"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "gambas-3.16.3/app/src/gambas3/tips/tips.pl.txt" (7 Sep 2021, 8708 Bytes) of package /linux/misc/gambas-3.16.3.tar.bz2:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested text file into HTML format (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 [WELCOME]
  2 
  3 <p>Witaj w <b>Gambasie</b> !</p>
  4 
  5 <p><b>Gambas</b> jest zintegrowanym środowiskiem programistycznym
  6 bazującym na zaawansowanym interpreterze <i>Basica</i>.</p>
  7 
  8 <p><b>Gambas</b> umożliwi Ci łatwe i szybkie tworzenie programów. 
  9 Jednak to, czy programy będą ładne, funcjonalne i przejrzyste zależy tylko od Ciebie...
  10 </p>
  11 
  12 <p>Miłej pracy !</p>
  13 
  14 <p align=right>Beno&icirc;t Minisini<br>
  15 <u>g4mba5@gmail.com</u></p>
  16 
  17 
  18 [STARTUP]
  19 
  20 <p>Każdy projekt musi mieć <i>klasę startową</i>. Klasa
  21 startowa musi definiować statyczną metodę publiczną o nazwie <i>Main</i>
  22 bez argumentów, która uruchomi Twój program.</p>
  23 
  24 <p>Możesz zdefiniować klasę startową poprzez kliknięcie prawym klawiszem 
  25 myszki w drzewie projektu i wybrać opcję <i>Klasa startowa</i> w menu podręcznym.</p>
  26 
  27 <p>Nie jest konieczne definiowanie metody <i>Main</i> w formularzu 
  28 startowym, ponieważ jest już w nim predefiniowana.</p>
  29 
  30 <p>Ta predefiniowana metoda startowa inicjuje formularz i wyświetla go podobnie jak
  31 w <i>Visual Basic&trade;</i>.</p>
  32 
  33 
  34 [OPEN]
  35 
  36 <p>W <b>Gambasie</b> instrukcja <b>OPEN</b> nie działa jak ta
  37 w <i>Visual Basicu</i>. Nie zwraca pliku jako integer, ale jako obiekt <i>File</i>.</p>
  38 
  39 <p>Dlatego, zamiast pisać :</p>
  40 
  41 <pre>DIM hPliku AS Integer
  42 ...
  43 OPEN "MójPlik" FOR READ AS #hPliku</pre>
  44 
  45 <p>musisz napisać :</p>
  46 
  47 <pre>DIM hPliku AS File
  48 ...
  49 hPliku = OPEN "MójPlik" FOR READ</pre>
  50 
  51 
  52 [CATDIR]
  53 
  54 <p>Czy wiesz, że możesz połączyć ścieżkę z nazwą pliku
  55 używając operatora <b><tt>&/</tt></b> ? Ten operator
  56 połączy dwa łańcuchy znaków dodając między nimi '/',
  57 jeśli wcześniej go tam nie było, lub zredukuje jego wielokrotność.</p>
  58 
  59 <p>Przykład:</p>
  60 
  61 <pre>PRINT "/home/gambas" &/ ".bashrc"
  62 /home/gambas/.bashrc
  63 
  64 PRINT "/home/gambas/" &/ "/tmp" &/ "foo.bar"
  65 /home/gambas/tmp/foo.bar
  66 </pre>
  67 
  68 <p>Czyż to nie wpaniałe ?</p>
  69 
  70 
  71 [EXEC]
  72 
  73 <p>Z projektu możesz utworzyć plik uruchamialny.
  74 Wybierz opcję <i>Utwórz plik uruchamialny</i> w menu <i>Projekt</i>.</p>
  75 
  76 <p>Kiedy <b>Gambas</b> stworzy plik uruchamialny umieści go
  77 w domyślnym katalogu projektu. 
  78 Nazwa pliku uruchamialnego jest taka sama jak nazwa Twojego projektu.</p>
  79 
  80 
  81 [PATH]
  82 <p>
  83 Ścieżki względne mają specjalne znaczenie w <b>Gambasie</i>.
  84 Zawsze odwołują się do pliku wewnątrz Twojego projektu.
  85 
  86 <p>
  87 Nie istnieje idea <i>bieżącego katalogu</i> i nie ma słowa kluczowego
  88 takiego jak <tt>CHDIR</tt>, które pozwalałoby na zmianę katalogu roboczego.
  89 <p>
  90 <b>Uwaga:</b> musisz używać tylko ścieżek względnych do
  91 dostępu do plików wewnątrz projektu, ponieważ ścieżki bezwględne
  92 po utworzeniu pliku uruchamialnego nie będą działać poprawnie.
  93 
  94 
  95 [GLOBAL]
  96 
  97 W <b><i>Gambasie</i></b> <u>nie ma zmiennych globalnych</u>!
  98 <p>
  99 Aby to obejść, zadeklaruj zmienne jako <tt>PUBLIC</tt> w module startowym.
 100 <p>
 101 Jeśli nie masz w projekcie modułu startowego tylko formularz 
 102 startowy, wtedy zadeklaruj zmienne jako <tt>STATIC PUBLIC</tt>.
 103 <p>
 104 Aby mieć dostęp do tych zmiennych musisz użyć nazwy modułu lub
 105 formularza startowego przed nazwą zmiennej: 
 106 <tt>MójModułStartowy.MojaZmiennaGlobalna</tt> lub
 107 <tt>MójFormularzStartowy.MojaZmiennaGlobalna</tt>.
 108 
 109 
 110 [EMPTY]
 111 
 112 <p>Nie jest konieczne użycie funcji <b>Len()</b> aby się dowiedzieć czy 
 113 łańcuch znaków jest pusty. Możesz przetestować go bezpośrednio;
 114 jeśli łańcuch jest pusty, to zostanie zwrócone <b>FALSE</b>, a jeśli nie jest pusty
 115 zostanie zwrócone <b>TRUE</b>.</p>
 116 
 117 <p>Na przykład, zamiast :</p>
 118 
 119 <pre>IF Len(MójŁańcuchZnaków) > 0 THEN ...
 120 IF Len(MójŁańcuchZnaków) = 0 THEN ...</pre>
 121 
 122 <p>Możesz wpisać :</p>
 123 
 124 <pre>IF MójŁańcuchZnaków THEN ...
 125 IF NOT MójŁańcuchZnaków THEN ...</pre>
 126 
 127 
 128 [EVENT]
 129 
 130 <p>Każda kontrolka i każdy obiekt, który może wywołać zdarzenie
 131 posiada <i>obserwatora zdarzenia (event observer)</i> i 
 132 <i>nazwę grupy</i> zdarzenia.</p>
 133 
 134 <p>Obserwator zdarzenia wyłapuje każde zdarzenie wywołane przez obiekt, 
 135 a nazwa grupy zdarzenia jest prefiksem procedury wywołanej do zarządzania 
 136 zdarzeniem.</p>
 137 
 138 <p>Domyślnie, obserwator zdarzenia jest obiektem 
 139 utworzonej kontrolki, a nazwa grupy jest nazwą tej kontrolki.
 140 </p>
 141 
 142 <p>W ten sposób formularz otrzymuje wszystkie zdarzenia wywołane przez
 143 kontrolki utworzone wewnątrz tego formularza.</p>
 144 
 145 <pre>' Gambas form
 146 DIM hPrzycisku AS Button
 147 
 148 PUBLIC SUB _new()
 149 &nbsp;&nbsp;hPrzycisku = NEW Button(ME) AS "MójPrzycisk"
 150 END
 151 
 152 PUBLIC SUB MójPrzycisk_Click()
 153 &nbsp;&nbsp;PRINT "Kliknąłeś w MójPrzycisk !"
 154 END
 155 </pre>
 156 
 157 
 158 [FORM]
 159 
 160 <p>W <b><i>Gambasie</i></b> formularz jest obserwatorem 
 161 własnych zdarzeń, w związku z czym możesz bezpośrednio zarządzać
 162 jego zdarzeniami (takimi jak <i>Resize</i>, 
 163 <i>Activate</i>, ...) w kodzie jego własnej klasy.</p>
 164 
 165 <p>Dzięki temu początkujący w Gambasie, pracujący wcześniej w 
 166 <i>Visual Basicu</i> nie są zdezorientowani :-).</p>
 167 
 168 
 169 [EMBED]
 170 
 171 <p>W <b><i>Gambasie</i></b> możesz osadzać dowolny formularz
 172 w innym formularzu&nbsp;!</p>
 173 
 174 <p>Aby uzyskać tak wspaniałą funkcjonalność
 175 wystarczy zainicjować formularz poprzez podanie 
 176 nadrzędnego kontenera jako ostatniego argumentu konstruktora.</p>
 177 
 178 <p>Przykład&nbsp;:</p>
 179 <p><tt>DIM hFormularza AS MójFormularz<br>
 180 DIM hPodformularza AS MójPodformularz<br><br>
 181 ' Tworzenie formularza głównego<br>
 182 hFormularza = NEW MójFormularz<br>
 183 ' Wstawienie podformularza do formularza głównego<br>
 184 'Zauważ, że ten formularz pobiera dwa parametry przed kontenerem<br>
 185 hPodformularza = NEW MójPodformularz(Param1, Param2, MójFormularz)<br>
 186 ' Przenieś i zmień wielkość formularza<br>
 187 hPodformularza.Move(8, 8, 128, 64)<br>
 188 </tt></p>
 189 
 190 <p>Uwaga: formularz osadzony w innym formularzu jest nadal formularzem
 191 i tym samym jest własnym obserwatorem zdarzeń.</p>
 192 
 193 
 194 [GROUP]
 195 
 196 <p>Każda kontrolka posiada właściwość <i>(Group)</i>.
 197 Kiedy właściwość ta jest ustawiona, prefiks nazwy uchwytu zdarzenia
 198 jest nazwą grupy, a nie nazwą kontrolki.</p>
 199 
 200 <p>Załóżmy, że masz <i>Przycisk</i> o nazwie <b>btnMójPrzycisk</b>
 201 z następującym uchwytem zdarzenia <i>Click</i>:</p>
 202 
 203 <pre>PUBLIC SUB btnMójPrzycisk_Click()</pre>
 204 
 205 <p>Jesli ustawisz właściwość <i>(Group)</i> dla <b>btnMójPrzycisk</b>
 206 na <i>MojaGrupa</i> wtedy uchwyt zdarzenia, który otrzyma
 207 zdarzenia z przycisku będzie następujący:</p>
 208 
 209 <pre>PUBLIC SUB MojaGrupa_Click()</pre>
 210 
 211 <p>Ta właściwość pozwala Ci na wychwytywanie zdarzeń różnych kontrolek
 212 w jednej funkcji, a kontrolki tej samej grupy nie muszą być tego samego typu !</p>
 213 
 214 <p><b>Notatka :</b> Starzy weterani <i>Visual Basica</i> moga rozpoznać ideę
 215 <i>tablicy kontrolek (control array)</i>, ale w bardziej funkcjonalnej implementacji. :-)</p>
 216 
 217 
 218 [TAG]
 219 
 220 <p>Każda kontrolka ma właściwość <i>Tag</i>. Ta właściwość jest przeznaczona
 221 dla programistów i może zawierać dowolne dane typu <b>VARIANT</b>, które
 222 uważa on za istotne.</p>
 223 
 224 <p>To jest bardzo użyteczne kiedy chcesz rozróżnić kontrolki tej samej grupy we 
 225 wspólnym uchwycie zdarzenia.</p>
 226 
 227 
 228 [LAST]
 229 
 230 <p>Słowo kluczowe <b>LAST</b> zwraca ostatnią kontrolkę, która odebrała
 231 zdarzenie. Jest to bardzo użyteczne kiedy chcesz napisać uchwyt zdarzenia,
 232 który jest niezależny od nazwy kontrolki.</p>
 233 
 234 <p>Przykładowo, przypuśćmy, że chcesz napisać program kalkulator.
 235 Zdefiniowałeś przyciski, po jednym dla każdej cyfry, każdy w tej samej <i>grupie</i>
 236 o nazwie "Cyfry". Właściwość <i>Tag</i> każdej kontrolki zawiera cyfrę widoczną 
 237 na przycisku. Twój uchwyt zdarzenia może wyglądać tak:</p>
 238 
 239 <p><tt>PUBLIC SUB Cyfry_Click()<br><br>
 240 &nbsp;&nbsp;Display = Display & LAST.Tag<br>
 241 &nbsp;&nbsp;RefreshDisplay<br><br>
 242 END</tt></p>
 243 
 244 
 245 [LEFT]
 246 
 247 <p>Dobrze znane funkcje z <i>BASICa</i>: <b>Left$</b>, <b>Right$</b>
 248 i <b>Mid$</b> mają dodatkową użyteczność w <b><i>Gambasie</i></b>.</p>
 249 
 250 <p>Drugi parametr <b>Left$</b> i <b>Right$</b> jest opcjonalny i domyślnie zwraca
 251 jeden znak.</p>
 252 
 253 <p><tt>Left$("Gambas")</tt> zwraca <tt>"G"</tt><br>
 254 <tt>Right$("Gambas")</tt> zwraca <tt>"s"</tt></p>
 255 
 256 <p>Drugi parametr może być ujemny i wtedy funkcja zwraca wartość 
 257 bez określonej ilości niechcianych znaków.</p>
 258 
 259 <p><tt>Left$("Gambas", -2)</tt> zwraca <tt>"Gamb"</tt><br>
 260 <tt>Right$("Gambas", -2)</tt> zwraca <tt>"mbas"</tt></p>
 261 
 262 <p>Na podobnej zasadzie, trzeci argument funkcji <b>Mid$</b> 
 263 może mieć również wartość ujemną.</p>
 264 
 265 <p><tt>Mid$("Gambas", 2, -2)</tt> zwraca <tt>"amb"</tt>
 266 
 267 
 268 [END]
 269 
 270 <p>Przeczytałeś wszystkie porady dnia. Mam nadzieję, że dzięki nim stałeś się 
 271 ekspertem programowania w <b>Gambasie</b> ! :-)</p>
 272 
 273 <p>Jesli chcesz dodać nowe porady, prześlij je na adres
 274 &nbsp;:</p>
 275 <p><u>g4mba5@gmail.com</u></p>
 276 
 277 <p>Z góry dziękuję !</p>
 278 
 279 
 280