 <pre>PRINT "/home/gambas" &/ ".bashrc"
  65 /home/gambas/.bashrc
  66 
  67 PRINT "/home/gambas/" &/ "/tmp" &/ "foo.bar"
  68 /home/gambas/tmp/foo.bar
  69 </pre>
  70 
  71 <p>Är det inte förunderligt?</p>
  72 
  73 
  74 [EXEC]
  75 
  76 <p>Du kan göra en körbar fil utgående från ditt hela projekt. Välj
  77 <i>Gör exekverbar</i> i <i>Projekt</i>-menyn.</p>
  78 
  79 <p>När <b>Gambas</b> gör en körbar fil, läggs 
  80 resultatet i din projektmapp som standard. 
  81 Den körbara filen får samma namn som ditt projekt.</p>
  82 
  83 
  84 [PATH]
  85 <p>
  86 Relativa sökvägar har speciell betydelse i <b><i>Gambas</i></b>.
  87 De refererar alltid till filer inuti ditt projekt.
  88 <p>
  89 Det finns ingen innebörd i <i>current directory</i> och inget nyckelord som
  90 <tt>CHDIR</tt> att ändra det.
  91 <p>
  92 <b>Var försiktig:</b> du måste använda relativ sökväg endast för att komma åt
  93 projektfiler, ty absoluta sökvägar fungerar inte längre, när du gör en körbar fil.
  94 
  95 
  96 [GLOBAL]
  97 
  98 Det finns <u>inga globala variabler</u> i <b><i>Gambas</i></b>!
  99 <p>
 100 Ett sätt att kringgå detta är att placera dem i din huvud/main-modul
 101 och deklarera dem som <tt>PUBLIC</tt>.
 102 <p>
 103 Om du inte har en huvud/main-modul i ditt projekt, men ett huvud/main-
 104 formulär, deklarera dem som <tt>STATIC PUBLIC</tt>.
 105 <p>
 106 För att komma åt dessa variabler, måste du använda namnet på huvudmodulen
 107 eller huvudformuläret: <tt>MinMainModul.MinGlobalaVariabel</tt> or
 108 <tt>MinMainForm.MinGlobalaVariabel</tt>.
 109 
 110 
 111 [EMPTY]
 112 
 113 <p>För att veta om en sträng är tom, är det inte nödvändigt att använda
 114 <b>Len()</b>-funktionen. Du kan testa den direkt, eftersom en tom sträng
 115 är <b>FALSE</b> och en icke-tom sträng är <b>TRUE</b>.</p>
 116 
 117 <p>Till exempel, i stället för att göra:</p>
 118 
 119 <pre>IF Len(MyString) > 0 THEN ...
 120 IF Len(MyString) = 0 THEN ...</pre>
 121 
 122 <p>Bör du göra:</p>
 123 
 124 <pre>IF MyString THEN ...
 125 IF NOT MyString THEN ...</pre>
 126 
 127 
 128 [TRANSLATE]
 129 
 130 <p>Gambastillämpningar är helt och hållet översättningsbara, förutsatt att du
 131 talar om vilka strängar som skall översättas.</p>
 132 <p>För att markera att en sträng är översättningsbar, så sätt den bara inom parantester:<p>
 133 
 134 <pre>PRINT ("Översätt mig")
 135 PRINT "Men inte mig!"</pre>
 136 
 137 [EVENT]
 138 
 139 <p>Varje kontroll och varje objekt, som kan ge avbrott, har en
 140 <i>avbrottshanterare</i> och ett avbrotts-<i>group name</i>.</p>
 141 
 142 <p>Avbrottshanteraren fångar varje avbrott åstadkommet av objektet och
 143 avbrottsgruppnamnet är prefix för den procedur, som anropas för att hantera
 144 avbrottet.</p>
 145 
 146 <p>Som standard är denna avbrottshanterare det objekt där du har
 147 skapat kontrollen och gruppnamnet är samma som kontrollens.</p>
 148 
 149 <p>På detta sätt får ett formulär mottaga alla avbrott som åstadkommits
 150 av de kontroller du skapade inuti.</p>
 151 
 152 <pre>' Gambas form
 153 DIM hButton AS Button
 154 
 155 PUBLIC SUB _new()
 156 &nbsp;&nbsp;hButton = NEW Button(ME) AS "MyButton"
 157 END
 158 
 159 PUBLIC SUB MyButton_Click()
 160 &nbsp;&nbsp;PRINT "You have clicked MyButton !"
 161 END
 162 </pre>
 163 
 164 
 165 [FORM]
 166 
 167 <p>I <b><i>Gambas</i></b> är ett formulär sin egen avbrottshanterare, så att
 168 du direkt kan hantera dess avbrott (som <i>Resize</i>, 
 169 <i>Activate</i>, ...) in till dess egen klasskod.</p>
 170 
 171 <p>På detta sätt blir nybörjare, som kommer från <i>Visual Basic</i> inte
 172 disorienterade :-).</p>
 173 
 174 
 175 [EMBED]
 176 
 177 <p>Du kan inbädda vilket formulär som helst i andra formulär med <b><i>Gambas</i></b>
 178 &nbsp;!</p>
 179 
 180 <p>För att åstadkomma en så kraftfull sak, bara instanciera formuläret genom att skicka
 181 ett förälderbehållare (parent container) som sista argument hos konstruktorn (contructor).</p>
 182 
 183 <p>Till exempel&nbsp;:</p>
 184 <p><tt>DIM hForm AS MyDialog<br>
 185 DIM hSuperControl AS MyForm<br><br>
 186 ' Skapa en dialog<br>
 187 hForm = NEW MyDialog<br>
 188 ' Tag in ett formulär i denna dialog<br>
 189 ' Notera att detta formulär tar två parametrar före behållaren (container)<br>
 190 hSuperControl = NEW MyForm(Param1, Param2, MyDialog)<br>
 191 ' Flytta och justera storlek på formuläret<br>
 192 hSuperControl.Move(8, 8, 128, 64)<br>
 193 </tt></p>
 194 
 195 <p>Var uppmärksam: ett formulär inbäddat i ett annat är fortfarande ett formulär och
 196 dessutom sin egen avbrottshanterare.</p>
 197 
 198 
 199 [GROUP]
 200 
 201 <p>Varje kontroll har en <i>(Group)</i>-egenskap. När denna egenskap
 202 sätts, är prefixet för avbrottshanterarens namn, namnet på gruppen
 203 och inte namnet på kontrollen.</p>
 204 
 205 <p>Låt oss anta att vi har en <i>Knapp</i> kallad <b>btnAction</b>
 206 med följande <i>Click</i> avbrottshanterare:</p>
 207 
 208 <pre>PUBLIC SUB btnAction_Click()</pre>
 209 
 210 <p>Om du sätter <i>(Group)</i>-egenskapen hos <b>btnAction</b> till
 211 <i>MyGroup</i>, så kommer avbrotsshanteraren att mottaga avbrott från
 212 knappen att se ut som:</p>
 213 
 214 <pre>PUBLIC SUB MyGroup_Click()</pre>
 215 
 216 <p>Denna egenskap låter dig hantera avbrott från skilda kontroller med
 217 en enkel funktion och kontrollerna i samma grupp behöver inte ha samma typ!</p>
 218 
 219 <p><b>Notera :</b> Den gamle <i>Visual Basic</i>-veteranen kan kanske känna igen
 220 konceptet i <i>kontroll array</i>, men i en kraftfullare implementering. :-)</p>
 221 
 222 
 223 [TAG]
 224 
 225 <p>Varje kontroll har en <i>Tag</i>-egenskap. Denna är till för
 226 programmeraren och kan innehålla vilken <b>VARIANT</b>-data som du tycker är relevant.</p>
 227 
 228 <p>Detta är mycket användbart, när du vill åtskilja kontroller i
 229 samma grupp i en gemensam avbrottshanterare.</p>
 230 
 231 
 232 
 233 [LAST]
 234 
 235 <p>Nyckelordet <b>LAST</b> returnerar den sista kontroll, som
 236 har mottagit ett avbrott. Detta är mycket användbart om du vill skriva en
 237 avbrottshanterare, som är oberoende av namn på kontroller.</p>
 238 
 239 <p>Till exempel, låt oss anta du vill skriva ett kalkylatorprogram.
 240 Du har definierat tio knappar, en för varje siffra, var och en i 
 241 samma <i>group</i> "Digit". <i>Tag</i>-en för varje kontroll sätts till
 242 siffran ritad i knappen. Din avbrottshanterare skulle kunna se ut som:</p>
 243 
 244 <p><tt>PUBLIC SUB Digit_Click()<br><br>
 245 &nbsp;&nbsp;Display = Display & LAST.Tag<br>
 246 &nbsp;&nbsp;RefreshDisplay<br><br>
 247 END</tt></p>
 248 
 249 
 250 [LEFT]
 251 
 252 <p>De välkända <i>BASIC</i> rutinerna <b>Left$</b>, <b>Right$</b>
 253 och <b>Mid$</b> har användbara uppträdande i <b><i>Gambas</i></b></p>
 254 
 255 <p>Andra parametern i <b>Left$</b> och <b>Right$</b> är
 256 frivillig och sätts till ett som standard.</p>
 257 
 258 <p><tt>Left$("Gambas")</tt> returnerar <tt>"G"</tt><br>
 259 <tt>Right$("Gambas")</tt> returnerar <tt>"s"</tt></p>
 260 
 261 <p>Andra parametern kan vara negativ och betyder då antal
 262 tecken som ej skall tas ut.</p>
 263 
 264 <p><tt>Left$("Gambas", -2)</tt> returnerar <tt>"Gamb"</tt><br>
 265 <tt>Right$("Gambas", -2)</tt> returnerar <tt>"mbas"</tt></p>
 266 
 267 <p>På samma sätt med tredje argumentet till <b>Mid$</b> kan vara negativt och
 268 ger då antal tecken från slutet på strängen som ej skall tas ut.</p>
 269 
 270 <p><tt>Mid$("Gambas", 2, -2)</tt> returnerar <tt>"amb"</tt>
 271 
 272 [OBSERVER]
 273 
 274 <p><b>Observer</b>-klassen tillåter dig att fånga upp alla händelser skapade
 275 av ett objekt innan de verkligen sänds.</p>
 276 
 277 <pre>MyTextBox = NEW TextBox(ME) AS "MyTextBox"
 278 MyObserver = NEW Observer(MyTextBox) AS "MyObserver"
 279 ...
 280 PUBLIC SUB MyObserver_KeyPress()
 281  DEBUG "Got it first"
 282 END
 283 
 284 PUBLIC SUB MyTextBox_KeyPress()
 285  DEBUG "Got it next"
 286 END</pre>
 287 
 288 "Observatören" kan avbryta händelsen för att förhindra att objektet att åstadkommer den (händelsen).
 289 
 290 
 291 [STRING]
 292 
 293 <p>Gambas använder <b>UTF-8</b>-teckensätt för att representera strängar i minnet.</p>
 294 
 295 <p>Men alla Gambas standardsträngfunktioner hanterar <b>ASCII</b>: 
 296 <tt>Left</tt>, <tt>Mid</tt>, <tt>Right</tt>, <tt>UCase</tt>...
 297 
 298 <p>Om du vill manipulera UTF-8-strängar, måste du använda metoder hörande till
 299 <b>String</b>-static klass, vilka har samma namn som deras motsvarande standard.
 300 
 301 <pre>PRINT Len("bébé");; Left$("bébé", 3)
 302 6 bé
 303 PRINT String.Len("bébé");; String.Left("bébé", 3)
 304 4 béb</pre>
 305 
 306 
 307 [ASSIGNMENT]
 308 
 309 <p>Gambas implementerar förenklad tilldelning, som C/C++ programmerare är vana vid.
 310 
 311 <p><tt>MyVariable += 2</tt> är samma sak som <tt>MyVariable = MyVariable + 2</tt>
 312 
 313 <p><tt>MyVariable &= "Great"</tt> är samma sak som <tt>MyVariable = MyVariable & "Great"</tt>
 314 
 315 <p>och så vidare...
 316 
 317 
 318 [DEBUG]
 319 
 320 <p>Du kan använda <b>DEBUG</b>-instruktionen till att skriva ut avlusningsmeddelandem
 321 till konsolen (nämligen standard error output). Den uppför sig precis som <tt>PRINT</tt>-
 322 instruktionen.
 323 
 324 <p>Dessa meddelanden föregås av klassnamn, metodnamn och radnummer för
 325 <tt>DEBUG</tt>-instruktionen.
 326 
 327 <p>Debugmeddelandena tas automatiskt bort när en exekverbar fil
 328 utan avlusningsinformation görs.
 329 
 330 
 331 [TRY]
 332 
 333 <p>Felhantering i Gambas görs med följande instruktioner: 
 334 <b><tt>TRY</tt></b>, <b><tt>ERROR</tt></b>, <tt>CATCH</tt> och <tt>FINALLY</tt>.
 335 
 336 <p><tt>TRY</tt> försöker utföra en sats utan att åstadkomma ett fel. <tt>ERROR</tt>-
 337 instruktionen används just för att ta reda på om satsen utfördes korrekt.
 338 
 339 <pre>TRY MyFile = OPEN "/etc/password" FOR WRITE
 340 IF ERROR THEN PRINT "I cannot do what I want!"</pre>
 341 
 342 
 343 [CATCH]
 344 
 345 <p>Felhantering i Gambas görs med följande instruktioner: 
 346 <tt>TRY</tt>, <tt>ERROR</tt>, <b><tt>CATCH</tt></b> och <tt>FINALLY</tt>.
 347 
 348 <p><tt>CATCH</tt> utvisar början på felhanteringsdelen i en funktion eller procedur. 
 349 Den placeras i slutet på funktionskoden.
 350 
 351 <p>Catch-delen utförs när ett fel har åstadkommits mellan början på funktionen och dess slut.
 352 
 353 
 354 <p>Om ett fel inträffar under utförande av catch-delen, fångas den. 
 355 
 356 <pre>SUB ProcessFile(FileName AS STRING)
 357  ...
 358  OPEN FileName FOR READ AS #hFile
 359  ...
 360  CLOSE #hFile
 361 CATCH ' Utförs endast om det finns ett fel
 362  PRINT "Cannot process file "; FileName
 363 END</pre>
 364 
 365 
 366 [FINALLY]
 367 
 368 <p>Felhantering i Gambas görs med följande instruktioner: 
 369 <tt>TRY</tt>, <tt>ERROR</tt>, <tt>CATCH</tt> och <b><tt>FINALLY</tt></b>.
 370 
 371 <p><tt>FINALLY</tt> inleder den kod, som utförs vid slutet av funktionen, även om ett fel åstadkomms under funktionsutförandet. 
 372 
 373 <p>Finally-delen är inte obligatorisk. Om det finns en catch-del, så måste finally-delen föregå den. 
 374 
 375 <p>Om ett fel inträffar under utförande av finally-delen, fortsättes normalt.
 376 
 377 <pre>SUB ProcessFile(FileName AS STRING)
 378  ...
 379  OPEN FileName FOR READ AS #hFile
 380  ...
 381 FINALLY ' Utförs alltid, även om fel inträffat
 382  CLOSE #hFile
 383 CATCH ' Utförs endast om fel inträffat
 384  PRINT "Cannot print file "; FileName
 385 END</pre>
 386 
 387 
 388 
 389 [END]
 390 
 391 <p>Du har nu lästa alla Dagens Tips. Hoppas att du blivit
 392 en <b>Gambas</b>-expert nu! :-)</p>
 393 
 394 <p>Om du vill bidraga, sänd nya tips till följande
 395 adress&nbsp;:</p>
 396 <p><u>g4mba5@gmail.com</u></p>
 397 
 398 <p>Tack på förhand!</p>
 399 
 400 
 401